Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 31 MEI 2021 - GOEDKEURING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 mei 2021 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 31 mei 2021

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

2020 - JAARREKENING - VASTSTELLING

De jaarrekening 2020 wordt als volgt vastgesteld:

 

I. Exploitatiebudget (B-A)

4.612.830,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A. Uitgaven

63.374.724,06

B. Ontvangsten

67.987.554,19

II. Investeringsbudget (B-A)

-7.529.218,82

A. Uitgaven

10.610.955,38

B. Ontvangsten

3.081.736,56

III. Financiering (B-A)

-1.970.185,15

A. Uitgaven

3.456.711,73

B. Ontvangsten

1.486.526,58

IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III)

-4.886.573,84

V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

8.154.903,74

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V)

3.268.329,90

VII. Bestemde gelden (op 31/12)

1.501.962,05

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

1.766.367,85

 

De balans wordt als volgt vastgesteld:

ACTIEF

PASSIEF

Vlottende activa

15.611.457,88

Schulden

72.227.434,89

Vaste activa

202.385.265,37

Nettoactief

145.769.288,36

Balanstotaal

217.996.723,25

 

 

De staat van opbrengsten en kosten wordt als volgt samengesteld:

I. Kosten

91.515.805,82

II. Opbrengsten

70.454.601,76

III. Overschot van het boekjaar

-21.061.204,06

A. Operationeel overschot

-23.006.097,01

B. Financieel tekort

1.944.892,95

C. Uitzonderlijk overschot

0

 

De autofinancieringsmarge bedraagt 2.394.402,51

 

Bijlagen:

1)      Jaarrekening 2020

2)      Documentatie bij de jaarrekening

 

Vaststelling van jaarrekening voor het gedeelte van het OCMW wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

2021KB20 BEREIDING, VERPAKKING EN BEDELING AAN HUIS VAN WARME MAALTIJDEN BESTEMD VOOR ZORGBEHOEVENDE  GEBRUIKERS DIE WONEN IN MOL, BALEN, MEERHOUT, RAVELS EN GEEL - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

Omschrijving

De opdracht betreft de bereiding, verpakking en levering aan en in huis van individueel verpakte vers bereide warme maaltijden, voor gebruikers via de OCMW's van Mol, Balen, Geel, Meerhout en Ravels.

 

Tijdstip van maaltijdbezorging aan huis: alle dagen, uitgezonderd op zondag en op feestdagen, in de voormiddag ten vroegste om 9.30 uur en ten laatste om 12.30 uur.

Gunningswijze

Openbare procedure

Budget

61350010/094600 (actieplan 4/2) (actie 4/2/2)

Raming

€ 3.157.629,60 excl. btw of € 3.347.087,38 incl. 6 % btw voor 4 jaar,

waarvan € 337.929,25 excl. btw of € 358.205,01 incl. 6 % btw ten laste van OCMW Mol.

 

In het kader van de opdracht “Bereiding, verpakking en bedeling aan huis van warme maaltijden bestemd voor zorgbehoevende gebruikers die wonen in Mol, Balen, Meerhout, Ravels en Geel” werd een bestek met nr. 2021KB20 opgesteld door de ontwerper, OCMW Mol, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol samen met de intergemeentelijke aankoopdienst van IOK.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 3.157.629,60 excl. btw of € 3.347.087,38 incl. 6 % btw, waarvan € 337.929,25 excl. btw of € 358.205,01 incl. 6 % btw ten laste van OCMW Mol.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

 

OCMW Mol treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Balen, OCMW Geel, OCMW Meerhout, OCMW Ravels en OCMW Mol bij de gunning en de uitvoering van de opdracht.

 

Bijlage:

1)      Bestek incl. bijlagen

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

STEUNTARIEF - AANPASSING - GOEDKEURING

Mol heeft diverse vormen van steunverlening, waaronder het steuntarief en de schoolpremie. Het steuntarief is een vorm van aanvullende financiële hulp bij een minimuminkomen. We zijn immers van mening dat de minimuminkomens te laag zijn om een menswaardig leven te leiden. Het doel van deze steunverlening is het tijdelijk verhogen van de gezinsinkomsten, gekoppeld aan een traject om de situatie te verbeteren. Hiervoor willen we een objectieve maatstaf gebruiken om iedereen in eenzelfde situatie op een gelijke wijze te behandelen.

 

Het steuntarief is een tijdelijke financiële tegemoetkoming in de kosten voor huisvesting, energie, water en medische zorgen. Dit steuntarief is geen recht maar wordt individueel beslist door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op basis van een sociaal onderzoek. De cliënt wordt begeleid richting activering (alle volwassen gezinsleden) en/of het verlagen van de uitgaven. Deze voorwaarden worden in een overeenkomst opgenomen. Vanaf 1 januari 2016 is de schoolpremie gekoppeld aan het steuntarief. De schoolpremie is een maandelijkse steun in de schoolkosten. Het bedrag, dat afhankelijk is van de leeftijd van het schoolgaande kind, wordt bovenop het steuntarief betaald.

 

De huidige toekenningen lopen tot en met juni 2021.

 

Bovenop de reeds besliste verhoging van de uitkeringen van de sociale bijstand van 10,75% gespreid over 4 jaar vanaf januari 2021, komt er vanaf juli 2021 een welvaartsaanpassing voor een aantal uitkeringen waaronder het leefloon.

 

We stellen voor om het berekeningsblad aan te passen aan de welvaartsaanpassing, namelijk:

- Ondergrens (= leefloon alleenstaande)

- Bovengrens alleenstaande (= leefloon alleenstaande + 175,00 euro)

- Bovengrens voor gezin (= leefloon gezin + 205,00 euro)

- Grens medische kosten (= maandelijkse forfait)

 

Wanneer we de grenzen hieraan niet aanpassen, nemen we deze welvaartsaanpassing van het minimuminkomen af via het steuntarief: mensen zouden dan wel meer uitkering krijgen maar minder steuntarief.

 

Door deze aanpassing blijven cliënten dezelfde steun per maand ontvangen boven het aangepaste minimuminkomen, en genieten zo van de welvaartsaanpassing.

 

Het bedrag steuntarief per categorie blijft dezelfde, namelijk:

 

- Het steuntarief voor een alleenstaande bedraagt maximum 175,00 euro per maand.

- Het steuntarief voor een gezin bedraagt maximum 205,00 euro per maand.

- Het steuntarief voor een alleenstaande met leefloon en een meerderjarige student met leefloon bedraagt maximum 222,84 euro per maand. Zo behouden alleenstaande ouders met leefloon hetzelfde inkomen (buiten de schoolpremie bij hogere studies) als hun studerend kind meerderjarig wordt en zij elk leefloon samenwonende ontvangen.

- Het steuntarief bij een gemeubelde kamer bedraagt maximum 100,00 euro per maand.

 

Tijdens het bijzonder comité sociale dienst van 20/05/2021 werd het voorstel van het steuntarief en de schoolpremie toegelicht en werd de verlenging en werkwijze positief geadviseerd.

Het beleidscomité mens en leven van 27/05/2021 gaf een positief advies voor de welvaartsaanpassing en de verlenging van het steuntarief en de schoolpremie voor 6 maanden vanaf 01/07/2021.

 

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

De OCMW - raad keurt de welvaartsaanpassing, de verlenging van het steuntarief en de schoolpremie goed voor 6 maanden vanaf 01/07/2021.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

PROTOCOLAKKOORD GEGEVENSUITWISSELING - MOLSE BOUWMAATSCHAPPIJ - GOEDKEURING

OCMW Mol heeft sinds jaren het steuntarief, een bijkomende steun welke in bepaalde situaties aan Molse burgers met beperkte financiële mogelijkheden gegeven wordt. Eén van de voorwaarden tot het krijgen van deze steun is de inschrijving bij de Molse Bouwmaatschappij. Deze maatregel is ontwikkeld aangezien het wonen in een sociale woning een belangrijke stap is om de financiële situatie te verbeteren.

 

Om deze situatie goed te monitoren stellen we reeds jaren de vraag aan de Molse Bouwmaatschappij om te bekijken of cliënten ingeschreven zijn. De cliënten zelf hebben hier schriftelijk toestemming voor gegeven.

 

Voor deze informatieoverdracht moet er een protocol opgesteld worden.

 

De afdeling sociale zaken geeft positief advies voor het afsluiten van dit protocolakkoord.

De DPO (Data Protecting Officer) - consulent gevensbescherming geeft positief advies voor het afsluiten van dit protocolakkoord.

 

Bijlagen:

1)      ontwerp-protocol

2)      advies DPO

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021