ZITTING VAN DINSDAG 23 APRIL 2019

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Luc Van Craenendonck, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

raadsleden

Servais Verherstraeten, Hans Schoofs, Jos Lodewijckx, Lotte Vreys, Frederik Loy, Christophe Verdonck, Hanne Paepen, Koen Dillen, Maarten Van Camp, Davy Geboers, Jan Vangheel, Anneleen Dom, Koen Van Gompel, Solange Abbeloos, Lander Geyzen, Masha Celen, Tomas Sergooris, Paul Vanhoof, Zehra Ünlü, Lien Maes, Sofie Molenberghs, Bas Van Olmen, Ria Melis, Koen Boeckx

algemeen directeur

Christian Elsemans

wnd algemeen directeur

Stefan Hendrix

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 11 MAART 2019 - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn vergaderde in zitting van 11 maart 2019.

 

De notulen van deze raad werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Juridische gronden

Artikel 34 § 1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn - goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 - bepaalt dat de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

 

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 33 § 1 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn alle besproken onderwerpen vermelden in chronologische volgorde, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de raad voor maatschappelijk welzijn geen beslissing heeft genomen.

 

Bijlagen

1)      Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 11 maart 2019

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is verplicht dat de notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden goedgekeurd op de eerstvolgende zitting.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST - AANSTELLEN PLAATSVERVANGEND VOORZITTER - KENNISNAME

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Het decreet over het lokaal bestuur (DLB) van 22-12-2017 bepaalt dat als de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) tijdelijk afwezig is of als deze bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is, hij/zij dan een lid van het vast bureau aanwijst als diens vervanger.

Bij besluit van 4-4-2019 stelde de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst Wim Caeyers aan als haar plaatsvervanger.

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22-12-2017, meer bepaald artikelen 77 en 106.

 

Bijlage:

1) besluit van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 04-04-2019

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Om de continuïteit te verzekeren dient tijdens de afwezigheid of verhindering van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst een plaatsvervangend voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst te worden aangesteld.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van het besluit van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 4 april 2019 over het aanwijzen van een vervanger van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst voor de legislatuur 2019-2024, meer bepaald Wim Caeyers.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

WZK-BUDGETWIJZIGING 2018, CORRECTIE JAARREKENING 2017 EN BUDGET 2019-KENNISNAME

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Welzijnszorg Kempen (WZK) is als welzijnsvereniging van het publiek recht onderworpen aan het decreet lokaal bestuur van 22-12-2017.  Dit betekent dat de regels van de beleids- en beheerscyclus ook op WZK van toepassing zijn.  De omzendbrief van minister Bourgeois BB 2013/6 stelt dat de gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn van alle deelnemende OCMW's enerzijds kennis moeten nemen van het meerjarenplan van de publiekrechtelijke OCMW-verenigingen en anderzijds van het budget indien dit past binnen het meerjarenplan.

Daarom vraagt WZK het gemeentebestuur om het budget 2019, de budgetwijzigingen 2018 en de correctie van de jaarrekening 2017 te agenderen op de gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn.

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22-12-2017, meer bepaald deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2.

Besluit van de Vlaamse regering van 25-06-2010 omtrent beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's.

 

Inspraak en advies

Volgens artikel 17 van de statuten van WZK is de algemene vergadering bevoegd voor het goedkeuren van het budget en het meerjarenplan.  De algemene vergadering van WZK keurde in haar vergadering van 12 december 2018 de budgetwijziging 2018, correctie van de jaarrekening 2017 en het budget 2019 met eenparigheid van stemmen goed.

 

Bijlagen:

1) budget 2019

2) budgetwijzigingen 2018

3) correctie jaarrekening 2017

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het meerjarenplan van WZK incarneert de ambitie om haalbare en duurzame toekomsten van het welzijns- en gezondheidsbeleid voor onze regio vanuit het perspectief van het lokale bestuur te ontwikkelen, te implementeren, te evalueren en bij te sturen.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het budget 2019 van Welzijnszorg Kempen.

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de budgetwijzigingen 2018 van Welzijnszorg Kempen.

 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de jaarrekening 2017 van Welzijnszorg Kempen.

 

Artikel 4

Welzijnszorg Kempen wordt van deze beslissing in kennis gesteld.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

BEHEERSOVEREENKOMST GEM/OCMW - AANPASSING- GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde in zitting van 27 januari 2016 de laatste versie van de beheersovereenkomst tussen gemeente en ocmw goed. Intussen heeft de samenwerking meer concrete vorm aangenomen en trad het decreet over het lokaal bestuur in werking, zodat een actualisering van de beheersovereenkomst zich opdringt.

 

Juridische gronden

Artikel 196 §2 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt: " § 2. Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten.

In de beheersovereenkomst kan worden opgenomen dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. Tegelijk kan worden bepaald dat de bevoegde organen hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid kunnen toevertrouwen aan de personeelsleden van het andere bestuur binnen de grenzen vastgesteld in dit decreet."

 

Inspraak en advies

Het gemeenschappelijk managementteam van gemeente en ocmw verleende een positief advies voor de wijzigingen aan de beheersovereenkomst in zitting van 14 januari 2019.

 

Bijlage

1) Beheersovereenkomst 27 januari 2016

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Sinds de laatste wijziging van de beheersovereenkomst zijn belangrijke stappen gezet in een verdere integratie van gemeente en ocmw:

- het decreet lokaal bestuur trad in werking, waarin zowel een ambtelijke als politieke integratie wordt voorzien

- een gemeenschappelijke algemeen directeur en financieel directeur werden aangesteld

- de ondersteunende diensten werden geïntegreerd

- processen werden op elkaar afgestemd

 

Het is wenselijk om de beheersovereenkomst te actualiseren.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het bestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt volgende beheersovereenkomst tussen de gemeente Mol en het ocmw van Mol goed:

 

BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE EN OCMW MOL

 

1.Juridisch kader

 

Deze overeenkomst is een beheersovereenkomst in het kader van artikel 196 van het Decreet Lokaal Bestuur, dat bepaalt dat tussen de gemeente en het ocmw beheersovereenkomsten kunnen worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten.

Deze beheersovereenkomst is een kaderovereenkomst met algemene afspraken omtrent deze samenwerking. Verdere uitvoeringsmodaliteiten en concrete afspraken moeten opgenomen worden in afsprakennota’s zoals bedoeld in het Decreet Lokaal Bestuur.

 

2.Autonomie van beide organisaties

 

De gemeente en het ocmw zijn autonome besturen met specifieke opdrachten die zich tot de inwoners van Mol richten. Het zijn formeel afzonderlijke juridische entiteiten en rechtspersonen met eigen bevoegdheden, regelgeving en dienstverlening, en in principe een eigen organisatie en eigen personeel.

Vanuit een behoorlijk bestuur beogen de beide besturen een doorgedreven samenwerking en integratie op te zetten teneinde een synergie op vlak van beleid, werking en organisatie te realiseren, zodanig dat op de meest effectieve en efficiënte wijze een kwaliteitsvolle dienstverlening kan aangeboden worden aan de interne en externe klant.

Thans voorziet het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur dat op de ingeslagen weg verder moet worden gegaan, met een streven richting een maximale integratie van gemeente en ocmw en dit zowel op politiek als op ambtelijk vlak, dit echter in eerste instantie met behoud van afzonderlijke identiteit en rechtspersoonlijkheid van gemeente en ocmw, met hun eigen politieke organen en personeel.

 

3.Beleidsmatig en organisatorisch kader van de integratie

 

De gemeente en het ocmw behouden in principe hun autonomie inzake het opmaken van de beleidslijnen eigen aan de werking en de organisatie van het eigen bestuur.

 

Gelet op de nauwe(re) samenwerking en organieke integratie tussen beide besturen, zijn er evenwel onvermijdelijk raakvlakken waarop het noodzakelijk zal zijn, gezamenlijk, éénzelfde beleid te voeren.

Dit beleid moet door de bevoegde organen van de gemeente en het ocmw samen worden opgesteld en beslist.

 

Er wordt in nauw overleg een gemeenschappelijk strategisch en financieel meerjarenplan uitgewerkt voor de periode 2020-2025.

 

4.Managementteam

 

Gemeente en ocmw werken met een gemeenschappelijk managementteam (MT) bestaande uit het MT van de gemeente en dat van het ocmw. De leden daarvan werden aangeduid zoals decretaal bepaald.

Het MT vergadert onder het voorzitterschap van de algemeen directeur op regelmatige basis en minstens twee keer per maand. De burgemeester woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

Het MT vervult zijn decretale opdrachten, waakt over de uitvoering van het organisatiebeheersingssysteem en volgt in het bijzonder de voortgang van de organisatie overschrijdende projecten op. Het MT behandelt onderwerpen die beide organisaties aanbelangen, waakt over de uitvoering van deze beheersovereenkomst en desgevallend de afsprakennota’s en kan adviezen verstrekken aan de bestuursorganen van beide organisaties.

 

Het MT kan deskundigen uitnodigen op de vergadering indien dit wenselijk is.

De bevoegdheden van het MT en de praktische werking worden verder uitgewerkt in een huishoudelijk reglement en in de afsprakennota(‘s) tussen het ambtelijk apparaat en de bestuursorganen.

 

5.Geïntegreerd organogram gemeente en ocmw

 

Het geïntegreerde organogram voor gemeente en ocmw werd goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Dit organogram is opgebouwd uit gezamenlijke cellen en departementen. De departementen worden verder verdeeld in afdelingen.

 

6.De algemeen directeur

 

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en van het ocmw.

Hij staat aan het hoofd van het personeel van de gemeente en van het ocmw en hij is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. De algemeen directeur kan de uitoefening van het dagelijks personeelsbeheer toevertrouwen aan andere personeelsleden.

Hij rapporteert aan het CBS, aan het VB en aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD).

Hij staat in voor organisatiebeheersingssysteem.

 

De algemeen directeur kan zijn beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid voor zaken van de Gemeente of het ocmw kruiselings toevertrouwen aan personeelsleden van het andere bestuur, binnen de grenzen van het Decreet Lokaal Bestuur.

In het bijzonder kan de algemeen directeur het bijwonen van de vergaderingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, het opstellen en het medeondertekenen van de notulen aan een personeelslid van het ocmw of van de gemeente  toevertrouwen.

 

7.De adjunct-algemeen directeur

 

De adjunct algemeen directeur oefent het ambt, de taak en de bevoegdheid uit die de wetten en decreten aan de adjunct-algemeen directeur hebben toevertrouwd.

In het organisatiebeheersingssysteem wordt bepaald op welke wijze de adjunct algemeen directeur de algemeen directeur bijstaat in de vervulling van zijn ambt.

De adjunct-algemeen directeur heeft als specifieke opdracht het vervullen van een trekkersrol in de integratie van de gemeente en het ocmw (transitie via het optiMoltraject). De adjunct directeur voert de door de algemeen directeur gedelegeerde taken rond dagelijks personeelsbeleid en digitale strategie uit en stuurt de strategische cel aan. De adjunct directeur adviseert tevens de algemeen directeur rond materies die de voormalige ocmw-diensten aanbelangen om een vlotte overgang mogelijk te maken.

 

8.De financieel directeur

 

De financieel directeur staat onder de functionele leiding van de algemeen directeur in voor:

Het opstellen, in overleg met het MT, van het voorontwerp van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering;

Het voeren en het afsluiten van de boekhouding

Het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering;

Het thesauriebeheer.

 

De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:

De voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het ocmw met budgettaire en financiële impact;

Het debiteurenbeheer in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen van kwijting.

 

De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de volgende aangelegenheden aan de gemeenteraad, de ocmwraad, het CBS en het VB:

De vervulling van de hogervermelde opdrachten;

De thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten

 

De financieel directeur kan zijn beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid voor taken en

bevoegdheden van de Gemeente of het ocmw kruiselings toevertrouwen aan personeelsleden van het andere bestuur, binnen de grenzen van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

9.Personeelszaken

 

De personeelsdiensten van beide besturen zijn geïntegreerd in een gemeenschappelijke Afdeling Personeel  aangestuurd door een gemeenschappelijk afdelingshoofd in dienst van de gemeente.

Er wordt gestreefd naar een zo uniform en geïntegreerd mogelijke werkwijze op het vlak van personeelsbeheer en –beleid voor beide besturen. De specificiteit van de afdelingen binnen de besturen kan echter vanuit het oogpunt van het HRM-beleid een andere aanpak vragen.

 

De verschillende personeel gerelateerde reglementen van de Gemeente en het ocmw (vb. rechtspositieregeling, arbeidsreglement, dienstnota’s, …) worden maximaal op mekaar afgesteld, rekening houdende met de eigenheid van de dienstverlening en de van kracht zijnde regelgeving die voor bepaalde personeelsgroepen van toepassing is.

 

In de rechtspositie van de beide besturen werd de mogelijkheid van overdracht van personeel en terbeschikkingstelling van personeel tussen de twee besturen voorzien en uitgewerkt.

 

De gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen voor bepaalde functies een beroep doen op elkaars personeelsleden. Daar waar de werking van de dienst het nodig acht, kunnen verschuivingen van personeel van gemeente naar ocmw en van ocmw naar gemeente plaatsvinden. De personeelsleden blijven titularis van hun oorspronkelijke functie. Het oorspronkelijke bestuur blijft de juridische werkgever. De volledige rechtspositieregeling van dat bestuur blijft op hem/haar van toepassing. Dit houdt onder meer in dat de rechten en plichten, de arbeidsvoorwaarden en het salaris met inbegrip van de bijhorende elementen van dit personeelslid dezelfde blijven. Het loon van deze persoon wordt uitbetaald door het oorspronkelijke bestuur.

Maar de hiërarchische lijn van het gemeenschappelijk organogram wordt in dat geval toegepast. Met andere woorden, de mogelijkheid wordt in deze beheersovereenkomst voorzien dat leidinggevenden van het ene bestuur het werkgeversgezag uitoefenen over personeel van het andere bestuur. (evaluatiegesprekken, vormingsaanvragen, verlofaanvragen, tijdsregistratie, etc.). Er wordt tussen Gemeente en ocmw een soepele samenwerking, uitwisseling en/of wisselwerking beoogd die moet toelaten dat personeel op een vlotte manier wederzijds kan worden ingeschakeld.

Door de goedkeuring van deze beheersovereenkomst door de respectievelijke bevoegde organen van gemeente en het ocmw, bekrachtigen zij de mogelijke gevolgen van deze kruiselingse delegatie.

 

De gemeente en het ocmw kunnen een gezamenlijke werving en selectie van hun personeel uitvoeren en in voorkomend geval, een gemeenschappelijke wervingsreserve aan leggen.

 

Door de bevoegde organen van de gemeente en het ocmw  kan worden bepaald dat hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid  wordt toevertrouwd aan de personeelsleden van het andere bestuur binnen de grenzen vastgesteld in het Decreet Lokaal Bestuur.

 

10.Financiële zaken

 

De organiek-ambtelijke integratie van de beide financiële diensten werd opgestart onder leiding van de financieel directeur. Dit traject resulteerde in een gemeenschappelijk en fysiek geïntegreerde Afdeling Financiën. De Afdeling Financiën neemt alle relevante taken en verantwoordelijkheden op voor zowel de gemeente als het ocmw.

 

Omwille van administratieve vereenvoudiging, het vermijden van een vest zak broek zak operatie en vanuit de samenwerkingsfilosofie is het aangewezen prestaties die personeelsleden of diensten van het ene bestuur voor het collega bestuur verrichten niet te verrekenen of te factureren maar ten laste te laten vallen van het tewerkstellende bestuur. Facturatie is wel mogelijk indien de personeelskost via betoelagingsmodaliteiten kan worden gerecupereerd van externe instanties. Meer in het algemeen kan wel een schatting gemaakt worden van de prestaties en desgevallend verrekend worden bij het bepalen van de dotatie aan het ocmw.

 

11.Integratie van ondersteunende diensten

 

Er wordt geopteerd om de gelijkaardige processen van de beide secretariaten, de financiële diensten en de aankoopdiensten, de personeelsdiensten, de ICT- diensten en de dienst communicatie te uniformiseren en te verbeteren, en schaalvergroting te realiseren door het samenbrengen van deze diensten op één centrale locatie. Dit geeft ruimte voor specialisatie en flexibiliteit. De gezamenlijke aankoop van softwarepakketten bevordert ook de flexibele inzetbaarheid van medewerkers en geeft aanleiding tot lagere softwarekosten.

 

a)Aankoop en aanbestedingen

 

De processen rond aankoop en aanbesteding van gemeente en ocmw worden geïntegreerd in de Afdeling Financiën. In kader van aankopen en aanbestedingen is het nuttig dat gemeente en ocmw kunnen samenwerken om schaalvoordelen en efficiëntiewinst te bekomen, o.a. door beroep te doen op opdrachtencentrales en groepsaankopen. Het ocmw kan daartoe deelnemen aan opdrachtencentrales of groepsaankopen van bijvoorbeeld partners van de gemeente of administratieve overheden zoals IOK, Poolstok, Cipal DV, … (deze lijst is niet limitatief) via de gemeente.

Het ocmw neemt telkens per groepsaankoop of opdrachtencentrale, op basis van het voorwerp en de voorwaarden van de opdracht, de beslissing om al dan niet deel te nemen of in te tekenen en verleent in bevestigend geval delegatie aan de gemeente om in naam en voor rekening van het ocmw deel te nemen aan de specifieke groepsaankoop of in te tekenen op de opdrachten-centrale. Het ocmw keurt de definitieve opdrachtdocumenten goed. De deelname aan een groepsaankoop of intekening op de opdrachtencentrale door het ocmw is daardoor bindend. Het bevoegde orgaan binnen de gemeente, zijnde het CBS voor opdrachten van dagelijks bestuur en de gemeenteraad voor overige opdrachten, beslist dan om in naam van het ocmw en desgevallend in eigen naam deel te nemen aan de groepsaankoop of opdrachtencentrale.

Abonnementen worden maximaal gedeeld tussen beide besturen.

 

b)ICT

 

Gemeente en ocmw beschikken over een gemeenschappelijke ICT dienst met externe bijstand.

Beide besturen werken met een gemeenschappelijk domein. Bij de aankoop van nieuwe software wordt steeds gestreefd naar gemeenschappelijke pakketten. De IT-strategie van de organisatie zal steeds voor beide besturen gezamenlijk worden uitgetekend.

In de nabij toekomst zal er overgegaan worden naar een gemeenschappelijke telefooncentrale voor de beide besturen.

 

c)Informatieveiligheid - GDPR

 

De veiligheidsconsulent van Welzijnszorg Kempen is verantwoordelijk voor het algemeen toezicht op de informatieveiligheidsaspecten van gemeente en ocmw. Hij dient de toepassing van de minimale veiligheidsnormen in gemeente en ocmw te faciliteren en te bewaken. De veiligheidsconsulent beheert de toegangsprofielen tot de toepassingen van het netwerk van de Kruispuntbank en het Rijksregister voor de gebruikers van gemeente en ocmw. De authenticiteit van de gebruikers moet worden gegarandeerd. Hiervoor ontwerpt de veiligheidsconsulent een 3-jaarlijks veiligheidsplan. De veiligheidsconsulent levert een jaarverslag af.

De veiligheidsconsulent zal zijn/haar taken uitvoeren volgens de volgende tewerkstellings-coëfficiënt: 50 % voor de gemeente en 50 % voor het ocmw. Met deze indeling wordt soepel, praktisch en pragmatisch omgegaan.

 

12.Gebruik van elkaars infrastructuur en middelen

 

Diensten van gemeente en ocmw kunnen gebruik maken van elkaars infrastructuur en middelen volgens de regels die gelden voor interne gebruikers.

 

13.Evaluatie en aanpassing

 

Het CBS, het VB en het Managementteam worden belast met de uitvoering van deze beheersovereen-komst. Jaarlijks wordt de uitvoering van deze beheersovereenkomst geëvalueerd en besproken door het MT. Het MT kan desgevallend een voorstel van aanpassingen aan de beheersovereenkomst doen aan het CBS en het VB.

 

Wanneer de in deze overeenkomst voorziene verplichtingen of de geest van deze beheersovereen-komst door een partij niet worden nageleefd, plegen de partijen overleg over de te nemen bijsturingsmaatregelen.

Beide besturen engageren zich om enig geschil dat zou ontstaan omtrent de uitvoering van deze overeenkomst in onderling overleg op te lossen. In geval van wijzigingen en/of aanvullingen worden deze voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

 

Op het einde van de legislatuur wordt de beheersovereenkomst ten gronde geëvalueerd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn na een advies van het MT.

 

14.Inwerkingtreding en duur

 

De beheersovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

DESKUNDIGE DIËTIEK - FUNCTIEBESCHRIJVING EN SPECIFIEKE VOORWAARDEN - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Voor de functie van deskundige diëtiek, niveau B, graad paramedisch deskundige, salarisschaal BV1-BV2-BV3 werd een functiebeschrijving en specifieke voorwaarden opgemaakt. Artikel 10 van de rechtspositieregeling woonzorgcentrum bepaalt dat de raad bevoegd is om bijzondere aanwervingsvoorwaarden vast te leggen via de functiebeschrijving van de betrekking.

 

Juridische gronden

Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Artikel 10 van de rechtspositieregeling woonzorgcentrum bepaalt dat de raad bevoegd is om bijzondere aanwervingsvoorwaarden vast te leggen via de functiebeschrijving van de betrekking.

 

Inspraak en advies

Het overleg- en onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties leverde een protocol van akkoord af op 3 april 2019. De vaste gemachtigde afgevaardigde van ACOD en de vaste gemachtigde afgevaardigde van VSOA werden uitgenodigd voor het overleg- en onderhandelingscomité maar hebben zich verontschuldigd voor de vergadering.

 

Bijlagen

1) Functiebeschrijving en voorwaarden deskundige diëtiek

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Voor de functie van deskundige diëtiek, niveau B, graad paramedisch deskundige, salarisschaal BV1-BV2-BV3 werd een functiebeschrijving en specifieke voorwaarden opgemaakt. Artikel 10 van de rechtspositieregeling woonzorgcentrum bepaalt dat de raad bevoegd is om bijzondere aanwervingsvoorwaarden vast te leggen via de functiebeschrijving van de betrekking.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De functiebeschrijving en de specifieke voorwaarden voor de functie van deskundige diëtiek, niveau B, graad paramedische deskundige, salarisschaal BV1-BV2-BV3, zoals toegevoegd als bijlage bij dit besluit worden goedgekeurd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

PERSONEELSFORMATIE OCMW - AANPASSING - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De laatste wijziging van de personeelsformatie werd goedgekeurd in zitting van de OCMW-raad op 4 februari 2019.

 

Juridische gronden

Artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt dat de personeelsformatie per graad het aantal betrekkingen vermeldt en dat het aantal wordt uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt dat de personeelsformatie, in voorkomend geval, het onderscheid tussen de statutaire betrekkingen enerzijds, en de contractuele betrekkingen anderzijds, weergeeft.

 

Inspraak en advies

Het overleg- en onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties van 3 april 2019 leverde een protocol van akkoord af. De vaste gemachtigde afgevaardigde van ACOD en de vaste gemachtigde afgevaardigde van VSOA werden uitgenodigd voor het overleg- en onderhandelingscomité maar hebben zich verontschuldigd voor de vergadering.

 

Bijlagen

1)      Protocolakkoord van de representatieve vakorganisaties van 3 april 2019.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Naar aanleiding van de goedgekeurde vacaturelijst voor 2019 moet de personeelsformatie van het OCMW worden aangepast. Volgende wijzigingen aan de personeelsformatie worden voorgesteld:

2)      Uitbreiding met 0,5 contractueel voltijds equivalent in de graad van paramedisch deskundige (salarisschaal BV1-BV2-BV3).

3)      Uitdovend plaatsen van 0,5 statutair voltijds equivalent in de graad van paramedisch deskundige (salarisschaal BV1-BV2-BV3).

4)      Uitbreiding met 4,25 contractueel voltijds equivalenten in de graad van verzorgende (salarisschaal C1-C2).

5)      Uitdovend plaatsen van 1 statutair voltijds equivalent en schrappen van 0,5 statutair voltijds equivalent in de graad van verzorgende (salarisschaal C1-C2).

6)      Uitdovend plaatsen van 2 contractueel voltijds equivalenten en schrappen van 0,5 contractueel voltijds equivalent in de graad van technisch hulpassistent (salarisschaal E1-E2-E3).

 

Financiële weerslag

In het budget zijn voor de personeelskosten de nodige financiële middelen voorzien.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt volgende personeelsformatie goed:

 

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

IOK - ALGEMENE VERGADERING OP 21 MEI 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Het ocmw is deelnemer van IOK.

 

Het ocmw werd per aangetekende brief van 29 maart 2019 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van IOK die op dinsdag 21 mei 2019 om 11.00u plaats heeft in Den Eyck, Houtum 39 te Kasterlee.

 

De agenda van deze algemene vergadering bevat volgende agendapunten:

1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018

2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018

3. Resultaatsbestemming 2018

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2018, afgesloten per 31 december 2018

5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening van hun mandaat in 2018

6. Varia

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 en in het bijzonder artikel 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.

 

Deel 3, titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder artikel 432, derde lid dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering.

 

De statuten van IOK.

 

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 waarbij Jan Vangheel werd aangeduid als vertegenwoordiger en Peter Van Rompaey als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan alle algemene vergaderingen van IOK voor de bestuursperiode 2019-2024.

 

Bijlagen

1)      Brief en bijlagen van IOK.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de uitnodiging van 29 maart 2019 ter voorbereiding van de   algemene vergadering van IOK.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn dient volgende agendapunten goed te keuren:

1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018

2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018

3. Resultaatsbestemming 2018

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2018, afgesloten per 31 december 2018

5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening van hun mandaat in 2018

6. Varia

 

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

 

Het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld om conform het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn te handelen en te beslissen op deze bijzondere algemene vergadering.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het ocmw.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten (en de toelichtende nota) worden de agendapunten van de algemene vergadering van IOK van 21 mei 2019, zoals overgemaakt per brief van 29 maart 2019, goedgekeurd.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van IOK van 21 mei 2019 conform dit besluit te handelen en te beslissen. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

 

Artikel 3

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan IOK.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

LIDWINA - AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS IN ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING

vertegenwoordiger AV (Anneleen Dom)

Resultaat van de (geheime) stemming op aantal:29 stemmen voor;

4 stemmen tegen;

0 onthoudingen;Vertegenwoordiger AV (Jean (Leo) Paessens)

Resultaat van de (geheime) stemming op aantal:3 stemmen voor;

30 stemmen tegen;

0 onthoudingen;

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn dient één effectieve vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aan te stellen in de algemene vergadering van Lidwina vzw, met ondernemingsnummer 407.601.720.

 

Juridische gronden

Artikelen 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur.

De statuten van Lidwina vzw.

 

Bijlage:

1) brief Lidwina van 01-04-2019

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn dienen ook de vertegenwoordigers van het ocmw in diverse verenigingen en instellingen opnieuw te worden aangesteld.

 

De vertegenwoordigers behartigen het belang van het ocmw in de vereniging. Zij zijn gerechtigd om namens het ocmw alle akten en documenten van de vereniging te ondertekenen.

Zonder afbreuk te doen aan de prerogatieven van de vertegenwoordigers dienen zij zich te gedragen in overeenstemming met de beleids- en richtlijnen zoals die bepaald werden door de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Aan de politieke fracties werd verzocht om kandidaturen in te dienen.

 

Volgende kandidaturen werden ingediend:

1) vertegenwoordiger voor de algemene vergadering: Anneleen Dom en Jean (Leo) Paessens.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot de geheime stemming over de vraag wie wordt aangesteld als effectieve vertegenwoordiger en als plaatsvervanger in de algemene vergadering van Lidwina vzw.

 

Aan de stemming nemen 33 aanwezige leden deel.

1) vertegenwoordiger: kandidaat Anneleen Dom krijgt 29 ja-stemmen

2) vertegenwoordiger: kandidaat Jean (Leo) Paessens krijgt 3 ja-stemmen

er is 1 ongeldige stem

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het ocmw.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Mevrouw Anneleen Dom, wonende te Koekoekstraat 105, 2400 Mol wordt aangesteld als effectieve vertegenwoordiger van het ocmw in de algemene vergadering van Lidwina vzw voor de bestuursperiode 2019-2024.

 

Artikel 2

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Lidwina vzw.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het volgende agendapunt wordt besproken na de behandeling van de agenda van de toegevoegde punten van de gemeenteraad.

De voorzitter schorst de vergadering om 21u39.

 

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn heropent om 23.05u de vergadering voor de bespreking van punt 'Molse Bouwmaatschappij - aanstelling vertegenwoordigers in de algemene vergadering en raad van bestuur'.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

MOLSE BOUWMAATSCHAPPIJ - AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS IN DE ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR - GOEDKEURING

vertegenwoordiger AV (Wim Caeyers)

Resultaat van de (geheime) stemming op aantal:23 stemmen voor;

10 stemmen tegen;

0 onthoudingen;plaatsvervanger AV (Lotte Vreys)

Resultaat van de (geheime) stemming op aantal:22 stemmen voor;

11 stemmen tegen;

0 onthoudingen;vertegenwoordiger RVB (Stef Vandycke)

Resultaat van de (geheime) stemming op aantal:33 stemmen voor;

0 stemmen tegen;

0 onthoudingen;

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De statuten van de Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting, met ondernemingsnummer 404.176.135 bepalen dat het ocmw van Mol één effectieve vertegenwoordiger en één plaatsvervanger dient aan te stellen in de algemene vergadering en één vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de Molse Bouwmaatschappij.  Voor de het mandaat van vertegenwoordiger in de raad van bestuur vraagt de Molse Bouwmaatschappij om rekening te houden met de voorwaarden van gendering.

 

Juridische gronden

Artikelen 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur.

De statuten van Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting.

 

Bijlage:

1)brief Molse Bouwmaatschappij van 07-03-2019

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn dienen ook de vertegenwoordigers van het ocmw in diverse verenigingen en instellingen opnieuw te worden aangesteld.

 

De vertegenwoordigers behartigen het belang van het ocmw in de vereniging. Zij zijn gerechtigd om namens het ocmw alle akten en documenten van de vereniging te ondertekenen.

Zonder afbreuk te doen aan de prerogatieven van de vertegenwoordigers dienen zij zich te gedragen in overeenstemming met de beleids- en richtlijnen zoals die bepaald werden door de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

De politieke fracties werden verzocht om kandidaturen in te dienen.

 

Volgende kandidaturen werden ingediend:

1) effectieve vertegenwoordiger voor de algemene vergadering: Wim Caeyers

2) plaatsvervanger voor de algemene vergadering: Lotte Vreys

3) vertegenwoordiger voor de raad van bestuur: Stef Vandycke

 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot de geheime stemming over de vraag wie wordt aangesteld als effectieve vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting.

 

Aan de stemming nemen 33 aanwezige leden deel. 

1) effectieve vertegenwoordiger: kandidaat Wim Caeyers krijgt 23 ja-stemmen en 10 neen-stemmen.

2) plaatsvervanger: kandidaat Lotte Vreys krijgt 22 ja-stemmen, 10 neen-stemmen en 1 ongeldige stem.

 

Vervolgens gaat de gemeenteraad over tot de geheime stemming over de vraag wie wordt aangesteld als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting.

 

Aan deze stemming nemen de 33 aanwezige leden deel.

1) vertegenwoordiger voor de raad van bestuur: kandidaat Stef Vandycke krijgt 33 ja-stemmen.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het ocmw.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De heer Wim Caeyers, wonende te Bruggeske 56, 2400 Mol wordt aangesteld als effectieve vertegenwoordiger en mevrouw Lotte Vreys, wonende te Wauwerken 2, 2400 Mol wordt aangesteld als plaatsvervanger van het ocmw in de algemene vergadering van Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting voor de bestuursperiode 2019-2024.

 

Artikel 2

De heer Stef Vandycke, svandycke@cdenv.be, wordt aangesteld als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting voor de bestuursperiode 2019-2024.

 

Artikel 3

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting, met zetel gevestigd te 2400 Mol, Bosveld 152.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij d