Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID - BEKRACHTIGING VERORDENING ZWEMVERBOD RESORT DE KEMPEN - GOEDKEURING

Door een staalnemer van de VMM werd bij een visuele controle van de zwemvijver van Resort De Kempen Mol een ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacteriën vastgesteld, en werd door de burgemeester op 5 september 2019 een besluit "verordening - zwemverbod Resort De Kempen - goedkeuring" getroffen.

Dit besluit is slechts geldig mits de bekrachtiging op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Akkoord wordt gevraagd met de behandeling van het agendapunt "bekrachtiging van de verordening - zwemverbod" bij hoogdringendheid.

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 30 JULI 2019 - GOEDKEURING

De notulen van 30 juli 2019 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen met verslag gemeenteraad 30 juli 2019

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

GEMEENTERAAD - VERHINDERING EN VERVANGING SCHEPEN LUC VAN CRAENENDONCK - KENNISNAME EN GOEDKEURING

Van 9 september 2019 tot en met 4 december 2019 is schepen Luc Van Craenendonck (CD&V) verhinderd om zijn mandaat als schepen uit te oefenen wegens medische redenen.  Hij vraagt voor deze periode in zijn vervanging als schepen te voorzien.

 

Bijlagen:

1) brief Luc Van Craenendonck van 29 augustus 2019

2) medisch attest

 

Kennisname van de verhindering en goedkeuring van de vervanging wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

GEMEENTERAAD - INSTALLATIE/EED SCHEPEN FREDERIK LOY - GOEDKEURING

Installatie en eedaflegging van de heer Frederik Loy als schepen voor de periode van verhindering van schepen Luc Van Craenendonck.

 

Bijlagen:

1) brief Luc Van Craenendonck van 29 augustus 2019

2) voordrachtsakte

Geloofsbrieven in dossier algemeen directeur.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

GEMEENTERAAD - VERHINDERING EN VERVANGING GEMEENTERAADSLID LUC VAN CRAENENDONCK - KENNISNAME

Van 9 september 2019 tot en met 4 december 2019 is gemeenteraadslid Luc Van Craenendonck (CD&V) verhinderd om de vergaderingen van de gemeenteraad bij te wonen wegens medische redenen.  Hij vraagt voor deze periode in zijn vervanging als gemeenteraadslid te voorzien.

 

Bijlagen:

1) brief Luc Van Craenendonck van 29 augustus 2019

2) medisch attest

 

Kennisname wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

GEMEENTERAAD - INSTALLATIE EN EEDAFLEGGING NA ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN RAADSLID MEHMET ARIKAN - GOEDKEURING

Installatie en eedaflegging van de heer Mehmet Arikan als gemeenteraadslid voor kandidatenlijst nr. 3 (CD&V) voor de periode van verhindering van de heer Luc Van Craenendonck.

 

Bijlagen:

1) brief Luc Van Craenendonck van 29 augustus 2019

2) verklaring op eer Mehmet Arikan

3) aanvaarden mandaat Mehmet Arikan

Geloofsbrieven in dossier algemeen directeur.

 

Goedkeuring geloofsbrieven en aktename installatie en eedaflegging wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

GEMEENTERAAD - VERHINDERING EN VERVANGING GEMEENTERAADSLID MASHA CELEN - KENNISNAME

Van 29 augustus 2019 tot en met 6 februari 2020 is gemeenteraadslid Masha Celen (S.PA) verhinderd om de vergaderingen van de gemeenteraad bij te wonen.  Zij vraagt voor deze periode in haar vervanging te voorzien.

 

Bijlagen:

1) attest universiteit Gent

2) brief Masha Celen van 20 juli 2019

3) e-mail Masha Celen van 21 juli 2019

 

Kennisname wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

GEMEENTERAAD - INSTALLATIE EN EEDAFLEGGING NA ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN RAADSLID AN JOOS - GOEDKEURING

Installatie en eedaflegging van mevrouw An Joos als gemeenteraadslid voor kandidatenlijst nr. 1 (S.PA) voor de periode van verhindering van mevrouw Masha Celen.

 

Bijlagen:

1) brief Masha Celen van 20 juli 2019

2) Verklaring op eer An Joos

3) Aanvaarden mandaat An Joos

Geloofsbrieven in dossier algemeen directeur.

 

Goedkeuring geloofsbrieven en aktename installatie en eedaflegging wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

GEMEENTERAAD - ONTSLAG GEMEENTERAADSLID LIEN MAES - AKTENAME

In een brief van 1 juni 2019 biedt mevrouw Lien Maes haar ontslag aan als gemeenteraadslid bij de voorzitter van de gemeenteraad.

 

Bijlage:

1) ontslagbrief Lien Maes van 1 juni 2019

 

Aktename wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

GEMEENTERAAD - INSTALLATIE EN EEDAFLEGGING NA ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN RAADSLID SONJA GEYSEN - GOEDKEURING

Installatie en eedaflegging van mevrouw Sonja Geysen als gemeenteraadslid voor kandidatenlijst nr. 5 (Vlaams Belang).

 

Bijlagen:

1) Verklaring op eer Sonja Geysen

2) Aanvaarden mandaat Sonja Geysen

Geloofsbrieven in dossier algemeen directeur.

 

Goedkeuring geloofsbrieven en aktename installatie en eedaflegging wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

2019 - BUDGETWIJZIGING NR. 1 - VASTSTELLING

Het college van burgemeester en schepenen legt een ontwerp van eerste budgetwijziging van het budget 2019 voor aan de gemeenteraad (Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019).

 

De budgetwijziging nr. 1 van het budget 2019 wordt als volgt vastgesteld:

 

 

Vorig budget

Wijziging

Nieuw budget

EXPLOITATIEBUDGET

1.764.472

236.250

2.000.722

A. Uitgaven

47.174.308

467.473

47.641.780

B. Ontvangsten

48.938.780

703.723

49.642.503

INVESTERINGSBUDGET

-16.621.548

3.515.824

-13.105.724

A. Uitgaven

19.156.144

-4.151.876

15.004.268

B. Ontvangsten

2.534.596

-636.051

1.898.544

ANDERE

6.919.321

-3.918.444

3.000.877

A. Uitgaven

1.627.189

0

1.627.189

B. Ontvangsten

8.546.510

-3.918.444

4.628.066

 

In de investeringsuitgaven werd 8.470.173 euro overgedragen uit 2018.

De autofinancieringsmarge bedraagt 510.359 euro.

 

Bijlage:

1)Budgetwijziging 2019 nr 1

 

Vaststelling van budgetwijziging 2019 nr 1 (Aanpassing éénjarig meerjarenplan) wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

RETRIBUTIEREGLEMENT - AANPASSEN BESTAANDE REGLEMENT OP STANDPLAATSEN MARKTEN EN PLAATSRECHTEN OP HET OPENBAAR DOMEIN: AANSLAGJAREN 2019 - GOEDKEURING

Het reglement 'Retributie op standplaatsen markten en plaatsrechten op het openbaar domein: aanslagjaren 2018-2019' moet uitgebreid worden naar aanleiding van de kerstmarkt.

 

Er wordt gevraagd om dit reglement aan te passen.

 

Advies dienst toerisme: gunstig.

Advies dienst financiën: gunstig.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

2019/53ND RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUDSWERKEN LOKALE WEGEN 2020-2023 - ASFALT - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

 

Omschrijving opdracht

Budget: De jaarlijkse budget van asfaltwerken bedraagt vermoedelijk € 750.000,00 incl. 21 % btw per jaar incl. prijsherzieningen.

 

Toelichting: "De raamovereenkomst onderhoudswerken lokale wegen 2020-2023 asfalt" betreft asfaltwerken op verschillende locaties in de gemeente Mol. De diverse locaties worden op afroep bekend gemaakt. Per locatie zal er steeds een bijbehorende meetstaat voorzien worden.

Gunningswijze

openbare procedure

Budget

GEM/22400007/020000 (actie 1419/000/003/001/003)

Raming

€ 750.000,00 incl. 21% btw en prijsherzieningen per jaar

 

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst onderhoudswerken lokale wegen 2020-2023 - Asfalt” werd een bestek met nr. 2019/53ND opgesteld door de dienst ruimtelijk beleid.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 750.000,00 incl. 21% btw en prijsherzieningen per jaar.

 

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

De leidend ambtenaar Thijs Peeters verleende gunstig advies.

 

Bijlage:

1)Bestek raamovereenkomst asfalt 2020-2023

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

2019/55ND WEG- EN RIOLERINGSWERKEN RODE KRUISLAAN - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

 

Omschrijving opdracht

Weg- en rioleringswerken Rode Kruislaan

Gunningswijze

openbare procedure

Budget

GEM/22400007/020018 (actie 1419/000/003/001/004)

Raming

€ 751.855,22 incl. 21% btw voor de gehele opdracht

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Weg- en rioleringswerken Rode Kruislaan” een bestek met nr. 2019/55ND werd opgesteld door de dienst aankoop en aanbestedingen.

 

Overwegende dat deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:

* Vast gedeelte: DEEL A: Werken 100% ten laste van pidpa (Geraamd op: € 458.434,00 incl. btw)

* Vast gedeelte: DEEL B: Werken 100% ten laste van de gemeente Mol (Geraamd op: € 158.915,50 excl. btw of € 192.287,76 incl. 21 % btw)

* Vast gedeelte: DEEL C: Werken 50% en laste van pidpa en 50% ten laste van de gemeente Mol (Geraamd op: € 91.523,50 excl. btw of € 101.133,47 incl. btw)

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 751.855,22 incl. btw.

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

 

Overwegende dat het saldo van de kostprijs betaald wordt door Gemeente Mol, en dat dit deel € 158.915,50 excl. btw of € 192.287,76 incl. 21 % btw voor deel b en € 45.761,75 excl. btw of € 55.371,72 incl. 21% btw voor deel c bedraagt.

 

Overwegende dat het een gezamenlijke opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat Pidpa de procedure zal voeren en in naam van Gemeente Mol bij de gunning van de opdracht zal optreden.

 

Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

 

Overwegende dat de leidend ambtenaar Jan Geerinckx gunstig advies heeft gegeven.

 

Bijlagen:

1)Bijzonder bestek

2)Raming van de opdracht

3) plannen

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

VK 2019/12 - ZAAK VAN DE WEGEN ST. WILLEBRORDUSSTRAAT - GOEDKEURING

Een verkavelingsaanvraag voor het verkavelen van 4 percelen in 5 loten waarvan 3 loten voor vrijstaande ééngezinswoningen, 1 lot om te worden ingelijfd in het openbaar domein en 1 lot wordt uitgesloten omdat het in agrarisch gebied is gelegen werd ingediend op 21 maart 2019.

Kadastraal worden de percelen van de verkaveling omschreven als (afd. 3) sectie E 1608 B, (afd. 3) sectie E 1610 C, (afd. 3) sectie E 1610 D en (afd. 3) sectie E 1610 E, (St. Willebrordusstraat ZN). Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 3 mei 2019 tot 1 juni 2019 werden geen bezwaarschriften ingediend.

 

Lot 4, een strook grond met een oppervlakte van 10a 58ca en gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein ingelijfd.

Op 22 augustus 2019 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verkavelingsaanvraag en werd beslist om de zaak van de wegen op de agenda van de gemeenteraad van 9 september 2019 te agenderen. In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd. Conform het voorgesteld opmetingsplan van LRD Landmeting dient daartoe lot 4 met een oppervlakte van 10a 58ca te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt een beperkt deel van het voorziene wegtracé gerealiseerd.

 

Bijlage:

1)Verkavelingsplan

 

Goedkeuring inlijving van lot 4 in het openbaar domein wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

VK 2019/15 - ZAAK VAN DE WEGEN HOEK WITVENSTRAAT-VLAMINGENSTRAAT - GOEDKEURING

Een verkavelingsaanvraag voor het verkavelen van 1 perceel in 5 loten waarvan 2 voor gekoppelde ééngezinswoningen, 2 voor vrijstaande ééngezinswoningen, 1 om in te lijven in openbaar domein en het ontbossen van het perceel werd ingediend op 19 april 2019.

Kadastraal wordt het perceel van de verkaveling omschreven als (afd. 1) sectie G nr. 648 op de hoek van de Witvenstraat en de Vlamingenstraat.

Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 7 mei 2019 tot en met 5 juni 2019 werden geen bezwaarschriften ingediend.

Lot 5, een strook grond met een oppervlakte van 4ca en gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein ingelijfd voor het aanleggen van de weg.

Op 22 augustus nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verkavelingsaanvraag en werd beslist om de zaak van de wegen op de agenda van de gemeenteraad van 9 september 2019 te agenderen. In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd. Conform het voorgesteld opmetingsplan van LRD Landmeting dient daartoe lot 5 met een oppervlakte van 4ca te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt een beperkt deel van het voorziene wegtracé gerealiseerd.

 

Bijlage:

1)Verkavelingsplan

 

Goedkeuring inlijving van lot 5 in het openbaar domein wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

VK 2019/16 - ZAAK VAN DE WEGEN HOEK PEPERSTRAAT, GOORSTRAAT EN ACHTERBOS - GOEDKEURING

Een verkavelingsaanvraag voor het verkavelen van 5 percelen in 9 loten waarvan 6 voor halfopen ééngezinswoningen, 1 voor een vrijstaande meergezinswoning, 1 lot om te worden ingelijfd in het openbaar domein en 1 lot wordt uitgesloten uit de verkaveling omdat het bebouwd is werd ingediend op 22 april 2019.

Kadastraal worden de percelen van de verkaveling omschreven als (afd. 5) sectie C 478 C2, (afd. 5) sectie C 478 M en  (afd. 5) sectie C 478 T.(hoek Perperstraat - Goorstraat en Achterbos).

Er werd een eerste openbaar onderzoek (07-05-2019 tot 05-06-2019) georganiseerd dat vroegtijdig werd stopgezet omdat de plannen moesten aangepast worden om een deel te voorzien voor de oprichting van een elektriciteitscabine. 

Er werd een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd van 31/05/2019 tot 29/06/2019.

Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 31/05/2019 tot 29/06/2019, werden geen bezwaarschriften ingediend.

 

Lot 8, een strook grond met een oppervlakte van 6a 1ca en gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein ingelijfd.

Op 22 augustus 2019 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verkavelingsaanvraag en werd beslist om de zaak van de wegen op de agenda van de gemeenteraad van 9 september 2019 te agenderen. In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd. Conform het voorgesteld opmetingsplan van Johan Schoeters dient daartoe lot 8 met een oppervlakte van 6a 1ca te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt een beperkt deel van het voorziene wegtracé gerealiseerd.

 

Bijlage:

1)Verkavelingsplan

 

Goedkeuring inlijving van lot 8 in het openbaar domein wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

VK 2019/17 - ZAAK VAN DE WEGEN P. MOORKENSSTRAAT ZN - GOEDKEURING

Een verkavelingsaanvraag voor het verkavelen van 1 perceel in 3 loten waarvan 2 voor gekoppelde ééngezinswoningen en 1 lot om in te lijven in het openbaar domein werd ingediend op 24 april 2019.  Kadastraal worden de percelen van de verkaveling omschreven als (afd. 5) sectie C nr. 297 B.  (Pastoor Moorkensstraat ZN). Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 8 mei 2019 tot en met 6 juni 2019 werden geen bezwaarschriften ingediend.

 

Lot 3, een strook grond met een oppervlakte van 34ca en gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein ingelijfd.

Op 22 augustus 2019 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verkavelingsaanvraag en werd beslist om de zaak van de wegen op de agenda van de gemeenteraad van 9 september 2019 te agenderen. In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd. Conform het voorgesteld opmetingsplan van Johan Schoeters dient daartoe lot 3 met een oppervlakte van 34ca te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt een beperkt deel van het voorziene wegtracé gerealiseerd.

 

Bijlage:

1) verkavelingsplan

 

Goedkeuring inlijving van lot 3 in het openbaar domein wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

WATERINGSTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND - GOEDKEURING

Voor de bouwplaats gelegen tussen de woningen Wateringstraat 66 en 70, bevindt zich het perceeltje 1ste afdeling, sectie G, nr. 1055m72, met een oppervlakte van 35ca.

Dit perceeltje bevindt zich voor de rooilijn, gelegen op 5 meter uit de wegas.  De eigenaars van dit perceeltje staan dit perceel gratis af om te voegen bij de gemeentelijke openbare wegenis.

 

Bijlagen:

1)      afbakeningsplan

2)      bodemattest

3)      kadastraal plan

4)      kadastrale legger

5)      ontwerpakte

6)      stedenbouwkundig uittreksel

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

ZWALUWSTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND IN UITVOERING VAN OMGEVINGSVERGUNNING 2018/7 VAN 19 SEPTEMBER 2018 - GOEDKEURING

Op 19 september 2018 leverde het gemeentebestuur een omgevingsvergunning af voor het verkavelen van een perceel in drie loten, waarvan 2 kavels voor open ééngezinswoningen en 1 kavel om te worden ingelijfd in het openbaar domein.

Op 10 september 2018 keurde de gemeenteraad de zaak van de wegen met gratis grondafstand van lot 3, 99ca groot, goed.

 

In de omgevingsvergunning werd de voorwaarde opgenomen dat de grond gelegen binnen de rooilijnen van de weg(en), gratis moet worden afgestaan aan de gemeente Mol.  Lot 3 gelegen 5de afdeling, sectie D, nr. 505a/deel, staat afgebeeld op het opmetingsplan opgesteld door landmeter-expert Stef Geukens op 18 oktober 2018.

 

Bijlagen:

1)      Bodemattest

2)      Kadastraal plan

3)      Notarisbrief

4)      Omgevingsvergunning

5)      Ontwerpakte

6)      Opmetingsplan

7)      Zaak van de wegen

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

VERKAVELING KMO-ZONE GOMPEL - TECHNISCH DOSSIER - GOEDKEURING

Op 3 november 2014 werd door IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij der Kempen), met als adres Antwerpseweg 1 in 2440 Geel, een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend volgens de bijzondere procedure voor de aanleg van een insteekweg om het industriegebied te Mol-Gompel op te delen in meerdere percelen.  Deze aanvraag heeft betrekking op percelen gelegen te Mol, 1ste afdeling, sectie G, nrs. 676d2, 680v15, 680t15, 680s15, 680l15, 677d en 677e.

 

De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is gekend onder het gemeentelijk dossiernummer 2014/335.

 

Tijdens de gemeenteraad van 29 juni 2015 werd het wegenistracé goedgekeurd.  De weg (met zijn uitrusting en riolering) zal uiterlijk één jaar na de definitieve oplevering van de laatst uitgevoerde uitrustingswerken kosteloos aan de gemeente worden afgestaan.

 

Het college van burgemeester en schepenen hechtte in zitting van 8 juli 2015 goedkeuring aan de stedenbouwkundige vergunning.

 

Het geraamde bedrag voor deze verkaveling bedraagt € 835.567,69 (excl. btw).

 

Volgende kostenramingen werden door de nutsmaatschappijen ingediend voor de verkaveling KMO-zone Gompel, ten laste van de verkavelaar:

       Fluvius: aanleg LS-net, gasnet en openbaar verlichtingsnet (leveren, plaatsen en aansluiten openbare verlichtingspalen en armaturen): € 2.467,56 + € 125.580,04= € 128.047,60 (incl. btw).

       Telenet: uitbreiding kabelnet: € 18.376,27.

       Pidpa: aanleg drinkwaternet: € 115.374,36.

       Proximus:

         investeert in de aanleg van de telecominfrastructuur in het geplande project voor zover dat de verkavelaar/vergunninghouder investeert in de nodige grondwerken;

         wenst uitgenodigd te worden op alle coördinatie- en werfvergaderingen;

         adviseert gunstig bij opname van deze voorwaarden in de vergunning.

 

Bijlagen:

1)      Aanvullen bestek pompstation

2)      Advies Pidpa

3)      Asbestonderzoek

4)      Bemalingsnota

5)      Beproevingsverslag grondonderzoek

6)      Bestek

7)      Bijlage VGP 190590

8)      Boorprofielen

9)      College van burgemeester en schepenen verzending van advies

10)  Conformverklaring Technisch Verslag

11)  Eandis grondplan gas

12)  Eandis grondplan laagspanning

13)  Eandis grondplan laagspanning en openbare verlichting

14)  Eandis grondplan openbare verlichting

15)  Eandis offerte

16)  Eandis voorwaarden

17)  Fluvius offerte

18)  Fluvius plan

19)  Gemeenteraad goedkeuring wegenistracé

20)  Grondverzet

21)  Huisaansluitingsfiche

22)  Informatie rechtzetting1

23)  Informatie rechtzetting2

24)  Mail Bart Curinckx gemeente Balen

25)  Nazicht corrosiebescherming

26)  Nota Bedrijventerreinmanagement

27)  Offerteformulier

28)  Onderhoudsfiche

29)  Opmeting

30)  Pidpa kostenraming

31)  Plan detail pompput

32)  Plan infrastructuurwerken

33)  Plan instroomconstructie

34)  Plan overstortconstructie

35)  Proximus offerte

36)  Richtlijnen Pidpa

37)  Technisch verslag

38)  Technische huisaansluitingsfiche

39)  Technische huisaansluitingsfiche as built dossier

40)  Technische nota nr2

41)  Technische nota nr5

42)  Telenet offerte

43)  Veiligheids en gezondheidsplan

44)  Verslag coördinatievergadering1

45)  Verslag coördinatievergadering2

 

Goedkeuring wordt gevraagd van:

         ontwerp aanleg wegenis-, riolerings- en omgevingswerken

         raming aanleg verkaveling

         kostenraming:

     Fluvius (incl. openbare verlichting)

     Telenet

     Pidpa

     Proximus

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

VERORDENING - ZWEM- EN RECREATIEVERBOD RESORT DE KEMPEN - BEKRACHTIGING

Tijdens een visuele controle op 1 augustus 2019 van de zwemvijver van het recreatiedomein Resort De Kempen, Kiezelweg 17 in Mol, werd een verdachte drijflaag vastgesteld. Aangezien de drijflaag in de zwemzone gelegen was en er ernstige gezondheidsrisico's bestonden bij contact met de drijflaag of onderdompeling in het water waarin microcystines aanwezig waren, adviseerde het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - per mail van 1 augustus 2019 - om een zwem- en recreatieverbod uit te vaardigen.

 

Omwille van de ernstige gezondheidsrisico's heeft de burgemeester op 1 augustus 2019 een politieverordening uitgevaardigd inzake het zwem- en recreatieverbod in de zwemvijver van het recreatiedomein Resort De Kempen.

 

Bijlagen:

1)      mail agentschap Zorg en Gezondheid 1 augustus 2019

2)      resultaten staalname

3)      kopie burgemeesterbesluit zwemverbod 1 augustus 2019

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 1 augustus 2019 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

VERORDENING - OPHEFFING ZWEMVERBOD RESORT DE KEMPEN - BEKRACHTIGING

Wegens de vaststelling van een verdachte drijflaag op het water van de zwemvijver van het recreatiedomein Resort De Kempen bestonden er ernstige gezondheidsrisico's bij contact met de drijflaag of onderdompeling in het water waarin microcystines aanwezig waren. Daarom heeft de burgemeester op 1 augustus 2019 een besluit getroffen waarbij een zwem- en recreatieverbod wordt opgelegd voor de zwemvijver van het recreatiedomein Resort De Kempen.

 

Tijdens een visuele controle van de zwemvijver op 9 augustus 2019 werd vastgesteld dat de ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacterieën uit de volledige vijver verdwenen was. Om die reden werd het burgemeesterbesluit van 1 augustus 2019 door het besluit van de burgemeester van 9 augustus 2019 opgeheven.

 

Bijlagen:

1)      analyse 09-08-2019

2)      burgemeesterbesluit opheffing zwemverbod

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 9 augustus 2019 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

INTERGEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING HANDHAVING RUIMTELIJKE ORDENING VAN IOK - DEELNAME - GOEDKEURING

Op 1 maart 2018 trad de nieuwe regelgeving rond handhaving ruimtelijke ordening in werking. Het wettelijke handhavingskader voor ruimtelijke ordening werd hierdoor meer afgestemd op de milieuhandhaving en voorziet dat naast de agenten en officieren van gerechtelijke politie nu ook verbalisanten ruimtelijke ordening, gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteurs en burgemeesters kunnen optreden als lokale handhavingsactoren. De verbalisant en de stedenbouwkundige inspecteur kunnen ook intergemeentelijk worden aangesteld.

 

Daarnaast kan de (inter)gemeentelijk verbalisant ruimtelijke ordening - naast de politie - een proces-verbaal of verslag van vaststelling opmaken en stakingsbevelen geven. De VCRO duidt de verbalisant ruimtelijke ordening ook expliciet aan als bevoegde instantie om raadgevingen en aanmaningen te geven. Deze laatste ‘zachte’ handhavingsinstrumenten zijn van belang in het kader van het proportionaliteitsbeginsel. In de praktijk kunnen zij soms reeds soelaas bieden en een verder handhavingstraject (effectieve verbalisering, sanctionering, herstelmaatregelen, ...) vermijden.

 

Uit een bevraging bij de Kempense gemeenten bleek dat ruim 20 gemeenten interesse hebben voor een intergemeentelijke dienstverlening handhaving ruimtelijke ordening. Als voornaamste reden hiertoe werd de vereiste kennis van de stedenbouwkundige inspecteur inzake de betrokken regelgeving (ruimtelijke ordening én handhaving) aangehaald. Maar er werd eveneens gewezen op het feit dat het Vlaamse gewest en het parket hun eigen prioriteiten hebben bepaald.

Ook het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Mol heeft, in kader van de algemene interessepeiling door IOK, op 20 juni 2018 haar principiële interesse in de dienstverlening Handhaving van IOK geuit.

 

Ingaand op deze vraag besliste de Raad van Bestuur van IOK op 18 september 2018 om een kostendelende dienstverlening inzake handhaving ruimtelijke ordening aan te bieden, waarbij zowel een intergemeentelijke verbalisant ruimtelijke ordening als een intergemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur wordt aangeduid.

 

De functie van stedenbouwkundige inspecteur wordt voor 0,8 VE samengesteld uit experten uit de juridische dienst van IOK.  Voor de functie van de verbalisant ruimtelijke ordening wordt overgegaan tot een bijkomende aanwerving (0,6 VE). De administratieve ondersteuning wordt beperkt tot 0,1 VE.

 

Beide lokale handhavingsactoren dienen conform de VCRO door het college van burgemeester en schepenen van de deelnemende gemeenten te worden aangesteld.

 

Deze nieuwe intergemeentelijke dienstverlening handhaving ruimtelijke ordening start vanaf 2019 en biedt de aangesloten gemeenten ruime en deskundige ondersteuning en uitvoering op het vlak van handhaving ruimtelijke ordening.

 

De dienstverlening maakt een intergemeentelijke in house dienstverlening uit voor de deelnemers van IOK en wordt vergoed volgens de modaliteiten van de kostendelende vereniging IOK. De kosten van deze dienstverlening worden zodoende verdeeld over de deelnemende gemeenten. Het aandeel van de gemeente werd opgenomen in de “Werkingskosten 2019” en in de “Begroting 2019” van IOK.

 

Het exacte bedrag per bestuur hangt af van het aantal deelnemende besturen. Richtinggevend kan worden meegedeeld dat indien alle gemeenten uit het werkingsgebied van IOK zouden deelnemen aan deze dienstverlening, dan zou het aandeel van Mol in de werkingskosten voor handhaving ruimtelijke ordening voor het begrotingsjaar 2019

€ 9.447,92 bedragen. IOK raadt echter aan om een begrotingstechnische veiligheidsmarge in te bouwen van € 2.671,95.

 

Bijlage:

1) Beslissing CBS van 20 juni 2018 over principiële interesse in de dienstverlening Handhaving van IOK geuit.

 

Akkoord met deelname aan de intergemeentelijke dienstverlening handhaving ruimtelijke ordening door IOK wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

BURGEMEESTERSCONVENANT VOOR KLIMAAT EN ENERGIE - MEERPARTIJEN-ENGAGEMENT KEMPEN 2030 - GOEDKEURING

Het Burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie, waarin lokale en regionale overheden deelnemen door vrijwillig te beloven acties te ondernemen om tegen 2030 de EU-doelstelling te halen om 40% minder broeikasgassen uit te stoten.  De ondertekenaars beloven een gezamenlijke aanpak te implementeren die de klimaatverandering moet tegengaan en maatregelen te treffen om met de effecten ervan om te gaan.  De ondertekenaars verbinden zich ertoe om binnen de twee jaar na de bekrachtiging van hun ondertekening door de gemeenteraad, een energie- en klimaatactieplan op te maken met de voornaamste acties die ze willen uitvoeren.  In dat plan wordt een CO2-inventaris voorzien om de acties die klimaatverandering tegen gaan op te volgen, en een klimaatrisico- en kwetsbaarheidsanalyse.  Intussen telt het Burgemeestersconvenant meer dan 7000 lokale en regionale overheden verspreid over 57 landen.

 

Bijlagen:

1)      Beslissing CBS 8 augustus 2019

2)      Meerpartijen-engagement Kempen2030

3)      Toetredingsformulier Burgemeestersconvenant te ondertekenen door burgemeester

4)      Verbintenisdocument Burgemeestersconvenant

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

PIDPA - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 18 OKTOBER 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 15 juli 2019 vraagt PIDPA om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18 oktober 2019 goed te keuren.

 

Agenda:

1) nazicht van de volmachten / raadsbesluiten voor de afgevaardigden

2) verlenging van PIDPA

3) statutenwijziging - goedkeuring

4) benoemingen

5) goedkeuring van het verslag van de vergadering

 

Bijlagen:

1) uitnodiging van 15 juli 2019 voor de buitengewone algemene vergadering Pidpa van 18 oktober 2019

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

RAADSCOMMISSIES MENS EN LEVEN, RUIMTE EN ONDERSTEUNING - VERVANGING LID KOEN DILLEN - GOEDKEURING

In de gemeenteraad van 24-06-2019 werd kennisgenomen van het ontslag van gemeenteraadslid Koen Dillen.

Omwille van dit ontslag kan hij bijgevolg geen deel meer uitmaken van de verschillende raadscommissies waarvoor hij werd aangesteld als effectieve vertegenwoordiger en als plaatsvervanger in de gemeenteraadszitting van 23-04-2019. 

Ter vervanging van Koen Dillen dient er een nieuwe voordrachtsakte te worden ingediend door N-VA voor de raadscommissies Mens en Leven, Ruimte en Ondersteuning.

 

Bijlage:

1)      voordrachtsakte

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

JEUGDHUIS TYDEEH VZW - AANSTELLING VERVANGER VERTEGENWOORDIGER AV - GOEDKEURING

In een e-mail van 26 juli 2019 deelt Koen Boeckx, fractievoorzitter Vlaams Belang Mol, mee dat Lien Maes niet langer meer de gemeente Mol zal vertegenwoordigen als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van Jeugdhuis Tydeeh vzw.

In een e-mail van 27-08-2019 stelt Koen Boeckx voor om Lien Maes te vervangen door Nele Van Roey.

 

Bijlagen:

1) e-mail van Koen Boeckx van 26-07-2019

2) e-mail van Koen Boeckx van 27-08-2019

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

2019/11KB FINANCIËLE TOEPASSINGEN REMMICOM - DADING - GOEDKEURING

Gemeente Mol werkt sinds 2011, van bij de opstart van BBC, met de SMB (Strategisch Meerjarig Beleidsplan) toepassing van Remmicom. In 2017 heeft OCMW Mol na een analyse van de verschillende financiële softwarepakketten en in kader van de integratie van de beide financiële diensten van het lokaal bestuur beslist om over te stappen naar de financiële software van Remmicom.

 

In zitting van 11 april 2019 werd de vernieuwde financiële software in kader van BBC 2020 gegund aan Remmicom.

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 11 april 2019 goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Upgrade financiële toepassingen in kader van BBC 2020 gemeente + OCMW 2019-2023” aan Remmicom nv, KBO nr. BE 0435-216-135, Stationsstraat 145 te 2235 Westmeerbeek. De andere financiële software werd vroeger gegund aan Remmicom (voor het OCMW 22 februari 2017, voor de gemeente 1999).

 

Remmicom besloot intussen om samen te werken met Cipal Schaubroeck. Op de demo-dag van 25 april 2019 bleek dat Remmicom niet haar eigen software maar die van Cipal Schaubroeck aan lokaal bestuur Mol zou aanbieden. Dit stelt ons voor aanzienlijke problemen.

 

Er wordt voorgesteld om over te gaan tot een dading met Remmicom om de opdrachten voor financiële software te verbreken zodat gemeente Mol een nieuwe overheidsopdracht kan doen en de financiële software zoeken die het beste bij haar behoeftes past.

 

In zitting van 22 augustus 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen principieel de dadingsovereenkomst goed.

 

Goedkeuring van de dadingsovereenkomst wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

VERORDENING - ZWEM- EN RECREATIEVERBOD RESORT DE KEMPEN - BEKRACHTIGING

Tijdens een visuele controle op 2 september 2019 van de zwemvijver van het recreatiedomein Resort De Kempen, Kiezelweg 17 in Mol, werd een verdachte drijflaag vastgesteld. Aangezien de drijflaag in de zwemzone gelegen was en er ernstige gezondheidsrisico's bestonden bij contact met de drijflaag of onderdompeling in het water waarin microcystines aanwezig waren, adviseerde het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - per mail van 5 september 2019 - om een zwem- en recreatieverbod uit te vaardigen.

 

Omwille van de ernstige gezondheidsrisico's heeft de burgemeester op 5 september 2019 een politieverordening uitgevaardigd inzake het zwem- en recreatieverbod in de zwemvijver van het recreatiedomein Resort De Kempen.

 

Bijlagen:

1)      mail agentschap Zorg en Gezondheid 2 september 2019

2)      resultaten staalname

3)      kopie burgemeesterbesluit zwemverbod 5 september 2019

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 5 september 2019 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 05/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

AFSCHERMING HET STEENTJE (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

Op vraag van de Heer Goelen zelf brengen wij volgend idee naar voren i.v.m. de 2 aanrijdingen die reeds gebeurden in de gevel van het voormalige t’Steentje. Omdat dit gebouw een beschermd gebouw (inventaris onroerend erfgoed) is en van enige waarde, vinden wij het verstandig om een soort buffer te voorzien op de plaats waar op 9 mei 2019 een wagen binnenreed, recht tegenover de rode lichten dus. Deze kan bestaan uit bv. in de grond verankerde palen die de impact van een volgend verkeersongeval of een aanrijding kunnen tegenhouden. Een wagen heeft op die plaats trouwens geen volle snelheid omdat hij ofwel aan de rode lichten van 0 vertrekt of omdat hij de bocht moet nemen enerzijds richting Martelarenstraat en anderzijds het centrum. Ook een mogelijkheid is om een soort signalisatie te plaatsen waarbij de bestuurder duidelijk ziet dat hij moet afdraaien. (zie bijgevoegde foto) We weten natuurlijk ook dat het laatste ongeval te maken had met overmacht of het onwel worden van de bestuurder maar dan kan op deze manier nog veel leed en geld bespaard worden.

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

BOULEVARDPARK (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

Wij komen terug op de veiligheid en de problemen op het Boulevardpark. Recente meldingen van buurtbewoners wijzen erop dat de situatie helemaal niet verbetert maar nog erger wordt. Er werden zelfs gebruikte condooms gevonden op de speelplaats voor de kinderen. De geluidsoverlast is zeer hinderlijk vooral in de avond en de nacht. Dit is nogal frappant want dan is het park "spreekwoordelijk" gesloten. Natuurlijk niet moeilijk als er geen controle gebeurt en er ook geen poorten hangen, wat wij bij 1 van de vorige gemeenteraden ook reeds voorstelden maar op een muur stoten en als antwoord kregen dat dit mee zou bekeken worden bij een grote verandering.  Waarom kunnen hier geen camera’s komen die dag en nacht filmen? Waarom kan hier door de politie niet regelmatig gecontroleerd worden, ook in de nacht en daarna hard opgetreden? Moet er eerst een verkrachting gebeuren? Moet er eerst een zedenfeit gebeuren? Moet er eerst misschien een drugsdode vallen vooraleer het huidige bestuur de nodige maatregelen neemt? In het reglement dat ik toevoegde staat nochtans duidelijk dat dit alles niet mag en zelfs verboden is, er staan openingsuren en sluitingsuren maar alles wordt aan de laars gelapt. Wij vragen een veilig Mol, waar de bevoegde instanties eindelijk hun verantwoordelijkheid nemen. Wij vinden dat door dit alles te laten gebeuren de bevoegde instanties wel degelijk verantwoordelijk kunnen gesteld worden in tegenstelling wat er in het reglement staat. Misschien nog even bij vermelden dat jullie gerust de namen mogen hebben van de buurtbewoners en er eens zelf je licht kunnen opsteken.

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

BANKEN STATION (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

Een maand te vroeg maar ik kon niet meer wachten. Ik had heel graag van de schepen een bestelbon of bewijs gezien dat deze banken inderdaad besteld zijn of worden geplaatst. En misschien moet je in de politiek geduld hebben voor er iets wordt bewerkstelligd, maar geduld heeft ook zijn grenzen. Een aantal maanden geleden vroeg ik reeds een bewijs over de bestelling of de plaatsing en toen kreeg ik het niet, wel ik vraag het nu opnieuw want als men ons aan het lijntje blijft houden wordt het wel heel ongeloofwaardig.

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

KRUISPUNT OVERWEG ROZENBERG-GINDERBUITEN (Vlaams Belang - Sofie Molenberghs)

Er zijn zeer gevaarlijke situaties op verschillende kruispunten. Rozenberg - Ginderbuiten - Gompelbaan - Charel Coolspad - Leenhofstraat - Kolkstraat. Wanneer men de Kolkstraat uitrijdt moet men op het fietspad gaan staan om het verkeer dat uit de Rozenberg komt te zien. Auto’s die van de Rozenberg richting Gompelbaan rijden, rijden zeer snel wat een zeer gevaarlijke situatie is. Zou het mogelijk zijn om hier een verkeersremmer te voorzien?

Ook het oversteken van fietsers die uit het Charel Coolspad komen vormen een gevaar. Er is geen fatsoenlijke oversteekplaats, hetzelfde geldt bij het oversteken van de Leenhofstraat richting Ginderbuiten.

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

TIMING WERKEN MARKT-MARTELARENSTRAAT (PUNT ONDER VOORBEHOUD DAT DE WERKEN NOG NIET AFGEROND ZIJN OP 9 SEPTEMBER) (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

"Een absolute vereiste is de timing van de werken: deze moeten afgerond zijn als de eerste schooldag terug begint op 2/9." Zo communiceerde het gemeentebestuur (openbare werken) op haar site. Mijn verwondering is dan ook groot dat deze werken niet gehaald werden ZELFS door onvoorziene omstandigheden die gerust opgevangen hadden kunnen worden door een extra werktijd in te calculeren wegens overmacht. Vele bewoners maakten aan ons over dat er niet altijd werd doorgewerkt, dat er dagen waren dat er geen kat te zien was maar men liet precies maar begaan met de grote hinder als resultaat. Ik weet uit eigen ervaring dat het niet altijd even gemakkelijk is om de werken op een vooraf vastgestelde termijn klaar te krijgen maar vind het toch betreurenswaardig dat een organisatie als openbare werken hier op dit belangrijke kruispunt er niet in slaagde!

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

PEUTERSPEELPUNT (Open VLD - Bas Van Olmen)

De gemeente Mol heeft recent initiatief genomen, om het Peuterspeelpunt per brief beter kenbaar te maken bij ouders van 0-3-jarigen.

- Kan de conformiteit van dit initiatief met de geldende privacyregelgeving worden toegelicht? Werden er desbetreffend adviezen ingewonnen, indien ja, hoe luidden die?

- De ouder(s) werden aangesproken als “Beste mama, papa van xx”. Dat is geen neutrale aanspreking (denk aan eenoudergezinnen en kinderen met homofiele ouders). Engageert de gemeente Mol zich voor de toekomst voor levensbeschouwelijke neutraliteit?

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

ONVEILIGE VERKEERSSITUATIE GASSTRAAT-ASSTRAAT (Open VLD - Ria Melis)

De werken in Martelarenstraat hebben vertraging opgelopen waardoor het verkeer bij de aanvang van het schooljaar moeilijk is verlopen. Daarbij aansluitend is de verkeerssituatie in de Gasstraat en de Asstraat er zeker niet veiliger op geworden. Integendeel, onderstaande foto duidt op een situatie die alles behalve veilig is, het tweerichtingsverkeer in de Asstraat is hier onverantwoord en zeker wanneer de scholen gedaan zijn. Er zijn tijdelijke borden geplaatst, maar waarom zo, zie foto?

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

ONZE LIEVE VROUWESTRAAT (Open VLD - Hans Schoofs)

Een renovatie van deze onveilige straat dringt zich op, graag de stand van zaken.

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

PROFIEL WEG EZAART (Open VLD - Bas Van Olmen)

Aquafin zal tussen de Zuiderring en de Slagmolenstraat, behalve rioleringswerken uitvoeren, ook een gescheiden fietspad aanleggen. In het verleden werden door de gemeente Mol onderhandelingen gevoerd met het Vlaams Gewest om ook tussen de Slagmolenstraat en Ginderbroek het profiel van de straat Ezaart te wijzigen (met inbegrip van een ruimer fietspad). De heraanleg van het eerste deel van die baan, is een goede gelegenheid om ook de rest van de weg aan te pakken. Wat is de stand van zaken in voormelde onderhandelingen, met betrekking tot de straat Ezaart en haar profiel?

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

BESPREKING BEGROTING-MEERJARENPLANNING (Open VLD - Hans Schoofs)

Hoe gaat de meerjarenplanning besproken worden?

Hoe gaan de gemeenteraadsleden hierbij betrokken worden?

Hoe gaat de commissiewerking hiervoor georganiseerd worden?

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

FIETSPAD JAKOB SMITSLAAN (Open VLD - Bas Van Olmen)

Mol doet mee aan de actie "Op een proper fietspad terug naar school" (zie e-mail van de communicatiedienst maandag 26 augustus). Het fietspad aan de Jakob Smitslaan werd niet schoongeveegd door de gemeente. Deze straat werd nochtans expliciet vermeld in voormelde communicatie, is een belangrijke verbindingsweg in onze gemeente, al helemaal omdat het SJB college eraan gelegen is. Hoe komt dat?

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

PROJECT KEIRLANDSE ZILLEN (Memo - Koen Van Gompel)

Al geruime tijd horen we niets meer van het project op de Keirlandse Zillen. Is er nog evolutie in dit project? Hoever staan de plannen?

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

STAND VAN ZAKEN BOUWPROJECT  'BOETIEKHOTEL' TE CORBIESTRAAT 79 (Memo - Solange Abbeloos)

Na de wijziging in de aanvraag tot een omgevingsvergunning voor het bouwen van een hotel in de Corbiestraat 79, werd een tweede openbaar onderzoek opgestart. Dit eindigde op 8 augustus 2019. Na dit laatste onderzoek zijn er in totaal meer dan 70 bezwaarschriften toegekomen bij de gemeente. Wat is de stand van zaken in dit dossier?

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

WERKEN KRUISPUNT MARTELARENSTRAAT-NIEUWSTRAAT-MARKT (Memo - Koen Van Gompel)

Ondanks ‘de absolute vereiste’ en eerder gemaakte beloftes zijn de werken aan het voornoemde kruispunt niet op tijd klaar geraakt. Uiteraard hebben deze werken een serieuze impact op de vlotte verkeersstroom en de bereikbaarheid van onze gemeente. Wat is de oorzaak van de vertraging en wordt de aannemer hiervoor in gebreke gesteld?

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

KERSTMARKT (SP.a - Tomas Sergooris)

Op Mol Feest vernamen we dat de kerstmarkt in Mol dit jaar 2 dagen in plaats van 1 dag zal duren én dat dit een week later plaats zal vinden dan gebruikelijk. Op zich kan hier een goede reden voor zijn. Jammer genoeg valt de gemeentelijke kerstmarkt dit jaar samen met de wintermarkt van Hier is Ginderbuiten. Onze vragen:

- wat zijn de argumenten om dit te doen?

- hoe ziet de organisatie eruit?

- was er overleg met de deelraad Toerisme en de verenigingen en wat was hun advies?

- Waren er gesprekken met Hier is Ginderbuiten en is er bereidheid vanuit het bestuur om de datum aan te passen?

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 09 september 2019

 

KRUISPUNT MARKT-NIEUWSTRAAT-MARTELARENSTRAAT (SP.a - Tomas Sergooris)

Dit kruispunt is zeer relevant voor de afwikkeling van het verkeer in en rond Mol-centrum. Eind juni werd aangekondigd dat dit kruispunt tijdens de grote vakantie zou afgesloten worden en op 2 september opnieuw zou opengaan. De laatste week voor de start van het schooljaar werd eerst aangekondigd dat het kruispunt zou opengaan volgens plan. Nadien werd dit herroepen en werd gecommuniceerd dat het kruispunt ten vroegste op maandag 9 september zou opengaan.

1. werden deze werken in juni tijdig aangekondigd aan de bevolking en handelaars?

2. waarom werd er voorbarig gecommuniceerd dat het kruispunt op 2 september opnieuw zou opengaan?

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2019