ZITTING VAN MAANDAG 7 SEPTEMBER 2020

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

voorzitter vast bureau

Wim Caeyers

raadsleden

Servais Verherstraeten, Luc Van Craenendonck, Hans Schoofs, Koen Van Gompel, Paul Vanhoof, Jos Lodewijckx, Tomas Sergooris, Lotte Vreys, Jan Vangheel, Solange Abbeloos, Ria Melis, Davy Geboers, Hanne Paepen, Anneleen Dom, Els Ceulemans, Maarten Van Camp, Chris Xhenseval, Lander Geyzen, Bas Van Olmen, Sofie Molenberghs, Koen Boeckx

leden vast bureau

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Frederik Loy, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

algemeen directeur

Stefan Hendrix

Verontschuldigd:

raadsleden

Zehra Ünlü, Masha Celen, Sonja Geysen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 22 JUNI 2020 - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn vergaderde in zitting van 22 juni 2020.

 

De notulen van deze raad werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Juridische gronden

Artikel 34 § 1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn - goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 - bepaalt dat de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

 

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 33 § 1 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn alle besproken onderwerpen vermelden in chronologische volgorde, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de raad voor maatschappelijk welzijn geen beslissing heeft genomen.

 

Bijlagen

1)      Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 22 juni 2020

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is verplicht dat de notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden goedgekeurd op de eerstvolgende zitting.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST - VERHINDERING EN VERVANGING LID MIREILLE VAN DIJK - KENNISNAME

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Op de installatievergadering van 7 januari 2019 van de raad voor maatschappelijk welzijn werd Mireille Van Dijk (SP.A) verkozen als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Op 29 augustus 2020 ontvangt de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van Mol een schrijven van Mireille Van Dijk, waarin zij meedeelt dat zij wegens medische redenen verhinderd zal zijn om de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst bij te wonen van 13 juli 2020 tot en met 30 september 2020.  Zij vraagt om tijdens voormelde periode in haar vervanging te voorzien.

 

Ter vervanging van Mireille Van Dijk dient er een nieuwe voordrachtsakte kandidaat-lid bijzonder comité sociale dienst te worden ingediend door SP.A

 

Juridische gronden

Artikel 95 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 102 juncto artikel 12, 2° van het decreet lokaal bestuur.

 

Bijlagen

1) brief Mireille Van Dijk

2) geneeskundig getuigschrift

3) voordrachtsakte kandidaat-leden bijzonder comité voor de sociale dienst van SP.A van 20-12-2018

4) voordrachtsakte kandidaat-lid bijzonder comité voor de sociale dienst van SP.A van 30-08-2020

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Als een lid, voordat zijn mandaat verstreken is, ophoudt deel uit te maken van het bijzonder comité voor de sociale dienst of verhinderd is en als hij, met behoud van de toepassing van artikel 94 van het decreet lokaal bestuur, geen opvolger of opvolgers meer heeft, kunnen de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van de lijst of groep van lijsten die het betreffende lid heeft voorgedragen, samen een kandidaat-lid en een of meer kandidaat-opvolgers voordragen.

 

Die voordrachtsakte wordt uiterlijk acht dagen vóór de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn waarop de geloofsbrieven van het nieuwe lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst en de opvolger of opvolgers zullen worden onderzocht, aan de algemeen directeur bezorgd, die een afschrift van de akte aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgt. In dat geval is de kandidaat verkozen verklaard en worden de kandidaat-opvolgers aangesteld in de volgorde van hun voordracht.

 

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn ontving tijdig de voordrachtsakte.  SP.A draagt volgende lid voor als kandidaat-lid van het bijzonder comité voorde sociale dienst: Ingewald Gunnar Annar Antonsson.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de tijdelijke verhindering van het lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, Mireille Van Dijk, die wegens medische redenen van 13 juli 2020 tot en met 30 september 2020 niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst en van haar vraag om in haar vervanging te voorzien.

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de ingediende voordrachtsakte van het kandidaat-lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst: Ingewald Gunnar Annar Antonsson.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

BIJZONDER COMITÉ SOCIALE DIENST - GELOOFSBRIEVEN VAN INGEWALD ANTONSSON - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

In een schrijven van 29 augustus 2020 deelt Mireille Van Dijk, titelvoerend lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst van SP.A, aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn mee dat zij verhinderd is wegens medische redenen om de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst bij te wonen van 13 juli 2020 tot en met 30 september 2020.

Zij vraagt om haar tijdens haar afwezigheid te laten vervangen.

De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van deze verhindering in huidige zitting.

De raad voor maatschappelijk welzijn nam in huidige zitting kennis van de door SP.A ingediende voordrachtsakte kandidaat-lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, waarin de heer Ingewald Gunnar Annar Antonsson wordt voorgedragen.

Op 25 augustus 2020 richt de heer Ingewald Antonsson een brief aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn waarin hij meldt het mandaat van lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst te aanvaarden.

 

Juridische gronden

Artikel 105§1 en §3 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 96§1, derde lid van het decreet lokaal bestuur.

 

Bijlagen

1) brief Mireille Van Dijk van 29 augustus 2020

2) verklaring op eer Ingewald Antonsson

3) aanvaarden mandaat Ingewald Antonsson

Geloofsbrieven in dossier algemeen directeur.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Er is tijdelijk een mandaat van titelvoerend lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst vacant, en door de aanstelling van een opvolger moet in de vacature voorzien worden.

De heer Ingewald Gunnar Annar Antonsson wordt in de voordrachtsakte van 30 augustus 2020, ingediend door SP.A, voorgedragen als kandidaat-lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Ingewald Antonsson bevestigt in zijn brief van 25 augustus 2020 aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn dat hij het mandaat van lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst in vervanging van Mireille Van Dijk wenst te aanvaarden.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft zijn geloofsbrieven onderzocht. 

In de voorgelegde documenten wordt aangetoond dat Ingewald Antonsson sedert de verkiezing zonder enige onderbreking aan de verkiesbaarheid gestelde vereisten voldoet en zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid met het mandaat van lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De eedaflegging en ondertekening van het proces-verbaal van eedaflegging door Ingewald Antonsson zal gebeuren ten overstaan van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en in aanwezigheid van de algemeen directeur, op latere datum. 

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de geloofsbrieven van de heer Ingewald Gunnar Annar Antonsson goed.

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis dat de eedaflegging van Ingewald Antonsson  als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst voor de duur van de periode van de verhindering van mevrouw Mireille Van Dijk wegens medische redenen, zal gebeuren ten overstaan van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en in aanwezigheid van de algemeen directeur, op latere datum.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

2020KB33 GROEPSAANKOOP LEVEREN VAN INCONTINENTIEMATERIAAL EN AANVERWANTE ARTIKELEN - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 23 december 2019 het budget van 2020 vastgesteld.

 

Juridische gronden

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 77 en 78, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°b (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de plaatsing van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten die bestemd zijn voor aanbesteders) en artikel 43.

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

 

Inspraak en advies

Advies directeur Ten Hove: gunstig.

 

Bijlagen

1) Bestek

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2020KB33 opgesteld door de ontwerper, Intergemeentelijke aankoopdienst, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.800.000,00 excl. btw voor 4 jaar, waarvan € 180.000,00 excl. btw ten laste van OCMW Mol.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

 

OCMW Mol treedt op als aankoopcentrale. Na gunning door het vast bureau van OCMW Mol  hebben deze geïnteresseerde lokale besturen de mogelijkheid om af te nemen van deze opdracht: Balen, Arendonk, Beerse, Geel, Grobbendonk, Hoogstraten, Hulshout, Meerhout, Mol, Rijkevorsel en Westerlo.

 

Financiële weerslag

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2020 en de volgende jaren, op budgetcode 60001040/095300 van de exploitatie.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Het bestek met nr. 2020KB33 en de raming voor de opdracht “Groepsaankoop leveren van incontinentiemateriaal en aanverwante artikelen - Deelname Gemeente Mol”, opgesteld door de ontwerper, Intergemeentelijke aankoopdienst, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 1.800.000,00 excl. btw, waarvan € 180.000,00 excl. btw ten laste van OCMW Mol, voor 4 jaar.

 

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

Artikel 3

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.

 

Artikel 4

In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, zal OCMW Mol optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald:

lokale besturen Balen, Arendonk, Beerse, Geel, Grobbendonk, Hoogstraten, Hulshout, Meerhout, Mol, Rijkevorsel en Westerlo.

 

Artikel 5

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

 

Artikel 6

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2020 en de volgende jaren, op budgetcode 60001040/095300 van de exploitatie.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

VZW VECTAMUS - ONTWERPSTATUTEN + AFVAARDIGING - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Feiten en context

Sinds 2016 loopt het project Vectamus in samenwerking met de OCMW's van Balen, Dessel, Mol en Retie, het centrum Vector (praktijk voor psychotherapie en kinder- en jeugdpsychiatrie te Mol-Gompel), CKG Lentekind (AIKO), CIG de Merode, de Waaiburg vzw en vierdewereldwerking Mol. Omwille van het belang en de meerwaarde van het project, zit het sinds begin 2020 onder de vleugels van ons Huis van het Kind. Het project wordt gefinancierd door giften. Om in aanmerking te komen voor subsidies, is vaak een rechtspersoon vereist. Daarom wil men een vzw Vectamus oprichten.

 

Vectamus heeft tot doel om laagdrempelig psychiatrische/psychologische hulp te verlenen aan kinderen en gezinnen in kans- en/of generatiearmoede in de regio Balen, Dessel, Mol en Retie in nauwe samenwerking met de aanmelder en vertrouwde hulpverleners binnen het gezin.

Men streeft hierbij naar een laagdrempelige, nauwe en multidisciplinaire samenwerking tussen hulpverleningsinstanties in de regio en de dienstverlening binnen Vectamus met name psychiatrische/psychologische hulp zoals hierboven omschreven.

Er wordt getracht voor deze psychische en psychiatrische problemen binnen een korte tijdspanne gespecialiseerde en specifieke zorg aan te bieden. Dit aanbod van zorg moet toegankelijk en laagdrempelig zijn.

De hulpverlening gebeurt door de dienstverlener aan een gereduceerd tarief en de patiënt ontvangt deze hulp kosteloos.

 

Juridische gronden

Artikelen 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur.

Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

 

Inspraak en advies

Het beheerscomité van Baldemore gaf in de zitting van 16 juni 2020 een positief advies om met Huis van het Kind Baldemore en ILV Baldemore toe te treden tot de vzw Vectamus. Het beheerscomité stelt voor:

       om het OCMW en de gemeente van de beherende gemeente Mol als rechtspersoon te doen optreden voor resp. Huis van het Kind en ILV Baldemore.

       om de mandaten als volgt te in te vullen:

         Dagmar Gooris (coördinator Huis van het Kind) voor OCMW Mol

         Nele De Wever (coördinator Baldemore) voor gemeente Mol

 

Bijlage

1)      Ontwerpstatuten vzw Vectamus

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het project wordt aangestuurd door de coördinator van Huis van het Kind en heeft een belangrijke meerwaarde voor kwetsbare gezinnen in onze regio. Jaarlijks krijgen een 15-tal kansarme gezinnen via het project kosteloos en zeer laagdrempelig psychiatrische en psychologische kortdurende hulp. Er is een nauwe samenwerking met heel wat waardevolle partners in de regio.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De OCMW raad keurt de ontwerpstatuten van vzw Vectamus goed.

 

Artikel 2

De OCMW raad geeft de goedkeuring voor de afvaardiging van Dagmar Gooris (coördinator Huis van het Kind Regio Mol) namens OCMW Mol in de vzw Vectamus.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

OPVOLGINGSRAPPORTERING - 2020 - KENNISNAME

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De decreetgever versterkt de inhoudelijke rapportering naar de Raad. Deze bevat een overzicht van de realisatie van de prioritaire doelstellingen, een update van de financiële risico's en de grondslagen en assumpties waarop de het meerjarenplan is gebouwd. De aanrekeningen die in de rapporteren worden getoond, betreffen in regel de boekingen tot en met eind juni 2020, tenzij anders aangegeven. Deze realisaties worden telkens vergeleken met de laatst goedgekeurde planningscijfers.

 

Juridische gronden

Artikel 263 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd

 

Bijlagen

1) Opvolgingsrapportering 2020

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De opvolgingsrapportering geeft de raadsleden een stand van zaken van de uitvoering van de prioritaire acties en laat ze toe om de evolutie van de uitgaven en de ontvangsten van het lopende jaar op te volgen en die te vergelijken met het goedgekeurde budget.

De regelgeving legt één minimale rapportering per jaar op: minstens voor het einde van september moet de opvolgingsrapportering over het eerste semester van het lopende jaar worden voorgelegd.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de opvolgingsrapportering 2020, zoals gevoegd in bijlage.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 09/09/2020