ZITTING VAN MAANDAG 22 MAART 2021

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

voorzitter vast bureau

Wim Caeyers

raadsleden

Servais Verherstraeten, Luc Van Craenendonck, Hans Schoofs, Koen Van Gompel, Paul Vanhoof, Jos Lodewijckx, Tomas Sergooris, Lotte Vreys, Jan Vangheel, Zehra Ünlü, Ria Melis, Davy Geboers, Hanne Paepen, Anneleen Dom, Els Ceulemans, Maarten Van Camp, Chris Xhenseval, Lander Geyzen, Masha Celen, Bas Van Olmen, Sofie Molenberghs, Koen Boeckx, Nele Van Roey

leden vast bureau

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Hans De Groof, Maria Belmans, Frederik Loy, Wendy Soeffers

wnd. algemeen directeur

Erwin Vandenbergh

Verontschuldigd:

raadslid

Solange Abbeloos

algemeen directeur

Stefan Hendrix

 

 

Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 22 FEBRUARI 2021 - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn vergaderde in zitting van 22 februari 2021.

 

De notulen van deze raad werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Juridische gronden

Artikel 34 § 1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn - goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 - bepaalt dat de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

 

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 33 § 1 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn alle besproken onderwerpen vermelden in chronologische volgorde, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de raad voor maatschappelijk welzijn geen beslissing heeft genomen.

 

Bijlagen

1)      Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 22 februari 2021

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is verplicht dat de notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden goedgekeurd op de eerstvolgende zitting.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 februari 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

SCHULDBEMIDDELING - JAARVERSLAG BASISREGISTRATIE 2020 - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Instellingen voor schuldbemiddeling moeten jaarlijks, in het kader van hun erkenning, een jaarverslag indienen bij SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw.

 

Dit jaarverslag bestaat uit:

- de cijfers van de basisregistratie, aangevuld met antwoorden op een aantal vragen.

- het doorgeven van de personen die effectief aan schuldbemiddeling doen.

 

De basisregistratie geeft een overzicht van het aantal gezinnen in begeleiding naargelang de verstrekte hulpverleningsmodules (budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling en/of collectieve schuldenregeling).

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur (DLB).

 

Inspraak en advies

Het beleidscomité mens en leven van 11 februari 2021 gaf een positief advies voor het indienen van het jaarverslag schuldbemiddeling 2020.

 

Bijlage

1) Basisregistratieformulier 2020

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Bij het indienen van de basisregistratie is rekening gehouden met de volgende aandachtspunten:

- Zowel de budget- en/of schuldhulpverlening die het voorbije jaar opgestart werd, doorliep of afgesloten werd, zijn geregistreerd.

- Een gezin dat verschillende hulpverleningsmodules aangeboden kreeg, is slechts eenmaal geregistreerd in de combinatievorm die alle aangeboden modules omvat.

- Ook de budget- en/of schuldhulpverlening die in de algemene sociale dienst, de onthaaldienst, de wijkbureaus, de deelwerkingen van het CAW, ... plaatsvond, is geregistreerd. Het betreft dus de werking van de instelling voor schuldbemiddeling (OCMW/CAW) in zijn geheel en niet enkel de gespecialiseerde dienst schuldbemiddeling.

- De basisregistratie is geen werklastmeting maar een registratie van het aantal gezinnen in begeleiding. Enkel de expliciet voorziene (en in de handleiding toegelichte) hulpverleningsvormen moeten geregistreerd worden. Andere tussenkomsten (bv. louter juridisch advies of de voorbereiding en/of opmaak van een verzoekschrift collectieve schuldenregeling) is niet geregistreerd.

- Eenmalige tussenkomsten, waarbij er na het eerste cliëntencontact geen verdere opvolging of begeleiding plaatsvond, zijn evenmin geregistreerd. Als er daarentegen na het eerste contact met de cliënt nog opvolging van de betreffende schuld(en) nodig is (verdere onderhandelingen met de schuldeisers, terugkoppelingen hierover naar de cliënt, opvolging afbetaalplan, ...), dan is er geen sprake meer van een “eenmalige tussenkomst” maar wel van “schuldbemiddeling”.

- “Schuldbemiddeling” kan voor deze basisregistratie zowel betrekking hebben op consumentenkredieten als op andere schuldensoorten.

- Zowel budgetbegeleiding als budgetbeheer omvatten méér dan louter administratieve tussenkomsten: de cliënt moet ook advies en ondersteuning ontvangen. Loutere inhoudingen op het leefloon of tussenkomsten via de Lokale Adviescommissie, die niet kaderen binnen een ruimere budget- en/of schuldhulpverlening, mogen dus niet geregistreerd worden.

- Er wordt slechts een combinatie van budgetbegeleiding en budgetbeheer geregistreerd indien er tijdens het registratiejaar gewisseld werd van budgetbegeleiding naar budgetbeheer of omgekeerd (van budgetbeheer naar budgetbegeleiding). Indien er tijdens het registratiejaar budgetbeheer werd aangeboden en de cliënt ook advies en ondersteuning ontving, moet dit gezin onder de rubriek “A.2 budgetbeheer (uitsluitend)” geregistreerd zijn en NIET als combinatie van budgetbegeleiding en budgetbeheer.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het jaarverslag met betrekking tot de basisregistratie 2020 goed.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021