Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 20 JANUARI 2020 - GOEDKEURING

De notulen van 20 januari 2020 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 20 januari 2020

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

2019/12NR RENOVATIE STOOKPLAATSEN/HVAC  DE ZWAAN - UITVOERING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

 

Omschrijving opdracht

2019/12NR Renovatie stookplaatsen/HVAC  De Zwaan - uitvoering - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

Gunningswijze

openbare procedure

Budget

22102520/082000-IP7/4/1 (actieplan 7/4) (actie 7/4/1)

Raming

€ 320.632,00 excl. btw of € 387.964,72 incl. 21 % btw

In het kader van de opdracht “Renovatie stookplaatsen/HVAC  De Zwaan - uitvoering” werd een bestek met nr. 2019/12NR opgesteld door de dienst Ruimtelijk Beleid - Sectie Patrimonium en Projecten.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 320.632,00 excl. btw of € 387.964,72 incl. 21 % btw.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn), Ellips-gebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 75 te 1030 Brussel.

 

 

Bijlagen:

1) Bestek

2) Lastenboek HVAC

3) Plannen

4) Veiligheids-en gezondheidsplan

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

2020/05KB LEVEREN EN ONDERHOUDEN VAN SOFTWARE VOOR HET LOON- EN PERSONEELSBEHEER EN HRM-PROCESSEN MET DIENSTVERLENING IN GEMENGDE SERVICE VIA SOCIAAL SECRETARIAAT - SELECTIELEIDRAAD - GOEDKEURING

 

Omschrijving opdracht

Deze opdracht omhelst het leveren en onderhouden van een loonmotor en een software voor personeelsbeheer (o.a. beheer van personeelsgegevens, contractbeheer, ziektekrediet, berekeningen van anciënniteiten, …). De software moet toelaten dat lonen en allerhande vergoedingen op een feilloze en vlotte manier worden berekend volgens de geldende regelgeving binnen het lokaal bestuur Mol en voor verschillende personeelscategorieën waaronder contractuele personeelsleden, statutaire personeelsleden, personeelsleden werkzaam via art.60 van de organieke OCMW-wet, mandatarissen, gepensioneerde mandatarissen, jobstudenten, middagtoezicht, vergoedingen voor onderwijzend personeel. Het lokaal bestuur Mol telt ongeveer 800 personeelsleden waarvoor de volledige loonadministratie en personeelsbeheer dient te gebeuren, en ongeveer 200 personeelsleden van het gesubsidieerde onderwijs waarvoor allerhande vergoedingen dienen berekend te worden.

Het aanbieden van een digitale loonbrief moet mogelijk zijn.

Met het oog op de integratie van gemeente en OCMW Mol moet de software toelaten dat de personeelsleden beheerd kunnen worden in 1 pakket waarbij rapportering de mogelijkheid biedt om over beide entiteiten gegevens te genereren uit de software.

Er moet hierbij een koppeling mogelijk zijn met de software voor tijdsregistratie van Syntegro (Genebroekstraat 97, 3581 Beringen, tel. +32 11 260 270) waardoor het mogelijk is prestaties en afwezigheden naar keuze te importeren van Syntegro naar de aangeboden software.

Er moet ook een koppeling mogelijk zijn met de financiële software New Horizon en Beo van Cevi-Logins, waarbij boekingsbestanden (in BBC-vorm) feilloos kunnen worden geïmporteerd. De software van de aanbieder laat het toe om, op basis van de meest actuele gegevens, simulaties (individuele en globale) te maken met betrekking tot personeelsbudget en –meerjarenplanning.

De loonverwerking moet gebeuren in gemengde service, dus door het sociaal secretariaat samen met het lokaal bestuur. Hiertoe krijgt de opdrachtgever een dossierbeheerder toegewezen die rechtstreeks tot haar beschikking staat en die instaat voor de maandelijkse, kwartaal- en jaarlijkse loonwerkzaamheden.

In dit verband wordt o.a. volgende dienstverlening gevraagd: berekening en verwerking van de lonen en andere vergoedingen, opmaken van diverse attesten en formulieren, parametrisatie van de software volgens de geldende regelgeving binnen lokaal bestuur Mol, diverse aangiften aan externe organismen, diverse rapporteringen, simulatie loonkosten werknemers, raming personeelskosten, juridische dienstverlening,  …

Daarnaast omvat de opdracht een geïntegreerde oplossing voor HRM-processen (o.a. vorming, feedback en evaluatie, organogram) met hieraan verbonden portaal voor medewerkers en leidinggevenden (ESS en MSS). De toepassing is voorzien van een web-based user interface. De user interface moet consulteerbaar zijn via de gangbare browsers (MS Internet Explorer, MS Edge, Firefox, Google Chrome). Het gebruik van SSL beveiliging in de software is verplicht (https).

Dit kan door ofwel de software hiervoor zelf aan te bieden, ofwel via een samenwerking met een partner die deze software aanbiedt. In dit laatste geval is de indiener van de offerte verantwoordelijk voor het totaalpakket.

Het lokaal bestuur Mol heeft een softwarepakket voor het beheer van werving en selectie. Dit vormt geen onderdeel van deze opdracht.

Gunningswijze

mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

24100000/011901-INVESTERING-U (actieplan 8/5) (actie 8/5/2), 61310110/011200 (actieplan 8/7) (actie 8/7/4) en

61423000/011901 (actieplan 8/5) (actie 8/5/1)

Raming

€ 600.000,00 excl. btw of € 726.000,00 incl. btw voor 4 jaar

 

 

Bijlage:

1) selectieleidraad Mol loonmotor

 

Goedkeuring selectieleidraad wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

2020/03NR SCHOONMAAK GEMEENTESCHOLEN, BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF MOLLEKE 2020-2024 - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

 

Omschrijving opdracht

De opdracht betreft het schoonmaken van de gemeentescholen, de buitenschoolse kinderopvang en kinderdagverblijf Molleke, zoals omschreven in de bijgevoegde poetsplannen en taakplannen voor de schooljaren 2020 – 2021, 2021 - 2022 , 2022 – 2023 en 2023 - 2024.

 

Plaatsen van dienstverlening:

 

School Gompel, Pastoor Vaesstraat 24, 2400 Mol

School Ezaart, Sint-Willebrordusstraat 10, 2400 Mol

School Rauw, Gemeenteheistraat 1, 2400 Mol

School Saigo, Don Boscostraat 37-39, 2400 Mol

School Gibbo, Don Boscostraat 37-39, 2400 Mol

BKO Baloe, Sint-Willebrordusstraat 12, 2400 Mol

BKO Krekeltje, Don Boscostraat 37-39,2400 Mol

Kinderdagverblijf Molleke, Rivierstraat 11, 2400 Mol

 

Gunningswijze

openbare procedure

Budget

61030100/080000 (actieplan 5/4) (actie 5/4/1)

Raming

€ 1.261.800,00 excl. btw of € 1.526.778,00 incl. 21 % btw

 

Bijlagen:

1)      bestek

2)      inventarissen

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

HANDHAVING - LOKAAL HANDHAVINGSPLAN RUIMTELIJKE ORDENING, 2020 - GOEDKEURING

De gemeente wenst een beter en efficiënter handhavingsbeleid Ruimtelijke Ordening (RO) te voeren. Hierin zijn reeds concrete stappen gezet, onder andere: actiepunt binnen het meerjarenplan 2020-2025, de aanstelling van een intergemeentelijke verbalisant en intergemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur (via IOK).

 

Een belangrijk element dat nog ontbreekt is een kader waarmee de medewerker handhaving en de collega's van IOK aan de slag kunnen om dergelijk handhavingsbeleid in de praktijk te brengen.

 

Dat kader wordt samengevat in het "lokaal handhavingsplan RO". Samengevat start het handhavingsplan met een korte inleiding wat handhaving RO is en wat de huidige problematieken zijn die de afdeling Omgeving ondervindt in de praktijk.  In een tweede deel worden de doelstellingen en de krachtlijnen van het nieuw lokaal handhavingsbeleid samengevat.  Tenslotte worden de handhavingsprioriteiten op gemeentelijk niveau opgesomd.

 

Bijlage:

1) lokaal handhavingsplan RO, 2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

INFRASTRUCTUURWERKEN SINT-APOLLONIALAAN, AANLEG BEKKEN BIETENSTRAAT - VOORLOPIG ONTEIGENINGSBESLUIT - GOEDKEURING

De gemeente Mol, Pidpa en Aquafin hebben een project lopende voor de aanleg van gescheiden rioleringen en wegenisinfrastructuur in de Sint-Apollonialaan en zijstraten in Mol.

Alle woningen en bedrijven langsheen het tracé worden volledig afgekoppeld.  De centrale RWA-hoofdas zal het regenwater van de verharde oppervlakte van de straten en woningen langs het tracé afvoeren naar de Millegemloop.  In de projectzone zelf worden alle mogelijkheden die er in het gebied zijn voor infiltratie benut.  We denken hierbij aan wadi's, open grachten, infiltratiebuizen en de herprofilering van de Millegemloop.  Naast deze buffering is er nood aan een bufferbekken om de Millegemloop bij hevige buien niet te overbelasten.

Na een studie en de nodige onderhandelingen is het aangewezen om het bufferbekken te lokaliseren langs de Millegemloop ter hoogte van de Bietenstraat.

De percelen gelegen te Mol, 5de afdeling, sectie C, nrs. 817 en 818 werden gemonitord en zijn geschikt voor de aanleg van het vereiste bufferbekken.

Een deel van het perceel gelegen te Mol, 5de afdeling, sectie C, nr. 533 is noodzakelijk om het bekken te ontsluiten. 

Studiebureel Sweco stelde voor de verwerving van de gronden een onteigeningsplan en een projectnota op.

 

Bijlagen:

1)      Notarisbrief

2)      Onteigeningsplan

3)      Ovam bodemattest C533

4)      Ovam bodemattest C817

5)      Ovam bodemattest C818

6)      Projectnota

7)      Schattingsverslag

 

De gemeenteraad wordt gevraagd het voorlopig onteigeningsbesluit goed te keuren en het college van burgemeester en schepenen te machtigen tot het inrichten van het openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

RETRIBUTIEREGLEMENT 2020-2025 - VERKOOP EN VERDELEN  TOERISTISCHE PRODUCTEN - GOEDKEURING

De dienst toerisme verkoopt en verdeelt diverse producten. Hiertoe behoren o.a. wandelkaarten, fietskaarten, autoroutes, souvenirs, gemeentelijke cadeaubonnen, cadeaubonnen voor culinaire producten, brochures, stratenplans, ...

Producten in de vorm van drukwerk, worden aan bezoekers en potentiële bezoekers, die de info thuis wensen te ontvangen, opgestuurd.

Omdat de dienst toerisme van start wil gaan met de verkoop van toeristische producten via een webshop en er verwacht wordt dat de verkoop van producten en het aantal verzendingen gaat stijgen, werd er een retributiereglement opgesteld.

Nieuw is dat er een retributie op het verzenden van betalende toeristische producten is voorzien.

Voor het verzenden van een gratis toeristisch kennismakingspakket of bestellingen boven 20,00 Euro worden geen verzendkosten aangerekend.

 

Bijlagen:

1) ontwerp-retributiereglement op de verkoop en de verdeling van toeristische producten 2020-2025

2) brief/advies deelraad toerisme van 30-01-2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

POLITIEVERORDENING -VEILIGHEIDSCONTROLE PENNENZAKKENROCK - GOEDKEURING

Pennenzakkenrock is een festival waar ongeveer 25.000 kinderen aanwezig zijn.  Om het festival veilig te laten verlopen is het sterk aan te raden om voorafgaande een veiligheidscontrole uit te voeren op alle medewerkers met het oog op de handhaving van de openbare orde en de voorkoming van misdrijven tijdens het festival.

 

In een e-mail van 24 januari 2020 adviseert de lokale politie Balen-Dessel-Mol een voorafgaande screening van de medewerkers.  Bij de voorafgaande veiligheidscontrole onderzoekt de lokale politie of de betrokkenen een gevaar vormen voor de openbare orde op het evenement voor een periode van 5 jaar teruggaand in de tijd te rekenen vanaf het ogenblik van onderzoek en op basis van volgende criteria:

wapenbezit en wapenhandel

drugsbezit en drugshandel

banditisme en georganiseerde criminaliteit

terrorisme

zeden, met in bijzonder verkrachting en aanranding van de eerbaarheid

 

Bijlage:

1)      advies lokale politie

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

STRAATNAAM GLAVERBELLEI - VOORLOPIGE VASTSTELLING - GOEDKEURING

Ter hoogte van de Owenslei komt er een nieuwe verkaveling met wegenaanleg.  Deze nieuwe straat moet een naam krijgen.

 

Voorstel: de straatnaam voor de verkaveling ter hoogte van de Owenslei wordt voorlopig vastgesteld op "Glaverbellei".

 

Advies van de koepel voor het Mols Cultuurbeleid van 17-12-2019: positief.

 

Bijlagen:

1) advies koepel voor het Mols Cultuurbeleid van 17-12-2019

2) situeringsplan nieuwe verkaveling

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

STRAATNAAM VLOEIWEIDESTRAAT  - VOORLOPIGE VASTSTELLING - GOEDKEURING

Ter hoogte van de Blekestraat komt er een nieuwe verkaveling met wegenaanleg.  Deze nieuwe straat moet een naam krijgen.

 

Voorstel: de straatnaam voor de verkaveling ter hoogte van de Blekestraat wordt voorlopig vastgesteld op "Vloeiweidestraat".

 

Advies van de koepel voor het Mols Cultuurbeleid van 17-12-2019: positief.

 

Bijlagen:

1) advies koepel voor het Mols Cultuurbeleid van 17-12-2019

2) situeringsplan Blekestraat

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

UITZENDARBEID - KADER - GOEDKEURING

De wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruiker (uitzendarbeidswet) vormt het wetgevend kader voor uitzendarbeid. Het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen vormt een decretaal kader voor de invoering van uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen, waaronder de vormen van uitzendarbeid, waarvan de overheidswerkgevers gebruik kunnen maken, de vaststelling van de duur waarop een beroep kan worden gedaan op uitzendarbeid, de overlegprocedure met de vakorganisaties die door elke overheidswerkgever moet worden gevolgd vooraleer effectief gebruik kan worden gemaakt van uitzendarbeid en de voorafgaande kennisgeving aan de representatieve vakorganisaties van de gevraagde indienstnemingen van uitzendkrachten.

 

De raad moet bepalen in welke gevallen uitzendarbeid mogelijk is binnen de krijtlijnen van het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen.  Hiertoe is een kader voor uitzendarbeid uitgewerkt.

 

Het kader voor uitzendarbeid wordt besproken op het overleg- en onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties in zitting van 5 februari 2020.

 

Bijlagen:

1)      20200217_GROR_kader_uitzendarbeid

2)      20200205_OOC_protocol_uitzendarbeid

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

RECHTSPOSITIEREGELING - UITZENDARBEID - GOEDKEURING

Artikel 33 van de rechtspositieregeling stelt dat de aanstellende overheid bij de openverklaring kan beslissen om, conform de wettelijke bepalingen, beroep te doen op een uitzendkantoor. Dit artikel is opgenomen voor aanwervingen in contractuele betrekkingen waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal twee jaar beperkt is of voor vervangers, met uitzondering van aanwervingen met een studentenovereenkomst.

Om uitzendarbeid mogelijk te maken voor jobstudenten moet een bijkomend artikel worden toegevoegd waarin de mogelijkheid tot beroep doen op een uitzendkantoor voor aanwervingen in contractuele betrekkingen met een studentenovereenkomst voorzien wordt.

 

Deze aanpassing van de rechtspositieregeling wordt besproken op het overleg- en onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties van 5 februari 2020.

 

Bijlagen:

1) Protocol aanpassing RPR gemeentepersoneel

 

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD - OPRICHTING DOMEIN DANS - GOEDKEURING

In Vlaanderen zijn er vijf domeinen binnen de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de muzische vorming: Beeld, Beweging, Drama, Media en Muziek.

Tot op heden zijn in het deeltijds kunstonderwijs Mol-Balen-Dessel (Baldemo) drie domeinen aanwezig:

       Beeldende en Audiovisuele kunsten

       Woordkunst-drama

       Muziek

Het domein Dans ontbreekt in ons opleidingsaanbod DKO Baldemo.

 

De academie voor muziek en woord heeft de intentie geuit om het ontbrekende domein dans vanaf het schooljaar 2020-2021 in te richten in de regio. Dit betekent op verschillende vlakken een meerwaarde voor de academie en de gemeente.

 

Met de uitbouw van de kunstencampus in het vooruitzicht biedt de oprichting van het domein dans binnen de academie voor muziek en woord de unieke kans om alle kunstdomeinen te integreren in één geheel, op één plek.

Dit versterkt de regionale aantrekkingskracht van onze gemeente op basis van cultuur en kunstonderwijs. Waar er nu nog inwoners uitwijken naar academies in de buurt voor een academische dansopleiding, kunnen we hen nu een eigen gekwalificeerd aanbod voorstellen.

 

Daarnaast betekent het aanbod van het domein dans ook een verrijking van het cultureel en vrije tijds aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen in onze regio.  De academie wil hierbij een aanvulling/een uitbreiding zijn op het bestaande aanbod van de privé-initiatieven.

Deze manier van werken kent reeds een jarenlange traditie in de domeinen muziek en woord, waar er regelmatig door de academie samengewerkt wordt met private initiatieven als harmonies, bands, toneelverenigingen.

 

Om tot de oprichting van het domein dans te kunnen overgaan moet er een administratief dossier ingediend worden bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten waaruit de motivatie en de opportuniteiten blijken om het domein op te richten.

Dit dossier wordt in zijn geheel toegevoegd als bijlage in het gemeenteraadsdossier.

 

De oprichting van het domein dans omvat volgende financiële aspecten:

 

Leermiddelen: dit betreft de didactische materialen, die gebruikt worden in de lessen.

Hiervoor wordt budget voorzien binnen de bestaande werkingsmiddelen van de academie.

 

Infrastructuur: voor de dansinfrastructuur zijn er vereisten opgelegd door de toeziende overheid.

In afwachting van de bouw van de kunstencampus zal er gebruik gemaakt worden van geschikte infrastructuur binnen en buiten het gemeentelijk patrimonium.

 

Expertise: dit betreft de leerkrachten met de kwalificaties, opgelegd door de overheid.

Om te kunnen starten met het domein dans werden er in het gesubsidieerde lestijdenpakket van het huidige schooljaar reeds 7 lestijden overgedragen naar het volgende schooljaar. Deze lestijden kunnen worden aangewend voor de aanstelling van gekwalificeerde dansleerkrachten.

 

Vanuit de vakbond werd de vraag gesteld naar een investering van het schoolbestuur voor de personeelskost bij de oprichting van het domein Dans.

 

In kader van de implementatie van het nieuwe decreet DKO en de daarbij horende oprichting van nieuwe opties werd er door het schoolbestuur reeds een investering gedaan in lestijden ten laste via een afbouwscenario. Voor schooljaar 2020-2021 betekent dit nog 6 lestijden (20sten) ten laste in de domeinen muziek en woord.

Een nieuwe investering in lestijden ten laste door het bestuur voor de oprichting van het domein dans is niet noodzakelijk aangezien er reeds 7 lestijden in het gesubsidieerd lestijdenpakket van het huidige schooljaar werden gereserveerd.

 

Technisch gezien is het echter wel mogelijk om de 6 reeds voorziene lestijden ten laste te investeren in het domein dans en de 7 gereserveerde lestijden in het gesubsidieerde lestijdenpakket te gebruiken voor de nieuwe opties. In de lestijden ten laste van het bestuur kunnen er geen benoemingen gebeuren.

 

Enkel in het eerste jaar van de oprichting van het nieuwe domein is een aparte regeling rond de lestijden noodzakelijk. Vanaf het tweede schooljaar zullen er uren voor dans in het gesubsidieerde pakket zitten op basis van de ingeschreven leerlingen op 1 februari 2021.

 

In zitting van 20 november 2019 verleende de interlokale vereniging Onderwijs Balen Dessel Mol een gunstig advies betreffende het indienen van het aanvraagdossier voor de oprichting van het domein dans binnen de gemeentelijke academie voor muziek en woord.

 

In zitting van 24 januari 2020 leverde het ABOC een protocol van akkoord af betreffende het indienen van het aanvraagdossier voor de oprichting van het domein dans binnen de gemeentelijke academie voor muziek en woord.

 

Bijlagen

1)      ABOC 24 januari 2020 - protocol van akkoord

2)      ontwerp van het aanvraagdossier onderwijsbevoegdheid domein dans

3)      ontwerp van de bijlage aan het aanvraagdossier onderwijsbevoegdheid domein dans

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 07/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

DRUGSHANDEL CENTRUM MOL (Open VLD - Ria Melis)

Ik ben blij dat er extra controle wordt uitgevoerd in de stationsbuurt, en dat de veiligheid in deze buurt voorrang krijgt. Spijtig genoeg werd mij gemeld dat het drugsprobleem zich verplaatst heeft naar het Santo Tomasplein en het skatepark. Kunnen deze plaatsen ook extra aandacht krijgen?

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

EVALUATIE EVENEMENTENKLUIS (Memo - Lander Geyzen)

Wat zijn de resultaten van de interne evaluatie en de evaluatie naar de organisatoren van evenementen? Is hier veel respons opgekomen? Welke conclusies zijn er getrokken en wat zijn de vervolg stappen?

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

SOCIALE HUURPRIJZEN (SP.a - Tomas Sergooris)

Op 1 januari 2020 werden de sociale huurprijzen aangepast door de Vlaamse regering. Voor de ene bewoner is het verschil klein, voor de ander gaat het om honderden euro’s. Voor sommige huurders hakt dit stevig in op het beschikbare inkomen.

Daarom heeft sp.a volgende vragen:

- Is de gemeente als grootste aandeelhouder van de Molse bouwmaatschappij op de hoogte van de impact op de huurprijzen? Wat zijn de tendensen?

- Dringen bijkomende (gemeentelijke) sociale maatregelen zich op? Moeten we het steuntarief niet uitbreiden naar mensen die ook in de sociale woningen wonen, nu sommigen van deze woningen (fors?) duurder werden?

- Hoe wordt de huurprijsevolutie opgevolgd vanuit de sociale diensten en het armoedeoverleg?

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

TOEGANKELIJKE WANDELPADEN - DE MAAT (SP.a - Tomas Sergooris)

In juni 2018 sloot de gemeente een nieuwe overeenkomst met Natuurpunt. In deze overeenkomst werd uitdrukkelijk op vraag van de Rauwse verenigingen opgenomen dat het gebied via vrij toegankelijke wandelpaden maximaal ontsloten zou worden. Een van de belangrijke punten was dat de doorgang via de noordwestelijke oever van de Put van Rauw altijd open moest zijn, met uitzondering van het broedseizoen. Er werd ook gesteld dat de inwoners, verenigingen en wandelpeters betrokken zouden worden bij de ontsluiting en de plannen. De huidige situatie ziet er nu zo uit (zie foto’s in bijlage). Je moet als een ware obstakelloper via een opstapje de prikkeldraad over, daarna kan je dan wandelen tussen twee rijen staaldraad, waarna je weer op een houten constructie moet klimmen om over de prikkeldraad te geraken. Het was wat schrikken, want niemand was ervan op de hoogte. Het hoeft geen betoog dat dit voor ouderen en mensen met kinderwagens niet evident is. We hopen dat dit een tijdelijke situatie betreft want deze staat haaks op de afspraken. Niet toegankelijk, niet overlegd en dus niet gedragen.

Vandaar mijn vragen:

- Is de gemeente op de hoogte gebracht door Natuurpunt?

- Staat de gemeente achter deze vorm van toegankelijkheid van paden?

- Wanneer worden de verenigingen en inwoners van Rauw betrokken bij het beheer en de ontwikkeling van deze paden?

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

FIETSOVERSTEEKPLAATSEN KRUISPUNT DE ROOY/HOFSTEDE/BRONSTRAAT (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

Op dit kruispunt zijn er fietsoversteekplaatsen voorzien aan beide kanten van het kruispunt maar deze zijn niet aangegeven voor het aankomende verkeer uit zowel de richting Millegem als Mol centrum door middel van signalisatieborden. Ze zijn ook niet verlicht wat een gevaar vormt bij avond, nacht en donker weer. Bovendien bevinden de oversteekplaatsen zich juist in een bocht. De oversteekplaatsen zouden ook op de rijbaan zelf het best worden aangegeven in de vorm van geverfde markeringen voor de overstekende fietsers. Op deze plaats is er in beide richtingen zowel in de morgen als in de avond druk verkeer van zowel schoolgaande jeugd als werk fietsverkeer. Probleem is dat we niet weten of dit kruispunt van het gewest is of van de gemeente. Schepen Verbeke zou dit nog nakijken na een vraag van mij naar hem toe.

Foto's als bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

GEVAARLIJKE SITUATIE T.H.V. BAKKERIJ MEEUS EN SLAGERIJ VAN HOOF AAN ZOWEL DE KANT VAN DE KAPELLESTAAT ALS DE STRAAT GINDERBUITEN (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

Na een klacht(en) van buurtbewoner(s) willen wij graag deze vraag richten naar de verantwoordelijke voor deze materie. Dit probleem is trouwens ook opgedoken op de groep “ge zijt van Mol als ..”. Regelmatig staan er auto’s verkeerd geparkeerd op de stoep van klanten die bij de desbetreffende zaken hun inkopen doen wat resulteert in de belemmering van de doorgaande voetgangers of fietsers welke hierdoor zelfs op de straat moeten stappen om te passeren. Dit vormt een gevaarlijke situatie voor deze passanten zeker omdat we allemaal weten dat deze handelszaken zich bevinden in de buurt van een lagere school. Een aantal gemeenteraden geleden stelden we deze vraag ook over het gevaarlijk en wild parkeren aan het Sluyshof in Sluis. Het is misschien raadzaam en een eventuele oplossing om een brief te sturen naar deze handelszaken om beleefd maar kordaat aan hun klanten erop te wijzen dat het belangrijk is om zowel de veiligheid als de rust in de buurt te vrijwaren. Men kan zelfs gerust een bericht op de ingangdeur van de zaken ophangen om dit te melden. Volgens ons valt dit punt en het voorgaande probleem onder de rubriek veiligheid voor de burger en de fietser, een concept welke door het gemeentebestuur hoog in het vaandel moet worden gedragen.

Foto als bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2020