ZITTING VAN MAANDAG 28 JUNI 2021

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Hans De Groof, Maria Belmans, Frederik Loy, Wendy Soeffers

raadsleden

Servais Verherstraeten, Luc Van Craenendonck, Hans Schoofs, Koen Van Gompel, Paul Vanhoof, Jos Lodewijckx, Tomas Sergooris, Lotte Vreys, Jan Vangheel, Zehra Ünlü, Solange Abbeloos, Ria Melis, Davy Geboers, Hanne Paepen, Anneleen Dom, Els Ceulemans, Maarten Van Camp, Chris Xhenseval, Lander Geyzen, Masha Celen, Bas Van Olmen, Sofie Molenberghs, Koen Boeckx, Nele Van Roey

algemeen directeur

Stefan Hendrix

 

schepen Frederik Loy vervoegt de vergadering vanaf punt 3.

raadslid Nele Van Roey vervoegt de vergadering vanaf punt 10.

 

Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID- NOODHULP VOOR DR CONGO VIA VZW RUGENDO - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeente voorziet in haar begroting jaarlijks € 6.500 voor noodhulp bij rampen of andere noodtoestanden.

 

Op 22 mei 2021 barstte de vulkaan Nyiragongo, ten noorden van het Kivu-meer in het oosten van de DRCongo, totaal onverwacht uit. Lavastromen bereikten de dorpen in de buitenwijken van Goma, een miljoenenstad. De overheid ging over tot verplichte evacuatie van enkele wijken, maar in realiteit vluchtte de meerderheid van de bevolking naar nabijgelegen gebieden. Zo kwamen honderden vluchtelingen terecht op het eiland Idjwi, gelegen in het Kivu-meer. De druk op de families om de extra monden te voeden is enorm zeker in de nasleep van de economische crisis die de Covid-19 pandemie teweeg bracht.

Grote hulporganisaties zijn niet aanwezig op het eiland, enkel kleinere organisaties zoals E.D.I. (partner van de aanvrager Rugendo vzw). Rugendo vzw is lid van de Molse derdewereldraad en al jaren actief in DRCongo via een vaste lokale werking. Ze vragen 3.000 euro noodhulp aan om de getroffen families op Idjwi tijdelijk bij te staan met voedselhulp tot de vluchtelingen veilig terug naar Goma kunnen keren.

De leden van de derde wereldraad zijn gecontacteerd en hebben unaniem een positief advies gegeven voor deze noodhulp aan Rugendo vzw.

 

Juridische gronden

Artikel 23 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt: "Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen als het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door tenminste twee derden van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld".

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de raadsleden akkoord te gaan met de toevoeging en behandeling van een agendapunt bij hoogdringendheid, op vraag van het college van burgemeester en schepenen. Het agendapunt betreft de noodhulp aan slachtoffers van de natuurramp in Congo.

 

Omwille van het acute karakter van deze noodhulp kan dit agendapunt niet uitgesteld worden naar de gemeenteraadszitting van september en dient dit behandeld te worden op gemeenteraad van 28 juni 2021.

 

Aan de stemming over de hoogdringendheid nemen alle aanwezige raadsleden deel.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de raadsleden akkoord te gaan met de toevoeging en de behandeling van een agendapunt bij hoogdringendheid, op vraag van het college van burgemeester en schepenen. Het agendapunt betreft de noodhulp voor DR Congo via vzw Rugendo.

 

Aan de stemming over de hoogdringendheid nemen 31 raadsleden deel.

 

Volgende raadsleden spreken zich uit over de hoogdringendheid en de behandeling van het agendapunt: W. Caeyers, A. Verbeke, L. Heurckmans, H. Valgaeren, H. De Groof, M. Belmans, W. Soeffers, S. Verherstraeten, H. Schoofs, L. Van Craenendonck, P. Van Rompaey, K. Van Gompel, P. Vanhoof, J. Lodewijckx, T. Sergooris, L. Vreys, J. Vangheel, Z. Ünlü, S. Abbeloos, R. Melis, D. Geboers, H. Paepen, A. Dom, M. Van Camp, L. Geyzen, B. Van Olmen, S. Molenberghs, K. Boeckx, C. Xhenseval, E. Ceulemans en M. Celen.

 

Artikel 2

De behandeling van het agendapunt 'Noodhulp - voor DR Congo via vzw Rugendo - goedkeuring' bij hoogdringendheid wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

 

Artikel 3

Het agendapunt wordt besproken als laatste punt van de agenda in de openbare zitting.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 31 MEI 2021 - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeenteraad vergaderde in zitting van 31 mei 2021.

 

De notulen en het verslag van de toegevoegde agenda van deze gemeenteraad werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Juridische gronden

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur overeenkomstig artikelen 277 en 278.

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 33 § 1 van het huishoudelijk reglement - goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 maart 2019 - bepaalt dat de notulen van de gemeenteraad alle besproken onderwerpen vermelden in chronologische volgorde, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.

 

Artikel 34 § 1 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur. 

 

Bijlagen

1)      Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 31 mei 2021

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is verplicht dat de notulen van de vorige gemeenteraad worden goedgekeurd op de eerstvolgende gemeenteraad.