Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID- NOODHULP VOOR DR CONGO VIA VZW RUGENDO - GOEDKEURING

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de raadsleden akkoord te gaan met de toevoeging en de behandeling van een agendapunt bij hoogdringendheid, op vraag van het college van burgemeester en schepenen. 

 

Het agendapunt betreft noodhulp aan slachtoffers van de natuurramp in Congo.

 

Omwille van het acute karakter van deze noodhulp kan dit agendapunt niet uitgesteld worden naar de gemeenteraadszitting van september en dient dit behandeld te worden op gemeenteraad van 28 juni 2021.

 

Akkoord wordt gevraagd met de behandeling van het agendapunt "Noodhulp - voor DR Congo via vzw Rugendo - goedkeuring" bij hoogdringendheid.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 31 MEI 2021 - GOEDKEURING

De notulen van 31 mei 2021 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 31 mei 2021

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

2020 - JAARREKENING - VASTSTELLING EN GOEDKEURING

De jaarrekening 2020 wordt als volgt vastgesteld:

I. Exploitatiebudget (B-A)

4.612.830,13

A. Uitgaven

63.374.724,06

B. Ontvangsten

67.987.554,19

II. Investeringsbudget (B-A)

-7.529.218,82

A. Uitgaven

10.610.955,38

B. Ontvangsten

3.081.736,56

III. Financiering(B-A)

-1.970.185,15

A. Uitgaven

3.456.711,73

B. Ontvangsten

1.486.526,58

IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III)

-4.886.573,84

V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

8.154.903,74

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V)

3.268.329,90

VII. Onbeschikbare gelden (op 31/12)

1.501.962,05

VIII. Beschikbaar budgettair resultaat (VI-VII)

1.766.367,85

 

De balans wordt als volgt vastgesteld:

ACTIEF

PASSIEF

Vlottende activa

15.611.457,88

Schulden

72.227.434,89

Vaste activa

202.385.265,37

Nettoactief

145.769.288,36

Balanstotaal

217.996.723,25

 

 

De staat van opbrengsten en kosten wordt als volgt samengesteld:

I. Kosten

91.515.805,82

II. Opbrengsten

70.454.601,76

III. Overschot van het boekjaar

-21.061.204,06

A. Operationeel overschot

-23.006.097,01

B. Financieel overschot

1.944.892,95

C. Uitzonderlijk tekort

0

 

De autofinancieringsmarge bedraagt 2.394.402,51 euro.

 

Bijlagen:

1)      Jaarrekening 2020

2)      Documentatie bij de jaarrekening

 

Vaststelling van de jaarrekening voor het gedeelte van de gemeente wordt gevraagd.

Goedkeuring van het deel van de jaarrekening zoals vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

SIGNALISATIE - TRACTORSLUIS WEVERSTRAAT - GOEDKEURING

De dienst openbare werken installeerde een tractorsluis in de Weverstraat ter hoogte van de brug. Hierdoor is het gedeelte tussen Ezaart en de Zuiderring N71 enkel nog toegankelijk voor landbouwverkeer, motorfietsen klasse A, fietsers, speed pedelecs en voetgangers.  De geplaatste signalisatie moet gereglementeerd worden.

 

De reglementering van de te plaatsen verkeerstekens valt onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur en is aan de goedkeuring van de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer onderworpen.

De verboden linksaf en rechtsaf staan op de Zuiderring. Deze weg valt onder het beheer van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring aan hen overgemaakt.

 

Bijlage:

1) signalisatieplan

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

OOSTERVENNESTRAAT - WIJZIGEN ROOILIJNPLAN - GOEDKEURING

Voor de Oostervennestraat geldt een rooilijnplan gevestigd bij KB van 2 februari 1929.  Dit rooilijnplan is achterhaald.  Daarom werd er een plan, ‘wijzigend rooilijnplan Oostervennestraat’ opgemaakt.  Dit nieuwe plan bestendigt in grote mate de huidige gebruikstoestand.  Ontworpen rooilijnen die nooit gerealiseerd of toegepast werden, worden nu geregulariseerd, waardoor deze ook niet meer tot conflicten leiden bij het verlenen van omgevingsvergunningen.  Dit nieuwe rooilijnplan geeft meer rechtszekerheid en verbetert de goede ruimtelijke ordening.

 

Bijlagen:

1)      Azaleastraat Anemonenstraat Petuniastraat rooilijn KB 21-04-1955

2)      Kadastraal plan

3)      Leenhofstraat Rooilijn KB 16-04-1963

4)      Oostervennestraat Rooilijn KB 2-02-1929

5)      Oostervennestraat wijzigend rooilijnplan

 

De voorlopige vaststelling van het plan ‘wijzigend rooilijnplan Oostervennestraat’ wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

OMG VK 2020/47 DUINBERGSTRAAT - ZAAK VAN DE WEGEN - GOEDKEURING

Een aanvraag tot het verkavelen van gronden in 13 loten die bestemd zijn voor eengezinswoningen en 1 lot dat bestemd is voor een elektriciteitscabine en de aanleg van een nieuwe wegenis werd ingediend op 16 december 2020.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2020171575.

Kadastraal worden de percelen van de aanvraag omschreven als (afd. 4) sectie F nrs. 1414B, 1416E, 1416C, 1446B en 1447B (Duinbergstraat ). Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 4 februari 2021 tot en met 5 maart 2021 werden er geen bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

Lot W, een deel grond met een oppervlakte van 2.942,23 m² gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein gelijfd.  Het betreft de wegenis, een infiltratiebekken en een groene speelruimte.

In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een effectief gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd.

Conform het voorgesteld opmetingsplan van het studiebureau GOEN dient daartoe lot W met een oppervlakte van 2.942,23 m² te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

 

Bijlagen:

1) Verkavelingsplan

2) Rooilijnplan

 

Goedkeuring van de gemeenteraad voor de inlijving van lot W met een oppervlakte van 2.942,23 m² in het openbaar domein wordt gevraagd.  De oppervlakte omvat de wegenis, een infiltratiebekken en een groen speelplein.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

VERKAVELING DUINBERGSTRAAT - TECHNISCH DOSSIER M.B.T. WEGENIS-, RIOLERINGS- EN OMGEVINGSWERKEN EN KOSTENRAMINGEN - GOEDKEURING

Goen Studiebureau, Massemsesteenweg 1-3 in 9230 Wetteren, heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van enkele percelen in 13 bouwkavels, waarvan 10 voor halfopen bebouwing en 3 voor open bebouwing, en de aanleg van een nieuwe wegenis.

 

Deze aanvraag heeft betrekking op de percelen gelegen in Mol, 4de afdeling, sectie F, perceelnummers 1414/B, 1416/C, 1416/E, 1446/B en 1447/B.

 

Het geraamde bedrag voor de verkaveling bedraagt € 357.491,06 (incl. btw).

 

Volgende kostenramingen werden door de nutsmaatschappijen ingediend voor de verkaveling Duinbergstraat, ten laste van de verkavelaar:

       Fluvius: aanleg LS-net, openbaar verlichtingsnet, gasnet, leveren en plaatsen en aansluiten openbare verlichtingspalen en armaturen: € 32.873,09 (incl. btw).

       Telenet: netaanleg: € 3.604,38 (excl. btw).

       Pidpa: aanleg drinkwaternet: € 12.133,70.

 

Bijlagen:

1)      Addendum B25

2)      Advies AWV

3)      Advies Pidpa

4)      Algemene raming

5)      Archeologie Landschappelijke boringen

6)      Archeologie Ontvangstbevestiging

7)      Archeologie Programma van maatregelen

8)      Archeologie Verslag van resultaten

9)      Belofte grondafstand plan

10)  Bijzonder bestek Mol

11)  Fluvius offerte

12)  Fluvius plan

13)  Grondverzet Conformverklaring

14)  Grondverzet GMO

15)  Grondverzet TV

16)  Hydraulische toelichting afvoer Mol

17)  Infiltratierapport

18)  Meetstaat Mol

19)  Motivatienota

20)  Ondertekende overeenkomst Peeters-Cuypers-Van Roey

21)  Ondertekende overeenkomst verkaveling Duinbergstraat Mol

22)  Pidpa offerte

23)  Pidpa ontwerpschets D-25-286

24)  Plan BA_Openbaar domein_D_N_01_Kunstwerken

25)  Plan BA_Openbaar domein_D_N_01_Kunstwerken-aangepast

26)  Plan BA_Openbaar domein_D_N_02_Modeldwarsprofielen

27)  Plan BA_Openbaar domein_D_N_02_Modeldwarsprofielen-aangepast

28)  Plan BA_Openbaar domein_D_N_03_Snedes wadi

29)  Plan BA_Openbaar domein_IB_N_Brandweerplan

30)  Plan BA_Openbaar domein_P_B_01_Bestaande toestand

31)  Plan BA_Openbaar domein_P_N_01_Grondplan wegenis en riolering

32)  Plan BA_Openbaar domein_P_N_01_Grondplan wegenis en riolering-aangepast

33)  Plan BA_Openbaar domein_P_N_02_Ontwerphoogtes

34)  Plan BA_Openbaar domein_PRD_N_01_Dwarsprofielen

35)  Plan BA_Openbaar domein_PRL_N_01_Lengteprofielen

36)  Plan VA_L_B_Legende bestaand

37)  Plan VA_L_N_Legende ontwerp

38)  Plan VA_VP_N_Verkavelingsplan

39)  Pompput DWA-aangepast

40)  Rooilijnplan

41)  Stedenbouwkundige voorschriften

42)  Telenet offerte

43)  Waterstanden Duinbergstraat Mol 25-3-2020

 

Goedkeuring wordt gevraagd van:

       ontwerp aanleg wegenis-, riolerings- en omgevingswerken

       raming aanleg verkaveling

       kostenramingen:

         Fluvius

         Telenet

         Pidpa

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

OMG 2020/564 - ZAAK VAN DE WEGEN, BUURTWEG, ROOILIJNPLAN - GOEDKEURING

Omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door Pidpa OPDRAVER met als contactadres Desguinlei 246, 2018 Antwerpen werd op 15 december 2020 ontvangen.

De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen te Mol, Diepestraat 39, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nrs. 540R, 566B, 568Y2, 1374X, 1411, 1413, 1414B, 1414A, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419A, 1419B, 1420, 1426M, 1427, 1428A, 1429, 1430, 1439, 1826, 1827, 1828, 1829A, 1830B, 1831C, 1832C, 1834D, 2191C, 2193E, 2193F, 2193C, 526B, 528G, 536H, 537G, 540T, 540S, 541L, 546M, 557A, 565F, 566H, 567G, 1370L, 1371H, 1371K, 1382V, 1385K, 1386F, 1424A, 1424B en 1426D.

Het betreft een aanvraag voor het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel, het rooien van bomen en de herinrichting van het bestaande weginfrastructuur te Diepestraat, Sint-Bernardusstraat en Hooibergen, het aanleggen van een infiltratie- en buffergracht voor hemelwater, het aanleggen van een wandelpad/dienstwegje in halfverharding, het vestigen van een rooilijnplan en het ruimen en profileren van de Kleine Nete.

 

Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van 20 mei 2021 tot en met 18 juni 2021.

Er werd 1 bezwaarschrift ingediend.

Dit bezwaarschrift handelt over de plaatsing van betonnen stootbanden aan de parking voor de parochiezaal.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voor de omgevingsvergunningsaanvraag de zaak van de wegen, buurtweg en rooilijnplan goed te keuren.

 

Bijlagen:

1) Rooilijnplan

2) Overzichtsplan

3) Verworven gronden Sluis deel 7.1

4) Verworven gronden Sluis deel 7.2

5) bezwaarschrift

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

2021NR29 WEG-EN RIOLERINGSWERKEN DIEPESTRAAT - SINT-BERNARDUSSTRAAT - HOOIBERGEN - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

Omschrijving opdracht

Weg- en rioleringswerken in Sluis: Diepestraat - Sint-Bernardusstraat - Hooibergen

Gunningswijze

openbare procedure

Budget

22400007/020002-INVESTERING-U (actieplan 1/5) (actie 1/5/2)

Raming

€ 1.895.695,37 excl. btw of € 1.988.443,23 incl. btw

 

De ontwerpopdracht voor de opdracht “Weg- en rioleringswerken Diepestraat - Sint-Bernardusstraat - Hooibergen” werd gegund aan Sweco Belgium nv, KBO nr. BE 0405647664, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel.

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2021NR29 / K-10-015 opgesteld door de ontwerper, Sweco Belgium nv, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel.

 

De uitgave voor deze opdracht in totaliteit wordt geraamd op € 1.895.695,37 excl. btw of € 1.988.443,23 incl. btw, waarvan € 441.656,47 excl. btw of € 534.404,33 incl. 21% btw ten laste van gemeente Mol.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

De effectieve aanbesteding start pas na het verkrijgen van de omgevingsvergunning.  De procedure is momenteel nog lopende.

 

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Pidpa de procedure zal voeren en in naam van gemeente Mol bij de gunning van de opdracht zal optreden.

 

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

 

Leidend ambtenaar Jesper Vanhoof verleende gunstig advies.

 

Bijlagen:

1) Bijzonder bestek

2) Raming van de opdracht

3) Plannen

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

2021KB34 RAAMOVEREENKOMST OPMAAK STEDENBOUWKUNDIGE ONTWERPEN EN MASTERPLANNEN - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

Omschrijving opdracht

Dit bestek beschrijft de procedure om een raamovereenkomst met een ontwerpteam te sluiten voor de opmaak van stedenbouwkundige ontwerpen, masterplannen, richtlijnen en visies.

 

De raamovereenkomst wordt gesloten voor 2 jaar. De opdracht kan maximaal eenmaal stilzwijgend verlengd worden voor een periode van 2 jaar.

Gunningswijze

Openbare procedure

Budget

61310030/060005 (actieplan 3/1) (actie 3/1/2)

Raming

€ 400.000,00 excl. btw of € 484.000,00 incl. 21 % btw voor 4 jaar

 

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst opmaak stedenbouwkundige ontwerpen en masterplannen” werd een bestek met nr. 2021KB34 opgesteld door afdeling omgeving.

 

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

* Basisopdracht (Raamovereenkomst opmaak stedenbouwkundige ontwerpen en masterplannen), raming: € 200.000,00 excl. btw of € 242.000,00 incl. 21 % btw voor twee jaar;

* Verlenging 1 (Raamovereenkomst opmaak stedenbouwkundige ontwerpen en masterplannen), raming: € 200.000,00 excl. btw of € 242.000,00 incl. 21 % btw voor twee jaar.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 400.000,00 excl. btw of € 484.000,00 incl. 21 % btw voor 4 jaar.

 

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 24 maanden en kan verlengd worden voor nog eens 24 maanden.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

 

Bijlage:

1) bestek

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

2021NR30 WEG- EN RIOLERINGSWERKEN CENTRUM WEST - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

Omschrijving opdracht

Weg- en rioleringswerken Centrum West, namelijk in Collegestraat, Gasstraat, Gasthuisstraat, Vennestraat, Schansstraat, Asstraat, Sint-Pieterstraat, verbindingsstraat (tussen Gasstraat en Vennestraat) en Edmond van Hoofstraat.

 

Volgende fasering is van toepassing:

· F1: de werken in Collegestraat (zuid), tussen Markt en Vennestraat.

· F2: de werken in de Vennestraat, Schansstraat, de sequentiële uitvoering van werken in het verbindingsstraatje (tussen Gasstraat en Vennestraat) en in Collegestraat (mid).

· F3: de werken in Collegestraat (noord), tussen Gasthuisstraat en Jakob Smitslaan.

· F4: de werken in Gasstraat en de sequentiële uitvoering van werken in de aanpalende zijstraat (Asstraat).

· F5: de werken in Sint-Pieterstraat en Edmond Vanhoofstraat.

Gunningswijze

openbare procedure

Budget

22400007/020023-IP1/1/3 (actieplan 1/1) (actie 1/1/3)

Raming

€ 5.728.071,45 excl. btw of € 6.026.133,47 incl. btw

 

De ontwerpopdracht voor de opdracht “Weg- en rioleringswerken Centrum West” werd gegund aan Arcadis Belgium - vestiging Antwerpen, Borsbeeksebrug 22 te 2600 Antwerpen - Berchem.

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2021NR30 / K-09-075 opgesteld door de ontwerper, Arcadis Belgium - vestiging Antwerpen, Borsbeeksebrug 22 te 2600 Antwerpen - Berchem.

 

De uitgave voor deze opdracht in totaliteit wordt geraamd op € 5.728.071,45 excl. btw of € 6.026.133,47 incl. btw, waarvan € 1.419.342,95 excl. btw of € 1.717.404,97 incl. 21% btw ten laste van gemeente Mol, € 1.479.721,69 excl. btw ten laste van Fluvius en het geraamd saldo van € 2.829.006,81 ten laste van Pidpa.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

 

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Pidpa de procedure zal voeren en in naam van gemeente Mol en Fluvius System Operator bij de gunning van de opdracht zal optreden.

 

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

 

Leidend ambtenaar Jesper Vanhoof verleende gunstig advies.

 

Bijlagen:

1) Bijzonder bestek deel 1

2) Bijzonder bestek deel 2a technische specificaties

3) Bijzonder bestek deel 2b Fluvius

4) Raming

5) Plannen

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

ROZENBERG/LICHTSTOETSTRAAT - AFSLUITEN OVEREENKOMST INFRASTRUCTUURWERKEN BOUWPROJECT, AANLEG PARKING EN KOSTENRAMING - GOEDKEURING

Het college van burgemeester en schepenen leverde in zitting van 9 mei 2018 een stedenbouwkundige vergunning af voor het bouwen van een appartementsgebouw met 18 wooneenheden en 1 handelsruimte.  In deze vergunning werd de heraanleg van de 16 openbare parkeerplaatsen mee opgenomen.

 

Met betrekking tot de aanleg van deze parking werd er een "Overeenkomst infrastructuurwerken bouwproject Rozenberg/Lichtstoetstraat" opgesteld.  In deze overeenkomst leggen de ontwikkelaar, Vanhout projects nv, en het gemeentebestuur van Mol met wederzijdse afspraken vast hoe de geplande infrastructuurwerken van een terrein dat gelegen is aan Lichtstoetstraat 7 en Rozenberg 113, met heraanleg van 16 openbare parkeerplaatsen, dienen te worden uitgevoerd.

 

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

Alle kosten verbonden aan de infrastructuurwerken bouwproject Rozenberg/Lichtstoetstraat, geraamd op € 33.964,70 (incl. btw) vallen ten laste van de aanvrager.

 

Bijlagen:

1)      Grondplan

2)      Meetstaat

3)      Overeenkomst

4)      Raming

5)      Technisch bestek

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

HEIPAD - AANKOOP PERCEELDELEN FIETSPAD - GOEDKEURING

In het kader van het infrastructuurproject Vijverstraat, Kersenlaan en Perenlaan wordt er langs het fietspad Heipad een bufferbekken aangelegd voor het vertraagd lozen van het hemelwater in de Molse Nete.

De gemeenteraad keurde op 22 maart 2021 hiervoor een samenwerkingsovereenkomst goed met Natuurpunt.  De gemeente zou de rechten verwerven van de perceeldelen langs de Oude Nete om hier een verhoogd fietspad te kunnen realiseren.  Om dit te realiseren werd met de eigenaar van 3 percelen een akkoord bereikt voor het aankopen van 3a06ca van zijn percelen.

 

De voorwaarden van deze aankoop werden opgenomen in de ontwerpakte opgesteld door Atlas-notarissen.

 

Bijlagen:

1)      Afbakeningsplan

2)      Kadastraal plan 1666B en 1668E en 1668F

3)      Kadastrale legger

4)      Ontwerpakte

5)      Ovam blanco sectie F nr 1666B 2021.04.21

6)      Ovam blanco sectie F nr 1668E 2021.04.21

7)      Ovam blanco sectie F nr 1668F 2021.04.21

8)      Schattingsverslag

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

SINT-ODRADASTRAAT - VESTIGING VAN ERFDIENSTBAARHEID ONDERGRONDSE LEIDING - GOEDKEURING

Pidpa en het gemeentebestuur van Mol gaan het grachtenstelsel in Mol-Millegem, omgeving Sint-Odradastraat-Bosduifstraat-Merelstraat optimaliseren, om de hemelwaterafvoer te verbeteren.  Het regenwater zal afgevoerd worden via perceel gelegen in Mol-Millegem, kadastraal gekend als 3de afdeling, sectie E, nr. 1542E-P0000.

 

De erfdienstbaarheid zal worden uitgeoefend over een breedte van drie meter gelegen op en tegen de zuidwestrand van het perceel gelegen in Mol-Millegem, kadastraal gekend als 3de afdeling, sectie E, nr. 1542E-P0000.  Met de eigenaars van dit perceel werd op 31 oktober 2017 een "overeenkomst vestiging erfdienstbaarheid ondergrondse leiding" afgesloten.

 

Atlas notarissen uit Mol stelde een ontwerpakte vestiging erfdienstbaarheid op.

 

Bijlagen:

1)      Compromis Ruverba

2)      Kadastraal plan 1542E

3)      Kadastraal plan E1525C4

4)      Kadastraal plan E1525C5

5)      Kadastrale legger

6)      Metingsplan Jo Schoeters

7)      Ontwerpakte

8)      Ovam blanco sectie E nr 1525C004 210121

9)      Ovam blanco sectie E nr 1525C005 210121

10)  Ovam blanco sectie E nr 1542E 210121

11)  Stedenbouwkundig uittreksel

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

PROTOCOL - ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING NAAR GEMEENTE MOL - GOEDKEURING

In juli 2020 schreef de Vlaamse overheid samen met het Europees fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) een projectoproep uit voor lokale besturen om proeftuinen (proefprojecten) ‘sociale netwerken en participatie’ voor nieuwkomers uit te werken.

 

Mol diende met BALDEMORE een project in. Dit project werd, naast 25 andere projecten in Vlaanderen, geselecteerd.

 

De proefprojecten (proeftuinen) zijn gestart op 1 januari 2021 en lopen tot en met juni 2022. 

 

Het huidige inburgeringstraject bestaat uit 3 pijlers:

 het volgen van lessen Nederlands

 maatschappelijke oriëntatie (MO)

 economische zelfredzaamheid (begeleiding naar werk, studie)

 

Vanaf januari 2022 wordt het inburgeringstraject uitgebreid met een 4e  pijler namelijk ‘Sociale Netwerking en Participatie’. De inburgeraar krijgt een bijkomend participatietraject van 40 uur, op maat, om zijn sociaal netwerk en participatie te versterken via deelname aan één of meerdere van deze trajecten:

 

• traject 1: buddyproject

• traject 2: kennismakingstage bij een bedrijf, vereniging, organisatie of lokaal bestuur

• traject 3: toeleiding traject in het vrijwilligerswerk

• traject 4: alternatief traject (met aantoonbare meerwaarde) bvb een taalstage, kennismakingstraject in jeugd-of sportvereniging, etc.

 

De inburgeraars worden onder andere door de trajectbegeleiders van het Agentschap toegeleid naar het lokale bestuur voor de 4e pijler.  Als mensen worden toegeleid of doorverwezen, gaat dit steeds gepaard met het uitwisselen van (persoons)gegevens.

 

De elektronische mededeling / uitwisseling van de persoonsgegevens van de inburgeraar moet wel gebeuren op een manier die rechtsmatig is en in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel GDPR, General Data Protection Regulation).

 

Om ervoor te zorgen dat elektronische persoonsgegevensuitwisseling tussen het Agentschap Integratie en Inburgering en het lokaal bestuur dat deelneemt aan de proeftuinen 4e pijler op een rechtmatige manier kan plaatsvinden, is het afsluiten van een protocol nodig.

 

De DPO (data protection officer) verleende advies.

 

Bijlagen:

1)      ontwerp-protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Integratie en Inburgering naar gemeente Mol

2)      advies DPO gemeente Mol

 

Goedkeuring protocol wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

STRATEGISCH VEILIGHEIDS-EN PREVENTIEPLAN 2021 - VERLENGING - GOEDKEURING

De gemeente Mol heeft een overeenkomst met het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. Het huidige plan werd door de gemeenteraad in zitting van 23 maart 2020 goedgekeurd voor de periode 2018-2020.

 

Er wordt voorgesteld om het huidige Strategisch Veiligheids- en Preventieplan, zonder wijzigingen, te verlengen tot en met 31 december 2021.

 

Bijlage:

1) Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2021

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

POLITIEVERORDENING  - OPHEFFING BURGEMEESTERBESLUIT VAN 26-08-2020 HOUDENDE VERPLICHTING TOT HET DRAGEN VAN MONDMASKERS - BEKRACHTIGING

Op 8 juni 2021 besloot de burgemeester dat het besluit van de burgemeester van 26 augustus 2020 in verband met de verplichting tot het dragen van mondmaskers diende te worden opgeheven.

 

De politieverordening van 8 juni 2021 dient in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad te worden bekrachtigd.

 

Bijlage:

1) besluit van de burgemeester van 8 juni 2021

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 8 juni 2021 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

INTERLOKALE VERENIGING ONDERWIJS BALEN-DESSEL-MOL - JAARLIJKS EVALUATIEVERSLAG 2020 - GOEDKEURING

In zitting van 19 november 2018 werd de interlokale vereniging Onderwijs Balen-Dessel-Mol in het leven geroepen in functie van de samenwerking tussen de gemeenten Balen, Dessel en Mol voor de gemeentelijke academie voor muziek en woord en de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten.

 

Zoals bepaald in de statuten wordt het jaarlijks evaluatieverslag van de interlokale vereniging ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden.

 

Het beheerscomité van de interlokale vereniging keurde het jaarlijks evaluatieverslag goed in zitting van 28 april 2021.

 

Bijlagen:

1)      Interlokale vereniging Onderwijs Balen-Dessel-Mol - Beheerscomité

2)      Interlokale vereniging Onderwijs Balen-Dessel-Mol - jaarlijks evaluatieverslag 2020

 

Goedkeuring van het jaarlijks evaluatieverslag 2020 van de interlokale vereniging onderwijs Balen Dessel Mol wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

INSTAPLESTIJDEN - RECHTZETTING HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 19 APRIL 2021 (GBS ALLES KIDS) - GOEDKEURING

In zitting van 31 mei 2021 stelde de gemeenteraad de lestijden vanaf de instapdatum van 19 april 2021 vast op 4 lestijden in het ambt van kleuteronderwijzer aan gbs Alles Kids, Pastoor Vaesstraat 24.

 

Aan gbs Alles Kids werd een kleuter uitgeschreven met terugwerkende kracht vanaf 19 april 2021. Op de instapdatum van 19 april 2021 waren er 73 kleuters in plaats van 74 kleuters ingeschreven.

Dat zijn 13 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Dit geeft een uitbreiding van 13 lestijden.

Hiervan werden 10 lestijden ingericht op de instapdatum van 22 februari 2021. Vanaf instapdatum 19 april 2021 worden nog 3 lestijden ingericht.

 

Goedkeuring voor de rechtzetting wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 17 MEI 2021 (GBS ALLES KIDS) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) Alles Kids, Pastoor Vaesstraat 24, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2020-2021:

       88 lestijden

       6 SES-lestijden

 

In zitting van 22 maart 2021 stelde de gemeenteraad de lestijden vanaf de instapdatum van 22 februari 2021 vast op 10 lestijden en in huidige zitting op 3 lestijden vanaf de instapdatum van 19 april 2021 in het ambt van kleuteronderwijzer aan gbs Alles Kids.

 

In gbs Alles Kids zijn 74 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 17 mei 2021. Dat zijn 14 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen.

Dit geeft een uitbreiding van 14 lestijden. Hiervan werden reeds 10 lestijden ingericht op instapdatum 22 februari 2021 en 3 lestijden op instapdatum 19 april 2021.

Vanaf de instapdatum 17 mei 2021 wordt bijkomend nog 1 lestijd ingericht.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 17 MEI 2021 (GBS MOZAWIEK) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) Mozawiek, Schoolstraat 3, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2020-2021:

       234 lestijden

       13 SES-lestijden

 

In zitting van 31 mei 2021 stelde de gemeenteraad de lestijden vanaf de instapdatum van 19 april 2021 vast op 2 lestijden in het ambt van kleuteronderwijzer aan gbs Mozawiek.

 

In gbs Mozawiek zijn 178 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 17 mei 2021. Dat zijn 5 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen.

Dit geeft een uitbreiding van 5 lestijden. Hiervan werden reeds 2 lestijden ingericht op instapdatum 19 april 2021.

Vanaf instapdatum 17 mei 2021 worden er 3 lestijden ingericht.

 

Omwille van een tekort aan beschikbare kleuteronderwijzers worden een deel van de lestijden omgezet naar uren kinderverzorging:

1/24 lestijd kleuteronderwijzer komt volgens het omzettingsmodel overeen met 2/32 kinderverzorging.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 17 MEI 2021 (GBS DE ZANDLOPER) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) De Zandloper, Gemeenteheistraat 1, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2020-2021:

       158 lestijden

       8 SES-lestijden

 

In zitting van 22 maart 2021 stelde de gemeenteraad de lestijden vanaf de instapdatum van 22 februari 2021 vast op 2 lestijden en in zitting van 31 mei 2021 op 4 lestijden vanaf de instapdatum van 19 april 2021 in het ambt van kleuteronderwijzer aan gbs De Zandloper.

 

In gbs De Zandloper zijn 132 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 17 mei 2021. Dat zijn 10 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Dit geeft een uitbreiding van 10 lestijden. Hiervan werden reeds 2 lestijden ingericht op instapdatum 22 februari 2021 en 4 lestijden op instapdatum 19 april 2021.

Vanaf de instapdatum 17 mei 2021 worden nog 4 extra lestijden ingericht.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

SCHOOLREGLEMENT GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN - AANPASSING - GOEDKEURING

Het schoolreglement regelt de betrekkingen tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen en wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter beschikking gesteld (op papier of via elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

 

Het schoolreglement moet tenminste uit het studie-, het orde- en het tuchtreglement bestaan.

 

Ingevolge gewijzigde regelgeving zijn wijzigingen aan het schoolreglement noodzakelijk en is het huidige schoolreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2020, aan actualisatie toe.

 

Bijlagen:

1)      adviezen schoolraden 7 juni 2021

2)      schoolbrochure en schoolreglement gemeentelijk basisonderwijs - schooljaar 2021-2022

(met gemarkeerde wijzigingen)

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

SCHOOLREGLEMENT GIBBO GALBERGEN - AANPASSING - GOEDKEURING

Het schoolbestuur regelt de betrekkingen tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen en wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter beschikking gesteld (op papier of via elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

 

Het schoolreglement moet tenminste uit het studie-, het orde- en het tuchtreglement bestaan.

 

Ingevolge gewijzigde regelgeving zijn wijzigingen aan het schoolreglement van GIBBO Galbergen noodzakelijk en is het huidige schoolreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2020, aan actualisatie toe.

 

Bijlagen:

1)      advies schoolraad GIBBO Galbergen 7 juni 2021

2)      Schoolreglement GIBBO Galbergen - schooljaar 2021-2022

(met gemarkeerde wijzigingen)

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

SCHOOLREGLEMENT SAIGO STERRENBOS - AANPASSING - GOEDKEURING

Het schoolreglement regelt de betrekkingen tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen en wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter beschikking gesteld (op papier of via elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

 

Het schoolreglement moet tenminste uit het studie-, het orde- en het tuchtreglement bestaan.

 

Ingevolge gewijzigde regelgeving zijn wijzigingen- aan het schoolreglement van SAIGO Sterrenbos noodzakelijk en is het huidige schoolreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2020, aan actualisatie toe.

 

Bijlagen:

1) Advies schoolraad 7/6/2021

2) Schoolreglement SAIGO Sterrenbos met gemarkeerde wijzigingen

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

NOODHULP - VOOR DR CONGO VIA VZW RUGENDO - GOEDKEURING

De gemeente voorziet in haar begroting jaarlijks € 6.500 voor noodhulp bij rampen of andere noodtoestanden.

Op 22 mei 2021 barstte de vulkaan Nyiragongo, ten noorden van het Kivu-meer in het oosten van de DRCongo, totaal onverwacht uit. Lavastromen bereikten de dorpen in de buitenwijken van Goma, een miljoenenstad. De overheid ging over tot verplichte evacuatie van enkele wijken, maar in realiteit vluchtte de meerderheid van de bevolking naar nabijgelegen gebieden. Zo kwamen honderden vluchtelingen terecht op het eiland Idjwi, gelegen in het Kivu-meer. De druk op de families om de extra monden te voeden is enorm zeker in de nasleep van de economische crisis die de Covid-19 pandemie teweeg bracht.

 

Grote hulporganisaties zijn niet aanwezig op het eiland, enkel kleinere organisaties zoals E.D.I (partner van de aanvrager Rugendo vzw). Rugendo vzw is lid van de Molse derdewereldraad en al jaren actief in DRCongo via een vaste lokale werking. Ze vragen 3.000 euro noodhulp aan om de getroffen families op Idjwi tijdelijk bij te staan met voedselhulp tot de vluchtelingen veilig terug naar Goma kunnen keren.

 

De leden van de derde wereldraad zijn gecontacteerd en hebben unaniem een positief advies gegeven voor deze noodhulp aan Rugendo vzw.

 

Bijlagen:

1) aanvraag noodhulp Rugendo vzw - vulkaanuitbarsting

2) advies derde wereldraad

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

FIETSOSTRADE (Vooruit - Paul Vanhoof)

Nu de fietsostrade richting Geel in volle gebruik is en de eerste werken plaats vinden voor de fietsostrade richting Balen, willen we graag volgende vragen/voorstellen neerleggen:

1) Het kruispunt Rozenberg-Ginderbuiten-Leenhofstraat-Charel Coolspad blijft een zwarte vlek op het parcours van de fietsostrade. Recente ongevallenstatistieken bewijzen dat. Welke vooruitgang werd de voorbije maanden gemaakt om dit kruispunt aan te pakken? De woning op de hoek van Rozenberg-Charel Coolspad stond een tijd te koop. Is er overwogen om deze woning aan te kopen? Voor een meer verkeersveilige inrichting van het kruispunt was dit een grote meerwaarde geweest.

2) Het zou tevens een grote meerwaarde zijn indien er een aantakking op de fietsostrade zou komen vanuit het gehucht Gompel. Dit zou kunnen via Gompel Hoeve of de Kapellekensdreef. Wat is de stand van zaken hier?

3) Op het traject Merelstraat tot in Geel is er een structureel probleem met de verlichtingspalen. Er was voorzien dat de verlichting werd overgedragen van de Provincie Antwerpen naar de gemeente Mol. Wat is de stand van zaken? Wordt (na de bevoegdheidsoverdracht van de OV aan Fluvius) de verlichting rechtstreeks aan Fluvius over gedragen?

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

ONDERHOUDSWERKEN ZUIDERRING (Vooruit - Tomas Sergooris)

De afgelopen maand voerde AWV weer her en der dringende herstellingswerken uit aan de Zuiderring ter hoogte van Rauw. Ook zorgde de warmte van afgelopen weken opnieuw voor betonplaten die omhoog kwamen met de nodige extra geluidsoverlast tot gevolg. In een vorige bespreking rond dit onderwerp vertelde het CBS dat men bij Vlaanderen zou pleiten voor een vervroeging van het structureel onderhoud én heraanleg met fluisterasfalt. Wat is de stand van zaken op dit vlak?

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

SCHOOLOMGEVINGEN (Vooruit - Tomas Sergooris)

De vakantie staat voor de deur en dan zou dit wel eens de laatste gemeenteraad voor 1 september kunnen zijn. Iedere ouder en grootouder is begaan met de veiligheid van schoolomgevingen. Ook het gemeentebestuur stelt in het goedgekeurde meerjarenplan dat via een SWOT-analyse alle 25 schoolomgevingen in kaart zullen worden gebracht en dat er de ambitie is om elk jaar de verkeersveiligheid in drie schoolomgevingen structureel aan te pakken.

1) Wat is de stand van zaken? Welke schoolomgevingen zijn er aangepakt en welke staan er de komende maanden prioritair op? Worden er nog ingrepen verwacht voor 1 september?

2) Het verkeer wordt drukker en het valt op dat meer en meer zware bestelwagen en vrachtwagens voor onveilige situaties zorgen. Om specifiek zwaar vrachtverkeer aan scholen te weren zou je ook verplicht venstertijden kunnen opleggen. Is dit een optie die overwogen wordt (eventueel in samenspraak met AWV)? Zijn er schoolomgevingen waar schoolstraten overwogen worden?

3) De lokale overheden, de Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA ontwikkelden het Charter Werftransport. Met dit initiatief kunnen gemeenten en de bouwsector samen bijdragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken. Een intentieverklaring, maar ook een mogelijke verplichting bij het aanbesteden van openbare werven. Onze gemeente ondertekende dit charter (nog) niet. Wat is hier de reden voor?

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

CONTROLE SUBSIDIES (Vlaams Belang - Nele Van Roey)

Hoe is de situatie i.v.m. het aanvragen van subsidies in onze gemeente en de goedkeuring hiervan? Is er controle die uitgevoerd wordt op de verdere afhandeling hiervan, zoals opvolging door de gemeente hoe deze subsidies door de organisaties gebruikt worden?

Wij zijn totaal niet tegen subsidies maar de realiteit leert ons dat deze niet steeds op de juiste manier ingezet worden.

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

MONDELINGE VRAAG: STAND VAN ZAKEN N110 (Vlaams Belang - Nele Van Roey)

Jaren geleden werden er plannen gemaakt om de N110 te ontlasten van zwaar verkeer. De gemeente Meerhout wil een stuk overnemen van het Vlaams Gewest, om vervolgens een tonnagebeperking in te voeren, waardoor de duizenden dagelijkse vrachtwagens een andere route zouden moeten nemen.Maar ook Mol en Balen-Olmen zijn onder andere betrokken partij in de plannen, aangezien het afsluiten van de N110 in Meerhout voor zwaar verkeer gevolgen zal hebben voor de verkeersdrukte in beide gemeenten. De N110 loopt bovendien een stukje door Balen en een groot stuk over grondgebied Mol.

1. Wat is de stand van zaken in dit dossier?

2. Wie is allemaal betrokken partij in dit dossier?

3. Wanneer vond het laatste overleg plaats inzake dit dossier?

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

RIOLERINGSWERKEN EZAART (Open VLD+ - Hans Schoofs)

Na een eerdere melding op de gemeenteraad van mei blijven de klachten met betrekking tot de afwerking van de riolerings- en wegenwerken aanhouden. Ook de riolering heeft bij de recente wolkbreuken de hoeveelheid water niet kunnen slikken met als gevolg dat tal van kelder onderliep. Welke maatregelen stelt het bestuur in het vooruitzicht om tegemoet te komen aan de talrijke klachten?

 

 

Publicatiedatum: 23/06/2021