Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID- BEKRACHTIGING POLITIEVERORDENINGEN - GOEDKEURING

Ten gevolge van de verspreiding van het COVID-19 virus binnen Europa en België werden er door de burgemeester op 13 maart 2020 drie politieverordeningen getroffen:

 

- Politieverordening - verbod gebruik gemeentelijke gebouwen en schoolgebouwen door externen en sluiting gemeentelijke sporthallen - goedkeuring

- Politieverordening - sluiting Sunparks Kempense Meren - goedkeuring

- Politieverordening - sluiting Resort De Kempen - goedkeuring

 

Op 18 maart 2020 heeft de burgemeester volgende politieverordening getroffen:

- Politieverordening - verbod op het bijwonen van de gemeenteraad voor publiek - goedkeuring

 

Op 20 maart 2020 heeft de burgemeester volgende politieverordening getroffen:

- Politieverordeningen-sluiting zwembaden + sluiting gemeentelijke gebouwen en alle gebouwen van scholen op het grondgebied van de gemeente Mol door externen-opheffing

 

Deze besluiten zijn slechts geldig mits de bekrachtiging op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Akkoord wordt gevraagd met de behandeling van de agendapunten "bekrachtiging van de politieverordening - verbod gebruik gemeentelijke gebouwen en schoolgebouwen door externen en sluiting gemeentelijke sporthallen" en "bekrachtiging van de politieverordening - sluiting Sunparks Kempense Meren" en "bekrachtiging van de politieverordening - sluiting Resort De Kempen" en "bekrachtiging van de politieverordening - verbod op het bijwonen van de gemeenteraad voor publiek" en "bekrachtiging van de politieverordening opheffing sluiting gemeentelijke gebouwen en alle gebouwen van scholen op het grondgebied van de gemeente Mol door externen" bij hoogdringendheid.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 17 FEBRUARI 2020 - GOEDKEURING

De notulen van 17 februari 2020 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 17 februari 2020

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

POLITIEVERORDENING - SLUITING ZWEMBADEN - BEKRACHTIGING

Het COVID-19 virus verspreidt zich binnen Europa en België. Op 10 maart 2020 vond een veiligheidsoverleg plaats met de gouverneur van de provincie Antwerpen, burgemeesters en veiligheidspersoneel waarin de ernst van het virus en het belang van maatregelen werd benadrukt. Door alle supranationale gezondheidsorganisaties en in alle landen worden "social distancing" maatregelen ondersteund en genomen. De federale regering adviseerde op 10 maart 2020 om indoor evenementen van meer dan 1000 personen te verbieden. In uitvoering hiervan nam de gouverneur van de provincie Antwerpen op 11 maart 2020 het besluit om indoor evenementen met meer dan 1000 personen te verbieden tot en met 31 maart 2020. Meer nog dan het aantal aanwezigen, zijn inhoudelijke criteria belangrijk voor de transmissie van infectieziekten, met name de intensiteit van het contact, de duur van het contact, de beslotenheid van de ruimte en de leeftijdsmix van de bevolking. Minister Beke nam op 10 maart het besluit om de woonzorgcentra en dienstencentra te sluiten. Ook binnen het onderwijs, risicoberoepen, bedrijven, zorgverstrekkers worden verdere maatregelen genomen om het beleid van "social distancing" uit te rollen. In Vlaanderen werd op tientallen plaatsen vandaag de beslissing genomen om zwembaden te sluiten om te vermijden dat doelgroepen bij elkaar komen en het virus verder verspreid.

 

Omwille van de ernstige gezondheidsrisico's heeft de burgemeester op 12 maart 2020 een politieverordening uitgevaardigd inzake sluiting zwembaden en waterrecreatie op het grondgebied van de gemeente Mol.

 

Bijlage:

1)      kopie burgemeesterbesluit sluiting zwembaden van 12-03-2020

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 12 maart 2020 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

2015/10KB REALISATIE NIEUW ZWEMBADCOMPLEX D.M.V. EEN DBFMO-OPDRACHT - ANNEX 25 - GOEDKEURING

 

Omschrijving opdracht

De opdracht betreft het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie van een nieuw zwembadcomplex op de site Den Uyt.

Gunningswijze

onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Budget

65900000/074200 (actie 007/003/001)

Raming

€ 1.600.000,00 per jaar gedurende 30 jaar (te indexeren) exploitatiekost

€ 650.000,00 excl. btw investeringskost (aanleg parking)

De gemeenteraad verleende in zitting van 29 juni 2015 goedkeuring aan de selectieleidraad, de raming en de gunningswijze van de DBFMO-opdracht, met name de onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

 

De gemeenteraad keurde in zitting van 26 juni 2017 de tekst van de DBFMO-overeenkomst inclusief annexen goed.

 

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 19 juli 2017 werd de opdracht gegund aan NV Vita Den Uyt.

 

In augustus 2017 vingen de werken aan.

 

In februari 2019 werd het zwembadcomplex geopend.

 

In zitting van de gemeenteraad van 11 maart 2019 werd annex 24 m.b.t. de aflevering van het beschikbaarheidscertificaat afgeleverd.

 

Annex 25 wordt nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd:

Vita Den Uyt wil de schuldvorderingen van Vita Den Uyt op de Gemeente uit hoofde van de tussen hen bestaande DBFMO Overeenkomst (de zgn. ‘werkingssubsidies’) verkopen aan Belliard via een overeenkomst van overdracht van schuldvorderingen.

Patronale zal hiervoor een apart compartiment van haar 100% dochter Belliard gebruiken om deze vorderingen aan te kopen en te financieren.

Vita Den Uyt  vraagt aan de gemeente:

1. een bevestiging dat de gemeentelijke garantie ten gunste van Belfius ongewijzigd blijft bestaan, ook al is de kredietschuldenaar voortaan Belliard;

2. een bevestiging van de Gemeente de overdracht aanvaardt en dat voortaan 100% van de werkingssubsidies zal worden gestort nog steeds op een rekening bij Belfius, maar op naam van Belliard in plaats van Vita Den Uyt, zodat ook Belfius in de toekomst een pand op rekening kan behouden.

 

De bestaande financiering zal behouden blijven en zal deel uitmaken van de transactie.

 

De transactie is als volgt samen te vatten:

a) het geheel (100%) van de vorderingen van Vita Den Uyt op de Gemeente (de ‘werkingssubsidies’) worden overgedragen aan Belliard;

b) Vita Den Uyt zal door Belliard in drie delen worden vergoed voor de overdracht (koopprijs):

(i) een contante betaling door Belliard aan Vita Den Uyt;

(ii) de overname door Belliard van de op dat moment openstaande kredietschuld aan Belfius; en

(iii) tijdens de duur van de transactie wordt een deel van de ontvangen werkingssubsidies doorgestort door Belliard aan Vita Den Uyt.

Delen (i) en (ii) samen vertegenwoordigen 75% van de waarde van de bruto werkingssubsidies berekend over de looptijd van de DBFMO Overeenkomst.

c) Belliard wordt de schuldenaar van Belfius voor de terugbetaling van het krediet overeenkomstig de Kredietovereenkomst en alsdus wordt Vita Den Uyt van de kredietschuld bevrijd;

d) de financiële voorwaarden van het bestaande krediet (rentevoet, looptijd, aflossingstabel) van Belfius blijven onveranderd onder;

f) het waarborgluik van het krediet blijft essentieel hetzelfde.

Belliard zal dus 100% van de door de Gemeente te betalen werkingssubsidies van de Gemeente ontvangen en zal deze altijd eerst gebruiken voor de aflossing van het Belfius-krediet. Aldus zal de Gemeente nog steeds hetzelfde krediet (bedrag, looptijd, rente, aflossingstabel) waarborgen aan dezelfde bank (namelijk Belfius) en wordt dat krediet nog steeds met de door de Gemeente betaalde vergoedingen terugbetaald.

 

Bijlage:

1) Annex 25

 

Goedkeuring annex 25 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

2020KB05 LEVEREN EN ONDERHOUDEN VAN SOFTWARE VOOR HET LOON- EN PERSONEELSBEHEER EN HRM-PROCESSEN MET DIENSTVERLENING IN GEMENGDE SERVICE VIA SOCIAAL SECRETARIAAT - LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING

 

Omschrijving opdracht

Deze opdracht omhelst het leveren en onderhouden van een loonmotor en een software voor personeelsbeheer (o.a. beheer van personeelsgegevens, contractbeheer, ziektekrediet, berekeningen van anciënniteiten, …). De software moet toelaten dat lonen en allerhande vergoedingen op een feilloze en vlotte manier worden berekend volgens de geldende regelgeving binnen het lokaal bestuur Mol en voor verschillende personeelscategorieën waaronder contractuele personeelsleden, statutaire personeelsleden, personeelsleden werkzaam via art.60 van de organieke OCMW-wet, mandatarissen, gepensioneerde mandatarissen, jobstudenten, middagtoezicht, vergoedingen voor onderwijzend personeel. Het lokaal bestuur Mol telt ongeveer 800 personeelsleden waarvoor de volledige loonadministratie en personeelsbeheer dient te gebeuren, en ongeveer 200 personeelsleden van het gesubsidieerde onderwijs waarvoor allerhande vergoedingen dienen berekend te worden.

Het aanbieden van een digitale loonbrief moet mogelijk zijn.

Met het oog op de integratie van gemeente en OCMW Mol moet de software toelaten dat de personeelsleden beheerd kunnen worden in 1 pakket waarbij rapportering de mogelijkheid biedt om over beide entiteiten gegevens te genereren uit de software.

Er moet hierbij een koppeling mogelijk zijn met de software voor tijdsregistratie van Syntegro (Genebroekstraat 97, 3581 Beringen, tel. +32 11 260 270) waardoor het mogelijk is prestaties en afwezigheden naar keuze te importeren van Syntegro naar de aangeboden software.

Er moet ook een koppeling mogelijk zijn met de financiële software New Horizon en Beo van Cevi-Logins (Bisdomplein 3, 9000 Gent, België, tel. +32 92 640 701), waarbij boekingsbestanden (in BBC 2020-vorm) feilloos kunnen worden geïmporteerd. De software van de aanbieder laat het toe om, op basis van de meest actuele gegevens, simulaties (individuele en globale) te maken met betrekking tot personeelsbudget en -meerjarenplanning.

De loonverwerking moet gebeuren in gemengde service, dus door het erkend sociaal secretariaat samen met het lokaal bestuur. Hiertoe krijgt de opdrachtgever een dossierbeheerder toegewezen die rechtstreeks tot haar beschikking staat en die instaat voor de maandelijkse, kwartaal- en jaarlijkse loonwerkzaamheden.

In dit verband wordt o.a. volgende dienstverlening gevraagd: berekening en verwerking van de lonen en andere vergoedingen, opmaken van diverse attesten en formulieren, parametrisatie van de software volgens de geldende regelgeving binnen lokaal bestuur Mol, diverse aangiften aan externe organismen, diverse rapporteringen, simulatie loonkosten werknemers, raming personeelskosten, juridische dienstverlening, …

Daarnaast omvat de opdracht een geïntegreerde oplossing voor HRM-processen (o.a. vorming, feedback en evaluatie, organogram) met een hieraan verbonden portaal voor medewerkers en leidinggevenden (ESS en MSS). De toepassing is voorzien van een web-based user interface. De user interface moet consulteerbaar zijn via de gangbare browsers (MS Internet Explorer, MS Edge, Firefox, Google Chrome). Het gebruik van SSL beveiliging in de software is verplicht (https).

Dit kan door ofwel de software hiervoor zelf aan te bieden, ofwel via een samenwerking met een partner die deze software aanbiedt. In dit laatste geval is de indiener van de offerte verantwoordelijk voor het totaalpakket.

Het lokaal bestuur Mol heeft een softwarepakket voor het beheer van werving en selectie. Dit vormt geen onderdeel van deze opdracht.

Gunningswijze

mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

24100000/011901-INVESTERING-U (actieplan 8/5) (actie 8/5/2), 61310110/011200 (actieplan 8/7) (actie 8/7/4) en 61423000/011901 (actieplan 8/5) (actie 8/5/1)

Raming

€ 600.000,00 excl. btw of € 726.000,00 incl. btw voor 4 jaar

 

 

Bijlage:

1) Bestek

 

Goedkeuring lastvoorwaarden wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

SUBSIDIEREGLEMENT - INFRASTRUCTUURFONDS CULTUUR, JEUGD EN SPORTSECTOR - GOEDKEURING

In het meerjarenplan werden een aantal acties goedgekeurd waarbij de gemeente wil inzetten op het verbeteren van de infrastructuur in de jeugd-, cultuur en sportsector:

Actie 5/5/3: Jongeren hebben een eigen plek. We ondersteunen de jeugdverenigingen om hun infrastructuur te verbeteren.

Actie 7/3/2: Sportverenigingen kunnen rekenen op (on)rechtstreekse ondersteuning ter verbetering van een brede en kwaliteitsvolle werking en infrastructuur.

Actie 7/2/3: Socio-culturele verenigingen kunnen rekenen op ondersteuning om hun werking te verbreden en verbeteren.

 

De renteloze lening die de gemeente al een aantal jaren toekent aan de verenigingen in de jeugd-, cultuur- en sportsector is een belangrijk instrument om investeringen in de infrastructuur van de verenigingen te kunnen doen, maar wordt door de verenigingen niet altijd als toereikend ervaren om zeer zware investeringen te kunnen doen of om te kunnen voldoen aan de strengere regelgeving inzake brandveiligheid.

 

De gemeente wil daarom voor deze categorieën van investeringen een bijkomende subsidiëring voorzien.

 

De jeugdraad, sportraad en cultuurraad adviseerden positief.

 

Bijlagen:

1) 20200220 advies cultuurraad infrastructuurfonds jeugd cultuur sportsector

2) 20200310 advies jeugdraad

3) 20200310 advies sportraad subsidiereglement infrastructuurfonds

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

SUBSIDIEREGLEMENT - INFRASTRUCTUURFONDS GEMEENSCHAPSHUIZEN - GOEDKEURING

In het meerjarenplan is actieplan 6/1 als prioritair actieplan opgenomen: "In de wijken versterken ontmoeting en een integrale benadering van veiligheid de sociale samenhang."

Het creëren van ontmoeting en verbinding staat centraal in een duurzame en gedragen dorpenbeleid. Het verenigingsleven speelt hierin een cruciale rol.

 

De gemeenteraad wil sterk inzetten op een goede infrastructuur van de gemeenschapshuizen waarin ontmoeting en verbinding centraal staan. Het is aangewezen om grote investeringen in de infrastructuur van deze gemeenschapshuizen te subsidiëren.

 

Bijlage:

1) 20200220 advies cultuurraad gemeenschapshuizen

 

Goedkeuring subsidiereglement wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

SPORTCENTRUM DONK - AANKOOP PERCEEL BOS EMIEL BECQUAERTLAAN - GOEDKEURING

De gemeente is eigenaar van de meeste percelen binnen de contouren van het RUP Sport en Jeugd, RUP 01 Sportcentrum Donk.  De gebruikers van de gemeentelijke percelen zijn KFC Mol, de Molse Ruiterclub, Hockey Club Inter Mol, Donk Sport en petanqueclub Donk.

 

Het is aangewezen dat de gemeente eigenaar wordt van alle percelen gelegen binnen de contouren van dit RUP.  De gemeente bereikte een overeenkomst voor de aankoop van een perceel bos gelegen langs de Emiel Becquaertlaan.  Voorgesteld wordt het perceel, 5de afdeling, sectie C, nr. 1416/T, met een oppervlakte van 69a53ca, aan te kopen voor € 41.718,00 (€ 6,00 per m²).  Het bijhorend perceeltje gelegen net buiten de contouren van het RUP, 5de afdeling, sectie C, nr. 1416/X, met een oppervlakte van 8a24ca wordt gratis afgestaan aan het gemeentebestuur.

 

Bijlagen:

1)      Brief ELIA sectie C nr. 1416T, 1416X

2)      Hypothecair getuigschrift

3)      Kadastraal plan

4)      Kadastrale legger

5)      Ontwerpakte

6)      OVAM bodemattest sectie C nr. 1416T

7)      OVAM bodemattest sectie C nr. 1416X

8)      Overzichtsplan

9)      Schattingsverslag

 

Goedkeuring van de aankoop wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

DUURZAAMHEIDSRAAD - WIJZIGING STATUTEN - GOEDKEURING

De statuten van de milieuraad dateren van 20 januari 2014.  We stellen vast dat de huidige structuur om vernieuwing vraagt. 

 

Het is de bedoeling dat de milieuraad wordt omgevormd tot een duurzaamheidsraad. 

 

De aangepaste statuten bieden kansen om participatief te werken.

 

De milieuraad gaf op 11 februari 2020 een positief advies voor de wijziging van de statuten.

 

Bijlagen:

1) Statuten milieuraad 20 januari 2014

2) Statuten duurzaamheidsraad ontwerp 2020

3) Advies milieuraad 11 februari 2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

ECODEMOTUIN - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - GOEDKEURING

Om de goede werking van de Ecodemotuin te kunnen garanderen, is het aan te raden om een samenwerkingsoverenkomst op te stellen. Om de samenwerking en de ondersteuning te integreren in de gemeentelijke werking wordt er een overeenkomst opgesteld voor de periode 2020 - 2026.

 

Bijlagen:

1) Werkingsplan Ecodemotuin

2) Samenwerkingsovereenkomst Ecodemotuin

3) Brief toelating gebruik Ecodemotuin

 

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst 'Ecodemotuin' tussen Velt vzw en het gemeentebestuur wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

HUISHOUDELIJK AFVAL - POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN HUISHOUDELIJK AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN - GOEDKEURING

Op de recyclageparken Millegem en Gompel wordt de mogelijkheid geboden aan de inwoners om huishoudelijk restafval aan te brengen. De burgers moeten hun huisvuil aanbrengen in een plastieken, lekvrije en stevige, gesloten zak.

 

Om het aanleveren van huisvuil mogelijk te maken dient het de politieverordening van 19 december 2016 betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te worden aangepast.

 

Bijlagen:

1) Ontwerpbesluit betreffende het inzamelen van huishoudelijk afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (wijzigingen geel gearceerd)

2) Politiereglement betreffende het inzamelen van huishoudelijk afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 2016

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

POLITIEVERORDENING - OP HET PLAATSEN VAN TERRASSEN, KOOPWAREN EN VOORWERPEN OP HET OPENBAAR DOMEIN - GOEDKEURING

Op dit ogenblik is de politieverordening inzake het privatief gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van terrassen en andere ingebruiknemingen van 13 februari 2006 nog van toepassing.

 

In gemeenteraadszitting van 10-09-2018 werd evenwel de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het plaatsen van terrassen, koopwaren en voorwerpen op het openbaar domein goedgekeurd.

 

Het is wenselijk om de politieverordening af te stemmen op deze stedenbouwkundige verordening en een gecoördineerde versie van beide reglementen te hebben. 

 

Bijlagen:

1) politieverordening inzake het privatief gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van terrassen en andere ingebruiknemingen van 13 februari 2006

2) uittreksel gemeenteraad van 10-09-2018: goedkeuring stedenbouwkundige verordening op het plaatsen van terrassen, koopwaren en voorwerpen op het openbaar domein

 

Goedkeuring politieverordening en vaststelling gecoördineerde verordening worden gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

STICHTING LOKAAL FONDS - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER - GOEDKEURING

De gemeente dient één kandidaat-bestuurder voor te dragen die de politieke actor vertegenwoordigt in de Stichting Lokaal Fonds. 

 

Bijlage:

1) brief van MONA van 03-02-2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

SOCIALE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLAANDEREN  - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 31 MAART 2020 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN VOLMACHT

Bij brief van 15 februari 2020 vraagt Willy Vanderstraeten, vereffenaar van de Sociale Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2020 goed te keuren.

 

Agenda:

1. kennisname van het vereffeningsplan, stavingsstukken en verslag van de vereffenaar

2. besluit tot afsluiting van de vereffening

3. décharge aan de vereffenaar

4. plaats van bewaring van de boeken en bescheiden

 

Bijlage:

1)      brief met bijlagen van vereffenaar Willy Vanderstraeten van 15-02-2020

 

Goedkeuring agenda en vaststellen gevolmachtigde wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING - SAMENSTELLING - BESLUIT

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) is een adviesraad die bij decreet (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of VCRO) is vastgelegd en heeft daarmee samenhangend decretale bevoegdheden.  De gecoro geeft adviezen over dossiers met een belangrijke ruimtelijke impact en wordt betrokken in o.a. de procedures omtrent de opmaak van ruimtelijke beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen en planologische attesten.

 

Het college dient een voorzitter en (niet-stemgerechtigde) secretaris voor te dragen.  De secretaris staat in voor de praktische organisatie en behoort in feite niet tot de gecoro.  De gemeenteraad dient de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris te benoemen.  Het minimum aantal leden van de gecoro bedraagt voor de gemeente Mol 13 effectieve leden en 13 vervangers.  Het maximum aantal leden van de gecoro bedraagt voor de gemeente Mol 17 effectieve leden en 17 vervangers.

 

Minimum een kwart van de leden, waaronder de voorzitter, moeten deskundigen zijn op het gebied van ruimtelijke ordening.  De rest zijn vertegenwoordigers uit de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente.  Dit betekent concreet dat er minimaal 5 effectieve leden en 4 plaatsvervangende leden als deskundigen moeten aangeduid worden.  De voorzitter heeft geen plaatsvervanger.

 

Maximum 2/3 van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.  Dit betekent in de praktijk dat minimum 1/3 van de leden een vrouw moet zijn.  Dit geldt enkel voor de effectieve leden.

 

Bijlagen:

1) Voorstel aantal leden, de bepaling van de geledingen en de verdeling tussen de geledingen en de deskundigen

2) Voorstel nominatieve benoeming van de voorzitter, secretaris, ondervoorzitter, effectieve leden en vervangende leden

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

EVA VZW CULTUURCENTRUM MOL - ALGEMENE VERGADERING OP 28 APRIL 2020 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Op 28 april 2020 heeft de algemene vergadering van de EVA vzw Cultuurcentrum Mol plaats.

 

Agenda:

1)      goedkeuring notulen algemene vergadering van 10 september 2019

2)      bespreking jaarrekening 2019 en goedkeuring en kwijting revisor/commissaris en bestuurders

3)      bespreking en goedkeuring budget 2021 en voorstel meerjarenplanning budget 2020-2025

4)      voorstel ondersteuning groot gemeenschapsvormend project 2022 Mol/Lommel/Sibelco

5)      bespreking en goedkeuring aanpassing statuten (gecoördineerde statuten)

6)      vervanging lid uit adviesraad mensen met een beperking

7)      varia

 

Bijlagen:

1) budget 2021

2) jaarrekening 2019

3) ontwerp gecoördineerde statuten aanpassing

 

Goedkeuring agenda, jaarrekening 2019, budget 2021 en de aanpassing van de gecoördineerde statuten wordt gevraagd.

Vaststellen vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN 2020 - VERLENGING - GOEDKEURING

De gemeente Mol heeft een overeenkomst met het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. Het huidige plan werd door de gemeenteraad in zitting van 24 maart 2014 goedgekeurd voor de periode 1-1-2014 tot en met 31-12-2017. In zitting van 29 maart 2017 werd het geactualiseerde voortgangsrapport en de lokale veiligheidsdiagnostiek goedgekeurd.

 

In haar zitting van 28 maart 2018 keurde het schepencollege de verlenging 2018-2019 van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017 goed, zonder wijzigingen.

 

Bijlage:

1) Voorstel Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

INTERLOKALE VERENIGING ONDERWIJS BALEN-DESSEL-MOL - JAARLIJKS EVALUATIEVERSLAG 2019 - GOEDKEURING

In zitting van 19 november 2018 werd de interlokale vereniging Onderwijs Balen-Dessel-Mol in het leven geroepen in functie van de samenwerking tussen de gemeenten Balen, Dessel en Mol voor de gemeentelijke academie voor muziek en woord en de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten.

 

Zoals bepaald in de statuten wordt het jaarlijks evaluatieverslag van de interlokale vereniging ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden.

 

Het beheerscomité van de interlokale vereniging keurde het jaarlijks evaluatieverslag goed in zitting van 19 februari 2020.

 

Bijlagen:

1)      interlokale vereniging onderwijs Balen Dessel Mol - jaarlijks evaluatieverslag 2019

2)      beheerscomité ILV Onderwijs - verslag vergadering 19 februari 2020

 

Goedkeuring van het jaarlijks evaluatieverslag 2019 van de interlokale vereniging onderwijs Balen Dessel Mol wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 2 MAART 2020 (GBS ALLES KIDS) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) Alles Kids, Pastoor Vaesstraat 24, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2019-2020:

       85 lestijden

       5 SES-lestijden

 

In gbs Alles Kids zijn 63 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 2 maart 2020. Dat zijn 5 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Dit geeft een uitbreiding van 5 lestijden.

 

Omwille van een tekort aan beschikbare kleuteronderwijzers worden de lestijden omgezet naar uren kinderverzorging.

2/24 lestijden kleuteronderwijzer komen volgens het omzettingsmodel overeen met 3/32 kinderverzorging.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 2 MAART 2020 (GBS DE ZANDLOPER) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) De Zandloper, Gemeenteheistraat 1, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2019-2020:

       161 lestijden

       7 SES-lestijden

 

In gbs De Zandloper zijn 129 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 2 maart 2020. Dat zijn 5 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Dit geeft een uitbreiding van 5 lestijden.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 2 MAART 2020 (GBS KLIM-OP) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) Klim-op, Ginderbuiten 212, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2019-2020:

       147 lestijden

       15 SES-lestijden

 

In gbs Klim-op zijn 121 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 2 maart 2020. Dat zijn 11 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Dit geeft een uitbreiding van 11 lestijden.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 2 MAART 2020 (GBS MOZAWIEK) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) Mozawiek, Schoolstraat 3, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2019-2020:

       234 lestijden

       12 SES-lestijden

 

In gbs Mozawiek zijn 177 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 2 maart 2020. Dat zijn 4 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Dit geeft een uitbreiding van 4 lestijden.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

GEMEENTELIJK BASISONDERWIJS - VERNIEUWING SCHOLENGEMEENSCHAP - GOEDKEURING

In de gemeenteraadszitting van 30 mei 2005 werd de Scholengemeenschap Gemeentelijk Onderwijs Mol (SGOM) gevormd voor de periode van 6 schooljaren.

 

De scholengemeenschap (SGOM), met instellingsnummer 121491, bestaat uit volgende scholen:

GBS Alles Kids, Pastoor Vaesstraat 24, 2400 Mol9051

GBS De Zandloper, Gemeenteheistraat 1, 2400 Mol123445

GBS Klim-Op, Ginderbuiten 212, 2400 Mol8987

GBS Mozawiek, Schoolstraat 3, 2400 Mol8995

SAIGO Sterrenbos, Don Boscostraat 37, 2400 Mol25726

 

Deze scholengemeenschap werd in de periodes nadien telkens verlengd.

 

Op 1 september 2020 start een nieuwe periode van 6 schooljaren.

De wetgeving voorziet nog steeds de mogelijkheid om de huidige scholengemeenschap te bestendigen. Het schoolbestuur en de scholen wensen van deze mogelijkheid gebruik te maken.

 

Uiterlijk 15 juni 2020 dient het schoolbestuur de bestendiging van de scholengemeenschap schriftelijk mee te delen aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

In deze schriftelijke mededeling zal ook de wijziging van de naam van de scholengemeenschap opgenomen worden. Voorgesteld wordt om vanaf 1 september 2020 de scholengemeenschap van het gemeentelijk onderwijs in Mol ‘TROTS’ te noemen, dit naar het vernieuwde pedagogisch project dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 december 2019.

 

In zitting van 24 januari 2020 leverde het Afzonderlijk Bijzonder Overlegcomité Mol een protocol van akkoord af voor de bestendiging van de scholengemeenschap vanaf 1 september 2020.

 

In zitting van 3 maart 2020 gaven de schoolraden van GBS Alles Kids, GBS De Zandloper, GBS Klim-Op, GBS Mozawiek en SAIGO Sterrenbos een positief advies over de bestendiging van de scholengemeenschap vanaf 1 september 2020.

 

Bijlagen:

1)      ABOC - protocol van akkoord - 24 januari 2020

2)      SR GBS Alles Kids - verslag + advies - 3 maart 2020

3)      SR GBS De Zandloper - verslag + advies - 3 maart 2020

4)      SR GBS Klim-Op - verslag + advies - 3 maart 2020

5)      SR GBS Mozawiek- verslag + advies - 3 maart 2020

6)      SR SAIGO Sterrenbos - verslag + advies - 3 maart 2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

GEMEENTELIJK GEWOON BASISONDERWIJS - SAMENWERKINGSCONTRACT CLB VANAF 1 SEPTEMBER 2020 - GOEDKEURING

In de gemeenteraadszitting van 25 mei 2009 werd voor de scholen van het gewoon gemeentelijk basisonderwijs een nieuw beleidscontract afgesloten met het CLB GO! Kempen, nu CLB GO! Fluxus, voor drie jaar. Dit beleidscontract werd telkens stilzwijgend verlengd.

 

Het beleidscontract met CLB GO! Fluxus werd afgesloten met volgende scholen:

       GBS Alles Kids, Pastoor Vaesstraat 24, 2400 Mol9051

       GBS De Zandloper, Gemeenteheistraat 1, 2400 Mol123445

       GBS Klim-Op, Ginderbuiten 212, 2400 Mol8987

       GBS Mozawiek, Schoolstraat 3, 2400 Mol8995

 

In de gemeenteraadszitting van 23 december 2019 werd de opzeg betekend tegen 1 september 2020 voor het bestaande beleidscontract met het CLB GO! Fluxus, omwille van wijzigende regelgeving.

 

Er dient een nieuwe samenwerking te worden aangegaan tegen 1 september 2020. In de regelgeving wordt er niet meer gesproken van beleidscontracten, die telkens worden aangegaan voor 3 jaar. In plaats daarvan worden er samenwerkingscontracten opgemaakt. Deze samenwerkingen worden aangegaan voor onbepaalde duur met opzegmogelijkheid.

 

In de samenwerkingscontracten worden de grote lijnen van de samenwerking vastgelegd tussen het schoolbestuur en de inrichtende macht van het betrokken CLB en dit over de betrokken scholen heen. De specifieke afspraken per school worden vastgelegd in de jaarlijkse afsprakennota, opgemaakt door de betreffende school en het CLB.

 

Voor de gewone gemeentelijke basisscholen wordt er geopteerd om verder samen te werken met het CLB GO! Fluxus.

 

Het onderwijssecretariaat voor steden en gemeenten (OVSG) voorziet in een leidraad voor de opmaak van het samenwerkingscontract.

Deze leidraad werd gebruikt als basis voor de opmaak van het samenwerkingscontract.

 

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

In zitting van 3 maart 2020 gaven de schoolraden van de gemeentelijke basisscholen een positief advies over de samenwerking tussen de school en het CLB GO! Fluxus vanaf 1 september 2020.

 

Bijlagen:

1)      Gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2009

2)      Gemeenteraadsbesluit van 23 december 2019

3)      Beleidscontract BaO - CLB met ingangsdatum 1 september 2009

4)      Samenwerkingscontract BaO - CLB GO! Fluxus vanaf 1 september 2020

5)      GBS Alles Kids - verslag + advies schoolraad 3 maart 2020

6)      GBS De Zandloper - verslag + advies schoolraad 3 maart 2020

7)      GBS Klim-Op - verslag + advies schoolraad 3 maart 2020

8)      GBS Mozawiek - verslag + advies schoolraad 3 maart 2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 13/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

POLITIEVERORDENING - VERBOD GEBRUIK GEMEENTELIJKE GEBOUWEN EN SCHOOLGEBOUWEN DOOR EXTERNEN EN SLUITING GEMEENTELIJKE SPORTHALLEN - BEKRACHTIGING ( - Bestuurszaken)

Het COVID-19 virus verspreidt zich binnen Europa en België.

Op 10 maart 2020 vond een veiligheidsoverleg plaats met de gouverneur van de provincie Antwerpen, burgemeesters en veiligheidspersoneel waarin de ernst van het virus en het belang van maatregelen werd benadrukt.

Door alle supranationale gezondheidsorganisaties en in alle landen worden "social distancing"maatregelen ondersteund en genomen.

Op 10 maart 2020 adviseerde de 'Risk Assessment Group' wetenschappelijke gebaseerde aanbevelingen.

De federale regering adviseerde op 10 maart 2020 om indoor evenementen van meer dan 1000 personen te verbieden. In uitvoering hiervan nam de gouverneur van de provincie Antwerpen op 11 maart 2020 het besluit om indoor evenementen met meer dan 1000 personen te verbieden tot en met 31 maart 2020.

Meer nog dan het aantal aanwezigen, zijn inhoudelijke criteria belangrijk voor de transmissie van infectieziekten, met name de intensiteit van het contact, de duur van het contact, de beslotenheid van de ruimte en de leeftijdsmix van de bevolking.

Minister Beke nam op 10 maart het besluit om de woonzorgcentra en dienstencentra te sluiten. Ook binnen het onderwijs, risicoberoepen, bedrijven, zorgverstrekkers worden verdere maatregelen genomen om het beleid van "social distancing" uit te rollen.

In Vlaanderen werd op tientallen plaatsen de beslissing genomen om zwembaden te sluiten om te vermijden dat doelgroepen bij elkaar komen en het virus verder verspreid.

 

Omwille van de ernstige gezondheidsrisico's heeft de burgemeester op 13 maart 2020 een politieverordening uitgevaardigd inzake verbod gebruik gemeentelijke gebouwen en schoolgebouwen door externen en sluiting gemeentelijke sporthallen.

 

Bijlage:

1)      kopie burgemeesterbesluit verbod gebruik gemeentelijke gebouwen en schoolgebouwen door externen en sluiting gemeentelijke sporthallen van 13 maart 2020

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 13 maart 2020 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

POLITIEVERORDENING - SLUITING SUNPARKS KEMPENSE MEREN - BEKRACHTIGING ( - Bestuurszaken)

Het COVID-19 virus verspreidt zich binnen Europa en België.

Op 10 maart 2020 vond een veiligheidsoverleg plaats met de gouverneur van de provincie Antwerpen, burgemeesters en veiligheidspersoneel waarin de ernst van het virus en het belang van maatregelen werd benadrukt.

Door alle supranationale gezondheidsorganisaties en in alle landen worden "social distancing"maatregelen ondersteund en genomen.

Op 10 maart 2020 adviseerde de 'Risk Assessment Group' wetenschappelijke gebaseerde aanbevelingen.

De federale regering adviseerde op 10 maart 2020 om indoor evenementen van meer dan 1000 personen te verbieden. In uitvoering hiervan nam de gouverneur van de provincie Antwerpen op 11 maart 2020 het besluit om indoor evenementen met meer dan 1000 personen te verbieden tot en met 31 maart 2020.

Meer nog dan het aantal aanwezigen, zijn inhoudelijke criteria belangrijk voor de transmissie van infectieziekten, met name de intensiteit van het contact, de duur van het contact, de beslotenheid van de ruimte en de leeftijdsmix van de bevolking.

Minister Beke nam op 10 maart het besluit om de woonzorgcentra en dienstencentra te sluiten. Ook binnen het onderwijs, risicoberoepen, bedrijven, zorgverstrekkers worden verdere maatregelen genomen om het beleid van "social distancing" uit te rollen.

In Vlaanderen werd op tientallen plaatsen de beslissing genomen om zwembaden te sluiten om te vermijden dat doelgroepen bij elkaar komen en het virus verder verspreid.

Op 12 maart 2020 heeft de burgemeester de sluiting van alle indoor zwembaden en waterrecreaties bevolen op het grondgebied van de gemeente Mol. De federale overheid heeft in de  avond van 12 maart 2020 bijkomende verregaande maatregelen opgelegd zoals onder andere opschorting van alle lessen in scholen, alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten worden geannuleerd, discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten, hotels blijven open behalve hun eventuele restaurant, winkels die essentiële diensten leveren blijven open zoals gewoonlijk, ook in het weekend.

 

Omwille van de ernstige gezondheidsrisico's heeft de burgemeester op 13 maart 2020 een politieverordening uitgevaardigd inzake sluiting Sunparks Kempense Meren.

 

Bijlage:

1) kopie burgemeesterbesluit sluiting Sunparks Kempense Meren van 13 maart 2020

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 13 maart 2020 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

POLITIEVERORDENING - SLUITING RESORT DE KEMPEN - BEKRACHTIGING ( - Bestuurszaken)

Het COVID-19 virus verspreidt zich binnen Europa en België.

Op 10 maart 2020 vond een veiligheidsoverleg plaats met de gouverneur van de provincie Antwerpen, burgemeesters en veiligheidspersoneel waarin de ernst van het virus en het belang van maatregelen werd benadrukt.

Door alle supranationale gezondheidsorganisaties en in alle landen worden "social distancing"maatregelen ondersteund en genomen.

Op 10 maart 2020 adviseerde de 'Risk Assessment Group' wetenschappelijke gebaseerde aanbevelingen. De federale regering adviseerde op 10 maart 2020 om indoor evenementen van meer dan 1000 personen te verbieden.

In uitvoering hiervan nam de gouverneur van de provincie Antwerpen op 11 maart 2020 het besluit om indoor evenementen met meer dan 1000 personen te verbieden tot en met 31 maart 2020. Meer nog dan het aantal aanwezigen, zijn inhoudelijke criteria belangrijk voor de transmissie van infectieziekten, met name de intensiteit van het contact, de duur van het contact, de beslotenheid van de ruimte en de leeftijdsmix van de bevolking.

Minister Beke nam op 10 maart het besluit om de woonzorgcentra en dienstencentra te sluiten. Ook binnen het onderwijs, risicoberoepen, bedrijven, zorgverstrekkers worden verdere maatregelen genomen om het beleid van "social distancing" uit te rollen.

In Vlaanderen werd op tientallen plaatsen gisteren de beslissing genomen om zwembaden te sluiten om te vermijden dat doelgroepen bij elkaar komen en het virus verder verspreid.

Op 12 maart 2020 heeft de burgemeester de sluiting van alle indoor zwembaden en waterrecreaties bevolen op het grondgebied van de gemeente Mol.

De federale overheid heeft in de  avond van 12 maart 2020 bijkomende verregaande maatregelen opgelegd zoals onder andere opschorting van alle lessen in scholen, alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten worden geannuleerd, discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten, hotels blijven open behalve hun eventuele restaurant, winkels die essentiële diensten leveren blijven open zoals gewoonlijk, ook in het weekend.

Op 13 maart 2020 nam de burgemeester de beslissing om Sunparks Kempische Meren te sluiten, met uitzondering van het verblijf door personen in de huizen van Sunparks Kempense Meren voor een periode langer dan 1 week.

Omwille van de ernstige gezondheidsrisico's heeft de burgemeester op 13 maart 2020 een politieverordening uitgevaardigd inzake sluiting EuroParcs Resort De Kempen.

 

Bijlagen:

1)      kopie burgemeesterbesluit sluiting Resort De Kempen van 13 maart 2020

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 13 maart 2020 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

POLITIEVERORDENING - VERBOD GEMEENTERAAD PUBLIEK - BEKRACHTIGING ( - Bestuurszaken)

Het COVID-19 virus verspreidt zich binnen Europa en België.

Op 10 maart 2020 vond een veiligheidsoverleg plaats met de gouverneur van de provincie Antwerpen, burgemeesters en veiligheidspersoneel waarin de ernst van het virus en het belang van maatregelen werd benadrukt.

Door alle supranationale gezondheidsorganisaties en in alle landen worden "social distancing"maatregelen ondersteund en genomen.

Op 10 maart 2020 adviseerde de 'Risk Assessment Group' wetenschappelijke gebaseerde aanbevelingen. De federale regering adviseerde op 10 maart 2020 om indoor evenementen van meer dan 1000 personen te verbieden.

In uitvoering hiervan nam de gouverneur van de provincie Antwerpen op 11 maart 2020 het besluit om indoor evenementen met meer dan 1000 personen te verbieden tot en met 31 maart 2020. Meer nog dan het aantal aanwezigen, zijn inhoudelijke criteria belangrijk voor de transmissie van infectieziekten, met name de intensiteit van het contact, de duur van het contact, de beslotenheid van de ruimte en de leeftijdsmix van de bevolking. Minister Beke nam op 10 maart het besluit om de woonzorgcentra en dienstencentra te sluiten.

Ook binnen het onderwijs, risicoberoepen, bedrijven, zorgverstrekkers worden verdere maatregelen genomen om het beleid van "social distancing" uit te rollen. In Vlaanderen werd op tientallen plaatsen gisteren de beslissing genomen om zwembaden te sluiten om te vermijden dat doelgroepen bij elkaar komen en het virus verder verspreid.

Op 12 maart 2020 heeft de burgemeester de sluiting van alle indoor zwembaden en waterrecreaties bevolen op het grondgebied van de gemeente Mol. De federale overheid heeft in de  avond van 12 maart 2020 bijkomende verregaande maatregelen opgelegd zoals onder andere opschorting van alle lessen in scholen, alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten worden geannuleerd, discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten, hotels blijven open behalve hun eventuele restaurant, winkels die essentiële diensten leveren blijven open zoals gewoonlijk, ook in het weekend.

De maatregelen werden stelselmatig verder verstrengd in de daaropvolgende dagen. De federale overheid heeft op 17 maart 2020 nog meer verregaande maatregelen genomen.

Omwille van de ernstige gezondheidsrisico's heeft de burgemeester op 18 maart 2020 een politieverordening uitgevaardigd inzake het verbod op het bijwonen van de gemeenteraad voor publiek.

 

Bijlage:

1)      kopie burgemeesterbesluit verbod op het bijwonen van de gemeenteraad voor publiek van 18 maart 2020

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 18 maart 2020 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2020

 

POLITIEVERORDENINGEN-OPHEFFING SLUITING ZWEMBADEN + OPHEFFING SLUITING GEMEENTELIJKE GEBOUWEN EN ALLE GEBOUWEN VAN SCHOLEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE MOL DOOR EXTERNEN-BEKRACHTIGING ( - Bestuurszaken)

Door de burgemeester werd op 12 maart 2020 bij hoogdringendheid een sluiting van alle indoor zwembaden en waterrecreaties op het grondgebied van de gemeente Mol opgelegd ten gevolge van de verspreiding van het COVID-19 virus binnen Europa en België.

Door de burgemeester werd op 13 maart 2020 bij hoogdringendheid een verbod opgelegd om alle gemeentelijke gebouwen en alle gebouwen van scholen op het grondgebied van de gemeente Mol te gebruiken of te laten gebruiken door externen.  Het gebruik van deze gebouwen door interne gebruikers of voor de eigen dienstverlening werd wel nog toegelaten mits social distance maatregelen.

Op 17 maart 2020 heeft de federale regering nog meer verregaande maatregelen genomen waardoor hogervermelde politieverordeningen achterhaald zijn en opgeheven dienen te worden.

 

Bijlage:

 

1)      burgemeesterbesluit opheffing sluiting zwembaden + sluiting gemeentelijke gebouwen en alle gebouwen van scholen op het grondgebied van de gemeente Mol door externen van 20 maart 2020

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 20 maart 2020 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 20/03/2020