ZITTING VAN MAANDAG 21 OKTOBER 2019

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Frederik Loy, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

raadsleden

Servais Verherstraeten, Hans Schoofs, Koen Van Gompel, Paul Vanhoof, Jos Lodewijckx, Tomas Sergooris, Lotte Vreys, Jan Vangheel, Zehra Ünlü, Solange Abbeloos, Ria Melis, Davy Geboers, Hanne Paepen, Anneleen Dom, Els Ceulemans, Maarten Van Camp, Chris Xhenseval, Mehmet Arikan, Lander Geyzen, Bas Van Olmen, An Joos, Sofie Molenberghs, Koen Boeckx, Sonja Geysen

algemeen directeur

Stefan Hendrix

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 9 SEPTEMBER 2019 - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn vergaderde in zitting van 9 september 2019.

 

De notulen van deze raad werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Juridische gronden

Artikel 34 § 1 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn - goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 - bepaalt dat de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

 

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 33 § 1 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn alle besproken onderwerpen vermelden in chronologische volgorde, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de raad voor maatschappelijk welzijn geen beslissing heeft genomen.

 

Bijlagen

1)      Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 9 september 2019

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is verplicht dat de notulen van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn worden goedgekeurd op de eerstvolgende zitting.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 september 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

 

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

VZW DEN BRAND - VERLENGING ERFPACHTOVEREENKOMST BRANDSTRAAT 101-103 - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Op 30 september 2019 verviel de erfpachtovereenkomst van Brandstraat 101-103 in Mol, afgesloten met vzw Den Brand.  Bij brief ontvangen op 12 juli 2019 vraagt vzw Den Brand om een verlenging van de lopende erfpachtovereenkomst onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde looptijd.

 

Juridische gronden

Artikel 77 van het decreet over het lokaal bestuur: "De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd."

 

Artikel 78, 11° van het decreet over het lokaal bestuur: "De daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 84, §3, 8°, b) kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd."

 

Inspraak en advies

Afdeling patrimonium: gunstig voor het toestaan van een verlenging van de erfpachtovereenkomst met vzw Den Brand voor Brandstraat 101-103 in Mol, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde looptijd.

 

Notariskantoor Van Roosbroeck uit Mol stelde hiervoor een ontwerpakte op.

Het bodemattest van Ovam van 6 september 2019 vermeldt: "Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister."

Het hypothecair getuigschrift van 9 september 2019.

 

Bijlagen

1)      Bodemattest Ovam

2)      Brief Den Brand

3)      Erfpachtovereenkomst 1992

4)      Hypothecair getuigschrift

5)      Kadastrale legger en plan

6)      Ontwerpakte verlenging erfpachtovereenkomst

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De huidige erfpachtovereenkomst van Brandstraat 101-103 in Mol, afgesloten met vzw Den Brand, liep af op 30 september 2019.  Het is bijgevolg aangewezen om de erfpachtovereenkomst te verlengen onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde looptijd.

 

Financiële weerslag

Het oorspronkelijke erfpachtbedrag, ten bedrage van 112.350,00 (BEF) (€ 2.785,00), wordt in de nieuwe overeenkomst aangepast conform de indexaanpassingen.

Het huidige erfpachtbedrag bedraagt € 4.650,00.

Alle kosten voor de verlenging van deze erfpacht zijn ten laste van de erfpachter.

 

Actie

11.7.4.

Registratiesleutel

70500010/00500005

Bedrag

€ 4.650,00

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De OCMW-raad keurt de verlenging van de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Mol en vzw Den Brand goed.  Het betreft het perceel en de onroerende goederen gelegen te Mol, Brandstraat 101-103, kadastraal gekend onder Mol, 1ste afdeling, sectie G, nr. 82r, 16a49ca groot.  De erfpachtduur wordt verlengd met 27 jaar.  De jaarlijkse erfcijns bedraagt € 4.650,00, en wordt geïndexeerd.

 

Artikel 2

De OCMW-raad hecht goedkeuring aan de voorwaarden opgenomen in de ontwerpakte opgesteld door notariskantoor Van Roosbroeck uit Mol.  De OCMW-raad keurt de ontwerpakte goed.

 

Artikel 3

De algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van deze akte.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

 

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

REGIONALE COFINANCIERING RESIDENTIEEL DRUGOPVANGCENTRUM KEMPEN - VERHOGING WERKINGSBIJDRAGE WELZIJNSZORG KEMPEN - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Op 17 december 2018 heeft het RIZIV groen licht gegeven aan vzw 't Kader voor de uitbouw van een residentieel centrum voor personen met een verslaving in de Kempen. Het centrum heeft een capaciteit van 15 bedden met 2 afdelingen, namelijk ontwenning en behandeling. De blinde vlek in onze regio wordt hiermee ingelost.

Het thema van de residentiële drughulpverlening werd meermaals besproken op de vergaderingen van de Conferentie van de Kempense Burgemeesters en in de schoot van Welzijnszorg Kempen. Hoewel het dossier van vzw 't Kader een stevige financiering omvat, is het geheel niet toereikend om de volledige kosten van de werking te dragen. Er wordt jaarlijkse een structureel tekort geraamd van ca. € 300.000 (op een totaal budget van ca. € 2,0 miljoen) om de personeels- en werkingskosten volledig te kunnen dekken. Rekening houdende met het inwonersaantal van onze regio komt dit neer op € 0,6 per inwoner. OPZ-Geel neemt de integrale financiering van de bouwkost van het Centrum voor haar rekening.

Het RIZIV stelde dat de werking reeds gestart moest worden op 31 december 2018. Een projectmedewerker werd reeds aangesteld vanaf 1 januari 2019.

 

De Conferentie van de Kempense Burgemeesters van 2 juni 2018 stelde voor om de lokale bijdrage te laten verlopen via een verhoging van de algemene werkingsbijdrage aan Welzijnszorg Kempen. De Raad van beheer van Welzijnszorg Kempen besliste op 13 juni 2018 om de vraag aan de OCMW's te stellen tot een structurele verhoging van de werkingsbijdrage a rato van € 0,6 (+index) per inwoner (concreet voor Mol: € 21.900). De verhoging wordt integraal en exclusief aangewend voor de realisatie en de uitbouw van het residentiële drugopvangcentrum van vzw 't Kader.

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22-12-2017.

 

Inspraak en advies

1)      Het beleidscomité gaf op 28 februari 2019 een positief advies voor de verhoging van de werkingsbijdrage aan Welzijnszorg Kempen met € 21.926.

2)      Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 22 augustus 2019 de structurele verhoging van de werkingsbijdrage voor Welzijnzorg Kempen principieel goed.

 

Bijlagen

1)      Brief 20181226_Welzijnszorg_Kempen

2)      Brief 20190722 Vraag verhoging werkingsbijdrage

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het aanbod aan drughulpverlening in de Kempen is schaars. Vzw ’t Kader ofwel ‘Kempense Aanpak Drugs En Rehabilitatie’ brengt deze nood sterk onder de aandacht en ontwikkelt in nauwe samenwerking met partners en Welzijnszorg Kempen nieuwe vormen van hulpverlening. Door de bouw van een residentieel centrum wordt tegemoet gekomen aan de blinde vlek binnen de Kempen.  Hoewel het dossier van vzw 't Kader een stevige financiering omvat, is het geheel niet toereikend om de volledige kosten van de werking te dragen. Er wordt jaarlijkse een structureel tekort geraamd van ca. € 300.000 (op een totaal budget van ca. € 2,0 miljoen) om de personeels- en werkingskosten volledig te kunnen dekken. Een structurele verhoging van de werkingsbijdrage is noodzakelijk  voor de realisatie en de uitbouw van het residentiële drugopvangcentrum van vzw 't Kader.

 

Financiële weerslag

Actie

11.9.3

Registratiesleutel

61500080/011909

Bedrag

€ 21.926

 

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de financiële ondersteuning van de werking van de op te richten revalidatievoorziening verslaafdenzorg goed met ingang vanaf 1/1/2019.

 

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft haar goedkeuring om vanaf 2019 een bedrag van 0,6 € per inwoner toe te voegen aan de jaarlijkse bijdrage aan Welzijnszorg Kempen met het oog op de realisatie en exploitatie van dit residentieel centrum voor mensen met een verslaving. Deze bijdrage zal jaarlijks geïndexeerd worden.

 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft haar goedkeuring om voor 2019 een bijdrage te voor 2019 ten bedrage van € 21.926 te betalen aan Welzijnszorg Kempen voor 31 december 2019.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

 

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

Zitting van 21 oktober 2019

 

IOK - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 5 NOVEMBER 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Het ocmw is deelnemer van IOK.

 

Het ocmw werd per aangetekende brief van 26 juli 2019 opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IOK die op 5 november 2019 plaats heeft om 18.30u in het kantoorgebouw van IOK (zaal Kamperfoelie).

 

De agenda van deze vergadering bevat volgende agendapunten:

1. Verlenging IOK

2. Vervanging bestuurder

3. Samenstelling adviescomités/algemeen comité

4. Goedkeuring huishoudelijk reglement raad van bestuur

5. Bevestiging aanstelling commissaris-revisor

6. Varia

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 en in het bijzonder artikel 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.

 

Deel 3, titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder artikel 432, derde lid dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering.

 

De statuten van IOK.

 

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 waarbij Jan Vangheel werd aangeduid als vertegenwoordiger en Peter Van Rompaey als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan alle algemene vergaderingen van IOK voor de bestuursperiode 2019-2024.

 

Bijlagen

1)      brief en bijlagen van IOK

2)      motiveringsnota verlenging IOK

3)      financiële meerjarenplanning IOK

4)      evaluatierapport IOK 2013-2018

5)      evaluatierapport IOK 2007-2012

6)      evaluatierapport IOK 2001-2006

7)      statutenwijziging IOK inzake duurtijd

8)      huishoudelijk reglement raad van bestuur IOK

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de uitnodiging van 26 juli 2019 ter voorbereiding van de buitengewone algemene vergadering van IOK.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn dient volgende agendapunten goed te keuren:

1. Verlenging IOK

2. Vervanging bestuurder

3. Samenstelling adviescomités/algemeen comité

4. Goedkeuring huishoudelijk reglement raad van bestuur

5. Bevestiging aanstelling commissaris-revisor

6. Varia

 

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

 

Het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld om conform het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn te handelen en te beslissen op deze buitengewone algemene vergadering.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het ocmw.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten (en de toelichtende nota) worden de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IOK van 5 november 2019, zoals overgemaakt per brief van 27 juli 2019, goedgekeurd.

 

Artikel 2

De vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IOK van 5 november 2019 conform dit besluit te handelen en te beslissen. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

 

Artikel 3

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan IOK.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

 

Publicatiedatum: 24/10/2019