ZITTING VAN MAANDAG 28 JUNI 2021

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

voorzitter vast bureau

Wim Caeyers

raadsleden

Servais Verherstraeten, Luc Van Craenendonck, Hans Schoofs, Koen Van Gompel, Paul Vanhoof, Jos Lodewijckx, Tomas Sergooris, Lotte Vreys, Jan Vangheel, Zehra Ünlü, Solange Abbeloos, Ria Melis, Davy Geboers, Hanne Paepen, Anneleen Dom, Els Ceulemans, Maarten Van Camp, Chris Xhenseval, Lander Geyzen, Masha Celen, Bas Van Olmen, Sofie Molenberghs, Koen Boeckx, Nele Van Roey

leden vast bureau

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Hans De Groof, Maria Belmans, Frederik Loy, Wendy Soeffers

algemeen directeur

Stefan Hendrix

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 31 MEI 2021 - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn vergaderde in zitting van 31 mei 2021.

 

De notulen van deze raad werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Juridische gronden

Artikel 34 § 1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn - goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 - bepaalt dat de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

 

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 33 § 1 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn alle besproken onderwerpen vermelden in chronologische volgorde, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de raad voor maatschappelijk welzijn geen beslissing heeft genomen.

 

Bijlagen

1)      Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 31 mei 2021

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is verplicht dat de notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden goedgekeurd op de eerstvolgende zitting.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 14/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

2020 - JAARREKENING - VASTSTELLING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd door de gemeente- en OCMW raad van 23/12/2019.

Een eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd door de gemeente- en OCMW raad van 17/12/2020.

 

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

 

De beleidsevaluatie van de jaarrekening geeft het beleid weer dat de gemeente en het openbaar

centrum voor maatschappelijk welzijn gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de

beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt.

 

De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weer en

omvat:

de doelstellingenrekening (J1)

de staat van het financieel evenwicht (J2)

de realisatie van de kredieten (J3)

de balans (J4)

de staat van opbrengsten en kosten (J5)

 

De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van

jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen

nemen.

De toelichting bevat:

Schema T1 en schema T2: dit zijn wettelijk opgelegde schema’s. Ze geven meer detailinformatie over de evolutie van de kredieten voor de periode 2020-2025. Hier kan je o.a. zien hoe de gerealiseerde kredieten zich verhouden tot het initieel budget.

T3 – investeringsprojecten

T4 – evolutie van de financiële schulden: biedt een geactualiseerd overzicht van de financiële schulden en het bijhorend aflossingsschema.

T5 – Toelichting bij de balans (mutatietabel).

Overdracht investeringen 2020 -> 2021

Waarderingsregels: door de regels in te voeren m.b.t. het transactiemoment, de wijze van waardering van bezittingen, schulden en vorderingen en boeking van bepaalde transacties wordt de informatiewaarde van de financiële rapportering verhoogd. Deze regels worden vastgelegd in de zogenaamde waarderingsregels.

Niet de balans opgenomen rechten en verplichtingen: rechten en verplichtingen van een derde of de gemeente die niet in de balans hoeven worden opgenomen maar mogelijks wel financiële gevolgen hebben wanneer de rechten of verplichtingen niet nagekomen kunnen worden.

 

In een aparte bijlage is er bijkomende documentatie voorzien.

 

Juridische gronden

Artikel 260, derde lid van het decreet lokaal bestuur van 20-12-2017 stelt dat de jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

 

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 stelt de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vast.

 

Bijlagen

1) Jaarrekening 2020

2) Documentatie bij de jaarrekening

 

Argumentatie

Het budgetjaar 2020 wordt afgesloten op 31 december 2020.  De financieel directeur heeft de jaarrekening met toelichting aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd.

 

Financiële weerslag

De jaarrekening heeft financiële gevolgen voor het OCMW.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De jaarrekening 2020 wordt als volgt vastgesteld:

 

I. Exploitatiebudget (B-A)

4.612.830,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A. Uitgaven

63.374.724,06

B. Ontvangsten

67.987.554,19

II. Investeringsbudget (B-A)

-7.529.218,82

A. Uitgaven

10.610.955,38

B. Ontvangsten

3.081.736,56

III. Financiering (B-A)

-1.970.185,15

A. Uitgaven

3.456.711,73

B. Ontvangsten

1.486.526,58

IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III)

-4.886.573,84

V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

8.154.903,74

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V)

3.268.329,90

VII. Bestemde gelden (op 31/12)

1.501.962,05

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

1.766.367,85

 

De balans wordt als volgt vastgesteld:

ACTIEF

PASSIEF

Vlottende activa

15.611.457,88

Schulden

72.227.434,89

Vaste activa

202.385.265,37

Nettoactief

145.769.288,36

Balanstotaal

217.996.723,25

 

 

De staat van opbrengsten en kosten wordt als volgt samengesteld:

I. Kosten

91.515.805,82

II. Opbrengsten

70.454.601,76

III. Overschot van het boekjaar

-21.061.204,06

A. Operationeel overschot

-23.006.097,01

B. Financieel tekort

1.944.892,95

C. Uitzonderlijk overschot

0

 

De autofinancieringsmarge bedraagt 2.394.402,51

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2020 vast voor het deel van het OCMW.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 14/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

2021KB20 BEREIDING, VERPAKKING EN BEDELING AAN HUIS VAN WARME MAALTIJDEN BESTEMD VOOR ZORGBEHOEVENDE  GEBRUIKERS DIE WONEN IN MOL, BALEN, MEERHOUT, RAVELS EN GEEL - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 14 december 2020 het budget van 2021 vastgesteld.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 77 en 78, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°a (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de verwerving van leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders).

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

 

Inspraak en advies

Advies dienst aankoop en aanbestedingen: gunstig

 

Bijlagen

1)      Bestek incl. bijlagen

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

In het kader van de opdracht “Bereiding, verpakking en bedeling aan huis van warme maaltijden bestemd voor zorgbehoevende  gebruikers die wonen in Mol, Balen, Meerhout, Ravels en Geel” werd een bestek met nr. 2021KB20 opgesteld door de ontwerper, OCMW Mol, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol samen met de intergemeentelijke aankoopdienst van IOK.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.559.776,60 excl. btw of € 2.713.363,20 incl.
6 % btw, waarvan € 753.864,00 excl. btw of € 799.095,84 incl. 6 % btw ten laste van OCMW Mol.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

 

OCMW Mol treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Balen, OCMW Geel, OCMW Meerhout, OCMW Ravels en OCMW Mol bij de gunning en de uitvoering van de opdracht.

 

Financiële weerslag

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021 en de volgende jaren, op budgetcode 61350010/094600 (actieplan 4/2) (actie 4/2/2) van de exploitatie.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Het bestek met nr. 2021KB20 en de raming voor de opdracht “Bereiding, verpakking en bedeling aan huis van warme maaltijden bestemd voor zorgbehoevende gebruikers die wonen in Mol, Balen, Meerhout, Ravels en Geel”, opgesteld door de ontwerper, OCMW Mol, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 2.559.776,60 excl. btw of € 2.713.363,20 incl. 6 % btw, waarvan € 753.864,00 excl. btw of € 799.095,84 incl. 6 % btw ten laste van OCMW Mol.

 

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

Artikel 3

In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, zal OCMW Mol optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze leveringen en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald:

OCMW Balen, OCMW Geel, OCMW Meerhout, OCMW Ravels en OCMW Mol.

 

Artikel 4

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

 

Artikel 5

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021 en de volgende jaren, op budgetcode 61350010/094600 (actieplan 4/2) (actie 4/2/2) van de exploitatie.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 14/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

STEUNTARIEF - AANPASSING - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Mol heeft diverse vormen van steunverlening, waaronder het steuntarief en de schoolpremie. Het steuntarief is een vorm van aanvullende financiële hulp bij een minimuminkomen. We zijn immers van mening dat de minimuminkomens te laag zijn om een menswaardig leven te leiden. Het doel van deze steunverlening is het tijdelijk verhogen van de gezinsinkomsten, gekoppeld aan een traject om de situatie te verbeteren. Hiervoor willen we een objectieve maatstaf gebruiken om iedereen in eenzelfde situatie op een gelijke wijze te behandelen.

 

Het steuntarief is een tijdelijke financiële tegemoetkoming in de kosten voor huisvesting, energie, water en medische zorgen. Dit steuntarief is geen recht maar wordt individueel beslist door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op basis van een sociaal onderzoek. De cliënt wordt begeleid richting activering (alle volwassen gezinsleden) en/of het verlagen van de uitgaven. Deze voorwaarden worden in een overeenkomst opgenomen. Vanaf 1 januari 2016 is de schoolpremie gekoppeld aan het steuntarief. De schoolpremie is een maandelijkse steun in de schoolkosten. Het bedrag, dat afhankelijk is van de leeftijd van het schoolgaande kind, wordt bovenop het steuntarief betaald.

 

De huidige toekenningen lopen tot en met juni 2021.

 

Bovenop de reeds besliste verhoging van de uitkeringen van de sociale bijstand van 10,75% gespreid over 4 jaar vanaf januari 2021, komt er vanaf juli 2021 een welvaartsaanpassing voor een aantal uitkeringen waaronder het leefloon.

 

We stellen voor om het berekeningsblad aan te passen aan de welvaartsaanpassing, namelijk:

- Ondergrens (= leefloon alleenstaande)

- Bovengrens alleenstaande (= leefloon alleenstaande + 175,00 euro)

- Bovengrens voor gezin (= leefloon gezin + 205,00 euro)

- Grens medische kosten (= maandelijkse forfait)

 

Aangezien de juiste bedragen van de aanpassingen doorgaans 1 tot 2 weken op voorhand gekend zijn, stellen we voor om reeds principieel akkoord te gaan met dit voorstel. Het berekeningsblad kan vervolgens tegen 1 juli aangepast worden. De dossiers zullen dan in juli met sociaal verslag voorgelegd worden aan het BCSD ter bespreking voor verlenging van juli tem december 2021.

 

Wanneer we de grenzen hieraan niet aanpassen, nemen we deze welvaartsaanpassing van het minimuminkomen af via het steuntarief: mensen zouden dan wel meer uitkering krijgen maar minder steuntarief.

 

Door deze aanpassing blijven cliënten dezelfde steun per maand ontvangen boven het aangepaste minimuminkomen, en genieten zo van de welvaartsaanpassing.

 

Het bedrag steuntarief per categorie blijft dezelfde, namelijk:

- Het steuntarief voor een alleenstaande bedraagt maximum 175,00 euro per maand.

- Het steuntarief voor een gezin bedraagt maximum 205,00 euro per maand.

- Het steuntarief voor een alleenstaande met leefloon en een meerderjarige student met leefloon bedraagt maximum 222,84 euro per maand. Zo behouden alleenstaande ouders met leefloon hetzelfde inkomen (buiten de schoolpremie bij hogere studies) als hun studerend kind meerderjarig wordt en zij elk leefloon samenwonende ontvangen.

- Het steuntarief bij een gemeubelde kamer bedraagt maximum 100,00 euro per maand.

 

Juridische gronden

Artikelen 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur.

Organieke wet van 08/07/1976 betreffende de OCMW's.

 

Inspraak en advies

Tijdens het bijzonder comité sociale dienst van 20/05/2021 werd het voorstel van het steuntarief en de schoolpremie toegelicht en werd de verlenging en werkwijze positief geadviseerd.

Het beleidscomité mens en leven van 27/05/2021 gaf een positief advies voor de welvaartsaanpassing en de verlenging van het steuntarief en de schoolpremie voor 6 maanden vanaf 01/07/2021.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Omdat de minimuminkomens te laag zijn om een menswaardig leven te leiden heeft Mol diverse vormen van aanvullende financiële hulp, waaronder het steuntarief, de schoolpremie en de steun voor medische kosten.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De OCMW-raad keurt de welvaartsaanpassing, de verlenging van het steuntarief en de schoolpremie goed voor 6 maanden vanaf 01/07/2021.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 14/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

PROTOCOLAKKOORD GEGEVENSUITWISSELING - MOLSE BOUWMAATSCHAPPIJ - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

OCMW Mol heeft sinds jaren het steuntarief, een bijkomende steun welke in bepaalde situaties aan Molse burgers met beperkte financiële mogelijkheden gegeven wordt. Eén van de voorwaarden tot het krijgen van deze steun is de inschrijving bij de Molse Bouwmaatschappij. Deze maatregel is ontwikkeld aangezien het wonen in een sociale woning een belangrijke stap is om de financiële situatie te verbeteren.

 

Om deze situatie goed te monitoren stellen we reeds jaren de vraag aan de Molse Bouwmaatschappij om te bekijken of cliënten ingeschreven zijn. De cliënten zelf hebben hier schriftelijk toestemming voor gegeven.

 

Voor deze informatieoverdracht moet er een protocol opgesteld worden.

 

Juridische gronden

Artikel 77 Decreet Lokaal Bestuur, bevoegdheden OCMW - Raad.

Artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende ‘het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer’.

 

Inspraak en advies

De afdeling sociale zaken geeft positief advies voor het afsluiten van dit protocolakkoord.

De DPO (Data Protecting Officer) - consulent gevensbescherming geeft positief advies voor het afsluiten van dit protocolakkoord.

 

Bijlagen

1)      ontwerp-protocol

2)      advies DPO

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Een belangrijk voorwaarde in het verlenen van het steuntarief is de inschrijving voor sociale huisvesting, bij de Molse Bouwmaatschappij.  Teneinde een vlot sociaal onderzoek te kunnen voeren, sluiten we graag een protocolakkoord af met de Molse Bouwmaatschappij voor de uitwisseling van gegevens zoals 'inschrijving' en 'weigering woning'.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het afsluiten van het in bijlage gevoegde protocolakkoord ter uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Molse Bouwmaatschappij en het OCMW van Mol.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 14/10/2021