ZITTING VAN MAANDAG 4 FEBRUARI 2019

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Luc Van Craenendonck, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

raadsleden

Servais Verherstraeten, Hans Schoofs, Christophe Verdonck, Koen Van Gompel, Paul Vanhoof, Jos Lodewijckx, Koen Dillen, Tomas Sergooris, Lotte Vreys, Jan Vangheel, Zehra Ünlü, Solange Abbeloos, Ria Melis, Davy Geboers, Hanne Paepen, Anneleen Dom, Frederik Loy, Maarten Van Camp, Lander Geyzen, Lien Maes, Bas Van Olmen, Sofie Molenberghs, Koen Boeckx

algemeen directeur

Christian Elsemans

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 7 JANUARI 2019 - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn vergaderde in zitting van 7 januari 2019.

 

De notulen van deze raad werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Juridische gronden

Artikel 34 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn - goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 mei 2018 - bepaalt dat de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

 

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 33 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn alle besproken onderwerpen vermelden in chronologische volgorde, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de raad voor maatschappelijk welzijn geen beslissing heeft genomen.

 

Bijlagen

1)      Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 7 januari 2019

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is verplicht dat de notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden goedgekeurd op de eerstvolgende zitting.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 januari 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

PERSONEELSFORMATIE - AANPASSING - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De laatste wijziging van de personeelsformatie werd goedgekeurd in zitting van de OCMW-raad op 28 februari 2018.

 

Juridische gronden

Artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt dat de personeelsformatie per graad het aantal betrekkingen vermeldt en dat het aantal wordt uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt dat de personeelsformatie, in voorkomend geval, het onderscheid tussen de statutaire betrekkingen enerzijds, en de contractuele betrekkingen anderzijds, weergeeft.

 

Inspraak en advies

Het overleg- en onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties leverde een protocol van akkoord af.

 

Bijlagen

1) OOC_protocol_personeelsformatieOCMW

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Binnen het budget 2019 zijn twee voltijdse vacatures voor teamverantwoordelijke woonzorgcentrum, graad gegradueerd/gebrevetteerd verpleegkundige (afhankelijk van diploma), in statutair dienstverband voorzien. Om deze aanwervingen mogelijk te maken moet in de personeelsformatie de statutaire pool van de graden van gegradueerde verpleegkundige en gebrevetteerde verpleegkundige worden uitgebreid met twee voltijdse equivalenten.

 

Financiële weerslag

In het budget zijn voor de personeelskosten de nodige financiële middelen voorzien.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De OCMW-raad hecht goedkeuring aan de uitbreiding in de personeelsformatie van de statutaire pool van de graden van gegradueerde verpleegkundige en gebrevetteerde verpleegkundige met twee voltijdse equivalenten.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

LOKALE ADVIESCOMMISSIE (LAC) - AANSTELLEN VERTEGENWOORDIGER(S) - GOEDKEURING

Wendy Soeffers

Resultaat van de (geheime) stemming op aantal:32 stemmen voor;

0 stemmen tegen;

0 onthoudingen;Greet van Tiggelen

Resultaat van de (geheime) stemming op aantal:32 stemmen voor;

0 stemmen tegen;

0 onthoudingen;Linda De Pooter

Resultaat van de (geheime) stemming op aantal:31 stemmen voor;

0 stemmen tegen;

1 onthouding;Lutgart Bergmans

Resultaat van de (geheime) stemming op aantal:31 stemmen voor;

0 stemmen tegen;

1 onthouding;

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Fluvius, de fusie van de netbedrijven Eandis en Infrax, vraagt in een mail van 4 januari 2019 om mee te delen welke vertegenwoordiger(s) worden aangeduid door de ocmw-raad voor de Lokale Adviescommissie (LAC).

 

Er dient minstens één vertegenwoordiger te worden aangeduid, maar het is mogelijk om meerdere vertegenwoordigers aan te duiden.

 

Juridische gronden

Artikel 77, 78 en 386 van het decreet over het lokaal bestuur.

Besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Met de start van de nieuwe legislatuur is het noodzakelijk dat ook in de Lokale Adviescommissie (LAC) één of meerdere vertegenwoordigers worden aangeduid door de ocmw-raad.

 

De vertegenwoordigers behartigen het belang van het ocmw in de vereniging. Zij zijn gerechtigd om namens het bestuur alle akten en documenten van de vereniging te ondertekenen.

Zonder afbreuk te doen aan de prerogatieven van de vertegenwoordigers, dienen zij zich te gedragen in overeenstemming met de beleids- en richtlijnen zoals die bepaald werden door de ocmw-raad.

 

De Vlaamse regering besliste op 21 december 2018 dat de mandataris die namens het lokaal bestuur in de LAC zal zetelen in de toekomst een lid dient te zijn van het bijzonder comité voor de sociale dienst.  Het is tevens wenselijk om minstens één plaatsvervanger aan te stellen.

 

Volgende kandidaat wordt voorgesteld als vertegenwoordiger: Wendy Soeffers

 

Volgende kandidaten worden voorgesteld als plaatsvervanger:

1) Greet Van Tiggelen

2) Linda De Pooter

3) Lutgart Bergmans

 

De ocmw-raad gaat over tot de geheime stemming over de vraag wie wordt aangesteld als vertegenwoordiger(s) in de Lokale Adviescommissie (LAC).

 

Aan deze stemming nemen de 32 aanwezige leden deel.

Kandidaat effectief lid mevrouw Wendy Soeffers krijgt 32 ja-stemmen.

Kandidaat plaatsvervanger mevrouw Greet Van Tiggelen krijgt 32 ja-stemmen.

Kandidaat plaatsvervanger mevrouw Linda De Pooter krijgt 31 ja-stemmen.

Kandidaat plaatsvervanger mevrouw Lutgart Bergmans krijgt 31 ja-stemmen.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Mevrouw Wendy Soeffers, Ginderbuiten 246, 2400 Mol, wordt aangesteld als vertegenwoordiger in de Lokale Adviescommissie (LAC).

 

Artikel 2

Mevrouw Greet Van Tiggelen, Sint-Pieterstraat 44/1, 2400 Mol, wordt aangesteld als plaatsvervanger in de Lokale Adviescommissie (LAC).

 

Artikel 3

Mevrouw Linda De Pooter, Duitslandlaan 29, 2400 Mol, wordt aangesteld als plaatsvervanger in de Lokale Adviescommissie (LAC).

 

Artikel

Mevrouw Lutgart Bergmans, St.-Apollonialaan 125, 2400 Mol, wordt aangesteld als plaatsvervanger in de Lokale Adviescommissie (LAC).

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.