Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 9 SEPTEMBER 2019 - GOEDKEURING

De notulen van 9 september 2019 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 9 september 2019

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

NOODHULP - KARA KARA - GOEDKEURING

De gemeente voorziet in haar budget jaarlijks € 6.500 voor noodhulp bij rampen of andere noodtoestanden. In mei 2019 werd al € 3.250 noodhulp gegeven aan Mozambique n.a.v. de schade die de orkaan Idai had aangericht.

In augustus, kort na het bezoek van onze delegatie, werd Kara Kara zwaar getroffen door overvloedige regenval met als gevolg enorm veel schade aan huizen en infrastructuur. Heel wat mensen hebben al hun bezittingen verloren en daarom wordt voorgesteld om via de NGO REVE (onze stedenbandpartner) € 3.250 noodhulp te verlenen aan Kara Kara.

 

De leden van de derde wereldraad zijn gecontacteerd en hebben unaniem een positief advies gegeven voor deze noodhulp aan Kara Kara.

 

Bijlage:

1)      Advies derde wereldraad

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

RUP CENTRUM HERZIENING - VOORLOPIGE VASTSTELLING - GOEDKEURING

In opdracht van de gemeente maakte studiebureau OMGEVING een ontwerp op aangaande de herziening van het RUP Centrum.  Het gaat om de onderstaande aanpassingen aan het RUP Centrum:

       Projectgebied Vennestraat: aanpassing V/T-index op basis van het project van de Molse Bouwmaatschappij in samenwerking met de Witte Mol

       Kop Edmond Van Hoofstraat: dezelfde bouwmogelijkheden als de andere kop aan de kant van de Gasthuisstraat

       Uitbreiding van de mogelijkheden voor cafés en restaurants in het centrum van de gemeente

 

Na de voorlopige vaststelling legt het college van burgemeester en schepenen de periode van een openbaar onderzoek vast (60 dagen).  Voorstel is om dit te laten lopen van 12 november 2019 tot en met 10 januari 2020.

 

Advies van de afdeling omgeving: gunstig.

 

Bijlagen:

1) grondplan

2) stedenbouwkundige voorschriften

3) toelichtingsnota

4) adviezen plenaire vergadering

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

OMG 2019/18 - ZAAK VAN DE WEGEN - GOEDKEURING

Een aanvraag tot het verkavelen van 1 perceel in 4 loten waarvan 1 lot voor een vrijstaande één- of meergezinswoning, 2 loten voor halfopen één- of meergezinswoningen, 1 lot om in te lijven in het openbaar domein en het ontbossen van het terrein werd ingediend op 1 mei 2019.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2019057803.

Kadastraal worden de percelen van de aanvraag omschreven als (afd. 1) sectie G nr. 648A5 (Hoek O. L. Vrouwstraat-Witvenstraat). Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 30 mei 2019 tot en met 28 juni 2019 werden er geen bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

Lot 4, een strook grond met een oppervlakte van 4ca en gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein gelijfd.

Op 05/09/2019 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verkavelingsaanvraag en heeft beslist om de zaak van de wegen op de agenda van de gemeenteraad van 21 oktober 2019 te agenderen.

In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een effectief gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd.

Conform het voorgesteld opmetingsplan van de landmeter Lrd Landmeting dient daartoe lot 4 met een oppervlakte van 4ca te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt een beperkt deel van het voorziene wegtracé gerealiseerd.

 

Bijlagen:

1)      verkavelingsvoorschriften

2)      verkavelingsplan

3)      kennisname CBS

 

Goedkeuring van de gemeenteraad voor de inlijving van lot Bisnr. in het openbaar domein wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

EPICEASTRAAT 18 - ZAAK DER WEGEN OMV 2019/216 - GOEDKEURING

Omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door de heer Davy Hoeyberghs, Epiceastraat 18, 2400 Mol.

De aanvraag tot omgevingsvergunning werd op 21 mei 2019 ontvangen.

De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 7 juni 2019.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2019062627.

De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen te Mol, Epiceastraat 18, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie G nr. 1335 G5.

Het betreft een aanvraag voor het uitbreiden van de bestaande woning.

 

Langs de Epiceastraat wordt langs de kant van het project een zone van 00a72ca aangeduid om toe te voegen aan het openbaar domein.

 

Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar: voorwaardelijk gunstig.

Voorwaarde:

       De gratis grondafstand van loten 2 en 3 aan de gemeente om deze toe te voegen aan het openbaar domein dient te gebeuren vooraleer de bouwwerken aangevat worden.

       Het gedeelte van de nieuwe klinkerverharding dat gelegen is voor de voorgevelbouwlijn van de woning, zoals in rood aangeduid op het inplantingsplan, dient aangelegd te worden als groenzone.

       Het advies van dienst Patrimonium van 25 juni 2019 dient strikt nageleefd te worden.

       Het advies van Openbare werken van 18 juni 2019 dient strikt nageleefd te worden.

       Het advies van Pidpa-riolering van 20 juni 2019 dient strikt nageleefd te worden.

 

Bijlagen:

1)      advies pidpa 2019216

2)      advies ruimtelijk beleid - sectie patrimonium_20190923_143346_1

3)      Advies wegen 2019216 Epiceastraat

4)      BA_WONING_I_N

5)      kennisname cbs 26 september 2019

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

EPICEASTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND IN UITVOERING VAN VERDELINGSADVIES VAN 26 AUGUSTUS 2019 - GOEDKEURING

In uitvoering van het verdelingsadvies van het college van burgemeester en schepenen van 26 augustus 2019, dient er een gratis grondafstand te gebeuren van een perceel grond gelegen langs de Epiceastraat.  Lot 2, gelegen 1ste afdeling, sectie G, nr. 1335g5, met een oppervlakte van 00a72ca, staat afgebeeld op het opmetingsplan opgesteld door landmeter-expert Guido Belmans op 9 februari 2019.

 

Bijlagen:

1)      Akte gratis grondafstand 1992

2)      Bodemattest Ovam

3)      Kadastraal plan

4)      Ontwerpakte

5)      Opmetingsplan

6)      Verdelingsadvies CBS 26 augustus 2009

 

Goedkeuring van de gratis grondafstand, opgenomen in de ontwerpakte gratis grondafstand opgesteld door notaris De Graef uit Mol, wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

BRAAMSTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND IN UITVOERING VAN ROOILIJNPLAN VERBINDING O.L. VROUWSTRAAT EN BRAAMSTRAAT - GOEDKEURING

Op 19 september 1988 keurde de gemeenteraad het ontwerp rooilijn verbinding O.L. Vrouwstraat - Braamstraat definitief goed.

 

In uitvoering van dit rooilijnplan dient lot 2, gelegen binnen de rooilijnen van de weg(en) gratis te worden afgestaan aan de gemeente Mol.  Lot 2, gelegen 1ste afdeling, sectie G, nr. 623s, met een oppervlakte van 00a44ca, staat afgebeeld op het opmetingsplan opgesteld door landmeter-expert Guido Belmans op 24 november 2018.

 

Bijlagen:

1)      Bodemattest Ovam

2)      Kadastraal plan

3)      Kadastrale legger

4)      Ontwerp rooilijn GR 19 september 1988

5)      Ontwerpakte

6)      Opmetingsplan landmeter-expert 24 november 2018

 

Goedkeuring van de gratis grondafstand, opgenomen in de ontwerpakte gratis grondafstand opgesteld door notaris De Graef uit Mol, wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

FLUVIUS NET - BEHEERSOVERDRACHT EN UITBREIDING AANSLUITING BIJ IVEKA VOOR ACTIVITEITEN FLUVIUS NET- GOEDKEURING

De integratie van gemeente en ocmw en de verdere digitalisering doen de behoefte aan een meer performante data-, telefonie- en internetverbinding tussen de verschillende locaties van gemeente en toenemen. 

 

Iveka heeft in het kader van haar statutaire doelomschrijving een aanbod gecreëerd voor haar deelnemers, m.n. Fluvius-Net bestaande uit dataverbindingen, vaste telefonie, internetverkeer en internettoegang en desgevallend Free WiFi. Deze uitbreiding van de aansluiting bij Iveka inzake de Fluvius Net activiteit biedt aan de gemeente de beste garanties voor een efficiënt en betaalbaar beleid inzake dataverbindingen, vaste telefoniediensten en internetverkeer en -toegang. In zitting van 20 mei 2019 besloot de gemeenteraad reeds tot principiële toetreding. 

 

Fluvius maakte intussen het reglement, de SLA en prijslijst over, waardoor de definitieve beslissing tot toetreding kan worden genomen.

 

Bijlagen:

1) 20190403 VOORSTEL FLUVIUS NET.docx

2) Fluvius net Presentatie voor steden en gemeenten

3) Fluvius Net prijslijst 2019

4) Fluvius Net reglement

5) Fluvius Net SLA

6) Fluvius Net VWO

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

VERORDENING - IDENTITEITSCONTROLES OMGEVING STATIEPLEIN - BEKRACHTIGING

Naar aanleiding van een e-mail van 25-09-2019 van de korpschef van de lokale politie Balen-Dessel-Mol aan de burgemeester heeft de burgemeester omwille van veiligheidsredenen een politieverordening uitgevaardigd m.b.t. identiteitscontroles in de omgeving van het Statieplein te Mol.

 

Bijlage:

1)      burgemeesterbesluit van 2 oktober 2019

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 2 oktober 2019 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING - BIJLAGE 3 - GOEDKEURING

Artikel 10 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is om bijzondere aanwervingsvoorwaarden vast te leggen. Zo kan de gemeenteraad bijzondere eisen stellen inzake beroepsbekwaamheid, het bezit van specifieke diploma's of studiegetuigschriften opleggen of nuttige ervaring in de private of openbare sector eisen. Deze specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden zijn opgenomen in bijlage 3 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.

 

Het bestuur heeft de intentie om in de nabije toekomst een functie van technisch assistent wegen open te verklaren en 'in bezit zijn van een rijbewijs C + vakbekwaamheid of te behalen binnen een periode van één jaar volgend op de datum van indiensttreding' op te nemen als specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarde.

 

Het overleg- & onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties leverde een protocol van akkoord af op 2 oktober 2019.

 

Voorgesteld wordt om de specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarde 'in bezit zijn van een rijbewijs C + vakbekwaamheid of te behalen binnen een periode van één jaar volgend op de datum van indiensttreding' voor de functie van technisch assistent wegen op te nemen in bijlage 3 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.

 

Bijlagen:

1)Bijlage 3 van de rechtspositieregeling

2)Protocolakkoord van de representatieve vakorganisaties van 2 oktober 2019

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

PERSONEELSFORMATIE GEMEENTE - AANPASSING - GOEDKEURING

In kader van de selectieprocedure voor administratief assistenten om aan de bevorderingsvereisten voor contractuele medewerkers te kunnen voldoen, moeten volgende wijzigingen gebeuren aan de personeelsformatie:

1)      De graad van contractueel administratief assistent (salarisschaal D1-D2-D3) is uitdovend en gaat bij uitdoving over naar de rang Cv. Dit uitdovend karakter alsook koppeling aan rang Cv moet teniet worden gedaan voor 15 contractuele voltijdse equivalenten van de graad van administratief assistent.

2)      Uitbreiding met 4 contractuele voltijdse equivalenten in de graad van administratief assistent (salarisschaal D1-D2-D3).

 

Het overleg- en onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties leverde in zitting van

2 oktober 2019 een protocol van akkoord af.

 

Bijlage:

1) Protocol van de representatieve vakorganisaties van 2 oktober 2019.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

CONVENANT VERVANGINGEN VAN KORTE AFWEZIGHEDEN SGOM - SCHOOLJAAR 2019-2020 - GOEDKEURING

De scholen ontvangen extra middelen voor korte afwezigheden van de afwezigheden van de personeelsleden aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarvoor op basis van andere regelgeving geen vervanger kan worden gefinancierd of gesubsidieerd.

 

Elke school krijgt een contingent vervangingseenheden dat binnen het samenwerkingsplatform wordt samengelegd en beheerd. De vervangingseenheden kunnen enkel worden aangewend op voorwaarde dat er een convenant wordt gesloten.

 

Het convenant vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs SGOM moet jaarlijks herbevestigd worden.

 

Voor het schooljaar 2019-2020 moeten er wijzigingen opgenomen worden in dit convenant.

 

In zitting van 23 augustus 2019 leverde het ABOC een protocol van akkoord af voor het convenant vervangingen van korte afwezigheden SGOM voor het schooljaar 2019-2020.

 

Bijlagen:

1) Protocol ABOC 23/8/2019

2) Convenant korte afwezigheden 2019-2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

ALGEMENE AFSPRAKEN FUNCTIEBESCHRIJVINGEN EN EVALUATIEREGLEMENT GESUBSIDIEERD PERSONEEL ONDERWIJS - AANPASSING - GOEDKEURING

De bestaande algemene afspraken bij functiebeschrijvingen en het evaluatiereglement gesubsidieerd personeel onderwijs, die goedgekeurd werden door de gemeenteraad in zitting van 10 september 2018, worden aangepast met ingang van 1 september 2019 omdat enkele functiebenamingen werden gewijzigd.

 

Het ABOC leverde in zitting van 23 augustus 2019 een protocol van akkoord af.

 

Bijlagen:

1)      Algemene afspraken bij functiebeschrijvingen en evaluatiereglement gesubsidieerd personeel onderwijs

2)      Protocol ABOC 23/8/2019

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

LESUREN GBS ALLES KIDS - VASTSTELLING PAKKET SCHOOLJAAR 2019-2020 - GOEDKEURING

Bij aanvang van het schooljaar moet het schoolbestuur de vaststelling en de verdeling doen van het lestijden- en urenpakket en de uren van de puntenenveloppen voor zorg, administratie en ICT-coördinatie voor de betrokken school.

 

De ministeriële dienstbrief van 15 maart 2019 vermeldt de extra werkingsmiddelen voor ondersteuning van de leerkrachten in het basisonderwijs.

 

De ministeriële dienstbrief van 13 mei 2019 deelt de aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding voor het schooljaar 2019-2020 mee.

 

De ministeriële dienstbrief van 12 juni 2019 vermeldt de personeelsformatie aan de gemeentelijke basisschool Alles Kids, Pastoor Vaesstraat 24 voor het schooljaar 2019-2020 op basis van de geverifieerde leerlingengegevens van leerlingen die ingeschreven zijn op de eerste schooldag van februari.

 

De schoolraad leverde in zitting van 4 juni 2019 een gunstig advies af over de aanwending van de puntenenveloppen en het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020.

 

Het Afzonderlijk Bijzonder Overlegcomité (ABOC) leverde in zitting van 23 augustus 2019 een protocol van akkoord af over de aanwending van de puntenenveloppen en het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020, een protocol van akkoord over de plage-uren in het gemeentelijk onderwijs en een protocol van akkoord aanvullende lestijden aanvangsbegeleiding en beoordeling aan de vooravond van TADD 2019-2020.

 

Vaststelling van het uren- en lestijdenpakket aan gbs Alles Kids, Pastoor Vaesstraat 24, voor het schooljaar 2019-2020:

 

Bestuurspersoneel:

1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht

 

Onderwijzend personeel lager onderwijs:

- 153 lestijden volgens de schaal

- 12 SES-lestijden} 165 + 2 lestijden aanvangsbegeleiding

- 9 lestijden lichamelijke opvoeding

- 2 lestijden aanvangsbegeleiding

- 1 lestijd (extra werkingsmiddelen ter ondersteuning van de leerkrachten in het basisonderwijs)

- 8 lestijden rooms katholieke godsdienst

- 8 lestijden niet-confessionele zedenleer

- 8 lestijden islamitische godsdienst

- 6 lestijden protestants evangelische godsdienst

 

De lestijden voor levensbeschouwelijke vakken kunnen in de loop van het schooljaar worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen in het volgen van deze cursussen.

 

Onderwijzend personeel kleuteronderwijs:

- 85 lestijden volgens de schaal

- 5 SES-lestijden}90 lestijden

- 6 lestijden lichamelijke opvoeding

- 1 lestijd (extra werkingsmiddelen kleuter)

 

Paramedisch personeel kleuteronderwijs:

- 8 uur kinderverzorging

 

Puntenenveloppen, stimuluspunten en samengelegde punten scholengemeenschap:

- 44 punten administratieve medewerker

- 9 punten ICT-coördinatie

- 245 punten zorg scholengemeenschap

 

Het pakket van 153 + 12 SES + 2 aanvangsbegeleiding = 167 lestijden lager onderwijs wordt als volgt verdeeld:

- 5 voltijdse ambten van onderwijzer5 x 24 =120 lt

- 1 deeltijds ambt van onderwijzer van 20 uur1 x 20 = 20 lt

- 2 deeltijdse ambten van onderwijzer van 9 uur2 x   9 = 18 lt

- 1 deeltijds ambt van leermeester lichamelijke opvoeding van 9 uur1 x   9 =        9 lt

                                                                                                                              167 lt

 

Het pakket van 85 + 5 SES = 90 lestijden in het kleuteronderwijs wordt als volgt verdeeld:

- 3 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer3 x 24 = 72 lt

- 1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer van 11 uur1 x 12 = 12 lt

- 1 deeltijds ambt van leermeester lichamelijke opvoeding van 6 uur1 x   6 =        6 lt

                                                                                                                   ............. 90 lt

 

Plage-lestijden:

- 14 lestijden voor het ambt van onderwijzer

- 8 lestijden voor het ambt van kleuteronderwijzer

 

Het percentage plage-lestijden niveau scholengemeenschap voor het ambt van onderwijzer bedraagt 8,49%.

 

Bij beslissing van heden kent de gemeenteraad aan de gemeentelijke basisschool Alles Kids, Pastoor Vaesstraat 24 volgende betrekkingen, die gegenereerd worden uit toegekende punten uit enveloppen en samengelegde punten SGOM, toe:

- 4/36 ICT-coördinator PBa

- 15/36 administratief medewerker HSO

- 4/36 administratief medewerker HSO

- 5/36 administratief medewerker PBa

- 14/36 zorgcoördinator PBa

- 5/36 zorgcoördinator PBa SGOM

 

Bijlagen:

1)                  Advies schoolraad 4/6/2019

2)                  Aanwezigheidslijst schoolraad 4/6/2019

3)                  Protocol ABOC vaststelling uren- en lestijdenpakket SGOM 2019-2020

4)                  Protocol ABOC vaststelling plage-uren SGOM 2019-2020

5)                  Protocol ABOC aanvangsbegeleding 2019-2020

6)                  Protocol ABOC vaststelling uren zorg, ICT en administratie 2019-2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

LESUREN GBS DE ZANDLOPER - VASTSTELLING PAKKET SCHOOLJAAR 2019-2020 - GOEDKEURING

Bij aanvang van het schooljaar moet het schoolbestuur de vaststelling en de verdeling doen van het lestijden- en urenpakket en de uren van de puntenenveloppen voor zorg, administratie en ICT-coördinatie voor de betrokken school.

 

De ministeriële dienstbrief van 15 maart 2019 vermeldt de extra werkingsmiddelen voor ondersteuning van de leerkrachten in het basisonderwijs.

 

De ministeriële dienstbrief van 13 mei 2019 deelt de aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding voor het schooljaar 2019-2020 mee.

 

De ministeriële dienstbrief van 12 juni 2019 vermeldt de personeelsformatie aan de gemeentelijke basisschool De Zandloper, Gemeenteheistraat 1 voor het schooljaar 2019-2020 op basis van de geverifieerde leerlingengegevens van leerlingen die ingeschreven zijn op de eerste schooldag van februari.

 

De schoolraad leverde in zitting van 4 juni 2019 een gunstig advies af over de aanwending van de puntenenveloppen en het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020.

 

Het Afzonderlijk Bijzonder Overlegcomité (ABOC) leverde in zitting van 23 augustus 2019 een protocol van akkoord af over de aanwending van de puntenenveloppen en het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020, een protocol van akkoord over de plage-uren in het gemeentelijk onderwijs en een protocol van akkoord aanvullende lestijden aanvangsbegeleiding en beoordeling aan de vooravond van TADD 2019-2020.

 

Vaststelling van het uren- en lestijdenpakket aan gbs De Zandloper, Gemeenteheistraat 1, voor het schooljaar 2019-2020:

 

Bestuurspersoneel:

1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht

 

Onderwijzend personeel lager onderwijs:

- 207 lestijden volgens de schaal

- 8 SES-lestijden} 215 + 3 lestijden aanvangsbegeleiding

- 10 lestijden lichamelijke opvoeding

- 3 lestijden aanvangsbegeleiding

- 2 lestijden (extra werkingsmiddelen ter ondesteuning van de leerkrachten in het basisonderwijs)

- 14 lestijden rooms katholieke godsdienst

- 12 lestijden niet-confessionele zedenleer

- 4 lestijden islamitische godsdienst

 

De lestijden voor levensbeschouwelijke vakken kunnen in de loop van het schooljaar worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen in het volgen van deze cursussen.

 

Onderwijzend personeel kleuteronderwijs:

- 161 lestijden volgens de schaal

- 7 SES-lestijden} 168 lestijden

- 12 lestijden lichamelijke opvoeding

- 2 lestijden (extra werkingsmiddelen kleuter)

 

Paramedisch personeel kleuteronderwijs:

- 9 uur kinderverzorging

 

Puntenenveloppen, stimuluspunten en samengelegde punten scholengemeenschap:

- 64 punten administratieve medewerker

- 14 punten ICT-coördinatie

- 245 punten zorg scholengemeenschap

 

Het pakket van 207 + 8 SES + 3 aanvangsbegeleiding = 218 lestijden in het lager onderwijs wordt als volgt verdeeld:

- 8 voltijdse ambten van onderwijzer8 x 24 =192 lt

- 1 deeltijdse ambten van onderwijzer van 16 uur1 x 16 =  16 lt

- 1 deeltijds ambt van leermeester lichamelijke opvoeding van 10 uur1 x 10 =  10 lt

                                                                                                                               218 lt

 

Het pakket van 161 + 7 SES = 168 lestijden in het kleuteronderwijs wordt als volgt verdeeld:

- 6 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer6 x 24 =144 lt

- 1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer van 12 uur1 x 12 =  12 lt

- 1 deeltijds ambt van leermeester lichamelijke opvoeding van 7 uur1 x   7 =    7 lt

- 1 deeltijds ambt van leermeester lichamelijke opvoeding van 5 uur1 x   5 =    5 lt

                                                                                                                               168 lt

 

Plage-lestijden:

- 19 lestijden voor het ambt van onderwijzer

- 14 lestijden voor het ambt van kleuteronderwijzer

 

Het percentage plage-lestijden niveau scholengemeenschap voor het ambt van onderwijzer bedraagt 8,49%.

 

Bij beslissing van heden kent de gemeenteraad aan de gemeentelijke basisschool De Zandloper, Gemeenteheistraat 1 volgende betrekkingen, die gegenereerd worden uit toegekende punten uit enveloppen en samengelegde punten SGOM, toe:

- 6/36 ICT-coördinator

- 20/36 administratief medewerker HSO

- 8/36 administratief medewerker HSO

- 6/36 administratief medewerker PBa

- 20/36 zorgcoördinator PBa

- 12/36 zorgcoördinator PBa SGOM

 

Bijlagen:

1)                  Advies schoolraal 4/6/2019

2)                  Aanwezigheidslijst schoolraad 4/6/2019

3)                  Protocol ABOC vaststelling uren- en lestijdenpakket SGOM 2019-2020

4)      Protocol ABOC vaststelling plage-uren SGOM 2019-2020

5)      Protocol ABOC aanvangsbegeleiding 2019-2020

6)      Protocol ABOC vaststelling uren zorg, ICT en administratie 2019-2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

LESUREN GBS KLIM-OP - VASTSTELLING PAKKET SCHOOLJAAR 2019-2020 - GOEDKEURING

Bij aanvang van het schooljaar moet het schoolbestuur de vaststelling en de verdeling doen van het lestijden- en urenpakket en de uren van de puntenenveloppen voor zorg, administratie en ICT-coördinatie voor de betrokken school.

 

De ministeriële dienstbrief van 15 maart 2019 vermeldt de extra werkingsmiddelen voor ondersteuning van de leerkrachten in het basisonderwijs.

 

De ministeriële dienstbrief van 13 mei 2019 deelt de aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding voor het schooljaar 2019-2020 mee.

 

De ministeriële dienstbrief van 12 juni 2019 vermeldt de personeelsformatie aan de gemeentelijke basisschool Klim-op, Ginderbuiten 212 voor het schooljaar 2019-2020 op basis van de geverifieerde leerlingengegevens van leerlingen die ingeschreven zijn op de eerste schooldag van februari.

 

De schoolraad leverde in zitting van 4 juni 2019 een gunstig advies af over de aanwending van de puntenenveloppen en het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020.

 

Het Afzonderlijk Bijzonder Overlegcomité (ABOC) leverde in zitting van 23 augustus 2019 een protocol van akkoord af over de aanwending van de puntenenveloppen en het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020, een protocol van akkoord over de plage-uren in het gemeentelijk onderwijs en een protocol van akkoord aanvullende lestijden aanvangsbegeleiding en beoordeling aan de vooravond van TADD 2019-2020.

 

Vaststelling van het uren- en lestijdenpakket aan gbs Klim-op, Ginderbuiten 212, voor het schooljaar 2019-2020:

 

Bestuurspersoneel:

1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht

 

Onderwijzend personeel lager onderwijs:

- 261 lestijden volgens de schaal

- 24 SES-lestijden} 285 + 3 lestijden aanvangsbegeleiding

- 16 lestijden lichamelijke opvoeding

- 1 lestijd GAN

- 3 lestijden aanvangsbegeleiding

- 2 lestijden (extra werkingsmiddelen ter ondersteuning van de leerkrachten in het basisonderwijs)

- 12 lestijden rooms katholieke godsdienst

- 12 lestijden niet-confessionele zedenleer

- 12 lestijden islamitische godsdienst

- 6 lestijden orthodoxe godsdienst (2u TBSOB)

- 4 lestijden protestants evangelische godsdienst

 

De lestijden voor levensbeschouwelijke vakken kunnen in de loop van het schooljaar worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen in het volgen van deze cursussen.

 

Onderwijzend personeel kleuteronderwijs:

- 147 lestijden volgens de schaal

- 15 SES-lestijden} 162 lestijden

- 12 lestijden lichamelijke opvoeding

- 11 lestijden AN

- 2 lestijden (extra werkingsmiddelen kleuter)

 

Paramedisch personeel kleuteronderwijs:

- 9 uur kinderverzorging

 

Puntenenveloppen, stimuluspunten en samengelegde punten scholengemeenschap:

- 72 punten administratieve medewerker

- 16 punten ICT-coördinatie

- 245 punten zorg scholengemeenschap

 

Het pakket van 261 + 24 SES + 3 aanvangsbegeleiding + 1 GAN = 289 lestijden lager onderwijs wordt als volgt verdeeld:

- 9 voltijdse ambten van onderwijzer9 x 24 =216 lt

- 1 deeltijds ambt van onderwijzer van 18 uur1 x 18 =  18 lt

- 1 deeltijds amt van onderwijzer van 16 uur1 x 16 =  16 lt

- 1 deeltijdse ambt van onderwijzer van 15 uur1 x 15 =  15 lt

- 1 deeltijds ambt van onderwijzer van 7 uur1 x   7 =    7 lt

- 1 deeltijds ambt van onderwijzer van 1 uur1 x   1 =    1 lt

- 1 deeltijds ambt van leermeester lichamelijke opvoeding van 14 uur1 x 14 =  14 lt

- 1 deeltijds ambt van leermeester lichamelijke opvoeding van 2 uur1 x   2 =         2 lt

                                                                                                                               289 lt

 

Het pakket van 147 + 15 SES + 11 AN= 173 lestijden kleuteronderwijs wordt als volgt verdeeld:

- 6 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer6 x 24 =144 lt

- 1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer van 12 uur1 x 12 =  12 lt

- 1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer van 5 uur1 x  5 =    5 lt

- 1 deeltijds ambt van leermeester lichamelijke opvoeding1 x 12 =       12 lt

                                                                                                                               173 lt

 

Plage-lestijden:

- 25 lestijden voor het ambt van onderwijzer

- 14 lestijden voor het ambt van kleuteronderwijzer

 

Het percentage plage-lestijden niveau scholengemeenschap voor het ambt van onderwijzer bedraagt 8,49%.

 

Bij beslissing van heden kent de gemeenteraad aan de gemeentelijke basisschool Klim-op, Ginderbuiten 212 volgende betrekkingen, die gegenereerd worden uit toegekende punten uit enveloppen en samengelegde punten SGOM, toe:

- 6/36 ICT-coördinator PBa

- 11/36 administratief medewerker HSO

- 21/36 administratief medewerker HSO

- 6/36 administratief medewerker PBa

- 18/36 zorgcoördinator Master

- 8/36 zorgcoördinator PBa

- 10/36 zorgcoördinator PBa SGOM

 

 

Bijlagen:

1)                  Advies schoolraad 4/6/2019

2)                  Aanwezigheidslijst schoolraad 4/6/2019

3)                  Protocol ABOC vaststelling uren- en lestijdenpakket SGOM 2019-2020

4)      Protocol ABOC vaststelling plage-uren SGOM 2019-2020

5)      Protocol ABOC aanvangsbegeleiding 2019-2020

6)      Protocol ABOC vaststelling uren zorg, ICT en administratie 2019-2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

LESUREN GBS MOZAWIEK - VASTSTELLING PAKKET SCHOOLJAAR 2019-2020 - GOEDKEURING

Bij aanvang van het schooljaar moet het schoolbestuur de vaststelling en de verdeling doen van het lestijden- en urenpakket en de uren van de puntenenveloppen voor zorg, administratie en ICT-coördinatie voor de betrokken school.

 

De ministeriële dienstbrief van 15 maart 2019 vermeldt de extra werkingsmiddelen voor ondersteuning van de leerkrachten in het basisonderwijs.

 

De ministeriële dienstbrief van 13 mei 2019 deelt de aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding voor het schooljaar 2019-2020 mee.

 

De ministeriële dienstbrief van 12 juni 2019 vermeldt de personeelsformatie aan de gemeentelijke basisschool Mozawiek, Schoolstraat 3 voor het schooljaar 2019-2020 op basis van de geverifieerde leerlingengegevens van leerlingen die ingeschreven zijn op de eerste schooldag van februari.

 

De schoolraad leverde in zitting van 4 juni 2019 een gunstig advies af over de aanwending van de puntenenveloppen en het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020.

 

Het Afzonderlijk Bijzonder Overlegcomité (ABOC) leverde in zitting van 23 augustus 2019 een protocol van akkoord af over de aanwending van de puntenenveloppen en het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020, een protocol van akkoord over de plage-uren in het gemeentelijk onderwijs en een protocol van akkoord aanvullende lestijden aanvangsbegeleiding en beoordeling aan de vooravond TADD 2019-2020.

 

Vaststelling van het uren- en lestijdenpakket aan gbs Mozawiek, Schoolstraat 3, voor het schooljaar 2019-2020:

 

Bestuurspersoneel:

1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht

 

Onderwijzend personeel lager onderwijs:

- 304 lestijden volgens de schaal

- 13 SES-lestijden

- 4 additionele lestijden} 321 lestijden + 20 capaciteitslestijden

- 16 lestijden lichamelijke opvoeding

- 4 lestijden aanvangsbegeleiding (omzetting naar punten voor zorg)

- 22 capaciteitslestijden onder voorbehoud van telling op 1/10 (reeds 20 lestijden ingericht)

- 16 lestijden rooms katholieke godsdienst

- 14 lestijden niet-confessionele zedenleer

- 12 lestijden islamitische godsdienst

- 6 lestijden protestants evangelische godsdienst

 

De lestijden voor levensbeschouwelijke vakken kunnen in de loop van het schooljaar worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen in het volgen van deze cursussen.

 

Onderwijzend personeel kleuteronderwijs:

- 234 lestijden volgens de schaal

- 12 SES-lestijden} 246 lestijden

- 18 lestijden lichamelijke opvoeding

- 5 lestijden (extra werkingsmiddelen lager - lestijden worden pas later op het schooljaar ingericht)

 

Paramedisch personeel kleuteronderwijs:

- 12 uur kinderverzorging

 

Puntenenveloppen, stimuluspunten en samengelegde punten scholengemeenschap:

- 90 punten administratieve medewerker

- 21 punten ICT-coördinatie

- 245 punten zorg scholengemeenschap

- 14 punten aanvangsbegeleiding

 

Het pakket van 304 + 13 SES + 4 add + 20 capaciteit = 341 lestijden lager onderwijs wordt als volgt verdeeld:

- 10 voltijdse ambten van onderwijzer10 x 24 =240 lt

- 1 deeltijds ambt van onderwijzer van 23 uur  1 x 23 =  23 lt

- 1 deeltijds ambt van onderwijzer van 20 uur  1 x 20 =  20 lt

- 1 deeltijds ambt van onderwijzer van 18 uur  1 x 18 =  18 lt

- 1 deeltijds ambt van onderwijzer van 10 uur  1 x 10 =  10 lt

- 1 deeltijds ambt van onderwijzer van 8 uur  1 x 8 =    8 lt

- 1 deeltijdse ambt van onderwijzer van 5 uur  1 x  5 =    5 lt

- 1 deeltijds ambt van leermeester lichamelijke opvoeding van 9 uur  1 x  9 =    9 lt

- 1 deeltijds ambt van leermeester lichamelijke opvoeding van 6 uur  1 x  6 =    6 lt

- 2 deeltijdse ambten van leermeester lichamelijke opvoeding van 1 uur  2 x  1 =        2 lt

                                                                                                                               341 lt

 

Het pakket van 234 + 12 SES = 246 lestijden kleuteronderwijs wordt als volgt verdeeld:

- 8 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer  8 x 24 =192 lt

- 1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer van 12 uur  1 x 12 =  12 lt

- 1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer van 6 uur  1 x   6 =    6 lt

- 1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer van 18 uur  1 x 18 =  18 lt

- 1 deeltijds ambt van leermeester lichamelijke opvoeding van 14 uur  1 x 14 =  14 lt

- 1 deeltijds ambt van leermeester lichamelijke opvoeding van 4 uur  1 x 4 =         4 lt

                                                                                                                               246 lt

 

Plage-lestijden:

- 28 lestijden voor het ambt van onderwijzer

- 21 lestijden voor het ambt van kleuteronderwijzer

 

Het percentage plage-lestijden niveau scholengemeenschap voor het ambt van onderwijzer bedraagt 8,49%.

 

Bij beslissing van heden kent de gemeenteraad aan de gemeentelijke basisschool Mozawiek, Schoolstraat 3 volgende betrekkingen, die gegenereerd worden uit toegekende punten uit enveloppen en samengelegde punten SGOM, toe:

- 9/36 ICT-coördinator PBa

- 28/36 administratief medewerker HSO

- 12/36 administratief medewerker HSO

- 8/36 administratief medewerker PBa

- 32/36 zorgcoördinator PBa

- 14/36 zorgcoördinator PBa SGOM

 

Bijlagen:

1)                  Advies schoolraal 4/6/2019

2)                  Aanwezigheidslijst schoolraad 4/6/2019

3)                  Protocol ABOC vaststelling uren- en lestijdenpakket SGOM 2019-2020

4)                  Protocol ABOC vaststelling plage-uren SGOM 2019-2020

5)                  Protocol ABOC aanvangsbegeleiding 2019-2020

6)                  Protocol ABOC vaststelling uren zorg, ICT en administratie 2019-2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

LESUREN SAIGO STERRENBOS - VASTSTELLING PAKKET SCHOOLJAAR 2019-2020 - GOEDKEURING

Bij aanvang van het schooljaar moet het schoolbestuur de vaststelling en de verdeling doen van het lestijden- en urenpakket en de uren van de puntenenveloppen voor zorg, administratie en ICT-coördinatie voor de betrokken school.

 

De ministeriële dienstbrief van 19 april 2019 deelt voor het schooljaar 2019-2020 de personeelsformatie mee voor Saigo Sterrenbos, Don Boscostraat 37.

 

De ministeriële dienstbrief van 3 september 2019: deelt voor het schooljaar 2019-2020 de aanvullende lestijden Permanent Onderwijs aan Huis mee voor Saigo Sterrenbos.

 

De ministeriële dienstbrief van 23 september 2016 deelt de omkadering per type mee voor het ondersteuningsmodel voor Saigo Sterrenbos.

 

De schoolraad leverde in zitting van 4 juni 2019 een gunstig advies af over de aanwending van de puntenenveloppen en het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020.

 

Het Afzonderlijk Bijzonder Overlegcomité (ABOC) leverde in zitting van 23 augustus 2019 een protocol van akkoord af over de aanwending van de puntenenveloppen en het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020, een protocol van akkoord over de plage-uren in het gemeentelijk onderwijs en een protocol van akkoord aanvangsbegeleiding en beoordeling aan de vooravond van TADD 2019-2020.

 

Vaststelling van het uren- en lestijdenpakket aan Saigo Sterrenbos, Don Boscostraat 37, voor het schooljaar 2019-2020:

 

Bestuurspersoneel:

1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht

 

Onderwijzer ASV + leermeester ASV:

- 307 lestijden volgens de schaal, waarvan 12 lestijden rooms-katholieke godsdienst

- 4 lestijden aanvangsbegeleiding

- 1 lestijd onderwijzer ASV (extra werkingsmiddelen ter ondersteuning van de leerkrachten in het basisonderwijs)

- 12 lestijden permanent onderwijs aan huis

- 20 begeleidingseenheden ondersteuningsmodel types 2-4-6-7

- 12 lestijden niet-confessionele zedenleer

- 12 lestijden islamitische godsdienst

- 6 lestijden protestants evangelische godsdienst

- 2 lestijden orthodoxe godsdienst (2u TBSOB)

 

De lestijden voor levensbeschouwelijke vakken kunnen in de loop van het schooljaar worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen in het volgen van deze cursussen.

 

Paramedisch personeel:

- logopedie: 61 uren

- kine: 42 uren

- orthopedagoog: 15 uren

61 logo + 42 kine + 15 ortho = 118

 

Puntenenveloppen en stimuluspunten:

- 43 punten administratieve medewerker

- 5 punten ICT-coördinatie