ZITTING VAN MAANDAG 7 JANUARI 2019

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Luc Van Craenendonck, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

raadsleden

Servais Verherstraeten, Hans Schoofs, Christophe Verdonck, Koen Van Gompel, Paul Vanhoof, Jos Lodewijckx, Koen Dillen, Tomas Sergooris, Lotte Vreys, Jan Vangheel, Zehra Ünlü, Solange Abbeloos, Ria Melis, Davy Geboers, Hanne Paepen, Anneleen Dom, Frederik Loy, Maarten Van Camp, Lander Geyzen, Lien Maes, Bas Van Olmen, Sofie Molenberghs, Koen Boeckx

algemeen directeur

Christian Elsemans

 

Overzicht punten

Zitting van 07 januari 2019

 

VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST

 

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde leden bestaat als de gemeenteraad.

 

Door het onderzoek van de geloofsbrieven en de erop volgende eedaflegging van de gemeenteraadsleden worden de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn als geïnstalleerd beschouwd. De rang die de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn innemen is dezelfde als de rang die zij als gemeenteraadslid innemen.

 

Verder wordt in het decreet van 22 december 2017 gesteld dat de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is en dat de burgemeester van rechtswege de voorzitter is van het vast bureau en de schepenen van rechtswege de leden zijn van het vast bureau.

 

De rang die de burgemeester en de schepenen in het college van burgemeester en schepenen innemen, is tevens van rechtswege de rang die zij in het vast bureau innemen.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verkiest hetzij onder de voorzitter of de leden van het vast bureau, hetzij onder de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, een voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter, ondertekend door een meerderheid van de verkozenen op lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht ook ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat zijn verkozen.

 

Juridische gronden

Artikelen 7, 68, 69, 79 en 90 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Op 14 december 2018, zijnde binnen de termijn zoals voorgeschreven in artikel 90 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur, ontving de algemeen directeur een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van mevrouw Wendy Soeffers.

 

De algemeen directeur overhandigt deze akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn stelt vast dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen. Alleen handtekeningen van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn worden in aanmerking genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de akte van voordracht hebben ondertekend en die lid zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Niemand kan meer dan 1 akte van voordracht ondertekenen.

 

De akte van voordracht maakt geen melding van een einddatum van het mandaat. Er wordt dus geen opvolger aangeduid.

 

De voorzitter verklaart de akte van voordracht van mevrouw Wendy Soeffers als kandidaat-voorzitter ontvankelijk. Omdat de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst bij haar verkiezing geen voorzitter of lid is van het vast bureau, legt zij voor zij haar mandaat aanvaardt, de voorgeschreven eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Na de eedaflegging, die ook geldt als de eedaflegging voor haar mandaat als schepen, wordt mevrouw Wendy Soeffers verkozen verklaard en aangesteld als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt ook lid van het vast bureau en van het college van burgemeester en schepenen.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden bestaat als de gemeenteraad, neemt kennis van de van rechtswege en geldige samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt er kennis van dat de burgemeester van rechtswege de voorzitter is van het vast bureau en de schepenen van rechtswege de leden zijn van het vast bureau. De rang die de burgemeester en de schepenen innemen in het college van burgemeester en schepenen, is van rechtswege de rang die de leden in het vast bureau innemen.

 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt er kennis van dat de voorzitter van de gemeenteraad - de heer Peter Van Rompaey - van rechtswege ook de voorzitter is van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Artikel 4

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Artikel 5

De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van mevrouw Wendy Soeffers.

 

Artikel 6

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, mevrouw Wendy Soeffers wordt verkozen verklaard en aangesteld als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De voorzitter van het comité wordt ook lid van het vast bureau en van het college.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 07 januari 2019

 

VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST

 

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst vindt plaats in openbare zitting, tijdens de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad.

 

Het bijzonder comité voor de sociale dienst, dat uit personen van verschillend geslacht dient te betstaan, bestaat voor de gemeente Mol, naast de voorzitter, uit 8 leden.

 

Op 11 december 2018, zijnde binnen de termijn zoals voorgeschreven in artikel 90 §1, ontving de algemeen directeur een verklaring van lijstenverbinding - CD&V/N-VA. Deze verklaring werd ondertekend door een meerderheid van de verkozenen van iedere lijst die zich wenst te verbinden.

 

De zetelverdeling van het aantal zetels per lijst of groep van lijsten - rekening houdend met de verklaring van de lijstenverbinding - geeft volgend resultaat:

CD&V - N-VA:5 zetels

Sp.a:1 zetel

Memo-Meermol:1 zetel

Vlaams Belang:1 zetel

 

Op 13 december 2018 maakte de algemeen directeur op de webtoepassing van de gemeente bekend hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de verschillende lijsten toekomen.

 

Met betrekking tot de verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst konden de verschillende lijsten overeenkomstig artikel 92 van het Decreet Lokaal Bestuur tot op uiterlijk 30 december 2018 een akte van voordracht van kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst indienen bij de algemeen directeur.

 

Juridische gronden

Artikel 91 t/m 96 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

Bijlagen

1) Geloofsbrieven

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Op 14 december 2018, zijnde binnen de termijn overeenkomstig artikel 92 van het Decreet Lokaal Bestuur, werden de akten van voordracht van kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst van de lijsten CD&V-N-VA, Memo-Meermol en Vlaams Belang bij de algemeen directeur ingediend.

 

Op 20 december 2018, zijnde binnen de termijn overeenkomstig artikel 92 van het Decreet Lokaal Bestuur, werd de akte van voordracht van kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst van de lijst sp.a bij de algemeen directeur ingediend.

 

Volgende kandidaat-leden worden voorgedragen:

       Mireille Van Dijk

       Greet Van Tiggelen

       Nelly Eyckmans

       Stef Laurent

       Katrien Essers

       Linda De Pooter

       Jean Paessens

       Lutgart Bergmans

 

Voor volgende kandidaat-leden wordt in de akte van voordracht een einddatum van het mandaat en de naam van een opvolger opgegeven:

naam kandidaat-lideinddatumnaam opvolger

Stefaan Laurent31-12-2021Stef Vandycke

 

Voor volgende kandidaat-leden wordt in de akte van voordracht de naam van een opvolger opgegeven:

naam kandidaat-lidnaam opvolger

Katrien EssersStef Vandycke

Linda De PooterStef Vandycke

Jean PaessensKoen Boeckx

 

De algemeen directeur overhandigt de ingediende akten van voordracht van kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn stelt vast dat voormelde akten van voordracht voldoen aan de bepalingen van artikel 92, derde lid, van het Decreet Lokaal Bestuur en stelt formeel vast dat deze akten van voordracht ontvankelijk zijn.

 

Enkel de verkozen leden van wie de geloofsbrieven goedgekeurd worden kunnen de decretaal voorgeschreven eed afleggen. Het onderzoek van de geloofsbrieven bestaat erin dat de ocmw-raad nagaat of de verkozen kandidaten voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en of ze zich niet in één van de gevallen van onverenigbaarheid bevinden.

 

Door de kandidaten werden navolgende documenten ingediend:

-een recent uittreksel uit het bevolkingssregister,

-een recent uittreksel uit het strafregister,

-een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 100 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

Alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen werden tijdig ingediend en werden ter inzage gelegd conform de decretale bepalingen ter zake.

 

Uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd worden om heden de af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Er zijn geen elementen waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden.

 

De verkozenen worden door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, de heer Peter Van Rompaey, verzocht de eed in zijn handen af te leggen: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".

 

Alle verkozenen leggen de eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de verklaring van lijstenverbinding CD&V/N-VA voor de verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke akten van voordracht van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot onderzoek van de geloofsbrieven van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en stelt vast dat alle kandidaten voldoen aan alle gestelde voorwaarden van verkiesbaarheid, en zich niet bevinden in een geval van onverenigbaarheid.

 

Artikel 4

De geloofsbrieven van volgende personen worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd:

       Mireille Van Dijk

       Greet Van Tiggelen

       Nelly Eyckmans

       Stef Laurent

       Katrien Essers

       Linda De Pooter

       Jean Paessens

       Lutgart Bergmans

 

Artikel 5

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de eedaflegging door volgende kandidaat-leden in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en van hun aanstelling als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst:

       Mireille Van Dijk

       Greet Van Tiggelen

       Nelly Eyckmans

       Stef Laurent

       Katrien Essers

       Linda De Pooter

       Jean Paessens

       Lutgart Bergmans