ZITTING VAN MAANDAG 17 FEBRUARI 2020

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Frederik Loy, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

raadsleden

Servais Verherstraeten, Hans Schoofs, Koen Van Gompel, Paul Vanhoof, Jos Lodewijckx, Tomas Sergooris, Lotte Vreys, Jan Vangheel, Zehra Ünlü, Solange Abbeloos, Ria Melis, Davy Geboers, Anneleen Dom, Els Ceulemans, Maarten Van Camp, Chris Xhenseval, Mehmet Arikan, Lander Geyzen, Masha Celen, Bas Van Olmen, Sofie Molenberghs, Koen Boeckx, Sonja Geysen

algemeen directeur

Stefan Hendrix

Verontschuldigd:

raadslid

Hanne Paepen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 20 JANUARI 2020 - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeenteraad vergaderde in zitting van 20 januari 2020.

 

De notulen en het verslag van de toegevoegde agenda van deze gemeenteraad werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Juridische gronden

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur overeenkomstig artikelen 277 en 278.

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 33 § 1 van het huishoudelijk reglement - goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 maart 2019 - bepaalt dat de notulen van de gemeenteraad alle besproken onderwerpen vermelden in chronologische volgorde, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.

 

Artikel 34 § 1 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur. 

 

Bijlagen

1)      Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 20 januari 2020

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is verplicht dat de notulen van de vorige gemeenteraad worden goedgekeurd op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De notulen van de gemeenteraad van 20 januari 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 24/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

2019/12NR RENOVATIE STOOKPLAATSEN/HVAC  DE ZWAAN - UITVOERING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeenteraad heeft in zitting van 23 december 2019 het budget van 2020 vastgesteld.

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

 

Het bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

 

Inspraak en advies

Advies dienst Ruimtelijk Beleid - Sectie Patrimonium en Projecten: gunstig.

 

Bijlagen

1) Bestek

2) Lastenboek HVAC

3) Plannen

4) Veiligheids-en gezondheidsplan

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

In het kader van de opdracht “Renovatie stookplaatsen/HVAC  De Zwaan - uitvoering” werd een bestek met nr. 2019/12NR opgesteld door de dienst Ruimtelijk Beleid - Sectie Patrimonium en Projecten.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 320.632,00 excl. btw of € 387.964,72 incl. 21 % btw.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn), Ellips-gebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 75 te 1030 Brussel.

 

Financiële weerslag

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2020 en volgende jaren, op budgetcode 22102520/082000-IP7/4/1 (actieplan 7/4) (actie 7/4/1) van de investering en de financiering gebeurt gedeeltelijk met een subsidie van AGIOn.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Het bestek met nr. 2019/12NR en de raming voor de opdracht “Renovatie stookplaatsen/HVAC De Zwaan - uitvoering”, opgesteld door de dienst Ruimtelijk Beleid - Sectie Patrimonium en Projecten worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 320.632,00 excl. btw of € 387.964,72 incl. 21% btw.

 

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

Artikel 3

Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn), Ellips-gebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 75 te 1030 Brussel.

 

Artikel 4

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

 

Artikel 5

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2020 en volgende jaren, op budgetcode 22102520/082000-IP7/4/1 (actieplan 7/4) (actie 7/4/1) van de investering.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 24/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

2020/05KB LEVEREN EN ONDERHOUDEN VAN SOFTWARE VOOR HET LOON- EN PERSONEELSBEHEER EN HRM-PROCESSEN MET DIENSTVERLENING IN GEMENGDE SERVICE VIA SOCIAAL SECRETARIAAT - SELECTIELEIDRAAD - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeenteraad heeft in zitting van 23 december 2019 het budget van 2020 vastgesteld.

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke omstandigheden), en meer bepaald  artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

 

Inspraak en advies

Advies dienst aankoop en aanbestedingen: gunstig.

 

Bijlagen

1) selectieleidraad Mol loonmotor

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De uitgave voor de opdracht “Leveren en onderhouden van software voor het loon- en personeelsbeheer en HRM-processen met dienstverlening in gemengde service via sociaal secretariaat” wordt geraamd op € 600.000,00 excl. btw of € 726.000,00 incl. btw.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

 

Dit is een procedure in twee stappen. In een eerste stap worden kandidaten geselecteerd.  In een tweede stap worden de offertes van deze geselecteerde kandidaten beoordeeld.

 

In het kader van de eerste stap wordt nu een selectieleidraad ter goedkeuring voorgelegd.

 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

 

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Gemeente Mol de procedure zal voeren en in naam van OCMW Mol bij de gunning van de opdracht zal optreden.

 

Financiële weerslag

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2020 en de volgende jaren, op budgetcodes 24100000/011901-INVESTERING-U (actieplan 8/5) (actie 8/5/2), 61310110/011200 (actieplan 8/7) (actie 8/7/4) en 61423000/011901 (actieplan 8/5) (actie 8/5/1) van de exploitatie en investering.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht “Leveren en onderhouden van software voor het loon- en personeelsbeheer en HRM-processen met dienstverlening in gemengde service via sociaal secretariaat”, opgesteld door de afdeling personeel worden goedgekeurd.  De raming bedraagt € 600.000,00 excl. btw of € 726.000,00 incl. btw voor 4 jaar.

 

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

 

Artikel 3

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.

 

Artikel 4

Gemeente Mol wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW Mol bij de gunning van de opdracht op te treden.

 

Artikel 5

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

 

Artikel 6

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2020 en de volgende jaren, op budgetcodes 24100000/011901-INVESTERING-U (actieplan 8/5) (actie 8/5/2), 61310110/011200 (actieplan 8/7) (actie 8/7/4) en 61423000/011901 (actieplan 8/5) (actie 8/5/1) van de exploitatie en investering.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 24/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

2020/03NR SCHOONMAAK GEMEENTESCHOLEN, BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF MOLLEKE 2020-2024 - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

Goedgekeurd

met 3 onthoudingen: Koen Van Gompel (Memo), Solange Abbeloos (Memo), Lander Geyzen (Memo)

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeenteraad heeft in zitting van 23 december 2019 het budget van 2020 vastgesteld.

 

Juridische gronden

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

 

Inspraak en advies

Advies dienst aankoop en aanbestedingen: gunstig.

 

Bijlagen

1)      bestek

2)      inventarissen

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

In het kader van de opdracht “Schoonmaak gemeentescholen, buitenschoolse kinderopvang en kinderdagverblijf Molleke 2020-2024” werd een bestek met nr. 2020/03NR opgesteld door de dienst Ruimtelijk Beleid - Sectie Uitvoering.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.261.800,00 excl. btw of € 1.526.778,00 incl. 21% btw voor 4 jaar.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.  Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

 

Financiële weerslag

 

Actie

5/4/1

Registratiesleutel

61030100/080000

Bedrag

€ 1.526.778,00 incl. 21 % btw

 

Volgende transactiekredieten worden geraamd:

 

2020

2021

2022

2023

2024

Raming

€ 31.807,88

€ 381.694,50

€ 381.694,50

€ 381.694,50

€ 254.463,00

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Het bestek met nr. 2020/03NR en de raming voor de opdracht “Schoonmaak gemeentescholen, buitenschoolse kinderopvang en kinderdagverblijf Molleke 2020-2024”, opgesteld door de dienst Ruimtelijk Beleid - Sectie Uitvoering worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 1.261.800,00 excl. btw of € 1.526.778,00 incl. 21 % btw voor 4 jaar.

 

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

Artikel 3

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.

 

Artikel 4

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

 

Artikel 5

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2020 en de volgende jaren, op budgetcode 61030100/080000 (actieplan 5/4) (actie 5/4/1) van de exploitatie.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 24/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

HANDHAVING - LOKAAL HANDHAVINGSPLAN RUIMTELIJKE ORDENING, 2020 - GOEDKEURING

Goedgekeurd

met 3 stemmen tegen: Hans Schoofs (Open VLD), Ria Melis (Open VLD), Bas Van Olmen (Open VLD)

en 10 onthoudingen: Koen Van Gompel (Memo), Paul Vanhoof (SP.a), Tomas Sergooris (SP.a), Zehra Ünlü (SP.a), Solange Abbeloos (Memo), Lander Geyzen (Memo), Masha Celen (SP.a), Sofie Molenberghs (Vlaams Belang), Koen Boeckx (Vlaams Belang), Sonja Geysen (Vlaams Belang)

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Binnen de omgevingswetgeving en - beleid zijn er zeer veel regels en voorschriften die als belangrijk doel hebben om de goede ruimtelijke ordening te garanderen met in concreto o.a. het behoud en het verhogen van de omgevingskwaliteit, de natuur-en landschapswaarden en de veiligheid (bvb. verkeer).

 

Vanuit die doelstellingen worden beleids- en bestemmingsplannen (RUP’s) opgemaakt en omgevingsvergunningen geweigerd of verleend, al dan niet met voorwaarden.  Handhaving RO vormt hierbij een belangrijk sluitstuk, want zonder handhaving blijft elk goed plan of concrete vergunning louter dode letter met de uitholling van het gemeentelijk RO-beleid tot gevolg. Het zijn de drie pijlers -plannen-vergunnen-handhaven- die samen moeten helpen om de basisdoelstelling van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), zijnde een duurzame ruimtelijke ontwikkeling (art. 1.1.4 VCRO), te bereiken.  Het geheel is hierbij maar zo sterk als de zwakste schakel.

 

Binnen de vernieuwde handhavingsregelgeving, met het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning (in werking sinds 1 maart 2018) als belangrijkste houvast, krijgen de lokale besturen ook, veel meer dan vroeger, de rol van (verplicht) sturende overheid toebedeeld.  Zowel op procedureel als op inhoudelijk vlak worden uitgebreide mogelijkheden voorzien voor de lokale besturen om vorm te geven aan hun eigen lokaal handhavingsbeleid.  Het voordeel hiervan is dat er eigen accenten gelegd kunnen worden. Daartegenover en mede omwille van de stijgende complexiteit van de samenleving en juridische context, staat dat handhaving ook veel meer een partnerschap is geworden tussen de verschillende overheden en instanties die hun eigen specialiteit en focus hebben.  Via samenwerking tussen de verschillende handhavingsactoren kunnen overtredingen gericht en efficiënt worden aangepakt.  Binnen deze vernieuwde juridische context is het voor een lokaal bestuur geen optie meer om stil te blijven zitten wat betreft het laten naleven van de (lokale) regels inzake ruimtelijke ordening.

 

Het voeren van een goed handhavingsbeleid RO vergt op lokaal niveau dan ook een totaal aanpak.

 

Daarom wenst de gemeente Mol een lokaal handhavingsplan RO uit te werken. Het meerjarenplan

2020-2025 vormt hierbij de kapstok:

Beleidsdoelstelling 3: In Mol is kwaliteitsvol wonen nu en in de toekomst mogelijk door een ruimtelijke ordening waar zorgvuldig ruimtegebruik en aandacht voor het klimaat centraal staat.

Actieplan 3.3: Mol staat garant voor een transparant vergunningenbeleid met een consequente handhaving.

Actie 3.3.2: Het vergunningenbeleid wordt consequent gehandhaafd.

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 9 september 2019 goedkeuring gegeven om toe te treden tot de intergemeentelijke dienstverlening handhaving RO van IOK.  Vervolgens heeft op 3 oktober 2019 het college van burgemeester en schepenen mevrouw Aaike Verlinden (IOK) aangesteld als intergemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur.  Op 3 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen de heer Steven Sampermans en mevrouw Veerle van Tetering (IOK) aangesteld als intergemeentelijke verbalisant.

 

Het opmaken van een lokaal handhavingsplan RO geldt hierbij als logisch vervolg, meer bepaald als belangrijk inhoudelijk kader waarmee de handhavingsmedewerkers RO (zowel intern als IOK) het beleid in de praktijk kunnen brengen.

 

Juridische gronden

Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening.

Decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Decreet van 25 april 2015 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning.

 

Inspraak en advies

De afdeling Omgeving heeft een nota, met als titel "Lokaal handhavingsplan RO, 2020" voorbereid.

Deze nota vat de doelstellingen en de krachtlijnen van het nieuwe lokaal handhavingsbeleid samen.

Bovendien worden de handhavingsprioriteiten opgesomd.  Algemeen bevat de nota ook een standaardmodel hoe de verschillende handhavingspartners (gemeente - IOK - gewest) zich tot elkaar verhouden en hoe deze kunnen samenwerken.

 

Bijlagen

1)      Lokaal Handhavingsplan RO, 2020

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

In functie van een efficiënt en duurzaam handhavingsbeleid is het noodzakelijk dat de afdeling Omgeving vanuit een kader kan werken dat gedragen wordt door het bestuur.  Er zullen immers keuzes moeten gemaakt worden.  Deze keuzes worden goed gemotiveerd en samengevat in het "Lokaal handhavingsplan RO, 2020".  Het bepalen van de handhavingsprioriteiten is een noodzakelijke stap.  Het is ook enkel via de handhavingsprioriteiten mogelijk om de intergemeentelijke verbalisant en de intergemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur bij in te schakelen bij de verdere behandeling van de handhavingsdossiers.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het "Lokaal handhavingsplan RO, 2020", zoals toegevoegd als bijlage, goed.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 24/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

INFRASTRUCTUURWERKEN SINT-APOLLONIALAAN, AANLEG BEKKEN BIETENSTRAAT - VOORLOPIG ONTEIGENINGSBESLUIT - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeente Mol, Pidpa en Aquafin hebben een project lopende voor de aanleg van gescheiden rioleringen en wegenisinfrastructuur in de Sint-Apollonialaan en zijstraten in Mol.

Alle woningen en bedrijven langsheen het tracé worden volledig afgekoppeld.  De centrale RWA-hoofdas zal het regenwater van de verharde oppervlakte van de straten en woningen langs het tracé afvoeren naar de Millegemloop.  In de projectzone zelf worden alle mogelijkheden die er in het gebied zijn voor infiltratie benut.  We denken hierbij aan wadi's, open grachten, infiltratiebuizen en de herprofilering van de Millegemloop.  Naast deze buffering is er nood aan een bufferbekken om de Millegemloop bij hevige buien niet te overbelasten.

Na een studie en de nodige onderhandelingen is het aangewezen om het bufferbekken te lokaliseren langs de Millegemloop ter hoogte van de Bietenstraat.

De percelen gelegen te Mol, 5de afdeling, sectie C, nrs. 817 en 818 werden gemonitord en zijn geschikt voor de aanleg van het vereiste bufferbekken.

Een deel van het perceel gelegen te Mol, 5de afdeling, sectie C, nr. 533 is noodzakelijk om het bekken te ontsluiten.

 

Percelen C817 en C818 zijn aangeduid als innames 3 en 2 en hebben respectievelijk als gemeten oppervlakte 32a37ca en 33a08ca.  Deel van perceel C533 is aangeduid als inname 1 en heeft een gemeten oppervlakte van 6a00ca.

De percelen C817, C818 en C533 zijn volgens het gewestplan allen gelegen in het agrarisch gebied.

Percelen C817 en C818 zijn in gebruik als hooiland.  Perceel C533 wordt niet gebruikt als landbouwgrond.  Het perceel ligt braak, er werden enkele jongen bomen aangeplant.

De Millegemloop is ingeschreven in de atlas der onbevaarbare waterlopen als een waterloop van 2de categorie (beheerd door provincie).  Na voltooiing van het bekken zal het gedeelte van de Millegemloop, stroomopwaarts van dit bekken, een waterloop van 3de categorie worden (beheerd door gemeente).

De Bietenstraat is ingeschreven in de atlas der buurtwegen als buurtweg nr. 139 met een ingeschreven breedte van 3 meter.

 

Met de eigenaars van deze 3 percelen werd uitgebreid onderhandeld:

Percelen C817 en C818:

       02/2015: opstart onderhandelingen om bufferbekken te lokaliseren zo dicht mogelijk bij het lozingspunt aan de Millegemloop.

       03/2016: onderhandelingen met diverse eigenaars ten noorden van de Millegemloop verlopen niet vlot.  De eigenaars van de percelen in dit landbouwgebied wensen niet te verkopen (pachter, eigen gebruik).  Alle eigenaars verwijzen ons door naar de lager gelegen landbouwgronden langs de Millegemloop.  Deze landbouwgronden zijn minder vruchtbaar, lager gelegen en bijgevolg natter.

       04/2016: onderhandelingen opgestart met eigenaars ten zuiden van de Millegemloop.  Deze percelen zijn volgens het gewestplan gelegen in het bosgebied.  Eén eigenaar is akkoord te verkopen, doch zijn bebost perceel is slechts 25a60ca groot.  Het aanpalend bebost perceel C785 (53a00ca) is eigendom van de familie Luc en Marc Deckx, het vruchtgebruik is van hun moeder.  Zij wensen niet te verkopen.  Zij zijn eventueel bereid hun percelen C817 en C818 (samen 65a90ca (kadastrale oppervlakte)), gelegen langs de Bietenstraat te verkopen.  Zij stellen dat we deze (agrarische) percelen kunnen aankopen aan de (lagere) waarde van (bos)percelen.  Deze percelen zijn gelegen in het gebied dat ook aangewezen werd door de eigenaars van de landbouwgronden ten noorden van de Millegemloop.  Deze percelen grenzen aan de Millegemloop.

       11/2016: ANB geeft negatief advies om het bekken aan te leggen in het bosgebied.  ANB en VMM adviseren om een andere locatie te zoeken.

       Alvorens verder te onderhandelen met de familie Deckx, over de verwerving van de door hun voorgestelde percelen C817 en C818, werden op deze percelen infiltratieproeven uitgevoerd en de grondwaterstand over een langere periode gemonitord.  Hieruit bleek dat deze percelen geschikt zijn voor het oprichten van het bekken.  De onderhandelingen werden terug opgestart.

       07/2018: landmeter-expert Jef Haeverans raamde de vrijwillige verkoopswaarde op € 32.950,00 = (€ 5,00/m² x 6590 m² (kadastrale oppervlakte)).

       Aan de hand van deze raming, verhoogd met de gebruikelijke onteigeningsvergoedingen, werd meermaals overlegd met de familie Deckx (Marc en Luc Deckx zijn onze contactpersonen).  De familie Deckx wenst deze grond te ruilen met een ander perceel gelegen voor niet uitgeruste bouwgrond die ze nog hebben in Mol langs de Rollekens.  De waarde voor deze grond is echter veel hoger dan de waarde van de 2 percelen langs de Bietenstraat.  Vandaar dat de gemeente voorstelt om een ander perceel van de familie Deckx, gelegen langs de Boeretang, te betrekken in deze ruil om tot een evenwichtigere ruil te komen (minimale opleg).  De discussie over de waardes van al deze percelen is veelvuldig en intens.  De piste van ruiling wordt op een bepaald moment verlaten en er wordt in het bijzijn van de burgemeester volgend mondeling akkoord bereikt.  De gemeente koopt de 2 percelen langs de Bietenstraat en het perceel langs de Boeretang aan voor het bedrag van € 70.000,00 (alle kosten zijn ten laste van de gemeente).  Notaris De Graef stelde in die zin een verkoopovereenkomst op.

       25/12/2018: Marc Deckx (°1965) overlijdt onverwacht.  De overblijvende broer deelt mee dat de verkoop van de gronden nu even 'on hold' wordt gezet omwille van de mogelijks negatieve impact hiervan op de succesieregeling.

       10/07/2019: na nogmaals herhaaldelijk overleg met Luc Deckx doet de gemeente volgend ultiem voorstel:

 

 

       Het voorliggend voorstel aan de familie Deckx is de aankoop van percelen C817 en C818, 6590 m² groot, gelegen langs de Bietenstraat voor € 48.901,00 (€ 7,42/m²).  In deze prijs zijn alle gebruikelijke onteigenings- en gebruiksvergoedingen inbegrepen.  De gemeente is bereid alle aktekosten, ook de leveringskosten (normaliter ten laste van de verkoper), voor haar rekening te nemen.

       Alle onderhandelingen werden mondeling gevoerd.  De familie Deckx communiceert niet via mail.  Schriftelijk communiceren schept een bepaalde afstand, die zeker bij de familie Deckx het vertrouwen zou doen afnemen.

 

Perceel C533:

       Op 28 januari 2020 werd er een verkoopsovereenkomst afgesloten met de eigenaar.  De eenheidsprijs van het schattingsverslag (€ 5,00/m²) werd aangehouden, verhoogd met de gebruikelijke wederbeleggingsvergoeding en wachtinteresten.

 

Juridische gronden

Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur: "Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2."

Artikel 41, 11° van het decreet over het lokaal bestuur: "De daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b) kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd."

 

Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaamse onteigeningsdecreet.

 

Inspraak en advies

OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) leverde op 7 januari 2020 voor de percelen C817, C818 en C533 bodemattesten af met als inhoud:

       de OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze gronden risicogronden zijn;

       er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze gronden bodemverontreiniging voorkomt;

       er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond.  Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

 

Landmeter-expert Jef Haeverans stelde voor de percelen C817 en C818 op 28 januari 2020 een schattingsverslag op.  De vrijwillige verkoopswaarde werd bepaald op € 32.950,00 of (€ 5,00/m²).

 

Bijlagen

1)      Notarisbrief

2)      Onteigeningsplan

3)      Ovam bodemattest C533

4)      Ovam bodemattest C817

5)      Ovam bodemattest C818

6)      Projectnota

7)      Schattingsverslag

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Naast buffering in de werkzone van het project, nl. wadi's, open grachten, infiltratiebuizen en de herprofilering van de Millegemloop is er nood aan een bufferbekken om bij hevige buien de Millegemloop niet te overbelasten.

 

Na een studie, met monitoring, en de nodige onderhandelingen blijken de percelen C817 en C818 geschikt te zijn voor de aanleg van dit bufferbekken.

 

Het bufferbekken zal natuurtechnisch worden ingericht, met flauwe taluds en ingezaaid worden met gras.  Rondom wordt schapendraad geplaatst, zodat schapen kunnen worden ingezet voor het duurzaam onderhoud van het bekken.  Een dienstweg in waterdoorlatend materiaal of gewapend gras rondom het bekken zorgt voor de bereikbaarheid van het bekken en het onderhoud van het bekken en de Millegemloop.  Deze aanleg zorgt voor een aangepaste inpassing in het landschap en doet alzo geen afbreuk aan het landbouwgebeuren.  Natuurlijke inpassing van het bekken is perfect mogelijk op deze locatie, aangezien de percelen reeds ruimtelijk afgebakend zijn door bomenrijen en grachten.  De omliggende percelen zijn reeds omsloten door een grachtenstelsel en bevatten vijvers, wat de ruimtelijke inpassing ten goede komt.  Zoals aangegeven door de eigenaars, zijn deze percelen het minst vruchtbaar voor landbouw door o.a. hun lagere ligging in natter gebied.

 

Door het bekken te situeren op deze percelen dienen er geen bomen of bossen gekapt te worden of gaan geen waardevollere landbouwpercelen of bouwplaatsen verloren.  Het betreft percelen die bestaan uit grasland.  Langsheen de randen staan bomenrijen, maar deze kunnen perfect behouden blijven.  Voor de aanleg van het bekken op deze locatie zullen dus weinig tot geen bomen moeten wijken.

 

Het bekken is goed bereikbaar via de openbare wegen, Bosdreef en Bietenstraat.  De Bosdreef en de Bietenstraat zijn buurtwegen met een ingeschreven breedte van 3 meter.  Deels zijn deze wegen onverhard en deels verhard met dolomiet.

 

De noodzaak en aanleg van dit bufferbekken op deze plaats is dan ook van algemeen nut.

 

Financiële weerslag

 

Actie

1/1/3

Registratiesleutel

22400007-020008 - herinrichting Sint-Apollonialaan

Bedrag

€ 53.000,00 (koopsom + notariskosten)

 

Percelen C817 en C818 zijn samen 65a90ca groot (kadastrale oppervlakte).  Het schattingsverslag bepaalt de waarde op € 32.950,00.  Deze waarde wordt verhoogd met de gebruikelijke onteigeningsvergoedingen zoals wederbeleg, wachtinteresten, pachtvergoedingen, prijzij/navette en boomkapwaarde (elzen).  De som van al deze waardes bepaalt de onteigeningswaarde op € 48.901,00 of € 7,42/m², pachtvergoedingen inbegrepen.  Het verschil tussen het bedrag opgenomen in bovenstaande tabel en de onteigeningswaarde volstaat om de bijkomende kosten te betalen zoals notariskosten, bodemattesten, schattingsverslag, ....

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het onteigeningsplan "Aanleg bufferbekken in functie van riolering en fietspaden Sint-Apollonialaan", opgesteld door studiebureel Sweco op 8 januari 2020 goed.

 

Artikel 2

Het voorlopig onteigeningsbesluit voor de percelen gelegen te Mol, 5de afdeling, sectie C, nrs. 817 en 818 voor de aanleg van een bufferbekken wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd het voorlopig onteigeningsbesluit te onderwerpen aan een openbaar onderzoek conform het uitvoeringsbesluit van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams onteigeningsdecreet.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 24/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

POLITIEVERORDENING - VEILIGHEIDSCONTROLE PENNENZAKKENROCK - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Pennenzakkenrock is een festival waar ongeveer 25.000 kinderen aanwezig zijn.  Om het festival veilig te laten verlopen is het sterk aan te raden om voorafgaande een veiligheidscontrole uit te voeren op alle medewerkers met het oog op de handhaving van de openbare orde en de voorkoming van misdrijven tijdens het festival.

 

In een e-mail van 24 januari 2020 adviseert de lokale politie Balen-Dessel-Mol een voorafgaande screening van de medewerkers. Bij de voorafgaande veiligheidscontrole onderzoekt de lokale politie of de betrokkenen een gevaar vormen voor de openbare orde op het evenement voor een periode van 5 jaar teruggaand in de tijd te rekenen vanaf het ogenblik van onderzoek en op basis van volgende criteria:

wapenbezit en wapenhandel

drugsbezit en drugshandel

banditisme en georganiseerde criminaliteit

terrorisme

zeden, met in bijzonder verkrachting en aanranding van de eerbaarheid

 

Juridische gronden

Artikel 119 van de nieuwe gemeentewet en de artikelen 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur bepalen de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

Artikel 135§2 van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de openbare orde op hun grondgebied. Artikel 14 van de wet op het politieambt bepaalt dat de politiediensten toezien op de handhaving van de openbare orde, met begrip van de naleving van de politiewetten en -verordeningen, de voorkoming van misdrijven en de bescherming van personen en goederen.

 

Artikelen 5/1, 5/2 en 44/1 §4 van de wet op het politieambt bepaalt dat de politiediensten het resultaat van hun veiligheidscontrole aan de overheid van bestuurlijke politie zodat deze zijn beslissing om welbepaalde personen niet toe te laten.

 

Artikelen 7 tot 7/2 van de wet op het politieambt (WPA).

 

Artikelen 44/1 en 44/7, 4° - 6° van de Wet op het Politieambt geven aan de politiediensten de toelating om in het kader van de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie persoonsgegevens te verwerken en in het bijzonder om politionele gegevensbanken te creëren en te gebruiken.

 

De ministeriële omzendbrief van 29 maart 2018 legt de praktische modaliteiten vast van een voorafgaandelijke veiligheidscontroles van medewerkers  bij publieke evenementen.

 

De ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 betreffende de operationalisering van het referentiekader CP 4 over het genegotieerd beheer van de publieke ruimte n.a.v. gebeurtenissen die de openbare orde aanbelangen.

 

Bijlagen

1)advies lokale politie

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Pennenzakkenrock is een evenement met ongeveer 25.000 kinderen. Het is opportuun dat dergelijk evenement zo veilig mogelijk kan verlopen.

 

Voor personen die meewerken aan de organisatie is een toegangscontrole niet altijd mogelijk. Tijdens het evenement hebben deze personen mogelijks toegang tot gevoelige plaatsen en/of stoffen of materialen die gevaarlijk zijn of gebruikt kunnen worden als wapen (keukengerei, gasflessen enz.) of hebben ze toegang tot het terrein van het evenement met voertuigen die stoffen of gevaarlijke voorwerpen kunnen vervoeren die gebruikt kunnen worden als een wapen.

 

Een voorafgaande veiligheidscontrole van de personen die aan de organisatie en het verloop van het evenement deelnemen als dienstverleners, leveranciers van goederen, onderaannemers, betaalde of vrijwillige personeelsleden van de organisator, zijn noodzakelijk om een veilig verloop van het evenement te garanderen.  Dergelijke voorafgaande veiligheidscontroles laten toe om te oordelen of deze personen geen gevaar betekenen voor de openbare orde tijdens het evenement.

 

De lokale politie heeft een risicoanalyse uitgevoerd in kader van de voorbereiding van het politioneel beheer van het evenement.  Deze risicoanalyse toont aan dat een voorafgaandelijke veiligheidscontrole van alle medewerkers aan het evenement sterk aan te raden is.

 

Op basis van deze risicoanalyse oordeelt de burgemeester dat er noodzakelijke  preventieve, regulerende en controlemaatregelen moeten genomen worden, die pertinent, proportioneel en opportuun zijn voor het bewerkstellingen van het vreedzame en veilige verloop van het evenement.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De burgemeester beslist tot een voorafgaande veiligheidscontrole van de personen die meewerken aan de organisatie en het verloop van het evenement Pennenzakkenrock.  Deze personen kunnen als dienstverlener, leverancier van goederen, onderaannemer, betaalde of vrijwillige personeelslid van de organisator meewerken aan het evenement.

De burgemeester licht de organisator van het evenement hierover in.

 

Artikel 2

De organisator van het evenement is verplicht om de personen die meewerken aan de organisatie en het verloop van het evenement in te lichten over deze voorafgaande veiligheidscontrole.

 

Artikel 3

De organisator van het evenement is verplicht om de personen die meewerken aan de organisatie en het verloop van het evenement een schriftelijke verklaring te laten ondertekenen waarin ze zich akkoord verklaren met deze voorafgaande veiligheidscontrole en bijgevolg hun toestemming verlenen dat hun persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan de politiediensten met het oog op de veiligheidscontrole. Deze schriftelijke verklaring kan opgenomen worden in een arbeids- , vrijwilligers- of dienstenovereenkomst.  Elke andere vorm van vrijelijke en geïnformeerde schriftelijke toestemming is ook toegelaten.

 

Artikel 4

De organisator van het evenement maakt de persoonsgegevens ten laatste 3 weken voor aanvang van het evenement over aan de verantwoordelijke politiedienst.  De organisator moet eventuele wijzigingen zo snel mogelijk doorgeven en kan, mits akkoord van de verantwoordelijke politiedienst, na deze termijn ook nog aanvullingen doorgeven.

De volgende gegevens worden minstens overgemaakt:

Voornaam;

Naam;

Geboortedatum;

Geboorteplaats (indien beschikbaar);

Nationaliteit

Rijksregisternummer (indien beschikbaar) of INSZ nummer (indien beschikbaar);

Taak en functie tijdens het evenement.

De verantwoordelijke politiedienst legt een register aan dat de verwerking van deze gegevens documenteert.

 

Artikel 5

Bij de voorafgaande veiligheidscontrole onderzoekt de verantwoordelijke politiedienst of de betrokkene een gevaar vormt voor de openbare orde op het evenement op basis van  volgende criteria:

wapenbezit en wapenhandel

drugsbezit en drugshandel

banditisme en georganiseerde criminaliteit

terrorisme

zeden, met in bijzonder verkrachting en aanranding van de eerbaarheid

 

Artikel 6

Volgende categorieën van personen die meewerken aan de organisatie en het verloop van het evenement worden onderworpen aan een voorafgaande veiligheidscontrole:

-dienstverleners,

-leveranciers van goederen,

-onderaannemers,

-betaalde of vrijwillige personeelsleden van de organisator

 

Artikel 7

Bij de voorafgaande veiligheidscontrole raadpleegt de verantwoordelijke politiedienst de haar ter beschikking gestelde gegevensbanken om bovenvermelde criteria te kunnen onderzoeken.

 

Artikel 8

Op basis van de persoonsgegevens die ter beschikking zijn gesteld door de organisator voert de verantwoordelijke politiedienst de voorafgaande veiligheidscontrole uit. Na deze veiligheidscontrole geeft de verantwoordelijke politiedienst een advies aan de burgemeester over het veiligheidsrisico van de gecontroleerde personen.

 

Artikel 9

De burgemeester kan - op basis van het advies van de politie - beslissen dat de gecontroleerde persoon de toegang tot het evenement geweigerd wordt.

De burgemeester maakt deze beslissing over aan de organisator en de betrokkene.

De burgemeester motiveert zijn beslissing aan de betrokkene op basis van het gevaar voor de openbare orde dat zijn aanwezigheid op het evenement zou betekenen. In zijn motivering kan de burgemeester geen melding maken van politionele gegevens (informatie of onderzoeksgegevens), behalve met het akkoord van de bevoegde magistraat.

 

Artikel 10

De organisator informeert de burgemeester over het gevolg dat aan de weigeringsbeslissing is gegeven door de betrokkene.

 

Artikel 11

Indien de betrokkene de toegang tot het evenement geweigerd wordt, dan licht de burgemeester de betrokkene in dat hij hiertegen een verzoek tot schorsing of nietigverklaring kan indienen bij de Raad van State.

 

Artikel 12

Indien de beslissing gebaseerd is op onjuiste gegevens, dan kan de betrokkene via de procedure van onrechtstreeks toegang de verbetering van zijn gegevens vragen.

 

Artikel 13

Indien er tijdens deze veiligheidscontroles elementen naar boven komen die aanleiding kunnen geven tot een negatief advies - aangaande de toegang van de medewerker tot het evenement - aan de burgemeester, moeten de politiediensten in overleg treden met het openbaar ministerie, de Local Task Force (indien van toepassing) en eventuele andere geëigende en bevoegde adviesorganen en –instanties.

 

Artikel 14

Sancties en procedure:

Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen voorziet wordt elke overtreding van deze politieverordening bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximaal 175 of 350 euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

 

Artikel 15

Deze verordening wordt van kracht onmiddellijk na de vereiste afkondiging.

 

Artikel 16

Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 en verdere van het decreet lokaal bestuur.

 

Artikel 17

Afschrift van deze verordening wordt gestuurd aan:

Deputatie van de provincie

Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg

Griffies van de Politierechtbank

Korpschef van de lokale politie

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 24/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

STRAATNAAM GLAVERBELLEI - VOORLOPIGE VASTSTELLING - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Ter hoogte van de Owenslei komt er een nieuwe verkaveling met wegenaanleg.  Deze nieuwe straat moet een naam krijgen.

 

Juridische gronden

Het decreet van 28 januari 1977, gewijzigd door het decreet van 4 februari 1997 en het decreet van 29 november 2003, regelt de wijze waarop namen aan straten en pleinen moeten gegeven worden.

 

Inspraak en advies

De straatnamencommissie stelde in zitting van 24-10-2019 volgende straatnaam voor: “Glaverbellei”. De Glaverbellei is een verwijziging naar de fabriek, een fusie tussen Glaver en Univerbel.

De koepel voor het Mols Cultuurbeleid verklaarde zich in zitting van 17-12-2019 akkoord met de keuze van de straatnamencommissie.

 

Bijlagen

1)      advies koepel voor het Mols Cultuurbeleid van 17-12-2019

2)      situeringsplan nieuwe verkaveling

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De nieuwe verkaveling met wegenaanleg ter hoogte van de Owenslei moet een naam krijgen.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De straatnaam voor de verkaveling ter hoogte van de Owenslei wordt voorlopig vastgesteld op “Glaverbellei”.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 24/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

STRAATNAAM VLOEIWEIDESTRAAT  - VOORLOPIGE VASTSTELLING - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Ter hoogte van de Blekestraat komt er een nieuwe verkaveling met wegenaanleg.  Deze nieuwe straat moet een naam krijgen.

 

Juridische gronden

Het decreet van 28 januari 1977, gewijzigd door het decreet van 4 februari 1997 en het decreet van 29 november 2003, regelt de wijze waarop namen aan straten en pleinen moeten gegeven worden.

 

Inspraak en advies

De straatnamencommissie stelde in zitting van 24-10-2019 volgende straatnaam voor: “Vloeiweidestraat”. De vloeiweide is een verwijzing naar de wateringen.

De koepel voor het Mols Cultuurbeleid verklaarde zich in zitting van 17-12-2019 akkoord met de keuze van de straatnamencommissie.

 

Bijlagen

1)      advies koepel voor het Mols Cultuurbeleid van 17-12-2019

2)      situeringsplan Blekestraat

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De nieuwe verkaveling met wegenaanleg ter hoogte van de Blekestraat moet een naam krijgen.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De straatnaam voor de verkaveling ter hoogte van de Blekestraat wordt voorlopig vastgesteld op “Vloeiweidestraat”.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 24/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

UITZENDARBEID - KADER - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De raad moet bepalen in welke gevallen uitzendarbeid mogelijk is binnen de krijtlijnen van het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen.

 

Juridische gronden

De wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruiker (uitzendarbeidswet) vormt het wetgevend kader voor uitzendarbeid.

Het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen vormt een decretaal kader voor de invoering van uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen, waaronder de vormen van uitzendarbeid, waarvan de overheidswerkgevers gebruik kunnen maken, de vaststelling van de duur waarop een beroep kan worden gedaan op uitzendarbeid, de overlegprocedure met de vakorganisaties die door elke overheidswerkgever moet worden gevolgd vooraleer effectief gebruik kan worden gemaakt van uitzendarbeid en de voorafgaande kennisgeving aan de representatieve vakorganisaties van de gevraagde indienstnemingen van uitzendkrachten.

 

Inspraak en advies

Het kader voor uitzendarbeid wordt besproken op het overleg- en onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties in zitting van 5 februari 2020.

 

Bijlagen

1)      20200217_GROR_kader_uitzendarbeid

2)      20200205_OOC_protocol_uitzendarbeid

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De raad moet bepalen in welke gevallen uitzendarbeid mogelijk is binnen de krijtlijnen van het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen. Hiertoe is een kader voor uitzendarbeid uitgewerkt.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur. Bij het effectief gebruik van uitzendarbeid worden de nodige financiële middelen voorzien.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het kader voor uitzendarbeid zoals toegevoegd als bijlage aan dit besluit goed.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 24/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

RECHTSPOSITIEREGELING - UITZENDARBEID - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Artikel 33 van de rechtspositieregeling stelt dat de aanstellende overheid bij de openverklaring kan beslissen om, conform de wettelijke bepalingen, beroep te doen op een uitzendkantoor. Dit artikel is opgenomen voor aanwervingen in contractuele betrekkingen waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal twee jaar beperkt is of voor vervangers, met uitzondering van aanwervingen met een studentenovereenkomst.

Om uitzendarbeid mogelijk te maken voor jobstudenten moet een bijkomend artikel worden toegevoegd waarin de mogelijkheid tot beroep doen op een uitzendkantoor voor aanwervingen in contractuele betrekkingen met een studentenovereenkomst voorzien wordt.

 

Juridische gronden

Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruiker (uitzendarbeidswet) vormt het wetgevend kader voor uitzendarbeid.

Het Decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen vormt een decretaal kader voor de invoering van uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen, waaronder de vormen van uitzendarbeid, waarvan de overheidswerkgevers gebruik kunnen maken, de vaststelling van de duur waarop een beroep kan worden gedaan op uitzendarbeid, de overlegprocedure met de vakorganisaties die door elke overheidswerkgever moet worden gevolgd vooraleer effectief gebruik kan worden gemaakt van uitzendarbeid en de voorafgaande kennisgeving aan de representatieve vakorganisaties van de gevraagde indienstnemingen van uitzendkrachten.

De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2016. De laatste wijziging aan de rechtspositieregeling werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 december 2019.

 

Inspraak en advies

Deze aanpassing van de rechtspositieregeling wordt besproken op het overleg- en onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties van 5 februari 2020.

 

Bijlagen

1)      Protocol aanpassing RPR gemeentepersoneel

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Om uitzendarbeid mogelijk te maken voor jobstudenten moet een bijkomend artikel worden toegevoegd waarin de mogelijkheid tot beroep doen op een uitzendkantoor voor aanwervingen in contractuele betrekkingen met een studentenovereenkomst voorzien wordt.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur. Voor het effectief gebruik van uitzendarbeid zijn de nodige financiële middelen voorzien.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad keurt goed dat volgend artikel wordt toegevoegd aan de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel:

 

"Artikel 34bis

In afwijking van artikel 34 kan de aanstellende overheid bij de openverklaring beslissen om, conform de wettelijke bepalingen, beroep te doen op een uitzendkantoor."

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 24/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD - OPRICHTING DOMEIN DANS - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

In Vlaanderen zijn er vijf domeinen binnen de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de muzische vorming: Beeld, Beweging, Drama, Media en Muziek.

Tot op heden zijn in het deeltijds kunstonderwijs Mol-Balen-Dessel (Baldemo) drie domeinen aanwezig:

       Beeldende en Audiovisuele kunsten

       Woordkunst-drama

       Muziek

Het domein Dans ontbreekt in ons opleidingsaanbod DKO Baldemo.

 

De academie voor muziek en woord heeft de intentie geuit om het ontbrekende domein dans vanaf het schooljaar 2020-2021 in te richten in de regio.

 

Juridische gronden

Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018, laatst gewijzigd op 1 september 2019

 

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en certificering van het deeltijds kunstonderwijs. van 4 mei 2018, laatst gewijzigd op 1 september 2019

 

Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de aanvraag van een programmatie in het deeltijds kunstonderwijs en de behandeling ervan, de voorwaarden voor de melding van een structuurwijziging in het bestaande studieaanbod in het deeltijds kunstonderwijs en de infrastructuurvereisten voor de studierichting dans in het deeltijds kunstonderwijs van 16 mei 1999, laatst gewijzigd op 10 oktober 2000

 

Omzendbrief betreffende de Programmatie, rationalisatie en onderwijsbevoegdheid in het deeltijds kunstonderwijs, DKO/2018/02, van 16 maart 2018, laatst gewijzigd op 19 augustus 2019

 

Omzendbrief betreffende de Bekwaamheidsbewijzen in het deeltijds kunstonderwijs, DKO 2011/01, van 21 juni 2011, laatst gewijzigd op 12 juni 2019

 

Inspraak en advies

In zitting van 20 november 2019 verleende de interlokale vereniging Onderwijs Balen Dessel Mol een gunstig advies betreffende het indienen van het aanvraagdossier voor de oprichting van het domein dans binnen de gemeentelijke academie voor muziek en woord.

 

In zitting van 24 januari 2020 leverde het ABOC een protocol van akkoord af betreffende het indienen van het aanvraagdossier voor de oprichting van het domein dans binnen de gemeentelijke academie voor muziek en woord.

Er werd de vraag gesteld of het schoolbestuur financiële ondersteuning kan bieden op het vlak van personeelskost.

 

Bijlagen

1)      ABOC 24 januari 2020 - protocol van akkoord

2)      ontwerp van het aanvraagdossier onderwijsbevoegdheid domein dans

3)      ontwerp van de bijlage aan het aanvraagdossier onderwijsbevoegdheid domein dans

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De oprichting van het domein dans binnen de gemeentelijke academie voor muziek en woord betekent op verschillende vlakken een meerwaarde voor de academie en de gemeente.

 

Met de uitbouw van de kunstencampus in het vooruitzicht biedt de oprichting van het domein dans binnen de academie voor muziek en woord de unieke kans om alle kunstdomeinen te integreren in één geheel, op één plek.

Dit versterkt de regionale aantrekkingskracht van onze gemeente op basis van cultuur en kunstonderwijs. Waar er nu nog inwoners uitwijken naar academies in de buurt voor een academische dansopleiding, kunnen we hen nu een eigen gekwalificeerd aanbod voorstellen.

 

Daarnaast betekent het aanbod van het domein dans ook een verrijking van het cultureel en vrije tijds aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen in onze regio. De academie wil hierbij een aanvulling/een uitbreiding zijn op het bestaande aanbod van de privé-initiatieven.

Deze manier van werken kent reeds een jarenlange traditie in de domeinen muziek en woord, waar er regelmatig door de academie samengewerkt wordt met private initiatieven als harmonies, bands, toneelverenigingen.

 

Om tot de oprichting van het domein dans te kunnen overgaan moet er een administratief dossier ingediend worden bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten waaruit de motivatie en de opportuniteiten blijken om het domein op te richten.

Dit dossier wordt in zijn geheel toegevoegd als bijlage in het gemeenteraadsdossier.

 

Financiële weerslag

De oprichting van het domein dans omvat volgende financiële aspecten:

 

Leermiddelen: dit betreft de didactische materialen, die gebruikt worden in de lessen.

Hiervoor wordt budget voorzien binnen de bestaande werkingsmiddelen van de academie.

 

Infrastructuur: voor de dansinfrastructuur zijn er vereisten opgelegd door de toeziende overheid.

In afwachting van de bouw van de kunstencampus zal er gebruik gemaakt worden van geschikte infrastructuur binnen en buiten het gemeentelijk patrimonium.

 

Expertise: dit betreft de leerkrachten met de kwalificaties, opgelegd door de overheid.

Om te kunnen starten met het domein dans werden er in het gesubsidieerde lestijdenpakket van het huidige schooljaar reeds 7 lestijden overgedragen naar het volgende schooljaar. Deze lestijden kunnen worden aangewend voor de aanstelling van gekwalificeerde dansleerkrachten.

 

Vanuit de vakbond werd de vraag gesteld naar een investering van het schoolbestuur voor de personeelskost bij de oprichting van het domein Dans.

 

In kader van de implementatie van het nieuwe decreet DKO en de daarbij horende oprichting van nieuwe opties werd er door het schoolbestuur reeds een investering gedaan in lestijden ten laste via een afbouwscenario. Voor schooljaar 2020-2021 betekent dit nog 6 lestijden (20sten) ten laste in de domeinen muziek en woord.

 

Een nieuwe investering in lestijden ten laste door het bestuur voor de oprichting van het domein dans is niet noodzakelijk aangezien er reeds 7 lestijden in het gesubsidieerd lestijdenpakket van het huidige schooljaar werden gereserveerd.

 

Technisch gezien is het echter wel mogelijk om de 6 reeds voorziene lestijden ten laste te investeren in het domein dans en de 7 gereserveerde lestijden in het gesubsidieerde lestijdenpakket te gebruiken voor de nieuwe opties. In de lestijden ten laste van het bestuur kunnen er geen benoemingen gebeuren.

 

Enkel in het eerste jaar van de oprichting van het nieuwe domein is een aparte regeling rond de lestijden noodzakelijk. Vanaf het tweede schooljaar zullen er uren voor dans in het gesubsidieerde pakket zitten op basis van de ingeschreven leerlingen op 1 februari 2021.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad verleent goedkeuring om het aanvraagdossier onderwijsbevoegdheid voor het domein dans in te dienen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 24/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

DRUGSHANDEL CENTRUM MOL (Open VLD - Ria Melis)

 

Ik ben blij dat er extra controle wordt uitgevoerd in de stationsbuurt, en dat de veiligheid in deze buurt voorrang krijgt. Spijtig genoeg werd mij gemeld dat het drugsprobleem zich verplaatst heeft naar het Santo Tomasplein en het skatepark. Kunnen deze plaatsen ook extra aandacht krijgen?

 

Raadslid Melis (Open VLD+) zegt dat ze blij is dat er extra controle wordt uitgevoerd in de stationsbuurt, en dat de veiligheid in deze buurt voorrang krijgt. Spijtig genoeg werd haar gemeld dat het drugsprobleem zich verplaatst heeft naar het Santo Tomasplein en het skatepark. Kunnen deze plaatsen ook extra aandacht krijgen?

De burgemeester antwoordt dat hij regelmatig bij de meldingen ziet dat men zeer attente burgers heeft. Als men die plaatsen doorgeeft aan de politie, gaan zij daar iets korter op de bal spelen. Zowel voor het Santo Tomasplein als het skatepark moet men alles op alles zetten, ook vanuit te politieraad, om te vermijden dat het daar plaatsen worden die daar aan gelieerd zijn. Dat zou heel nefast zijn, dus daar moet men de nodige inspanningen voor gaan doen. De nieuwe korpschef is net vandaag officieel korpschef van onze gemeente geworden. Men heeft de prioriteitenbepaling vanuit de politieraad gedaan. Daar merk je dat alles wat met drugs te maken heeft, en zeker ook het drugsdealeffect, heel hoog staat. Dat ook de recherche heel wat van zijn capaciteiten daarin stopt om te trachten van die malafide netwerken bloot te leggen. Er zijn mogelijkheden. Voor het skatepark heeft men al de wens uitgesproken om camera's te plaatsen. Men zit daarover nu in overleg met de dienst patrimonium en de politie. Het skatepark, het Boulevardpark en het Santo Tomasplein lijken hem allemaal zeer geschikte locaties. Men gaat het er zeker niet alleen mee oplossen, maar men zal het moeten combineren met frequent politietoezicht. Men beseft dat als men heel veel focus legt op het station, wat heel belangrijk is en waar hij 100% achter staat, men het gevoel heeft dat het probleem wat uitzwermt. Hij gaat de suggestie van het raadslid ook meegeven aan de politie. Hij gaat daar prioriteit op laten leggen. Men gaat ook trachten de politie daar in te ondersteunen. Iedereen is wel zo verstandig om te weten dat als men daar de focus op gaat leggen de kans dat Mol morgen een drugsvrije gemeente is, spijtig genoeg zeer klein is. Men heeft heel vaak verschuifgedrag. Hij vindt dat het nergens getolereerd kan worden, maar zeker niet heel centraal in het centrum, of op het skatepark in de buurt van een jeugdhuis, of op het Santo Tomasplein in de kern van het centrum. Hij begrijpt heel goed dat het raadslid dit punt brengt en ondersteunt haar volledig. Hij zal zowel aan de korpschef als aan de mensen van de politie vragen om daar extra inspanningen te doen. De identiteitscontroles heeft men ook niet alleen voor aan het station beslist, maar ook in een heel grote straal rond het station, om te vermijden dat men bv. een halve straat verder zou gaan staan en dat de politie dan maar zou laten betijen. Hij doet een oproep op de raadsleden om als men iets merkt of ziet dat direct bij de politie te melden. De afgelopen maanden heeft de recherche heel wat verdienstelijk werk geleverd om de mensen die de drugs aan de man brengen te treffen. Ze zetten daar alles op alles om dat zo veel mogelijk te doen, maar het blijft een groot probleem, ook in Mol.

 

Publicatiedatum: 24/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

EVALUATIE EVENEMENTENKLUIS (Memo - Lander Geyzen)

 

Wat zijn de resultaten van de interne evaluatie en de evaluatie naar de organisatoren van evenementen? Is hier veel respons opgekomen? Welke conclusies zijn er getrokken en wat zijn de vervolg stappen?

 

Raadslid Geyzen (MeMo) vraagt wat de resultaten van de interne evaluatie zijn en de evaluatie naar de organisatoren van evenementen? Is hier veel respons op gekomen? Welke conclusies zijn er getrokken en wat zijn de vervolg stappen?

De burgemeester antwoordt dat er een interne evaluatie geweest is en een externe evaluatie. Intern zijn het de diensten die zeer actief met de kluis bezig zijn, die hun feedback gegeven hebben. Dat zijn de diensten toerisme, lokale economie en de uitleendienst. 10 à 12 zaken zijn op basis van die feedback al veranderd, vooral klantvriendelijker gemaakt. Er kunnen bv. meerdere documenten worden toegevoegd bij goedkeuring van een formulier. De opvolging van de chatbox per formulier werd aangepast. Sommige verenigingen die dubbel zijn kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Een aantal type bijlagen zijn gewijzigd. Of er positief of negatief is van derde partijen zoals bv. het Gewest kwam er in het verleden niet echt zichtbaar uit. Het tonen van basisvragen afhankelijk van het antwoord op een eerdere basisvraag. Kunnen downloaden naar Excel met filters. Meerdere locaties per event. Men stoot toch nog regelmatig op onvolmaaktheden. Het programma is zeker niet perfect. Heel vaak zegt een organisator heel terecht dat hun evenement zoals zij dat organiseren niet volledig in de kluis past. In de mate van het mogelijke wordt het aangepast. Het is ook een verhaal van verschillende gemeenten, die soms ook goedkeuring moeten geven. Extern zijn er ook wel opmerkingen binnengekomen. Wat heeft men aangepast? 1 van de belangrijkste dingen is dat men gewerkt heeft rond het ingeven van verschillende data voor een evenement. Er waren ook een aantal vragen van verzuchtingen om aan te passen die voorlopig nog niet aangepast zijn omwille van verschillende redenen. Sommige organisatoren vragen dat ze zelf graag gegevens van een ingediend reglement willen wijzigen. Op een gegeven moment gaat dat niet meer, omdat er heel wat andere processen achter liggen. Men heeft schrik dat als men dat vrijgeeft, men zo vaak gaat veranderen dat die achterliggende processen niet meer mee zijn. Dat kan nog altijd wel, maar dan moet er eigenlijk contact opgenomen worden met de gemeente en dan kunnen nog wel haalbare wijzigingen aangebracht worden. Als men dat zelf gaat toelaten, denkt de dienst dat ze het overzicht een beetje kwijt gaan zijn. Rond locaties is er een veld dat elk evenement moet invullen. Bij de grotere evenementen gaat het dan om een heel gedetailleerd inplantingsplan, voor kleinere evenementen is een aanduiding voldoende. De automatische mailings zijn in het begin ook niet steeds doorgekomen, wat ook een probleem was. Een organisator heeft dit meegedeeld, men heeft dit doorgegeven aan de firma en ondertussen zou dat euvel verholpen moeten zijn. Een verklaring voor het afsluiten van een verzekering was voor sommige organisatoren iets nieuw, maar dat is niet zo, want dat was er vroeger ook al. Men merkt nu ook dat bepaalde zaken vroeger niet in orde waren, maar de kluis verplicht mensen nu om dingen in te vullen. Op dat gebied heeft dat een aantal dingen toch beter in kaart gebracht. Prima, een document van FOD Volksgezondheid, is volgens een aantal mensen niet gebruiksvriendelijk. Maar dat is een document dat de gemeente van hogerhand moet gebruiken. Er is een e-formulier verstuurd naar de mensen die de evenementenkluis gebruiken, en er zijn er minder dan 10 die dit ingevuld hebben. Iedereen heeft dus de kans gehad, en men zou kunnen redeneren dat degene bij wie het niet goed werkte het had kunnen doorgeven. De uitleenmodule is ook heel belangrijk. De uitleendienst gaat ook in dit systeem opgenomen worden, waardoor men als organisator dat ook in dit programma kan ingeven. Dat is dan weer een stap minder die men moet doen. De aanvraag en de behandeling van die aanvraag zullen daar ook in verwerkt worden. Er gaat ook nog een nieuw stuurprogramma komen waarbinnen het systeem werkt. Er komen dus nog een aantal wijzigingen, ook intern. Zijn voorstel zou zijn om als de nieuwe dingen geïmplementeerd zijn, nog eens een iets ruimere vraagstelling te doen, en er eens over te komen praten. Dan kan men iets vertellen en een andere kan daarop reageren. Hij denkt dat dat iets meer dialoog gaat opwekken dan een e-formulier, wat wel een goede eerste start was. Er waren 1.375 evenementen, dus men kan ze niet allemaal gaan uitnodigen. Men heeft nu al aan iedereen op een passieve manier gevraagd om te evalueren, en hij vraagt om nu te bekijken om dat op een iets actievere manier te doen.

Raadslid Geyzen stelt dat hij dit agendapunt vorig jaar in maart ook heeft gebracht. Toen was zijn laatste vraag wie de bevoegde schepen was van evenementen. Toen heeft de burgemeester daarop gereageerd dat schepen De Groof de bevoegde schepen was. Is er ondertussen een position switch gebeurd?

De burgemeester antwoordt dat schepen De Groof met heel wat diensten zoals jeugd, sport en toerisme heel veel te maken heeft met evenementen. Anderzijds valt de evenementencel, met al die vergunningen en al die veiligheidsoverleggen onder de bevoegdheid van de burgemeester. Hij steekt daar ook heel veel tijd in. Dat is ook de reden waarom de personen die momenteel de evenementencel uitmaken eerder reflecteren onder het departement veiligheid dan onder het departement van toerisme of vrije tijd. De voornaamste bedoeling van de evenementenkluis is om verenigingvriendelijk te zijn en te ondersteunen. Hij denkt dat dit een traject is waarvan misschien binnen een aantal jaren gezegd wordt dat er een position switch is. Als het die insteek is, dan ligt het veel dichter bij de bevoegdheden van schepen De Groof. Ze zijn collegiaal, en de schepen mag hem altijd aanvullen.

Raadslid Geyzen zegt dat hij begrijpt dat er maar 6 reacties gekomen zijn op die bevraging. Men organiseert een evenement, men vult iets in en een aantal maanden later komt er die bevraging en die is misschien moeilijk om in te vullen. Hij vindt het positief dat de koppen bij elkaar worden gestoken op een vergadering of soort workshop met een aantal organisatoren en verenigingen die er veel mee werken.

De burgemeester meldt dat een deel van de wijzigingen voor de dienst toerisme, lokale economie en de uitleendienst er gekomen zijn n.a.v. contacten die zij gehad hebben met organisatoren. Dus niet zo zeer intern, maar logische zaken die zij ondervonden hebben. Die hebben dat dan niet via dat e-formulier gemeld, maar gedurende het jaar feedback gegeven aan de diensten. Het is belangrijk dat een dienst daar altijd open voor staat.

 

Publicatiedatum: 24/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

SOCIALE HUURPRIJZEN (SP.a - Tomas Sergooris)

 

Op 1 januari 2020 werden de sociale huurprijzen aangepast door de Vlaamse regering. Voor de ene bewoner is het verschil klein, voor de ander gaat het om honderden euro’s. Voor sommige huurders hakt dit stevig in op het beschikbare inkomen.

Daarom heeft sp.a volgende vragen:

- Is de gemeente als grootste aandeelhouder van de Molse bouwmaatschappij op de hoogte van de impact op de huurprijzen? Wat zijn de tendensen?

- Dringen bijkomende (gemeentelijke) sociale maatregelen zich op? Moeten we het steuntarief niet uitbreiden naar mensen die ook in de sociale woningen wonen, nu sommigen van deze woningen (fors?) duurder werden?

- Hoe wordt de huurprijsevolutie opgevolgd vanuit de sociale diensten en het armoedeoverleg?

 

Raadslid Sergooris (sp.a) zegt dat op 1 januari 2020 de sociale huurprijzen aangepast werden door de Vlaamse regering. Voor de ene bewoner is het verschil klein, voor de ander gaat het om honderden euro’s. Voor sommige huurders hakt dit stevig in op het beschikbare inkomen.

Daarom heeft sp.a volgende vragen:

- Is de gemeente als grootste aandeelhouder van de Molse bouwmaatschappij op de hoogte van de impact op de huurprijzen? Wat zijn de tendensen? De globale tendens zoals nu door het beleid wordt gezegd is dat voor ongeveer 10% van de woningen de huurprijs zou stijgen met meer dan 100 euro. 12% zou tussen de 50 en de 100 euro stijgen. 51% zou een stijging hebben tussen 0 en 50 euro. Voor 27% zou het iets goedkoper worden. Dat is toch een hele impact, want dat gaat hier over de kwetsbaarste doelgroep in Mol. Men heeft van nature een groot sociaal woningpatrimonium. Zijn fractie heeft de proef eens op de som genomen om eens van deur tot deur te gaan om eens te kijken wat dit voor sommige mensen betekende. Voor sommige mensen gaat dit echt over 150 tot 200 euro extra per maand, zonder dat er wezenlijk in hun situatie iets veranderd is.

- Dringen bijkomende (gemeentelijke) sociale maatregelen zich op? Moeten we het steuntarief niet uitbreiden naar mensen die ook in de sociale woningen wonen, nu sommigen van deze woningen (fors?) duurder werden?

- Hoe wordt de huurprijsevolutie opgevolgd vanuit de sociale diensten en het armoedeoverleg?

Schepen Belmans antwoordt dat het inderdaad zo is dat op 1 januari 2020 een aantal aspecten gewijzigd zijn in de huurprijsberekening voor sociale huurders. Dat heeft impact, ook hier in Mol. Zij delen eveneens die bezorgdheid van de huurprijsstijgingen. Zelfs kleine stijgingen kunnen ook een financiële draagkracht hebben op de draagkracht van een gezin en vereisen daarom een nauwgezette opvolging. Zij heeft hierover navraag gedaan, en zoals het raadslid zelf al aanhaalde is de huurprijsstijging gerelateerd aan de gewijzigde marktwaarde. Alle woningen zijn opnieuw geschat naar een schattingsmodel dat realistischer is. Nu tellen o.a. de grootte van de woning, het aantal slaapkamers, de ligging, een tuin en het bouwjaar. Wat betreft de energiezuinige woningen betalen nu ook de huurders een energiecorrectie, en die is bedoeld om de energie-investering van de maatschappij gedeeltelijk te recupereren. Hiervoor wordt maandelijks een toeslag aangerekend, bovenop de huurprijs. Die toeslag heet energiecorrectie, en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel. De grootte van die toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die men minder verbruikt door die extra investering. M.a.w. de uitgespaarde hoeveelheid energie wordt gedeeltelijk doorgerekend aan het voordelige sociale tarief. Op deze manier is de toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat de huurder bespaart op zijn energiefactuur. Het voornaamste rond de berekeningen is het gewijzigd inkomensbegrip. Vanaf 2020 wordt het inkomen van ongehuwde kinderen, jonger dan 25 jaar die sinds hun 18de onafgebroken deel uitmaken van het gezin, meegerekend. Dat was in het verleden niet zo, maar zij hebben ook wel een extra inkomen. Dat hadden ze eerst ook, maar nu wordt het wel mee berekend en vroeger niet. Het inkomen van inwonende familieleden, jonger dan 65 jaar, telt nu ook mee. In het verleden was dat maar 50%, en nu 100%. Het inkomen van familieleden van de 1e en 2e graad die ouder zijn dan 65 jaar telt ook mee. Wat ook meetelde maar ondertussen wel is rechtgezet is het inkomen van familieleden met een beperking van de 1e en 2e graad. Maar ondertussen is er beslist dat dit terug wordt gedraaid. Voor gezinnen met volwassen familieleden met een beperking zullen de inkomsten grotendeels worden vrijgesteld voor de huurprijsberekening. Wat is er dan nog veranderd? In het verleden werd de berekening gemaakt op het aanslagbiljet van 3 jaar geleden en dat is nu op het meest recente aanslagbiljet. In de praktijk betekent dat dat voor 95% van de huurders het inkomen ongewijzigd is gebleven tegenover 3 jaar terug. Er is een analyse uitgevoerd en op de 796 sociale huurders hier in Mol kunnen er wel een aantal conclusies getrokken worden. Bij 329 gezinnen daalde de huurprijs. Bij 470 gezinnen steeg de huurprijs effectief. Bij die gezinnen wiens huurprijs steeg bedraagt de stijging gemiddeld 15,72%. Bij de gezinnen wiens huurprijs daalde bedraagt de daling gemiddeld 6,91%. De gemiddelde huurprijs in december 2019 was 339,10 euro, en de gemiddelde huurprijs in januari 2020 was 351,27 euro. Daar worden dan nog de correcties voor personen met een beperking op toegepast, dat moet nog gebeuren. 470 gezinnen bij wie de huurprijs stijgt, is niet weinig. Zij heeft toch een beetje andere cijfers dan degene die het raadslid zojuist zei, maar ze kunnen dat eens samen bekijken. Bij 206 gezinnen steeg de huurprijs met minder dan 5%.

Raadslid Sergooris deelt mee dat zijn cijfers op Vlaams niveau waren.

Schepen Belmans zegt dat haar cijfers van Mol zijn. Bij 120 gezinnen steeg de huurprijs met 5 tot 10%. Bij 45 gezinnen steeg de huurprijs met 10 tot 15%. Bij 21 gezinnen steeg de huurprijs met 15 tot 20%. Bij 76 gezinnen steeg de huurprijs met meer dan 20%, waarvan bij 25 gezinnen daarvan de huurprijs steeg met 50%. Het hoeft geen betoog dat als de huurprijs met 50% stijgt, dat een ernstig betalingsprobleem tot gevolg kan hebben. Daarom is het misschien interessant om dit situatie per situatie te bekijken, om te zien wat de reden van de huurprijsstijging is en of de huurprijsstijging noodzakelijk te wijten is aan de gewijzigde wetgeving. Dan kan men toch nog enkele conclusies trekken. In 12 van die 25 gezinnen is die huurprijsstijging in hoofdzaak niet te danken aan de gewijzigde wetgeving. De huurprijsstijging is te wijten aan stijgende inkomsten van de referentiehuurder of 1 van de gezinsleden. Gewoon stijgende inkomsten, geen extra persoon die moet meegerekend worden. Die zouden zonder de nieuwe regelgeving ook gestegen zijn. Van die 25 zijn er 13 waarvan de huurprijsstijging wel te maken heeft met de gewijzigde wetgeving, maar waarbij voor 7 gezinnen de stijging ongedaan zal worden gemaakt met terugwerkende kracht naar 1 januari. Dat zijn die gezinnen bij wie een persoon met een beperking bijwoont met een tegemoetkoming, en dat zal ongedaan gemaakt worden. Uiteindelijk ressorteert dat in 6 gezinnen die een huurprijsverhoging hebben van meer dan 50% ten gevolge van deze wijziging in de wetgeving. Met name dat het inkomen van 1 of meerdere gezinsleden plots wordt meegeteld. Wat kan men daar eventueel rond doen voor die 6 gezinnen op de 796? Men kan aan de Molse Bouwmaatschappij vragen om al eens proactief te bekijken met die personen waar die stijging vooral zit en daar een communicatie over te hebben.

Raadslid Sergooris dankt de schepen voor al die cijfers. Het verdringt het debat wel een beetje. Op het laatste was het precies het verhaal van 10 kleine visjes en op het einde bleven er nog maar 6 over waarmee men in communicatie gaat treden. Wij kunnen hier spreken in percentages, maar 50% vindt hij al helemaal te erg. Het is goed dat men die cijfers heeft, maar wat gaat men nu met die cijfers doen? Het is heel belangrijk om hier iets mee te doen als lokaal bestuur. Het eerste dat men kan doen als lokaal bestuur is een signaal geven aan de VMSW dat men hier inderdaad bezorgd over is. De manier waarop deze regelgeving is ingevoerd is zowel voor de sociale huisvestingsmaatschappij als voor de bewoners heel slecht voorbereid en heeft heel veel ongerustheid teweeggebracht. Als er dan 400 mensen zijn met een prijsstijging als men net rondkomt op het einde van de maand met het beschikbaar inkomen, dan is die 15 of 25 euro te veel. Vooral omdat ons sociaal steuntarief erop geënt is om mensen die een sociale woning betrekken uit te sluiten. Hij heeft mensen gehoord die op 1 keer, en dat ging over een gepensioneerde, 100 euro meer moest betalen, gewoon omdat er een klein stukje toeslag dat zij kreeg om zorg in te kopen meegerekend werd als huurbudget. Dat zijn wel schrijnende situaties. Hij vraagt zich af, en hij steekt ook de hand uit, hoe kan men het sociaal beleid op die nieuwe realiteit afstemmen. Hoe kunnen wij een signaal geven vanuit Mol dat men hier niet mee akkoord is? Dat is eigenlijk de vraag die hij stelt.

Schepen Belmans vraagt of dat klein stukje toeslag voor die gepensioneerde dat het raadslid aanhaalt in een voorbeeld integratietegemoetkoming is.

Raadslid Sergooris antwoordt dat hij die mensen hun papieren niet opgevraagd heeft, en dat maakt ook niet uit. De realiteit is dat bij heel veel mensen de huur gestegen is en dat de armoede een alsmaar groter probleem wordt. Dat kan iedereen vaststellen, daar moet men elkaar niet van overtuigen. Hij vraagt ook niet om die maatregel die op Vlaams niveau genomen is hier te evalueren, hij vraagt wat men er aan gaat doen. Als men er niets mee gaat doen zou hij dat heel jammer vinden. Dat is de reden waarom hij die vraag gesteld heeft. Om te zien hoe al die mensen die hier wonen en die ineens met een hogere huur geconfronteerd worden op ons kunnen rekenen.

Schepen Belmans zegt dat zij de situatie schetst en cijfers geeft om daarin nuancering aan te brengen. Op de andere vragen zal schepen Soeffers een antwoord geven.

Schepen Soeffers antwoordt op de vragen over het steuntarief. Bij de sociale dienst was men zeker op de hoogte van die aanpassingen aan de huurprijzen. Zij hebben ook gemerkt dat er wijzigingen zijn en dat die ook de andere richting kunnen uitgaan. Niettegenstaande wil dat zeggen dat alle mensen die een probleem hebben zeker bij de sociale dienst terecht kunnen. De sociale dienst is daar een hulpmiddel voor. Het steuntarief is maar 1 maatregel, dat is voor mensen met een minimuminkomen. Ook dit is gebaseerd op het beschikbare inkomen na aftrek van de vaste kosten. In dat opzicht is de stijging van de huurprijs vooral te wijten aan het in rekening brengen van soms werkende kinderen. Het is zelfs zo dat men voor de berekening van het steuntarief al rekening hield met de feitelijke situatie, het gezinsinkomen. Natuurlijk is het voor de sociale dienst nog altijd zo dat een sociale woning per definitie hetgeen is wat men nodig heeft om de financiële situatie te verbeteren ten opzichte van mensen die privé moeten huren. Vandaar dat men meestal het steuntarief aan die mensen geeft, omdat die hun inkomen meestal helemaal wordt opgesoupeerd door de huurprijs. Niettegenstaande dat de prijzen van een sociale woning altijd lager liggen. Dat wil niet zeggen dat daar nooit uitzonderingen op gemaakt zijn. In het verleden zijn daar al wel uitzonderingen gemaakt zodat het steuntarief wel kan toegepast worden voor mensen die een sociale woning hebben. Wanneer men ziet dat na het aftrekken van de vaste kosten het minimum inkomen onvoldoende is, zal men die mensen ook helpen. Het steuntarief is maar 1 vorm van steun geven, er zijn nog verschillende andere manieren waarmee men mensen ondersteunt. Het is natuurlijk zo dat mensen een aanmelding moeten doen bij de sociale dienst. Dan gebeurt er een financieel onderzoek. Men gaat niet alleen steun verlenen, maar men wil ook begeleiding aangaan. Het kan zijn dat er ook een ander probleem is dat men mee moet oppakken, en dat zal men dan ook doen. De sociale dienst heeft een heel goede samenwerking met de Molse Bouwmaatschappij, waardoor men toch heel constructief kan werken. Zij zullen dit ook zeker communicatief met de Molse Bouwmaatschappij opnemen, zeker als er zaken zijn zoals het raadslid heeft gemeld. Men zal zien dat men op een constructieve manier kan samenwerken en in dialoog gaan. Verder worden al die evoluties besproken op het Lokaal Woonoverleg en in het Armoede Overleg. In de individuele dossiers zal men dat ook wel tegenkomen, en dan zal men ook een signaal geven moest men merken dat het de tendens is dat mensen weer in de armoede terechtkomen. Men gaat dit zeker opnemen en het is een terechte opmerking van het raadslid. Het is zeker niet de bedoeling dat mensen die in een sociale woning wonen het financieel moeilijker zouden krijgen.

Raadslid Sergooris wil er gewoon over waken dat mensen het niet financieel moeilijker krijgen. Men heeft die regeling hier niet getroffen, daar zijn andere niveaus verantwoordelijk voor. Hij vindt wel dat men de plicht heeft om met onze sociale dienst en met alles wat men de afgelopen jaren heeft uitgezet daar maximaal op in te spelen. Hij denkt dat het niet slecht zou zijn dat de sociale dienst en de Molse Bouwmaatschappij de handen in elkaar slaan om eens te kijken wat het betekent voor de mensen en wat men daar structureel aan kan doen. Dat is de nieuwe realiteit en de komende jaren zal dat ook duidelijk worden welk effect dat heeft. Er wordt heel veel over gesproken bij de sociale huurdersbonden, ook op sociaal niveau. De Vlaamse ombudsman gaat pas in maart zijn rapport kunnen opleveren van wat de effecten zijn rond die huurstijging. Hij denkt dat men heel alert moet zijn. Mol heeft met het groot aantal sociale woningen de plicht om daar een voortrekkersrol en een signaalfunctie te vervullen naar de hogere overheid. Hij kan het hier wel gemakkelijk zeggen, wij zullen wel proberen het gat dicht te rijden - hij vindt dat men dat ook moet doen - maar dat is wel niet de bedoeling. De bedoeling van een sociale woning is om inderdaad het verschil te maken tussen rondkomen en in de armoede te geraken. Hij vindt het heel jammer dat dit nu zo op de helling wordt gezet. Men moet daar heel waakzaam voor zijn dat onze sociale huurders daar niet de dupe van worden. Als er initiatieven worden genomen wil hij heel graag op de hoogte gehouden worden om daar mee op een constructieve manier aan te werken.

 

Publicatiedatum: 24/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

TOEGANKELIJKE WANDELPADEN - DE MAAT (SP.a - Tomas Sergooris)

 

In juni 2018 sloot de gemeente een nieuwe overeenkomst met Natuurpunt. In deze overeenkomst werd uitdrukkelijk op vraag van de Rauwse verenigingen opgenomen dat het gebied via vrij toegankelijke wandelpaden maximaal ontsloten zou worden. Een van de belangrijke punten was dat de doorgang via de noordwestelijke oever van de Put van Rauw altijd open moest zijn, met uitzondering van het broedseizoen. Er werd ook gesteld dat de inwoners, verenigingen en wandelpeters betrokken zouden worden bij de ontsluiting en de plannen. De huidige situatie ziet er nu zo uit (zie foto’s in bijlage). Je moet als een ware obstakelloper via een opstapje de prikkeldraad over, daarna kan je dan wandelen tussen twee rijen staaldraad, waarna je weer op een houten constructie moet klimmen om over de prikkeldraad te geraken. Het was wat schrikken, want niemand was ervan op de hoogte. Het hoeft geen betoog dat dit voor ouderen en mensen met kinderwagens niet evident is. We hopen dat dit een tijdelijke situatie betreft want deze staat haaks op de afspraken. Niet toegankelijk, niet overlegd en dus niet gedragen.

Vandaar mijn vragen:

- Is de gemeente op de hoogte gebracht door Natuurpunt?

- Staat de gemeente achter deze vorm van toegankelijkheid van paden?

- Wanneer worden de verenigingen en inwoners van Rauw betrokken bij het beheer en de ontwikkeling van deze paden?

 

Raadslid Sergooris (sp.a) zegt dat in juni 2018 de gemeente een nieuwe overeenkomst sloot met Natuurpunt. In deze overeenkomst werd uitdrukkelijk op vraag van de Rauwse verenigingen opgenomen dat het gebied via vrij toegankelijke wandelpaden maximaal ontsloten zou worden. Een van de belangrijke punten was dat de doorgang via de noordwestelijke oever van de Put van Rauw altijd open moest zijn, met uitzondering van het broedseizoen. Er werd ook gesteld dat de inwoners, verenigingen en wandelpeters betrokken zouden worden bij de ontsluiting en de plannen. De huidige situatie ziet er nu zo uit (zie foto’s in bijlage). Je moet als een ware obstakelloper via een opstapje de prikkeldraad over, daarna kan je dan wandelen tussen twee rijen staaldraad, waarna je weer op een houten constructie moet klimmen om over de prikkeldraad te geraken. Het was wat schrikken, want niemand was ervan op de hoogte. Het hoeft geen betoog dat dit voor ouderen en mensen met kinderwagens niet evident is. We hopen dat dit een tijdelijke situatie betreft want deze staat haaks op de afspraken. Niet toegankelijk, niet overlegd en dus niet gedragen.

Vandaar mijn vragen:

- Is de gemeente op de hoogte gebracht door Natuurpunt?

- Staat de gemeente achter deze vorm van toegankelijkheid van paden?

- Wanneer worden de verenigingen en inwoners van Rauw betrokken bij het beheer en de ontwikkeling van deze paden?

Schepen De Groof (N-VA) antwoordt dat het stuk waarvan het raadslid de foto's heeft gepost op dit moment nog geen deel uitmaakt van de officiële wandeling die men op Visit Mol wel terug kan vinden. Die loopt nog wel een beetje verder door, loopt parallel met de weg en gaat dan rechts richting 't Kristallijn. Het is wel de bedoeling om op termijn daar een verkorting of een plaats te voorzien waar men ook dichter bij het water zou kunnen wandelen. Natuurpunt is daar op dit moment bezig met beheerswerken om aan dat stukje natuurgebied opwaardering te geven. Het feit dat men daar niet zomaar altijd door mag, is omdat daar een heel waardevol stukje natuur ligt. Daarom is dat ook tijdens het broedseizoen van begin maart tot eind juni sowieso niet toegankelijk. Dat zal ook nooit gebeuren, want daar ligt een zeer waardevol stuk heidegebied. Waarom staat daar op dit moment afrastering? Het nabeheer, zal begravingsbeheer zijn van de Schotse hooglandrunderen die verder op De Maat staan. Dat zijn normaal gezien brave beesten, maar die hebben wel een afrastering nodig die hen tegenhoudt. Voor de rest doet Natuurpunt daar momenteel exotenbestrijding. Daar heeft men het enkele gemeenteraden geleden al eens over gehad. Het verwijderen van Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. Ook wordt er een hondenlosloopweide gemaakt van 2.000 m². Die komt aan de linkerkant, tegen Sunparks. Een positief gegeven is ook dat er op de oever tussen de 2 plassen, als men vanaf het Ecocentrum naar 't Kristallijn wandelt, in principe niet met een hond mag gewandeld worden, maar in de toekomst mag dat wel. Die afspraken zijn al gemaakt, zowel met Natuurpunt als met Sibelco die eigenaar is van dat stuk. De opmerkingen i.v.m. de toestand daar op dit moment zijn uiteraard wel terecht en men gaat die ook meenemen naar het overleg met Natuurpunt dat schepen Loy en hijzelf volgende week donderdag al gepland hebben, om te bekijken wat men daar mogelijks zou kunnen doen. Het evenwicht dat men daar gaat moeten zoeken is maximale toegankelijkheid en voldoende beveiliging om die Schotse hooglandrunderen daar niet te laten ontsnappen. Daarnaast staat er inderdaad in het meerjarenplan, op basis van het toeristisch ontwikkelingsplan Mol, dat men daar de wandeling gaat opwaarderen. Dat is iets waar de toeristische dienst op dit moment ook mee bezig is. De provincie Antwerpen heeft 2 weken geleden hun strategisch plan toerisme Kempen 2020-2025 voorgesteld. Daarin zit ook een subsidieluik, en men gaat proberen om onze wandeling die men wil opwaarderen in dat subsidieluik te krijgen. Die aanvraag moet gebeuren voor 1 april en dan gaat men ondersteuning krijgen van de provincie Antwerpen om dat dossier te vervolledigen tegen 1 juni. In de tussentijd, tussen 1 april en 1 juni, is het de bedoeling om alle actoren daarbij te betrekken: Natuurpunt, Sibelco, Sunparks, de wandelpeters en de wandelmeters, de inwoners van 't Rauw, de vissers en de adviesraad toerisme. Men hoopt voor de opwaardering van die wandeling gebruik te kunnen maken van die subsidies. Het zijn subsidies tot 25.000 euro, 60% van de voorziene kostprijs, dat is wel een aanzienlijk bedrag. Wat wil men daar bereiken? Maximale toegankelijkheid met respect voor de natuur. Waterbeleving in combinatie met natuurwaardes. Het is de bedoeling dat men effectief probeert om zo dicht mogelijk bij die plas te geraken. Ook daar waar de foto's getrokken zijn zou men zo dicht mogelijk bij de plas moeten geraken. De wandeling loopt daar op dit ogenblik zeker nog niet bij. Onveilige segmenten weghalen, rustpunten en picknickplaatsen maken, een uitkijktoren staat er gepland, verleggen van de wandelpaden, doortrekken van de wandelroute door heel het gebied van de runderen in het bufferbos. Dat zijn de dingen die zeker nog op het programma staan. Hetgeen er nu gebeurd is, is een tussenfase. Men gaat moeten bekijken hoe men daar gaat landen, maar daarvoor moet men het verdere traject en het participatief gedeelte afwachten.

Raadslid Sergooris zegt dat het een dossier is dat al heel lang meegaat en het heeft een hele geschiedenis. Hij gaat daar nu niet over uitweiden. Heel belangrijk in dat soort dossiers, en zeker als dat gevoelig ligt, is communicatie. Er wordt op geen enkel moment, ook niet door aanplakking of plakkaatjes of enige andere vorm van communicatie gecommuniceerd over met wat men bezig is. Opeens staat daar een draad met een staketsel. Is dat staketsel voor Natuurpunt of is het toch de bedoeling dat mensen daarover gaan? Hij weet dat ook niet, maar daar krijgt men heel veel vragen over. Natuurpunt is al heel vaak onbuigzaam geweest in een aantal van die dossiers. De schepen zegt nu dat het Schotse hooglandrunderen zijn, maar hij is begonnen in 2011 toen het ging over het paaien van de vissen. Dan had men nog een rode krekel die daar huisde. Het is altijd iets anders. Het is heel goed dat men in 2018 afspraken heeft gemaakt. Nu is het heel belangrijk om eens te communiceren over wat men daar gaat doen. Al doet men het dicht, dan is het nu duidelijk dat het nog niet open is, maar gaan er ook geen mensen proberen om erover te klimmen. Hij zou niet willen dat daar accidenten gebeuren. Men moet er maar eens naartoe gaan, het is echt hallucinant om aan te zien. Hij hoopt dat daar donderdag toch wel actie ondernomen wordt, want dit kan echt wel niet.

Schepen De Groof merkt op dat het sowieso vanaf 1 maart afgesloten zal zijn omwille van het broedseizoen, en dan mag er niemand door.

Raadslid Sergooris hoopt dat dat ook goed gecommuniceerd wordt. Dat is wat men ook altijd gesuggereerd heeft. Zet daar een poort, hang daar gewoon op dat het dicht is en waarom dat het dicht is. Zet dat open en communiceer dat het open is. Dat is niet zo moeilijk, maar om één of andere reden is dat wel moeilijk. Dat dossier blijft maar duren en werkt heel veel mensen op de zenuwen.

Schepen De Groof zegt dat de overeenkomst met Natuurpunt waarover het raadslid spreekt van 2018 dateert en die is ingegaan in januari 2019.

Raadslid Sergooris zegt dat dit goed is en dat heeft men toen ook gezegd. Er is nu een opening en dat zal nu in de komende jaren worden uitgerold. Maar ineens staat dit er nu, zonder overleg. Dan vragen mensen zich af 'is dat het nu?'.

Schepen De Groof stelt dat er op dit ogenblik niets gebeurd is dat niet in de overeenkomst staat.

Raadslid Sergooris meldt dat de brieven die de verenigingen van Rauw gestuurd hebben over die situatie, hebben geresulteerd in die overeenkomst. Er is altijd gezegd dat men de mensen op de hoogte ging houden van wat er zou gebeuren, en dat is niet gebeurd. Hij verwijt dat niemand, maar hij ziet dat er allerlei dingen gebeuren met hele rare constructies tot gevolg, en mensen begrijpen dat niet. Dat is het enige dat hij wou aanhalen.

Schepen De Groof herhaalt dat men dit donderdag sowieso zal meenemen.

 

Publicatiedatum: 24/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

FIETSOVERSTEEKPLAATSEN KRUISPUNT DE ROOY/HOFSTEDE/BRONSTRAAT (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

 

Op dit kruispunt zijn er fietsoversteekplaatsen voorzien aan beide kanten van het kruispunt maar deze zijn niet aangegeven voor het aankomende verkeer uit zowel de richting Millegem als Mol centrum door middel van signalisatieborden. Ze zijn ook niet verlicht wat een gevaar vormt bij avond, nacht en donker weer. Bovendien bevinden de oversteekplaatsen zich juist in een bocht. De oversteekplaatsen zouden ook op de rijbaan zelf het best worden aangegeven in de vorm van geverfde markeringen voor de overstekende fietsers. Op deze plaats is er in beide richtingen zowel in de morgen als in de avond druk verkeer van zowel schoolgaande jeugd als werk fietsverkeer. Probleem is dat we niet weten of dit kruispunt van het gewest is of van de gemeente. Schepen Verbeke zou dit nog nakijken na een vraag van mij naar hem toe.

Foto's als bijlage.

 

Raadslid Boeckx (Vl. Belang) zegt dat op dit kruispunt er fietsoversteekplaatsen voorzien zijn aan beide kanten van het kruispunt maar deze zijn niet aangegeven voor het aankomende verkeer uit zowel de richting Millegem als Mol centrum door middel van signalisatieborden. Ze zijn ook niet verlicht wat een gevaar vormt bij avond, nacht en donker weer. Bovendien bevinden de oversteekplaatsen zich juist in een bocht. De oversteekplaatsen zouden ook op de rijbaan zelf het best worden aangegeven in de vorm van geverfde markeringen voor de overstekende fietsers. Op deze plaats is er in beide richtingen zowel in de morgen als in de avond druk verkeer van zowel schoolgaande jeugd als werk fietsverkeer. Probleem is dat we niet weten of dit kruispunt van het gewest is of van de gemeente. Schepen Verbeke zou dit nog nakijken na een vraag van mij naar hem toe. Foto's als bijlage.

Schepen Verbeke (N-VA) antwoordt dat het hier een gemeenteweg betreft. Het kruispunt is heel recentelijk nog heraangelegd om de veiligheid van de fietsers te verhogen, en dat is toch al een enorme verbetering. De Rooy is daar al versmald aan de Hofstede. Men heeft daar vrijliggende fietspaden. Het raadslid spreekt over 2 fietsoversteken, maar dat zijn eigenlijk geen fietsoversteken maar suggestieplaatsen waar men eventueel met de fiets over kan steken. Hoe dan ook, het blijft daar een gevaarlijk kruispunt omdat men daar met een bocht zit. Om dat nu te gaan markeren en daar fietsoversteken te gaan maken heeft hij overlegd met de verkeersdienst. Men is daar niet voor gewonnen omdat dit een vals gevoel van veiligheid gaat geven. Fietsers komen hierdoor in de veronderstelling dat zij voorrang hebben. Een goed voorbeeld daarvan is de fietsoversteek op het kruispunt Turnhoutsebaan en Keirlandse Zillen. De fietser heeft daar geen voorrang, maar heeft wel het gevoel dat hij voorrang heeft. Als men op dit kruispunt fietsmarkeringen op de weg gaat aanbrengen vreest men dat men een vals gevoel van veiligheid gaat creëren, en men denkt dat de situatie alleen maar onveiliger gaat worden. Qua verlichting is dit normaal een kruispunt dat 's nachts zou moeten verlicht zijn. Men zal het laten nakijken of het ook op nachtregime brandt.

Raadslid Boeckx meldt dat hij het om 3u 's nachts heeft nagekeken, en toen was er geen licht.

Schepen Verbeke antwoordt dat men dan moet doorgeven dat daar nachtregime moet zijn, dit moet gecorrigeerd worden.

Raadslid Boeckx vindt dat het toch een kleine moeite zou zijn om eventueel toch een bord te zetten dat waarschuwt dat daar mensen kunnen oversteken in beide richtingen. Dat zou toch een minimale vereiste zijn volgens hem.

Schepen Verbeke stelt dat men moet oppassen dat men niet te veel borden gaat zetten, want op den duur heeft men een overaanbod van borden en dan gaat het ook voor een stuk verloren. Het zijn plaatsen waar fietsers kunnen oversteken, en ze nemen ook niet altijd de kant van de weg die men suggereert om over te steken. Het blijft een gevaarlijk kruispunt, maar men denkt niet dat het markeren een oplossing is, integendeel denkt men dat dit de situatie gevaarlijker gaat maken.

Raadslid Boeckx zegt dat hij toch had gehoopt dat hier iets aan gedaan kon worden.

Schepen Verbeke stelt dat er in het verkeer geen zekerheden bestaan, het hangt af van de verantwoordelijkheid van de automobilist, maar ook de fietsers dragen daar een verantwoordelijkheid in. Dat is juist hetgeen hij probeert aan te geven. Als men de fietsers het gevoel gaat geven dat zij voorrang hebben, gaat het een nog veel groter gevaar worden.

Raadslid Vanhoof (sp.a) zegt dat dit een kruispunt is dat hij heel veel gebruikt. Hij is een grote voorstander van het feit dat dit heraangelegd is. Hij is ervan overtuigd dat de heraanleg een absolute verbetering is geweest. Hij volgt raadslid Boeckx deels. Niet om die oversteek te gaan markeren, want hij denkt dat dit inderdaad een vals gevoel van veiligheid geeft. Maar hij denkt toch dat er iets nodig is waar men zou moeten oversteken. Hij ziet daar dat fietsers niet oversteken op de plaats waar ze moeten oversteken. Mensen die van Millegem komen en De Rooy willen indraaien steken al 100 meter daarvoor over, om 1 voorbeeld te geven. Mensen zoals hij, die het wel op een juiste manier willen doen, steken ergens halverwege over. Een kleine visuele aanduiding van waar men best oversteekt zou volgens hem toch een verbetering zijn.

 

Publicatiedatum: 24/03/2020
Overzicht punten

Zitting van 17 februari 2020

 

GEVAARLIJKE SITUATIE T.H.V. BAKKERIJ MEEUS EN SLAGERIJ VAN HOOF AAN ZOWEL DE KANT VAN DE KAPELLESTAAT ALS DE STRAAT GINDERBUITEN (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

 

Na een klacht(en) van buurtbewoner(s) willen wij graag deze vraag richten naar de verantwoordelijke voor deze materie. Dit probleem is trouwens ook opgedoken op de groep “ge zijt van Mol als ..”. Regelmatig staan er auto’s verkeerd geparkeerd op de stoep van klanten die bij de desbetreffende zaken hun inkopen doen wat resulteert in de belemmering van de doorgaande voetgangers of fietsers welke hierdoor zelfs op de straat moeten stappen om te passeren. Dit vormt een gevaarlijke situatie voor deze passanten zeker omdat we allemaal weten dat deze handelszaken zich bevinden in de buurt van een lagere school. Een aantal gemeenteraden geleden stelden we deze vraag ook over het gevaarlijk en wild parkeren aan het Sluyshof in Sluis. Het is misschien raadzaam en een eventuele oplossing om een brief te sturen naar deze handelszaken om beleefd maar kordaat aan hun klanten erop te wijzen dat het belangrijk is om zowel de veiligheid als de rust in de buurt te vrijwaren. Men kan zelfs gerust een bericht op de ingangdeur van de zaken ophangen om dit te melden. Volgens ons valt dit punt en het voorgaande probleem onder de rubriek veiligheid voor de burger en de fietser, een concept welke door het gemeentebestuur hoog in het vaandel moet worden gedragen.

Foto als bijlage.

 

Raadslid Boeckx (Vl. Belang) zegt dat na een klacht(en) van buurtbewoner(s) wij graag deze vraag willen richten naar de verantwoordelijke voor deze materie. Dit probleem is trouwens ook opgedoken op de groep “ge zijt van Mol als ..”. Regelmatig staan er auto’s verkeerd geparkeerd op de stoep van klanten die bij de desbetreffende zaken hun inkopen doen wat resulteert in de belemmering van de doorgaande voetgangers of fietsers welke hierdoor zelfs op de straat moeten stappen om te passeren. Dit vormt een gevaarlijke situatie voor deze passanten zeker omdat we allemaal weten dat deze handelszaken zich bevinden in de buurt van een lagere school. Een aantal gemeenteraden geleden stelden we deze vraag ook over het gevaarlijk en wild parkeren aan het Sluyshof in Sluis. Het is misschien raadzaam en een eventuele oplossing om een brief te sturen naar deze handelszaken om beleefd maar kordaat aan hun klanten erop te wijzen dat het belangrijk is om zowel de veiligheid als de rust in de buurt te vrijwaren. Men kan zelfs gerust een bericht op de ingangdeur van de zaken ophangen om dit te melden. Volgens ons valt dit punt en het voorgaande probleem onder de rubriek veiligheid voor de burger en de fietser, een concept welke door het gemeentebestuur hoog in het vaandel moet worden gedragen. Foto als bijlage.

Schepen Verbeke (N-VA) antwoordt dat de functie van een wijkagent is om te onderhandelen, om de mensen te sensibiliseren. Dat is niet degene die gaat verbaliseren.  Als men wil verbaliseren gaat men daar andere mensen van de politie moeten langs sturen. Maar men moet ook oppassen dat dit niet als een pestbeleid gaat gepercipieerd worden. Hij begrijpt de bekommernis van het raadslid. Het is daar geen evidente situatie. Het valt op dat om die foto's te nemen het raadslid zelf fout is moeten gaan parkeren.

Raadslid Boeckx zegt dat inderdaad zo is, maar dat zijn 4 pinkers wel op stonden, en hij stond op de rijweg.

Schepen Verbeke wil maar aangeven dat men daar zelfs om een foto te trekken verkeerd moet gaan staan, dus daar zijn niet veel mogelijkheden. De slager heeft een vrij grote privé-parking, maar bij de bakker is dat minder. Men kan wel aan de bakker vragen om een brochure te leggen en de mensen erop te wijzen dat ze niet verkeerd mogen parkeren, maar dan kunnen daar welgeteld 2 auto's staan. In het kader van de rioleringswerken gaat de Kapellestraat heraangelegd worden, en dan gaat men proberen om daar een zo goed mogelijke oplossing voor te geven, maar dat zal sowieso niet gemakkelijk zijn. Het zal geen evidente oefening worden om zowel voetgangers, fietsers als parkerende klanten voldoende ruimte te geven.

Raadslid Boeckx geeft het maar mee zodat men er rekening mee kan houden.

 

Publicatiedatum: 24/03/2020