Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

POLITIEVERORDENING - DIGITALE GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZONDER FYSIEK PUBLIEK MAAR MET LIVESTREAMING OP 31 MEI 2021 - BEKRACHTIGING

Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, vaardigde de burgemeester op 5 mei 2021 de politieverordening uit inzake de digitale gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn zonder fysiek publiek maar met livestreaming op 31 mei 2021.

Deze beslissing dient ter bekrachtiging voorgelegd te worden in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

 

Bijlage:

1) Besluit van de burgemeester van 5 mei 2021

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 5 mei 2021 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 26 APRIL 2021 - GOEDKEURING

De notulen van 26 april 2021 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 26 april 2021

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

BRANDWEER - VERDEELSLEUTEL 2022 - GOEDKEURING

In zitting van de zoneraad van 31 oktober 2020 werd het principe financiële verdeelsleutel 2021-2026 goedgekeurd. Er werd beslist in dat de verdeelsleutel jaarlijks aangepast wordt aan de meest recente gegevens:

       bevolkingsaantal 2020

       KI 2019

       correctiefactor aanrijtijden (niet gewijzigd)

       correctie DGH (dringende geneeskundige hulpverlening) op basis van cijfers 2020

Er werd afgesproken de verdeelsleutel steeds ten laatste op de zoneraad van april ter goedkeuring voor te leggen.

Hogergenoemde aanpassingen brengt een daling van het aandeel voor de gemeente Mol mee. De gemeente Mol draagt 15,49% in 2022 bij in plaats van 16,02% in 2021. De exploitatietoelage voor 2022 bedraagt 1.180.373,61 euro (40.343,33 euro minder dan voorzien).

 

Vanaf 2022 zal ook een verrekening van de goederen gebeuren volgens het principe vastgelegd in de zoneraad van 31 oktober 2020. Er is een lichte bijsturing daar in het principe slechts twee in plaats van alle cijfers na de komma van het percentage meegenomen werden. Het effectieve bedrag voor Mol bedraagt -96.295,79 euro. Dit wordt verrekend in de investeringstoelage van de gemeente aan de zone. De investeringstoelage voor 2022 bedraagt 198.797,61 euro.

 

Bijlage:

1) Berekening financiële verdeelsleutel 2022

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

SUBSIDIEREGLEMENT - CORONASUBSIDIE VOOR VERENIGINGEN - GOEDKEURING

Met de middelen uit het Vlaamse corona-noodfonds wil de gemeente het rijke verenigingsleven versterken door te zorgen dat ze niet in zware financiële problemen komen door deze crisis en om ze ook op lange termijn te versterken om een antwoord te kunnen bieden op eventuele nieuwe coronapieken of andere uitdagingen aan te gaan.  We werken in 3 fases.

 

In een eerste fase werden er op korte termijn een aantal financiële ondersteuningen uitgewerkt en uitbetaald.  We maakten hier zoveel mogelijk gebruik van verdelingsmethodes op basis van de reguliere subsidiereglementen.  Uitgangspunt was dat de subsidies waar deze verenigingen normaal beroep op konden doen voor 2020 verdubbeld werden, waarbij het eerste deel verdeeld werd volgens de reguliere subsidiereglementen en het extra deel verdeeld werd op basis van de bedragen die uitbetaald werden in 2019.  In zitting van de gemeenteraad van 27 juli 2020 werd goedkeuring verleend aan het eenmalige subsidiereglement 'noodsubsidies corona voor verenigingen'. 

 

In fase 2 werd de renteloze coronanoodlening voorzien.  Hierdoor ondersteunen we verenigingen die extra steun nodig hebben door middel van een renteloze lening.

 

In zitting van de gemeenteraad van 7 september 2020 werd goedkeuring verleend aan het reglement renteloze coronalening cultuur-, jeugd-, en sportsector.

 

In fase 3 kijken we naar de toekomst en willen we verenigingen die blijven organiseren en blijven werken aan onze sociale cohesie belonen en ondersteunen.

Fase 3 zal bestaan uit vier pijlers:

 

1)      een subsidiereglement om verenigingen toe te laten om kwaliteitsvolle ontspanning en vrije tijd te blijven organiseren voor onze burger en om onze verenigingen financieel gezond te houden

2)      hygiënepakketten

3)      uitbreiding uitleendienst

4)      informatiesessies

 

De eerste pijler, het subsidiereglement 'coronasubsidie voor verenigingen' dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

 

Voor de vierde periode van 1 juli 2021 tot 31 oktober 2021 wordt het bedrag van de eerste pijler verhoogd van €1.000 naar maximaal €3.500.

 

Bijlagen:

1) advies jeugdraad

2) advies seniorenraad

3) advies Molse Adviesraad voor Personen met Beperking

4) advies cultuurraad

5) advies sportraad

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

SUBSIDIEREGLEMENTEN- WIJZIGING SUBSIDIEREGLEMENT KWALITATIEVE UITBOUW VAN SPORTVERENIGINGEN EN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING MET ACCENT OP KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTBEGELEIDING EN JEUGDSPORTCOÖRDINATIE OMWILLE VAN CORONA - GOEDKEURING

De sportverenigingen lijden sterk onder de coronacrisis. Gedurende vele weken konden zij geen sportactiviteiten organiseren. Geplande activiteiten, competities, tornooien en kampioenschappen konden niet plaatsvinden. Bovendien verloren heel wat verenigingen ook inkomsten door het wegvallen van inkomsten uit het uitbaten van een clubkantine, eetfestijnen, verhuur van accomodatie, enz. Opleidingen en bijscholingen van trainers werden afgelast of uitgesteld. Clubs konden ook niet meer aan ledenwerving doen en verloren leden.

 

De voorwaarden van de subsidiereglementen 'Subsidiëring voor de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen' en 'Subsidies voor sportverenigingen tot professionalisering met accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en jeugdsportcoördinatie' zijn opgesteld vanuit de veronderstelling dat de sportvereniging een normale jaarwerking kon hebben.

 

Door de coronacrisis kunnen veel verenigingen ook dit jaar niet aan de voorwaarden voor het werkingsjaar 2020-2021 voldoen. Het lijkt onbillijk dat de reeds zwaar getroffen verenigingen ook hun subsidies zouden verliezen door de coronacrisis, wat voor hen een overmachtssituatie uitmaakt. Het werkingsjaar 2018-2019 lijkt voor deze verenigingen nog steeds een meer representatieve periode.

 

De sportraad Mol heeft dit gegeven bekeken en adviseert daarom om ook de reglementen voor het werkingsjaar 2020-2021 eenmalig aan te passen en de verenigingen de mogelijkheid te geven hun dossier te baseren op werkelijk gegevens uit het werkingsjaar 2020-2021 of een aanvraag in te dienen op basis van het ingediende dossier voor het werkingsjaar 2019-2020.

 

Bijlagen:

1) Subsidiereglement GR 23-12-2019: Subsidiëring voor de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen werkjaar 2021

2) Subsidiereglement GR 23-12-2019: Subsidies voor sportverenigingen tot professionalisering met accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en jeugdsportcoördinatie werkjaar 2021

3) Verslag sportraad 04-05-2021

 

Goedkeuring van de wijzigingen aan de subsidiereglementen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

2021NR24 AANKOOP MULTIFUNCTIONELE INDUSTRIËLE TRACTOR MET TOEBEHOREN - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

Omschrijving opdracht

We wensen een multifunctionele industriële tractor aan te kopen voor onze groendienst ter vervanging van de huidige tractor met maaiarm en jumbo laadkar. Met dit voertuig wensen we snel toebehoren (zoals hakselaar, frontmaaier, klepelmaaier, takkenschaar, turbine, opvangbak, ...) aan- en af te kunnen koppelen om zodoende snel en efficiënt ingezet te kunnen worden voor de verschillende toepassingen binnen gemeente Mol.

Gunningswijze

openbare procedure

Budget

24300000/011907-INVESTERING-U (actieplan 1/2) (actie 1/2/3)

Raming

€ 396.694,21 excl. btw of € 480.000,00 incl. 21 % btw

 

In het kader van de opdracht “Aankoop multifunctionele industriële tractor met toebehoren” werd een bestek met nr. 2021NR24 opgesteld door Gemeente Mol.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 396.694,21 excl. btw of € 480.000,00 incl. 21 % btw.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

 

Bijlage:

1) Bestek

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

2021NR25 RAAMOVEREENKOMST VOOR HET SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN GEDURENDE 3 JAAR (2021-2024) - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

Omschrijving opdracht

De opdracht is verdeeld in drie percelen:

- reguliere snoei bomen

- vellen ontstronken van bomen

- onderhouden van houtkanten

 

Onder deze opdracht wordt begrepen:

- reguliere snoei

- vellen van bomen

- gedeeltelijk ontstronken van bomen

- volledig ontstronken van bomen

- onderhouden van houtkanten

- ingrijpen bij dringende onderhoudswerken op afroep van de aanbestedende overheid

Gunningswijze

openbare procedure

Budget

61035100/068000 (actieplan 3/4) (actie 3/4/4)

Raming

€ 211.690,00 excl. btw of € 256.144,90 incl. 21 % btw

 

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor het snoeien en vellen van bomen gedurende 3 jaar (2021-2024)” werd een bestek met nr. 2021NR25 opgesteld door de dienst aankoop en aanbestedingen.

 

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

* Perceel 1 (Reguliere snoei bomen), raming: € 121.040,00 excl. btw of € 146.458,40 incl. 21 % btw;

* Perceel 2 (Vellen en ontstronken van bomen), raming: € 67.025,00 excl. btw of € 81.100,25 incl. 21 % btw;

* Perceel 3 (Onderhouden van houtkanten), raming: € 23.625,00 excl. btw of € 28.586,25 incl. 21 % btw.

 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 211.690,00 excl. btw of € 256.144,90 incl. 21 % btw.

 

Percelen 1, 2 en 3 worden afgesloten voor een duur van 36 maanden.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

 

Bijlage:

1) Bestek

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

2021NR27 SANERING OVERSTORTEN NAAR SCHEPPELIJKE NETE EN KROPLOOP/  HERINRICHTING WILGENSTRAAT - UITVOERING - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE- GOEDKEURING

Omschrijving opdracht

Gemeente Mol neemt het vernieuwen van voetpaden Wilgenstraat en Ginderbuiten (tussen Wilgenstraat & Kastanjestraat) ten laste van deze opdracht.

Gunningswijze

openbare procedure

Budget

22400007/020020-INVESTERING-U (actieplan 1/5) (actie 1/5/2)

Raming

€ 4.034.071,64 excl. btw of € 4.047.483,61 incl. btw waarvan € 63.866,50 excl. btw of € 77.278,47 incl. 21 % btw voor rekening van Gemeente Mol

 

De ontwerpopdracht voor de opdracht “Sanering overstorten naar Scheppelijke Nete en Kroploop/ herinrichting Wilgenstraat - uitvoering” werd gegund aan Antea Belgium nv, KBO nr. BE 0414321939, Roderveldlaan 1 te 2600 Antwerpen.

 

In het kader van deze opdracht werd een bijzonder bestek opgesteld door de ontwerper, Antea Belgium nv, Roderveldlaan 1 te 2600 Antwerpen.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt in totaliteit wordt geraamd geraamd op € 4.034.071,64 excl. btw of € 4.047.483,61 incl. btw, waarvan € 63.866,50 excl. btw of € 77.278,47 incl. 21 % btw voor rekening van Gemeente Mol.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Aquafin nv de procedure zal voeren en in naam van Gemeente Mol bij de gunning van de opdracht zal optreden.

 

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

 

Bijlagen:

1) Bijzonder bestek

2) Meetstaat/raming

3) Plannen

4) Klanttevredenheid als selectiecriterium

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

FIETSINFRASTRUCTUUR - AANVULLEND REGLEMENT PLAATS VAN DE SPEEDPEDELEC OP HET OPENBAAR DOMEIN - GOEDKEURING

De gemeenten Balen, Dessel, Mol en de politiezone hebben samen overlegd over 'de plaats van de speedpedelec op de openbare weg', met als doel binnen de politiezone Balen - Dessel - Mol een consensus te bereiken over de plaats van de speedpedelec op de openbare weg, op een zo uniform mogelijke manier en gedragen door de 3 betreffende gemeenten.

 

Volgende afspraken werden vastgelegd voor de 3 gemeenten:

 

       Beperkt éénrichtingsverkeer: speedpedelecs kunnen toegelaten worden in de straten met beperkt éénrichtingsverkeer. Deze maatregel zal gesignaleerd worden via de bestaande verkeersborden C3 + onderborden M3 waar de letter ‘P’ aan toegevoegd wordt (via een sticker)

       Uitgezonderd plaatselijk verkeer: hier zijn fietsers te allen tijde toegelaten, de speedpedelec zal in de toekomst sowieso toegelaten worden in de zones waar permanent uitzonderlijk plaatselijk verkeer van kracht is. Bij uitzonderlijk plaatselijk verkeer aan werfzones zal gemeentelijk bekeken worden of de speedpedelec veiligheidshalve toegelaten kan worden.  Indien er geen ‘P’ vermeld wordt zijn speedpedelecs niet toegelaten.

       Fietsstraat: de speedpedelec is bij wet toegelaten in de fietsstraat. De maximum toegelaten snelheid is echter 30km/uur.

       Jaagpaden: de wegbeheerder is meestal de Vlaamse Waterwegen.  Speedpedelecs worden per definitie niet toegelaten uitgezonderd op de gedeeltes die opgenomen zijn in een traject van de fietsostrade, maximum snelheid 30km/uur en aangeduid met de letter ‘P’.

       Binnen bebouwde kom: de gebruiker van de speedpedelec heeft bij wet de keuze om op het fietspad (in de juiste rijrichting) te rijden of op de rijbaan, uitgezonderd indien anders vermeld.

       Buiten bebouwde kom: de gebruiker van de speedpedelec is bij wet verplicht om het fietspad te gebruiken, uitgezonderd indien anders vermeld.

 

Advies sectie mobiliteit: gunstig advies.

 

Bijlagen:

1)      verslag van het overleg ‘plaats van de speedpedelec op de openbare weg’ in de politiezone Balen-Dessel-Mol

2)      aanpassingen éénrichtingstraten voor speedpedelec

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

EZAART - SIGNALISATIE - GOEDKEURING

In het kader van het rioleringsproject in Ezaart werd ook de bovenbouw heringericht. De geplaatste signalisatie moet gereglementeerd worden.

 

De reglementering van de te plaatsen verkeerstekens valt onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur en is aan de goedkeuring van de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer onderworpen.

 

Bijlagen:

1)signalisatieplan herinrichting 1

2)signalisatieplan herinrichting 2

3)signalisatieplan herinrichting 3

4)signalisatieplan herinrichting 4

5)signalisatieplan herinrichting 5

6)signalisatieplan herinrichting 6

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

OMG 2020/514 - ZAAK VAN DE WEGEN - GOEDKEURING

Op 2 december 2020 ontving het gemeentebestuur van de heer Chris Palmans, Herentalse steenweg 53B, 2280 Grobbendonk de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met 2 woongelegenheden en een inpandige overdekte autostaanplaats en een niet-overdekte autostaanplaats, voor een perceel gelegen te Mol, Ginderbroek 73, kadastraal bekend als afdeling 4 sectie F nr. 423Z.

Voor de realisatie van het project is het noodzakelijk een strook grond van 19 m² (perceel kadastraal bekend als afdeling 4 sectie F nr. 423Z/deel) in te lijven in het openbaar domein.

De grondafstand gebeurt gratis. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt de voorziene rooilijn ter hoogte van de Hoogstraat gerealiseerd.

 

Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 2 februari 2021 tot en met 3 maart 2021, werden er geen bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

 

Bijlagen:

1)      BA_Woningen_I_B_2_InplantingGrondoverdracht

2)      BA_Woningen_I_N_1_Inplantingsplan

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

ONTHEFFING GEDEELTEN VAN BUURTWEGEN TER HOOGTE VAN INDUSTRIEZONE VLASMEER EN EUROPESE WIJK - VOORLOPIGE VASTSTELLING - GOEDKEURING

Op de terreinen van VITO-Bio, JRC en de Europese wijk liggen een aantal buurtweggedeeltes die decennialang in onbruik, overbouwd en ontoegankelijk zijn. Doordat deze wegen nooit administratief ontheven werden als gemeentewegen stellen zich problemen bij het verlenen van omgevingsvergunningen. Om de administratieve en juridische toestand aan te passen aan de feitelijke toestand wordt de procedure opgestart tot ontheffing van deze verlaten buurtweggedeeltes. De sector Ruimte stelde een grafisch plan op tot ontheffing van gedeelten van gemeentewegen, gemeentewegen ingevolge inschrijving in de atlas der buurtwegen onder buurtwegen 98, 99, 100 en 147.

 

Bijlagen:

1)      Afbakeningsplan industriezone Vlasmeer landmeter-expert van 20 juli 2009

2)      Grafisch plan landmeter-expert van 15 april 2021

 

De gemeenteraad wordt gevraagd het grafisch plan tot gedeeltelijke ontheffing voorlopig vast te stellen en het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven een openbaar onderzoek te organiseren.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

KEMPENSTRAAT 5 - GRATIS GRONDAFSTAND IN UITVOERING VAN ROOILIJNPLAN KEMPENSTRAAT - GOEDKEURING

Op 6 mei 2021 gaf de gemeente Mol haar advies op de melding/afsplitsing voor de eigendom gelegen in Mol, Kempenstraat 5. In haar advies werd de volgende opmerking opgenomen: ter realisatie van de rooilijn volgens KB 20-08-1955 moet lot 3 gratis worden ingelijfd in de gemeentelijke openbare weg.

Lot 3, 98ca groot en deel van perceel G154z2, ia aangeduid op het afbakeningsplan opgesteld door  landmeter-expert G. Belmans (LAN040425) op 1 juni 2018.

 

Bijlagen:

1)      Bodemattest Ovam

2)      Splitsingsadvies gemeente

3)      Afbakeningsplan

4)      Ontwerpakte geass. notarisssen Van Roosbroeck&Vanhoutteghem

 

Goedkeuring van de gratis grondafstand, opgenomen in de ontwerpakte gratis grondafstand, wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

HELDENSTRAAT - DEFINITIEVE VASTSTELLING - GOEDKEURING

De huidige Doornboomstraat strekt zich uit van de Hangarstraat tot aan de Gasthuisstraat. In het midden wordt deze doorkruist door de Adolf Reydamslaan. In het gedeelte tussen de Adolf Reydamslaan en Gasthuisstraat is er geen bewoning, maar liggen er uitsluitend leveringsadressen van het Heilig Hartziekenhuis, woonzorgcentrum Witte Meren en het Sint-Lutgardisinstituut.

 

De specifieke verkeerssituatie en het feit dat deze organisaties en instelling andere officiële adressen hebben, leidde vaak tot verwarring bij leveranciers. Een nieuwe straatnaam voor dit gedeelte van de Doornboomstraat zou dat probleem oplossen.

 

De gemeentelijke straatnamencommissie formuleerde 3 voorstellen, nl.:

 

       Covidheldenstraat: Covid bracht het beste in veel mensen naar boven. Naast alle rampspoed staat de straatnaam ook symbool voor steun en hulp aan elkaar. Met de term ‘Covid’ houden we de naam tastbaar in de toekomst en vergeten we nooit wat er in 2020 gebeurde. Dit specifieke virus zal ook in de toekomst vermoedelijk nog een rol blijven spelen in onze maatschappij, onder andere door mutaties waarbij het virus in verschillende varianten terugkomt.
 

       Zorgheldenstraat: met deze straatnaam leggen we uitdrukkelijk de link naar het nabijgelegen woonzorgcentrum Witte Meren en het Heilig Hartziekenhuis. Zorg staat in deze buurt al centraal sinds 1898. Dat jaar werd het ‘Molse gasthuis’ opgericht. In 2020 leverden de medewerkers van het Heilig Hartziekenhuis, de woonzorgcentra en alle overige zorginstellingen en -organisaties uitmuntende prestaties.
 

       Heldenstraat: in elke crisis zijn er mensen die boven zichzelf uitstijgen. Dit was het afgelopen jaar ook het geval in onze gemeente. Mol telt talrijke helden – binnen en buiten de zorg - die zijn of haar steentje hebben bijgedragen in de strijd tegen het virus. Deze naam verwijst naar al deze inwoners.

 

Deze 3 voorstellen werden aan de inwoners van Mol voorgelegd via een publieksbevraging.  Tot en met 11 januari 2021 konden de inwoners via een poll aangeven welke benaming zij verkiezen. In totaal brachten 598 inwoners hun stem uit met de volgende uitslag:

       Heldenstraat: 53 %

       Zorgheldenstraat: 38 %

       Covidheldenstraat: 9 %

 

Na kennisname van deze resultaten gaf ook de cultuurraad een advies. Zij kozen op 19 januari 2021 unaniem voor "Zorgheldenstraat".

 

De gemeenteraad stelde, na stemming, op 22 februari 2021 de voorlopige straatnaam "Heldenstraat" vast.

 

Deze beslissing van de gemeenteraad werd bekendgemaakt door aanplakking gedurende 30 dagen.

De bekendmaking vermeldde dat opmerkingen en bezwaren over deze nieuwe straatnaam schriftelijk konden worden ingediend tot en met 24 maart 2021. Tijdens deze periode van bekendmaking werden geen mondelinge of schriftelijke bezwaren ingediend.

 

Bijlagen:

1)      Advies Cultuurraad

2)      Situeringsplan Heldenstraat

 

Goedkeuring definitieve vaststelling straatnaam wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

VERZUSTERING KALL - STOPZETTING - GOEDKEURING

Sinds 1980 is onze gemeente verzusterd met de Duitse gemeente Kall.

 

Aangezien het aantal ontmoetingen de laatste jaren is afgenomen en eerdere pogingen om de verzustering te vernieuwen en burgers en verenigingen meer te betrekken geen resultaat hadden, vond er op 30-03-2021 een evaluatievergadering met onze Duitse zusterstad plaats.

 

Beide gemeenten stellen voor om de verzustering in onderling overleg stop te zetten omwille van volgende redenen:

 

1) De doelstellingen van de verzustering, die in 1980 in een oorkonde werden vastgelegd, zijn bereikt m.n.:

       de wederzijdse verstandhouding en vriendschap tussen het Duitse en Belgische volk bevorderen;

       een bijdrage leveren tot een in vriendschap en vrijheid verenigd Europa;

2) Door globalisering en een uitgebreid vervoersaanbod zijn de mogelijkheden om te reizen nu veel uitgebreider dan in 1980. Bijgevolg is er bij jonge mensen nu minder interesse in de verzustering;

3) Omwille van geopolitieke veranderingen en globalisering beperken stedenbanden zich niet enkel tot Europa.

 

Akkoord voor de ontbinding van de verzustering met de Duitse gemeente Kall wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

KEMPENS LANDSCHAP - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - GOEDKEURING

Sinds 1997 is 'Kempens Landschap' actief als landschapsvereniging in de provincie Antwerpen. De gemeente Mol is sinds 1997 ook actief lid bij Kempens Landschap.

 

Bij brief van 16 april 2021 laat Kempens Landschap weten dat de activiteiten van Kempens Landschap VZW voortaan worden verdergezet onder de nieuwe rechtsvorm van een stichting van openbaar nut, opgericht onder de naam 'Stichting Kempens Landschap'.

 

Stichting Kempens Landschap wenst van deze gelegenheid gebruik te maken om de afspraken met de deelnemende lokale besturen te herbevestigen via een samenwerkingsovereenkomst.

 

Bijlagen:

1) brief Kempens Landschap van 16-04-2021 + ontwerp van samenwerkingsovereenkomst

2) statuten Stichting Kempens Landschap

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

CIPAL - ALGEMENE VERGADERING VAN 24 JUNI 2021 AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER - GOEDKEURING

Bij brief van 4 mei 2021 vraagt CIPAL om de agenda van de algemene vergadering van 24 juni 2021 goed te keuren.

 

Agenda:

 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)

2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 december 2020

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 december 2020

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020

7. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris

8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

Bijlagen:

1) uitnodiging van 4 mei 2021

2) enkelvoudig financieel verslag

3) geconsolideerd financieel verslag

4) toelichtende nota

5) jaarverslag

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger worden gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

PIDPA - ALGEMENE VERGADERING VAN 18 JUNI 2021 AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER - GOEDKEURING

Bij aangetekende brief van 23 april 2021 vraagt PIDPA om de agenda van de algemene vergadering van 18 juni 2021 goed te keuren.

 

Agenda:

1. Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden

2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2020

3. Verslag van de commissaris over het jaar 2020

4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2020

5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris

6. Toetredingen/uitbreidingen van opdracht

7. Benoemingen

8. Varia

a) Synergie Pidpa/water-link en samenwerking Pidpa/Aquafin – stand van zaken – mondelinge toelichting ter vergadering

b) Vragen van vennoten

9. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering

 

Bijlagen:

1)      brief met bijlagen van PIDPA van 23 april 2021

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger worden gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

PONTES - ALGEMENE VERGADERING VAN 24 JUNI 2021 AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER - GOEDKEURING

Bij e-mail van 28 april 2021 vraagt PONTES om de agenda van de algemene vergadering van 24 juni 2021 goed te keuren.

 

Agenda:

1. Algemene vergadering: verslag 17 december 2020 - goedkeuring

2. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het boekjaar 2020 - goedkeuring

3. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2020 - aktename

4. Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2020 - goedkeuring

5. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en aan de bedrijfsrevisor-commissaris - goedkeuring

6. Varia en rondvraag

 

Bijlagen:

1)      brief / uitnodiging PONTES van 28 april 2021

2)      verslag algemene vergadering 17 december 2020

3)      jaarrekening

4)      jaarverslag

5)      verslag bedrijfsrevisor

6)      kwijting bestuurders + revisor

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger worden gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

DIERENARTSEN - HERZIENING VERGOEDING VOOR GEZONDHEIDSCONTROLE OP DIEREN TIJDENS MARKTEN - GOEDKEURING

De vergoeding voor gezondheidscontrole op dieren tijdens dierenmarkten werd in 2004 vastgesteld op basis van de toen geldende tarieven voor diergeneeskundige prestaties.

Sindsdien zijn deze tarieven geëvolueerd. In navolging van de tarieven gebruikt door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) wordt voorgesteld om de vergoeding toegekend aan dierenartsen voor gezondheidscontrole op dieren tijdens markten vast te stellen op 46 euro per uur of 23 euro per half uur, met ingang vanaf 1 mei 2021. Deze vergoeding wordt verhoogd met 50% wanneer de controle plaatsvindt op zondagen en wettelijke feestdagen.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

EVA VZW KINDERDAGVERBLIJF MOLLEKE - AGENDA ALGEMENE VERGADERING EN JAARREKENING 2020 - GOEDKEURING

De EVA vzw Kinderdagverblijf Molleke vraagt aan de gemeenteraad de goedkeuring van:

 

1) de agenda van de algemene vergadering van 10 juni 2021 zijnde:

       Bespreking, goedkeuring, opvolging vorig verslag

       Corona

       Jaarrekening 2020

       Kwijting aan de bestuurders

       Kwijting aan de commissaris

2) het ontwerp van de jaarrekening 2020.

 

Bijlagen:

1) Agenda algemene vergadering

2) Jaarrekening 2020

 

Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering en het ontwerp van de jaarrekening 2020 wordt gevraagd. Tevens wordt gevraagd om de vertegenwoordiger van de gemeenteraad het mandaat te geven om tijdens de algemene vergadering van EVA vzw kinderdagverblijf Molleke van 10 juni 2021 de jaarrekening 2020 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

HEIDEHUIZEN - CAPACITEITSBEPALING - GOEDKEURING

In zitting van 7 september 2020 gaf de gemeenteraad goedkeuring om de school van Heidehuizen uit te breiden met een niveau lager onderwijs. Concreet wordt er geopteerd voor het inrichten van graadsklassen. Er werd gekozen voor een gefaseerde opbouw met 1 leerjaar per schooljaar.

 

In zitting van 14 december 2020 keurde de gemeenteraad de capaciteitsbepaling goed. Hier werd de capaciteit per leeftijd (kleuter en lager) vastgelegd op 10 kinderen voor de school van Heidehuizen.

 

In zitting van 26 april 2021 keurde de gemeentaraad de koppeling van de school van Heidehuizen als vestigingsplaats van GBS Alles Kids, Mol Gompel, goed.

 

Na bespreking in de stuurgroep en op basis van de geregistreerde aanmeldingen voor volgend schooljaar, is er een concrete vraag om voor de school van Heidehuizen de capaciteit op te trekken naar 12 kinderen per leeftijd.

 

De aanmeldingen voor volgend schooljaar zijn intussen afgesloten. Er werden voor de instapklas van Heidehuizen reeds 13 kleuters geregistreerd in de aanmeldingen, terwijl er momenteel maar 10 plaatsen voorzien zijn.

Deze kinderen vormen samen met de huidige kleuters de toekomst van de school voor de komende jaren.

 

De capaciteitsverhoging zou betekenen dat de school op termijn kan groeien tot een school met maximum 120 kinderen. Dit betekent meer kansen en mogelijkheden in het genereren van voldoende lestijden om kwaliteitsvol onderwijs in te richten in de graadsklassen.

 

In functie van de uitbouw van de school is er ook een bouwdossier lopende.

In de bouwnormen voor onderwijs wordt wat klaslokalen betreft rekening gehouden met klasgroepen van 24 kinderen.

Voor de school van Heidehuizen, zouden dit dan graadsklassen met maximum 24 kinderen betekenen. Door op de klasoppervlaktes voor 24 kinderen in te zetten, creëren we meer mogelijkheden om de infrastructuur verder aan te passen op de graadsklaswerking.

 

De schoolraad van GBS Alles Kids en het Schooltje van de Hei gaf op 21 april 2021 een positief advies betreffende de verhoging van de capaciteit naar 12 kinderen per leeftijd.

 

Bijlage:

1)      Advies schoolraad Gompel/Heidehuizen 21 april 2021

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 19 APRIL 2021 (GBS ALLES KIDS) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) Alles Kids, Pastoor Vaesstraat 24, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2020-2021:

       88 lestijden

       6 SES-lestijden

 

In zitting van 22 maart 2021 stelde de gemeenteraad de lestijden vanaf de instapdatum van 22 februari 2021 vast op 10 lestijden in het ambt van kleuteronderwijzer aan gbs Alles Kids.

 

In gbs Alles Kids zijn 74 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 19 april 2021. Dat zijn 14 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Dit geeft een uitbreiding van 4 lestijden. De overige 10 lestijden werden ingericht op de instapdatum van 22 februari 2021.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 19 APRIL 2021 (GBS MOZAWIEK) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) Mozawiek, Schoolstraat 3, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2020-2021:

       234 lestijden

       13 SES-lestijden

 

In gbs Mozawiek zijn 175 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 19 april 2021. Dat zijn 2 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Dit geeft een uitbreiding van 2 lestijden.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 19 APRIL 2021 (GBS DE ZANDLOPER) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) De Zandloper, Gemeenteheistraat 1, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2020-2021:

       158 lestijden

       8 SES-lestijden

 

In zitting van 22 maart 2021 stelde de gemeenteraad de lestijden vanaf de instapdatum van 22 februari 2021 vast op 2 lestijden in het ambt van kleuteronderwijzer aan gbs De Zandloper.

 

In gbs De Zandloper zijn 128 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 19 april 2021. Dat zijn 6 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Dit geeft een uitbreiding van 4 lestijden. De overige 2 lestijden werden ingericht op de instapdatum van 22 februari 2021.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

SKATEPARK IN MEI (Open VLD+ - Bas Van Olmen)

In mei werd de toegang tot het skatepark beperkt qua uren en was reservatie vereist. Was deze beperking achteraf bekeken, alles in acht genomen evenredig en ook doeltreffend? Welke stappen werden er voor de maatregel genomen?

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

WERKEN EZAART (Open VLD+ - Hans Schoofs)

De rioleringswerken in Ezaart lopen naar hun einde toe. Diverse buurtbewoners zijn ontevreden over de aansluiting van het openbaar domein op hun privé-eigendommen. De werken zouden niet altijd conform de aangegane engagementen afgewerkt zijn. Zijn er nog tegemoetkomingen mogelijk naar deze betrokken bewoners toe?

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

HORECA-TERRASSEN (Open VLD+ - Hans Schoofs)

De oproep van de Open Vld+ fractie om extra inspanningen te doen naar het ter beschikking stellen van meer openbaar domein aan horeca-uitbaters kende een positief effect. Heel wat terrassen zijn uitgebreid qua omvang. Dit verhoogt de rentabiliteit van de horeca-zaken. In de Corbiestraat werden diverse extra inspanningen gedaan (lampionnetjes, spandoeken, diverse consoles, een petanquebaan,…) De Open Vld+ fractie pleit ervoor om ook in de gehuchten de attractiviteit van de horeca soortgelijke stimulansen te geven.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

PARKING MET AANSLUITINGS- EN LOZINGSMOGELIJKHEID VOOR MOBILHOMES IN MOL-CENTRUM (MeMo - Solange Abbeloos)

Vorig jaar werd deze vraag reeds gesteld, hierop liet het bestuur weten dat een voorziening hierin niet opportuun is. Door de huidige omstandigheden krijgt onze vakantiebeleving voor velen een andere invulling waarbij de mobilhome nog meer aan belang heeft gewonnen. Het Molse toerisme en de lokale economie kunnen nog steeds een boost gebruiken, daarom stel ik graag de vraag om dit debat te hernemen.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

WINDTURBINES (MeMo - Koen Van Gompel)

De gemeente heeft negatief advies gegeven voor 6 windturbines op de terreinen van SCK langs het Kempisch kanaal.

Duurzame energie gaat nochtans een belangrijke factor zijn in het verminderen van co2 uitstoot en het behalen van het burgemeestersconvenant 2030. Ook in het voorlopige klimaatactieplan wordt hernieuwbare energie aangehaald als belangrijk element in een duurzaam beleid.

10 jaar geleden werden in het ‘kaderplan windturbines’ 3 zones aangeduid als ideaal voor het plaatsen van windmolens. Met het recent negatief advies valt nu 1 van de locaties weg.

Gaat het bestuur nu actief op zoek naar locaties die wel ideaal zijn voor windturbines en vergund kunnen worden?

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

ZITBANKEN AAN MOLSE WANDELWEGEN (MeMo - Solange Abbeloos)

Mol telt heel wat mooie wandelroutes die druk bezocht worden. Een belangrijk aspect tijdens een wandeling is de mogelijkheid om een rustpauze te kunnen nemen. Op veel plaatsen is de aanwezigheid van zitbanken eerder beperkt. Kan voorzien worden in meer banken op verschillende routes?

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021