Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 20 MEI 2019 - GOEDKEURING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 mei 2019 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 20 mei 2019

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

2018 - JAARREKENING - VASTSTELLING

De jaarrekening 2018 wordt als volgt vastgesteld:

I. Exploitatiebudget (B-A)

1.209.907

A. Uitgaven

19.657.394

B. Ontvangsten

20.867.301

II. Investeringsbudget (B-A)

631.708

A. Uitgaven

10.520

B. Ontvangsten

642.228

III. Andere (B-A)

-1.781.723

A. Uitgaven

1.806.103

B. Ontvangsten

24.380

IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III)

59.891

V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

3.183.427

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V)

3.243.318

VII. Bestemde gelden (op 31/12)

465.108

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

2.778.211

 

De balans wordt als volgt vastgesteld:

ACTIEF

PASSIEF

Vlottende activa

5.017.434

Schulden

24.103.323

Vaste activa

35.486.211

Nettoactief

16.400.322

Balanstotaal

40.503.645

 

 

De staat van opbrengsten en kosten wordt als volgt samengesteld:

I. Kosten

21.064.426

II. Opbrengsten

21.371.690

III. Overschot van het boekjaar

307.264

A. Operationeel overschot

510.032

B. Financieel tekort

-204.789

C. Uitzonderlijk overschot

2.021

 

De autofinancieringsmarge bedraagt 686.415 euro.

 

Bijlage:

1)      Jaarrekening 2018

 

Vaststelling jaarrekening wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

CIPAL DV - ALGEMENE VERGADERING OP 27 JUNI 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij mail van 13 mei 2019 vraagt Cipal dv om de agenda van de algemene vergadering van 27 juni 2019 goed te keuren.

 

Agenda:

1)        Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2)        Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018

3)        Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018

4)        Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018

5)        Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018

6)        Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018

7)        Benoeming Commissaris en vaststelling van vergoeding

8)        Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de raad van bestuur

9)        Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het ondernemingsplan 2019-2024

10)    Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de raad van bestuur met raadgevende stem in afdalende volgorde

11)    Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

Bijlagen:

1) brief en bijlagen van Cipal dv.

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

GID PBW - AANSTELLING VERTEGENWOORDIGER IN DE ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING

De raad voor maatschappelijk welzijn dient één vertegenwoordiger aan te stellen voor de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GiD PBW).

 

In gemeenteraadszitting van 11-03-2019 werd Wim Caeyers reeds aangesteld als vertegenwoordiger namens de gemeente.  GiD PBW vraagt thans om ook namens het OCMW een vertegenwoordiger aan te stellen.

 

Bijlage:

1) mail van GiD PBW van 10-05-2019

 

Goedkeuring wordt gevraagd.