ZITTING VAN MAANDAG 25 MEI 2020

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

voorzitter vast bureau

Wim Caeyers

raadsleden

Servais Verherstraeten, Luc Van Craenendonck, Hans Schoofs, Koen Van Gompel, Paul Vanhoof, Jos Lodewijckx, Tomas Sergooris, Lotte Vreys, Jan Vangheel, Zehra Ünlü, Solange Abbeloos, Ria Melis, Davy Geboers, Hanne Paepen, Anneleen Dom, Els Ceulemans, Maarten Van Camp, Chris Xhenseval, Lander Geyzen, Masha Celen, Bas Van Olmen, Sofie Molenberghs, Koen Boeckx

leden vast bureau

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Frederik Loy, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

algemeen directeur

Stefan Hendrix

Verontschuldigd:

raadslid

Sonja Geysen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 27 APRIL 2020 - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn vergaderde in zitting van 27 april 2020.

 

De notulen van deze raad werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Juridische gronden

Artikel 34 § 1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn - goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 - bepaalt dat de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

 

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 33 § 1 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn alle besproken onderwerpen vermelden in chronologische volgorde, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de raad voor maatschappelijk welzijn geen beslissing heeft genomen.

 

Bijlagen

1)      Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 27 april 2020

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is verplicht dat de notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden goedgekeurd op de eerstvolgende zitting.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 23/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST - VERHINDERING EN VERVANGING LID KATRIEN ESSERS - KENNISNAME

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Op de installatievergadering van 7 januari 2019 van de raad voor maatschappelijk welzijn werd Katrien Essers (via lijstenverbinding CD&V/N-VA) verkozen als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

In de voordrachtsakte van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 14 december 2018, ingediend door de lijstenverbining CD&V/N-VA werd Stef Vandycke voorgedragen als eventuele opvolger van Katrien Essers.

Op 24 april 2020 ontvangt de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van Mol een schrijven van Katrien Essers, waarin zij meedeelt dat zij wegens de geboorte van haar kind verhinderd zal zijn om de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst bij te wonen van 2 juli 2020 tot en met 14 oktober 2020.  Zij vraagt om voor deze periode ouderschapsverlof te willen verlenen en in haar vervanging te voorzien.

 

Juridische gronden

Artikel 102 juncto artikel 12, 2° van het decreet lokaal bestuur.

 

Bijlagen

1) brief Katrien Essers van 26-04-2020

2) voordrachtsakte kandidaat-leden bijzonder comité voor de sociale dienst van lijstenverbinding CD&V/N-VA van 14-12-2018

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De aanvraag tot tijdelijke vervanging voldoet aan alle voorwaarden zoals bepaald in artikel 102 juncto artikel 12 van het decreet over het lokaal bestuur.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de tijdelijke verhindering van het lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, Katrien Essers, die wegens ouderschapsverlof niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst en van haar vraag om in haar vervanging te voorzien.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 23/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

BCSD - GELOOFSBRIEVEN STEF VANDYCKE - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

In een schrijven van 26 april 2020 deelt Katrien Essers, titelvoerend lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst van lijstenverbinding CD&V/N-VA, aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn mee dat zij verhinderd is wegens de geboorte van haar kind om de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst bij te wonen van 2 juli 2020 tot en met 14 oktober 2020. 

Zij vraagt om haar tijdens haar afwezigheid te laten vervangen.

De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van deze verhindering in huidige zitting.

In de voordrachtsakte van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 14 december 2018, ingediend door de lijstenverbining CD&V/N-VA werd Stef Vandycke voorgedragen als eventuele opvolger van Katrien Essers.

Op 30 april 2020 richt de heer Stef Vandycke een brief aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn waarin hij meldt het mandaat van lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst te aanvaarden.

 

Juridische gronden

Artikel 105§1 en §3 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 96§1, derde lid van het decreet lokaal bestuur.

 

Bijlagen

1) brief Katrien Essers van 26 april 2020

2) verklaring op eer Stef Vandycke

3) aanvaarden mandaat Stef Vandycke

Geloofsbrieven in dossier algemeen directeur.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Er is tijdelijk een mandaat van titelvoerend lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst vacant, en door de aanstelling van een opvolger moet in de vacature voorzien worden.

Stef Vandycke is in de voordrachtsakte van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 14 december 2018, ingediend door de lijstenverbining CD&V/N-VAaangewezen, aangewezen om Katrien Essers te vervangen.

Stef Vandycke bevestigt in zijn brief van 30 april 2020 aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn dat hij het mandaat van lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst in vervanging van Katrien Essers wenst te aanvaarden.

De voorzitter van de gemeenteraad heeft zijn geloofsbrieven onderzocht.  In de voorgelegde documenten wordt aangetoond dat Stef Vandycke sedert de verkiezing zonder enige onderbreking aan de verkiesbaarheid gestelde vereisten voldoet en zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid met het mandaat van lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De eedaflegging en ondertekening van het proces-verbaal van eedaflegging door Stef Vandycke zal gebeuren ten overstaan van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en in aanwezigheid van de algemeen directeur, op latere datum.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de geloofsbrieven van Stef Vandycke goed.

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis dat de eedaflegging van Stef Vandycke als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst voor de duur van de periode van de verhindering van mevrouw Katrien Essers wegens geboorte van haar kind, zal gebeuren ten overstaan van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en in aanwezigheid van de algemeen directeur, op latere datum.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 23/06/2020