Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 9 SEPTEMBER 2019 - GOEDKEURING

De notulen van 9 september 2019 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 9 september 2019

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

NOODHULP - KARA KARA - GOEDKEURING

De gemeente voorziet in haar budget jaarlijks € 6.500 voor noodhulp bij rampen of andere noodtoestanden. In mei 2019 werd al € 3.250 noodhulp gegeven aan Mozambique n.a.v. de schade die de orkaan Idai had aangericht.

In augustus, kort na het bezoek van onze delegatie, werd Kara Kara zwaar getroffen door overvloedige regenval met als gevolg enorm veel schade aan huizen en infrastructuur. Heel wat mensen hebben al hun bezittingen verloren en daarom wordt voorgesteld om via de NGO REVE (onze stedenbandpartner) € 3.250 noodhulp te verlenen aan Kara Kara.

 

De leden van de derde wereldraad zijn gecontacteerd en hebben unaniem een positief advies gegeven voor deze noodhulp aan Kara Kara.

 

Bijlage:

1)      Advies derde wereldraad

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

RUP CENTRUM HERZIENING - VOORLOPIGE VASTSTELLING - GOEDKEURING

In opdracht van de gemeente maakte studiebureau OMGEVING een ontwerp op aangaande de herziening van het RUP Centrum.  Het gaat om de onderstaande aanpassingen aan het RUP Centrum:

       Projectgebied Vennestraat: aanpassing V/T-index op basis van het project van de Molse Bouwmaatschappij in samenwerking met de Witte Mol

       Kop Edmond Van Hoofstraat: dezelfde bouwmogelijkheden als de andere kop aan de kant van de Gasthuisstraat

       Uitbreiding van de mogelijkheden voor cafés en restaurants in het centrum van de gemeente

 

Na de voorlopige vaststelling legt het college van burgemeester en schepenen de periode van een openbaar onderzoek vast (60 dagen).  Voorstel is om dit te laten lopen van 12 november 2019 tot en met 10 januari 2020.

 

Advies van de afdeling omgeving: gunstig.

 

Bijlagen:

1) grondplan

2) stedenbouwkundige voorschriften

3) toelichtingsnota

4) adviezen plenaire vergadering

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

OMG 2019/18 - ZAAK VAN DE WEGEN - GOEDKEURING

Een aanvraag tot het verkavelen van 1 perceel in 4 loten waarvan 1 lot voor een vrijstaande één- of meergezinswoning, 2 loten voor halfopen één- of meergezinswoningen, 1 lot om in te lijven in het openbaar domein en het ontbossen van het terrein werd ingediend op 1 mei 2019.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2019057803.

Kadastraal worden de percelen van de aanvraag omschreven als (afd. 1) sectie G nr. 648A5 (Hoek O. L. Vrouwstraat-Witvenstraat). Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 30 mei 2019 tot en met 28 juni 2019 werden er geen bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

Lot 4, een strook grond met een oppervlakte van 4ca en gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein gelijfd.

Op 05/09/2019 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verkavelingsaanvraag en heeft beslist om de zaak van de wegen op de agenda van de gemeenteraad van 21 oktober 2019 te agenderen.

In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een effectief gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd.

Conform het voorgesteld opmetingsplan van de landmeter Lrd Landmeting dient daartoe lot 4 met een oppervlakte van 4ca te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt een beperkt deel van het voorziene wegtracé gerealiseerd.

 

Bijlagen:

1)      verkavelingsvoorschriften

2)      verkavelingsplan

3)      kennisname CBS

 

Goedkeuring van de gemeenteraad voor de inlijving van lot Bisnr. in het openbaar domein wordt gevraagd.