Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID - ONTSLAG FINANCIEEL DIRECTEUR - GOEDKEURING

Per brief van 7 juli 2020 vraagt Anne Minsart, vastbenoemd financieel directeur, haar ontslag in wederzijds akkoord.  Betrokkene wenst op 30 september 2020 uit dienst te gaan.

 

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het aanstellen en het ontslaan van de financieel directeur.

 

Anne Minsart wenst op 30 september 2020 uit dienst te gaan.  De behandeling van dit agendapunt dient bijgevolg bij hoogdringendheid in de gemeenteraadszitting van 7 september 2020 plaats te vinden.

 

Akkoord wordt gevraagd met de behandeling van het agendapunt "ontslag financieel directeur" bij hoogdringendheid.

 

 

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 27 JULI 2020 - GOEDKEURING

De notulen van 27 juli 2020 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 27 juli 2020

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

GEMEENTERAAD - ONTSLAG GEMEENTERAADSLID SONJA GEYSEN - AKTENAME

In een mail van 31 juli 2020 biedt mevrouw Sonja Geysen haar ontslag aan als gemeenteraadslid bij de voorzitter van de gemeenteraad.

 

Bijlage:

1) ontslagmail Sonja Geysen van 31 juli 2020

 

Aktename wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

GEMEENTERAAD - INSTALLATIE EN EEDAFLEGGING NA ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN RAADSLID NELE VAN ROEY - GOEDKEURING

Installatie en eedaflegging van mevrouw Nele Van Roey als gemeenteraadslid voor kandidatenlijst nr. 5 (Vlaams Belang).

 

Bijlagen:

1) Verklaring op eer Nele Van Roey

2) Aanvaarden mandaat Nele Van Roey

Geloofsbrieven in dossier algemeen directeur.

 

Goedkeuring geloofsbrieven en aktename installatie en eedaflegging wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

AANPASSING RETRIBUTIEREGLEMENT - GEBRUIK VAN LOKALEN VAN HET GEMEENTELIJK ONDERWIJS: 2020-2025 - GOEDKEURING

De gemeente stelt onder bepaalde voorwaarden  lokalen van de gemeentescholen ter beschikking aan verenigingen aangesloten bij een Molse adviesraad, verenigingen niet aangesloten bij een Molse adviesraad en aan commerciële verenigingen met een educatief doel.

De financiële toestand van de gemeente maakt het wenselijk retributies te heffen op de gemeentelijke dienstverlening. Verenigingen aangesloten bij een Molse adviesraad verplichten zich tot het leveren van inspanningen in het kader van het socio-culturele beleid van de gemeente. Het is dan ook billijk hiervoor een aangepast tarief te vragen.

De gemeenteraad keurde in zitting van 23 december 2019 het reglement 'Retributie voor het gebruik van lokalen van het gemeentelijk onderwijs: 2020-2025' goed. Dit reglement voorzag een aanpassing van de tarieven in september 2020. Het schepencollege wenst de tariefaanpassing te laten ingaan op 1 januari van 2021. Een aanpassing van het reglement is dan ook noodzakelijk.

Er wordt gevraagd om het reglement 'Retributie voor het gebruik van lokalen van het gemeentelijk onderwijs: 2020-2025' aan te passen.

Advies dienst financiën: gunstig.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

BESLUIT TER MILDERING VAN DE FISCALE DRUK VOOR BEPAALDE CATEGORIEËN VAN EXPLOITANTEN, GETROFFEN DOOR DE COVID-19 MAATREGELEN - AANSLAGJAAR 2020 -AANPASSEN VAN BESTAANDE BELASTINGREGLEMENTEN - GOEDKEURING

Sinds 12 maart 2020 zijn de maatregelen die genomen zijn door de Nationale Veiligheidsraad, inzake de bestrijding van COVID-19, steeds strikter geworden, met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie. Meerdere ondernemers werden verplicht om hun activiteiten stop te zetten of zien in deze tijd hun inkomsten sterk teruglopen.

 

De Vlaamse Regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de belastingplichtigen op hun grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren.

 

Dit besluit werd opgemaakt op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

Er wordt gevraagd om het reglement 'Besluit ter mildering van de fiscale druk voor bepaalde categorieën van exploitanten, getroffen door de Covid-19 maatregelen - aanslagjaar 2020 -aanpassen van bestaande belastingreglementen' goed te keuren.

 

Advies dienst financiën: gunstig.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

RENTELOZE CORONALENING - REGLEMENT RENTELOZE CORONALENING JEUGD-, CULTUUR- EN SPORTSECTOR - GOEDKEURING

Met de middelen uit het Vlaamse corona-noodfonds wil de gemeente het rijke verenigingsleven versterken door te zorgen dat ze niet in zware financiële problemen komen door deze crisis en om ze ook op lange termijn te versterken om een antwoord te kunnen bieden op een eventuele tweede coronapiek of andere uitdagingen aan te gaan.

Voor een aantal verenigingen is de nood erg hoog. We werken in verschillende fases.

Fase 1 werd door de gemeenteraad van 27 juli goedgekeurd.

In de tweede fase willen we de verenigingen ondersteunen die extra steun nodig hebben door middel van een renteloze lening.

Na de tweede fase zal er nog een derde komen, in het najaar, wanneer duidelijk zal zijn wat de impact is van corona op het startende nieuwe seizoen, zowel cultureel als sportief.  De piste van een dossiersubsidie zou dan bewandeld worden.  Hiervoor worden nog criteria/parameters gedefinieerd.

 

Op advies van de financiële cel wordt voorgesteld om een renteloze coronalening te voorzien met volgende voorwaarden:

maximaal te ontlenen bedrag: 35.000 euro

terugbetalingstermijn: maximum 10 jaar

aanbevolen borg: hypotheek of persoonlijke borgstelling

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

OPVOLGINGSRAPPORTERING - 2020 - KENNISNAME

De opvolgingsrapportering geeft de raadsleden een stand van zaken van de uitvoering van de prioritaire acties en laat ze toe om de evolutie van de uitgaven en de ontvangsten van het lopende jaar op te volgen en die te vergelijken met het goedgekeurde budget.

De regelgeving legt één minimale rapportering per jaar op: minstens voor het einde van september moet de opvolgingsrapportering over het eerste semester van het lopende jaar worden voorgelegd.

 

Bijlage:

1) Opvolgingsrapportering 2020

 

Kennisname wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

2019/06NR RENOVATIE DOORVOERLEIDING EZAART - SLAGMOLENSTRAAT N103 - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - GOEDKEURING

Omschrijving

Aquafin, AWV en gemeente Mol dienen werken uit te voeren langs Ezaart N103. In het algemeen belang worden de werken samengevoegd: renovatie doorvoerleiding, structureel onderhoud en uitvoeren van voetpaden.

Gunningswijze

Openbare procedure

Budget

22400007/020021-IP1/1/3 (actieplan 1/1) (actie 1/1/3) en GEM/22400007/020021-6780-CBS (actie 1419/000/003/001/004)

Raming

€ 3.006.179,65 excl. btw of € 3.068.941,97 incl. btw

 

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

 

Het is aangewezen om met Aquafin nv en Vlaamse Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen samen te werken in het kader van samenaankopen.

 

Er wordt een samenwerkingsovereenkomst voorgesteld tussen Aquafin nv, Vlaamse Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen en Gemeente Mol.

 

Aquafin nv zal steeds de procedure voeren en in naam van Gemeente Mol en Vlaamse Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen bij de gunning van de opdracht optreden.

 

Bijlage:

1) Samenwerkingsovereenkomst

 

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

POLITIEVERORDENING - DIVERSE COVID-MAATREGELEN - BEKRACHTIGING

Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, vaardigde de burgemeester op 25 juli 2020 de politieverordening uit inzake diverse COVID-maatregelen.  Op 29 juli vaardigde de gouverneur een politieverordening uit met meer verregaande maatregelen.  Op 31 juli 2020 heeft de burgemeester zijn besluit van 25 juli daarom opgeheven.

 

Bijlage:

1) Besluit van de burgemeester van 31 juli 2020

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 31 juli 2020 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

POLITIEVERORDENING - ZWEM- EN RECREATIEVERBOD RESORT DE KEMPEN - BEKRACHTIGING

De burgemeester werd per mail van 5 augustus 2020 in kennis gesteld dat bij een visuele controle van de zwemvijver van het recreatiedomein Resort De Kempen Mol, Kiezelweg 17 te 2400 Mol, een verdachte ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacteriën werd vastgesteld. Door deze waarneming werd de procedure voor opvolging en staalname opgestart.

 

Aangezien de drijflaag in de zwemzone ligt en er ernstige gezondheidsrisico's bestaan bij contact met de drijflaag of onderdompeling in water waarin microsystines aanwezig zijn, heeft de burgemeester op advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid op 5 augustus 2020 een zwem- en recreatieverbod uitgevaardigd. Dit besluit dient bekrachtigd te worden in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

 

Bijlagen:

1)      mail van 5 augustus 2020 van Agentschap Zorg en Gezondheid

2)      analyseresultaat_04-08-2020

 

Bekrachtiging wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

POLITIEVERORDENING - VERPLICHTING TOT HET DRAGEN VAN MONDMASKERS - BEKRACHTIGING

Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan besliste de burgemeester op 26 augustus 2020 de mondmaskerplicht in te voeren op het grondgebied van de gemeente Mol vanaf 27 augustus 2020 tot nader order.

 

De politieverordening dient in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad te worden bekrachtigd.

 

Bijlage:

1) Besluit van de burgemeester van 26 augustus 2020

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 26 augustus 2020 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

POLITIEVERORDENING - VERLENGING EXTRA INNAMES OPENBAAR DOMEIN - BEKRACHTIGING

Op 27-08-2020 besliste de burgemeester dat de reeds verleende toelatingen inzake innames openbaar domein in het kader van Covid-19 maatregelen (terras en/of uitbreiding) allemaal verlengd worden tot en met 30-09-2020.

 

De politieverordening dient in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad te worden bekrachtigd.

 

Bijlage:

1) Besluit van de burgemeester van 27augustus 2020

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 27augustus 2020 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

OMG VK 2020/15 - ZAAK VAN DE WEGEN - GOEDKEURING

Een aanvraag tot het verkavelen van een perceel in 3 loten waarvan lot 2 bestemd is voor een vrijstaande eengezinswoning, lot 1 uit de verkaveling gesloten wordt omdat dit reeds bebouwd is en lot 3 uit de verkaveling gesloten wordt om ingelijfd te worden in het openbaar domein werd ingediend op 27 april 2020.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2020054350.

Kadastraal worden de percelen van de aanvraag omschreven als (afd. 5) sectie C nr. 1280D3 (Frissehoeken 27). Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 20 mei 2020 tot en met 18 juni 2020 werden er geen bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

Lot 3, een strook grond met een oppervlakte van 83 ca en gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein gelijfd.

Op 27/08/2020 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verkavelingsaanvraag en heeft beslist om de zaak van de wegen op de agenda van de gemeenteraad van 7 september 2020 te agenderen.

In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een effectief gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd.

Conform het voorgesteld opmetingsplan van de landmeter Johan Schoeters dient daartoe lot  met een oppervlakte van 83 ca te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt een beperkt deel van de het voorziene wegtracé gerealiseerd.

 

Bijlage:

1) Verkavelingsplan

 

Goedkeuring van de gemeenteraad voor de inlijving van lot 3 met een oppervlakte van 83 ca in het openbaar domein wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

SINT-WILLEBRORDUSSTRAAT EN VENNEKENSBOSSEN - GRATIS GRONDAFSTAND - GOEDKEURING

Op 26 september 2019 leverde het gemeentebestuur een omgevingsvergunning af voor het verkavelen van een perceel gelegen te Mol, Sint-Willebrordusstraat, kadastraal gekend als 3de afdeling, sectie E, nrs. 1606, 1607a, 1608a, 1608b, 1610c, 1610e en 1610d.  Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van 4 percelen in 5 loten, waarvan 3 loten voor vrijstaande ééngezinswoningen, 1 lot om te worden ingelijfd in het openbaar domein (lot 1) en 1 lot wordt uitgesloten omdat het in agrarisch gebied is gelegen.

 

Tevens wenst de verkavelaar 4 loten (loten 2, 3, 4 en 5), 2 gelegen langs de Sint-Willebrordusstraat en 2 gelegen langs de Vennekensbossen, gratis af te staan aan de gemeente, zodat deze kunnen worden ingelijfd in de openbare weg.

 

De loten 1, 2, 3, 4, en 5 staan aangeduid op het opmetingsplan opgesteld door landmeter-expert Johan Livens op 18 februari 2020.  Alle loten worden door de verkavelaar gratis afgestaan ter realisatie van de rooilijnen van de Sint-Willebrordusstraat en Vennekensbossen.

 

Bijlagen:

1)      Bodemattest Ovam 1585B

2)      Bodemattest Ovam 1588K

3)      Bodemattest Ovam 1589

4)      Bodemattest Ovam 1604

5)      Bodemattest Ovam 1605A

6)      Bodemattest Ovam 1610E

7)      CBS verkavelingsvergunning

8)      Ontwerpakte

9)      Opmetingsplan

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

SMALLESTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND EN AANKOOP GRONDEN ACHTER SCHOUWBURG REX - GOEDKEURING

De gemeente wenst de percelen gelegen te Mol, 4de afdeling, sectie F, nrs. 797n, 802r en 802t, met een gemeten oppervlakte van 6a72ca, gelegen langs de Smallestraat, grenzend aan de loskade van schouwburg Rex, aan te kopen.

Perceel 797n is belast met diverse erfdienstbaarheden ten voordele van de percelen 797g, 779s2 en 2059b.

Deze percelen (lot 1 + 2) staan aangeduid op het afbakeningsplan opgesteld door landmeter-expert Peter Vandebosch op 11 augustus 2020.

Lot 1 dat het perceel 802r en delen van percelen 797n en 802t omvat, met een gemeten oppervlakte van 6a46ca, wordt na aankoop gevoegd bij het privaat domein van de gemeente Mol.

Lot 2 dat delen van percelen 797n en 802t omvat, met een gemeten oppervlakte van 0a26ca, wordt door de verkoper gratis afgestaan aan de gemeente Mol om gevoegd te worden bij de gemeentelijke openbare weg.

 

Bijlagen:

1)      Afbakeningsplan

2)      Bodemattest Ovam 797n

3)      Bodemattest Ovam 802r

4)      Bodemattest Ovam 802t

5)      Hypotheekstaat

6)      Ontwerpakte

7)      Schattingsverslag

 

Goedkeuring van de aankoop en de gratis grondafstand wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK - AANSTELLING VERVANGERS VERTEGENWOORDIGER AV - GOEDKEURING

Elien Vanhoof (sp.a) vertegenwoordigt momenteel de gemeente Mol in de algemene vergadering van het beheersorgaan bibliotheek. Elien wenst dit mandaat niet langer op te nemen. 

In een e-mail van 3 maart 2020 draagt de sp.a-fractie Lieve Adriaens voor ter vervanging van Elien Vanhoof.

 

Jan Kretzschmar (N-VA) vertegenwoordigt momenteel de gemeente Mol in de algemene vergadering van het beheersorgaan bibliotheek. Jan wenst dit mandaat niet langer op te nemen. 

In een e-mail van 11 juni 2020 draagt de N-VA-fractie Els Ceulemans voor ter vervanging van Jan Kretzschmar.

 

Bijlagen:

1) e-mail sp.a-fractie

2) e-mail N-VA-fractie

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

DE KRINGWINKEL ZUIDERKEMPEN - AANSTELLING VERVANGER VERTEGENWOORDIGER AV - GOEDKEURING

Mandy Borgers (CD&V) vertegenwoordigt momenteel de gemeente Mol in de algemene vergadering van vzw De Kringwinkel Zuiderkempen.  Mandy wenst dit mandaat niet langer op te nemen. 

In een e-mail van 23 juni 2020 draagt Anneleen Dom, fractievoorzitter N-VA Mol, Els Ceulemans voor ter vervanging van Mandy Borgers.

 

Bijlage:

1) e-mail van Anneleen Dom van 23 juni 2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

MILIEU EN WERK VZW - AANSTELLING VERVANGER VERTEGENWOORDIGER AV - GOEDKEURING

Mandy Borgers (CD&V) vertegenwoordigt momenteel de gemeente Mol in de algemene vergadering van vzw Milieu en Werk.  Mandy wenst dit mandaat niet langer op te nemen. 

In een e-mail van 23 juni 2020 draagt Anneleen Dom, fractievoorzitter N-VA Mol, Els Ceulemans voor ter vervanging van Mandy Borgers.

 

Bijlage:

1) e-mail van Anneleen Dom van 23 juni 2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

GAS - GEMEENTELIJKE VASTSTELLERS IN HET KADER VAN GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES - AANSTELLING

Sinds 1 januari 2010 werden in de gemeente Mol gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd.  Tot op heden gebeurde de vaststelling van de overtredingen door politieambtenaren en agenten van de lokale politie Balen-Dessel-Mol.

 

Art. 21§1 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties bepaalt dat de inbreuken die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties  eveneens kunnen worden vastgesteld door de gemeenteambtenaren die voldoen aan de door de Koning vastgelegde minimumvoorwaarden, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad inzake de selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid, en die daartoe door de gemeenteraad worden aangewezen.

 

Volgende gemeentelijke ambtenaren voldoen aan de gestelde voorwaarden inzake leeftijd, moraliteit, diploma en opleiding:

- De heer Bert Govaerts, deskundige groen

- Mevrouw Lutgarde Couwenberg, deskundige mobiliteit

- Mevrouw Camille Quix, administratief hoofdmedewerker lokale economie

 

Zij behaalden een getuigschrift gemeentelijke administratieve sancties op 17 februari 2020 en kunnen aangesteld worden als vaststellers.

 

Bijlagen:

1)      GAS Getuigschrift - Quix - Govaerts - Couwenberg

2)      Uittreksel strafregister Bert Govaerts

3)      Uittreksel strafregister Camille Quix

4)      Uittreksel strafregister Lutgarde Couwenberg

5)      Diploma Bert Govaerts

6)      Diploma Camille Quix

7)  Diploma Lutgarde Couwenberg

bijlagen 2 t/m 7 bevinden zich in het dossier van de algemeen directeur

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

MANDAAT AAN OVSG - ONDERTEKENING VAN ALGEMENE PROTOCOLLEN VOOR DE ELEKTRONISCHE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN INSTANTIES - GOEDKEURING

Wanneer onze onderwijsinstellingen of centra persoonsgegevens uitwisselen met andere Vlaamse instanties zoals het Ministerie van Onderwijs en Vorming, Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), onderwijsinspectie, De Lijn, enz. dan is het schoolbestuur wettelijk verplicht om een protocol af te sluiten met die instantie.

 

Dergelijke uitwisselingen gebeuren veelvuldig.

 

Bijgevolg zouden we telkens moeten onderhandelen over het af te sluiten protocol voor steeds dezelfde of gelijkaardige uitwisselingen.

 

Om deze planlast te reduceren, heeft OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten) in samenwerking met de andere onderwijsverstrekkers en de VTC (Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens) een vereenvoudigde procedure met algemene protocollen uitgewerkt.

 

Het komt erop neer dat de gemeenteraad OVSG mandateert om de onderhandelingen te voeren, het DPO-advies (Data Protection Officer ofwel functionaris voor gegevensbescherming) te geven en het protocol te ondertekenen.   Wanneer we toch niet akkoord zouden gaan met de inhoud van het algemeen protocol, kunnen we alsnog uitstappen en zelf een protocol afsluiten.

 

Bijlagen:

 

1)      brief van OVSG waarin alle principes van deze vereenvoudigde procedure en mandatering worden uiteengezet

2)      brieven van de VTC (ref. VTC/O/2019/01 en ref. VTC/O/2019/07) waarin deze werkwijze met een vereenvoudigde procedure voor de totstandkoming van algemene protocollen en bijbehorende mandatering aan OVSG wordt bevestigd

3)   verklaring op eer

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

VZW VECTAMUS - ONTWERPSTATUTEN + AFVAARDIGING - GOEDKEURING

Sinds 2016 loopt het project Vectamus in samenwerking met de OCMW's van Balen, Dessel, Mol en Retie, het centrum Vector (praktijk voor psychotherapie en kinder- en jeugdpsychiatrie te Mol-Gompel), CKG Lentekind (AIKO), CIG de Merode, de Waaiburg vzw en vierdewereldwerking Mol. Omwille van het belang en de meerwaarde van het project, zit het sinds begin 2020 onder de vleugels van ons Huis van het Kind. Het project wordt gefinancierd door giften. Om in aanmerking te komen voor subsidies, is vaak een rechtspersoon vereist. Daarom wil men een vzw Vectamus oprichten.

 

Vectamus heeft tot doel om laagdrempelig psychiatrische/psychologische hulp te verlenen aan kinderen en gezinnen in kans- en/of generatiearmoede in de regio Balen, Dessel, Mol en Retie in nauwe samenwerking met de aanmelder en vertrouwde hulpverleners binnen het gezin.

Men streeft hierbij naar een laagdrempelige, nauwe en multidisciplinaire samenwerking tussen hulpverleningsinstanties in de regio en de dienstverlening binnen Vectamus met name psychiatrische/psychologische hulp zoals hierboven omschreven.

Er wordt getracht voor deze psychische en psychiatrische problemen binnen een korte tijdspanne gespecialiseerde en specifieke zorg aan te bieden. Dit aanbod van zorg moet toegankelijk en laagdrempelig zijn.

De hulpverlening gebeurt door de dienstverlener aan een gereduceerd tarief en de patiënt ontvangt deze hulp kosteloos.

 

Aangezien de aansturing van het project gebeurt door de coördinator van Huis van het Kind en het project loopt binnen de regio Baldemore, wordt aan Huis van het Kind en ILV Baldemore gevraagd toe te treden als stichtend lid. Beide hebben zelf geen rechtspersoon. Aan OCMW Mol en aan de beherende gemeente Mol wordt gevraagd om als rechtspersoon op te treden voor respectievelijk Huis van het Kind (Dagmar Gooris) en ILV Baldemore (Nele De Wever).

 

Inspraak en advies:

Het beheerscomité van Baldemore gaf in de zitting van 16 juni 2020 een positief advies om met Huis van het Kind Baldemore en ILV Baldemore toe te treden tot de vzw Vectamus. Het beheerscomité stelt voor:

       om het OCMW en de gemeente van de beherende gemeente Mol als rechtspersoon te doen optreden voor resp. Huis van het Kind en ILV Baldemore.

       om de mandaten als volgt te in te vullen:

         Dagmar Gooris (coördinator Huis van het Kind) voor OCMW Mol

         Nele De Wever (coördinator Baldemore) voor gemeente Mol

 

Bijlage:

1) Ontwerpstatuten vzw Vectamus

 

Goedkeuring wordt gevraagd voor:

1)     de ontwerpstatuten van vzw Vectamus

2)     de afvaardiging van Nele De Wever (coördinator ILV Baldemore) namens gemeente Mol.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG - HUISHOUDELIJK REGLEMENT - GOEDKEURING

In de gemeenteraadszitting van 26 mei 2014 werd het huishoudelijk reglement voor de gebruikers van de buitenschoolse kinderopvang goedgekeurd.

 

In de gemeenteraadszitting van 23 december 2019 werden de nieuwe ouderbijdragen voor de gebruikers van de kinderopvang vastgelegd.

Naar aanleiding van de coronacrisis wordt de verhoging van de ouderbijdragen uitgesteld naar 1 januari 2021. De bepalingen hieromtrent worden opgenomen in het retributiereglement dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in huidige zitting.

 

Het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang werd volledig herschreven volgens de wettelijke bepalingen. De Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) leverde hiervoor een sjabloon af.

 

Voor een goede werking van de buitenschoolse kinderopvang is het cruciaal dat een aantal duidelijke afspraken worden gemaakt met de afnemers van de dienst.

Het geheel van afspraken wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

 

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

Bijlagen:

1)      Huishoudelijk reglement dienst Buitenschoolse kinderopvang gemeente Mol

2)      Bijlagen Huishoudelijk reglement dienst Buitenschoolse kinderopvang gemeente Mol

3)      GR-besluit 26 mei 2014 betreffende het huishoudelijk reglement voor de organisatie en deelname aan de buitenschoolse kinderopvang.

4)      GR-besluit 23 december 2019 betreffende het retributiereglement van de gemeentelijke kinderopvangplaatsen.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

HEIDEHUIZEN - UITBREIDING TOT BASISSCHOOL - PRINCIPIËLE GOEDKEURING

De wijkschool in Heidehuizen maakt reeds jarenlang als vestigingsplaats deel uit van de gemeentelijke basisschool Mozawiek in Mol-Ezaart.

De wijkschool beschikt over een kleuterafdeling bestaande uit 2 graadsklassen, met een beperkt leerlingenaantal.

 

In het schooljaar 2019-2020 werd een onderzoek opgestart naar het toekomstperspectief voor de school van Heidehuizen, dit naar aanleiding van een aantal problematieken die reeds jaren aanwezig zijn. Het betreft hier onder andere het beperkt aantal inschrijvingen in de wijkschool en de doorstroom naar de hoofdschool.

 

In dit onderzoek werd een participatief traject gelopen met alle betrokken partijen binnen de wijkschool en de hoofdschool. Het betreft hier ouders, leerkrachten, buurtbewoners en schoolbestuur.

 

Op basis van het participatief traject en de geformuleerde feedback door de betrokken partijen werden de mogelijke toekomstscenario's voor de wijkschool voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen op 20 februari 2020.

Een aantal scenario's werden geëlimineerd. Het betreft:

       de sluiting van de wijkschool

       het plaatsen van 1 kleuterklas per geboortejaar in Ezaart en 1 kleuterklas per geboortejaar in de wijkschool

       het onderbrengen van de jongste kleuters in Heidehuizen

       het onderbrengen van de oudste lagere schoolkinderen in Heidehuizen

 

Volgende scenario's werden weerhouden voor verder onderzoek:

       Huidige situatie behouden

       Heidehuizen koppelen aan een andere gemeentelijke basisschool

       Heidehuizen uitbouwen tot een basisschool

 

Voor elk van de weerhouden scenario's werden de voor- en nadelen verder afgewogen.

       Huidige situatie behouden

Dit biedt geen oplossing voor de bestaande problematieken in beide scholen. Daarnaast is er het risico dat de wijkschool in Heidehuizen op termijn onvoldoende leerlingen heeft om te kunnen blijven bestaan.

       Heidehuizen koppelen aan een andere gemeentelijke basisschool

Dit betekent enkel een verschuiving van de problematieken naar een andere hoofdschool.

       Heidehuizen uitbouwen tot een basisschool

Indien succesvol betekent dit scenario een oplossing voor de bestaande problematieken in beide scholen.

 

Op basis van de pro's en contra's van de weerhouden scenario's werd na intern overleg het scenario betreffende de uitbreiding van Heidehuizen met een niveau lager onderwijs via graadsklassen weerhouden.

 

Voor de uitrol van dit scenario wordt volgende timing vooropgesteld:

       Schooljaar 2020-2021: voorbereidend traject (visie + inschrijvingen)

       Schooljaar 2021-2022: opstart 1ste graad (enkel 1ste leerjaar) (in klascontainer)

       Schooljaar 2022-2023: 1ste graad (1ste + 2de leerjaar) + realisatie bouwproject

       Schooljaar 2023-2024: opstart in nieuwbouw school Heidehuizen - aanvulling met 3e leerjaar

Via deze timing verloopt de uitbouw gefaseerd en zullen er vanaf schooljaar 2026-2027 drie graadsklassen lager onderwijs gerealiseerd zijn.

 

Om dit traject verder vorm te geven en inhoudelijk uit te werken, is de aanstelling van een beleidsondersteuner nodig.

Er wordt geopteerd om een halftijdse beleidsondersteuner aan te stellen.

De loonkost bedraagt zo'n 25.000,00 euro per schooljaar, afhankelijk van de anciënniteit van het aangestelde personeelslid.

 

De uitbreiding van Heidehuizen met drie graadsklassen lager onderwijs vraagt volgende financiering van het schoolbestuur:

       investering in de infrastructuur: renovatie van de bestaande gebouwen + nieuwbouw

1.700.000,00 euro - deels te recupereren nadien via een promotiebouwdossier

       aanstelling van een halftijdse beleidsondersteuner voor het gemeentelijk onderwijs om het uitbreidingsproject voor Heidehuizen verder vorm te geven

25.000,00 euro per schooljaar

 

Bijlagen:

1)      CBS-besluit 20 februari 2020 betreffende de eliminatie scenario's Heidehuizen

2)      detailnota betreffende de uitbreiding van Heidehuizen met een niveau lager onderwijs + bijlagen

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

INSTAPLESTIJDEN - HERZIENING HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 25 MEI 2020 (GBS KLIM-OP) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) Klim-op, Ginderbuiten 212, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2020-2021:

       147 lestijden

       15 SES-lestijden

 

In zitting van 22 juni 2020 stelde de gemeenteraad de lestijden vanaf de instapdatum van 25 mei 2020 vast op 3 lestijden in het ambt van kleuteronderwijzer aan gbs Klim-op, Ginderbuiten 212.

 

Op 22 juni 2020 ontving de dienst onderwijs vanuit het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) bericht dat de instaplestijden aan gbs Klim-op foutief werden ingericht. Er bleken 123 kleuters in plaats van 124 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 25 mei 2020. Dit geeft een uitbreiding van 2 lestijden in plaats van 3 lestijden vanaf de instapdatum van 25 mei 2020.

 

De beslissing in het gemeenteraadsdossier van 22 juni 2020 dient te worden opgeheven.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 28/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

KINDERARMOEDE (SP.a - Tomas Sergooris)

De afgelopen 3 jaar werden 13,5 procent van de kinderen in Mol geboren in een kansarm gezin, zo blijkt uit de nieuwe kansarmoedecijfers van Kind en Gezin die in juni bekend gemaakt werden. In Vlaanderen is dat 14 procent. De recente literatuur en het recent onderzoek rond kinderarmoede toont aan dat de periode tussen nul en drie jaar cruciaal is voor de ontwikkeling van intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden van jonge kinderen en het doorbreken van de armoedespiraal. Achterstanden die voor de geboorte of in de eerste levensjaren ontstaan, zijn later niet meer in te halen. Armoede is een gelaagde problematiek en elk beleidsniveau draagt daar zijn verantwoordelijkheid. In Mol werden de afgelopen jaren mooie initiatieven genomen, zoals het project MAX. Ook andere projecten zoals het buddyproject Armen TeKort waar de gemeente actief aan meewerkt zijn positief. Toch wijst de praktijk uit dat we nog niet alle gezinnen en kinderen bereiken. Voor sp.a is het belangrijk dat we elk kind op de radar krijgen, op maat kunnen begeleiden en perspectief kunnen geven. De gegevens van Kind en Gezin worden voorlopig niet doorgegeven aan de lokale besturen, wat een jammere zaak is.

Daarom volgende vragen en suggesties:

       Hoe evalueert het bestuur de huidige projecten? Zijn er bijkomende inspanningen nodig? Hoe is de inschatting van het bereik van kinderen en mensen in armoede?

       Wij hebben in Mol een budget voor de bestrijding van kinderamoede. Hoe wordt dit momenteel aangewend? Zijn er extra middelen voorzien rond bv. de start van het schooljaar?

       Wordt er werk gemaakt van geïntegreerd armoedeplan in, waarin alle projecten en maatschappelijke geledingen hun plaats kennen? Hoe kunnen we meer duidelijkheid geven rond de mogelijkheden die er zijn in Mol en daarbuiten?

       In welke mate kan de communicatie rond de diensten die we aanbieden als gemeente nog verbeteren richting de doelgroep die we willen bereiken?

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

VERBODSBORDEN OP SLAGBOMEN IN DE POSTELSE BOSSEN (Open VLD - Hans Schoofs)

Uit het antwoord van Minister Demir op een parlementaire vraag blijkt dat de verbodsbordjes die aangebracht werden op de slagbomen in de Postelse bossen niet ingedekt zijn door een vereist beheersplan van de Vlaamse Overheid. Wat is de visie van de gemeente Mol over de toegankelijkheid van deze bossen? Zal de gemeente desgevallend initiatief nemen om de toegankelijkheid van deze bossen voor de recreant en de wandelaar alsnog te bepleiten bij de bevoegde minister?

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

VERKEERSSITUATIE SPOOROVERWEG GINDERBUITEN-ROZENBERG (Open VLD - Bas Van Olmen)

De verkeerssituatie rond de spooroverweg Ginderbuiten-Rozenberg is geen sinecure. Deze zomer zijn er weer ongevallen gebeurd. Zijn er cijfers bekend van verkeersongevallen de laatste jaren, al dan niet met lichamelijk letsel? Wordt er daar geregeld gecontroleerd op snelheid? Zijn er plannen om daar iets te wijzigen aan de verkeerssituatie, al was het sensibiliserend?

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

UITBREIDING TOEGANKELIJKE MOLSE WANDELINGEN (Memo - Lander Geyzen)

Onze gemeente heeft veel mooie troeven die je te voet of met de fiets kan ontdekken. Via de website van de gemeente Mol staan diverse wandelingen (natuurwandelingen, stadswandelingen, kinderwandelingen, … ) uitgewerkt. Op dit moment is het aanbod toegankelijke wandelingen zeer beperkt. Er is slechts één wandeling aangeduid als rolstoelvriendelijk en zelfs geen voor kinderwagens. Is het mogelijk om het aanbod toegankelijke wandelingen uit te breiden en de bestaande wandelingen te evalueren of deze toegankelijk zijn met rolstoel en/of kinderwagen?

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

MEGAPROJECT LIDL - JUMBO TURNHOUTSEBAAN (Memo - Koen Van Gompel)

Dat een mega winkelproject van 5.000 vierkante meter, vlak bij een druk kruispunt en op één van de drukste invalswegen van en naar Mol niet wenselijk is spreekt voor zich. Naar wij begrijpen is het bestuur hier in snelheid gepakt en zijn ze het ook niet eens met de plannen. Voor de zoveelste keer moet er kunst- en vliegwerk verricht worden om het juiste advies te verlenen voor een groot project. Daarom herhalen wij onze vraag om snel werk te maken van een beleidsdocument rond ruimtelijke ordening in onze gemeente. Een document waarin duidelijk staat waar grote verkavelingen en bouwprojecten mogen komen en waar ze absoluut niet toegelaten kunnen worden, waar winkelprojecten wenselijk zijn en waar niet, waar verdichting gewenst is en waar groene gebieden moeten gevrijwaard worden. Een dergelijke document kan lange procedureslagen voorkomen.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

AFVALOPHALING KAMPPLAATSEN MOL (Memo - Koen Van Gompel)

Het was de vorig jaren al niet evident, maar nu kon er zelfs geen beroep meer worden gedaan op de gemeente om bij hoge nood een extra afvalophaling aan te vragen. Dat wil zeggen dat de kampplaatsen dit jaar volledig afhankelijk waren van de tweewekelijkse (voor RA en GFT) ophaling door het IOK. Voor PMD was dit zelfs beperkt tot tweemaal in juli en één maal in augustus, dit jaar op 5 augustus. Het behoeft geen illustraties om te weten dat GFT bakken van een kampplaats waar tot 140 personen kunnen verblijven er niet netjes uitzien na 14 dagen in temperaturen die schommelden tussen de 21 en 37°C. Voor het restafval geldt een zelfde bemerking, die puilden uit met de nodige geuroverlast tot gevolg. Omdat de ophaalkalender de data van de kampwissels niet volgt zit de ene kampplaats ook telkens opgescheept met het afval van de vorige groep wat niet op enthousiasme werd onthaald, maar nog enigszins uit te leggen. Moeilijker uit te leggen is het gegeven dat men PMD op 5 augustus nog komt ophalen, maar de rest van augustus niet meer!?

Het lijkt ons raadzaam dat de gemeente in overleg gaat met IOK om tegen de kampperiode van 2021 een aangepaste ophaalronde te voorzien voor de verschillende kampplaatsen. Dit voor het comfort en hygiëne van de kampeerders maar ook voor deze van de omwonenden. De verhuurdata van de kampplaatsen zijn in gans Vlaanderen +/- dezelfde, wat het makkelijker maakt om vooraf data vast te leggen.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

PROJECT JUMBO EN LIDL TURNHOUTSEBAAN (Onafhankelijk - Koen Boeckx)

Hierbij wens ik me aan te sluiten bij de voorlopige on holdzetting van het bestuur naar aanleiding van de aanvraag tot realisatie van het Jumbo en Lidl project op de Turnhoutsebaan. Ik hoop dat dit project zoals op de website gecommuniceerd verstandig wordt afgehandeld: “lees“ wordt geweigerd door het bestuur, provincie en IOK omdat het inderdaad een gigantische impact zal hebben op de lokale economie die reeds al zo hard getroffen werd, de veiligheid en het extra verkeer voor een nog groter infarct zal zorgen. Ik begrijp dat deze ketens willen uitbreiden maar vind dat dit op deze locatie totaal misplaatst is. Ik denk en hoop ook dat zelfs na indiening van een “project MER“ en participatie met de buurt er nog geen sprake kan zijn over deze inplanting. Ik vrees als deze aanvraag wordt goedgekeurd we op termijn of zelfs sneller op het gebied van verkeer dezelfde situatie gaan creëren zoals nu reeds regelmatig het geval is op de Molderdijk en dan hebben we het nog niet over al de andere opgesomde nadelige gevolgen welke ook snel zullen volgen! Ik lees ook dat er kantoren bijkomen terwijl in Mol al zoveel leegstand is wat voor mij waanzin is. Ik lees dat er een fitnesszaal komt terwijl 100 m verder een fitnesszaal bestaat welke een gevestigde waarde is en zal moeten opboksen tegen deze extra concurrentie terwijl het al zo moeilijk is door de Corona. Opnieuw waanzin! Ik wil ook hierbij zeggen dat op de Turnhoutsebaan de Aldi en Hobbyland, de doe-het-zelfzaak aan de andere kant en al de andere zaken reeds zorgen voor veel verkeer. Spreken we nog niet over de buurtwinkel Spar op Sluis welke hier ook onder te lijden krijgt. Volgens mij argumenten genoeg om deze aanvraag te weigeren.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

VERKEER SCHOOLOMGEVINGEN (Onafhankelijk - Koen Boeckx)

Terwijl deze gemeenteraad doorgaat zijn de scholen reeds een paar dagen terug in volle activiteit en hopelijk gebeurt dit op een veilige manier voor zowel de leerlingen, lesgevend personeel, en alle betrokkenen. Maar toch wil ik even alluderen op het feit dat ik vrees dat er aan de schoolomgevingen veel meer verkeer zal zijn en meer onveilige situaties zullen gecreëerd worden omdat vele leerlingen ofwel bang zijn om besmet te raken door de bus te nemen ofwel het niet mogen van hun ouders en daarom met de wagen worden gebracht. Want leerlingen welke met de bus komen, komen meestal van wat verder weg en hebben niet steeds de mogelijkheid om dit met de fiets te doen omdat het te gevaarlijk is of te ver. Natuurlijk zijn er ook welke geen andere keuze hebben omdat beide ouders moeten werken. Hierbij hoop ik uit de grond van mijn hart dat ik ongelijk heb maar indien niet hoop ik ook dat de gemeente extra inzet op bv. stuarts, vrijwilligers, politie, .... om dit alles op een zo veilig mogelijke manier te laten doorgaan. En dat men daar reeds van te voren heeft over nagedacht. Want onze leerlingen en onze jeugd zijn tenslotte onze toekomst en zijn zeer waardevol. Los van dit zullen we sowieso moeten zorgen dat de scholen de regels correct doorgeven aan de leerlingen en erop moeten vertrouwen dat zij allen ze afdoende toepassen om extra opflakkeringen te vermijden in ons #MooiMol.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 07 september 2020

 

KRUISPUNT GOMPELBAAN - ROZENBERG (Onafhankelijk - Koen Boeckx)

Onlangs gebeurde er opnieuw een ongeval aan het kruispunt met de Gompelbaan, Rozenberg en het fietspad naast de spoorweg. Het zoveelste in rij. Er werd reeds aangedrongen op een oplossing of een verlichting voor de veiligheid, en dan in eerste instantie voor de zwakke weggebruiker, maar voorlopig zonder resultaat. Het is dan ook een moeilijke puzzel. Ik wil deze vraag toch nog eens opnieuw stellen en opnieuw aandringen op een eventuele oplossing misschien in samenwerking met Infrabel. Veiligheid moet onze grootste bezorgdheid zijn in MooiMol voor ELKE inwoner.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2020