ZITTING VAN MAANDAG 26 APRIL 2021

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

voorzitter vast bureau

Wim Caeyers

raadsleden

Luc Van Craenendonck, Hans Schoofs, Koen Van Gompel, Paul Vanhoof, Jos Lodewijckx, Tomas Sergooris, Lotte Vreys, Jan Vangheel, Zehra Ünlü, Ria Melis, Davy Geboers, Hanne Paepen, Anneleen Dom, Els Ceulemans, Maarten Van Camp, Chris Xhenseval, Lander Geyzen, Bas Van Olmen, Sofie Molenberghs, Koen Boeckx, Nele Van Roey

leden vast bureau

Andreas Verbeke, Hilde Valgaeren, Hans De Groof, Maria Belmans, Frederik Loy, Wendy Soeffers

algemeen directeur

Stefan Hendrix

Verontschuldigd:

raadsleden

Servais Verherstraeten, Solange Abbeloos, Masha Celen

lid vast bureau

Lieve Heurckmans

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 22 MAART 2021 - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn vergaderde in zitting van 22 maart 2021.

 

De notulen van deze raad werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Juridische gronden

Artikel 34 § 1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn - goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 - bepaalt dat de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

 

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 33 § 1 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn alle besproken onderwerpen vermelden in chronologische volgorde, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de raad voor maatschappelijk welzijn geen beslissing heeft genomen.

 

Bijlagen

1)      Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 22 maart 2021

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is verplicht dat de notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden goedgekeurd op de eerstvolgende zitting.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 maart 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 01/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

KLACHTEN - KLACHTENREGISTER 2020 - KENNISNAME

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

In de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 december 2015 werd het klachtenreglement OCMW goedgekeurd.

Het is de taak van de algemeen directeur om jaarlijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn te rapporteren over de klachten ingediend tegen het OCMW.

De geformuleerde klachten worden bijgehouden in een register.

 

Juridische gronden

Artikel 303§3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 december 2015 waarin het klachtenreglement. werd goedgekeurd.

 

Bijlagen

1)      klachtenreglement OCMW

2)      klachtenregister 2020

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de klachten ingediend tegen het OCMW.

Momenteel komen de meldingen, de opmerkingen, de feedback, de kritiek en de klachten via verscheidene  kanalen binnen op heel veel verschillende diensten, waardoor er niet op een uniforme manier wordt mee omgegaan.  Anderzijds maakt de mondige en assertieve burger,  soms de sprong naar agressie, wat nooit kan getolereerd worden.

Gedurende de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 heeft het OCMW Mol geen klachten geregistreerd die voldoen aan de definitie van een klacht.

Binnen het kader van het dienstverleningsconcept wordt er gewerkt aan een geïntegreerd  systeem, waarbij de informatie die ons bereikt van de burger op een uniforme en efficiënte wijze kan behandeld worden waardoor onze dienstverlening kan bijgestuurd worden.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de geregistreerde klachten in 2020.  

Gedurende 2020 heeft het OCMW Mol geen klachten geregistreerd die voldoen aan de definitie van een klacht.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 01/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

PROTOCOLAKKOORD - VERSNELDE TOEWIJZING - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Feiten en context

Sinds 2014 stelt artikel 24§2 van het toenmalige Kaderbesluit Sociale Huur (sinds 2021 opgenomen in het Besluit Vlaamse Codex Wonen) dat bepaalde toeleiders, waaronder het OCMW, decretaal afgebakende  doelgroepen een versnelde toewijzing tot een sociale woning kunnen verkrijgen.  Voor het OCMW zijn dit dakloze personen en jongeren die onder begeleiding van een OCMW zelfstandig gaan wonen.

 

In het arrondissement Turnhout werd uitwerking gegeven aan artikel 24§2 door een protocolakkoord af te sluiten met alle betrokken actoren.  In casu, de sociale huisvestingsmaatschappijen, de organisaties voor Bijzondere Jeugdzorg, CAW De Kempen, het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen en de 27 OCMW’s uit het arrondissement Turnhout.

 

Het eerste protocolakkoord versnelde toewijzing werd in 2015 door alle betrokken actoren goedgekeurd voor een periode van 5 jaar.  Voor het OCMW werd hiervoor een raadsbeslissing genomen.  In 2019 stemden alle actoren in met een licht gewijzigde aanpak om de werking van het protocolakkoord te optimaliseren.  Op 31 december 2020 liep het eerste protocolakkoord ten einde.

 

Het protocolakkoord wordt jaarlijks geëvalueerd binnen de intersectorale werkgroep.  Eind 2020 volgde een grondige evaluatie waarbij alle betrokken actoren bevraagd werden.  Daaruit volgde het voorstel om de werkwijze vastgelegd binnen het protocolakkoord te behouden (mits enkele bijsturingen) voor een periode van 5 jaar (tenzij de inwerkingtreding van de woonactor vroegtijdig een andere aanpak vraagt).

 

Het voorstel van protocolakkoord werd besproken op het regionaal overleg leidinggevenden welzijn (dd. 12 januari 2021) en  het overleg van de diensthoofden sociale dienst (dd. 4 februari 2021).

 

Het protocolakkoord is een van de elementen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid. Het vormt een belangrijk element in de doorstroom van specifieke doelgroep ‘kwetsbare personen in een precaire woonsituatie’ naar sociale huisvesting (ketenaanpak).

 

Het protocolakkoord geeft het OCMW de mogelijkheid dakloze personen en jongeren versneld te laten doorstromen naar een sociale woning.

 

Juridische gronden

Besluit van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 dat stelt dat een OCMW een versnelde toewijzing kan aanvragen voor een dakloze persoon of jongere.

Goedkeuring van de raad van bestuur van Welzijnszorg Kempen dd. 20 januari 2021 van het  vernieuwde protocolakkoord versnelde toewijzing.

Het Vast Bureau van 8 april 2021 heeft principiële goedkeuring gegeven voor de hernieuwing van het protocolakkoord, alsook deze vraag ter goedkeuring voor te leggen aan de OCMW-raad.

 

Inspraak en advies

De afdeling sociale zaken geeft positief advies voor de hernieuwing van het protocolakkoord.

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst van 1 april 2021 geeft positief advies voor de hernieuwing van het protocolakkoord.

 

Bijlage

1)      protocolakkoord versnelde toewijzing

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Gezien de positieve samenwerking tijdens de eerste periode van het protocolakkoord kan deze overeenkomst verlengd worden.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de principes en de werkwijze van het protocolakkoord voor de periode 2021-2025 tenzij de inwerkingtreding van de woonactor vroegtijdig een andere aanpak vraagt.

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om deze beslissing over te maken aan Welzijnszorg Kempen voor 30 april 2021.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 01/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

WOONCEL WELZIJNSZORG KEMPEN (WZK) - DEELNAME - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Welzijnszorg Kempen nam het initiatief om samen met de lokale besturen de problemen en noden m.b.t. de opvang en begeleiding van personen in een precaire woonsituaties in kaart te brengen en een gepaste strategische en operationele aanpak te ontwikkelen.

 

Vanuit dit overleg werden 5 prioritaire aandachtsvelden gedefinieerd om in onze regio de problematiek van dak- en thuisloosheid het hoofd te kunnen bieden.  Deze aandachtsvelden zijn:

 

1) de uitbouw van een collectieve opvangstructuur voor dakloze alleenstaanden

2) de wooncel als opvangmogelijkheid voor (grote) gezinnen en situaties van intrafamiliaal geweld

3) een gescheiden aanpak voor zorgwekkende zorgmijders

4) een regionaal beleid gericht op doorstroom naar definitieve huisvesting

5) de samenwerking met partners (o.a. CAW De Kempen, Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen, de sociale huisvestingsmaatschappijen, …) vanuit een regierol van de lokale besturen.

 

Omdat de wooncel reeds operationeel is sinds 2018 en zijn meerwaarde(s) reeds getoond heeft, is de vraag tot verruiming van het werkingsgebied een eerste concrete actie die WZK voorstelt.

 

Juridische gronden

Het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, goedgekeurd te New York, op 16 december 1966, inzonderheid artikel 11, §1;

 

Artikel 23 van de Grondwet waarin zowel het recht op een behoorlijke huisvesting als het recht op maatschappelijke ontplooiing erkend worden;

 

OCMW- wet van 8 juli 1976 die de toekenning van aangepaste maatschappelijke dienstverlening aan de persoon die dakloos is of dreigt te worden regelt.  De steun die hem moet worden toegekend, overeenkomstig artikel 1 van diezelfde wet, moet worden aangepast aan zijn staat van behoefte, om hem toe te laten een menswaardig leven te leiden;

 

Artikel 60 §1 tot en met 7 van OCMW- wet van 8 juli 1976 die uitvoering geeft aan de algemene taken voorbehouden aan het OCMW om te vermijden dat een persoon dakloos wordt of blijft;

 

Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid van 12 mei 2014  tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, waarin onderstreept wordt dat de  OCMW’s in eerste plaats bevoegd zijn voor de opvang van daklozen ;

 

Europese FEANTSA doelstellingen die als volgt geformuleerd zijn:

1)      Niemand mag genoodzaakt zijn om tegen zijn wil op straat te moeten overnachten bij gebrek aan opvang die aangepast is aan zijn situatie

2)      Niemand mag genoodzaakt zijn om langer dan nodig te moeten verblijven in de opvang bij gebrek aan doorstromingsmogelijkheden naar wonen

3)      Niemand mag uit een instelling ontslagen worden (ziekenhuis, psychiatrie, gevangenis, jeugdinstelling, enz.) zonder voldoende nazorg en een oplossing voor zijn woonsituatie.

4)      Niemand mag uit huis gezet worden bij gebrek aan begeleidings- en herhuisvestingsmogelijkheden

5)      Niemand die jongvolwassen wordt of is mag thuisloos worden als gevolg van de overgangssituatie naar zelfstandigheid

 

De Belgische en Vlaamse overheid onderschrijven deze FEANTSA doelstellingen. 

 

Inspraak en advies

De afdeling sociale zaken en het Beleidscomité Mens en Leven van 25 maart 2021 geeft positief advies voor het aansluiten bij de Wooncel. Door aan te sluiten bij de wooncel wordt er tegemoet gekomen aan een acute vraag naar opvangmogelijkheden.

 

Bijlagen

1) De Wooncel (nota)

2) De Wooncel (presentatie)

 

MOTIVERING

 

Argumenten

De wooncel werd in 2018 opgestart met 14 lokale besturen, CAW De Kempen en Welzijnszorg Kempen. De wooncel beoogde om de opvang van dakloze personen - gekoppeld aan begeleiding - op te nemen binnen een regionale poule van tijdelijke woningen.

 

Om de werking verder te optimaliseren en op deze manier nog meer gezinnen en slachtoffers van intrafamiliaal geweld in onze regio te kunnen helpen door het aanbieden van een tijdelijke huisvesting met begeleiding, vraagt WZK dat onze gemeente aansluit bij de wooncel, en hiervoor o.m. één wooneenheid (hub genaamd) per 10.000 inwoners inbrengt gekoppeld aan de herhuisvestingsbegeleiding  vanuit de OCMW- expertise.

 

Financiële weerslag

De financiële impact bestaat uit de huur van een wooneenheid.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met toetreding tot de werking van de wooncel.

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk zal dit engagement bekrachtigen door:

       akkoord te gaan met de principes en de werkwijzen van de wooncel zoals opgenomen in de nota ‘De wooncel: begeleiding en tijdelijke opvang voor gezinnen en situaties van intrafamiliaal geweld.

       1 wooneenheid (hub) per 10.000 inwoners in  te schakelen via een geleidelijk groeipad in de regionale poule en deze woning beheren.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 01/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

IOK - ALGEMENE VERGADERING OP 18 MEI 2021 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Het ocmw is deelnemer van IOK.

 

Het ocmw werd per aangetekende brief van 29 maart 2021 opgeroepen om deel te nemen aan de  algemene vergadering van IOK die op 18 mei 2021 plaats heeft.

 

De agenda van deze algemene vergadering bevat volgende agendapunten:

 

1. Vervanging bestuurder

2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020

3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2020

4. Resultaatsbestemming 2020

5. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2020, afgesloten per 31 december 2020

6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening van hun mandaat in 2020

7. Varia

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 en in het bijzonder artikel 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.

 

Deel 3, titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder artikel 432, derde lid dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering.

 

De statuten van IOK.

 

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 waarbij Jan Vangheel werd aangeduid als vertegenwoordiger en Peter Van Rompaey als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan alle algemene vergaderingen van IOK voor de bestuursperiode 2019-2024.

 

Bijlage

1)      brief en bijlagen van IOK van 29 maart 2021

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de uitnodiging van 29 maart 2021 ter voorbereiding van de algemene vergadering van IOK.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn dient volgende agendapunten goed te keuren:

 

1. Vervanging bestuurder

2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020

3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2020

4. Resultaatsbestemming 2020

5. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2020, afgesloten per 31 december 2020

6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening van hun mandaat in 2020

7. Varia

 

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

 

Het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld om conform het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn te handelen en te beslissen op deze algemene vergadering.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het ocmw.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten (en de toelichtende nota) worden de agendapunten van de  algemene vergadering van IOK van 18 mei 2021, zoals overgemaakt per aangetekende brief van 29 maart 2021, goedgekeurd.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van IOK van 18 mei 2021 conform dit besluit te handelen en te beslissen. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

 

Artikel 3

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan IOK.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 01/06/2021