ZITTING VAN MAANDAG 7 SEPTEMBER 2020

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Frederik Loy, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

raadsleden

Servais Verherstraeten, Luc Van Craenendonck, Hans Schoofs, Koen Van Gompel, Paul Vanhoof, Jos Lodewijckx, Tomas Sergooris, Lotte Vreys, Jan Vangheel, Solange Abbeloos, Ria Melis, Davy Geboers, Hanne Paepen, Anneleen Dom, Els Ceulemans, Maarten Van Camp, Chris Xhenseval, Lander Geyzen, Bas Van Olmen, Sofie Molenberghs, Koen Boeckx, Sonja Geysen, Nele Van Roey

algemeen directeur

Stefan Hendrix

Verontschuldigd:

raadsleden

Zehra Ünlü, Masha Celen

 

 

raadslid Nele Van Roey vervoegt de vergadering vanaf punt 5.

 

Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID - ONTSLAG FINANCIEEL DIRECTEUR - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Per brief van 7 juli 2020 vraagt Anne Minsart, vastbenoemd financieel directeur, haar ontslag in wederzijds akkoord.  Betrokkene wenst op 30 september 2020 uit dienst te gaan.

 

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het aanstellen en het ontslaan van de financieel directeur.

 

Anne Minsart wenst op 30 september 2020 uit dienst te gaan.  De behandeling van dit agendapunt dient bijgevolg bij hoogdringendheid in de gemeenteraadszitting van 7 september 2020 plaats te vinden.

 

Juridische gronden

Artikel 23 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt: "Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen als het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door tenminste twee derden van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld".

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Na de afsluiting van de agenda van de gemeenteraad van deze maand werd vastgesteld dat het agendapunt 'ontslag financieel directeur' nog niet werd geagendeerd.

 

Anne Minsart wenst op 30 september 2020 uit dienst te gaan.  De agendering van dit agendapunt op de gemeenteraad van 12 oktober 2020 is derhalve laattijdig.  Daarom stellen we voor om dit punt hoogdringend aan de agenda van de gemeenteraad van 7 september 2020 toe te voegen.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de raadsleden akkoord te gaan met de toevoeging en de behandeling van een agendapunt bij hoogdringendheid, op vraag van het college van burgemeester en schepenen. Het agendapunt betreft de goedkeuring van het ontslag van de financieel directeur met ingang van 30 september 2020.

 

Aan de stemming over de hoogdringendheid nemen 30 raadsleden deel.

 

Volgende raadsleden spreken zich uit over de hoogdringendheid en de behandeling van het agendapunt:

 

W. Caeyers, A. Verbeke, L. Heurckmans, H. Valgaeren, F. Loy, H. De Groof, M. Belmans, W. Soeffers, S. Verherstraeten, L. Van Craenendonck, H. Schoofs, P. Van Rompaey, K. Van Gompel, P. Vanhoof, J. Lodewijckx, T. Sergooris, L. Vreys, J. Vangheel, S. Abbeloos, R. Melis, D. Geboers, H. Paepen, A. Dom, M. Van Camp, L. Geyzen, B. Van Olmen, S. Molenberghs, K. Boeckx, C. Xhenseval, E. Ceulemans.

 

Artikel 2

De behandeling van het agendapunt 'ontslag financieel directeur' bij hoogdringendheid wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

 

Artikel 3

Het agendapunt wordt besproken in de besloten zitting.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 27 JULI 2020 - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeenteraad vergaderde in zitting van 27 juli 2020.

 

De notulen en het verslag van de toegevoegde agenda van deze gemeenteraad werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Juridische gronden

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur overeenkomstig artikelen 277 en 278.

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 33 § 1 van het huishoudelijk reglement - goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 maart 2019 - bepaalt dat de notulen van de gemeenteraad alle besproken onderwerpen vermelden in chronologische volgorde, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.

 

Artikel 34 § 1 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur. 

 

Bijlagen

1)      Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 27 juli 2020

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is verplicht dat de notulen van de vorige gemeenteraad worden goedgekeurd op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De notulen van de gemeenteraad van 27 juli 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

GEMEENTERAAD - ONTSLAG GEMEENTERAADSLID SONJA GEYSEN - AKTENAME

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

In een mail van 31 juli 2020 biedt mevrouw Sonja Geysen, titelvoerend gemeenteraadslid van Vlaams Belang, haar ontslag als gemeenteraadslid aan bij de voorzitter van de gemeenteraad. De mail werd ontvangen op de gemeente op 31 juli 2020. De voorzitter van de gemeenteraad nam kennis van dit ontslag op 31 juli 2020.

 

Juridische gronden

Artikel 13 van het decreet lokaal bestuur bepaalt: "Het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving ontvangt.  Als het gemeenteraadslid zelf voorzitter van de gemeenteraad is, deelt hij zijn ontslag schriftelijk mee aan de persoon die hem vervangt met toepassing van artikel 7, § 5, tweede lid. Het ontslag is definitief zodra zijn vervanger de kennisgeving ontvangt.  Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid."

 

Bijlage

1)      ontslagmail Sonja Geysen van 31 juli 2020

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De voorzitter van de gemeenteraad heeft kennisgenomen van dit ontslag op 31 juli 2020.

Daardoor is het ontslag definitief.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt akte van voormeld schrijven van mevrouw Sonja Geysen, waarin deze haar ontslag geeft als gemeenteraadslid van de gemeente Mol. Het ontslag is definitief.

 

Artikel 2

Sonja Geysen blijft haar mandaat uitoefenen tot haar opvolger is geïnstalleerd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

GEMEENTERAAD - INSTALLATIE EN EEDAFLEGGING NA ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN RAADSLID NELE VAN ROEY - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

In een e-mail van 31 juli 2020 deelt mevrouw Sonja Geysen, titelvoerend gemeenteraadslid van kandidatenlijst nr. 5 (Vlaams Belang) aan de voorzitter van de gemeenteraad mee dat zij haar ontslag aanbiedt als gemeenteraadslid. De voorzitter nam kennis van dit ontslag op 31 juli 2020. De gemeenteraad nam van dit ontslag kennis in huidige zitting.

 

Uit het goedgekeurde proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 blijkt dat op dezelfde kandidatenlijst nr. 5 (Vlaams Belang) mevrouw Nele Van Roey verkozen werd als eerstvolgend opvolgend gemeenteraadslid.

 

Op 21 augustus 2020 richt mevrouw Nele Van Roey een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad waarin zij meldt het mandaat van gemeenteraadslid te zullen opnemen.

 

Juridische gronden

Artikel 14 van het decreet lokaal bestuur.

Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.

 

Bijlagen

1) Verklaring op eer Nele Van Roey

2) Aanvaarden mandaat Nele Van Roey

Geloofsbrieven in dossier algemeen directeur.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Er is een mandaat van titelvoerend gemeenteraadslid vacant, en door de aanstelling van een opvolger moet in de vacature voorzien worden.

Nele Van Roey is op de lijst nr. 5 (Vlaams Belang) overeenkomstig het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet aangewezen om Sonja Geysen te vervangen.

Mevrouw Nele Van Roey bevestigt in haar brief van 21 augustus 2020 aan de voorzitter van de gemeenteraad dat zij het mandaat van gemeenteraadslid in opvolging van raadslid Sonja Geysen wenst te aanvaarden.

In de voorgelegde documenten wordt aangetoond dat Nele Van Roey sedert de verkiezing zonder enige onderbreking aan de voor de verkiesbaarheid gestelde vereisten voldoet en zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid met het mandaat van gemeenteraadslid.

De eedaflegging gebeurt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De geloofsbrieven van Nele Van Roey worden goedgekeurd.

 

Artikel 2

Na de goedkeuring van de geloofsbrieven vervoegt Nele Van Roey de vergadering. Met het oog op de aanstelling als titelvoerend lid van de gemeenteraad wordt zij uitgenodigd om de eed af te leggen.

 

Op verzoek van de voorzitter legt Nele Van Roey in handen van de voorzitter de voorgeschreven eed af: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.

 

Na deze beëdiging wordt Nele Van Roey in haar ambt als gemeenteraadslid aangesteld ter vervanging van Sonja Geysen.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

AANPASSING RETRIBUTIEREGLEMENT - GEBRUIK VAN LOKALEN VAN HET GEMEENTELIJK ONDERWIJS: 2020-2025 - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Het gaat om een aanpassing van het bestaande reglement.

De gemeente stelt onder bepaalde voorwaarden lokalen van de gemeentescholen ter beschikking aan verenigingen aangesloten bij een Molse adviesraad, verenigingen niet aangesloten bij een Molse adviesraad en aan commerciële verenigingen met een educatief doel.

 

De gemeenteraad keurde in zitting van 23 december 2019 het reglement 'Retributie voor het gebruik van lokalen van het gemeentelijk onderwijs: 2020-2025' goed. Dit reglement voorzag een aanpassing van de tarieven in september 2020. Het schepencollege wenst de tariefaanpassing te laten ingaan op 1 januari van 2021. Een aanpassing van het reglement is dan ook noodzakelijk.

 

Juridische gronden

Artikel 40§3 van het decreet het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het de gemeenteraad is die bevoegd is voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en de retributies.

 

Het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Mol van 23 december 2019 betreffende de retributie inzake de aanrekening van kosten van aanmaningen en inning alsmede verwijlintresten voor niet fiscale vorderingen: 2020-2025.

 

Inspraak en advies

De invoering van het retributiereglement heeft een gunstig effect op de gemeentefinanciën. Daarom adviseert dienst financiën: gunstig.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De gemeente stelt onder bepaalde voorwaarden lokalen van de gemeentescholen ter beschikking aan verenigingen aangesloten bij een Molse adviesraad, verenigingen niet aangesloten bij een Molse adviesraad en aan commerciële verenigingen met een educatief doel.

 

De financiële toestand van de gemeente maakt het wenselijk retributies te heffen op de gemeentelijke dienstverlening. Verenigingen aangesloten bij een Molse adviesraad verplichten zich tot het leveren van inspanningen in het kader van het socio-culturele beleid van de gemeente. Het is dan ook billijk hiervoor een aangepast tarief te vragen.

 

Financiële weerslag

De inkomsten van deze retributie worden ingeschreven in het exploitatiebudget:

Actie

5/4/1

Registratiesleutel

70500010/080006

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad besluit het reglement 'Retributie voor het gebruik van lokalen van het gemeentelijk onderwijs: 2020-2025' aan te passen. Het aangepaste reglement luidt als volgt:

 

Artikel 1

Met ingang van 8 september 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie aangerekend  voor het gebruik van lokalen van het gemeentelijk onderwijs.

 

Artikel 2

De retributie is verschuldigd door diegenen die om de dienstverlening verzoeken.

 

Artikel 3

De bedragen voor de retributie worden als volgt vastgesteld:

 

Voor het gebruik in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020

 

Prijzen per uur/per lokaal *

Categorie gebruiker

€ 3,51

Verenigingen aangesloten bij een Molse adviesraad

€ 7,02

Verenigingen  NIET aangesloten bij een Molse adviesraad

€ 17,58

Commerciële activiteit met een educatief doel

 

Voor het gebruik in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025

 

Prijzen per uur/ lokaal *

Categorie gebruiker

€ 5,90

Verenigingen aangesloten bij een Molse adviesraad

€ 8,20

Verenigingen  NIET aangesloten bij een Molse adviesraad

€ 17,50