Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 4 FEBRUARI 2019 - GOEDKEURING

De notulen van 4 februari 2019 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 4 februari 2019

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - HUISHOUDELIJK REGLEMENT - GOEDKEURING

Bij aanvang van de zittingsperiode dient de raad voor maatschappelijk welzijn een huishoudelijk reglement vast te stellen.  Sinds 1 januari 2019 is het decreet over het lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 in werking getreden.  Het huishoudelijk reglement werd aangepast met de nieuwe bepalingen van DLB.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

RVMW - DEONTOLOGISCHE CODE - GOEDKEURING

De raad voor maatschappelijk welzijn dient een deontologische code aan te nemen.  Sinds 1 januari 2019 is het decreet over het lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 in werking getreden.  De deontologische code werd aangepast met de nieuwe bepalingen van DLB.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

GDPR - VERWERKINGSOVEREENKOMST EN DELEGATIE - GOEDKEURING

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht elke verwerkingsverantwoordelijke om overeenkomsten af te sluiten met de verwerkers van persoonsgegevens waarop hij/ zij een beroep doet.  De lokale besturen worden hierdoor geconfronteerd met een veelheid aan overeenkomsten voor de verwerking van (persoons)gegevens, afkomstig van verscheidene verwerkers. Het is voor individuele besturen moeilijk te achterhalen of al deze verwerkingsovereenkomsten inhoudelijk en juridisch sluitend zijn en of de verantwoordelijkheden correct zijn verwoord.  De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) kwam daarom tot één generiek sjabloon dat de basis vormt voor elke verwerkingsovereenkomst. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn dient het gebruik van het sjabloon van de VVSG goed te keuren.

 

Het is wenselijk om de bevoegdheid tot het sluiten van verwerkingsovereenkomsten op basis van dit generieke model aan het vast bureau te delegeren.

 

Bijlagen:

1) sjabloon verwerkingsovereenkomst door VVSG.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

CIPAL - AANSTELLING VERTEGENWOORDIGER IN ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING

Alle deelnemers van Cipal dienen voor de raad van bestuur van Cipal:

− De gezamenlijke voordracht te bevestigen van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de bijzondere algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur.

− De individuele vertegenwoordiger van de deelnemer aan te duiden binnen de lijst van 15 kandidaat-bestuurders:

• Het eigen raadslid voor de gemeenten die een bestuurder voordragen.

• Een bestuurder uit de lijst voor de andere deelnemers.

 

Elke vennoot bij Cipal heeft eveneens recht op één vertegenwoordiger op de algemene vergadering.

 

Bijlage:

1) mail Cipal van 21-02-2019

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

IOK - AANSTELLING VERTEGENWOORDIGER(S) IN ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING

Alle deelnemers van IOK dienen voor de raad van bestuur van IOK:

          De gezamenlijke voordracht te bevestigen van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de buitengewone algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur.

          De individuele vertegenwoordiger van de deelnemer aan te duiden binnen de lijst van 15 kandidaat-bestuurders:

Het eigen gemeenteraadslid voor de gemeenten die een bestuurder voordragen.

Een bestuurder uit de lijst voor de andere deelnemers.

 

Elke vennoot bij IOK heeft eveneens recht op één volmachtdrager op de algemene vergadering.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

WELZIJNSZORG KEMPEN - VERTEGENWOORDIGERS ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR - GOEDKEURING

Alle deelnemers van Welzijnszorg Kempen dienen voor de raad van bestuur van Welzijnszorg Kempen:

de gezamenlijke voordracht te bevestigen van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de

buitengewone algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur.

de individuele vertegenwoordiger van de deelnemer aan te duiden binnen de lijst van 15

kandidaat-bestuurders:

• het eigen gemeenteraadslid voor de gemeenten die een bestuurder voordragen.

• een bestuurder uit de lijst voor de andere deelnemers.

 

Verder heeft elke vennoot van Welzijnszorg Kempen eveneens recht op één volmachtdrager en één plaatsvervanger in de algemene vergadering.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

BOSGROEP KEMPEN NOORD - AANSTELLING VERTEGENWOORDIGER(S) IN ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING

Het ocmw dient één vertegenwoordiger aan te stellen in de algemene vergadering van Bosgroep Kempen Noord.

 

Bijlage:

1)      brief Bosgroep Kempen Noord

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

DIENSTENFIRMA BALDEMO- AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS IN ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR - GOEDKEURING

De raad voor maatschappelijk welzijn dient drie vertegenwoordigers, waarvan 1 stemgerechtigde vertegenwoordiger, en drie plaatsvervangers aan te stellen in de algemene vergadering van Dienstenfirma BalDeMo cvba, met ondernemingsnummer 0880.217.293.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn dient verder voor de raad van bestuur van Dienstenfirma BalDeMo 1 effectieve vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger aan te stellen.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

COMITÉ TER PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK  - AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS - GOEDKEURING

De raad voor maatschappelijk welzijn dient vertegenwoordigers aan te stellen voor de vergaderingen van het Comité ter Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).  Deze vertegenwoordiging dient een proportionele afvaardiging vanuit de raad voor maatschappelijk welzijn te zijn.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

CIPAL - BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING OP 22 MAART 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 22 januari 2019 vraagt Cipal om de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2019 goed te keuren.

 

Agenda:

1)        Benoeming van de leden van de raad van bestuur.

2)        Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde.

3)        Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

 

Bijlagen:

4)      brief en bijlagen van Cipal.

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

IOK - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 19 MAART 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 28 januari 2019 vraagt IOK om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019 goed te keuren.

 

De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is beperkt tot de samenstelling van de raad van bestuur:

1. Samenstelling van de raad van bestuur

a) Benoeming van de raad van bestuur

b) Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem.

2. Varia

 

Bijlage:

1)      brief en bijlagen van IOK.

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 maart 2019

 

WELZIJNSZORG KEMPEN - ALGEMENE VERGADERING OP 13 MAART 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 04-02-2019 vraagt Welzijnszorg Kempen (WZK) om de agenda van de bijzondere algemene vergadering 13-03-2019 goed te keuren.

 

Agenda:

1)Samenstellen van de raad van bestuur;

2)Varia;

 

Bijlage:

1)brief Welzijnszorg Kempen van 04-02-2019

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.