Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

POLITIEVERORDENING - DIGITALE GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZONDER FYSIEK PUBLIEK MAAR MET LIVESTREAMING OP 18 JANUARI 2021 - BEKRACHTIGING

Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, vaardigde de burgemeester op 6 januari 2021 de politieverordening uit inzake de digitale gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn zonder fysiek publiek maar met livestreaming op 18 januari 2021.

Deze beslissing dient ter bekrachtiging voorgelegd te worden in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

 

Bijlage:

1) Besluit van de burgemeester van 6 januari 2021

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 6 januari 2021 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 14 DECEMBER 2020 - GOEDKEURING

De notulen van 14 december 2020 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen en verslag gemeenteraad 14 december 2020

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

POLITIE - BEGROTING EN DOTATIE 2021 - KENNISNAME EN GOEDKEURING

De begroting van de politiezone Balen-Dessel-Mol voor het dienstjaar 2021 werd door de politieraad van 7 december 2020 goedgekeurd en omvat voor de gemeente Mol:

• een werkingstoelage van 5.179.861 euro

• een investeringstoelage van 718.470 euro

In de financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente is op actie 6/3/1 deze werkings- en investeringstoelage voorzien.

De hogere investeringstoelage wordt gecompenseerd met een hogere terugbetaling na goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de politiezone.

 

Bijlage:

1) Politie begroting 2021

 

Kennisname begroting en goedkeuring dotatie wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

KIND EN GEZIN - SUBSIDIES 2020 - GOEDKEURING

Het gemeentebestuur ondersteunt reeds jaren de werking van de plaatselijke afdelingen van Kind en

Gezin. De gesteunde plaatselijke besturen en Kind en Gezin bewijzen reeds meerdere jaren hun

degelijkheid op het vlak van het gezondheids- en preventiebeleid.

Toelagen voor raadplegingen voor het werkjaar 2020:

Het organiserend comité Kind en Gezondheid: 1.250 euro.

Het organiserend comité Kind en Preventie: 1.250 euro.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

2020NR49 GROEPSAANKOOP DOZEN IKV PROJECT GELE DOOS - DEELNAME GEMEENTE MOL SENIORENPLUS - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

Omschrijving opdracht 

Welzijnszorg Kempen organiseerde een groepsaankoop voor dozen in kader van het project Gele doos. Gemeente Mol kan hier van afnemen.

Gunningswijze

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Budget

61599000/095902 (actieplan 4/2) (actie 4/2/3)

Raming

€ 6.400 excl. btw

 

Welzijnszorg Kempen heeft een groepsaankoop aangaande “AANKOOP DOZEN I.K.V. PROJECT GELE DOOS” gevoerd. De voorziene startdatum is januari 2021.

 

Welzijnszorg Kempen treedt voor de deelnemende lokale besturen op als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6°a) en 7°b) van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten. Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren, conform artikel 47 § 2 van bovenvermelde wet.

 

Op 25 november 2020 heeft de raad van bestuur van Welzijnszorg Kempen de opdracht met betrekking tot de groepsaankoop “AANKOOP DOZEN I.K.V. PROJECT GELE DOOS” gegund aan: New Haro BV.

 

Voor gemeente Mol bedraagt de raming € 6.400 excl. btw, rekening houdend met de door de gemeente opgegeven vermoedelijke hoeveelheden van 8500 stuks.

 

Gemeente Mol wordt nu gevraagd om verbindend toe te treden tot de gegunde groepsaankoop van aankoopcentrale Welzijnszorg Kempen met het oog op contractsluiting met de gekozen opdrachtnemer.

 

Op basis van het decreet lokaal bestuur is de gemeenteraad voor deze opdracht bevoegd om te beslissen over de toetreding tot de aankoopcentrale en het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om de opdracht te sluiten.

 

Bijlagen:

1) Bestek

2) Gunningsverslag

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

2020NR47 ONTWERP EN AANLEG SPEELGROEN 2021-2024 - SAMENWERKINGSAKKOORD - PRINCIPE - GOEDKEURING

Omschrijving opdracht

Op diverse locaties in de gehuchten van Mol wenst gemeente Mol speelgroen aan te leggen in de periode 2021- 2024. Jaarlijks zal er bepaald worden welke pleinen uitgewerkt zullen worden.

Budget

23000000/075200-INVESTERING-U (actieplan 3/4) (actie 3/4/2)

Raming

€ 300.000 incl. btw over 4 jaar

 

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

 

Het is aangewezen om met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete samen te werken in het kader van samenaankopen.

 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (www.rlkgn.be) is een samenwerkingsverband van overheden (Vlaams, provinciaal, gemeentelijk) en organisaties uit de sectoren natuur, landbouw, erfgoed, recreatie en jacht, actief in 18 gemeenten in de Kempen, waaronder ook gemeente Mol.

Via structurele ondersteuning en concrete projecten wil Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete particulieren, middenveld en gemeentelijke overheden ondersteunen in een viertal domeinen:

 “Natuurbehoud en kleine landschapselementen (onderhoud, herstel)”, “Landschapszorg en streekidentiteit”, “Recreatief medegebruik”, en “Sensibilisatie en educatie”.

Regionaal landschap Kleine en Grote Nete zal optreden als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 47 § 2 van de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, en zal steeds de procedure voeren en in naam van Gemeente Mol bij de gunning van de opdracht optreden.

 

Er wordt een samenwerkingsakkoord voorgesteld tussen Regionaal landschap Kleine en Grote Nete en Gemeente Mol.

 

Vanaf 2021 wordt de uitvoering financieel ondersteund als volgt:

- De middelen voor de uitvoering van de groeninrichting, kunnen we categoriseren onder het basisdienstenpakket aan de gemeente (cfr. overeenkomst 2.1). Dit betekent in concreto dat er een maximaal budget per jaar van 3000 euro subsidie voor dit project kan bijdragen vanuit de middelen voor de landschapswerking / landschapsloket.

- Gezien deze financiering standaard gebeurt met 50% restfinanciering van de gemeente, betekent dit dat er jaarlijks een budget voor uitvoering van de groeninrichting is van ongeveer 6.000 euro. Als de uitvoering meer kost wordt alles boven de 6.000 euro aan 100% gefactureerd.

 

Bijlage:

1) Samenwerkingsovereenkomst

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

WONINGKWALITEIT - BEPERKTE GELDIGHEIDSDUUR CONFORMITEITSATTEST - GOEDKEURING

Reeds jaren wordt er ingezet door het lokale bestuur op het bevorderen van de woningkwaliteit met het oog op het realiseren van het recht op menswaardig wonen. Elke woning moet voldoen aan een aantal minimale kwaliteitseisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. De gemeente en Wonen-Vlaanderen werken hiervoor samen. De burgemeester is bevoegd voor het uitreiken van het conformiteitsattest.  

 

De relevante Vlaamse woonregelgeving, waaronder ook de optimalisatieregelgeving, wordt vanaf 1 januari 2021 gecoördineerd in een ‘Vlaamse Codex Wonen’ en een globaal ‘Besluit tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen’.

 

In het kader van het conformiteitsonderzoek zullen de mogelijke gebreken aan een woning voortaan onderverdeeld zijn in 3 categorieën (artikel 3.1, §1, derde lid Vlaamse Codex Wonen):

1)      gebreken van categorie I: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken;

2)      gebreken van categorie II: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning;

3)      gebreken van categorie III: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning.

De burgemeester of de gewestelijk ambtenaar van het Agentschap Wonen-Vlaanderen kan een conformiteitsattest weigeren en een woning of kamer ongeschikt verklaren, indien o.m. uit het technisch verslag van een conformiteitsonderzoek blijkt dat een woning of een kamer minstens één gebrek vertoont uit categorie II of categorie III (artikel 1.3, §1, eerste lid, 7° Vlaamse Codex Wonen).  In het nieuwe technisch verslag worden 7 of meer gebreken uit categorie I gelijkgesteld met 1 gebrek uit categorie II.

Het conformiteitsattest vervalt van rechtswege, o.m. vanaf het ogenblik dat er een termijn van 10 jaar is verstreken na de afgifte van het conformiteitsattest (artikel 3.9 Vlaamse Codex Wonen).

Een verhuurder die beschikt over een conformiteitsattest kan aantonen dat de woning of kamer op het moment van het conformiteitsonderzoek conform is aan de geldende veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten.

 

De algemene aanwezigheid van enkel glas in minstens 1 woonlokaal of badkamer bij een woning of kamer geldt bij een conformiteitsonderzoek vanaf 1 januari 2023 als een gebrek van categorie II (nieuw technisch verslag), waardoor het conformiteitsattest geweigerd kan worden en ze ongeschikt verklaard kan worden.

Eveneens kan de kwaliteit van woningen en kamers te allen tijde verslechteren.  Eén enkel gebrek van categorie I is onvoldoende ernstig voor een weigering van het conformiteitsattest en ongeschiktverklaring.  Een woning of kamer met 5 of meer gebreken uit categorie I kan snel evolueren tot meerdere kleinere gebreken of tot een ernstig gebrek en bijgevolg ook naar een niet conforme woning of kamer.

 

Daarom wordt het advies vanuit het Kempens Woonplatform gegeven om het conformiteitsattest, in het geval van enkele beglazing en 5 of meer gebreken uit categorie I, te beperken in geldigheidsduur.

De geldigheidsduur van het conformiteitsattest zal beperkt worden tot minder dan 10 jaar in volgende specifieke situaties:

       Indien uit het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek blijkt dat bij een woning of kamer in minstens 1 woonlokaal of badkamer algemeen nog enkel glas aanwezig is, dan wordt de geldigheidsduur beperkt tot 31 december 2022;

       Indien uit het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek blijkt dat een woning of kamer 5 of meer gebreken vertoont uit categorie I, dan wordt de geldigheidsduur beperkt tot 5 jaar.

 

Bijlage

1) technisch verslag vanaf nieuwe regelgeving 1 januari 2021

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

SUBSIDIEREGLEMENT 2020-2025 AANPASSING - AANMOEDIGINGSPREMIE VERHUURDERS SVK - GOEDKEURING

De gemeenteraad keurde in de zitting van 23 december 2019 het huidige subsidiereglement goed voor een aanmoedigingspremie voor verhuurders aan SVK voor de periode van 2020-2025.

 

Naar aanleiding van het feit dat de relevante Vlaamse woonregelgeving vanaf 1 januari 2021 wordt gecoördineerd in een ‘Vlaamse Codex Wonen’ en een globaal ‘Besluit tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen’, zou er een kleine tekstuele aanpassing moeten komen in artikel 1 van het huidige subsidiereglement aanmoedigingspremie SVK 2020-2025 betreffende de gewestelijke kwaliteitsnormen.

 

Tegelijkertijd is er ook de mogelijkheid om de definitie van verhuurder in artikel 1 van het huidige subsidiereglement aan te passen, door te stellen dat de verhuurder geen rechtspersoon mag zijn. Dit om te vermijden dat projectontwikkelaars ook recht kunnen hebben op de aanmoedigingspremie terwijl het initieel de bedoeling van de gemeente is om particuliere eigenaars een steuntje in de rug te geven door de aanmoedigingspremie aan te bieden.

 

Bijlagen:

1)      Het huidige subsidiereglement - aanmoedigingspremie verhuurders SVK 2020-2025, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 december 2019

2)      Het voorstel van aangepast subsidiereglement - aanmoedigingspremie verhuurders SVK 2020-2025

 

Goedkeuring van de aanpassingen aan het subsidiereglement aanmoedigingspremie verhuurders SVK 2020-2025 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

SPORTCENTRUM DONK - AANKOOP PERCEEL BOS EMIEL BECQUAERTLAAN - GOEDKEURING

De gemeente is eigenaar van de meeste percelen gelegen binnen de contouren van het RUP Sport en Jeugd, RUP 01 Sportcentrum Donk.  De gebruikers van de gemeentelijke percelen zijn KFC Mol, de Molse Ruiterclub, Hockey Club Inter Mol, Donk Sport en petanqueclub Donk.

 

Het is aangewezen dat de gemeente eigenaar wordt van alle percelen gelegen binnen de contouren van dit RUP.  De gemeente bereikte een overeenkomst voor de aankoop van een perceel bos gelegen langs de Emiel Becquaertlaan.  Voorgesteld wordt het perceel gelegen in Mol, 5de afdeling, sectie C, nr. 1419K, met een oppervlakte van 31a67ca, aan te kopen.

 

Bijlagen:

1)      Bodemattest Ovam

2)      Kadastraal plan

3)      Kadastrale legger

4)      Notarisbrief

5)      Ontwerpakte

6)      Schattingsverslag

 

Goedkeuring van de aankoop wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

MARKT 54-56 - AANSTELLING LASTHEBBER, VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS - GOEDKEURING

De gelijkvloerse verdieping van het gebouw Markt 54-56 waarin het JAC gehuisvest is, maakt deel uit van een complex met handelsgelijkvloers (JAC) en daarboven 3 appartementen.  Dit complex heeft de rechtspersoonlijkheid aangenomen van ‘Residentie Markt 54-56’ met als ondernemingsnummer 0874.230.514.

 

De gemeente moet jaarlijks een lasthebber aanstellen om haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars.  De gemeenteraad stelde op 27 april 2020 Peter Vandebosch, landmeter-expert van de gemeente Mol, hiervoor aan.

 

Het departement ruimte, afdeling patrimonium, stelt voor om Peter Vandebosch, landmeter-expert van de gemeente Mol, aan te stellen als lasthebber om de gemeente Mol te vertegenwoordigen op de algemene vergadering in 2021.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

MÜNCHENLAAN - GRATIS GRONDAFSTAND - GOEDKEURING

De eigenaars van het perceel gelegen voor Münchenlaan 21, 5de afdeling, sectie D, deel van perceel zonder nummer, met een gemeten oppervlakte van 1a50ca, staan dit gratis af aan de gemeente.

 

Het perceel gelegen in Mol, 5de afdeling, sectie D, deel van perceel zonder nummer, met een gemeten oppervlakte van 1a50ca, staat afgebeeld op het plan opgesteld door landmeter-expert Peter Vandebosch op 1 september 2020.

 

De gemeenteraad, in zitting van 9 november 2020, keurde deze overdracht reeds goed.  Doch werd in de goedgekeurde akte de foutieve clausule opgenomen, nl. dat alle kosten, alsook de rechten en erelonen naar aanleiding en ten gevolge van het verlijden van deze akte, ten laste vallen van de verkoper.  Deze kosten zijn echter ten laste van de gemeente.  Vandaar dat er goedkeuring wordt gevraagd van de verbeterde akte.

 

Bijlagen:

1)      Kadastraal plan

2)      Kadastrale legger

3)      Ontwerpakte

4)      Opmetingsplan

5)      Overeenkomst van grondafstand 28 februari 2000

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

SINT-APOLLONIALAAN - AANKOOP GRONDEN VOOR AANLEG VOETPADEN, INNAME 3 - GOEDKEURING

Pidpa HidroSan en de gemeente Mol werken een studie uit voor de aanleg van een wegenis- en rioleringsdossier in de Sint-Apollonialaan.  Op een bewonersvergadering werd door de aangelanden voorgesteld om een voetpad aan te leggen voor de vestigingen gelegen tussen de Ambachtsstraat en de Nijverheidsstraat.  Hierdoor kan een veilige voetgangersverbinding gecreëerd worden tussen deze vestigingen en het openbaar vervoer (trein en bus).  Tussen de huidige rooilijnen is hiervoor onvoldoende ruimte.  Daarom moet er een strook van 2 meter ingenomen worden van de voortuinstroken van de eigendommen Sint-Apollonialaan 190 tot en met 198.

Ontwerpbureau Sweco stelde hiervoor op 1 april 2020 een innemingsplan op.

 

Inname 3, 70 ca groot, kadastraal gekend als deel van perceel gelegen 4de afdeling, sectie F, nr. 263E, gelegen voor Sint-Apollonialaan 192, wordt aangekocht voor € 7.000,00.

 

Bijlagen:

1)      ActaMaps - St-Apollonialaan 192, 13434F026300E000

2)      ActaMapsBijlage - OnroerendErfgoed 13434F026300E000

3)      Bodemattest Ovam

4)      Hypothecair getuigschrift

5)      Innemingsplan

6)      Kadastraal plan

7)      Kadastrale legger

8)      Notarisbrief

9)      Ontwerpakte inname 3

10)  Schattingsverslag

11)  Uittreksel CBS 3 december 2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

SINT-APOLLONIALAAN - AANKOOP GRONDEN VOOR AANLEG VOETPADEN, INNAME 5 - GOEDKEURING

Pidpa HidroSan en de gemeente Mol werken een studie uit voor de aanleg van een wegenis- en rioleringsdossier in de Sint-Apollonialaan.  Op een bewonersvergadering werd door de aangelanden voorgesteld om een voetpad aan te leggen voor de vestigingen gelegen tussen de Ambachtsstraat en de Nijverheidsstraat.  Hierdoor kan een veilige voetgangersverbinding gecreëerd worden tussen deze vestigingen en het openbaar vervoer (trein en bus).  Tussen de huidige rooilijnen is hiervoor onvoldoende ruimte.  Daarom moet er een strook van 2 meter ingenomen worden van de voortuinstroken van de eigendommen Sint-Apollonialaan 190 tot en met 198.

Ontwerpbureau Sweco stelde hiervoor op 1 april 2020 een innemingsplan op.

 

Inname 5, 74 ca groot, kadastraal gekend als deel van perceel gelegen 4de afdeling, sectie F, nr. 264L, gelegen voor Sint-Apollonialaan 196, wordt aangekocht voor € 7.400,00.

 

Bijlagen:

1)      ActaMaps - St-Apollonial 196, 2400 Mol 13434F026400L000

2)      ActaMapsBijlage - OnroerendErfgoed 13434F026400L000

3)      Bodemattest Ovam

4)      Innemingsplan

5)      Kadastraal plan

6)      Kadastrale legger

7)      Notarisbrief

8)      Ontwerpakte inname 5

9)      Schattingsverslag

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

SINT-APOLLONIALAAN - AANKOOP GRONDEN VOOR AANLEG VOETPADEN, INNAME 6 - GOEDKEURING

Pidpa HidroSan en de gemeente Mol werken een studie uit voor de aanleg van een wegenis- en rioleringsdossier in de Sint-Apollonialaan.  Op een bewonersvergadering werd door de aangelanden voorgesteld om een voetpad aan te leggen voor de vestigingen gelegen tussen de Ambachtsstraat en de Nijverheidsstraat.  Hierdoor kan een veilige voetgangersverbinding gecreëerd worden tussen deze vestigingen en het openbaar vervoer (trein en bus).  Tussen de huidige rooilijnen is hiervoor onvoldoende ruimte.  Daarom moet er een strook van 2 meter ingenomen worden van de voortuinstroken van de eigendommen Sint-Apollonialaan 190 tot en met 198.

Ontwerpbureau Sweco stelde hiervoor op 1 april 2020 een innemingsplan op.

 

Inname 6, 71 ca groot, kadastraal gekend als deel van perceel gelegen 4de afdeling, sectie F, nr. 265A, gelegen voor Sint-Apollonialaan 198, wordt aangekocht voor € 7.100,00.

 

Bijlagen:

1)      ActaMaps - St-Apollonial 198, 2400 Mol 13434F026500A000

2)      ActaMapsBijlage - OnroerendErfgoed 13434F026500A000

3)      Bodemattest Ovam

4)      Hypothecair getuigschrift

5)      Innemingsplan

6)      Kadastraal plan

7)      Kadastrale legger

8)      Notarisbrief

9)      Ontwerpakte inname 6

10)  Schattingsverslag

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

PIDPA WATERSANERING - FINANCIEEL EN INVESTERINGSPLAN 2021 - GOEDKEURING

Met betrekking tot het watersaneringsbeleid gaf de gemeenteraad van 21 september 2009 goedkeuring aan:

       de toetreding tot Pidpa HidroSan met ingang van 1 januari 2010;

       de overeenkomst tussen Pidpa en de gemeente Mol;

       het "Plan van Aanpak" van september 2009.

 

In uitvoering hiervan heeft Pidpa een financieel plan en een investeringsplan ingediend voor 2021.

 

Bijlagen:

1)      Financieel plan 2021

2)      Gemeenteraadsbeslissing van 21 september 2009

3)      Investeringsplan 2021

4)      Overeenkomst met Pidpa van 21 september 2009

5)      Plan van Aanpak september 2009

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

STICHTING LOKAAL FONDS - AANSTELLING VERVANGING VERTEGENWOORDIGER - GOEDKEURING

Jan Kretzchmar (N-VA) werd in gemeenteraadszitting van 25-05-2020 voorgedragen als kandidaat-bestuurder die de politieke actor uit de gemeente Mol vertegenwoordigt in de Stichting Lokaal Fonds.

De heer Jan Kretzchmar is overleden.

In een e-mail van 1 december 2020 draagt de secretaris van N-VA Mol de heer Jan Van Dael voor als vertegenwoordiger van de gemeente in de raad van bestuur van Stichting Lokaal Fonds, in vervanging van Jan Kretzchmar.

 

Bijlage:

1) e-mail van Maarten Van Camp van 1 december 2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

MONA - AANSTELLING VERVANGING VERTEGENWOORDIGER AV EN RVB - GOEDKEURING

Jan Kretzchmar (N-VA) werd in gemeenteraadszitting van 11-03-2019 aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Mol in de raad van bestuur en de algemene vergadering van MONA.  

In een e-mail van 26 november 2020 deelt de secretaris N-VA Mol mee dat de heer Kretzchmar overleden is.

Hij draagt Jan Van Dael voor als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van MONA en Maarten Van Camp als vertegenwoordiger van de gemeente in de raad van bestuur van MONA, beiden in vervanging van Jan Kretzchmar.

 

Bijlage:

1) e-mail van Maarten Van Camp van 26 november 2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

JEUGDHUIS TYDEEH VZW - AANSTELLING VERVANGER VERTEGENWOORDIGER AV - GOEDKEURING

In gemeenteraadszitting van 11 maart 2019 werd Tomas Sergooris (SP.A) aangesteld als gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Jeugdhuis Tydeeh vzw.

 

In e-mails van 4 en 5 januari 2021 deelt Tomas Sergooris mee dat hij niet langer meer de gemeente Mol zal vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Jeugdhuis Tydeeh vzw. 

In dezelfde e-mails stelt Tomas voor om zichzelf te laten vervangen door Natalja Verbruggen.

 

Bijlage:

1) e-mailverkeer Tomas Sergooris 4 en 5 januari 2021

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

ARBEIDSREGLEMENT - AANPASSING BIJLAGE 4 - GOEDKEURING

Sinds 1 januari 2010 is de externe poetsdienst een dienstenchequeonderneming. Per gepresteerd uur betaalt de gebruiker één dienstencheque. De medewerkers van de externe poetsdienst werken momenteel met een prestatiebreuk van ofwel 19/38, ofwel 26,6/38. Dit leidt ertoe dat ze in blokken van 3u45 werken. De laatste werkdag is er 15 minuten voorzien voor het binnenkomen op de bureau. Tot op heden houdt de dienst het verschil tussen de werkshiften en de betaling van dienstencheques bij in Excel om de betaling correct te kunnen laten verlopen voor de gebruiker.

Vanaf 1 januari 2021 schakelt de externe poetsdienst over op elektronische dienstencheques. Bijgevolg is het praktisch niet langer haalbaar om deze manuele verrekening te doen. De werkblokken moeten gewijzigd worden naar blokken van 4u. Om dit te kunnen doen, moeten de arbeidsovereenkomsten worden uitgebreid. Voor personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van 19/38, moet deze worden uitgebreid naar 20/38; voor personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van 26,6/38, moet deze worden uitgebreid naar 28/38.  Op deze wijze kunnen de uren verdeeld worden in blokken van 4 uur. Als de medewerker langskomt op de bureau, zal deze in- en uittikken en zullen deze uren als overuren voor de effectieve tijd worden behandeld.

De financiële impact van deze wijzigingen wordt opgevangen door het niet invullen van openstaande vacatures van onbepaalde duur. De uitbreidingen betekenen dus geen meerkost ten opzichte van het budget.

Om deze wijziging te kunnen doorvoeren moet bijlage 4 van het arbeidsreglement worden aangepast. De nieuwe mogelijke uurroosters worden toegevoegd in het reglement. Uurroosters die niet langer gebruikt zullen worden, worden geschrapt. Als bijlage is de gewijzigde bijlage toegevoegd.

Verder zal er aan elke arbeidsovereenkomst in onderling akkoord een bijlage met de uitbreiding van uren en nieuwe uurregeling worden gemaakt.

 

Daarnaast moest er nog een rechtzetting gebeuren in bijlage 4 van het arbeidsreglement met betrekking tot het kader van werktijden voor de buitenschoolse kinderopvang. Met het oog op combi-jobs poets-BKO en het feit dat in de zomer om 6u30 wordt gestart, wordt voorgesteld om de aanvang van de arbeidsdag te wijzigen naar 6u (ipv 6u50). Wat betreft het einde van de arbeidsdag wordt voorgesteld om dit uur te verlaten naar 22u (ipv 18u30) aangezien er op donderdagavond gewerkt wordt en in de zomervakantie de vergaderingen 's avonds doorgaan. Deze wijziging zit ook vervat in de gewijzigde bijlage.

 

Het overleg- en onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties leverde een protocol van akkoord af op 2 december 2020.

 

Bijlagen:

1)      Bijlage 4 van het arbeidsreglement.

2)      Protocolakkoord van de representatieve vakorganisaties van 2 december 2020.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

PERSONEELSFORMATIE GEMEENTE - AANPASSING - GOEDKEURING

Naar aanleiding van de vacatures voorzien in het budget en de meerjarenplanning moet de personeelsformatie van de gemeente worden aangepast. Volgende wijzigingen aan de personeelsformatie worden voorgesteld:

 

1)      Uitbreiding met 6 contractueel voltijds equivalent in de graad van bestuurssecretaris (salarisschaal A1a-A2a-A3a).

2)      Uitbreiding met 1 statutair voltijds equivalent in de graad van hoofddeskundige (salarisschaal B4-B5).

3)      Uitbreiding met 12,2 contractueel voltijds equivalent in de graad van deskundige (salarisschaal B1-B2-B3).

4)      Administratieve rechtzetting: wijziging van 2 statutair voltijds equivalenten in de graad van  administratief hoofdmedewerker (salarisschaal C4-C5) naar 2 statutair voltijds equivalenten in de graad van technisch hoofdmedewerker (salarisschaal C4-C5).

5)      Uitbreiding met 1 statutair voltijds equivalent in de graad van technisch hoofdmedewerker (salarisschaal C4-C5).

6)      Uitbreiding met 1 contractueel voltijds equivalent in de graad van technisch hoofdmedewerker (salarisschaal C4-C5).

7)      Uitdovend plaatsen van 1 statutair voltijds equivalent in de graad van administratief medewerker (salarisschaal C1-C2-C3).

8)      Uitbreiding met 9,3 contractueel voltijds equivalent in de graad van administratief medewerker (salarisschaal C1-C2-C3).

9)      Uitbreiding met 1 contractueel voltijds equivalent in de graad van administratief assistent (salarisschaal D1-D2-D3). De contractueel administratief assistenten gaan bij uitdoving naar graad van contractueel administratief medewerker (rang Cv), uitgezonderd 2 VTE.

10)  Uitdovend plaatsen van 2 statutair voltijds equivalent in de graad van technisch assistent (salarisschaal D1-D2-D3).

11)  Uitbreiding met 5,32 contractueel voltijds equivalent in de graad van technisch assistent (salarisschaal D1-D2-D3).

 

Het overleg- en onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties leverde in zitting van

2 december 2020 een protocol van akkoord af.

 

Bijlage:

1) Protocol van de representatieve vakorganisaties van 2 december 2020.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

RECHTSPOSITIEREGELING - AANPASSING - GOEDKEURING

Rekening houdend met anti-discriminatiewetgeving en Europese richtlijnen is het wenselijk om artikel 188§1 van de rechtspositieregeling aan te passen voor weddevaststellingen die worden opgemaakt vanaf 1 januari 2021:

 

§1   De diensten die in overeenstemming met artikel 185 t/m 187 gepresteerd werden, worden vanaf 1 januari 2008 voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit meegerekend voor honderd procent, ongeacht of ze voltijds dan wel deeltijds gepresteerd werden.

Voor diensten gepresteerd voor 1 januari 2008 geldt de regeling die op dat ogenblik van toepassing was in de rechtspositieregeling. De mee-rekening gebeurt in zulk geval als volgt:

          De diensten met onvolledige prestaties worden meegerekend als volgt: de in aanmerking komende diensten, welke in een ambt met onvolledige prestaties werden verricht, worden meegerekend doch naar rata van het aantal jaren, dat zij zouden vertegenwoordigen, indien zij zouden zijn verricht in een ambt met volledige prestaties, vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de teller het aantal wekelijkse arbeidsprestaties is en de noemer het aantal wekelijkse arbeidsprestaties welke met volledige arbeidsprestaties overeenkomen.

          In afwijking tot voorgaand lid, worden voor de duur van de periode van de verminderde prestaties uit hoofde van afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheden, de periodieke weddenverhogingen toegekend alsof het volledige prestaties betrof. Na het beëindigen van de verminderde prestaties blijven de tussentijdse verhogingen verworven.

          Bij een verhoging van het aantal arbeidsuren wordt volgende berekeningswijze gehanteerd: aantal gewerkte maanden vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de teller gelijk is aan het aantal gepresteerde uren per week in de vorige regeling en de noemer gelijk aan het aantal te presteren uren in de nieuwe regeling.

          Indien deze berekeningswijze tot resultaat zou hebben dat personeelsleden door de herberekening onvoldoende schaalanciënniteit hebben om nog verder de schaal te genieten die ze al verworven hadden met de geringere prestaties, genieten de personeelsleden verder de hogere schaal waarvan ze al titularis waren.

          Indien personeelsleden na herberekening van de geldelijke anciënniteit (omwille van een uitbreiding van de dienstprestaties) een lager brutosalaris krijgen dan toen ze minder prestaties verrichtten, behouden ze het oude brutosalaris aan 100%.

 

Het overleg- en onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties van 2 december 2020 leverde een protocol van akkoord af.

 

Bijlagen:

1)      Protocol van het overleg- en onderhandelingscomité van 2 december 2020.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

UITBREIDINGSRONDES KINDEROPVANG BABY'S EN PEUTERS - ADVIESCRITERIA - GOEDKEURING

Met het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters wil de Vlaamse overheid stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is. Om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen, wil de Vlaamse Regering verder in bijkomende opvangplaatsen investeren.

De Vlaamse regering maakt deze legislatuur iets meer dan 27 miljoen euro vrij voor minstens 2500 nieuwe plaatsen met inkomenstarief (trap 2A). De Vlaamse regering wil hiermee vooral nieuwe plaatsen creëren in die regio’s waar de nood het hoogst is. Er wordt gewerkt met een meerjarenprogrammatie.

Op basis van de verhouding tussen de potentiële vraag en het aanbod kinderopvang werd Gemeente Mol geselecteerd voor 16 nieuwe (IKT) plaatsen.

 

Van het lokaal bestuur wordt verwacht dat zij tegen 31 januari 2021 een adviesprocedure met vastgestelde criteria bepaalt.

 

Het lokaal overleg kinderopvang gaf op 16 december 2020 een gunstig advies over de voorgestelde adviescriteria 2020-2024.

 

Bijlagen:

1)      Volledige lijst meerjarenprogrammatie gemeenten

2)      Definitieve adviescriteria uitbreidingsdossier Mol goedgekeurd 2017

3)      Advies- en beslissingsprocedure lokaal bestuur Mol 2020-2024 bij uitbreiding kinderopvang van baby's en peuters

4)      Advies Lokaal Overleg Kinderopvang

 

Goedkeuring wordt gevraagd

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS - VERKIEZINGSREGLEMENT VOOR DE OPRICHTING VAN EEN DECRETALE OUDERRAAD - GOEDKEURING

De huidige mandaten van de schoolraden van de gemeentelijke scholen lopen af op 31 maart 2021.

De schoolraad moet opnieuw worden samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de ouderraad.

Er bestaat momenteel geen ouderraad binnen volgende gemeentelijke scholen:

       GBS Alles Kids, Pastoor Vaesstraat 24

       GBS De Zandloper, Gemeenteheistraat 1

       GBS Klim-Op, Ginderbuiten 212

       SAIGO Sterrenbos, Don Boscostraat 37

       GIBBO Galbergen, Don Boscostraat 39

Noot: in het verleden is er een decretale ouderraad geweest voor GIBBO Galbergen, SAIGO Sterrenbos en GBS Alles Kids. Door het afhaken van een aantal leden, alsook het niet vierjaarlijks verlengen van de mandaten, zijn deze ouderraden niet meer decretaal actief.

 

Uiterlijk tot en met 17 december 2020 is de mogelijkheid geboden aan de ouders om de oprichting van een ouderraad te vragen. In GBS Alles Kids en GBS De Zandloper werd positief gevolg gegeven aan deze vraag.

Er moeten verkiezingen georganiseerd worden om de decretale ouderraad samen te stellen.

Na samenstelling van de ouderraad en bepaling van het huishoudelijk reglement zal via rechtstreekse aanduiding de vertegenwoordiging van de ouders in de schoolraad bepaald worden.

 

Het schoolbestuur of zijn gemandateerde bepaalt de verdere uitwerking van de verkiezingsprocedure en waarborgt daarbij dat iedereen die verkiesbaar is zich kandidaat kan stellen en dat iedereen die stemgerechtigd is, kan stemmen.

Het Onderwijs secretariaat voor Steden en Gemeenten (OVSG) heeft hiervoor een model van verkiezingsreglement ter beschikking gesteld.

 

Bijlage:

1)      Ouderraad - verkiezingsreglement 2021

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS - VERKIEZINGSREGLEMENT VOOR DE OPRICHTING VAN EEN DECRETALE PEDAGOGISCHE RAAD - GOEDKEURING

De huidige mandaten van de schoolraden van de gemeentelijke scholen lopen af op 31 maart 2021.

De schoolraad moet opnieuw worden samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de pedagogische raad.

Er bestaat momenteel geen pedagogische raad binnen volgende gemeentelijke scholen:

       GBS Alles Kids, Pastoor Vaesstraat 24

       GBS De Zandloper, Gemeenteheistraat 1

       GBS Klim-Op, Ginderbuiten 212

       GBS Mozawiek, Schoolstraat 3

       SAIGO Sterrenbos, Don Boscostraat 37

       GIBBO Galbergen, Don Boscostraat 39

 

Uiterlijk tot en met 17 december 2020 is de mogelijkheid geboden aan het personeel om de oprichting van een pedagogische raad te vragen. In GBS De Zandloper, GBS Mozawiek en GIBBO Galbergen werd positief gevolg gegeven aan deze vraag.

Er moeten verkiezingen georganiseerd worden om de decretale pedagogische raad samen te stellen.

Na samenstelling van de pedagogische raad en bepaling van het huishoudelijk reglement zal via rechtstreekse aanduiding de afvaardiging van de vertegenwoordiging van het personeel in de schoolraad bepaald worden.

 

Het schoolbestuur of zijn gemandateerde bepaalt de verdere uitwerking van de verkiezingsprocedure en waarborgt daarbij dat iedereen die verkiesbaar is zich kandidaat kan stellen en dat iedereen die stemgerechtigd is, kan stemmen.

Het Onderwijs secretariaat voor Steden en Gemeenten (OVSG) heeft hiervoor een model van verkiezingsreglement ter beschikking gesteld.

 

Bijlage:

1)      pedagogische raad - verkiezingsreglement 2021

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

GEMEENTELIJK LEERPLICHTONDERWIJS - NIEUW VERKIEZINGSREGLEMENT VERTEGENWOORDIGERS OUDERS SCHOOLRAAD - GOEDKEURING

De huidige mandaten van de schoolraden van de gemeentelijke scholen lopen af op 31 maart 2021.

De schoolraad moet opnieuw worden samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de ouderraad.

Er bestaat momenteel geen ouderraad binnen volgende gemeentelijke scholen:

       GBS Alles Kids, Pastoor Vaesstraat 24

       GBS De Zandloper, Gemeenteheistraat 1

       GBS Klim-Op, Ginderbuiten 212

       SAIGO Sterrenbos, Don Boscostraat 37

       GIBBO Galbergen, Don Boscostraat 39

Noot: in het verleden is er een decretale ouderraad geweest voor GIBBO Galbergen, SAIGO Sterrenbos en GBS Alles Kids. Door het afhaken van een aantal leden, alsook het niet vierjaarlijks verlengen van de mandaten, zijn deze ouderraden niet meer decretaal actief.

 

Uiterlijk tot en met 17 december 2020 is de mogelijkheid geboden aan de ouders om de oprichting van een ouderraad te vragen. In GBS Alles Kids en GBS De Zandloper werd positief gevolg gegeven aan deze vraag.

In GBS Klim-Op, SAIGO Sterrenbos en GIBBO Galbergen moeten verkiezingen georganiseerd worden om de vertegenwoordiging van de ouders in de schoolraad samen te stellen.

 

Het schoolbestuur of zijn gemandateerde bepaalt de verdere uitwerking van de verkiezingsprocedure en waarborgt daarbij dat iedereen die verkiesbaar is zich kandidaat kan stellen en dat iedereen die stemgerechtigd is, kan stemmen.

Het Onderwijs secretariaat voor Steden en Gemeenten (OVSG) heeft hiervoor een model van verkiezingsreglement ter beschikking gesteld.

 

GBS Mozawiek, Schoolstraat 3, beschikt sinds schooljaar 2019-2020 over een decretale ouderraad. Aan de ouderraad werd gevraagd om, zoals het huishoudelijk reglement het voorschrijft, over te gaan tot de aanduiding van een afvaardiging ouders om te zetelen in de schoolraad.

De ouderraad wenst van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Hierdoor zijn er in GBS Mozawiek geen verkiezingen nodig. De afvaardiging vanuit de ouderraad dient uiterlijk in februari 2021 aan het schoolbestuur kenbaar gemaakt te worden.

 

Bijlage:

1)      schoolraad - verkiezingsreglement vertegenwoordigers ouders 2021

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

GEMEENTELIJK LEERPLICHTONDERWIJS - NIEUW VERKIEZINGSREGLEMENT VERTEGENWOORDIGERS PERSONEEL SCHOOLRAAD - GOEDKEURING

De huidige mandaten van de schoolraden van de gemeentelijke scholen lopen af op 31 maart 2021.

De schoolraad moet opnieuw worden samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de pedagogische raad.

Er bestaat momenteel geen pedagogische raad binnen volgende gemeentelijke scholen:

       GBS Alles Kids, Pastoor Vaesstraat 24

       GBS De Zandloper, Gemeenteheistraat 1

       GBS Klim-Op, Ginderbuiten 212

       GBS Mozawiek, Schoolstraat 3

       SAIGO Sterrenbos, Don Boscostraat 37

       GIBBO Galbergen, Don Boscostraat 39

 

Uiterlijk tot en met 17 december 2020 is de mogelijkheid geboden aan het personeel om de oprichting van een pedagogische raad te vragen. In GBS De Zandloper, GBS Mozawiek en GIBBO Galbergen werd positief gevolg gegeven aan deze vraag.

In GBS Alles Kids, GBS Klim-Op en SAIGO Sterrenbos moeten verkiezingen georganiseerd worden om de vertegenwoordiging van het personeel van de schoolraad samen te stellen.

 

Het schoolbestuur of zijn gemandateerde bepaalt de verdere uitwerking van de verkiezingsprocedure en waarborgt daarbij dat iedereen die verkiesbaar is zich kandidaat kan stellen en dat iedereen die stemgerechtigd is, kan stemmen.

Het Onderwijs secretariaat voor Steden en Gemeenten (OVSG) heeft hiervoor een model van verkiezingsreglement ter beschikking gesteld.

 

Bijlage:

1)      schoolraad - verkiezingsreglement vertegenwoordiging personeel - 2021

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 08/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

SPORTCENTRUM DONK - VISIEPLAN (Open VLD - Bas Van Olmen)

Recent werd het Sportcentrum Visieplan voorgesteld, in verband met de sportsite op Donk. Ons werd de versie van 13.10.2020 bezorgd, alsook bepaalde bezorgdheden daaromtrent. Is dit de laatste versie? Vooral de Donkse verenigingen zouden minder goed in de puzzel passen. Zij zijn nochtans al geruime tijd op de betreffende site gevestigd en hebben daar ook relatief recent nog in geïnvesteerd. Zijn er nog mogelijkheden om hun huidige plaats op de site te vrijwaren? Daarbij aansluitend: welke is de stand van zaken i.v.m. de sanering van die site?

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

VACCINATIECENTRUM (Memo - Koen Van Gompel)

Is er al geweten of en waar er in onze gemeente een Corona - vaccinatiecentrum komt?

Zijn we er als gemeente op voorbereid en is er al een plan van aanpak?

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2021

 

STEUNTARIEF (SP.a - Tomas Sergooris)

Met het steuntarief hebben we in Mol een vorm van aanvullende financiële hulp bij een minimuminkomen. Een systeem dat het verschil maakt voor mensen in armoede en waar we als gemeente in het verleden de duidelijke keuze hebben gemaakt om mensen die het moeilijk hebben, niet in de kou te laten staan. Het steuntarief is een tijdelijke financiële tegemoetkoming in de kosten voor huisvesting, energie, water, schoolkosten en medische zorgen. Dit steuntarief is geen recht maar wordt individueel beslist door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op basis van een sociaal onderzoek. Er worden voorwaarden gekoppeld aan het geven van steuntarief bv. rond activering en inschrijven voor sociale woning.

Het regeerakkoord van de Federale regering stelt dat de laagste uitkeringen geleidelijk zullen verhoogd worden om de armoededrempel te bereiken. De regering heeft beslist om de uitkeringen van de sociale bijstand te verhogen met 10,75% gespreid over 4 jaar, in 4 schijven van een jaar. De eerste stijging van 2,6875% vindt plaats op 1 januari 2021.

Een goede zaak. Nu vernemen we dat de gemeente het bedrag steuntarief vanaf 1 januari zal laten dalen met het bedrag van de verhoging van het leefloon. M.a.w. de Mollenaar die nu een steuntarief krijgt, zal de verhoging van het leefloon niet voelen.

Sp.a heeft vragen bij deze gang van zaken en vindt dit voornemen merkwaardig. Is deze beslissing definitief? Wat zijn hiervoor de argumenten? Werd dit besproken op het armoedeoverleg?

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2021