Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2020

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 7 SEPTEMBER 2020 - GOEDKEURING

De notulen van 7 september 2020 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 7 september 2020

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 02/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2020

 

SUBSIDIEREGLEMENT - CORONASUBSIDIE VOOR VERENIGINGEN - GOEDKEURING

Met de middelen uit het Vlaamse corona-noodfonds wil de gemeente het rijke verenigingsleven versterken door te zorgen dat ze niet in zware financiële problemen komen door deze crisis en om ze ook op lange termijn te versterken om een antwoord te kunnen bieden op eventuele nieuwe coronapieken of andere uitdagingen aan te gaan.  We werken in 3 fases.

 

In een eerste fase werden er op korte termijn een aantal financiële ondersteuningen uitgewerkt en uitbetaald.  We maakten hier zoveel mogelijk gebruik van verdelingsmethodes op basis van de reguliere subsidiereglementen.  Uitgangspunt was dat de subsidies waar deze verenigingen normaal beroep op konden doen voor 2020 verdubbeld werden, waarbij het eerste deel verdeeld werd volgens de reguliere subsidiereglementen en het extra deel verdeeld werd op basis van de bedragen die uitbetaald werden in 2019.  In zitting van de gemeenteraad van 27 juli 2020 werd goedkeuring verleend aan het eenmalige subsidiereglement 'noodsubsidies corona voor verenigingen'. 

 

In fase 2 werd de renteloze coronanoodlening voorzien.  Hierdoor ondersteunen we verenigingen die extra steun nodig hebben door middel van een renteloze lening.

 

In zitting van de gemeenteraad van 7 september 2020 werd goedkeuring verleend aan het reglement renteloze coronalening cultuur-, jeugd-, en sportsector.

 

In fase 3 kijken we naar de toekomst en willen we verenigingen die blijven organiseren en blijven werken aan onze sociale cohesie belonen en ondersteunen.

Fase 3 zal bestaan uit vier pijlers:

 

1)      een subsidiereglement om verenigingen toe te laten om kwaliteitsvolle ontspanning en vrije tijd te blijven organiseren voor onze burger en om onze verenigingen financieel gezond te houden

2)      hygiënepakketten

3)      uitbreiding uitleendienst

4)      informatiesessies

 

De eerste pijler, het subsidiereglement 'coronasubsidie voor verenigingen' dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

 

De verschillende adviesraden verlenen positief advies.

 

Bijlagen:

1) reglement coronasubsidie voor verenigingen periode 1 juni 2020 t/m 30 juni 2021

2) advies jeugdraad

3) advies seniorenraad

4) advies Molse Adviesraad voor Personen met Beperking

5) advies cultuurraad

6) advies sportraad

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 02/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2020

 

BUITENHEIDE - BESTENDIGEN PROEFOPSTELLING - GOEDKEURING

Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 6 februari 2020 de toelating om een proefopstelling te plaatsen met een doorgangsverbod in Buitenheide ter hoogte van het kruispunt met De Meer. Na 3 maanden zou er een evaluatie volgen om de proefopstelling al dan niet te bestendigen.

Vanwege de coronacrisis en de opgelegde maatregelen konden er geen bewonersbevragingen plaatsvinden en werd de proefopstelling in zitting van 7 mei 2020 verlengd tot 23 augustus 2020.

Tijdens de periode van deze laatste verlenging konden de bewoners van Buitenheide, De Meer, Ericastraat, Fransveld en Kanaalstraat online een enquête invullen.  Van de 68 deelnemers uit de verschillende straten ziet 87% het nut van het doorgangsverbod in en willen daarom de proefopstelling bestendigd zien.

De tellingen geven aan dat er in Fransveld een lichte toename van verkeer is. Hierover zijn tijdens de proefopstelling geen klachten ontvangen. In de Kanaalstraat is een verzwaring van het verkeer waargenomen, eveneens zonder klachten.

De maatregel zal gesignaleerd worden met verkeersbord F45b doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers.

 

Advies sectie mobiliteit:

Om objectieve gegevens te kunnen vergelijken werd een proefopstelling ingevoerd.  De verkaveling werd tijdelijk een doodlopende straat met een doorgangsverbod in Buitenheide ter hoogte van het kruispunt met De Meer.  Langs deze zijde was Buitenheide enkel nog toegankelijk voor fietsers, bromfietsers en voetgangers.  De enquête heeft uitgewezen dat de leefbaarheid in Buitenheide verbeterd is en dat de omliggende straten geen bijkomende hinder ondervonden hebben.

Het bestendigen van de maatregel houdt ook in dat de 2de ontsluiting zoals wordt geadviseerd in verkavelingsdossier wordt opgeheven.  De verkaveling is dan nog enkel door gemotoriseerd verkeer te bereiken via Ginderbuiten.  Bij calamiteiten moet hiermee rekening worden gehouden.

 

Bijlagen:

1)      Fransveld vergelijking telresultaat oktober 2019 en maart 2020

2)      Resultaat enquête Buitenheide

3)      Vergelijking Buitenheide oktober 2019 en maart 2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 02/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2020

 

RODE KRUISLAAN - HERINRICHTING SIGNALISATIE - GOEDKEURING

In het kader van het rioleringsproject in de Rode Kruislaan werd ook de bovenbouw heringericht. De geplaatste signalisatie moet gereglementeerd worden.

 

De reglementering van de te plaatsen verkeerstekens valt onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur en is aan de goedkeuring van de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer onderworpen.

 

Bijlagen:

1)      signalisatieplan herinrichting 1

2)      signalisatieplan herinrichting 2

3)      signalisatieplan parking zwembad

4)      beslissing gemeenteraad 03-09-1990

5)      beslissing gemeenteraad 12-11-1990

6)      beslissing gemeenteraad 07-09-1998

7)      beslissing gemeenteraad 21-03-2005

8)      beslissing gemeenteraad 25-06-2007

9)      beslissing gemeenteraad 29-06-2015

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 02/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2020

 

OMGEVINGSRAAD - OPRICHTING, SAMENSTELLING EN WERKING - GOEDKEURING

Het gemeentebestuur van Mol wenst een omgevingsraad op te richten om bij ruimtelijke projecten met een grote impact tot een geïntegreerd advies vanuit de verschillende belangengroepen te komen.

 

Bijlage:

1)      Beslissing college van burgemeester en schepenen van 10 september 2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 02/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2020

 

OMG VERKAVELING 2020/18 - ZAAK VAN DE WEGEN - GOEDKEURING

Een aanvraag tot het verkavelen van een stuk grond in 3 loten waarbij loten 1 en 2 bestemd zijn voor eengezinswoningen in open bebouwing en lot 3 zal worden ingelijfd bij het openbaar domein, met aanleg van een nieuwe wegenis en het rooien van 2 bomen die zich bevinden op de ontworpen wegenis werd ingediend op 28 mei 2020.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2020066598.

Kadastraal worden de percelen van de aanvraag omschreven als (afd. 5) sectie D nrs. 751W8, 1164E en 1164D (Eksterstraat).  Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 18 juni 2020 tot en met 17 juli 2020 werden er 3 bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

Lot 3, een strook grond met een oppervlakte van 1 a 85 ca en gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein gelijfd.

Op 24 september 2020 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verkavelingsaanvraag en heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de zaak van de wegen op de agenda van de gemeenteraad van 12 oktober 2020 te agenderen.

In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een effectief gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd.

Conform het voorgesteld opmetingsplan van de landmeter Johan Livens dient daartoe lot 3 met een oppervlakte van 1 a 85 ca te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt een beperkt deel van de het voorziene wegtracé gerealiseerd.

 

Bijlagen:

1) Verkavelingsplan

2) Verkavelingsvoorschriften

3) Plan met wegaanleg

4) Advies ANB

5) Advies Pidpa-Riolering

6) Advies NIRAS-BelgoProcess

7) Bezwaarschriften

 

Goedkeuring van de gemeenteraad voor de inlijving van lot 3 in het openbaar domein wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 02/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2020

 

OMG 2020/7 - ZAAK VAN DE WEGEN - GOEDKEURING

Een aanvraag tot het verkavelen van een perceel in 3 loten waarvan 1 om in te lijven in openbaar domein en 2 voor vrijstaande ééngezinswoningen werd ingediend op 28 februari 2020.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2019145387.

Kadastraal worden de percelen van de aanvraag omschreven als (afd. 5) sectie C nr. 600A (Tortelstraat ). Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 1 mei 2020 tot en met 30 mei 2020 werden er geen bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

Lot 3, een strook grond met een oppervlakte van 90 ca en gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein gelijfd.

Op 24 september 2020 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verkavelingsaanvraag en heeft beslist om de zaak van de wegen op de agenda van de gemeenteraad van 12 oktober 2020 te agenderen.

In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een effectief gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd.

Conform het voorgesteld opmetingsplan van de landmeter Guido Belmans dient daartoe lot 3 met een oppervlakte van 90 ca te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt een beperkt deel van de het voorziene wegtracé gerealiseerd.

 

Bijlagen:

1) Plan bestaande toestand

2) Verkavelingsplan

3) Plan te kappen bos

4) Verkavelingsvoorschriften

5) Advies ANB

 

Goedkeuring van de gemeenteraad voor de inlijving van lot 3 met een oppervlakte van 90 ca in het openbaar domein wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 02/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2020

 

OMG 2020/249 - ZAAK VAN DE WEGEN - GOEDKEURING

Op 16 juni 2020 heeft Marijke Weckx, Hermanshoeven 13, 2490 Balen een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het slopen van twee bijgebouwen, het verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een bijgebouw.

Het dossier werd op 7 juli 2020 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen te Mol, Berkenstraat 11, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie G nrs. 280/2 D, 280/2 N, 280/2 R en 283H.

Verwijzend naar het advies van de dienst Patrimonium van de gemeente Mol van 9 juli 2020 is er voor de Berkenstraat een vigerend rooilijnplan gevestigd bij KB van 28-03-1960. Deze rooilijn voorziet een rooilijn op 7 meter uit de wegas. De weg met wegaanhorigheden is uitgerust.

Patrimoniumdocumentatie heeft de perceeldelen van de aanvrager ,gelegen binnen deze rooilijnen, reeds aparte kadasternrs. toegekend nl. G283K en G280/02P. Gezien de omvang van de aangevraagde werken is het aangewezen om in de omgevingsvergunning de voorwaarde op te nemen om deze 2 percelen gratis af te staan om in te lijven in de gemeentelijke openbare wegenis.

Indien de gratis grondafstand gekoppeld kan worden aan een andere bijhorende notariële akte zijn de kosten minimaal en ten laste van de bouwheer. Indien de gratis grondafstand niet gekoppeld kan worden aan een andere bijhorende notariële akte zijn de kosten van de notariële akte ten laste van de gemeente.

De akte van gratis grondafstand dient verleden te worden binnen het jaar na aflevering van de omgevingsvergunning. De aanvrager verleent haar medewerking voor het verlijden van deze akte.

 

Bijlagen:

1)      Inplantingsplan gratis grondafstand

2)      Kennisname CBS 01-10-2020 betreffende zaak van de wegen

3)      Inplantingsplan bestaande toestand

4)      Inplantingsplan nieuwe toestand

5)      Advies Elia

6)      Advies Elia - plan

7)      Advies patrimonium

8)      Advies Agentschap Natuur en Bos

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 02/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2020

 

KFC WEZEL - VERLENGING BESTAANDE ERFPACHT EN AFSLUITEN NIEUWE ERFPACHT - GOEDKEURING

De gemeente is eigenaar van de sportvelden gelegen langs de Moresnetlaan.  Voor de pleinen A en B werd er een erfpachtovereenkomst afgesloten met KFC Wezel Sport.  Deze erfpachtovereenkomst met een looptijd van 27 jaar eindigt op 16 december 2020.  Het betreft het perceel gelegen langs de Moresnetlaan, 1ste afdeling, sectie G, nr. 1083y met een oppervlakte van 2ha32a49ca.  Voor het naastliggende voetbalplein werd met vzw KWB Voetbal Wezel een erfpachtovereenkomst afgesloten.  Deze erfpachtovereenkomst met een looptijd van 27 jaar eindigt op 16 maart 2022.  Het betreft het perceel gelegen langs de Moresnetlaan, 1ste afdeling, sectie G, nr. 1083c2 met een oppervlakte van 80a57ca.

 

Omdat het ledenaantal van KFC Wezel Sport groeit, gebruiken zij ondertussen ook het plein van vzw KWB Voetbal Wezel als trainingsveld.  Vzw KWB Voetbal Wezel is gestopt met voetballen.  KFC Wezel Sport gebruikt en onderhoud hun voetbalplein en betaalt ook hun erfcijns.

 

Het is aangewezen om een nieuwe erfpacht af te sluiten met KFC Wezel voor het voormalige voetbalplein van vzw KWB Voetbal Wezel, gelegen langs de Moresnetlaan, 1ste afdeling, sectie G, 1083c2, met een oppervlakte van 80a57ca.  Deze nieuwe erfpacht vangt aan op 17 maart 2022 en eindigt op 17 maart 2049.  De jaarlijkse erfpachtvergoeding bedraagt € 100,00 (geïndexeerd).

 

Voor het A- en B-plein gelegen langs de Moresnetlaan, 1ste afdeling, sectie G, 1083y, met een oppervlakte van 2ha32a49ca, wordt een verlenging van de bestaande erfpacht met KFC Wezel afgesloten.  De verlenging van de erfpacht vangt aan op 17 december 2020 en eindigt op 17 maart 2049.  De jaarlijkse erfpachtvergoeding bedraagt € 200,00 (geïndexeerd).

 

Zoals gebruikelijk worden de kosten verbonden aan het afsluiten van de nieuwe erfpachtovereenkomst en aan het verlengen van de bestaande erfpachtovereenkomst gedragen door de erfpachter (KFC Wezel).

 

Bijlagen:

1)      CBS 5 december 2019

2)      Erfpacht 1993

3)      Erfpacht 1995

4)      Kadastraal plan

5)      Kadastrale legger 1083c2

6)      Kadastrale legger 1083y

7)      Ontwerpakte

8)      Ovam bodemattest 1083c2

9)      Ovam bodemattest 1083y

10)  Plan en luchtfoto

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 02/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2020

 

PASTOOR MOORKENSSTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND IN UITVOERING VAN OMGEVINGSVERGUNNING 2020/102 VAN 25 JUNI 2020 - GOEDKEURING

Op 25 juni 2020 leverde het gemeentebestuur een omgevingsvergunning af voor het wijzigen van de inplanting gelegen in Mol, Pastoor Moorkensstraat 26 en 28.

In de omgevingsvergunning werd de voorwaarde opgenomen dat het perceeldeel gelegen voor de ontworpen rooilijn gratis dient te worden afgestaan aan de gemeente om in te lijven in de gemeentelijke openbare wegenis.

Deze twee perceeldelen gelegen in Mol, 5de afdeling, sectie C, nr. 289/n, met een grootte van 36ca en 18ca, staan afgebeeld op het meetplan opgesteld door landmeter-expert Joost Smets van LSG bvba uit Geel op 7 juli 2020.

 

Bijlagen:

1)      Advies patrimonium

2)      Bodemattest

3)      Kadastraal plan

4)      Kadastrale legger

5)      Notarisbrief

6)      Omgevingsvergunning CBS 25 juni 2020

7)      Ontwerpakte

8)      Splitsingsplan

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 02/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2020

 

PEPERSTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND - GOEDKEURING

De eigenaars van de voorliggende strook grond gelegen langs de Peperstraat, 5de afdeling, sectie C, nr. 486s/deel, met een oppervlakte van 0a46ca, wensen deze met het oog op de verkoop van het achterliggend bouwperceel, 5de afdeling, sectie C, nr. 486s/deel, met een oppervlakte van 7a17ca, gratis af te staan aan de gemeente.  In de verkavelingsvergunning afgeleverd door de gemeente in 1964 werd geen grondafstand gevraagd, wegens niet ingetekend op het verkavelingsplan.  Het perceel zal ingelijfd worden in de gemeentelijke openbare wegenis van de Peperstraat.  Deze percelen staan afgebeeld op het plan opgesteld door landmeter-expert Guido Belmans op 6 december 2019.

 

Bijlagen:

1)      Bodemattest

2)      Kadastrale legger

3)      Notarisbrief

4)      Ontwerpakte

5)      Opmetingsplan

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 02/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2020

 

SINT-THERESIASTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND IN UITVOERING VAN STEDENBOUWKUNDIG ATTEST 2020/3 - GOEDKEURING

Op 20 mei 2020 leverde het gemeentebestuur een stedenbouwkundig attest 2020/3 af voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en het kappen van 4 bomen.

 

In het stedenbouwkundig attest werd de voorwaarde opgenomen dat, conform de verkavelingsvergunning die werd afgeleverd op 24 februari 2010, de grondstrook gelegen voor de rooilijn gratis dient te worden afgestaan aan de gemeente, om ingelijfd te worden in het openbaar domein, bij de eerste vervreemding.

 

Het perceel gelegen in Mol, Sint-Theresiastraat, 5de afdeling, sectie C, nr. 97/k ex, met een oppervlakte van 24ca staat afgebeeld op het afbakeningsplan opgesteld door landmeter-expert Johan Schoeters, op 24 juli 2020.

 

Bijlagen:

1)      Afbakeningsplan

2)      Bodemattest

3)      Kadastraal plan

4)      Kadastrale legger

5)      Ontwerpakte

6)      Stedenbouwkundig attest

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 02/10/2020