ZITTING VAN MAANDAG 24 JUNI 2019

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Luc Van Craenendonck, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

raadsleden

Servais Verherstraeten, Hans Schoofs, Jos Lodewijckx, Lotte Vreys, Frederik Loy, Hanne Paepen, Koen Dillen, Maarten Van Camp, Davy Geboers, Jan Vangheel, Anneleen Dom, Koen Van Gompel, Solange Abbeloos, Lander Geyzen, Masha Celen, Tomas Sergooris, Paul Vanhoof, Zehra Ünlü, Sofie Molenberghs, Bas Van Olmen, Ria Melis, Koen Boeckx, Chris Xhenseval

algemeen directeur

Christian Elsemans

Verontschuldigd:

raadslid

Lien Maes

 

raadslid Solange Abbeloos vervoegt de vergadering vanaf punt 4.

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 20 MEI 2019 - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn vergaderde in zitting van 20 mei 2019.

 

De notulen van deze raad werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Juridische gronden

Artikel 34 § 1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn - goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 - bepaalt dat de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

 

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 33 § 1 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn alle besproken onderwerpen vermelden in chronologische volgorde, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de raad voor maatschappelijk welzijn geen beslissing heeft genomen.

 

Bijlagen

1)      Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 20 mei 2019

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is verplicht dat de notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden goedgekeurd op de eerstvolgende zitting.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 mei 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

2018 - JAARREKENING - VASTSTELLING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Het budget 2018 en het meerjarenplan 2014-2019 werd door de raad voor maatschappelijk welzijn van Mol vastgesteld op 20 december 2017.  De budgetwijziging nr. 1 werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 27 juni 2018.

 

Juridische gronden

Artikel 89 en volgende van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;

 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Artikels 248 tot en met 264 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 

Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010, gewijzigd door het ministerieel besluit van 26 november 2012 stelt de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk vast.

 

Het ministerieel besluit van 3 december 2010 betreffende de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 

Bijlagen

1)      Jaarrekening 2018

 

Argumentatie

Het budgetjaar 2018 wordt afgesloten op 31 december 2018.  De financieel directeur heeft de jaarrekening met toelichting aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Financiële weerslag

De jaarrekening heeft financiële gevolgen voor de gemeente.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De jaarrekening 2018 wordt als volgt vastgesteld:

I. Exploitatiebudget (B-A)

1.209.907

A. Uitgaven

19.657.394

B. Ontvangsten

20.867.301

II. Investeringsbudget (B-A)

631.708

A. Uitgaven

10.520

B. Ontvangsten

642.228

III. Andere (B-A)

-1.781.723

A. Uitgaven

1.806.103

B. Ontvangsten

24.380

IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III)

59.891

V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

3.183.427

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V)

3.243.318

VII. Bestemde gelden (op 31/12)

465.108

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

2.778.211

 

De balans wordt als volgt vastgesteld:

ACTIEF

PASSIEF

Vlottende activa

5.017.434

Schulden

24.103.323

Vaste activa

35.486.211

Nettoactief

16.400.322

Balanstotaal

40.503.645

 

 

De staat van opbrengsten en kosten wordt als volgt samengesteld:

I. Kosten

21.064.426

II. Opbrengsten

21.371.690

III. Overschot van het boekjaar

307.264

A. Operationeel overschot

510.032

B. Financieel tekort

-204.789

C. Uitzonderlijk overschot

2.021

 

De autofinancieringsmarge bedraagt 686.415 euro.

 

Artikel 2

Dit besluit en de rekening wordt aan de gemeenteraad van Mol overgemaakt voor eventuele opmerkingen of bezwaren.

 

Artikel 3

Dit besluit en de rekening worden ter goedkeuring aan de gouverneur van de provincie Antwerpen bezorgd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

CIPAL DV - ALGEMENE VERGADERING OP 27 JUNI 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Het ocmw is deelnemer van Cipal dv.

 

Het ocmw werd per mail van 13 mei 2019 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van Cipal dv die op 27 juni 2019 plaats heeft om 16u in het Technologiehuis te Cipalstraat 3, 2440 Geel.

 

De agenda van deze algemene vergadering bevat volgende agendapunten:

1)        Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2)        Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018

3)        Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018

4)        Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018

5)        Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018

6)        Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018

7)        Benoeming Commissaris en vaststelling van vergoeding

8)        Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de raad van bestuur

9)        Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het ondernemingsplan 2019-2024

10)    Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de raad van bestuur met raadgevende stem in afdalende volgorde

11)    Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 en in het bijzonder artikel 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.

 

Deel 3, titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder artikel 432, derde lid dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering.

 

De statuten van Cipal dv.

 

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 waarbij Wim Caeyers werd aangeduid als vertegenwoordiger en Davy Geboers als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan alle algemene vergaderingen van Cipal dv voor de bestuursperiode 2019-2024.

 

Bijlagen

1) Brief en bijlagen van Cipal dv.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de uitnodiging van 13 mei 2019 ter voorbereiding van de algemene vergadering van Cipal dv.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn dient volgende agendapunten goed te keuren:

1)        Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2)        Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018

3)        Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018

4)        Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018

5)        Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018

6)        Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018

7)        Benoeming Commissaris en vaststelling van vergoeding

8)        Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de raad van bestuur

9)        Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het ondernemingsplan 2019-2024

10)    Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de raad van bestuur met raadgevende stem in afdalende volgorde

11)    Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

 

Het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld om conform het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn te handelen en te beslissen op deze algemene vergadering.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het ocmw.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal dv van 27 juni 2019, zoals overgemaakt per mail van 13 mei 2019, goedgekeurd.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal dv van 27 juni 2019 conform dit besluit te handelen en te beslissen. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

 

Artikel 3

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal dv.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2019

 

GID PBW - AANSTELLING VERTEGENWOORDIGER IN DE ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING

vertegenwoordiger AV: Hilde Valgaeren

Resultaat van de (geheime) stemming op aantal:32 stemmen voor;

0 stemmen tegen;

0 onthoudingen;

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Het OCMW neemt deel aan de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

 

Juridische gronden

Artikelen 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur.

 

Bijlage

1) mail van GiD PBW van 10-05-2019

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn dienen ook de vertegenwoordigers van het OCMW in diverse verenigingen en instellingen opnieuw te worden aangesteld.

 

De vertegenwoordigers behartigen het belang van het OCMW in de vereniging. Zij zijn gerechtigd om namens het OCMW alle akten en documenten van de vereniging te ondertekenen.  Zonder afbreuk te doen aan de prerogatieven van de vertegenwoordigers dienen zij zich te gedragen in overeenstemming met de beleids- en richtlijnen zoals die bepaald werden door de gemeenteraad.

 

Het OCMW dient één vertegenwoordiger aan te stellen voor de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GiD PBW).

 

In gemeenteraadszitting van 11-03-2019 werd Wim Caeyers reeds aangesteld als vertegenwoordiger voor GiD PBW namens de gemeente. 

 

De gemeenteraad gaat over tot de geheime stemming over de vraag wie wordt aangesteld als vertegenwoordiger in GiD PBW.

 

Aan de stemming nemen de 32 aanwezige leden deel.

Kandidaat Hilde Valgaeren krijgt 32 ja-stemmen.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Mevrouw Hilde Valgaeren, wonende te 2400 MOL, St.-Apollonialaan 36 wordt aangesteld als vertegenwoordiger in GiD PBW voor de bestuursperiode 2019-2024.

 

Artikel 2

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan GiD PBW.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.