ZITTING VAN MAANDAG 20 MEI 2019

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Luc Van Craenendonck, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

raadsleden

Hans Schoofs, Jos Lodewijckx, Lotte Vreys, Frederik Loy, Hanne Paepen, Maarten Van Camp, Davy Geboers, Jan Vangheel, Anneleen Dom, Koen Van Gompel, Solange Abbeloos, Lander Geyzen, Masha Celen, Tomas Sergooris, Paul Vanhoof, Zehra Ünlü, Lien Maes, Bas Van Olmen, Ria Melis, Koen Boeckx

algemeen directeur

Christian Elsemans

wnd algemeen directeur

Stefan Hendrix

Verontschuldigd:

raadsleden

Servais Verherstraeten, Koen Dillen, Sofie Molenberghs

 

Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 23 APRIL 2019 - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn vergaderde in zitting van 23 april 2019.

 

De notulen van deze raad werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Juridische gronden

Artikel 34 § 1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn - goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 - bepaalt dat de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

 

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 33 § 1 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn alle besproken onderwerpen vermelden in chronologische volgorde, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de raad voor maatschappelijk welzijn geen beslissing heeft genomen.

 

Bijlagen

1)      Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 23 april 2019

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is verplicht dat de notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden goedgekeurd op de eerstvolgende zitting.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 april 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

2019/29ND ONTWIKKELING NIEUWE TELEFOONCENTRALE - SELECTIENOTA - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeenteraad heeft in zitting van 17 december 2018 het budget van 2019 vastgesteld.

 

Juridische gronden

Volgens artikel 78, 10° van het decreet lokaal bestuur is de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, tenzij de opdracht past binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

In overeenstemming met artikel 78, 9° van het decreet lokaal bestuur is de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd voor het vaststellen van wat onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ moet worden verstaan.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2018 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het bestuursdecreet van 7 december 2018.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

 

Inspraak en advies

Advies dienst aankoop en aanbestedingen: gunstig

 

Bijlage

1)Selectienota

 

MOTIVERING

In het kader van de opdracht “Ontwikkeling nieuwe telefooncentrale” werd een selectienota met nr. 2019/29ND opgesteld door de ontwerper, Mondea, Jozef II straat 40 bus 1 te 1000 Brussel.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 330.578,50 excl. btw of € 400.000,00 incl. 21 % btw voor de investering en ontwikkeling van het telefonieproject en voor een onderhoudsservice voor de komende 4 jaar.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

 

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door OCMW Mol, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

 

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij gemeente Mol de opdracht zal uitvoeren.

 

De leidend ambtenaar Roeland Kortleven verleende gunstig advies.

 

Financiële weerslag

Actie

1419/000/011/008/003

Registratiesleutel

OCM/24100000/011901

OCM/61423000/011901

 

Actie

1419/000/011/008/003

Registratiesleutel

GEM/24100000/011901

GEM/61423000/011901

 

Raming: € 330.578,50 excl. btw of € 400.000,00 incl. 21 % btw voor de investering en ontwikkeling van het telefonieproject en voor een onderhoudsservice voor de komende 4 jaar.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De selectienota, de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht “Ontwikkeling nieuwe telefooncentrale”, opgesteld door de ontwerper, Mondea, Jozef II straat 40 bus 1 te 1000 Brussel worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 330.578,50 excl. btw of € 400.000,00 incl. 21 % btw.

 

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

 

Artikel 3

Het betreft een gezamenlijke opdracht voor gemeente en OCMW waarbij gemeente Mol de opdracht zal voeren.

 

Artikel 4

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

 

Artikel 5

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019 en de volgende jaren, gedeeltelijk op budgetcode GEM/24100000/011901 (actie 1419/000/011/008/003) en OCM/24100000/011901 (actie 1419/000/011/008/003) van de investering en gedeeltelijk op budgetcode GEM/61423000/011901 (actie 1419/000/011/008/003) en OCM/61423000/011901 (actie 1419/000/011/008/003) van de exploitatie.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

SVK ZUIDERKEMPEN - AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGERS ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR -GOEDKEURING

SVK Zuiderkempen - vertegenwoordiger M. Belmans

Resultaat van de (geheime) stemming op aantal:24 stemmen voor;

2 stemmen tegen;

3 onthoudingen;Resultaat van de (geheime) stemming op aantal:1 stem voor;

28 stemmen tegen;

0 onthoudingen;

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

In zitting van 27 november 2001 nam de raad voor maatschappelijk welzijn een principiële beslissing om aan te sluiten bij Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen.

Elk aangesloten OCMW krijgt 1 vertegenwoordiger in de raad van bestuur en de algemene vergadering.

 

Juridische gronden

Artikelen 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn dienen ook de vertegenwoordigers van het ocmw in diverse verenigingen en instellingen opnieuw te worden aangesteld.

 

De vertegenwoordigers behartigen het belang van het ocmw in de vereniging. Zij zijn gerechtigd om namens het ocmw alle akten en documenten van de vereniging te ondertekenen.  Zonder afbreuk te doen aan de prerogatieven van de vertegenwoordigers dienen zij zich te gedragen in overeenstemming met de beleids- en richtlijnen zoals die bepaald werden door de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Aan de politieke fracties werd verzocht om kandidaturen in te dienen.

 

Volgende kandidaturen werden ingediend:

1) vertegenwoordiger voor de algemene vergadering: Maria (Mia) Belmans en Sonja Geyzen

2) vertegenwoordiger voor de raad van bestuur: Maria (Mia) Belmans en Sonja Geyzen

 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot de geheime stemming over de vraag wie wordt aangesteld als effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering van SVK Zuiderkempen.

 

Aan de stemming nemen 29 aanwezige leden deel.

 

1) vertegenwoordiger in de algemene vergadering: kandidaat Maria (Mia) Belmans krijgt 24 ja-stemmen, kandidaat Sonja Geyzen krijgt 1 ja-stem. Er werden tevens 1 ongeldige en 3 neen-stemmen uitgebracht.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot de geheime stemming over de vraag wie wordt aangesteld als effectieve vertegenwoordiger in de raad van bestuur van SVK Zuiderkempen.

 

2) vertegenwoordiger in de raad van bestuur: kandidaat Maria (Mia) Belmans krijgt 24 ja-stemmen, kandidaat Sonja Geyzen krijgt 1 ja-stem. Er werden tevens 1 ongeldige en 3 neen-stemmen uitgebracht.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Maria (Mia) Belmans, wonende te Kapellestraat 32, 2400 Mol wordt aangesteld als vertegenwoordiger van het ocmw in de algemene vergadering van SVK Zuiderkempen voor de bestuursperiode 2019-2024.

 

Artikel 2

Maria (Mia) Belmans, wonende te Kapellestraat 32, 2400 Mol wordt aangesteld als vertegenwoordiger van het ocmw in de raad van bestuur van SVK Zuiderkempen voor de bestuursperiode 2019-2024.

 

Artikel 3

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan SVK Zuiderkempen.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

IOK - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 27 JUNI 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Het ocmw is deelnemer van IOK.

 

Het ocmw werd per aangetekende brief van 26 maart 2019 en per mail van 6 mei 2019 opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IOK die op 27 juni 2019 plaats heeft.

 

De agenda van deze algemene vergadering bevat volgende agendapunten:

1. Statutenwijziging

Het ontwerp van statutenwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd. Een uitgebreide toelichtende nota werd overgemaakt aan de deelnemers.

2. Aanstelling commissaris-revisor

Voorgesteld wordt om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, aangeduid na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris.

3. Code van goed bestuur

Artikel 434 Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de algemene vergadering een code van goed bestuur vaststelt.

De raad van bestuur legt de bijgevoegde ontwerpcode van goed bestuur ter goedkeuring voor.

4. Varia

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 en in het bijzonder artikel 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.

 

Deel 3, titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder artikel 432, derde lid dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering.

 

De statuten van IOK.

 

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 waarbij Jan Vangheel werd aangeduid als vertegenwoordiger en Peter Van Rompaey als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan alle algemene vergaderingen van IOK voor de bestuursperiode 2019-2024.

 

Bijlagen

1)      Brief en bijlagen van IOK.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de uitnodiging van 26 maart 2019 en van 6 mei 2019 ter voorbereiding van de buitengewone algemene vergadering van IOK.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het voorstel van statutenwijziging en de toelichtende nota hierover, die via aparte e-mail en zending werden overgemaakt.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het voorstel om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, aangeduid na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het voorstel van code van goed bestuur.

De raad voor maatschappelijk welzijn sluit zich na kennisname aan bij de voorstellen inzake de statutenwijziging, inzake de benoeming van de commissaris en inzake het voorstel van code van goed bestuur.

 

Het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld om conform het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn te handelen en te beslissen op deze algemene vergadering.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het ocmw.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn hecht artikelsgewijs goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging.

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn hecht goedkeuring aan het voorstel om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren te benoemen als commissaris van IOK.

 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn hecht goedkeuring aan het voorstel van code van goed bestuur.

 

Artikel 4

De vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IOK van 27 juni 2019 conform dit besluit te handelen en te beslissen. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

 

Artikel 5

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan IOK.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.