Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

GEMEENTERAAD - EEDAFLEGGING RAADSLID MASHA CELEN - AKTENAME

Eedaflegging van mevrouw Masha Celen als gemeenteraadslid voor kandidatenlijst nr. 1 (Sp.a).

 

Aktename eedaflegging wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 4 FEBRUARI 2019 - GOEDKEURING

De notulen van 4 februari 2019 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 4 februari 2019

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

GEMEENTERAAD - HUISHOUDELIJK REGLEMENT - GOEDKEURING

Bij aanvang van de zittingsperiode dient de gemeenteraad een huishoudelijk reglement vast te stellen.  Sinds 1 januari 2019 is het decreet over het lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 in werking getreden.  Het huishoudelijk reglement werd aangepast met de nieuwe bepalingen van het DLB.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

GEMEENTERAAD - DEONTOLOGISCHE CODE - GOEDKEURING

De gemeenteraad dient een deontologische code aan te nemen.  Sinds 1 januari 2019 is het decreet over het lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 in werking getreden.  De bestaande deontologische code werd aangepast met de nieuwe bepalingen van het DLB.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

SUBSIDIEREGLEMENT 2019 - TOELAGE IN DE VERWERKINGSKOST VAN HET HUISHOUDELIJK AFVAL VOOR PERSONEN MET EEN VERMINDERDE FINANCIËLE DRAAGKRACHT - GOEDKEURING

Het gemeentebestuur voorziet sinds 2014 in een tussenkomst in de vaste kost van Diftar voor personen met een verminderde financiële draagkracht. Er wordt voorgesteld om het bestaande reglement te verlengen.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MOLSE SCHOLEN EN SPORTCLUBS DIE GEBRUIK MAKEN VAN HET ZWEMBAD VITA DEN UYT: JAAR 2019-2021 - INVOEREN VAN EEN NIEUW REGLEMENT - GOEDKEURING

De tarieven van het nieuwe zwembad Vita Den Uyt zijn voor Molse scholen en sportclubs hoger dan de tarieven van het oude zwembad Den Uyt.  Het college van burgemeester en schepenen besliste op 13 juni 2018 principieel de stijging te spreiden over enkele jaren. Er werd geopteerd om aan de scholen en sportclubs, die gebruik maken van het nieuwe zwembad, een subsidie toe te kennen. De subsidie daalt gradueel: het eerste jaar subsidieert de gemeente 75% van de stijging, het tweede jaar 50% en het derde jaar 25%. Vanaf 2022 zullen de scholen en clubs geen subsidie meer ontvangen.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

2015/10KB REALISATIE NIEUW ZWEMBADCOMPLEX D.M.V. EEN DBFMO-OPDRACHT - ANNEX 24 - BEKRACHTIGING

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 2 september 2014 principiële goedkeuring aan de opdracht “Realisatie nieuw zwembadcomplex d.m.v. een DBFMO-opdracht” tegen een initieel geraamd bedrag van € 39.000.000,00, alsook aan de lastvoorwaarden voor de studieopdracht.

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 28 januari 2015 de studieopdracht toe te wijzen aan Sweco Belgium nv (vroeger Grontmij), KBO nr. BE 0405-647-664, Herkenrodesingel 8B, bus 3.01 te 3500 Hasselt.

 

De uitgave voor de opdracht “Realisatie nieuw zwembadcomplex d.m.v. een DBFMO-opdracht” wordt geraamd op € 1.600.000,00 per jaar gedurende 30 jaar (te indexeren). Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

 

De gemeenteraad verleende in zitting van 29 juni 2015 goedkeuring aan de selectieleidraad, de raming en de gunningswijze van de DBFMO-opdracht, met name de onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 21 oktober 2015 om vier kandidaten te selecteren.

 

De vier geselecteerden werden op 3 december 2015 in kennis gesteld van het bestek (gunningsleidraad en bijlagen) met het oog op de indiening van een eerste offerte. Het bestek inclusief bijlagen werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 november 2015.

 

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 8 juni 2016 het beoordelingsverslag van de eerste offertes goed en liet Cordeel Group NV, consortium ZLVRZND, en SPV Sportoase Mol nv in oprichting toe tot de BAFO-fase en nodigde hen uit voor verdere onderhandelingen.

 

In zitting van 5 oktober 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen het beoordelingsverslag van de BAFO’s goed en werd inschrijver Cordeel Group nv – consortium ZLVRZND aangeduid als voorkeursbieder. De inschrijver SPV Sportoase Mol nv in oprichting werd in de wachtkamer geplaatst.

 

Er vonden onderhandelingen plaats met de voorkeursbieder Cordeel Group nv – consortium ZLVRZND, sinds 9 juni 2017 NV Vita Den Uyt.

 

De gemeenteraad keurde in zitting van 26 juni 2017 de tekst van de DBFMO-overeenkomst inclusief annexen goed.

 

In zitting van 19 juli 2017 werd de opdracht gegund aan NV Vita Den Uyt.

 

Op 4 augustus 2017 vingen de werken aan.

 

De werkingssubsidie van de gemeente Mol naar Vita Den Uyt is voor het eerst verschuldigd over het kwartaal waarin de “beschikbaarheidsdatum” valt. (Annex 2 Betalings- en boetemechanisme, paragraaf 1.1).

 

De “beschikbaarheidsdatum” is de datum waarop de opdrachtgever effectief het “beschikbaarheidscertificaat” voor het zwembadcomplex aan de opdrachtnemer aflevert (annex 1).

 

In het contract is sprake van de aflevering van een “beschikbaarheidscertificaat” (14.10 DBFMO overeenkomst), nadat een “conditiemeting” aantoont dat het zwembadcomplex volledig beschikbaar, of met andere woorden “exploiteerbaar” is (zie ook annex 8).

 

Dat “beschikbaarheidscertificaat” kunnen we met de huidige contractuele bepalingen niet afleveren als het zwembadcomplex – binnen- en buitenbad – niet volledig af is.  Als het binnenbad dus open gaat (“klaar is”) op 22 februari 2019 en het buitenbad op 1 juni 2019, is het complex niet “volledig af” op 22 februari en kunnen we bijgevolg de werkingssubsidie in theorie niet beginnen te betalen. 

 

Gelet op het feit dat

- op 22 februari het buitenbad sowieso niet open kan gaan omdat het winter is,

- de kosten voor de opdrachtnemer wel beginnen te lopen (inclusief de financieringskosten),

- de werkingssubsidie een globaal bedrag is, dat niet varieert met de seizoenen,

- het geen goed idee lijkt om binnen 30 jaar nog een saldo te betalen alleen voor het buitenbad, werd door de juristen van Sweco/GD&A een addendum gemaakt aan de overeenkomst om deze interpretatie aan te passen.

 

Annex 24 werd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 14 februari 2019 goedgekeurd gezien de geplande opening van het zwembadcomplex op 22 februari en wordt voor zover als nodig ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Bijlage:

1)Annex 24

 

Bekrachtiging van annex 24 wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

2017/27KB KINDERNATUURWANDELING - DADING - GOEDKEURING

In het kader van de opdracht “Ontwerp en uitvoering kindernatuurwandeling Galbergen” werd een bestek met nr. 2017/27KB opgesteld door de dienst aankoop en aanbestedingen.

De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 28.925,62 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21 % btw.

 

De uitvoering van de opdracht werd omwille van diverse omstandigheden geschorst.

 

De beëindiging van de overeenkomst wordt in een dading vertaald. De geleverde prestaties in de voorbereiding op de uitvoering worden vergoed alsook betaalt de gemeente een compenserende vergoeding. Daar tegenover verkrijgt de gemeente het exclusieve gebruiksrecht om het opgemaakte ontwerp alsnog zelf ten uitvoer te brengen.

 

Bijlage:

1)      Dading

 

Goedkeuring dadingsovereenkomst wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

2019/12ND REALISATIE VAN DE DOORSTEEK IN 'T GETOUW - AANGEPASTE RAMING - GOEDKEURING

 

Omschrijving opdracht

De opdracht heeft betrekking op de realisatie van de doorsteek tussen 2 delen van het administratief centrum “'t Getouw".

Gunningswijze

vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Budget

GEM/22100500/011909 (actie 1419/000/003/001/005)