Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 28 JUNI 2021 - GOEDKEURING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 juni 2021 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 28 juni 2021

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

WERKWINKEL VDAB - ADDENDUM GEBRUIKSOVEREENKOMST - GOEDKEURING

Het OCMW van Mol stelt gedeelten van het gebouw gelegen Jakob Smitslaan 24 in Mol, ter beschikking aan de Werkwinkel Mol.  Hiervoor werd op 15 februari 2007 een overeenkomst afgesloten.  Het gebruik nam een aanvang op 1 april 2007.

 

Vanaf 1 januari 2020 maakt de Werkwinkel geen gebruik meer van 4 bureau’s, vanaf 1 juni 2020 worden de inkomsas, de inkomhal en de balie gemeenschappelijk gebruikt.  Hierdoor verkleint de gebruiksoppervlakte die exclusief gebruikt wordt door de Werkwinkel.

 

Door deze veranderingen dringt zich een aanpassing van de oorspronkelijke overeenkomst op.

 

Advies departement ruimte, afdeling patrimonium: gunstig met het addendum gebruikersovereenkomst Werkwinkel.

 

Bijlagen:

1)      Addendum gebruikersovereenkomst

2)      Gedetailleerde lokalenlijst

3)      Grondplan

 

Goedkeuring van het addendum gebruikersovereenkomst Werkwinkel wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

OPVOLGINGSRAPPORTERING - 2021 - KENNISNAME

De opvolgingsrapportering geeft de raadsleden een stand van zaken van de uitvoering van de prioritaire acties en laat ze toe om de evolutie van de uitgaven en de ontvangsten van het lopende jaar op te volgen en die te vergelijken met het goedgekeurde budget.

De regelgeving legt één minimale rapportering per jaar op: minstens voor het einde van september moet de opvolgingsrapportering over het eerste semester van het lopende jaar worden voorgelegd.

 

Bijlage:

1) Opvolgingsrapportering 2021

 

Kennisname wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

TWEEDE PENSIOENPIJLER - VALORISATIE TIJDELIJKE WERKLOOSHEID TEN GEVOLGE VAN COVID-19 - GOEDKEURING

De aanvullende pensioentoezegging en het verzekeringscontract stellen de periodes van tijdelijke werkloosheid niet gelijk met de activiteit periodes. Bijgevolg zijn de dekkingen in principe niet meer verworven tijdens de periode waarin de arbeidsovereenkomst geschorst is.

 

In tegenstelling tot dit algemene principe voorziet de wet van 7 mei 2020 in een automatische voortzetting, zonder administratieve formaliteiten, van de aanvullende pensioentoezeggingen en  verzekeringscontracten ten voordele van de werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens de covid-19-crisis, op voorwaarde dat de premies zijn doorbetaald alsof de werknemers nog steeds actief waren. De wet herroept dus alle mogelijke bepalingen in het contract die ertoe zouden leiden dat de tijdelijk werklozen niet de volledige dekking behouden die de actieve werknemers genieten.

 

Artikel 10 van de wet bepaalt dat:

1)      de voortzetting van de pensioenopbouw geen wijziging van de pensioentoezegging inhoudt; dit betekent dat de wettelijke sociale procedures dus niet dienen te worden nageleefd;

2)      het pensioenreglement formeel aangepast moet worden tegen ten laatste 31 december 2021.

 

Indien het bestuur de periode van tijdelijke werkloosheid ingevolge de covid-19-crisis wenst te verzekeren, dan dient het zelf, samen met het sociaal secretariaat, de nodige premieberekeningen te maken om de trimestriële DmfA-aangiftes (multifunctionele aangifte) in die zin aan te passen. Immers, de logica van de huidige gegevensbestanden maakt dat periodes van tijdelijke werkloosheid niet gelijkgesteld worden met activiteitsperiodes. De premies worden immers berekend op basis van het doorgegeven loon, dat in periode van tijdelijke werkloosheid in de aangifte tot nul herleid is.

 

Het bestuur werd/wordt geconfronteerd met tijdelijke werkloosheid ingevolge de covid-19-crisis. Het vast bureau van 18 maart 2021 keurde goed dat de periodes van tijdelijke werkloosheid ingevolge van de covid-19-crisis gevaloriseerd worden voor groepsverzekeringspremie van de tweede pensioenpijler, en de nodige correcties hiervoor gebeurden. Het  sociaal secretariaat corrigeerde op onze vraag de DmfA-aangifte.

 

Er dient nog een formele aanpassing van het pensioenreglement te gebeuren.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

NOODOPVANGPLAN KEMPEN - HERBEVESTIGING - GOEDKEURING

Sinds 2013 is in het arrondissement Turnhout het ‘noodopvangplan Kempen’ uitgerold.  Een samenwerking tussen de 27 OCMW’s van het arrondissement Turnhout, CAW De Kempen en Welzijnszorg Kempen.  Het noodopvangplan Kempen voorziet in noodopvang tot de volgende werkdag voor personen die zich buiten de kantooruren in een situatie van acute dakloosheid bevinden. 

 

De 27 lokale besturen bevestigden hun medewerking aan het noodopvangplan Kempen met raadsbeslissingen genomen in 2013 en 2018.

 

De afspraken en de werkwijze van het noodopvangplan Kempen zijn te vinden in de nota ‘noodopvangplan Kempen’. 

 

De basisprincipes zien er als volgt uit:

 

- Personen in een acute situatie van dakloosheid uit het arrondissement Turnhout kunnen                              buiten de kantooruren contact opnemen met CAW De Kempen;

- CAW De Kempen heeft het mandaat om deze personen toe te wijzen aan een opvanglocatie                             volgens de principes van de nota ‘noodopvangplan Kempen’;

- CAW De Kempen zal een tijdelijk bevoegd OCMW aanduiden dat de kosten van de                              noodopvang zal vereffenen met de opvanglocatie;

- Het OCMW zal autonoom oordelen om de kosten al dan niet terug te vorderen van de cliënt;

- De opvang duurt tot de volgende werkdag waarna de cliënt zich dient aan te melden bij het                             tijdelijk bevoegd OCMW;

- Het OCMW zal de cliënt verder begeleiden naar duurzame huisvesting.

 

Het noodopvangplan Kempen wordt jaarlijks geëvalueerd.  Dit gebeurde dit jaar door een bevraging bij de OCMW’s uit het arrondissement Turnhout en een bespreking op het platform precair wonen Kempen. 

 

Tijdens deze evaluatie werd de meerwaarde van het noodopvangplan Kempen bevestigd door alle partners. 

 

Nieuw is dat voorgesteld wordt het noodopvangplan Kempen uit te breiden met een coulanceregeling (een situatie waarin een verzekeraar zorgkosten vergoedt, terwijl deze daar in overeenstemming met de polisvoorwaarden niet wettelijk verplicht toe is) voor de opvang van geschorste cliënten bij extreme weersomstandigheden.  Bij extreme weersomstandigheden zoals een hittegolf, vriesweer, dagenlang aanhoudend regenweer, ernstige stormen, … kunnen cliënten die tijdelijk geen beroep kunnen doen op het noodopvangplan Kempen toch nog éénmalig opvang krijgen tot de volgende werkdag, dit om de OCMW’s te versterken in hun kernopdracht namelijk iedereen toe te laten een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.  CAW De Kempen zal in deze uitzonderlijke omstandigheden zelf contact opnemen met het OCMW om het verdere traject af te stemmen. 

 

Deze vraag tot uitbreiding bij extreme weersomstandigheden werd onderschreven tijdens de besprekingen op de Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen dd. 25/11/2020 en het overleg van de diensthoofden sociale dienst dd. 3/12/2020.

 

Het Vast Bureau van 29/07/2021 ging principieel akkoord met de principes en de werkwijze van de noodopvang Kempen zoals opgenomen in de nota 'Noodopvangplan Kempen' en legt de herbevestiging van de noodopvang ter bespreking voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Bijlagen:

1)      Nota Noodopvangplan Kempen

2)      Kerncijfers Noodopvangplan Kempen

3)      Presentatie Noodopvangplan Kempen

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021