Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

PUNTEN BIJ HOOGDRINGENDHEID-  SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VEERKRACHTIGE DORPEN + BEKRACHTIGING POLITIEVERORDENING DIGITALE GEMEENTE- EN OCMWRAAD - GOEDKEURING

Het agendapunt "Veerkrachtige dorpen - samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring" werd initieel geagendeerd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2020, maar aangezien de budgetten voorzien zijn in het MJP van de gemeente, moet dit punt geagendeerd worden op de gemeenteraad.

Dit agendapunt kan niet uitgesteld worden naar de gemeenteraad van mei, omdat de startdatum van de overeenkomst 1 mei 2020 is.

 

Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan heeft de burgemeester op 22 april 2020 volgende politieverordening getroffen:

- Politieverordening - digitale gemeente- en ocmwraad zonder publiek op 27 april 2020 - goedkeuring.

Dit besluit is slechts geldig mits de bekrachtiging op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Akkoord wordt gevraagd met de behandeling van de agendapunten "Veerkrachtige dorpen - samenwerkingsovereenkomst- goedkeuring" en "Bekrachtiging van de politieverordening - digitale gemeente- en ocmwraad zonder publiek op 27 april 2020" bij hoogdringendheid.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 23 MAART 2020 - GOEDKEURING

De notulen van 23 maart 2020 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlagen:

1) Notulen

2) Verslag tussenkomsten i.v.m. de coronacrisis gemeenteraad 23 maart 2020

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

INFRASTRUCTUURWERKEN SINT-APOLLONIALAAN, AANLEG BEKKEN BIETENSTRAAT - AANKOOP INNAME 1 - GOEDKEURING

De gemeente Mol, Pidpa en Aquafin hebben een project lopende voor de aanleg van gescheiden rioleringen en wegenisinfrastructuur in de Sint-Apollonialaan en zijstraten in Mol.

Alle woningen en bedrijven langsheen het tracé worden volledig afgekoppeld.  De centrale RWA-hoofdas zal het regenwater van de verharde oppervlakten van de straten en woningen langs het tracé afvoeren naar de Millegemloop. 

In de projectzone zelf worden alle mogelijkheden die er in het gebied zijn voor infiltratie benut.  We denken hierbij aan wadi's, open grachten, infiltratiebuizen en de herprofilering van de Millegemloop.  Naast deze buffering is er nood aan een bufferbekken om de Millegemloop bij hevige regenbuien niet te overbelasten.

Na een studie en de nodige onderhandelingen is het aangewezen om het bufferbekken te lokaliseren langs de Millegemloop ter hoogte van de Bietenstraat.

De percelen gelegen te Mol, 5de afdeling, sectie C, nrs. 817 en 818 werden gemonitord en zijn geschikt voor de aanleg van het vereiste bufferbekken.  Voor de verwerving van deze percelen werd de onteigeningsprocedure opgestart.  Het openbaar onderzoek hierover loopt van 30 maart tot en met 28 april 2020.

Om het bekken te kunnen ontsluiten is het noodzakelijk om een deel van het perceel gelegen te Mol, 5de afdeling, sectie C, nr. 533, met een oppervlakte van 6a00ca, aan te kopen.

 

Bijlagen:

1)      Afbakeningsplan

2)      Bodemattest Ovam

3)      Kadastraal plan

4)      Kadastrale legger

5)      Ontwerpakte

6)      Schattingsverslag

7)      Verkoopsovereenkomst

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

SPORTCENTRUM DONK - AANKOOP PERCEEL BOS EMIEL BECQUAERTLAAN (C1418A2) - GOEDKEURING

De gemeente is eigenaar van de meeste percelen binnen de contouren van het RUP Sport en Jeugd, RUP 01 Sportcentrum Donk.  De gebruikers van de gemeentelijke percelen zijn KFC Mol, de Molse Ruiterclub, Hockey Club Inter Mol, Donk Sport en petanqueclub Donk.

 

Het is aangewezen dat de gemeente eigenaar wordt van alle percelen gelegen binnen de contouren van dit RUP.  De gemeente bereikte een overeenkomst voor de aankoop van een perceel bos gelegen langs de Emiel Becquaertlaan.  Voorgesteld wordt het perceel, 5de afdeling, sectie C, nr. 1418a2, met een kadastrale oppervlakte van 6a50ca, aan te kopen voor € 3.900,00.

 

Bijlagen:

1)      Bodemattest Ovam van 5 maart 2020

2)      Brief Elia van 5 maart 2020

3)      Kadastrale legger

4)      Ontwerpakte

5)      Overzichtsplan

6)      Schattingsverslag

 

Goedkeuring van de aankoop wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

SPORTCENTRUM DONK - AANKOOP PERCEEL BOS EMIEL BECQUAERTLAAN (C1418S) - GOEDKEURING

De gemeente is eigenaar van de meeste percelen binnen de contouren van het RUP Sport en Jeugd, RUP 01 Sportcentrum Donk.  De gebruikers van de gemeentelijke percelen zijn KFC Mol, de Molse Ruiterclub, Hockey Club Inter Mol, Donk Sport en petanqueclub Donk.

 

Het is aangewezen dat de gemeente eigenaar wordt van alle percelen gelegen binnen de contouren van dit RUP.  De gemeente bereikte een overeenkomst voor de aankoop van een perceel bos gelegen langs de Emiel Becquaertlaan.  Voorgesteld wordt het perceel, 5de afdeling, sectie C, nr. 1418s, met een kadastrale oppervlakte van 6a22ca, aan te kopen voor € 4.452,00.

 

Bijlagen:

1)      Bodemattest Ovam van 4 maart 2020

2)      Hypotheekstaat

3)      Kadastrale legger

4)      Notarisbrief

5)      Ontwerpakte

6)      Overzichtsplan

7)      Schattingsverslag

 

Goedkeuring van de aankoop wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

HOOGBLOK - VERKOOP PERCEEL B/641S - GOEDKEURING

Op 22 januari 2018 sloot de gemeente een voorwaardelijke onderhandse overeenkomst aankoop grond af met IOK, NV Livaco en NV Novus. 

Het betreft het onbebouwd restperceel gelegen in Mol-Sluis, langs Hoogblok, 2de afdeling, sectie B, nr. 641s, met een kadastrale oppervlakte van 443 m². 

In de onderhandse overeenkomst is, in het voordeel van de koper, de opschortende voorwaarde opgenomen tot het bekomen van een verkavelingsvergunning binnen de 24 maanden.

Bij beveiligde zending van 19 januari 2020 laat de koper weten te verzaken aan deze opschortende voorwaarde.

Deze verkoop vloeit voort uit de overeenkomst van 22 januari 2018, goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 december 2017.

 

Bijlagen:

1)      Bevestiging schattingsverslag 2017

2)      Brief Novus van 16 januari 2020

3)      GR besluit 18 december 2017

4)      Hypothecair getuigschrift

5)      Kadasterplan

6)      Ontwerpakte

7)      Ovam bodemattest van 17 maart 2020

8)      Schattingsverslag 2017

9)      Stedenbouwkundig uittreksel

 

Goedkeuring van de ontwerp-verkoopakte opgesteld door notaris Van Roosbroeck wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

KFC EZAART - BEËINDIGEN HUIDIGE ERFPACHTOVEREENKOMST EN AFSLUITEN NIEUWE ERFPACHTOVEREENKOMST - GOEDKEURING

De gemeente sloot met KFC Ezaart een erfpachtovereenkomst af voor het gebruik van hun voetbalterreinen langs de Korenstraat.  De erfpacht van 27 jaar loopt sinds 10 juni 1993, en loopt dus af op 10 juni 2020.  Er kan twee maal een erfpachtverlenging van 10 jaar toegestaan worden.

 

Sinds 2014 geldt voor deze sportzone "RUP 02: Sport en jeugd - Sportcentrum Korenstraat".  De accomodatie van KFC Ezaart bevindt zich volledig binnen de contouren van dit RUP.

 

De gemeente is eigenaar van de meeste percelen gelegen binnen de contouren van dit RUP.  De accomodatie van KFC Ezaart is volledig gelegen op eigendommen van de gemeente Mol.

 

KFC Ezaart heeft in de loop der jaren bijkomende voetbalterreinen aangelegd.  Pleinen A en B liggen volledig op haar erfceel.  Pleinen C, D, E en het grasplein gelegen boven het C-plein werden aangelegd op gemeente-eigendommen, maar buiten haar erfceel.

 

Aangezien het C-plein te kort is om voor de KBVB (Koninklijke Belgische Voetbalbond) te gelden als officieel voetbalveld is het aangewezen om het plein 15 meter te verlengen (tot 60 m x 105 m).

 

Het RUP bepaalt langs de Korenstraat een bouwzone en een zone voor parking op het aanpalend perceel 1680.  Deze zones zijn voorzien voor andere verenigingen die zich in de toekomst in de resterende zone van het RUP kunnen komen vestigen.  Om deze nieuwkomer(s) gebruik te laten maken van de bouwzone en de zone voor parking is het aangewezen om het C-plein te herlokaliseren naar achteren.  Na deze herlokalisatie is de huidige lokatie van het C-plein voorbehouden voor een andere vereniging.

 

Er wordt dus voorgesteld de huidige erfpachtovereenkomst te beëindigen en een nieuwe erfpachtovereenkomst aan te gaan met als erfceel de A-B-D-E pleinen en het geherlokaliseerde C-plein.

 

Zoals gebruikelijk worden de kosten verbonden aan de beëindiging van de huidige erfpachtovereenkomst en de vestiging van een nieuwe erfpachtovereenkomst gedragen door de erfpachter (KFC Ezaart).

 

Bijlagen:

1)      Afbakeningsplan

2)      Besluit CBS van 19 december 2018

3)      Bodemattest Ovam 1681

4)      Bodemattest Ovam 1682

5)      Bodemattest Ovam 1683A

6)      Bodemattest Ovam 1683B

7)      Bodemattest Ovam 1684A

8)      Bodemattest Ovam 1684B

9)      Bodemattest Ovam 1686Y

10)  Bodemattest Ovam 1688

11)  Bodemattest Ovam 1689

12)  Erfpacht KFC Ezaart van 10 juni 1993

13)  Kadastrale legger 1681

14)  Kadastrale legger 1682

15)  Kadastrale legger 1683A

16)  Kadastrale legger 1684A

17)  Kadastrale legger 1684B

18)  Kadastrale legger 1686Y

19)  Kadastrale legger 1688

20)  Kadastrale legger 1689

21)  Kadastrale legger 1683B

22)  Ontwerpakte afsluiten nieuwe erfpacht

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

MARKT 54-56 - AANSTELLING LASTHEBBER, VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS - GOEDKEURING

Vanaf 1 januari 2019 zijn er belangrijke wijzigingen van kracht in de wet op de mede-eigendom.  (beheer van verenigingen van mede-eigenaars).  Zo wordt onder andere een reglement van interne orde een verplichting.

 

De gelijkvloerse verdieping van het gebouw Markt 54-56 waarin het JAC gehuisvest is, maakt deel uit van een complex met handelsgelijkvloers (JAC) en daarboven 3 appartementen.  Destijds werd wel een basisakte opgesteld en een reglement van mede-eigendom, doch een reglement van interne orde ontbreekt.

 

De algemene vergadering is de vereniging van mede-eigenaars met rechtspersoonlijkheid.  De gemeente dient hiertoe een lasthebber aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

 

Het departement ruimte, afdeling patrimonium, stelt voor om Peter Vandebosch, landmeter-expert van de gemeente Mol, een volmacht te verlenen om de gemeente Mol te vertegenwoordigen op de algemene vergadering in 2020, tevens de eerste algemene vergadering voor dit gebouw.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

SINT-WILLEBRORDUSSTRAAT/SCHOOLSTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND IN UITVOERING VAN DE VOORWAARDEN BEPAALD IN DE VERKAVELINGSVERGUNNING 2014/48 - GOEDKEURING

Op 25 februari 2015 leverde het gemeentebestuur van Mol een verkavelingsvergunning af voor het verkavelen van een perceel in 3 loten en 2 bisloten.  Lot 1 is voor een vrijstaande ééngezinswoning, de loten 2 en 3 worden uitgesloten uit de verkaveling omdat ze bebouwd zijn, loten 1bis en 2bis worden ingelijfd in het openbaar domein.

 

Op 26 januari 2015 keurde de gemeenteraad de voorgestelde wegverbreding met gratis grondafstand van 0a10ca voor lot 1bis en 0a17ca voor lot 2bis goed.

 

In de verkavelingsvergunning werd de voorwaarde opgenomen dat de voorliggende stroken grond, kavels 1bis en 2bis met een respectievelijke oppervlakte van 0a10ca en 0a17ca, gratis dienen te worden afgestaan aan het gemeentebestuur voor inlijving in het openbaar domein.  Loten 1bis en 2bis, gelegen 3de afdeling, sectie E, perceelsnrs. 417L en 417N, staan afgebeeld op het afbakeningsplan opgesteld door landmeter-expert Louis Michel op 12 mei 2015.

 

Bijlagen:

1)      Afbakeningsplan

2)      CBS 25 februari 2015 - verkavelingsvergunning

3)      GR 26 januari 2015 - wegenistracé

4)      Kadastraal plan

5)      Kadastrale legger

6)      Ontwerpakte

7)      Ovam bodemattest 417L

8)      Ovam bodemattest 417N

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP) CENTRUM - HERZIENING - DEFINITIEVE VASTSTELLING

In opdracht van de gemeente maakte studiebureau OMGEVING een ontwerp op aangaande de herziening van het RUP Centrum.  Het gaat om de onderstaande aanpassingen aan het RUP Centrum:

−Projectgebied Vennestraat: aanpassing V/T-index op basis van het project van de Molse Bouwmaatschappij in samenwerking met de Witte Mol

−Kop Edmond Van Hoofstraat: dezelfde bouwmogelijkheden als de andere kop aan de kant van de Gasthuisstraat

−Uitbreiding van de mogelijkheden voor cafés en restaurants in het centrum van de gemeente

 

Op 21 oktober werd de herziening van het RUP Centrum voorlopig vastgesteld.  Het openbaar onderzoek liep van 12 november 2019 tot en met 10 januari 2020.

 

Na de definitieve vaststelling geldt er een schorsingsperiode van 45 dagen voor de Vlaamse Regering en de deputatie.  Na deze periode kan de herziening van het RUP in het Staatsblad gepubliceerd worden.  14 dagen later treedt de herziening dan in werking.

 

Bijlagen:

1)      Grondplan

2)      Stedenbouwkundige voorschriften

3)      Toelichtingsnota

4)      Verslag infomarkt

5)      Adviezen deputatie en Departement Omgeving - openbaar onderzoek

6)      Bezwaren openbaar onderzoek

7)      Advies gecoro

 

Goedkeuring voor de definitieve vaststelling van de herziening van het RUP Centrum wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

OMG 2019/550 - ZAAK VAN DE WEGEN O.L. VROUWSTRAAT - GOEDKEURING

Op 17 december 2019 heeft gemeente Mol gevestigd te Molenhoekstraat 2, 2400 Mol een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het heraanleggen van de O.L. Vrouwstraat.

Het dossier werd op 16 januari 2020 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen te Mol, O. L. Vrouwstraat ZN.

 

Bijlagen:

1)      Overzichtsplan

2)      Inplantingsplan

3)      Advies Brandweer zone Kempen

4)      Advies Fluvius

5)      Advies kostenraming Pidpa

6)      Advies kostenraming Proximus

7)      Advies kostenrmaing Telenet

8)      Advies Milieudienst

9)      Advies Pidpa

10)  Advies ruimtelijk beleid - sectie patrimonium

11)  Advies ruimtelijk beleid - sectie wegen

12)  Advies Verkeersdienst

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

OMG VK 2019/41 - ZAAK VAN DE WEGEN GINDERBROEK-HOOGSTRAAT - GOEDKEURING

Een aanvraag tot het slopen van een bijgebouw en het verkavelen van gronden (Ginderbroek-Hoogstraat) werd ingediend op 12 november 2019.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2019140487.

Kadastraal worden de percelen van de aanvraag omschreven als (afd. 4) sectie F nr. 464S (Ginderbroek 15).

Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 20 december 2019 tot en met 18 januari 2020 werden er geen bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

Lot 3, een strook grond met een oppervlakte van 18 ca en gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein gelijfd.

Op 2 april 2020 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verkavelingsaanvraag en heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de zaak van de wegen op de agenda van de gemeenteraad van 27 april 2020 te agenderen.

In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een effectief gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd.

Conform het voorgesteld opmetingsplan van de landmeter dient daartoe lot 3 met een oppervlakte van 18 ca te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt een beperkt deel van de het voorziene wegtracé gerealiseerd.

 

Bijlagen:

1) Plan bestaande toestand

2) Verkavelingsplan (met aanduiding van lot 3, dat ingelijfd wordt in het openbaar domein)

 

Goedkeuring van de gemeenteraad voor de inlijving van lot 3, een strook grond met een oppervlakte van 18 ca., in het openbaar domein wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

ENERGIEHUIS KEMPEN - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - GOEDKEURING

Het Energiebesluit werd bij besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2018 gewijzigd, wat betreft de energiehuizen.  Voortaan dienen de energiehuizen naast het verstrekken en beheren van energieleningen, in elke stad of gemeente binnen zijn werkingsgebied, verplicht bijkomende dienstverlening en activiteiten aanbieden.

Het energiehuis kan hiervoor beroep doen op en samenwerkingsverbanden aangaan met partners om deze dienstverlening te kunnen garanderen.

 

Op 1 mei 2019 werd tussen het Vlaamse gewest en IOK een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.  Hierin werd een groeipad voorzien in functie van een geleidelijke versterking van het lokaal woon-energieloket in samenwerking met de verschillende partners (gemeenten, IOK, Kamp C, Fluvius, energiescanbedrijven).

 

Om deze samenwerking met de verschillende partners te verankeren, wil het Energiehuis Kempen samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met de gemeenten uit het werkingsgebied van het Energiehuis Kempen.

 

Bijlagen:

1)      Addendum samenwerkingsovereenkomst energiehuis Kempen

2)      Addendum samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest en IOK

3)      Afsprakennota woon-energieloket gemeente Mol

4)      Bijakte aan samenwerkingsovereenkomst toekenning energieleningen

5)      Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis Kempen

6)      Samenwerkingsovereenkomst toekenning energieleningen

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

EVA MOLSE SPORTINSTELLINGEN VZW - AGENDA ALGEMENE VERGADERING EN JAARREKENING 2019- GOEDKEURING

De EVA Molse Sportinstellingen (MSI) vzw vraagt aan de gemeenteraad de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering (AV) van 19 mei 2020. Bovendien vraagt de EVA MSI vzw aan de gemeenteraad, onder voorbehoud van een gunstig verslag van de bedrijfsrevisor, de goedkeuring van de jaarrekening 2019.

 

Agenda van de AV

1. Verwelkoming door voorzitter

2. Goedkeuring van de notulen van 19/11/2019

3. Goedkeuring jaarrekening 2019 van de EVA vzw Molse Sportinstellingen

4. Varia en rondvraag

 

Bijlagen:

1) agenda AV 19 mei 2020

2) jaarrekening 2019

3) verslag AV 19 november 2019

 

Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 19 mei 2020 wordt gevraagd, evenals de goedkeuring van het verslag van en de jaarrekening 2019. Tevens wordt gevraagd de vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren om tijdens de algemene vergadering van EVA Molse Sportinstellingen vzw te handelen overeenkomstig deze beslissing.

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN - KEUZE RAAMLEERPLAN + ARTISTIEK PEDAGOGISCH PROJECT - GOEDKEURING

Het decreet voor het deeltijds kunstonderwijs dat in voege ging op 1 september 2018 bepaalt dat het schoolbestuur het geheel aan einddoelen binnen het deeltijds kunstonderwijs, opgesteld door de Vlaamse regering, moet vertalen in een leerplan en het artistiek pedagogisch project.

 

Het huidige artistiek pedagogisch project van de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 20 december 2010.

Dit artistiek pedagogisch project is echter aan vernieuwing toe, gebaseerd op het nieuwe decreet en de nieuwe einddoelen.

 

Ter ondersteuning van het deeltijds kunstonderwijs werden er raamleerplannen opgemaakt door het onderwijssecretariaat voor steden en gemeenten (OVSG) en door Kunstig Competent, een stuurgroep vanuit 2 pilootprojecten 'artistieke competenties' en 'kunstig competent'. Deze raamleerplannen werden goedgekeurd door de inspectie.

 

De gemeentelijke academie voor beeldende kunsten wenst verder te werken met het raamleerplan voor de beeldende en audiovisuele kunsten dat werd opgesteld door OVSG. Dit raamleerplan krijgt op academieniveau een eigen vertaling.

Het artistiek pedagogisch project werd op basis van deze keuze herwerkt en vernieuwd.

 

De uitdrukkelijke keuze voor het raamleerplan en de herwerking van het pedagogisch project worden kenbaar gemaakt aan het grote publiek via de website van de academie, voorafgaand aan de start van de nieuwe inschrijvingen voor volgend schooljaar.

 

De keuze voor het raamleerplan, opgemaakt door OVSG, werd besproken met het pedagogisch team en het leerkrachtenteam binnen de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten.

 

Het pedagogisch team en het leerkrachtenteam gaven een positief advies over het herwerkte artistiek pedagogisch project op basis van het nieuwe raamleerplan.

 

Het beheerscomité van de interlokale vereniging Onderwijs Balen-Dessel-Mol werd geïnformeerd over de keuze voor het raamleerplan en de herwerkte versie van het artistiek pedagogisch project.

 

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

Bijlagen:

1)      gemeenteraadsbesluit van 20 december 2010 betreffende het artistiek pedagogisch project GABK

2)      OVSG - Raamleerplan DKO - Beeldende en Audiovisuele kunsten

3)      GABK - Artistiek Pedagogisch Project 2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD - KEUZE LEERPLAN + ARTISTIEK PEDAGOGISCH PROJECT - GOEDKEURING

Het decreet voor het deeltijds kunstonderwijs dat in voege ging op 1 september 2018 bepaalt dat het schoolbestuur het geheel aan einddoelen binnen het deeltijds kunstonderwijs, opgesteld door de Vlaamse regering, moet vertalen in een leerplan en een artistiek pedagogisch project.

 

Het huidige artistiek pedagogisch project van de gemeentelijke academie voor muziek en woord werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 20 december 2010.

Dit artistiek pedagogisch project is echter aan vernieuwing toe, gebaseerd op het nieuwe decreet en de nieuwe einddoelen.

 

Ter ondersteuning van het deeltijds kunstonderwijs werden er raamleerplannen opgemaakt door het onderwijssecretariaat voor steden en gemeenten (OVSG) en door Kunstig Competent, een stuurgroep vanuit 2 pilootprojecten 'artistieke competenties' en 'kunstig competent'. Deze raamleerplannen werden goedgekeurd door de inspectie.

 

De gemeentelijke academie voor muziek en woord wenst verder te werken met het raamleerplan voor de podiumkunsten dat werd opgesteld door Kunstig Competent. Dit raamleerplan krijgt op academieniveau een eigen vertaling.

Het artistiek pedagogisch project werd op basis van deze keuze herwerkt en vernieuwd.

 

De uitdrukkelijke keuze voor het raamleerplan en de herwerking van het pedagogisch project worden kenbaar gemaakt aan het grote publiek via de website van de academie, voorafgaand aan de start van de nieuwe inschrijvingen voor volgend schooljaar.

 

De keuze voor het raamleerplan, opgemaakt door Kunstig Competent, werd besproken met het pedagogisch team en het leerkrachtenteam binnen de gemeentelijke academie voor muziek en woord.

 

Het pedagogisch team en het leerkrachtenteam gaven een positief advies over het herwerkte artistiek pedagogisch project op basis van het nieuwe raamleerplan.

 

Het beheerscomité van de interlokale vereniging Onderwijs Balen-Dessel-Mol werd geïnformeerd over de keuze voor het raamleerplan en de herwerkte versie van het artistiek pedagogisch project.

 

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

Bijlagen:

1)      gemeenteraadsbesluit van 20 december 2010 betreffende het artistiek pedagogisch project GAMW

2)      Kunstig Competent - raamleerplan podiumkunsten 2020

3)      GAMW - Artistiek Pedagogisch Project 2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

GEMEENTELIJK BUITENGEWOON ONDERWIJS - SAMENWERKINGSCONTRACT VRIJ CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING VANAF 1 SEPTEMBER 2020 - GOEDKEURING

In de gemeenteraadszitting van 25 mei 2009 werd voor de scholen van het buitengewoon gemeentelijk onderwijs een nieuw beleidscontract afgesloten met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB) Kempen voor drie jaar. Dit beleidscontract werd telkens stilzwijgend verlengd.

 

Het beleidscontract met VCLB Kempen werd afgesloten met volgende scholen:

       SAIGO Sterrenbos, Don Boscostraat 3725726

       GIBBO Galbergen, Don Boscostraat 3927631

 

In de gemeenteraadszitting van 23 december 2019 werd de opzeg betekend tegen 1 september 2020 voor het bestaande beleidscontract met het VCLB Kempen, omwille van wijzigende regelgeving.

 

Er dient een nieuwe samenwerking te worden aangegaan tegen 1 september 2020. In de regelgeving wordt er niet meer gesproken van beleidscontracten, die telkens worden aangegaan voor 3 jaar. In plaats daarvan worden er samenwerkingscontracten opgemaakt. Deze samenwerkingen worden aangegaan voor onbepaalde duur met opzegmogelijkheid.

 

In de samenwerkingscontracten worden de grote lijnen van de samenwerking vastgelegd tussen het schoolbestuur en de inrichtende macht van het betrokken CLB en dit over de betrokken scholen heen.

De specifieke afspraken per school worden vastgelegd in de jaarlijkse afsprakennota, opgemaakt door de betreffende school en het CLB.

 

Voor de buitengewone gemeentelijke scholen wordt er geopteerd om verder samen te werken met het VCLB Kempen.

 

Het onderwijssecretariaat voor steden en gemeenten (OVSG) voorziet in een leidraad voor de opmaak van het samenwerkingscontract.

Deze leidraad werd gebruikt als basis voor de opmaak van het samenwerkingscontract.

 

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

De schoolraden van SAIGO Sterrenbos en GIBBO Galbergen werden omtrent de samenwerking met het VCLB digitaal geconsulteerd. Beide schoolraden geven een positief advies omtrent de samenwerking met het VCLB Kempen vanaf 1 september 2020.

 

Bijlagen:

1)      Gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2009

2)      Gemeenteraadsbesluit van 23 december 2019

3)      Beleidscontract BuO - VCLB Kempen met ingangsdatum 1 september 2009

4)      Samenwerkingscontract BuO - VCLB Kempen vanaf 1 september 2020

5)      SAIGO Sterrenbos - digitaal advies schoolraad 27 maart 2020

6)      GIBBO Galbergen - digitaal advies schoolraad 27 maart 2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

VEERKRACHTIGE DORPEN - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - GOEDKEURING ( - Bestuurszaken)

Zoals bepaald in beleidsdoelstelling 6 van het meerjarenplan wenst het bestuur met het dorpenbeleid deze legislatuur in elk dorp aanwezig te zijn en besliste eerder om hiertoe een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Veerkrachtige Dorpen (Provincie). In aanvang was het de bedoeling dat we die samenwerking zouden starten in 2 gehuchten. Gelet op de grote meerwaarde die deze samenwerking tegen beperkte kosten kan bieden als ondersteuning van de dienst samenlevingsopbouw, is aan Veerkrachtige Dorpen voorgesteld in elk gehucht een traject af te leggen van 2 jaren en in het centrum 3 jaren. Zo kunnen we beter beantwoorden aan de ambitie van het bestuur en vergroot de slagkracht om de doelstellingen daadwerkelijk te realiseren. Met deze uitgebreide samenwerking komt elk gehucht op een zelfde wijze aan bod.

 

De samenwerkingsovereenkomst met Veerkrachtige Dorpen dient nog goedgekeurd en ondertekend te worden. In functie van haalbaarheid stelde het beleidscomité Mens en leven dd. 09 april voor meteen ook te gaan voor een uitbreiding van de overeenkomst over alle gehuchten. De juridische dienst van het IOK suggereerde net voor de zitting een aantal opmerkingen die alsnog werden verwerkt in de overeenkomst.

 

Financiële weerslag:

Actie

Er is meer sociale samenhang in de gehuchten

Registratiesleutel

61599000

Bedrag

€ 110.375,00

 

Bijlage:

1)      Samenwerkingsovereenkomst veerkrachtige dorpen

 

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

POLITIEVERORDENING - DIGITALE GEMEENTE- EN OCMWRAAD ZONDER PUBLIEK OP 27 APRIL 2020 - BEKRACHTIGING ( - Bestuurszaken)

Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, vaardigde de burgemeester op 22 april 2020 de politieverordening uit om de gemeente- en ocmwraad van 27 april 2020 digitaal te laten plaatsvinden zonder publiek. De politieverordening dient in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad te worden bekrachtigd.

 

Bijlage:

1)      burgemeesterbesluit digitale gemeente- en ocmwraad zonder publiek op 27 april 2020

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 27 april 2020 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

CRISISSTEUN EN SOCIALE MAATREGELEN - CORONA (SP.a - Tomas Sergooris)

Onze diensten doen schitterend werk en doen er alles aan om de meest kwetsbare mensen, jongeren en kinderen te bereiken en de gepaste oplossingen op maat uit te werken. De sociale dienst kreeg sinds de coronacrisis al 47 nieuwe aanvragen bij de dienst intake (cijfers op 10 april), waarvan 23 specifiek met vragen over corona. Het gaat in de meeste gevallen om mensen die voordien nog nooit recht hadden op sociale uitkeringen.

Het opstarten van nieuwe dossiers is tijdsintensief en maatwerk. Toch zijn er steden en gemeenten die proberen om in deze situatie bijkomende (drempelverlagende) maatregelen uit te werken, die snel en eenvoudig aangevraagd én toegekend kunnen worden. Dit is zowel voor de diensten als de aanvragers eenvoudiger. Zo is er in Gent 60 euro crisissteun voor gezinnen met een leefloon én minderjarige kinderen. De steun is erop gericht om extra kosten op te vangen, aangezien de kinderen niet naar school gaan. Ook worden er extra budgetten vrijgemaakt om tussen te komen in de huishuur, voedselbanken en hulporganisaties te ondersteunen.

1) Hoe evolueren de cijfers in Mol? Moeten er extra budgetten worden vrijgemaakt?

2) Is er nood aan nieuwe (tijdelijke) maatregelen om Mollenaars te ondersteunen die het financieel moeilijk hebben?

3) Kunnen we naast de belactie van de diensten nog drempelverlagende initiatieven nemen om ook voor gezinnen die het moeilijk hebben, de doorstart na deze crisis te vergemakkelijken?

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

VERENIGINGEN - CORONA (SP.a - Paul Vanhoof)

Voor heel wat verenigingen (cultuur-jeugd-sport-derde wereldraad…) betekent deze crisis een streep door de rekening. Veel verenigingen hopen op het najaar om hun activiteiten nog te laten doorgaan. Sommige verenigingen hopen hierop om hun (financiële) engagementen te kunnen nakomen en het hoofd boven water te houden. Ook grotere evenementen kondigden al nieuwe data aan in het najaar. Wij hopen dat bij het versoepelen van de maatregelen alle verenigingen maximaal hun plannen kunnen uitvoeren, maar dit zal coördinatie vergen.

1) Zal de gemeente deze coördinerende rol opnemen om de kalender te doen passen?

2) Wat doen we met verenigingen in acute financiële nood? Kunnen we al dan niet tijdelijke maatregelen uitvaardigen?

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

TELEFOONSTER VOOR JONGEREN (SP.a - Masha Celen)

Het aantal jongeren tussen 16 en 24 dat depressieve gevoelens heeft, is verdrievoudigd bij vrouwen en verviervoudigd bij mannen tijdens de lockdown. Dat blijkt uit een enquête over mentaal welzijn van het wetenschappelijk instituut Sciensano. Naast het missen van sociale contacten, zorgen ook de onzekerheid, soms de thuissituatie en het thuisonderwijs voor de nodige spanningen. Het is positief dat de gemeente de telefoonnummers van de hulplijnen specifiek voor jongeren extra bekend maakte via sociale media. Toch zal het ook belangrijk zijn om in deze proactief te werken. De actie van de dienst seniorenplus om ouderen te bereiken is een mooi initiatief. Kunnen we dit, in samenspraak met de jeugdraad, jeugdhuis, jeugdverenigingen, jeugddienst en huis van het kind uitbreiden naar jongeren?

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

SLUIKSTORTEN (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

Meer en meer wordt ons Mols grondgebied vervuild door sluikstort.

Op FB duiken sinds kort geregeld posts op met foto’s van afval. Ik trok ook even de Molse omgeving in net zoals collega raadslid Sofie en constateerde idd. dat er zeer veel afval wordt achtergelaten op de meest mogelijke en onmogelijke plaatsen. Er werden ons ook tal van foto’s toegezonden van mensen .

De reden: de aard van het beestje, gemakzucht, te lakse controle, te lage boetes, armoede??

Ik zag op de gemeente dat de camera voor sluikstort verplaatst wordt naar een andere locatie en dat deze wel afdoende werkt en signaleerde maar bij deze stel ik mij de vraag in dit moeilijke vraagstuk:

*is er geen mogelijkheid om meer camera’s in te zetten?

*Kan men de boetes niet extra optrekken, effectief innen en deze dan ook meer communiceren naar de bevolking?

*zijn het enkel mensen die moeilijk bereikbaar zijn met sociale media, end. wat ik me niet kan voorstellen want het grootste deel van de bevolking heeft sociale media zoals FB?

*is er geen mogelijkheid om extra mensen in te zetten om de pakkans te vergroten?

Natuurlijk is sluikstort van alle tijden geweest maar we bevinden ons toch in een tijd en maatschappij waar de mogelijkheden om van je afval op legale wijze af te geraken legio zijn.

Graag hadden we als partij toch dat de gemeente de mogelijkheden even onderzocht om deze problematiek enigszins voor een groter stuk dan nu op te lossen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat er meer succes kan geboekt worden met bovenstaande voorstellen.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

FINANCIËLE WEERSLAG CORONA-MAATREGELEN GEMEENTE (Open VLD - Hans Schoofs)

Het gemeentebestuur heeft zeer veel actie ondernomen naar aanleiding van de Corona-crisis. Tal van noodzakelijke maatregelen werden genomen en dit juichen wij toe. Wellicht hebben heel wat maatregelen ook een kostprijs, andere afgelaste evenementen zorgen dan weer ongewild voor een bonus voor de gemeentekas. Zoals onze fractie eerder reeds voorstelde, lijkt het ons nuttig om een financiële oplijsting te maken van alle corona-gerelateerde uitgaven en inkomsten, zodat de gemeenteraad een zicht krijgt op de stand van zaken. Het lijkt ons bovendien nuttig om binnen de gemeenteraad van gedachten te wisselen over nog te nemen maatregelen. Ook de oppositie heeft wellicht nog nuttige en constructieve suggesties om de door Corona-crisis getroffen burgers tegemoet te komen. De gebundelde voorstellen kunnen dan op een Financiële Commissie besproken worden, teneinde een selectie te weerhouden voor uitvoering.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 april 2020

 

BEVEILIGING JEUGDLOKALEN (Open VLD - Bas Van Olmen)

Vorig jaar peilde ik naar beleid rond beveiliging van jeugdlokalen. Welke stappen zijn er daar ondertussen gezet?

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2020