Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 28 JUNI 2021 - GOEDKEURING

De notulen van 28 juni 2021 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 28 juni 2021

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

EEDAFLEGGING - FINANCIEEL DIRECTEUR - GOEDKEURING

Karen Berghmans werd door de gemeenteraad in de zitting van 28 juni 2021 aangesteld als financieel directeur, decretale graad in statutair dienstverband op proef met ingang van 1 oktober 2021.

 

Karen Berghmans dient de eed af te leggen in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.

 

Goedkeuring eedaflegging wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

DECRETALE GRADEN - WAARNEMENDE FUNCTIES - AANSTELLING

In het belang van de continuïteit en de efficiëntie van de gemeentelijke dienstverlening is het aangewezen om op voorhand een plaatsvervangend algemeen directeur en een plaatsvervangend financieel directeur aan te duiden voor het geval de algemeen directeur of financieel directeur afwezig of verhinderd is.

 

In gemeenteraadszitting van zitting van 24-06-2019 werden volgende personeelsleden in volgorde erkend als waarnemend algemeen directeur tijdens de afwezigheid of verhindering van de titelvoerend algemeen directeur:

1. Joke Lievens, bestuurscoördinator

2. Erwin Vandenbergh, bestuurscoördinator

3. Machteld Bollen, bestuurscoördinator

 

Naar aanleiding van het vrijwillig ontslag van Joke Lievens, dient er een aanpassing te gebeuren in de bestaande regeling van waarneming decretale graad algemeen directeur.

 

Verder werd in gemeenteraadszitting van 24-06-2019 navolgend personeelslid erkend als waarnemend financieel directeur tijdens de afwezigheid of verhindering van de titelvoerend financieel directeur:

1. Bert Joris, afdelingshoofd financiële zaken

 

In gemeenteraadszitting van 24-06-2021 werd Karen Berghmans bevorderd tot financieel directeur, met als datum indiensttreding 1-10-2021.  De toekomstig financieel directeur wenst een nieuwe regeling uit te werken van waarneming decretale graad financieel directeur.

 

De algemeen directeur, Stefan Hendrix, stelt voor dat volgende personeelsleden hem in volgorde vervangen bij afwezigheid of verhindering:

1. Erwin Vandenbergh, bestuurscoördinator

2. Machteld Bollen, bestuurscoördinator

 

De toekomstig financieel directeur, Karen Berghmans, stelt voor dat volgende personeelsleden haar in volgorde vervangen bij afwezigheid of verhindering:

1. Bert Joris, afdelingshoofd financiële zaken

2. Ria Van Hoof, hoofddeskundige financiële zaken

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

OPVOLGINGSRAPPORTERING - 2021 - KENNISNAME

De opvolgingsrapportering geeft de raadsleden een stand van zaken van de uitvoering van de prioritaire acties en laat ze toe om de evolutie van de uitgaven en de ontvangsten van het lopende jaar op te volgen en die te vergelijken met het goedgekeurde budget.

De regelgeving legt één minimale rapportering per jaar op: minstens voor het einde van september moet de opvolgingsrapportering over het eerste semester van het lopende jaar worden voorgelegd.

 

Bijlage:

1) Opvolgingsrapportering 2021

 

Kennisname wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

SUBSIDIEREGLEMENT - HERSTARTSUBSIDIE VOOR VERENIGINGEN - GOEDKEURING

Met de middelen uit het Vlaamse corona-noodfonds wil de gemeente het rijke verenigingsleven versterken door te zorgen dat ze niet in zware financiële problemen komen door deze crisis en om ze ook op lange termijn te versterken.

 

Bovenop de reeds toegekende noodsteun, krijgen de verenigingen een herstartsubsidie die de helft bedraagt van de verkregen subsidie van 2019.

 

Om verenigingen te ondersteunen bij hun promotie geeft het gemeentebestuur iedere vereniging een subsidie van 15 euro voor het ontwerp van een affiche/flyer of voor de druk hiervan.

 

Bijlagen:

1)advies cultuurraad Mol

2)advies seniorenraad

3)advies jeugdraad Mol

4)advies sportraad

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

CULTUURSUBSIDIES - WIJZIGING WERKINGSJAAR 2021 - GOEDKEURING

De cultuurverenigingen hebben het ook dit werkjaar zwaar te verduren omwille van de coronacrisis. Geplande activiteiten konden niet plaatsvinden. Bovendien verloren heel wat verenigingen inkomsten door het wegvallen van hun normale werking en activiteiten.

Een enquête in april 2021 peilde naar de uitdagingen en noden van de verenigingen bij de heropstart. Uit deze enquête blijkt dat er niet enkel financiële uitdagingen zijn, maar ook dat het een impact heeft op het mentaal welzijn en dat de heropstart na corona niet bij iedere vereniging vlot zal verlopen.

 

De coronacrisis brengt opnieuw veel onzekerheid met zich mee wat betreft de subsidie die de verenigingen in 2022 zouden kunnen krijgen op basis van de werking in 2021.

De voorwaarden van het subsidiereglement voor cultuurverenigingen zijn opgesteld vanuit de veronderstelling dat de verenigingen een normale jaarwerking konden hebben. Indien de voorwaarden voor het werkingsjaar 2021 dezelfde blijven, zullen vele cultuurverenigingen hieraan niet kunnen voldoen. Het lijkt onbillijk dat de reeds zwaar getroffen verenigingen ook hun subsidies zouden verliezen door de coronacrisis, wat voor hen een overmachtssituatie uitmaakt.

 

De Koepel van de Cultuurraad deelt de bezorgdheid en vraagt om opnieuw af te wijken van dit subsidiereglement.

 

In 2020 werd met de cultuurdienst een berekening gemaakt op basis van de subsidiebedragen van de voorbije 3 jaar (2017, 2018 en 2019). Iedere vereniging die de gedurende die 3 jaar minstens één dossier ingediend heeft, heeft recht op een gemiddeld bedrag, gebaseerd op het aantal ingediende jaren. Daarna werd alles herleid naar het globaal te verdelen subsidiebedrag van 33.000 euro. 

Iedere vereniging die in 2020 of 2021 is aangesloten bij de cultuurraad en verenigingen die door de maatregel geen recht hebben op een subsidie, maar die wel activiteiten hebben georganiseerd in werkingsjaar 2021, kunnen beroep doen op een subsidie die verdeeld zal worden op basis van de parameters zoals die normaal ook worden toegepast.

 

Bijlagen:

1)      subsidiereglement cultuurbeleid

2)      cultuursubsidies werkjaar 2021 - vraag cultuurraad

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

KERKFABRIEK WEZEL - REKENING 2020 - ADVIES

De rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Jozef, Mol-Wezel sluit met volgend resultaat:

 

Exploitatieoverschot

23.530,28 euro

Investeringtekort

-7.865,00  euro

 

De kerkfabriek ontving in 2020 een toelage van 9.745,55 euro waarvan 6.500 euro van het gemeentebestuur van Mol.

 

Bijlage:

1)      Jaarrekening 2020 Wezel

 

Gunstig advies wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

KERKFABRIEK CENTRUM - REKENING 2020 - ADVIES

De rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Pieter en Paulus, Mol-Centrum sluit met volgend resultaat:

Exploitatieoverschot

19.845,13 euro

Investeringsoverschot

41.581,08 euro

 

De kerkfabriek ontving in 2020 een toelage van 32.150 euro van het gemeentebestuur.

 

Bijlage:

1)      Jaarrekening 2020 Centrum

 

Gunstig advies wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

KERKFABRIEK EZAART - REKENING 2020 - ADVIES

De rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus, Mol-Ezaart sluit met volgend resultaat:

 

Exploitatietekort

7.502,31 euro

Investeringsoverschot

81.392,06 euro

 

De kerkfabriek ontving in 2020 geen toelage van het gemeentebestuur.

 

Bijlage:

1)      Jaarrekening 2020 Ezaart

 

Gunstig advies wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

KERKFABRIEK GINDERBUITEN - REKENING 2020 - ADVIES

De rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Jozef Ambachtsman, Mol-Ginderbuiten sluit met volgend resultaat:

 

Exploitatieoverschot

14.750,75 euro

Investeringstekort

-3.355 euro

 

De kerkfabriek ontving in 2020 een toelage van 5.540 euro van het gemeentebestuur.

Het investeringstekort is te wijten aan de gerechtskosten mbt de waterinsijpeling aan de dakkapellen. Een budgetwijziging dringt zich op om het investeringstekort aan te zuiveren.

 

Bijlage:

1)      Jaarrekening 2020 Ginderbuiten

 

Gunstig advies wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

KERKFABRIEK GOMPEL - REKENING 2020 - ADVIES

De rekening 2020 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Mol-Gompel sluit met volgend resultaat:

 

Exploitatieoverschot

2.294,60 euro

Investeringsoverschot

 0 euro

 

De kerkfabriek ontving in 2020 een toelage van 4.600 euro van het gemeentebestuur.

 

Bijlage:

1)      Jaarrekening 2020 Gompel

 

Gunstig advies wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

KERKFABRIEK MILLEGEM - REKENING 2020- ADVIES

De rekening 2020 van de kerkfabriek Sint Odrada, Mol-Millegem sluit met volgend resultaat:

 

Exploitatieoverschot

3.335,34 euro

Investeringsoverschot

26.171,67 euro

 

De kerkfabriek ontving in 2020 geen toelage van het gemeentebestuur.

 

Bijlage:

1)      Jaarrekening 2020 Millegem

 

Gunstig advies wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

KERKFABRIEK POSTEL - REKENING 2020 - ADVIES

De rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Niklaas, Mol-Postel sluit met volgend resultaat:

 

Exploitatieoverschot

16,54 euro

Investeringsoverschot

 0 euro

 

De kerkfabriek ontving in 2020 geen toelage van het gemeentebestuur.

 

Bijlage:

1)      Jaarrekening 2020 Postel

 

Gunstig advies wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

KERKFABRIEK RAUW- REKENING 2020 - ADVIES

De rekening 2020 van de kerkfabriek Carolus-Borromeus, Mol-Rauw sluit met volgend resultaat:

 

Exploitatieoverschot

33.726,81 euro

Investeringsoverschot

 0 euro

 

De kerkfabriek ontving in 2020 een toelage van 13.350 euro van het gemeentebestuur.

 

Bijlage:

1)      Jaarrekening 2020 Rauw

 

Gunstig advies wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

KERKFABRIEK SLUIS - REKENING 2020 - ADVIES

De rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Bernardus, Mol-Sluis sluit met volgend resultaat:

 

Exploitatieoverschot

6.453,68 euro

Investeringsoverschot

 0 euro

 

De kerkfabriek ontving in 2020 een toelage van 10.300 euro van het gemeentebestuur.

 

Bijlage:

1)      Jaarrekening 2020 Sluis

 

Gunstig advies wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

2021KB45 FINANCIERING VERNIEUWBOUW KUNSTENCAMPUS DE ZWAAN MET AUDIT EN TECHNISCH-FINANCIËLE PROJECTBEGELEIDING - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

Omschrijving opdracht

Financiering vernieuwbouw kunstencampus De Zwaan met audit en technisch-financiële projectbegeleiding.

De totale verbouwing van site De Zwaan tot kunstencampus, gespreid over drie fases en legislaturen bedraagt € 15.000.000. Deze opdracht bedraagt de financiering van de eerste fase (€ 6.200.000 kapitaal + raming € 1.200.000 rente) en een technisch-financiële projectbegeleiding inclusief audits voor de volledige opdracht (raming € 300.000 incl. btw).

Gunningswijze

openbare procedure

Budget

22102007/082000-INVESTERING-U (actieplan 7/4) (actie 7/4/1), 42330000/004000 (actieplan 8/1) (actie 8/1/3) en 65000000/004000 (actieplan 8/1) (actie 8/1/3)

Raming

€ 6.363.636,36 excl. btw of € 7.700.000,00 incl. 21 % btw

 

In het kader van de opdracht “Financiering vernieuwbouw kunstencampus De Zwaan met audit en technisch-financiële projectbegeleiding” werd een bestek met nr. 2021KB45 opgesteld door afdeling patrimonium en financiën.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 6.363.636,36 excl. btw of € 7.700.000,00 incl. 21 % btw.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

 

Bijlage:

1)      Bestek

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze worden gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

2021NR45 SLOPEN VAN EEN BESTAAND GEBOUW EN BOUWEN VAN EEN NIEUWE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RAUW - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

Omschrijving opdracht

Slopen van een bestaand gebouw en bouwen van een nieuwe buitenschoolse kinderopvang Rauw

Gunningswijze

openbare procedure

Budget

22199000/094506-INVESTERING-U (actieplan 5/2) (actie 5/2/2)

Raming

€ 1.143.000,00 excl. btw of € 1.211.580,00 incl. 6 % btw

 

De ontwerpopdracht voor de opdracht “Slopen van een bestaand gebouw en bouwen van een nieuwe buitenschoolse kinderopvang Rauw” werd gegund aan AAT architecten (Architecten Associatie Turnhout), KBO nr. BE 0476051650, Everdongenlaan 9 bus 18 te 2300 Turnhout.

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2021NR45 opgesteld door de ontwerper, AAT architecten (Architecten Associatie Turnhout), Everdongenlaan 9 bus 18 te 2300 Turnhout.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.143.000,00 excl. btw of € 1.211.580,00 incl. 6 % btw.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Bijlagen:

1) Bestek

2) Raming

3) Plannen

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze worden gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

LINDEPLEIN - WIJZIGING LOCATIE VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATS - GOEDKEURING

Sinds geruime tijd startte onze gemeente met het aanbrengen van speciale ZEBRApaden in de schoolomgevingen. Deze ‘in het oog springende’ ZEBRApaden verhogen de zichtbaarheid van de oversteekplaatsen aan de scholen en verbeteren de verkeersveiligheid. Het is een eerste actie binnen de beleidsambitie om structureel de verkeersveiligheid aan de scholen te verbeteren.

De reeds bestaande zebrapaden worden door een externe firma in kunststof (thermoplast) opvallend gemarkeerd. De witte lijnen steken fel af tegen een felgroene ondergrond. Het zebrapad wordt aan beide kanten geflankeerd door leuke afbeeldingen van een zebra of 'graag traag'.

 

Voor de schoolomgeving Millekemol in Millegem wordt er voorgesteld om de twee bestaande voetgangersoversteekplaatsen, beide gelegen in een bocht, op te heffen en één nieuw ZEBRApad aan te leggen. De aanleg van de nieuwe oversteekplaats zorgt niet alleen voor een beveiliging van de oversteekbewegingen, maar geeft ook een duidelijk signaal aan de automobilist dat hij hier voetgangers kan verwachten en zich in een schoolomgeving bevindt.

 

Advies mobiliteit: de sectie mobiliteit adviseert om één nieuwe voetgangersoversteekplaats (ZEBRApad) aan te leggen en de twee bestaande voetgangersoversteekplaatsen op te heffen.

 

Bijlagen:

1)      Lindeplein Millegem

2)      GR 12 november 1973

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

SITE GALBERGEN, VZW SPEELPLEINEN VAN MOL - AANGEPASTE GEBRUIKSOVEREENKOMSTEN - GOEDKEURING

Op 11 april 2016 sloot de gemeente Mol overeenkomsten af met de vzw Speelpleinen van Mol m.b.t. het gebruik van het monitorenlokaal, de terreinen en het kampgebouw, gelegen Don Boscostraat 31 en 35 in Mol. Nu het kampgebouw en de site vernieuwd zijn, dienen deze overeenkomsten geactualiseerd te worden.

 

De gemeenteraad hechtte in zitting van 22 juni 2020 reeds goedkeuring aan gewijzigde gebruiksovereenkomsten, maar op vraag van vzw Speelpleinen werden de overeenkomsten opnieuw onderhandeld en aangepast. De overeenkomsten worden hierdoor opnieuw ter goedkeuring voorgelegd.

 

Bijlagen:

1)      Aangepaste overeenkomst monitorenlokaal site Galbergen

2)      Aangepaste overeenkomst terreinen en kampgebouw site Galbergen

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

FEYNEND 66 - GRATIS GRONDAFSTAND IN UITVOERING VAN DE VOORWAARDEN BEPAALD IN DE OMGEVINGSVERGUNNING 2020/27 - GOEDKEURING

Op 4 maart 2021 leverde het gemeentebestuur een omgevingsvergunning af voor het verkavelen van een grond in 1 lot dat bestemd is voor een eengezinswoning in open bebouwing (rechts van Feynend 66), lot 1 wordt afgesplitst als bouwgrond en lot 2 wordt ingelijfd in het openbaar domein van de gemeente Mol.

 

Op 22 februari 2021 keurde de gemeenteraad de zaak van de wegen met gratis grondafstand van lot 2, gelegen langs Feynend 66, 5de afdeling, sectie D, deel van nummer 107/02, 51ca groot, goed.

 

In de omgevingsvergunning werd de voorwaarde opgenomen dat lot 2 gratis dient te worden afgestaan aan de gemeente Mol, om ingelijfd te worden in het gemeentelijk openbaar domein.

 

Bijlagen:

1)      Afbakeningsplan

2)      Bodemattest

3)      CBS omgevingsvergunning 2020-27

4)      GR zaak van de wegen

5)      Ontwerpakte

6)      Verkavelingsplan

 

Goedkeuring van de gratis grondafstand wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

HEUVELSTRAAT (68-74)- GRATIS GRONDAFSTAND IN UITVOERING VAN DE VOORWAARDEN BEPAALD IN DE OMGEVINGSVERGUNNING 2020/29 - GOEDKEURING

Op 11 maart 2021 leverde het gemeentebestuur een omgevingsvergunning af voor het verkavelen van een perceel in 3 loten, waarbij lot 1 bestemd is voor een eengezinswoning in open bebouwing (tussen Heuvelstraat 68-74), lot 2 uit de verkaveling gesloten wordt omdat dit reeds bebouwd is (Dalstraat 91) en lot 3 ingelijfd wordt bij de gemeenteweg Heuvelstraat.

 

Op 22 februari 2021 keurde de gemeenteraad de zaak van de wegen met gratis grondafstand van lot 3, gelegen ter hoogte van Heuvelstraat (tussen huisnrs. 68 en 74), 1ste afdeling, sectie G, deel van nummer 55/G, 1a32ca groot, goed.

 

In de omgevingsvergunning werd de voorwaarde opgenomen dat lot 3 gratis dient te worden afgestaan aan de gemeente Mol, om ingelijfd te worden in het gemeentelijk openbaar domein.

 

Bijlagen:

1)      Afbakeningsplan

2)      Bodemattest Ovam

3)      GR 22 februari 2021 zaak van de wegen

4)      Ontwerpakte

5)      Verkavelingsplan

6)      Verkavelingsvergunning

 

Goedkeuring van de gratis grondafstand wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

LOSTRAAT 4- GRATIS GRONDAFSTAND TER REALISATIE VAN DE ROOILIJN - GOEDKEURING

Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 2 april 2020 kennis van de verdeling/afsplitsing van percelen grond gelegen in Mol, 1ste afdeling, sectie G, nummers 1084M4, 1084H3, 1084Z4 en 1084A5.  De splitsing gebeurde met het oog op het vestigen van een erfpacht op een jeudgheem met aanhorigheden, een park met aanhorigheden en grond, een bibliotheek met aanhorigheden en grond en een parochiecentrum met aanhorigheden en grond met een totale oppervlakte van 68a19ca.

Voortvloeiend hieruit wenst de Kerkfabriek Sint-Jozef uit Mol-Wezel, lot 2 met een oppervlakte van 59ca, aangeduid op het plan opgemaakt door landmeter-expert Johan Livens uit Geel, gratis af te staan aan het gemeentebestuur, ter realisatie van de rooilijn Lostraat.

 

Bijlagen:

1)      ActaMaps Lostraat

2)      Bodemattest Ovam

3)      CBS 2 april 2020 kennisname splitsing

4)      Kadastraal plan

5)      Kadastrale legger

6)      Notarisbrief

7)      Ontwerpakte

8)      Opmetingsplan

 

Goedkeuring van de gratis grondafstand wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

MOLSE TENNIS CLUB EN PADEL CLUB - VERLENGING ERFPACHTOVEREENKOMST - GOEDKEURING

De Molse Tennis en Padel Club (MTPC) heeft haar terreinen op percelen die in erfpacht gegeven worden door de gemeente.  De terreinen van MTPC hebben een oppervlakte van 1ha98a77ca.  De erfpachtovereenkomst neemt een einde op 13 november 2021.  In de erfpachtakte is voorzien dat deze verlengd kan worden.

 

In 2014 werd de tennishal uitgebreid met 1 tennisterrein.  In 2019 en 2021 leverde het college van burgemeester en schepenen omgevingsvergunningen af voor de aanleg van in totaal 10 padelterreinen.

 

Om de investeringen te kunnen afschrijven, is een verlenging van de erfpacht met 27 jaar aangewezen.

 

Bijlagen:

1)      Bodemattest Ovam sectie E nr 219H (Balen)

2)      Bodemattest Ovam sectie F nr 1804W

3)      Bodemattest Ovam sectie F nr 1804Y

4)      Kadastraal plan

5)      Ontwerpakte

6)      Oorspronkelijke erfpacht 1984

7)      Uitbreiding erfpacht 2006

8)      Uittreksel kadastrale legger

9)      Uittreksel kadastrale legger_2

10)  Verlenging erfpacht 2012

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

MUYSERTSTRAAT - OPHEFFING GEDEELTE BUURTWEG NR. 86 - GOEDKEURING

Tussen de Muysertstraat en de Sint-Bernardusstraat lopen een aantal buurtwegen (nr. 86) noordwaarts richting ‘Miramar’.  De meest linkse van deze buurtwegen, gelegen achter de woning Muysertstraat 68, is doodlopend en in onbruik.  Alle percelen aanpalend aan deze buurtweg behoren ondertussen toe aan dezelfde eigenaar en worden ontsloten via andere gemeentewegen.  Om de administratieve en juridische toestand aan te passen aan de feitelijke toestand wordt de procedure opgestart tot opheffing van dit verlaten buurtweggedeelte.

 

De sectie patrimonium & projecten stelde een grafisch plan op tot opheffing van dit gedeelte van de gemeenteweg.

 

Bijlagen:

1)      Grafisch plan

2)      Schattingsverslag

3)      Verbintenis van de aanvrager

 

De gemeenteraad wordt gevraagd het grafisch plan tot gedeeltelijke opheffing voorlopig vast te stellen en het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven een openbaar onderzoek te organiseren.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

OMG 2021/133 - ZAAK VAN DE WEGEN - GOEDKEURING

Op 6 maart 2021 ontving het gemeentebestuur van B & G Vastgoed, Vaartstraat 176, 2520 Ranst, de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande bebouwing en het bouwen van 5 appartementen en 2 tuinbergingen voor een perceel gelegen te Mol, Ginderbuiten 269, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie B nr. 1023H.

Voor de realisatie van het project is het noodzakelijk een strook grond van 60 m² (perceel kadastraal bekend als afdeling 2 sectie B nr. 1023H/deel) in te lijven in het openbaar domein.

De grondafstand gebeurt gratis. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt de voorziene rooilijn ter hoogte van Fransveld gerealiseerd.

 

Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 4 juni 2021 tot en met 3 juli 2021, werd er één bezwaarschrift ingediend.

 

Bijlagen:

1)      landmeetkundig plan

2)      BA_I_N_1_Inplantingsplan

3)      bezwaarschrift 1

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

OMG 2021/417 - ZAAK VAN DE WEGEN - GOEDKEURING

Omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door Pidpa OPDRAVER met als contactadres Desguinlei 246, 2018 Antwerpen.

Het betreft een aanvraag voor het uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de Sint-Apollonialaan, Keirlandse Zillen, Nijverheidsstraat, Postelarenweg, Sterrenstraat, De Rooy, Zelm, Goorstraat, Peperstraat en Boeretangsedreef en zaak van de wegen i.f.v. vergroting en herinrichting van het openbaar domein.

De aanvraag werd voor advies overgemaakt aan de gemeente Mol en werd ontvangen op 14 juni 2021.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2021071981.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar is de vergunningverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen te Mol, Achterbos 2, Bruggeske , 3, De Rooy 1, 4, 6, Peperstraat 53, 55, 62, 111, Postelarenweg 227, 229, St.-Apollonialaan 4, 23, 27, 31, 33, 37, 43, 49, 51, 53, 56, 57, 61, 102, 104, 105, 124, 132, 175, 177, 185, 190, 190A, 190B, 198, 200, 202, Sterrenstraat 11, 13, 15, Zelm 3, 5, 7, kadastraal bekend als afdeling 4 sectie F nrs. 126/2 , 273T, 273S, 274R, afdeling 5 sectie C nrs. 152/2 B, 152/2 A, 483H, 513, 514, 531A, 532, 533, 534, 535, 536, 541F, 546M, 579L, 580E, 581N, 582S, 584H, 590C, 757, 758, 760, 768, 769, 774M, 774R, 774T, 774W, 774Y, 776C, 777, 778, 779B, 780A, 782/2 , 785, 786, 787, 788, 789, 810A, 811A, 812, 816, 817, 818, 819, 821A, 822, 823, 824, 825, 826B, 826A, 827, 834A, 835, 836, 838, 839, 1001, 1002, 1003, 1005B, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010A, 1010B, 1011, 1013, 1014, 1016A, 1017C, 1017A, 1018A, 1019, 1020, 1021A, 1023, 1047, 1049B, 1050B, 1050D, 1052, 1056, 1057, 1058, 1078, 1098L, 1110A, 1111, 1112, 1114, 1115A, 1115B, 1116B, 1117, 1131A, 1131C, 1131D, 1132C, 1133, 1139D, 1139/2 B, afdeling 4 sectie F nrs. 128E, 130B, 130C, 207C, 217G, 221K, 223B, 224E, 261H, 261G, 264G, 264L, 265A, 272M, 272N, 272P, 2061E, 2061F, 2061D, afdeling 5 sectie C nrs. 149D2, 152X4, 152V4, 152Z4, 152Y4, 243R, 246P, 246S, 246R, 246K, 247G, 247L, 247K, 247H, 254B2, 254C2, 254H2, 254X, 254K, 254K2, 254F2, 255V, 255W, 255S, 255T, 255P, 256A2, 478T, 479, 485B, 486M, 486X, 486V, 506X, 519D, 527C, 542R, 546D2, 546E2, 579S, 579F, 580A, 581K, 584K, 584F, 584G, 584A, 759, 767, 770A, 771A, 773R, 773T, 773D, 773W, 774X, 775H, 775F, 779C, 814, 1005A, 1012, 1039A, 1041E, 1051, 1055, 1092K, 1092G, 1109M, 1113, 1116A en 1733F.

 

Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van 22 juli 2021 tot en met 20 augustus 2021.

Er werden 8 bezwaarschriften ingediend.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voor de omgevingsvergunningsaanvraag de zaak van de wegen goed te keuren.

 

Bijlagen:

1) Rooilijnplan

2) Overzichtsplan

3) Advies Patrimonium

4) bezwaarschriften, 8 stuks

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

GEMEENTE MOL - ENERGIE- EN KLIMAATACTIEPLAN - GOEDKEURING

Het gemeentebestuur van Mol heeft de voorbije twee jaar, in samenspraak met IOK en met ondersteuning van de provincie Antwerpen, een energie- en klimaatactieplan of Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) opgesteld dat de doelstellingen en uit te voeren acties beschrijft.

 

Bijlagen:

1)      Advies klimaatplan cultuurraad

2)      Advies klimaatplan deelraad toerisme

3)      Advies klimaatplan duurzaamheidsraad

4)      Energie- en klimaatactieplan

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

EVA VZW CULTUURCENTRUM MOL - AGENDA ALGEMENE VERGADERING 28-9-2021 - GOEDKEURING

Op 28 september 2021 vindt de algemene vergadering van de EVA-vzw Cultuurcentrum Mol plaats.

 

Agenda:

1. Goedkeuring notulen algemene vergadering van 27 april 2021

2. Bespreking en goedkeuring budget 2022

3. Varia

 

Bijlage:

1)      budget 2022

 

Goedkeuring van de agenda, van het budget 2022 en het vaststellen van de vertegenwoordiger van de gemeenteraad worden gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

NOODHULP - OVERSTROMINGSRAMP - GOEDKEURING

Medio juli 2021 kreeg de oostelijke helft van ons land te maken met bijzonder hoge neerslaghoeveelheden die in verschillende streken aanleiding gegeven hebben tot zware overstromingen.  De materiële en menselijke schade is enorm.

 

Naast België werd o.a. ook Duitsland zwaar getroffen, waarbij ook onze voormalige zustergemeente Kall, een dorp in het Eifelgebergte.

 

Naast een donatie aan het Rode Kruis voor steun binnen België wil Mol ook de voormalige Duitse zustergemeente Kall steunen.

 

De overstromingsramp deed zich voor in juli.  In juli en augustus vindt er gebruikelijk geen gemeenteraad plaats.  Omdat de hulp dringend en acuut was werden alle fractieleiders bevraagd of er akkoord kon gegaan worden met het voorzien van financiële noodhulp aan het Rode Kruis en de gemeente Kall.  De fractieleiders gingen hier unaniem mee akkoord.

 

De gemeente Mol voorziet 37.500 euro voor financiële steun aan de watersnood.  Dit bedrag stemt afgerond overeen met 1 euro per inwoner.

 

Van dit totaalbedrag voorziet de gemeente Mol 25.000 euro voor het Rode Kruis.  Zij organiseren de hulpverlening in ons land en zetten de financiële middelen de komende weken en maanden in waar nodig.

De overige 12.500 euro voorzien we voor de voormalige Duitse zustergemeente Kall.  Het recente beëindigen van de officiële stedenband met Kall betekent niet dat de solidariteit en vriendschap stopt.

 

Bijlagen:

1) e-mails van de fractieleiders

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

NOODHULP - ANFOM HAÏTI - GOEDKEURING

De gemeente voorziet in haar begroting jaarlijks € 6.500 voor noodhulp bij rampen of andere noodtoestanden.

 

Op 14 augustus trof een zware aardbeving (7.2 op de schaal van Richter) het zuiden en westen van Haïti. Dit gebied, op ongeveer 150 km van de hoofdstad, is wat meer afgelegen en minder dichtbevolkt. Hierdoor zijn er minder officiële structuren om hulp ter plaatse aan te bieden. Na de moord op de president, eerder dit jaar, staan die officiële structuren sowieso onder druk. Deze combinatie van factoren zorgt ervoor dat kleinere lokale organisaties op dit moment beter geplaatst zijn om snel hulp te bieden aan de getroffen families. Eén van zo'n organisaties is FOKAL, een socioculturele organisatie die ingebed zit in de dorpen en ook partner is van vzw Anfom. Zij hebben bovendien ook tijdens een vorige noodsituatie (orkaan in 2016) efficiënt hulp kunnen bieden.

 

Vzw Anfom is lid van de mondiale raad en vraagt bij de gemeente Mol noodhulp aan, om fondsen te kunnen overmaken voor de eerste fase van het opgestelde post-rampenprogramma in de getroffen zone. Deze fase wordt beheerd door partner FOKAL en bestaat uit onmiddellijke ondersteuning bieden aan meer dan 20 basisorganisaties en kleine ondernemingen die zich bezighouden met eerlijke handel door middel van gecontroleerde geldoverdrachten om hun leden (ongeveer 7000 gezinnen) te helpen uit hun huidige staat van armoede te komen (onderdak bouwen en snelgroeiende gewassen planten). De volledige aanvraag kan worden nagelezen in bijlage.

 

De leden van de derde wereldraad zijn gecontacteerd en hebben unaniem een positief advies gegeven voor deze noodhulp aan Anfom vzw.

 

Bijlagen:

1) Advies derde wereldraad

2) Aanvraag noodhulp Anfom vzw - aardbeving Haïti

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

TWEEDE PENSIOENPIJLER - VALORISATIE TIJDELIJKE WERKLOOSHEID TGV COVID-19 - GOEDKEURING

De aanvullende pensioentoezegging en het verzekeringscontract stellen de periodes van tijdelijke werkloosheid niet gelijk met de activiteit periodes. Bijgevolg zijn de dekkingen in principe niet meer verworven tijdens de periode waarin de arbeidsovereenkomst geschorst is.

 

In tegenstelling tot dit algemene principe voorziet de wet van 7 mei 2020 in een automatische voortzetting, zonder administratieve formaliteiten, van de aanvullende pensioentoezeggingen en verzekeringscontracten ten voordele van de werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens de covid-19-crisis, op voorwaarde dat de premies zijn doorbetaald alsof de werknemers nog steeds actief waren. De wet herroept dus alle mogelijke bepalingen in het contract die ertoe zouden leiden dat de tijdelijk werklozen niet de volledige dekking behouden die de actieve werknemers genieten.

 

Artikel 10 van de wet bepaalt dat:

1)      de voortzetting van de pensioenopbouw geen wijziging van de pensioentoezegging inhoudt; dit betekent dat de wettelijke sociale procedures dus niet dienen te worden nageleefd;

2)      het pensioenreglement formeel aangepast moet worden tegen ten laatste 31 december 2021.

 

Indien het bestuur de periode van tijdelijke werkloosheid ingevolge de covid-19-crisis wenst te verzekeren, dan dient het zelf, samen met het sociaal secretariaat, de nodige premieberekeningen te maken om de trimestriële DmfA-aangiftes in die zin aan te passen. Immers, de logica van de huidige gegevensbestanden maakt dat periodes van tijdelijke werkloosheid niet gelijkgesteld worden met activiteitsperiodes. De premies worden immers berekend op basis van het doorgegeven loon, dat in periode van tijdelijke werkloosheid in de aangifte tot nul herleid is.

 

Het bestuur werd/wordt geconfronteerd met tijdelijke werkloosheid ingevolge de covid-19-crisis. Het college van burgemeester en schepenen van 18 maart 2021 keurde goed dat de periodes van tijdelijke werkloosheid ingevolge van de covid-19-crisis gevaloriseerd worden voor groepsverzekeringspremie van de tweede pensioenpijler, en de nodige correcties hiervoor gebeurden. Het  sociaal secretariaat corrigeerde op onze vraag de DmfA-aangifte.

 

Er dient nog een formele aanpassing van het pensioenreglement te gebeuren.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PIONEER DJ VANAF 1 SEPTEMBER 2021 - GOEDKEURING

Bij de invoer van het nieuwe decreet voor deeltijds kunstonderwijs werd in de gemeentelijke academie voor muziek en woord gestart met de opleiding muziekproductie en DJ.

Beide opleidingen zijn erg in trek en kennen een stijgend leerlingenaantal.

 

In functie van de verdere kwaliteitsvolle uitbouw van de beide opleidingen wenst de gemeentelijke academie voor muziek en woord niet-exclusief samen te werken met Alphatheta EMEA Ltd (koepelorganisatie voor Pioneer DJ, een vooraanstaand leverancier van technische materialen met een uitgebreide kennis rond het thema van muziekproductie en DJ.

 

De academie biedt een zeer uitgebreide opleiding aan tot DJ binnen het DKO. Deze opleiding is dermate uitgebreid en voortschrijdend dat binnen Vlaanderen weinig tot geen alternatieven gekend zijn.

 

De academie wenst uitstraling te geven aan deze DJ-klas en wenst –meer algemeen- Mol te laten fungeren als centrumgemeente wat betreft het DJ-gebeuren. De DJ-klas zou een kwaliteitslabel worden met een regionale uitstraling, evenwel op lange termijn.

 

Door de link te veruitwendigen met de huidige marktleider wenst de academie een positieve uitstraling te bekomen, alsook bekendheid: hierbij wordt gedacht aan workshops, masterclasses, up-to-date kennis en technische ondersteuning, speelkansen voor de academie en de leerlingen en zo meer.

 

Alphatheta EMEA Ltd. wenst bij te dragen aan deze nieuwe wind door het deeltijds kunstonderwijs en engageert zich tot het mede-uitbouwen van de DJ-opleiding binnen Mol en omstreken door het mede-creëren van voormelde technische ondersteuning, masterclasses en zo meer.

 

De overeenkomst voorziet niet in financiële afspraken: geen der partijen streeft een rechtstreeks commercieel belang na ten overstaan van elkaar.

 

Op basis van voorbereidende gesprekken met de verschillende betrokken partijen werd door de juridische dienst van IOK een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.

 

Bijlage:

1) ontwerp samenwerkingsovereenkomst GAMW - Pioneer vanaf september 2021

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

TOEKOMST SKATEPARK (Vooruit - Masha Celen)

De skaters in Mol uiten hun ongerustheid over de toekomst van het skatepark. Het nieuwe jeugdhuis zou naar verluidt verhuizen naar dezelfde site. Klopt dit en is deze beslissing definitief? Hoe zouden we het bestaan van het skatepark kunnen blijven garanderen? Daarnaast vragen we ons af of er al meer informatie is over de plannen voor het nieuwe jeugdhuis. Wat zou er gebeuren met de huidige site? Wij pleiten voor een publieke en groene invulling, wat broodnodig is in het centrum.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

AANVRAAG VERKAVELINGSVERGUNNING PROJECT KEIRLANDSE ZILLEN (Vooruit - Paul Vanhoof)

In de zomerperiode liep er een openbaar onderzoek naar het project Keirlandse Zillen. Cores Development vraagt een verkavelingsvergunning aan. De aanvraag wijkt op enkele cruciale punten af van het masterplan Keirlandse Zillen dat op de Molse gemeenteraad werd goedgekeurd. Aan dit masterplan ging heel wat inspraak vooraf van de omwonenden en Mollenaar. M.b.t. de huidige aanvraag stellen wij ons ernstige vragen over dit gebrek aan participatie, de parkeerproblematiek, de gewijzigde bouwhoogtes, …

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 september 2021

 

PLAATSEN BORDEN INZAKE AFVAL OP DRUKKE EN CENTRALE (WANDEL)PLAATSEN (Onafhankelijk - Koen Boeckx)

In navolging van de plaatsing van de borden "een kakje in een zakje" stelde ik enige tijd geleden de vraag of het niet nuttig kon zijn om ook borden te plaatsen op drukke en centrale (wandel)plaatsen met de vermelding dat de burger zijn afval moet meenemen of in de bestaande vuilbakken moet deponeren en niet in de natuur of op het openbaar domein. Het bestuur zou dit onderzoeken op haalbaarheid maar stond hier niet weigerachtige tegenover. Is hier nog vooruitgang in of wordt hier niet meer over nagedacht?

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021