Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID- PONTES - ALGEMENE VERGADERING OP 19 JUNI 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER - GOEDKEURING ( - Bestuurszaken)

De gemeente ontving op zaterdag 11 mei 2019 een mail van Pontes met de uitnodiging voor de algemene vergadering van 19 juni 2019. De agenda voor de gemeenteraad was op dat ogenblik reeds verstuurd naar de raadsleden. Aangezien de volgende gemeenteraad pas doorgaat op 24 juni 2019 vraagt het college van burgemeester en schepenen om dit punt bij spoedeisendheid te behandelen.

 

Bijlage:

1) mail Pontes van zaterdag 11 mei 2019

 

Akkoord wordt gevraagd met de behandeling van het agendapunt "Pontes - algemene vergadering op 19 juni 2019 - goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger" bij hoogdringendheid.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

GEMEENTERAAD - ONTSLAG GEMEENTERAADSLID CHRISTOPHE VERDONCK - AKTENAME

In een brief van 23 april 2019 biedt de heer Christophe Verdonck zijn ontslag aan als gemeenteraadslid bij de voorzitter van de gemeenteraad.

 

Bijlage:

1) ontslagbrief Christophe Verdonck van 23-04-2019

 

Aktename wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

GEMEENTERAAD - INSTALLATIE EN EEDAFLEGGING NA ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN RAADSLID CHRIS XHENSEVAL - GOEDKEURING

Installatie en eedaflegging van de heer Chris Xhenseval als gemeenteraadslid voor kandidatenlijst nr. 3 (CD&V).

 

Goedkeuring geloofsbrieven en aktename installatie en eedaflegging wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 23 APRIL 2019 - GOEDKEURING

De notulen van 23 april 2019 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 23 april 2019

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

VERORDENING - OPHEFFING ROOK- EN VUURVERBOD - BEKRACHTIGING

Wegens de extreme klimatologische omstandigheden in het begin van de lente bestond er een risico op brandgevaar in alle bossen en natuur- en heideterreinen op het grondgebied van de gemeente Mol. Daarom heeft de burgemeester op 18 april 2019 bij hoogdringendheid een besluit getroffen waarbij een rook- en vuurverbod wordt opgelegd in de bedreigde gebieden.

 

Op 25 april 2019 waren de weersomstandigheden zo gewijzigd (lagere temperaturen, voldoende luchtvochtigheid en neerslag) dat het verhoogd risico op vegetatiebrand was verdwenen. Om die reden werd het burgemeesterbesluit van 18 april 2019 door het besluit van de burgemeester van 25 april 2019 opgeheven.

 

Bijlagen:

1) advies - brandweerzone Kempen

2) rook- en vuurverbod_opheffing

 

Bekrachtiging wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

2019/29ND ONTWIKKELING NIEUWE TELEFOONCENTRALE - SELECTIENOTA - GOEDKEURING

 

Omschrijving opdracht

Ontwikkeling nieuwe telefooncentrale 

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

GEM/24100000/011901 (actie 1419/000/011/008/003), GEM/61423000/011901 (actie 1419/000/011/008/003), OCM/24100000/011901 (actie 1419/000/011/008/003) en OCM/61423000/011901 (actie 1419/000/011/008/003)

Raming

€ 330.578,50 excl. btw of € 400.000,00 incl. 21 % btw

 

In het kader van de opdracht “Ontwikkeling nieuwe telefooncentrale” werd een selectienota met nr. 2019/29ND opgesteld door de ontwerper, Mondea, Jozef II straat 40 bus 1 te 1000 Brussel.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 330.578,50 excl. btw of € 400.000,00 incl. 21 % btw voor de investering en ontwikkeling van het telefonieproject en voor een onderhoudsservice voor de komende 4 jaar.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

 

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door OCMW Mol, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

 

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij gemeente Mol de opdracht zal uitvoeren.

 

De leidend ambtenaar Roeland Kortleven verleende gunstig advies.

 

Bijlage:

1) selectienota

 

Goedkeuring selectieleidraad wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

2019/32ND SPORTHAL DEN UYT: VERNIEUWEN DAKDICHTING EN BOOGWAND - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

 

Omschrijving opdracht

Sporthal Den Uyt: Vernieuwen dakdichting en boogwand

Gunningswijze

vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Budget

GEM/22100500/074000 (actie 1419/000/005/003/002)

Raming

€ 140.338,00 excl. btw of € 169.808,98 incl. 21 % btw

 

In het kader van de opdracht “Sporthal Den Uyt: Vernieuwen dakdichting en boogwand” werd een bestek met nr. 2019/32ND opgesteld door de dienst aankoop en aanbestedingen.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 140.338,00 excl. btw of € 169.808,98 incl. 21 % btw.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

De leidend ambtenaar Ive Schildermans verleende gunstig advies.

 

Bijlagen:

1) Bestek en bijlagen

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

CULTUURNETWERK KEMPEN - JAARVERSLAG 2018 - GOEDKEURING

De intergemeentelijke projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen (CNEK), tot 31 december 2017 projectvereniging k.ERF, bestaat uit de deelwerkingen erfgoed (erfgoedcel k.ERF), bibliotheken en cultuur. De gemeenten Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie maken deel uit van deze projectvereniging.

 

Zoals bepaald in de statuten wordt het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de projectvereniging ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden.

 

De raad van bestuur van de projectvereniging keurde het jaarverslag en de jaarrekening 2018 goed in zitting van 27 maart 2019.

 

Bijlagen:

1) balans en resultatenrekening 2018

2) controleverslag CNEK

3) inhoudelijk jaarverslag CNEK

4) verslag raad van bestuur 27 maart 2018

 

Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

FLUVIUS NET - PRINCIPIËLE BESLISSING TOT TOETREDING - GOEDKEURING

Gemeente en ocmw gebruiken tientallen locaties in Mol, waarvan de meeste locaties nood hebben aan een goede dataverbinding, internet en telefonie. Enkel de site Getouw en de site Academie voor Beeldende Kunsten is momenteel verbonden met een glasvezelverbinding. De overige locaties zijn verbonden via straalverbindingen of andere (VPN, Pax). De integratie van gemeente en ocmw en de verdere digitalisering doen de behoefte aan een meer performante verbinding tussen de locaties toenemen. 

 

Iveka heeft in het kader van haar statutaire doelomschrijving een aanbod gecreëerd voor haar deelnemers, m.n. Fluvius-Net bestaande uit dataverbindingen, vaste telefonie, internetverkeer en internettoegang en desgevallend Free WiFi.

 

Fluvius heeft een telecom scan gedaan van gemeente en ocmw Mol en werkte een financieel voorstel uit waaruit blijkt dat de gemeente financieel bespaart en een betere service krijgt door toetreding tot Fluvius Net.

 

Bijlagen:

1)20190403 VOORSTEL FLUVIUS NET.docx

2)Fluvius net Presentatie voor steden en gemeenten

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

NOODHULP - MOZAMBIQUE - GOEDKEURING

De gemeente voorziet in haar begroting jaarlijks € 6.500 voor noodhulp bij rampen of andere noodtoestanden. In het verleden werd de noodhulp o.a. aangewend voor Nepal, Niger, …

Begin dit jaar werd Mozambique zwaar getroffen door de cycloon Idai. Heel wat mensen hebben alles verloren en daarom wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om via Oxfam Solidariteit voor € 3.250 noodhulp te verlenen aan Mozambique. Het consortium 12-12 doet geen gezamenlijke oproep maar vraagt om via één van haar leden, waaronder Oxfam Solidariteit, het bedrag voor noodhulp te storten.

 

De leden van de derde wereldraad gaven op 30 april 2019 een unaniem positief advies voor deze noodhulp aan Mozambique.

 

Het college van burgemeester en schepenen keurde de uitbetaling van € 3.250 noodhulp voor Mozambique aan Oxfam solidariteit principieel goed in zitting van 9 mei 2019.

 

Bijlage:

1) Advies derde wereldraad

 

Bekrachtiging wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

PAUL ROTTHIER - TOEKENNING TITEL VAN EREBURGEMEESTER - GOEDKEURING

Naast 2 legislaturen als schepen, oefende Paul Rotthier het ambt van burgemeester uit gedurende 3 opeenvolgende legislaturen, meer bepaald de legislaturen 2001-2006, 2007-2012 en 2013-2018.

Hij voldoet aan de voorwaarden om een eretitel van het ambt van burgemeester aan te vragen bij de Vlaamse regering. 

Servais Verherstraeten verzocht om, uit erkentelijkheid, in overweging te nemen om deze eretitel aan Paul Rotthier te willen laten toekennen door de Vlaamse regering.

Paul Rotthier stemde ermee in dat de aanvraag voor het verkrijgen van de eretitel door de gemeenteraad wordt ingediend bij de Vlaamse regering.

 

Bijlagen:

1) brief Servais Verherstraeten van 15-03-2019

2) verklaring op erewoord met bijlagen, ondertekend door Paul Rotthier op 24-04-2019

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

STRANDSTOEL XXL - DADINGOVEREENKOMST - GOEDKEURING

In de zomer van 2016 heeft de gemeente Mol een offerte voor 1 of meerdere reuze strandstoelen aan Strandstoel XXL opgevraagd en werden nadien door de technische dienst van de gemeente Mol twee reuze strandstoelen vervaardigd en geplaatst op gemeentedomein als een toeristische eyecatcher. Dit kaderde in de traditie van de toeristische dienst van de gemeente Mol om uitvergrootte items te plaatsen voor het toeristisch infokantoor.

Per mail van 26 juli 2018 aan de gemeente Mol stelt Strandstoel XXL dat op het ontwerp van hun Strandstoel XXL auteursrechtelijke bescherming rust en zij over de exclusieve rechten op openbaarmaking en verveelvoudiging van het ontwerp beschikken. Strandstoel XXL stelt dat de door de gemeente gemaakte strandstoel qua totaalindrukken (haast) identiek is aan het ontwerp van hun Strandstoel XXL en er sprake is van auteursrechtelijk relevante ontlening in de zin van verveelvoudiging.

Per mail van 8 augustus 2018 betwist de gemeente Mol dit.

Naar aanleiding van de genoemde mail van 26 juli 2018 zijn tussen partijen onderhandelingen over een minnelijke regeling gevoerd.

Beide partijen wensen een einde te maken aan hun geschil en willen tijdrovende en dure juridische procedures vermijden en zochten naar een compromis door middel van een dadingovereenkomst.

De juridische dienst en de dienst toerisme van de gemeente Mol gaven positief advies aan de dadingovereenkomst.

 

Bijlagen:

1)door Strandstoel XXL ondertekende dadingovereenkomst

2)mailverkeer strandstoelen

3)foto's strandstoelen

 

Goedkeuring dadingovereenkomst wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG - STATUTEN - GOEDKEURING

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) geeft als gemeentelijke adviesraad aan het lokaal bestuur advies.

 

Volgens art. 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het lokaal beleid kinderopvang worden uiterlijk 6 maanden na de start van een nieuwe bestuursperiode de concrete samenstelling en de bepalingen over de interne werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang vastgelegd door de gemeenteraad of de raad van het OCMW.

 

Bijlagen:

1)      20190311 Statuten LOK Mol

2)      20190311 Afsprakennota LOK Mol

 

Goedkeuring met de statuten wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

EVA VZW CULTUURCENTRUM MOL - AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGERS ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR - GOEDKEURING

Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, moet er worden overgegaan tot het opnieuw aanstellen van gemeentelijke vertegenwoordigers in privaatrechtelijke gemeentelijke EVA's (extern verzelfstandigd agentschap). 

 

Voor de EVA vzw Cultuurcentrum Mol dient de gemeenteraad aan te duiden:

 

- algemene vergadering:

- 1 effectieve vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger namens de gemeente Mol

- 16 leden uit de politieke fracties

 

- raad van bestuur:

- 16 bestuurders uit de politieke fracties

 

Bijlage:

1) statuten EVA vzw Cultuurcentrum Mol

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

EVA VZW KINDERDAGVERBLIJF MOLLEKE - AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGERS ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR - GOEDKEURING

Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, moet er worden overgegaan tot het opnieuw aanstellen van gemeentelijke vertegenwoordigers in privaatrechtelijke gemeentelijke EVA's (extern verzelfstandigd agentschap). 

 

Voor de EVA vzw Kinderdagverblijf Molleke dient de gemeenteraad aan te duiden:

 

- algemene vergadering:

- 1 effectieve vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger namens de gemeente Mol

- 9 leden uit de politieke fracties

 

- raad van bestuur:

- 9 bestuurders uit de politieke fracties

 

Bijlage:

1) statuten EVA vzw Kinderdagverblijf Molleke

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

EVA VZW MOLSE SPORTINSTELLINGEN - AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGERS ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR - GOEDKEURING

Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, moet er worden overgegaan tot het opnieuw aanstellen van gemeentelijke vertegenwoordigers in privaatrechtelijke gemeentelijke EVA's (extern verzelfstandigd agentschap). 

 

Voor de EVA vzw Molse Sportinstellingen dient de gemeenteraad aan te duiden:

 

- algemene vergadering:

- 1 effectieve vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger namens de gemeente Mol

- 16 leden uit de politieke fracties

 

- raad van bestuur:

- 16 bestuurders uit de politieke fracties

 

Bijlage:

1) statuten EVA vzw Molse Sportinstellingen

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

EVA VZW 'T MOLLEKE - ONTWERP JAARREKENING 2018 EN AGENDA ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING

De EVA vzw kinderdagverblijf 't Molleke vraagt aan de gemeenteraad de goedkeuring van:

1)      het ontwerp van de jaarrekening 2018.

2)      de agenda van de algemene vergadering van 11 juni 2019 zijnde:

a)      Overlopen en goedkeuren vorig het verslag

b)      Overlopen en goedkeuren van de jaarrekening 2018

c)       Kwijting van de schulden

d)      Installatie van de nieuwe Raad van Bestuur en algemene vergadering

 

Bijlage:

1) Jaarrekening 2018

 

Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering en het ontwerp van de jaarrekening 2018 wordt gevraagd. Tevens wordt gevraagd om de vertegenwoordiger van de gemeenteraad het mandaat te geven om tijdens de algemene vergadering van EVA vzw kinderdagverblijf 't Molleke van 11 juni 2019 de jaarrekening 2018 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

AKL WOONKREDIET - AANSTELLING VERVANGER VOOR VERTEGENWOORDIGER IN ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR - GOEDKEURING

In een mail van 12 april 2019 deelt de heer Jan Van Dael mee dat hij het mandaat in AKL Woonkrediet niet kan opnemen wegens professionele redenen.

 

Voorgesteld wordt om de heer Jan Van Dael te vervangen door mevrouw Els Ceulemans.

 

Bijlage:

1) mail J. Van Dael

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

KEMPENS WOONKREDIET - AANSTELLING VERVANGER VOOR VERTEGENWOORDIGER IN ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR - GOEDKEURING

In een mail van 12 april 2019 deelt de heer Jan Van Dael mee dat hij de mandaten in Kempens Woonkrediet niet kan opnemen wegens professionele redenen.

 

Voorgesteld wordt om de heer Jan Van Dael te vervangen door mevrouw Els Ceulemans.

 

Bijlage:

1) mail J. Van Dael

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

IKA- ALGEMENE VERGADERING OP 17 JUNI 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 30 april 2019 vraagt Ika om de agenda van de algemene vergadering van 17 juni 2019 goed te keuren.

 

Agenda:

1. Evaluatierapport

2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering

3. Jaarrekening 2018

4. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering

5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris

6. Statutaire benoemingen en mededelingen

 

Bijlagen:

1)      brief en bijlagen van Ika.

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

IVEKA - ALGEMENE VERGADERING, TEVENS JAARVERGADERING, OP 18 JUNI 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 30 april 2019 vraagt Iveka om de agenda van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van 18 juni 2019 goed te keuren.

 

Agenda:

1)      Kennisneming verslagen Iveka van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2018.

2)      Goedkeuring van de jaarrekening Iveka afgesloten op 31 december 2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3)      Kennisname vastgelegd resultaat Ql 2019.

4)      Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris Iveka met betrekking tot het boekjaar 2018.

5)      Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024

6)      Aanbod OV 2.0 - uitbreiding activiteiten.

7)      Statutaire benoemingen en mededelingen.

 

Bijlage:

1) brief en bijlagen van Iveka.

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

PIDPA - ALGEMENE VERGADERING OP 21 JUNI 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 26 april 2019 vraagt Pidpa om de agenda van de algemene vergadering van 21 juni 2019 goed te keuren.

 

Agenda:

1.Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.

2.Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2018.

3.Verslag van de commissaris over het jaar 2018.

4.Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2018.

5.Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris.

6.Evaluatierapport 2013-2018 en beleidsplan 2019-2024.

7.Synductis: uitbreiding lidmaatschap.

8.Benoeming commissaris.

9.Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering.

 

Bijlagen:

1)      brief en bijlagen van Pidpa.

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

IOK - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 27 JUNI 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 26 maart 2019 en mail van 6 mei 2019 vraagt IOK om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2019 goed te keuren.

 

Agenda:

1. Statutenwijziging

Het ontwerp van statutenwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd. Een uitgebreide toelichtende nota werd overgemaakt aan de deelnemers.

2. Aanstelling commissaris-revisor

Voorgesteld wordt om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, aangeduid na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris.

3. Code van goed bestuur

Artikel 434 Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de algemene vergadering een code van goed bestuur vaststelt.

De raad van bestuur legt de bijgevoegde ontwerpcode van goed bestuur ter goedkeuring voor.

4. Varia

 

Bijlagen:

1)      brief en bijlagen van IOK.

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 23 APRIL 2019 (GBS MOZAWIEK) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) Mozawiek, Schoolstraat 3, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2018-2019:

       226 lestijden

       10 SES-lestijden

 

In zitting van 23 april 2019 stelde de gemeenteraad de lestijden vanaf de instapdatum van 11 maart 2019 vast op 10 lestijden in het ambt van kleuteronderwijzer aan gbs Mozawiek.

 

In gbs Mozawiek zijn 184 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 23 april 2019. Dat zijn 8 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Dit geeft een uitbreiding van 8 lestijden.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

IOK AFVALBEHEER - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 27 JUNI 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 26 maart 2019 en mail van 6 mei 2019 vraagt IOK Afvalbeheer om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2019 goed te keuren.

 

Agenda:

1. Statutenwijziging

Het ontwerp van statutenwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd. Een uitgebreide toelichtende nota werd overgemaakt aan de deelnemers.

2. Bestuurscomité Maatschap Mechanisch-Biologische Scheidingsinstallatie (MBS): samenstelling

Tussen IOK Afvalbeheer en IVAREM werd in 2006 de Maatschap MBS opgericht in functie van de gezamenlijke exploitatie van de MBS-installatie voor de verwerking van het restafval van IOK Afvalbeheer en IVAREM.

De leden van het bestuurscomité worden benoemd door de algemene vergadering van de vereniging die zij vertegenwoordigen.

In artikel 8.1 van de maatschapsovereenkomst tussen IOK Afvalbeheer en IVAREM wordt aangegeven dat de Maatschap MBS wordt bestuurd door het bestuurscomité, paritair samengesteld uit maximum 10 leden die elk één van de partijen (IOK Afvalbeheer en IVAREM) vertegenwoordigen.

De voorzitters van IOK Afvalbeheer en IVAREM maken van rechtswege deel uit van het bestuurscomité.

Verder hebben IOK Afvalbeheer en IVAREM elk het recht om maximaal vier leden van het bestuurscomité voor te dragen.

Tot op heden maken de voorzitter van IOK Afvalbeheer, de twee ondervoorzitters van IOK Afvalbeheer en twee leden van het directieteam, de directeur IOK Afvalbeheer en de administratief directeur, deel uit van het bestuurscomité. Het voorstel bestaat erin om deze samenstelling te bestendigen.

Naast deze maatschapsovereenkomst werd in 2006 een nv Patrimonium MBS opgericht, waarvan de raad van bestuur zal worden vastgelegd in de algemene vergadering van de NV op 17 mei 2019.

Voorgesteld wordt dat de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de tweede ondervoorzitter IOK Afvalbeheer, de directeur IOK Afvalbeheer en de administratief directeur IOK Afvalbeheer worden gemandateerd om te zetelen in het bestuurscomité van de Maatschap MBS.

3. Aanstelling commissaris-revisor

Voorgesteld wordt om  Ernst & Young bedrijfsrevisoren, aangeduid na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris.

4. Code van goed bestuur

Artikel 434 Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de algemene vergadering een code van goed bestuur vaststelt.

De raad van bestuur legt de bijgevoegde ontwerpcode van goed bestuur ter goedkeuring voor.

5. Varia

 

Bijlagen:

1)      brief en bijlagen van IOK Afvalbeheer.

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 23 APRIL 2019 (GBS KLIM-OP) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) Klim-op, Ginderbuiten 212, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2018-2019:

       153 lestijden

       16 SES-lestijden

       5 lestijden overdracht kleuter naar lager

 

In gbs Klim-op zijn 116 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 23 april 2019. Dat is 1 kleuter meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Dit geeft een uitbreiding van 1 lestijd.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 23 APRIL 2019 (GBS DE ZANDLOPER) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) De Zandloper, Gemeenteheistraat 1, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2018-2019:

       162 lestijden

       8 SES-lestijden

 

In zitting van 23 april 2019 stelde de gemeenteraad de lestijden vanaf de instapdatum van 11 maart 2019 vast op 2 lestijden in het ambt van kleureronderwijzer aan gbs De Zandloper.

 

In gbs De Zandloper zijn 134 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 23 april 2019. Dat zijn 7 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Dit geeft een uitbreiding van 7 lestijden.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

PONTES - ALGEMENE VERGADERING OP 19 JUNI 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER ( - Bestuurszaken)

Per mail van zaterdag 11 mei 2019 vraagt Pontes om de agenda van de algemene vergadering van 19 juni 2019 goed te keuren.

 

Agenda:

1)                  Algemene vergadering: verslag 27 maart 2019 - goedkeuring

2)                  Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het boekjaar 2018 - goedkeuring

3)                  Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2018 - aktename

4)                  Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2018 - goedkeuring

5)                  Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en aan de bedrijfsrevisor-commissaris - goedkeuring

6)                  Bestuur: code van goed bestuur 2019 - goedkeuring

7)                  Financiën: verplaatsingsvergoeding bestuursorganen (bestuursperiode 2019-2024) - vaststelling

 

Bijlage:

8)      brief en bijlagen van Pontes.

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

HERBRUIKBARE BEKERS TER ONDERSTEUNING VAN ALLE EVENEMENTEN IN MOL (Memo - Lander Geyzen)

Vanaf 2020 moeten alle lokale buurtfeesten en festivals het verplicht zonder wegwerpbekers doen. In september 2018 waren er 960 herbruikbare bekers beschikbaar bij het Jeugdhuis. Wanneer de regel van 2 à 3 bekers per persoon wordt toegepast komt men dus op een kleine 400 man waarvoor herbruikbare bierbekers voorzien kunnen worden. Onvoldoende om alle evenementen in Mol hierin te ondersteunen.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

INZAMELING PAPIER EN KARTON DOOR VERENIGINGEN (SP.a - Zehra Ünlü)

De inzameling en ophaling van papier en karton door verengingen eindigt dit jaar. Dit zorgt voor een financieel verlies voor deze verenigingen. Krijgen deze verenigingen een compensatie/compensaties voor het verlies dat ze gaan leiden? Het overleg over mogelijke samenwerkingsvormen (en inkomsten die mogelijk daaruit voortvloeien) is positief, maar had dit overleg niet vroeger opgestart kunnen worden? Aan welke taken denkt de gemeente?

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

HONDENPOEPVUILBAKKEN (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

Naar aanleiding van mails en meldingen van verschillende personen blijken er veel te weinig hondenpoepvuilbakken te staan, voornamelijk aan de Galbergen waar de mensen met hun hond geregeld gaan wandelen. Het ligt er bezaaid met hondenpoep, en ik kan het bevestigen want ik ben ter plaatse geweest. Hondenzakjes is een verantwoordelijkheid van de eigenaars maar een te weinig aan hondenpoepvuilbakken is een verantwoordelijkheid van de gemeentediensten! En natuurlijk laten de mensen bij gebrek hieraan hun drollen van de hond liggen. En zelfs ook hun hondenpoepzakjes met inhoud. Graag enkele vuilbakken meer op deze wandeltrajecten. Dit is trouwens ook een beetje noodzaak in het centrum van Mol. Waar er ook geregeld hondenpoep wordt achtergelaten op de stoep of straat.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

GEVAARLIJKE SITUATIE SPIEKE/MOLDERDIJK (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

Voornamelijk van mensen die in de buurt wonen van het Spieke aan de Molderdijk komen klachten over de gevaarlijke situatie daar ivm de verkeerslichten. Iedereen heeft de indruk dat deze lichten slecht afgesteld staan waardoor je als je van Balen komt groen hebt aan het Spieke en rood aan de ring wat zorgt voor ergerlijke situaties en vervelende opstoppingen. Deze lichten zijn geen verantwoordelijkheid van de gemeente Mol maar we zouden toch graag hebben dat dit wordt nagekeken en eventueel wordt bijgesteld wat zal bijdragen tot meer verkeersveiligheid. Vergeet niet de honderden school kinderen die daar elke dag passeren en moeten oversteken waarbij regelmatig auto's nog vlug door oranje of zelfs rood rijden om toch maar voorbij het eerste verkeerslicht te geraken. Er staat dan ook zeer dikwijls een ellenlange file vaak al van aan de carwash of zelfs al vanaf de taverne Westhoek.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

LICHTSTOET (Vlaams Belang - Sofie Molenberghs)

We willen jullie graag meegeven dat ivm onze vorige vraag ivm de lichtstoet we konden bekomen bij de organisatie van de lichtstoet dat de mensen die in de zone wonen die ons contacteerden hierover een doorgangsbewijs krijgen.

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

SCHOOLSTRAAT (Open VLD - Bas Van Olmen)

Verkeersveiligheid rond scholen is een erg belangrijk thema. Onze fractie wil dan ook een suggestie doen om het bestaande wettelijk hiaat (dat een rijverbod in één of beide richtingen, niet tijdelijk kan worden gemaakt, maar enkel permanent kan worden ingevoerd) op te lossen. In andere gemeentes wordt het betreffende verkeersbord (C1 of C3) namelijk gestemd alsof het er altijd zou staan. Het wordt dan evenwel niet permanent geplaatst, maar wel aangebracht op een hek, dat enkel op de nodige momenten op straat wordt gezet. Er wordt dan een "informatief onderbord" geplaatst, met de uren waarop het van toepassing is, naast een uitzondering voor hulpdiensten en fietsers die wel altijd toegang krijgen.

Via volgende link vindt u wat meer info:

https://www.hln.be/in-de-buurt/wuustwezel/gasthuisstraat-wordt-enkel-s-ochtends schoolstraat~aebc9ccd/

Is het gemeentebestuur bereid om over die piste na te denken?

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

PEILING NAAR DE WERKGROEP WOONBEHOEFTE (Open VLD - Ria Melis)

Vorig jaar bestond de werkgroep woonbehoefte, mijn vraag is of deze werkgroep nog verder wordt gezet, en wat zijn de eventuele plannen met deze werkgroep naar de toekomst toe?

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2019
Overzicht punten

Zitting van 20 mei 2019

 

TOEGANKELIJKHEID HANDELSZAKEN TIJDENS JAARMARKT (Open VLD - Hans Schoofs)

Tijdens de afgelopen jaarmarkt werden er - naar goede gewoonte - heel wat kramen opgesteld op en rond de zone Corbiestraat-Rondplein. De zone tussen de kramen en de woonpanden en handelspanden wordt ingenomen met woonwagens, vrachtwagens, auto’s en trekkers. Diverse handelaars klagen hierdoor over de slechte bereikbaarheid van hun handelspand. Wat zijn de veiligheidsnormen die hiervoor van toepassing zijn? (advies brandweer, hulpdiensten, …) Op welke manier dienen deze panden bereikbaar te blijven voor evacuatie of voor calamiteiten? Is hier een plan van gemaakt door de betrokken diensten? Is er enige opvolging opdat dit inplantingsplan wordt nageleefd? Deelt het gemeentebestuur deze bezorgdheid? Zo ja, welke maatregelen worden voorgesteld om dit probleem naar de toekomst toe op te lossen?

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2019