Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 24 JUNI 2019 - GOEDKEURING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen en verslag raad voor maatschappelijk welzijn 24 juni 2019

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

WELZIJNSZORG KEMPEN - JAARREKENING 2018 - KENNISNAME

Jaarlijks stelt de algemene vergadering van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen in de loop van het eerste semester van het boekjaar, dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, de rekening vast.

Het besluit van de algemene vergadering en een afschrift van de jaarrekening van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen wordt na de vaststelling bezorgd aan de gemeenteraden van de deelnemende OCMW’s om er advies over te verlenen.

 

Bijlagen:

1)      jaarrekening 2018 van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen

2)      besluit algemene vergadering van 26 juni 2019 van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen

 

Kennisname en positief advies wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

VLAAMS STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK - MISSIE EN VISIE - GOEDKEURING

OCMW Mol en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw (VSVw) werken al enkele jaren goed samen.  Zo kunnen we als bestuur bij hen terecht voor vragen, intervisies, vormingen en ondersteuning in het uitbouwen van zowel een intern als extern beleid.  In 2017 schoof het VSVw Mol naar voor als toonaangevend op vlak van gecoördineerd vrijwilligersbeleid en maakten we deel uit van de Roadshow die ze op dat moment in Vlaanderen organiseerden.

 

Het VSVw zal in de volgende maanden en jaren ook investeren in de eigen interne structuur.  Dat wil zeggen: de algemene vergadering uitbreiden, de raad van bestuur versterken met mensen met kennis van zaken omtrent vrijwilligerswerk, mensen met stevige bestuurscompetenties, mensen uit verschillende sectoren die bereid zijn een gezamenlijke strategie en visie over vrijwilligers(werk)beleid te ontwikkelen, uit te dragen en te verdedigen.

 

Teneinde iemand vanuit OCMW Mol te kunnen afvaardigen in de raad van bestuur of algemene vergadering van VSVw dient de raad voor maatschappelijk welzijn zich akkoord te verklaren met de missie en visie van het VSVw.

 

Bijlage:

1) missie en visie Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

 

Goedkeuring wordt gevraagd met de Missie en Visie van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST - AANSTELLEN PLAATSVERVANGEND VOORZITTER - KENNISNAME

De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, Wendy Soeffers, stelde Wim Caeyers aan als haar eerste plaatsvervanger en Maria Belmans als haar tweede plaatsvervanger als zij tijdelijk afwezig is of als zij bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is tijdens de legislatuur 2019-2024.

 

Bijlage:

1) besluit voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst van 29-07-2019.

 

Kennisname wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

DIENSTENFIRMA BALDEMO - VERVANGING PLAATSVERVANGER RAAD VAN BESTUUR - GOEDKEURING

In een e-mail van 4 juli 2019 deelt Anneleen Dom, fractievoorzitster N-VA Mol, mee dat de heer Koen Dillen niet langer meer het OCMW Mol zal vertegenwoordigen als plaatsvervanger van effectief lid Ann Smeyers in de raad van bestuur van Dienstenfirma BalDeMo.

In een e-mail van 21-07-2019 stelt Anneleen Dom voor om de heer Koen Dillen te vervangen door Maria Belmans.

 

Bijlagen:

1) e-mail van Anneleen Dom van 04-07-2019

2) e-mail van Anneleen Dom van 21-07-2019

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

PERCEEL LANDBOUWGROND ACHTERDONKEN - OPENBARE VERKOOP - GOEDKEURING

Het perceel landbouwgrond 2de afdeling, sectie B, nr. 507, met een oppervlakte van 48a85ca groot, gelegen te Mol-Sluis, Achterdonken, is eigendom van het OCMW.

 

Aangezien dit perceel geen direct nut heeft voor het OCMW is het aangewezen dit perceel te verkopen.

 

Om mededinging en transparantie te bewerkstelligen is een openbare verkoop aangewezen.  Een openbare verkoop via het online platform Biddit, onder begeleiding van een notaris beperkt de kosten en bereikt een ruimer publiek.

 

Bijlagen:

1)      bodemattest

2)      hypothecair getuigschrift

3)      kadastraal plan

4)      kadastrale legger

5)      notarisbrief

6)      schattingsverslag

7)      verkoopsvoorwaarden

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

2019 - BUDGETWIJZIGING NR. 1 - VASTSTELLING

Het vast bureau legt een ontwerp van eerste budgetwijziging van het budget 2019 voor aan de gemeenteraad (Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019).

 

De budgetwijziging nr. 1 van het budget 2019 wordt als volgt vastgesteld:

 

 

Vorig budget

Wijziging

Nieuw budget

EXPLOITATIEBUDGET

593.241

-15.668

577.572

A. Uitgaven

20.261.343

378.379

20.639.722

B. Ontvangsten

20.854.583

362.711

21.217.294

INVESTERINGSBUDGET

525.433

-588.601

-63.169

A. Uitgaven

195.000

616.026

811.026

B. Ontvangsten

720.433

27.425

747.858

ANDERE

-1.690.211

0

-1.690.211

A. Uitgaven

1.690.211

0

1.690.211

B. Ontvangsten

0

0

0

 

In de investeringsuitgaven werd 615.241 euro overgedragen uit 2018.

De autofinancieringsmarge bedraagt 972 euro.

 

Bijlage:

1)Budgetwijziging 2019 nr 1

 

Vaststelling van budgetwijziging 2019 nr 1 (aanpassing éénjarig meerjarenplan) wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019