Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 27 APRIL 2020 - GOEDKEURING

De notulen van 27 april 2020 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 27 april 2020

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

POLITIEVERORDENING - VERWIJDEREN KOOPWAAR EN ANDERE INGEBRUIKNEMINGEN IN DE CENTRUMSTRATEN VAN MOL - BEKRACHTIGING

Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, vaardigde de burgemeester op 6 mei 2020 de politieverordening uit om van maandag 11 mei 2020 tot en met 31 mei 2020 (mogelijks te verlengen) alle koopwaar en andere ingebruiknemingen op het openbaar domein in het handelscentrum (Rozenberg tussen Bergstraat en Voogdijstraat, Voogdijstraat, Statiestraat, Kloosterstraat, Lakenmakersstraat, Rondplein, Corbiestraat, Laar, Baron van Eetveldeplein, Graaf de Broquevillestraat en Markt) te verwijderen.

 

De politieverordening dient in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad te worden bekrachtigd.

 

Bijlage:

1) Besluit van de burgemeester van 6 mei 2020

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 6 mei 2020 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

POLITIEVERORDENING - DIGITALE ORGANISATIE GEMEENTE- EN OCMWRADEN ZONDER FYSIEK PUBLIEK MAAR MET LIVESTREAMING OP 25 MEI EN 22 JUNI 2020 - BEKRACHTIGING

Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, vaardigde de burgemeester op 13 mei 2020 de politieverordening uit om de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Mol op 25 mei 2020 en 22 juni 2020 digitaal te laten plaatsvinden zonder fysiek publiek, maar met livestreaming zodat het publiek deze raden wel digitaal kan volgen.

 

De politieverordening dient in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad te worden bekrachtigd.

 

Bijlage:

1) besluit van de burgemeester van 13 mei 2020

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 13 mei 2020 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

FIETSOSTRADE F105 - PLAATSEN SIGNALISATIE DOOR PROVINCIE ANTWERPEN - GOEDKEURING

De provincie Antwerpen legt de fietsostrade F105 Herentals - Balen aan naast spoorlijn 15. De realisatie van deze fietsostrade draait op volle toeren. Ondertussen zijn de werken op het grondgebied tussen Geel en Mol ook van start gegaan meer bepaald tussen de Heistraat in Geel en de Merelstraat in Mol. Deze werken zouden tegen de zomer 2020 afgerond zijn.

De provincie neemt de signalisatie van de fietsostrade voor haar rekening en vraagt daarom toelating om deze te mogen plaatsen op Mols grondgebied daar waar de fietsostrade de Eksterstraat en de Merelstraat kruist. Het betreft verkeersborden F99a en F101a en de verkeersborden B1.

 

Advies sectie mobiliteit: gunstig advies.

 

Bijlagen:

1)      Signalisatie Eksterstraat

2)      Signalisatie Merelstraat

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

PARKEREN - INVOEREN STILSTAAN- EN PARKEERVERBOD CHRYSANTENLAAN 2, 4, 6, 8 - GOEDKEURING

Sinds 2 december 2019 staat er in de Chrysantenlaan, ter hoogte van de twee fietsingangen van campus Het Spoor, een proefopstelling met stilstaan- en parkeerverbod.

De proefopstelling is ondertussen geëvalueerd door de wijkagent en de directie van de school. Zij zijn zeer tevreden over het resultaat omdat het voor de leerlingen veiliger geworden is om de school in en uit te rijden en vragen om deze proefopstelling te bestendigen.

Bijkomend is de school vragende partij om het stilstaan- en parkeerverbod uit te breiden vanaf de Leenhofstraat tot aan het kruispunt Bristolhof, aan de kant van de school. Door de huidige proefopstelling parkeren auto's vooraan in de Chrysantenlaan waardoor fietsers dan plots geconfronteerd worden met stilstaand verkeer en openslaande portieren. In het kader van veilige schoolomgevingen lijkt een uitbreiding van de huidige maatregelen daarom opportuun.

De stopplaats voor bussen (belbus Balen) die nu nog aanwezig is in de Chrysantenlaan kan voor deze uitbreiding verdwijnen. Deze halte is in het verleden verhuisd naar de Begonialaan.

Het stilstaan- en parkeerverbod zal gesignaleerd worden met de verkeersborden E3 en onderborden Type Xa en Type Xb.

 

Advies wijkagent: gunstig advies.

Advies sectie mobiliteit: gunstig advies.

 

Bijlage:

1)      signalisatieplan parkeerverbod campus Het Spoor

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

BRAAMSTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND IN UITVOERING VAN ROOILIJNPLAN VERBINDING O.L. VROUWSTRAAT EN BRAAMSTRAAT (AANGEPASTE AKTE EN INTREKKING BESLUIT GR 21 OKTOBER 2019) - GOEDKEURING

De gemeenteraad hechtte in zitting van 21 oktober 2019 goedkeuring aan de kosteloze inlijving in de openbare wegenis van een perceel grond, gelegen ter hoogte van Braamstraat 11 in Mol.  Het betrof het lot 2, gelegen 1ste afdeling, sectie G, nr. 623s, met een oppervlakte van 00a44ca.

De kosten met betrekking tot het afbakeningsplan en eventuele kosten tot doorhaling van bestaande hypothecaire inschrijvingen vielen ten laste van de afstanddoener.  In de akte stond vermeld dat de gratis grondafstand gebeurde voor vrij, zuiver en onbelast.  De afstanddoener is echter niet bereid om de kosten van de hypotheeklichting, ten bedrage van € 1.224,65, te dragen.

 

Het college van burgemeester en schepenen ging in zitting van 13 februari 2020 akkoord met het niet toepassen van de hypotheeklichting en het schrappen van de voorwaarde van "af te staan voor vrij, zuiver en onbelast" uit de akte gratis grondafstand. 

 

Bijgevolg dient de gemeenteraad haar goedkeuring te verlenen aan de aangepaste ontwerpakte gratis grondafstand opgesteld door notaris Hervé De Graef.

 

Bijlagen:

1)      Besluit college van burgemeester en schepenen van 13 februari 2020

2)      Besluit gemeenteraad van 21 oktober 2019

3)      Bodemattest Ovam

4)      Kadastraal plan

5)      Kadastrale legger

6)      Ontwerp rooilijn GR 19 september 1988

7)      Ontwerpakte

8)      Opmetingsplan landmeter-expert 24 november 2018

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

LAURIERSTRAAT/BALEN-NEETLAAN - GRATIS GRONDAFSTANDEN (AANGEPASTE AKTE EN INTREKKING BESLUIT GR 17 NOVEMBER 2003) - GOEDKEURING

De gemeenteraad hechtte in zitting van 17 november 2003 goedkeuring aan de gratis grondafstand van een perceel grond gelegen in Mol, Balen-Neetlaan, 1ste afdeling, sectie G, nr. 1161w, met een oppervlakte van 6a50ca.  Wegens problemen met volmachten werd de akte echter nooit verleden.

 

De eigenaars van onderstaande percelen gelegen in Mol, 1ste afdeling, sectie G:

       perceelnr. 1137l3, 1a86ca groot,

Laurierstraat, kasseiweg tussen woningen St-Jozefsln. 56 en 58;

       perceelnr. 1137m3,  1a50ca groot, onverharde verbindingsweg tussen Laurierstraat en Grensstraat, links van Laurierstraat 1;

       perceelnr. 1161w, 6a50ca groot, wegberm voor woningen Balen-Neetlaan 40 tem. 54;

wensen deze nu alsnog gratis af te staan aan de gemeente Mol, om in te lijven in de openbare wegenis.

 

Bijlagen:

1)      Bodemattest Ovam 1137l3

2)      Bodemattest Ovam 1137m3

3)      Bodemattest Ovam 1161w

4)      Kadastraal plan 1137m3 en 1137l3

5)      Kadastraal plan 1161w

6)      Kadastrale legger 1137m3 en 1137l3 en1161w

7)      Notarisbrief

8)      Ontwerpakte

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

VLIERSTRAAT - VRIJWILLIGE GRATIS GRONDAFSTAND - GOEDKEURING

De eigenaars van het perceel grond gelegen langs de Vlierstraat, 1ste afdeling, sectie G, nr. 651S4, met een kadastrale oppervlakte van 1a25ca, wensen dit gratis af te staan aan de gemeente.  In de verkavelingsvergunning afgeleverd door de gemeente in 1983 werd geen grondafstand gevraagd, wegens niet ingetekend op het verkavelingsplan.  Het perceel zal ingelijfd worden in de gemeentelijke openbare wegenis van de Vlierstraat.

 

Bijlagen:

1)      Bodemattest Ovam

2)      Hypothecair getuigschrift

3)      Kadastraal plan

4)      Kadastrale legger

5)      Ontwerpakte

6)      Verkavelingsplan uit 1982

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

WATERINGSTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND IN UITVOERING VAN DE VOORWAARDEN BEPAALD IN DE OMGEVINGSVERGUNNING 2019/29 - GOEDKEURING

Op 21 november 2019 leverde het gemeentebestuur een omgevingsvergunning af voor het verkavelen van 2 percelen in 3 loten waarvan 1 lot voor een vrijstaande ééngezinswoning, 1 lot om in te lijven in het openbaar domein en 1 lot uit de verkaveling wordt gesloten omdat het bebouwd is. 

Op 18 november 2019 keurde de gemeenteraad de zaak van de wegen, met gratis grondafstand van 1a94ca, goed. 

In de omgevingsvergunning werd de voorwaarde opgenomen dat de grond gelegen binnen de rooilijn van de weg(en), gratis moet worden afgestaan aan de gemeente Mol. 

Lot 3, gelegen langs de Wateringstraat, 1ste afdeling, sectie G, deel van perceelnr. 1055M70, staat afgebeeld op het afbakeningsplan opgesteld door landmeter-expert Johan Schoeters op 3 juli 2019.

 

Bijlagen:

1)      Afbakeningsplan

2)      Bodemattest OVAM

3)      Hypothecair getuigschrift

4)      Kadastraal plan

5)      Kadastrale legger

6)      Notarisbrief

7)      Ontwerpakte

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

SCHOOL MILLEGEM, SINT-ODRADASTRAAT 10 - AFSLUITEN OVEREENKOMST MET KOM VZW - GOEDKEURING

Katholiek Onderwijs Mol vzw (KOM) huurt sinds 2004 jaarlijks vier klaslokalen en bepaalde uren van de turnzaal, van de voormalige jongensschool in Mol-Millegem.  De gebouwen zijn dringend toe aan renovatie (isoleren, akoestiek, nieuwe ramen en deuren en dakgoten).

De gemeente en KOM sluiten hiervoor een overeenkomst af.

 

De overeenkomst legt de nodige afspraken vast.  De overeenkomst bestaat uit 4 artikels:

       artikel 1: vestiging erfpacht op loten 1 (gebouwen en speelweide gelegen achter BKO) en 2 (speelplaats) van het afbakeningsplan van 20 augustus 2019.

       artikel 2: renovatie gebouwen: samenwerkingsafspraken.

       artikel 3: renovatie speelplaats: investeringssubsidies van de gemeente.

       artikel 4: herlokalisatie toneelkring.

        

Door het afsluiten van een erfpacht met KOM kan de schoolsite grotendeels gerenoveerd worden met AGION subsidies.

 

Bijlagen:

1)      Afbakeningsplan

2)      CBS 5 maart 2020

3)      Overeenkomst

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

SCHOOL MILLEGEM, SINT-ODRADASTRAAT 10 - AFSLUITEN ERFPACHT MET KOM VZW - GOEDKEURING

In het voorgaande punt hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan het afsluiten van een overeenkomst met Katholiek Onderwijs Mol vzw (KOM) voor de voormalige jongensschool Mol-Millegem, Sint-Odradastraat 10.  Artikel 1 van deze overeenkomst ging over het vestigen van een erfpacht.

 

Om het huidige gebruik van KOM op de schoolsite een permanent karakter te geven, worden de door haar gebruikte klassen, refter, sanitair, speelweide en speelplaats voor 40 jaar in erfpacht gegeven.  Als erfpachter kan KOM ook subsidies bekomen voor de renovaties.

 

Loten 1 en 2, zoals aangeduid op het afbakeningsplan opgesteld door landmeter-expert Peter Vandebosch op 20 augustus 2019, worden door de gemeente in erfpacht gegeven aan KOM vzw.

       Lot 1: schoolgebouw met aanhorigheden en grond, gelegen te Mol, 3de afdeling, sectie E, deel van nr. 1494R, met een gemeten oppervlakte van 15a20ca;

       Lot 2: speelplaats, tuinhuis, fietsenstalling en aanhorigheden en grond, gelegen te Mol, 3de afdeling, sectie E, deel van nr. 1494R, met een gemeten oppervlakte van 15a08ca;

 

Lot 3: turnzaal, BKO en voortuin, gelegen te Mol, 3de afdeling, sectie E, deel van nr. 1494R, met een gemeten oppervlakte van 6a74ca, blijft volle eigendom van de gemeente Mol.

 

Bijlagen:

1)      Afbakeningsplan

2)      Bodemattest Ovam

3)      Erfpachtovereenkomst

4)      Kadastraal plan

5)      Overeenkomst

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

SINT-APOLLONIALAAN 200, VOORMALIGE SITE GALLER - AANKOOP GROND IN UITVOERING VAN DE ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST - GOEDKEURING

Voor de Sint-Apollonialaan is een infrastructuurproject, aanleg riolering en fietspaden, lopende.  Dit project voorziet tevens in een opwaardering van de westcirculatie (verbinding Keirlandse Zillen met Nijverheidsstraat).  Om dit te kunnen realiseren zijn er grondinnames noodzakelijk van het perceel van de voormalige site Galler.  Met de nieuwe eigenaar van de voormalige Galler site, Verhoeven Contracting NV uit Ravels, werd een onderhandse overeenkomst tot het verkopen van een perceel grond aan de gemeente Mol, afgesloten.

 

De gemeente Mol wenst een deel het perceel gelegen te Mol, 4de afdeling, sectie F, nr. 272L, met een oppervlakte van 5a29ca aan te kopen van Verhoeven Contracting NV uit Ravels, voor een overeengekomen bedrag van € 12.234,50.

 

Bijlagen:

1)      Bodemattest Ovam

2)      Hypothecair getuigschrift

3)      Innemingsplan Sweco

4)      Kadastraal plan

5)      Kadastrale legger

6)      Mail IOK site Galler

7)      Onderhandse verkoopsovereenkomst 15 oktober 2020

8)      Ontwerpakte

9)      Princiepsovereenkomst 12 juli 2018

10)  Princiepsovereenkomst CBS 11 juli 2018

11)  Schattingsverslag

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

VEKEBLOK - AANKOOP EN VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID VAN DOORGANG - GOEDKEURING

De gemeente bereikte met het dekenaat Zuiderkempen regio Mol een akkoord voor het aankopen van het scoutslokaal, gelegen achter de parochiezaal van Ginderbuiten. Departement Ruimte stelde hiervoor een afbakeningsplan op:

Lot 1, gelegen langs de Singellaan, 1ste afdeling, sectie G, perceel 310k en deel van perceel 310l, met een gemeten oppervlakte van 11a81ca, wordt aangekocht.  Na aankoop zal de gemeente eigenaar zijn van het scoutslokaal en de terreinen waarop recent Thomas More speeltuigen plaatste.

Lot 2, 1ste afdeling, sectie G, deel van perceelnr. 310l, wordt door de aankoop van lot 1 ingesloten.  Om lot 2 te ontsluiten via Vekeblok wordt er een erfdienstbaarheid van doorgang gevestigd op perceel  309f, eigendom van de gemeente.  De erfdienstbaarheid zal een maximum breedte hebben van 4 meter.

 

Bijlagen:

1)      Afbakeningsplan

2)      Bodemattest Ovam 310k

3)      Bodemattest Ovam 310l

4)      Kadastraal plan

5)      Kadastrale legger 309f

6)      Kadastrale legger 310l en 310k

7)      Notarisbrief

8)      Ontwerpakte

9)      Schattingsverslag

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

OMG 2019/44 - ZAAK VAN DE WEGEN - GOEDKEURING

Een aanvraag tot het verkavelen van gronden in 5 loten werd ingediend op 10 december 2019.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2019110295.

Kadastraal worden de percelen van de aanvraag omschreven als (afd. 5) sectie D nrs. 221B en 221D (Kanariestraat ). Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 17 januari 2020 tot en met 15 februari 2020 werden er geen bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

Lot 5, een strook grond met een oppervlakte van 2 a 58 ca en gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein gelijfd.

Op 20-02-2020 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verkavelingsaanvraag en heeft beslist om de zaak van de wegen op de agenda van de gemeenteraad van 22 juni 2020 te agenderen.

In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een effectief gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd.

Conform het voorgesteld opmetingsplan van de landmeter  dient daartoe lot 5 met een oppervlakte van 2 a 58 ca te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt een beperkt deel van de het voorziene wegtracé gerealiseerd.

 

Bijlagen:

1)      verkavelingsvoorschriften

2)      verkavelingsplan

 

Goedkeuring van de gemeenteraad voor de inlijving van lot 5 met een oppervlakte van 2 a 58 ca in het openbaar domein wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

ALGEMENE VOORWAARDEN - WEBSHOPS GEMEENTE MOL - GOEDKEURING

Gemeente Mol maakt momenteel gebruik van twee webshops.

 

Via https://webshopmol.recreatex.be/ kan je online reserveren voor diverse activiteiten zoals Grabbelpas, sportactiviteiten, maaltijden Ten Hove, ...

 

Via https://webshopvisitmol.recreatex.be/ kan je online cadeaubons en andere materiële producten die de gemeente Mol aan haar burgers en toeristen ter beschikking wil stellen aankopen.

 

Aan deze webshops dienen algemene voorwaarden gekoppeld te worden.

 

In samenspraak met de diensten financiën, lokale economie, toerisme en juridische zaken werd een ontwerp van algemene voorwaarden opgesteld, toepasselijk voor de webshops van de gemeente Mol.

 

Bijlage:

1) ontwerp van 'algemene voorwaarden webshop gemeente Mol'

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

GEMEENTELIJK REGLEMENT - HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN MACHTIGING VOOR HET GEBRUIK VAN TAXISTANDPLAATSEN OP DE OPENBARE WEG - GOEDKEURING

Sinds 1 januari 2020 is het nieuwe decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer (ook wel Taxidecreet genoemd) van 29 maart 2019 in werking getreden.

 

Een belangrijke wijziging is dat de gemeenten de machtigingen verlenen voor het gebruik van taxistandplaatsen op hun grondgebied.  Daartoe dient er een gemeentelijk reglement opgemaakt te worden.

 

Voorliggend ontwerp van 'gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg' werd opgesteld in samenspraak met de gemeenten Balen en Dessel.  We verkozen een eenvormig reglement met deze buurgemeenten, omdat we samen met Balen en Dessel ook één politiezone vormen.  Het vaststellen van overtredingen op dit reglement in Balen, Dessel en Mol gebeurt dan ook door eenzelfde politiezone.  Daarom was het wenselijk dit reglement af te stemmen met de gemeenten Balen en Dessel.

 

De dienst lokale economie geeft positief advies over voorliggend ontwerp-reglement.

 

Bijlage:

1) ontwerp van gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

IKA - ALGEMENE VERGADERING OP 25 JUNI 2020 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 15 april 2020 vraagt IKA (Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse) om de agenda van de algemene vergadering van 25 juni 2020 goed te keuren.

 

Agenda:

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.

2. Jaarrekening 2019.

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.

4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris.

5. Statutaire benoemingen en mededelingen.

- mandaat van de commissaris

 

Bijlagen:

1)      brief en bijlagen van IKA.

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

IVEKA - ALGEMENE VERGADERING OP 16 JUNI 2020 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij aangetekende brief van 27 maart 2020 vraagt Iveka om de agenda van de algemene vergadering van 16 juni 2020 goed te keuren.

 

Agenda:

1)      Kennisneming verslagen Iveka van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2019.

2)      Goedkeuring van de jaarrekening Iveka afgesloten op 31 december 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3)      Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel 6:115 WVV).

4)      Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Iveka m.b.t. het boekjaar 2019.

5)      Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

6)      Statutaire benoemingen.

7)      Benoeming van een commissaris.

8)      Statutaire mededelingen.

 

Bijlagen:

9)      brief en bijlagen van Iveka.

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

PIDPA - ALGEMENE VERGADERING OP 19 JUNI 2020 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 24 april 2020 vraagt Pidpa om de agenda van de algemene vergadering van 19 juni 2020 goed te keuren.

 

Agenda:

1. Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden.

2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2019.

3. Verslag van de commissaris over het jaar 2019.

4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2019.

5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris.

6. Toetredingen/uitbreidingen van opdracht

7. Benoemingen

8. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering.

 

Bijlagen:

1)      brief en bijlagen van Pidpa.

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

PONTES - ALGEMENE VERGADERING OP 10 JUNI 2020 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 30 april 2020 vraagt Pontes om de agenda van de algemene vergadering van 10 juni 2020 goed te keuren.

 

Agenda:

1. Algemene vergadering: verslag 18 december 2019 - goedkeuring

2. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het boekjaar 2019 - goedkeuring

3. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2019 - aktename

4. Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2019 - goedkeuring

5. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en aan de bedrijfsrevisor-commissaris - goedkeuring

6. Varia en rondvraag

 

Bijlagen:

1)      brief en bijlagen van Pontes.

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

EVA VZW MOLSE SPORTINSTELLINGEN - AANSTELLING VERVANGER VERTEGENWOORDIGER AV - GOEDKEURING

In een e-mail van 23 april 2020 deelt Hans De Groof, schepen van de fractie N-VA, mee dat Kariné Hakobyan niet langer meer de gemeente Mol zal vertegenwoordigen als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van EVA vzw Molse Sportinstellingen.

In zelfde e-mail stelt Hans De Groof voor om Kariné Hakobyan te vervangen door Nicole Vanhoof.

 

Bijlage:

1) e-mail van Hans De Groof van 23 april 2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

JEUGDHUIS TYDEEH VZW - AANSTELLING VERVANGER VERTEGENWOORDIGER AV - GOEDKEURING

In een e-mail van 26 maart 2020 deelt Hans De Groof, schepen van de fractie N-VA, mee dat Kariné Hakobyan niet langer meer de gemeente Mol zal vertegenwoordigen als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van Jeugdhuis Tydeeh vzw.

In dezelfde e-mail stelt Hans De Groof voor om Kariné Hakobyan te vervangen door Jasper Van Buggenhout.

 

Bijlage:

1) e-mail van Hans De Groof van 26 maart 2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

STICHTING LOKAAL FONDS - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER - HERNEMING

De gemeente dient één kandidaat-bestuurder voor te dragen die de politieke actor vertegenwoordigt in de Stichting Lokaal Fonds. 

 

Bijlage:

1) brief van MONA van 03-02-2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 20 APRIL 2020 (GBS MOZAWIEK) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) Mozawiek, Schoolstraat 3, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2019-2020:

       234 lestijden

       12 SES-lestijden

 

In gbs Mozawiek zijn 184 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 20 april 2020. Dat zijn 11 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Dit geeft een uitbreiding van 7 lestijden. Op de instapdatum van 2 maart 2020 werden reeds 4 lestijden ingericht aan gbs Mozawiek.

 

Het Agentschap voor onderwijsdiensten (AGODI) laat weten dat als de school recht heeft op bijkomstige lestijden vanaf 20 april 2020 (de instapdag na de paasvakantie), die ingericht mogen worden vanaf die datum, ongeacht de toekomstige coronamaatregelen.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 20 APRIL 2020 (GBS KLIM-OP) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) Klim-op, Ginderbuiten 212, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2019-2020:

       147 lestijden

       15 SES-lestijden

 

In gbs Klim-op zijn 122 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 20 april 2020. Dat zijn 12 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Dit geeft een uitbreiding van 1 lestijd. Op de instapdatum van 2 maart 2020 werden reeds 11 lestijden ingericht aan gbs Klim-op.

 

Het Agentschap voor onderwijsdiensten (AGODI) laat weten dat als de school recht heeft op bijkomstige lestijden vanaf 20 april 2020 (de instapdag na de paasvakantie), die ingericht mogen worden vanaf die datum, ongeacht de toekomstige coronamaatregelen.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 20 APRIL 2020 (GBS ALLES KIDS) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) Alles Kids Pastoor Vaesstraat 24, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2019-2020:

       85 lestijden

       5 SES-lestijden

 

In gbs Alles Kids zijn 66 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 20 april 2020. Dat zijn 8 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Dit geeft een uitbreiding van 3 lestijden. Op de instapdatum van 2 maart 2020 werden reeds 5 lestijden ingericht aan gbs Alles Kids.

 

Het Agentschap voor onderwijsdiensten (AGODI) laat weten dat als de school recht heeft op bijkomstige lestijden vanaf 20 april 2020 (de instapdag na de paasvakantie), die ingericht mogen worden vanaf die datum, ongeacht de toekomstige coronamaatregelen.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 20 APRIL 2020 (GBS DE ZANDLOPER) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) De Zandloper Gemeenteheistraat 1, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2019-2020:

       161 lestijden

       7 SES-lestijden

 

In gbs De Zandloper zijn 134 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 20 april 2020. Dat zijn 10 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Dit geeft een uitbreiding van 5 lestijden. Op de instapdatum van 2 maart 2020 werden reeds 5 lestijden ingericht aan gbs De Zandloper.

 

Het Agentschap voor onderwijsdiensten (AGODI) laat weten dat als de school recht heeft op bijkomstige lestijden vanaf 20 april 2020 (de instapdag na de paasvakantie), die ingericht mogen worden vanaf die datum, ongeacht de toekomstige coronamaatregelen.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

GEMEENTE- INFORMATIE VOOR SLECHTHORENDEN (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

Begin december vorig jaar stelde DOOF Vlaanderen in samenwerking met FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) de erfgoedapp voor met een rondleiding in Vlaamse gebarentaal (VGT). We kennen het gebruik van de informatieve tekstpanelen, ondertiteling bij beeldfragmenten, of uitgetypte luisterfragmenten. Doven en slechthorenden die VGT gebruiken hanteren een andere grammatica, een andere zinsopbouw. Dit maakt dat de gekende hulpmiddelen nog steeds een drempel vormen. Deze app zet dus een belangrijke stap. Een eerste kennismaking kunnen jullie vinden op www.doof.vlaanderen. Dit initiatief stemt tot nadenken over de manier waarop de gemeente-informatie wordt aangeboden aan inwoners die slecht horen maar bij uitbreiding ook aan slechtzienden of mensen welke niet vertrouwd zijn met digitale informatie. Zijn er in onze gemeente reeds zulk een drempels weggewerkt met het oog op de betere bereikbaarheid van deze mensen voor de gemeente-informatie? Het gaat dan in de eerste plaats over de informatie die digitaal wordt aangeboden via de gemeentelijke kanalen, zoals de website, via digitale borden, of via de gemeentelijke sociale media. Zeker in een periode van Corona, welke we nu beleven, is het belangrijk dat elke inwoner deze info ontvangt.

 

 

Publicatiedatum: 20/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

OPRICHTEN NOODFONDS (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

Is er een mogelijkheid om binnen de gemeente een soort noodfonds op te richten om de gevolgen van de Corona crisis in onze gemeente te helpen opvangen? In de uiteenzetting van de financieel directeur Ann Minsart, van 4 mei jongstleden worden de negatieve en eventueel positieve gevolgen besproken en nader uitgelegd maar ons is niet helemaal duidelijk of hier eventueel over werd nagedacht. Een noodfonds welke alle beschikbare middelen centraliseert , en welk wordt gespijsd door alle niet bestede budgetten van bv. subsidies, activiteiten, die tijdens de coronaperiode geannuleerd werden. Uit dit noodfonds zou dan geput kunnen worden om inwoners, verenigingen of de gemeente in dringende nood bij te staan.

 

 

Publicatiedatum: 20/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

HEIPAD (Open VLD - Ria Melis)

Momenteel stel ik vast dat de Molse Nete aan de  Heipad (bijna) overloopt waardoor de Heipad niet toegankelijk is. Is er opvolging over de waterstand/groei van het kruid? Hoever staan de onderhandelingen om een overstromingsgebied aan te leggen en het Heipad te verhogen zodat dit drukbereden fietspad gevrijwaard wordt van overstromingen in de toekomst?

 

 

Publicatiedatum: 20/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

NAAMVERANDERING 'T GETOUW (Open VLD - Bas Van Olmen)

In eerste instantie vernamen we een aarzelend akkoord, met een naamswijziging van cc 't Getouw, die te vroeg werd gecommuniceerd. Later werd de naamswijziging ingetrokken. Er wordt nog wel een evaluatie gepland naar aanleiding van 25 jaar 't Getouw, o.a. om de werking te verjongen. Waar ging het communicatief mis, wat was/is er in verband met de naams-/projectwijziging van ons cultureel centrum aan het bewegen en waar wil het gemeentebestuur naartoe met het cultuurcentrum?

 

 

Publicatiedatum: 20/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

AFSLUITEN POSTELSE BOSSEN (Open VLD - Hans Schoofs)

We stellen vast dat sinds een tweetal weken een aannemer in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) niet minder dan 180 slagbomen heeft geplaatst op diverse toegangswegen van de Postelse bossen met het opschrift: “verboden toegang”. Door deze actie worden niet minder dan 1000 hectaren bos afgesloten voor de zachte recreant (natuurliefhebbers, wandelaars,..). Op die manier wordt de toegang ontzegd tot een groene long die zich uitstrekt over bijna 10% van het Molse grondgebied. Deze bossen werden de laatste jaren door de Vlaamse Overheid aangekocht met overheidsgeld. Onze fractie vraagt het gemeentebestuur aan te dringen bij ANB en de bevoegde minister om deze beslissing te herzien.

 

 

Publicatiedatum: 20/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

CORBIESTRAAT (Memo - Koen Van Gompel)

Wij hadden begrepen dat het huidige bestuur het idee om de Corbiestraat (van Rondplein tot Boerenkrijgstraat) autovrij te maken in de weekends niet ongenegen was. Met het oog op de toekomstige heropening van de horeca is het misschien een idee om hier versneld werk van te maken. Zo kan de horeca haar terrassen uitbreiden en de afstandsmaatregelen beter respecteren.

 

 

Publicatiedatum: 20/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

FINANCIËLE COÖRDINATIECEL (Memo - Lander Geyzen)

Het gemeentebestuur richtte twee maanden geleden een interne coördinatiecel op die de financiële gevolgen van de coronacrisis voor onze gemeentefinanciën analyseert en opvolgt. Graag ontvangen wij een eerste stand van zaken.

 

 

Publicatiedatum: 20/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

NAAMSVERANDERING CULTUREEL CENTRUM (Memo - Solange Abbeloos)

Het cultureel centrum van Mol zou dit jaar een naamsverandering doorvoeren met daaraan gekoppeld een volledig vernieuwde huisstijl. Hierover werd enkele weken geleden gecommuniceerd. In de loop van de week nadien kwam het tegenbericht dat de huidige naam toch werd behouden. Wie besliste de naamsverandering, maar ook, wie besliste om de huidige naam toch te behouden?

 

 

Publicatiedatum: 20/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

VERKEERSLICHTEN LAKENMAKERSSTRAAT - STATIESTRAAT (Memo - Lander Geyzen)

Donderdag 14 mei ontvingen we een persbericht dat er maandag 18 mei werken zouden worden uitgevoerd aan de verkeerslichten op het kruispunt Lakenmakersstraat-Statiestraat. Via de Facebookpagina van de Gemeente Mol werd dit pas de dag voor de werkzaamheden gecommuniceerd. Vanwaar deze laattijdige communicatie aangezien de verkeerslichten al weken defect waren?

 

 

Publicatiedatum: 20/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

MOBILITEIT (Memo - Koen Van Gompel)

Als gemeente moeten we in coronatijden anders omgaan met mobiliteit . Denk maar aan éénrichtingsverkeer op de voetpaden en extra afstandsregels. Wat dat betreft liggen hier nog kansen om positief om te gaan met de verkeersafwikkeling. Zo zouden winkelstraten op bepaalde uren autovrij kunnen gemaakt worden, kwestie van het fiets- en voetgangersverkeer te stimuleren en meer plaats te maken voor de zwakke weggebruiker. Ook enkelrichtingsverkeer in bepaalde straten zou daartoe bijdragen. Deze maatregelen zouden ook een goede aanzet en indicatie kunnen zijn voor het toekomstige mobiliteitsplan. Zijn extra maatregelen al besproken?

 

 

Publicatiedatum: 20/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

MAATREGELEN STUDENTEN (SP.a - Masha Celen)

Met de examenperiode die binnenkort nadert vinden we het belangrijk de nadruk nogmaals te leggen op de (kwetsbare) jongeren van onze samenleving. De blok is altijd al een zware periode van isolatie geweest voor studenten. Door de huidige omstandigheden is die isolatie in ontstellende mate verlengd. Vlaamse hogeschool- en universiteitsstudenten zijn een online petitie gestart die meer aandacht vraagt voor de situatie van studenten tijdens de coronacrisis. Deze petitie heeft ondertussen al meer dan 23.000 handtekeningen verzameld. Niet iedereen beschikt namelijk over een stabiele leeromgeving waar ze in alle comfort kunnen studeren. Zoals al geweten is, bezit ook niet elke student internet en/of zijn eigen laptop. Dat bibliotheken en studieruimtes terug openen is dus een positieve zaak. Op het Corona-overleg werd gesteld dat ook Mol kijkt naar o.a. de bib en het jeugdhuis als mogelijke plaatsen. Ook andere zalen en jeugdlokalen zijn bereid om hun ruimte in Mol ter beschikking te stellen. Dat is alvast positief. Daarbij aansluitend, stel ik me de vraag of er ook computers ter beschikking staan die studenten in nood zouden kunnen gebruiken/reserveren, onder andere studenten die online examens zullen moeten afleggen. Veel hoge scholen en universiteiten merken op dat studenten geen toegang hebben tot een geschikte ruimte/stabiel internet om hun online examens af te leggen en stellen hier dan ook lokalen voor open. Heeft Mol ook de mogelijkheid om dergelijke ruimtes ter beschikking te stellen (via reservatie) of wil men hierin de regierol opnemen? Is het organiseren van groepsaankopen voor tablets en laptops en eventueel het opstarten van een uitleendienst een piste die bekeken wordt?

 

 

Publicatiedatum: 20/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

CULTUURCENTRUM 'T GETOUW (SP.a - Tomas Sergooris)

Cultuurcentrum ‘t Getouw bestaat 25 jaar. Het verwierf heel wat naam en faam in de brede regio. Dat het 25-jarig bestaan gevierd moet worden, staat buiten kijf. De medewerkers en alle trouwe bezoekers verdienen een heus feestjaar en kunnen niet genoeg bedankt worden. We waren echter wel wat verrast toen we in de krant moesten lezen dat de naam ’t Getouw zou bedankt worden voor bewezen diensten. Of dat nodig is, daar kan men over discussiëren, maar de reacties op deze aankondiging waren scherp. De gemeente reageerde meteen met een persbericht dat we nog even geduld moesten oefenen vooraleer alles bekend gemaakt zou worden. Vreemd genoeg kwam er later een tweede persbericht dat de hele vernieuwingsoperatie een jaar werd uitgesteld en er nu wel ‘een participatietraject’ zou volgen. Nu zijn mijn vragen: Waar werd beslist om de naam te veranderen? Wie werd betrokken bij deze naamsverandering? Waren het CBS en/of de verantwoordelijke schepen op de hoogte? Vanwaar de keuze om deze piste, die toch doorgesproken moet zijn geweest, nu te verlaten en op de lange baan te schuiven? Wat met alle moeite en werk die al in deze vernieuwingsoperatie werd gestoken? Of moest alles nog opgestart worden? Hoe ziet men nu het vervolg? Is die naamsverandering dan echt zo nodig, wat is de visie van het CBS?

 

 

Publicatiedatum: 20/05/2020
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2020

 

NIEUWE MOBILITEITSVORMEN EN OPENBARE RUIMTE (SP.a - Paul Vanhoof)

De Corona-crisis zorgt voor heel wat uitdagingen op het vlak van mobiliteit en inrichting van de openbare ruimte. Veel meer mensen nemen de fiets en de afstandsmaatregelen dwingen ons om meer plaats te voorzien voor wandelaars en fietsers, ook in het handelscentrum. Verschillende gemeenten zien deze periode als een opportuniteit om nieuwe concepten en systemen uit te testen, zoals het autovrij maken van (winkel)straten, nieuwe circulatieplannen en eenrichtingstraten. Ook het inrichten van (al dan niet) tijdelijke fietspaden en wandelroutes, het stimuleren van langzaam autoverkeer en het promoten van fietsen als duurzaam vervoers- en verplaatsingsmiddel zijn hierbij cruciaal. Deze crisis heeft ook het grote belang van groen en natuur in de nabijheid en de toegankelijkheid ervan nog eens heel duidelijk gemaakt. We hebben verschillende studies op de plank liggen rond circulatie en het herinrichten van het centrum. Schept deze crisis niet de kans om op dit vlak het voortouw te nemen? Moeten we dit momentum niet grijpen om bepaalde maatregelen uit te proberen?

 

 

Publicatiedatum: 20/05/2020