ZITTING VAN MAANDAG 27 APRIL 2020

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Frederik Loy, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

raadsleden

Servais Verherstraeten, Luc Van Craenendonck, Hans Schoofs, Koen Van Gompel, Paul Vanhoof, Jos Lodewijckx, Tomas Sergooris, Lotte Vreys, Jan Vangheel, Zehra Ünlü, Solange Abbeloos, Ria Melis, Davy Geboers, Hanne Paepen, Anneleen Dom, Els Ceulemans, Maarten Van Camp, Chris Xhenseval, Lander Geyzen, Masha Celen, Bas Van Olmen, Sofie Molenberghs, Koen Boeckx, Sonja Geysen

algemeen directeur

Stefan Hendrix

 

 

Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

PUNTEN BIJ HOOGDRINGENDHEID-  SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VEERKRACHTIGE DORPEN + BEKRACHTIGING POLITIEVERORDENING DIGITALE GEMEENTE- EN OCMWRAAD - GOEDKEURING

Stemming acceptatie hoogdringend punt

Goedgekeurd

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Het agendapunt "Veerkrachtige dorpen - samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring" werd initieel geagendeerd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2020, maar aangezien de budgetten voorzien zijn in het MJP van de gemeente, moet dit punt geagendeerd worden op de gemeenteraad.

 

Op 22 april 2020 heeft de burgemeester volgende politieverordening getroffen:

- Politieverordening - digitale gemeente- en ocmwraad zonder publiek op 27 april 2020 - goedkeuring.

 

Juridische gronden

Artikel 23 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt: "Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen als het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door tenminste twee derden van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld".

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het agendapunt "Veerkrachtige dorpen - samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring" kan niet uitgesteld worden naar de gemeenteraad van mei, omdat de startdatum van de overeenkomst 1 mei 2020 is.

 

Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan heeft de burgemeester op 22 april 2020 de politieverordening "digitale gemeente- en ocmwraad zonder publiek op 27 april 2020 - goedkeuring" getroffen. Dit besluit is slechts geldig mits bekrachtiging op de eerstvolgende gemeenteraad. Aangezien de agenda van de gemeenteraad reeds verstuurd was op het ogenblik dat de burgemeester dit besluit trof, dient dit punt bij spoedeisendheid te worden behandeld.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de raadsleden akkoord te gaan met de toevoeging en de behandeling van volgende agendapunten bij hoogdringendheid:

- Veerkrachtige dorpen - samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring

- Politieverordening - digitale gemeente- en ocmwraad zonder publiek op 27 april 2020 - bekrachtiging

 

Aan de stemming over de hoogdringendheid nemen (33) raadsleden deel.

 

Volgende raadsleden spreken zich uit over de hoogdringendheid en de behandeling van het agendapunt:

 

W. Caeyers, A. Verbeke, L. Heurckmans, H. Valgaeren, F. Loy, H. De Groof, M. Belmans, W. Soeffers, S. Verherstraeten, H. Schoofs, L. Van Craenendonck, P. Van Rompaey, K. Van Gompel, P. Vanhoof, J. Lodewijckx, T. Sergooris, L. Vreys, J. Vangheel, Z. Ünlü, S. Abbeloos, R. Melis, D. Geboers, H. Paepen, A. Dom, M. Van Camp, L. Geyzen, B. Van Olmen, S. Molenberghs, K. Boeckx, C. Xhenseval, E. Ceulemans, M. Celen en S. Geysen.

 

Artikel 2

De behandeling van de agendapunten "Veerkrachtige dorpen - samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring" en "Politieverordening - digitale gemeente- en ocmwraad - bekrachtiging" worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

 

Artikel 3

De agendapunten worden besproken als laatste punten van de agenda in de openbare zitting.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 23 MAART 2020 - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeenteraad vergaderde in zitting van 23 maart 2020.

 

De notulen van deze gemeenteraad werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Juridische gronden

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur overeenkomstig artikelen 277 en 278.

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 33 § 1 van het huishoudelijk reglement - goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 maart 2019 - bepaalt dat de notulen van de gemeenteraad alle besproken onderwerpen vermelden in chronologische volgorde, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.

 

Artikel 34 § 1 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur. 

 

Bijlagen

1) Notulen

2) Verslag tussenkomsten i.v.m. de coronacrisis gemeenteraad 23 maart 2020

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is verplicht dat de notulen van de vorige gemeenteraad worden goedgekeurd op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De notulen van de gemeenteraad van 23 maart 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

INFRASTRUCTUURWERKEN SINT-APOLLONIALAAN, AANLEG BEKKEN BIETENSTRAAT - AANKOOP INNAME 1 - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeente Mol, Pidpa en Aquafin hebben een project lopende voor de aanleg van gescheiden rioleringen en wegenisinfrastructuur in de Sint-Apollonialaan en zijstraten in Mol.

Alle woningen en bedrijven langsheen het tracé worden volledig afgekoppeld.  De centrale RWA-hoofdas zal het regenwater van de verharde oppervlakten van de straten en woningen langs het tracé afvoeren naar de Millegemloop. 

In de projectzone zelf worden alle mogelijkheden die er in het gebied zijn voor infiltratie benut.  We denken hierbij aan wadi's, open grachten, infiltratiebuizen en de herprofilering van de Millegemloop.  Naast deze buffering is er nood aan een bufferbekken om de Millegemloop bij hevige regenbuien niet te overbelasten.

Na een studie en de nodige onderhandelingen is het aangewezen om het bufferbekken te lokaliseren langs de Millegemloop ter hoogte van de Bietenstraat.

De percelen gelegen te Mol, 5de afdeling, sectie C, nrs. 817 en 818 werden gemonitord en zijn geschikt voor de aanleg van het vereiste bufferbekken.  Voor de verwerving van deze percelen werd de onteigeningsprocedure opgestart.  Het openbaar onderzoek hierover loopt van 30 maart tot en met 28 april 2020.

Om het bekken te kunnen ontsluiten is het noodzakelijk om een deel van het perceel gelegen te Mol, 5de afdeling, sectie C, nr. 533, met een oppervlakte van 6a00ca, aan te kopen.

 

Deel van perceel C533 is aangeduid als inname 1 en heeft een gemeten oppervlakte van 6a00ca.  Het perceel C533 is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied.  Het perceel C533 wordt niet gebruikt als landbouwgrond.  Het perceel ligt braak, er werden enkele jonge bomen aangeplant.

 

De Millegemloop is ingeschreven in de atlas der onbevaarbare waterlopen als een waterloop van 2de categorie (beheerd door provincie).  Na voltooiing van het bekken zal het gedeelte van de Millegemloop, stroomopwaarts van dit bekken, een waterloop van 3de categorie worden (beheerd door gemeente).

 

De Bietenstraat is ingeschreven in de atlas der buurtwegen als buurtweg nr. 139 met een ingeschreven breedte van 3 meter.

 

Op 28 januari 2020 werd er een verkoopsovereenkomst afgesloten met de eigenaar van het perceel C533.  De eenheidsprijs van het schattingsverslag (€ 5,00/m²) werd aangehouden, verhoogd met de gebruikelijke wederbeleggingsvergoedingen en wachtinteresten.

 

Juridische gronden

Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur: "Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2."

 

Artikel 41, 11° van het decreet over het lokaal bestuur: "De daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b) kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd."

 

Inspraak en advies

OVAM leverde op 12 maart 2020 voor het perceel C533 een bodemattest af met als inhoud:

       de OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze gronden risicogronden zijn;

       er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze gronden bodemverontreiniging voorkomt;

       er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond.  Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Landmeter-expert Jef Haeverans stelde voor het perceel C533/deel op 28 januari 2020 een schattingsverslag op.  De vrijwillige verkoopwaarde werd bepaald op € 3.000,00 of (€ 5,00/m²).

 

Bijlagen

1)      Afbakeningsplan

2)      Bodemattest Ovam

3)      Kadastraal plan

4)      Kadastrale legger

5)      Ontwerpakte

6)      Schattingsverslag

7)      Verkoopsovereenkomst

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Naast buffering in de werkzone van het project, namelijk wadi's, open grachten, infiltratiebuizen en de herprofilering van de Millegemloop is er nood aan een bufferbekken om bij hevige buien de Millegemloop niet te overbelasten.

 

Na een studie, met monitoring, en de nodige onderhandelingen blijken de percelen C817 en C818 geschikt te zijn voor de aanleg van dit bufferbekken.  Perceel C533/deel is noodzakelijk om het bekken te ontsluiten.

 

Het bufferbekken zal natuurtechnisch worden ingericht, met flauwe taluds en ingezaaid worden met gras.  Rondom wordt schapendraad geplaatst, zodat schapen kunnen worden ingezet voor het duurzaam onderhoud van het bekken.  Een dienstweg in waterdoorlatend materiaal of gewapend gras rondom het bekken zorgt voor de bereikbaarheid van het bekken en het onderhoud van het bekken en de Millegemloop.  Deze aanleg zorgt voor een aangepaste inpassing in het landschap en doet alzo geen afbreuk aan het landbouwgebeuren.  Natuurlijke inpassing van het bekken is perfect mogelijk op deze locatie, aangezien de percelen reeds ruimtelijk afgebakend zijn door bomenrijen en grachten.  De omliggende percelen zijn reeds omsloten door het grachtenstelsel en bevatten vijvers wat de ruimtelijke inpassing ten goede komt. Na gesprekken met plaatselijke eigenaars en gebruikers, blijken deze percelen het minst vruchtbaar voor landbouw door o.a. hun lagere ligging in natter gebied.

 

Door het bekken te situeren op deze percelen dienen er geen bomen of bossen gekapt te worden of gaan geen waardevollere landbouwpercelen of bouwplaatsen verloren.  Het betreft percelen die bestaan uit grasland.  Langsheen de randen staan bomenrijen, maar deze kunnen perfect behouden blijven.  Voor de aanleg van het bekken op deze locatie zullen dus weinig tot geen bomen moeten gerooid.

 

Het bekken is goed bereikbaar via de openbare wegen, Bosdreef en Bietenstraat.  De Bosdreef en de Bietenstraat zijn buurtwegen met ingeschreven breedtes van 3 meter.  Deels zijn deze wegen onverhard en deels verhard met dolomiet.

 

De noodzaak en aanleg van dit bufferbekken op deze plaats is dan ook van algemeen nut.

 

Financiële weerslag

 

Actie

1/1/3

Registratiesleutel

22400007-020008 - herinrichting Sint-Apollonialaan

Bedrag

€ 3.750,00 (koopsom + kosten)

€ 1.800,00 (notariskosten)

 

Perceel C533 is 6a00ca groot.  Het schattingsverslag bepaalt de waarde € 3.000,00.  De waarde wordt verhoogd met de gebruikelijke wederbeleggingsvergoedingen en wachtinteresten.  Alzo bedraagt de aankoopwaarde € 3.750,00.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de aankoop van inname 1, deel van een perceel gelegen in Mol, Bietenstraat, 5de afdeling, sectie C, nr. 533, met een oppervlakte van 6a00ca, voor € 3.750,00.  Inname 1 staat afgebeeld op het afbakeningsplan opgesteld door studiebureau Sweco uit Antwerpen op 8 januari 2020.

 

Artikel 2

De aankoop wordt goedgekeurd onder de voorwaarden opgenomen in de ontwerpakte opgesteld door notaris De Graef uit Mol.

 

Artikel 3

De aankoop gebeurt om redenen van algemeen belang, meer bepaald in het kader van het project "Infrastructuurwerken Sint-Apollonialaan, aanleg bekken Bietenstraat".

 

Artikel 4

Aan de administratie van de patrimoniumdocumentatie wordt ontslag verleend om bij de overschrijving van deze akte ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

SPORTCENTRUM DONK - AANKOOP PERCEEL BOS EMIEL BECQUAERTLAAN (C1418A2) - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeente is eigenaar van de meeste percelen binnen de contouren van het RUP Sport en Jeugd, RUP 01 Sportcentrum Donk.  De gebruikers van de gemeentelijke percelen zijn KFC Mol, de Molse Ruiterclub, Hockey Club Inter Mol, Donk Sport en petanqueclub Donk.

 

Het RUP bepaalt:

       artikel 1: zone voor sport en recreatie: De parkeervoorzieningen worden verplicht in één of twee gebundelde parkeerruimten georganiseerd.  Verhardingen in waterdoorlatende of halfverhardingen.  Voldoende parkeerplaatsen worden voorzien.

         artikel 1.1.: groenscherm (overdruk): Visuele en landschappelijke buffering rond sportcentrum met een breedte van 10 meter.  Recht van voorkoop voor de gemeente is van toepassing.

 

Het is aangewezen dat de gemeente eigenaar wordt van alle percelen gelegen binnen de contouren van dit RUP.  De gemeente bereikte een overeenkomst voor de aankoop van een perceel bos gelegen langs de Emiel Becquaertlaan.  Voorgesteld wordt het perceel, 5de afdeling, sectie C, nr. 1418a2, met een kadastrale oppervlakte van 6a50ca, aan te kopen voor € 3.900,00.

 

De aankoop, van dit niet onderhouden naaldbos, gebeurt ter uitvoering van dit RUP.

 

Juridische gronden

Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur: "Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2."

 

Artikel 41, 11° van het decreet over het lokaal bestuur: "De daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b) kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd."

 

Inspraak en advies

Advies afdeling patrimonium: gunstig voor de aankoop van het perceel bos gelegen 5de afdeling, sectie C, nr. 1418a2, met een oppervlakte van 6a50ca.

 

Notaris Van Roosbroeck uit Mol stelde een ontwerpakte op.

Landmeter-expert Jef Haeverans stelde op 1 april 2020 een schattingsverslag op.

Ovam leverde een "blanco" bodemattest af op 5 maart 2020.

 

Bijlagen

1)      Bodemattest Ovam van 5 maart 2020

2)      Brief Elia van 5 maart 2020

3)      Kadastrale legger

4)      Ontwerpakte

5)      Overzichtsplan

6)      Schattingsverslag

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De aankoop gebeurt in uitvoering van het RUP Sport en Jeugd, RUP 01 Sportcentrum Donk.  In dit RUP werd het voorkooprecht voorbehouden voor de gemeente.

 

Financiële weerslag

Alle kosten, inclusief de leveringskosten, zijn ten laste van het gemeentebestuur.

 

 

Actie

8/7/3 - aankoop onroerende goederen

Registratiesleutel

22000000-005000

Bedrag

€ 3.900,00

 

Actie

8/7/3 - erelonen vergoedingen voor het opmaken van schattingsverslagen, het betalen van erelonen voor de notarissen en inspecties monumentenwacht

Registratiesleutel

61319000-005000

Bedrag

€ 1.800,00

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de aankoop van het bebost perceel gelegen in Mol, Emiel Becquaertlaan, 5de afdeling, sectie C, nr. 1418a2, met een oppervlakte van 6a50ca, voor € 3.900,00.

 

Artikel 2

De aankoop wordt goedgekeurd onder voorwaarden opgenomen in de ontwerpakte opgesteld door notaris Van Roosbroeck uit Mol.

 

Artikel 3

De verwerving gebeurt om redenen van algemeen belang, meer bepaald in functie van het RUP Sport en Jeugd.

 

Artikel 4

Aan de administratie van de patrimoniumdocumentatie wordt ontslag verleend om bij de overschrijving van deze akte ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

SPORTCENTRUM DONK - AANKOOP PERCEEL BOS EMIEL BECQUAERTLAAN (C1418S) - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeente is eigenaar van de meeste percelen binnen de contouren van het RUP Sport en Jeugd, RUP 01 Sportcentrum Donk.  De gebruikers van de gemeentelijke percelen zijn KFC Mol, de Molse Ruiterclub, Hockey Club Inter Mol, Donk Sport en petanqueclub Donk.

 

Het RUP bepaalt:

       artikel 1: zone voor sport en recreatie: De parkeervoorzieningen worden verplicht in één of twee gebundelde parkeerruimten georganiseerd.  Verhardingen in waterdoorlatende of halfverhardingen.  Voldoende parkeerplaatsen worden voorzien.

         artikel 1.1.: groenscherm (overdruk): Visuele en landschappelijke buffering rond sportcentrum met een breedte van 10 meter.  Recht van voorkoop voor de gemeente is van toepassing.

 

Het is aangewezen dat de gemeente eigenaar wordt van alle percelen gelegen binnen de contouren van dit RUP.  De gemeente bereikte een overeenkomst voor de aankoop van een perceel bos gelegen langs de Emiel Becquaertlaan.  Voorgesteld wordt het perceel, 5de afdeling, sectie C, nr. 1418s, met een kadastrale oppervlakte van 6a22ca, aan te kopen voor € 4.452,00.

 

Juridische gronden

Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur: "Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2."

 

Artikel 41, 11° van het decreet over het lokaal bestuur: "De daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b) kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd."

 

Inspraak en advies

Advies afdeling patrimonium: gunstig voor de aankoop van het perceel bos gelegen 5de afdeling, sectie C, nr. 1418s, met een oppervlakte van 6a22ca.

 

Notaris Laureys uit Mol stelde een ontwerpakte op.

Landmeter-expert Jef Haeverans stelde een schattingsverslag op op 1april 2020.

Ovam leverde een "blanco" bodemattest af op 4 maart 2020.

 

Bijlagen

1)      Bodemattest Ovam van 4 maart 2020

2)      Hypotheekstaat

3)      Kadastrale legger

4)      Notarisbrief

5)      Ontwerpakte

6)      Overzichtsplan

7)      Schattingsverslag

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De aankoop gebeurt in uitvoering van het RUP Sport en Jeugd, RUP 01 Sportcentrum Donk.  In dit RUP werd het voorkooprecht voorbehouden voor de gemeente.

 

Op voorlegging van een opmetingsplan door de verkoper werd de oppervlakte van het perceel in kwestie bepaald op 7a42ca. De koopsom werd dan ook bepaald door 742 m² te vermenigvuldigen met € 6,00/m².

 

Financiële weerslag

Alle kosten, inclusief leveringskosten, zijn ten laste van het gemeentebestuur.

 

Actie

8/7/3 - aankoop onroerende goederen

Registratiesleutel

22000000-005000

Bedrag

€ 4.452,00

 

Actie

8/7/3 - erelonen vergoedingen voor het opmaken van schattingsverslagen, het betalen van erelonen voor de notarissen en inspecties monumentenwacht

Registratiesleutel

61319000-005000

Bedrag

€ 1.800,00

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de aankoop van het bebost perceel gelegen in Mol, Emiel Becquaertlaan, 5de afdeling, sectie C, nr. 1418s, met een oppervlakte van 6a22ca, voor € 4.452,00.

 

Artikel 2

De aankoop wordt goedgekeurd onder voorwaarden opgenomen in de ontwerpakte opgesteld door notaris Laureys uit Mol.

 

Artikel 3

De verwerving gebeurt om redenen van algemeen belang, meer bepaald in uitvoering van het RUP Sport en Jeugd.

 

Artikel 4

Aan de administratie van de patrimoniumdocumentatie wordt ontslag verleend om bij de overschrijving van deze akte ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

HOOGBLOK - VERKOOP PERCEEL B/641S - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Op 22 januari 2018 sloot de gemeente een voorwaardelijke onderhandse overeenkomst aankoop grond af met IOK, NV Livaco en NV Novus. 

Het betreft het onbebouwd restperceel gelegen in Mol-Sluis, langs Hoogblok, 2de afdeling, sectie B, nr. 641s, met een kadastrale oppervlakte van 443 m². 

In de onderhandse overeenkomst is, in het voordeel van de koper, de opschortende voorwaarde opgenomen tot het bekomen van een verkavelingsvergunning binnen de 24 maanden.

Bij beveiligde zending van 19 januari 2020 laat de koper weten te verzaken aan deze opschortende voorwaarde.  De koper is tevens eigenaar van de achterliggende percelen.

 

Juridische gronden

Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur: "Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2."

 

Artikel 41, 11° van het decreet over het lokaal bestuur: "De daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b) kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd."

 

Inspraak en advies

Advies departement ruimte, afdeling patrimonium: gunstig voor de verkoop van het perceel gelegen te Mol-Sluis, Hoogblok, 2de afdeling, sectie B, nr. 641s, met een kadastrale oppervlakte van 443 m², aan NV Livaco en NV Novus voor een bedrag van € 57.000,00. IOK heeft laten weten niet opgenomen te worden als partij 'koper'.

Schattingsverslag van Jef Haeverans van 15 september 2017, herbevestigd in 2020.

Bodemattest Ovam van 17 maart 2020: "Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister."

 

Bijlagen

1)      Bevestiging schattingsverslag 2017

2)      Brief Novus van 16 januari 2020

3)      GR besluit 18 december 2017

4)      Hypothecair getuigschrift

5)      Kadasterplan

6)      Ontwerpakte

7)      Ovam bodemattest van 17 maart 2020

8)      Schattingsverslag 2017

9)      Stedenbouwkundig uittreksel

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Deze verkoop vloeit voort uit de overeenkomst van 22 januari 2018 afgesloten tussen de gemeente Mol enerzijds en IOK, NV Livaco en NV Novus anderzijds, goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 december 2017.

De gemeenteraad volgt het advies van departement ruimte, afdeling patrimonium.

 

Financiële weerslag

Alle kosten voor de transactie zijn ten laste van de verkavelaar.  De gemeente int na lichting van de optie de koopsom ten bedrage van € 57.000,00.  De koopsom is bepaald door het schattingsverslag opgesteld door beëdigd landmeter-expert Jef Haeverans

 

Actie

8/7/3 - privaat patrimonium

Registratiesleutel

22000020-005000 - verkoop grond verkaveling Kater@

Bedrag

57.000,00 euro

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de ontwerp-verkoopakte opgesteld door notaris Van Roosbroeck uit Mol.  Het perceel gelegen in Mol-Sluis, Hoogblok, 2de afdeling, sectie B, nr. 641s, met een kadastrale oppervlakte van 4a43ca wordt verkocht aan de NV Livaco en de NV Novus  voor een bedrag van € 57.000,00.

 

Artikel 2

Aan de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie wordt ontslag verleend om bij de overschrijving van deze akte ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen.

 

Artikel 3

De (waarnemend) financieel directeur wordt gemachtigd kwijting te geven voor de koopsom.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

KFC EZAART - BEËINDIGEN HUIDIGE ERFPACHTOVEREENKOMST EN AFSLUITEN NIEUWE ERFPACHTOVEREENKOMST - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeente sloot met KFC Ezaart een erfpachtovereenkomst af voor het gebruik van hun voetbalterrein langs de Korenstraat.  De erfpacht van 27 jaar loopt sinds 10 juni 1993, en loopt dus af op 10 juni 2020.  Er kan twee maal een erfpachtverlenging van 10 jaar toegestaan worden.

 

Sinds 2014 geldt voor deze sportzone "RUP 02: Sport en jeugd - Sportcentrum Korenstraat".  De accomodatie van KFC Ezaart bevindt zich volledig binnen de contouren van dit RUP.

 

De gemeente is eigenaar van de meeste percelen gelegen binnen de contouren van dit RUP.  De accomodatie van KFC Ezaart is volledig gelegen op eigendommen van de gemeente Mol.

 

KFC Ezaart heeft in de loop der jaren bijkomende voetbalterreinen aangelegd.  Pleinen A en B liggen volledig op haar erfceel.  Pleinen C, D, E en het grasplein gelegen boven het C-plein werden aangelegd op gemeente-eigendommen, maar buiten haar erfceel.

 

Aangezien het C-plein te kort is om voor de KBVB (Koninklijke Belgische Voetbalbond) te gelden als officieel voetbalveld is het aangewezen om het plein 15 meter te verlengen (tot 60 m x 105 m).

 

Het RUP bepaalt langs de Korenstraat een bouwzone en een zone voor parking op het aanpalend perceel 1680.  Deze zones zijn voorzien voor andere verenigingen die zich in de toekomst in de resterende zone van het RUP kunnen komen vestigen.  Om deze nieuwkomer(s) gebruik te laten maken van de bouwzone en de zone voor parking is het aangewezen om het C-plein te herlokaliseren naar achteren.  Na deze herlokalisatie is de huidige lokatie van het C-plein voorbehouden voor een andere vereniging.

 

Er wordt dus voorgesteld de huidige erfpachtovereenkomst te beëindigen en een nieuwe erfpachtovereenkomst aan te gaan met als erfceel de A-B-D-E pleinen en het geherlokaliseerde C-plein.

 

Juridische gronden

Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur: "Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2."

 

Artikel 41, 11° van het decreet over het lokaal bestuur: "De daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b) kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd."

 

Inspraak en advies

Advies departement ruimte, afdeling patrimonium: gunstig voor het beëindigen van de huidige erfpachtovereenkomst en het afsluiten van een nieuwe erfpachtovereenkomst met KFC Ezaart onder de voorwaarden opgenomen in de ontwerpakte opgesteld door notaris Van Roosbroeck uit Mol.

 

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 december 2018.

 

Bijlagen

1)      Afbakeningsplan

2)      Besluit CBS van 19 december 2018

3)      Bodemattest Ovam 1681

4)      Bodemattest Ovam 1682

5)      Bodemattest Ovam 1683A

6)      Bodemattest Ovam 1683B

7)      Bodemattest Ovam 1684A

8)      Bodemattest Ovam 1684B

9)      Bodemattest Ovam 1686Y

10)  Bodemattest Ovam 1688

11)  Bodemattest Ovam 1689

12)  Erfpacht KFC Ezaart van 10 juni 1993

13)  Kadastrale legger 1681

14)  Kadastrale legger 1682

15)  Kadastrale legger 1683A

16)  Kadastrale legger 1684A

17)  Kadastrale legger 1684B

18)  Kadastrale legger 1686Y

19)  Kadastrale legger 1688

20)  Kadastrale legger 1689

21)  Kadastrale legger 1683B

22)  Ontwerpakte afsluiten nieuwe erfpacht

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is aangewezen om de huidige erfpachtovereenkomst met KFC Ezaart te beëindigen en om een nieuwe erfpachtovereenkomst af te sluiten met KFC Ezaart die overeenstemt met de huidige en toekomstige toestand, afgebeeld als lot 1 op het afbakeningsplan opgesteld op 23 maart 2020 door landmeter-expert Peter Vandebosch, ingeschreven op het tableau van de federale raden van landmeter-experten onder nummer LAN040216.

 

Het afbakeningsplan omvat de volgende loten:

       lot 1: met een oppervlakte van 3ha76ca89ca - nieuw erfceel FC Ezaart, gelegen langs de Korenstraat in Mol, 3de afdeling, sectie E, bestaat uit perceelnrs. 1683A, 1684A, 1688 en 1689 en delen van perceelnrs. 1681, 1682, 1683B, 1684B en 1686Y.

       lot 2: met een oppervlakte van 65a99ca - gereserveerd lot voor nieuwe vereniging(en), gelegen langs de Korenstraat in Mol, 3de afdeling, sectie E, bestaat uit delen van perceelsnrs. 1681, 1682, 1683B en 1684B.

       lot 3: met een oppervlakte van 13a84ca - inlijving in gemeentelijke openbare wegenis, Korenstraat in Mol, 3de afdeling, sectie E, delen van perceelnrs. 1681, 1682, 1683B, 1684B en 1686Y.

 

In de nieuwe erfpachtovereenkomst worden de volgende gebruikelijke clausules opgenomen:

       medegebruik door gemeentediensten;

       voorbehoud van de opbrengsten van masten/pylonen externe operatoren voor de gemeente.

 

Zoals gebruikelijk worden de kosten, verbonden aan de beëindiging van de huidige erfpachtovereenkomst en de vestiging van een nieuwe erfpachtovereenkomst, gedragen door de erfpachter (KFC Ezaart).

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.  Alle kosten, rechten en erelonen van deze erfpachtovereenkomst worden gedragen door de erfpachter KFC Ezaart.

 

De erfpachter KFC Ezaart is de gemeente Mol jaarlijks een erfpachtvergoeding van € 400,00 (geïndexeerd) verschuldigd.

 

Actie

8/7/3 - privaat patrimonium

Registratiesleutel

70500030-005000 - we innen de bedragen van huurcontracten en erfpachten: opbrengsten privaat verhuur

Bedrag

€ 400,00 (per jaar, geïndexeerd)

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het beëindigen van de huidige erfpachtovereenkomst met KFC Ezaart afgesloten op 10 juni 1993, en eindigend op 10 juni 2020.

 

Deze erfpachtovereenkomst strekte zich uit over de percelen gelegen te Mol, Korenstraat, 3de afdeling, sectie E, perceelnrs. 1686Y en 1684B met een gezamelijke oppervlakte van 2ha33a98ca.

 

Artikel 2

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het afsluiten van een nieuwe erfpachtovereenkomst met KFC Ezaart, opgesteld door notaris Van Roosbroeck uit Mol.

 

Deze erfpachtovereenkomst beslaat lot 1, zoals aangeduid op het afbakeningsplan opgesteld door landmeter-expert Peter Vandebosch, ingeschreven op het tableau van de federale raden van landmeters-experten (LAN040216), op 23 maart 2020.

Lot 1 is gelegen in Mol-Korenstraat, 3de afdeling, sectie E, perceelnrs. 1683A, 1684A, 1688 en 1689 en delen van perceelnrs. 1681, 1682, 1683B, 1684B en 1686Y met een oppervlakte van 3ha76ca89ca.

 

Artikel 3

Lot 3 wordt ingelijfd in de gemeentelijke openbare wegenis Korenstraat.

Lot 3 is gelegen in Mol-Korenstraat, 3de afdeling, sectie E, delen van perceelnrs. 1681, 1682, 1683B, 1684B en 1686Y met een oppervlakte van 13a84ca.

 

Artikel 4

Aan de administratie van de patrimoniumdocumentatie wordt ontslag verleend om bij de overschrijving van deze akte amtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

MARKT 54-56 - AANSTELLING LASTHEBBER, VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Vanaf 1 januari 2019 zijn er belangrijke wijzigingen van kracht in de wet op de mede-eigendom.  (beheer van verenigingen van mede-eigenaars).  Zo wordt onder andere een reglement van interne orde een verplichting.

 

De gelijkvloerse verdieping van het gebouw Markt 54-56 waarin het JAC gehuisvest is, maakt deel uit van een complex met handelsgelijkvloers (JAC) en daarboven 3 appartementen.  Destijds werd wel een basisakte opgesteld en een reglement van mede-eigendom, doch een reglement van interne orde ontbreekt.

 

De algemene vergadering is de vereniging van mede-eigenaars met rechtspersoonlijkheid.  De gemeente dient hiertoe een lasthebber aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

 

Het departement ruimte, afdeling patrimonium, stelt voor om Peter Vandebosch, landmeter-expert van de gemeente Mol, een volmacht te verlenen om de gemeente Mol te vertegenwoordigen op de algemene vergadering in 2020, tevens de eerste algemene vergadering voor dit gebouw.

 

Juridische gronden

Artikel 41, 4° van het decreet lokaal bestuur: "Het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen, kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd."

 

Inspraak en advies

Advies Leen Weyers, juridische dienst IOK uit Geel, van 19 maart 2020:

"Aan de vereniging van mede-eigenaars wordt rechtspersoonlijkheid toegekend wanneer de volgende twee zaken zijn vervuld:

1° het ontstaan van de onverdeeldheid door de overdracht of de toekenning van ten minste een kavel;

2° de overschrijving van de basisakte en van het reglement van mede-eigendom op het bevoegde kantoor van de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie (art. 577 - 5 § 1 B.W.).

 

De algemene vergadering is een orgaan van de vereniging van mede-eigenaars.  Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen.  Dit geldt dus ook voor de gemeente.

 

Elke mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber.  De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber.  De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag slechts gelden voor één algemene vergadering, tenzij gebruik wordt gemaakt van een algemene of specifieke notariële volmacht.  Een volmacht verleend voor een algemene vergadering geldt ook voor de algemene vergadering die georganiseerd worden omdat voor de eerste algemene vergadering het quorum niet werd bereikt, tenzij anders bepaald (artikel 577 - 6 § 7 B.W.).

 

De bevoegdheid tot het aanstellen van een lasthebber komt overeenkomstig artikel 41, 4° van het decreet lokaal bestuur, toe aan de gemeenteraad.  De gemeenteraad dient te beslissen over het oprichten van en toetreden tot rechtspersonen en te beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen.

 

De vereniging van mede-eigenaars is een rechtspersoon en de beslissing tot aanduiding van een lasthebber namens de gemeente lijkt hierin dan ook te vallen onder voormeld artikel en aldus toe te komen aan de gemeenteraad."

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies van de juridische dienst van IOK uit Geel van 19 maart 2020.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad verleent aan de heer Peter Vandebosch, landmeter-expert van de gemeente Mol, een volmacht om als lasthebber de gemeente Mol te vertegenwoordigen, op de algemene vergadering van mede-eigenaren in 2020 voor het gebouw Markt 54-56 in Mol.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

SINT-WILLEBRORDUSSTRAAT/SCHOOLSTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND IN UITVOERING VAN DE VOORWAARDEN BEPAALD IN DE VERKAVELINGSVERGUNNING 2014/48 - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Op 25 februari 2015 leverde het gemeentebestuur van Mol een verkavelingsvergunning af voor het verkavelen van een perceel in 3 loten en 2 bisloten.  Lot 1 is voor een vrijstaande ééngezinswoning, de loten 2 en 3 worden uitgesloten uit de verkaveling omdat ze bebouwd zijn, loten 1bis en 2bis worden ingelijfd in het openbaar domein.

 

Op 26 januari 2015 keurde de gemeenteraad de voorgestelde wegverbreding met gratis grondafstand van 0a10ca voor lot 1bis en 0a17ca voor lot 2bis goed.

 

In de verkavelingsvergunning werd de voorwaarde opgenomen dat de voorliggende stroken grond, kavels 1bis en 2bis met een respectievelijke oppervlakte van 0a10ca en 0a17ca, gratis dienen te worden afgestaan aan het gemeentebestuur voor inlijving in het openbaar domein.  Loten 1bis en 2bis, gelegen 3de afdeling, sectie E, perceelsnrs. 417L en 417N, staan afgebeeld op het afbakeningsplan opgesteld door landmeter-expert Louis Michel op 12 mei 2015.

 

Juridische gronden

Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur: "Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld artikel 2".

 

Artikel 41, 11° van het decreet over het lokaal bestuur: "De daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b) kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd".

 

Inspraak en advies

Advies afdeling patrimonium: gunstig.

Bodemattesten OVAM van 22 januari 2020 vermelden: "Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister".

 

Bijlagen

1)      Afbakeningsplan

2)      CBS 25 februari 2015 - verkavelingsvergunning

3)      GR 26 januari 2015 - wegenistracé

4)      Kadastraal plan

5)      Kadastrale legger

6)      Ontwerpakte

7)      Ovam bodemattest 417L

8)      Ovam bodemattest 417N

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De gratis grondafstand kadert in de uitvoering van de verkavelingsvergunning 2014/48 die het gemeentebestuur afleverde op 25 februari 2015 voor het verkavelen van een perceel in 3 loten en in 2 bisloten.  Lot 1 is voor een vrijstaande ééngezinswoning, de loten 2 en 3 worden uitgesloten uit de verkaveling omdat ze bebouwd zijn, lot 1bis en 2bis worden ingelijfd in het openbaar domein.

 

In de verkavelingsvergunning werd de voorwaarde opgenomen dat de voorliggende stroken grond, kavels 1bis en 2bis met een respectievelijke oppervlakte van 0a10ca en 0a17ca, gratis dienen te worden afgestaan aan het gemeentebestuur voor inlijving in het openbaar domein.  Loten 1bis en 2bis, gelegen 3de afdeling, sectie E, perceelsnrs. 417L en 417N, staan afgebeeld op het afbakeningsplan opgesteld door landmeter-expert Louis Michel op 12 mei 2015.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.  Het betreft hier een gratis grondafstand om te voegen bij de openbare wegenis.  Aangezien deze gratis grondafstand een voorwaarde is van de verkaveling, worden de kosten gedragen door de verkavelaar.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad is akkoord om de voorliggende stroken grond 1bis en 2bis, gelegen 3de afdeling, sectie C, nrs. 417L en 417N met een respectievelijke oppervlakte van 0a10ca en 0a17ca, kosteloos in te lijven in de openbare wegenis.

Voormelde percelen staan aangeduid op het afbakeningspan opgesteld door landmeter-expert Louis Michel, ingeschreven op het tableau der federale raden van landmeter-experten onder nummer LAN121496, op 12 mei 2015.

 

Artikel 2

De gratis grondafstand gebeurt om reden van openbaar nut en onder de voorwaarden opgenomen in de ontwerpakte gratis grondafstand opgesteld door notaris De Graef uit Mol.  De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed.

 

Artikel 3

Aan de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie wordt ontslag verleend om bij de overschrijving van deze akte ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen.

 

Artikel 4

Aangezien deze overdracht gebeurt voor het algemeen nut, zijnde de inlijving in het openbaar domein, wordt vrijstelling van registratierechten gevraagd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP) CENTRUM - HERZIENING - DEFINITIEVE VASTSTELLING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Op 29 juni 2015 werd het RUP Centrum goedgekeurd door de deputatie.

In opdracht van de gemeente maakte studiebureau OMGEVING een ontwerp op aangaande de herziening van het RUP Centrum.  Het gaat om de onderstaande aanpassingen aan het RUP Centrum:

       Projectgebied Vennestraat: aanpassing V/T-index op basis van het project van de Molse Bouwmaatschappij in samenwerking met de Witte Mol

       Kop Edmond Van Hoofstraat: dezelfde bouwmogelijkheden als de andere kop aan de kant van de Gasthuisstraat

       Uitbreiding van de mogelijkheden voor cafés en restaurants in het centrum van de gemeente

 

De periode van de publieke raadpleging aangaande de startnota werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 februari 2018 vastgelegd van 12 maart 2018 tot en met 10 mei 2018. Het college van burgemeester en schepenen legde het participatiemoment met de bevolking vast op 20 maart 2018 tussen 19 en 20 uur in de raadzaal van 't Getouw.  Het participatiemoment vond plaats in de vorm van een infomarkt.

Het college van burgemeester en schepenen keurde de scoping nota goed in zitting van 7 november 2018.

Er werd geen plenaire vergadering georganiseerd.  De betrokken instanties konden gedurende een periode van 21 dagen een advies uitbrengen.  De einddatum hiervoor was 12 september 2019.  Er werden drie adviezen ontvangen van onderstaande instanties:

       Dienst MER

       Provincie

       Onroerend Erfgoed

Het ontwerp werd bijgestuurd op basis van de adviezen.

 

De herziening van het RUP werd door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld op 21 oktober 2019.

Het college van burgemeester en schepenen legde in zitting van 31 oktober 2019 de periode van een openbaar onderzoek vast (60 dagen) van 12 november 2019 tot en met 10 januari 2020.

 

De deputatie bracht op 5 december 2019 een gunstig advies uit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden twee bezwaarschriften ingediend.

De gecoro bundelde de adviezen en bezwaren en bracht op 4 maart 2020 een unaniem gunstig advies uit.

 

Juridische gronden

Artikelen 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur.

Art. 2.2.21. §6, Art. 2.2.22 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening.

 

Inspraak en advies

De deputatie bracht op 5 december 2019 een gunstig advies uit.

De gecoro bundelde de adviezen en bezwaren en bracht op 4 maart 2020 een unaniem gunstig advies uit.

 

Bijlagen

1)      Grondplan

2)      Stedenbouwkundige voorschriften

3)      Toelichtingsnota

4)      Verslag infomarkt

5)      Adviezen deputatie en Departement Omgeving - openbaar onderzoek

6)      Bezwaren openbaar onderzoek

7)      Advies gecoro

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad stelt de herziening van het RUP Centrum definitief vast.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

OMG 2019/550 - ZAAK VAN DE WEGEN O.L. VROUWSTRAAT - GOEDKEURING

Goedgekeurd

met 3 onthoudingen: Koen Van Gompel (Memo), Solange Abbeloos (Memo), Lander Geyzen (Memo)

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Op 17 december 2019 heeft gemeente Mol gevestigd te Molenhoekstraat 2, 2400 Mol een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het heraanleggen van de O.L. Vrouwstraat.

Het dossier werd op 16 januari 2020 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen te Mol, O. L. Vrouwstraat ZN.

 

Juridische gronden

In uitvoering van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening dient het dossier voor de aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning te worden aangevuld met een effectief gemeenteraadsbesluit waarin de zaak van de wegen wordt aangegeven die later gratis zullen afgestaan worden aan het openbaar domein.

Art. 4.2.25. VCRO bepaalt: Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag.

 

Inspraak en advies

Openbaar onderzoek

In uitvoering van artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone procedure van toepassing. Bijgevolg is er een openbaar onderzoek georganiseerd. Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 24 januari 2020 tot en met 22 februari 2020 werden er 16 bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

 

Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar:

De aanvraag is verenigbaar met de goede plaatselijke ordening en wordt gunstig beoordeeld, mits de gestelde voorwaarden worden nageleefd.

       Het advies van de milieudienst van de gemeente Mol van 17 februari 2020 dient strikt nageleefd te worden. Onder meer:

         Nieuw aan te planten bomen volgens plan:

     De aan te planten bomen hebben een minimale plantmaat 18-20.

     Er moeten deeprootpanelen van 60 cm worden voorzien bij elke boom om worteldruk op de voetpaden en straat tot een minimuum te herleiden.

     Bij elke boom moet de grond van het plantgat gemengd worden met 3 kg Terracotum om de droge periodes op te vangen.

     Voor het watergeven van de bomen moet er een watergiftband rondom iedere boom voorzien zijn van 30cm hoogte.

         De aan te planten haag volgens plan:

     De haag heeft een minimale plantmaat 125-150.

     Er worden 4 planten per lopende meter voorzien.

         Bermen:

     Bij het inzaaien van de bermen wordt er een mengsel gebruikt voor een bloemrijk grasland.

     Optioneel kunnen er bloembollen en knollen (Narcis, Crocus, Alium, ...) gebruikt worden om de biodiversiteit te verhogen.

       Het advies van de Pidpa waterleiding van 2 april 2020 dient strikt nageleefd te worden.

       Het advies van Brandweer zone Kempen van 17 februari 2020 dient strikt nageleefd te worden.

       Het advies van Telenet van 17 februari 2020 dient strikt nageleefd te worden.

Het advies van Fluvius van 20 januari 2020 dient strikt nageleefd te worden.

 

Bijlagen:

1)      Overzichtsplan

2)      Inplantingsplan

3)      Advies Brandweer zone Kempen

4)      Advies Fluvius

5)      Advies kostenraming Pidpa

6)      Advies kostenraming Proximus

7)      Advies kostenrmaing Telenet

8)      Advies Milieudienst

9)      Advies Pidpa

10)  Advies ruimtelijk beleid - sectie patrimonium

11)  Advies ruimtelijk beleid - sectie wegen

12)  Advies Verkeersdienst

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De gemeenteraad keurt de voorgestelde zaak van de wegen goed mits er voldaan wordt aan de opgelegde voorwaarden.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de voorgestelde zaak van de wegen goed mits er voldaan wordt aan de opgelegde voorwaarden.

       Het advies van de milieudienst van de gemeente Mol van 17 februari 2020 dient strikt nageleefd te worden. Onder meer:

         Nieuw aan te planten bomen volgens plan:

     De aan te planten bomen hebben een minimale plantmaat 18-20.

     Er moeten deeprootpanelen van 60 cm worden voorzien bij elke boom om worteldruk op de voetpaden en straat tot een minimuum te herleiden.

     Bij elke boom moet de grond van het plantgat gemengd worden met 3 kg Terracotum om de droge periodes op te vangen.

     Voor het watergeven van de bomen moet er een watergiftband rondom iedere boom voorzien zijn van 30cm hoogte.

         De aan te planten haag volgens plan:

     De haag heeft een minimale plantmaat 125-150.

     Er worden 4 planten per lopende meter voorzien.

         Bermen:

     Bij het inzaaien van de bermen wordt er een mengsel gebruikt voor een bloemrijk grasland.

     Optioneel kunnen er bloembollen en knollen (Narcis, Crocus, Alium, ...) gebruikt worden om de biodiversiteit te verhogen.

       Het advies van de Pidpa waterleiding van 2 april 2020 dient strikt nageleefd te worden.

       Het advies van Brandweer zone Kempen van 17 februari 2020 dient strikt nageleefd te worden.

       Het advies van Telenet van 17 februari 2020 dient strikt nageleefd te worden.

       Het advies van Fluvius van 20 januari 2020 dient strikt nageleefd te worden.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 27/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

OMG VK 2019/41 - ZAAK VAN DE WEGEN GINDERBROEK-HOOGSTRAAT - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Een aanvraag tot het slopen van een bijgebouw en het verkavelen van gronden (Ginderbroek-Hoogstraat) werd ingediend op 12 november 2019.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2019140487.

Kadastraal worden de percelen van de aanvraag omschreven als (afd. 4) sectie F nr. 464S (Ginderbroek 15).

Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 20 december 2019 tot en met 18 januari 2020 werden er geen bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

Lot 3, een strook grond met een oppervlakte van 18 ca en gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein gelijfd.

Op 2 april 2020 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verkavelingsaanvraag en heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de zaak van de wegen op de agenda van de gemeenteraad van 27 april 2020 te agenderen.

In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een effectief gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd.

Conform het voorgesteld opmetingsplan van de landmeter dient daartoe lot 3 met een oppervlakte van 18 ca te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein.

De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt een beperkt deel van de het voorziene wegtracé gerealiseerd.

 

Juridische gronden

Artikel 4.2.25. van de VCRO bepaalt: Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag.

 

Inspraak en advies

Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 20 december 2019 tot en met 18 januari 2020 werden er geen bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

 

Bijlagen

1)      Plan bestaande toestand

2)      verkavelingsplan (met aanduiding van lot 3, dat ingelijfd wordt in het openbaar domein)

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. Op deze wijze wordt een beperkt deel van de rooilijn gerealiseerd.

De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen met gratis grondafstand van Lot 3, een strook grond met een oppervlakte van 18 ca. goed.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Deze beslissing kan het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.