ZITTING VAN MAANDAG 27 JULI 2020

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Frederik Loy, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

raadsleden

Servais Verherstraeten, Luc Van Craenendonck, Hans Schoofs, Koen Van Gompel, Paul Vanhoof, Jos Lodewijckx, Tomas Sergooris, Lotte Vreys, Jan Vangheel, Zehra Ünlü, Solange Abbeloos, Ria Melis, Davy Geboers, Hanne Paepen, Anneleen Dom, Els Ceulemans, Maarten Van Camp, Chris Xhenseval, Lander Geyzen, Masha Celen, Bas Van Olmen, Sofie Molenberghs, Koen Boeckx, Sonja Geysen

wnd algemeen directeur

Joke Lievens

Verontschuldigd:

schepen

Hilde Valgaeren

algemeen directeur

Stefan Hendrix

 

schepen Andreas Verbeke verlaat de vergadering vanaf punt 5.

 

Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID - BEKRACHTIGING POLITIEVERORDENINGEN - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Op 24 juli 2020 werd volgende politieverordening door de burgemeester getroffen:

 

- politieverordening - verplichting tot het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen en verbod extra animatie horecagelegenheden - goedkeuring

 

Op 25 juli 2020 werd volgende politieverordening getroffen:

 

- politieverordening - verkleinen van de sociale bubbel, samenscholingsverbod, invoeren van een registratieverplichting, verplichting tot het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen en verbod extra animatie horecagelegenheden - goedkeuring

 

Juridische gronden

Artikel 23 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt: "Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen als het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door tenminste twee derden van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld".

 

Bijlagen

1) besluit van de burgemeester van 24 juli 2020

2) besluit van de burgemeester van 25 juli 2020

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Op 24 juli 2020 en op 25 juli 2020 heeft de burgemeester politieverordeningen getroffen.

 

Deze besluiten zijn slechts geldig mits de bekrachtiging op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Aangezien de agenda van de gemeenteraad reeds verstuurd was op het ogenblik dat de burgemeester deze besluiten trof, dienen deze punten bij spoedeisendheid te worden behandeld.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de raadsleden akkoord te gaan met de toevoeging en de behandeling van volgende agendapunten bij hoogdringendheid:

 

- politieverordening - verplichting tot het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen en verbod extra animatie horecagelegenheden - bekachtiging

 

- politieverordening - verkleinen van de sociale bubbel, samenscholingsverbod, invoeren van een registratieverplichting, verplichting tot het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen en verbod extra animatie horecagelegenheden - bekrachtiging

 

Aan de stemming over de hoogdringendheid nemen 32 raadsleden deel.

 

Volgende raadsleden spreken zich uit over de hoogdringendheid en de behandeling van het agendapunt: W. Caeyers, A. Verbeke, L. Heurckmans, F. Loy, H. De Groof, M. Belmans, W. Soeffers, S. Verherstraeten, H. Schoofs, L. Van Craenendonck, P. Van Rompaey, K. Van Gompel, P. Vanhoof, J. Lodewijckx, T. Sergooris, L. Vreys, J. Vangheel, Z. Ünlü, S. Abbeloos, R. Melis, D. Geboers, H. Paepen, A. Dom, M. Van Camp, L. Geyzen, B. Van Olmen, S. Molenberghs, K. Boeckx, C. Xhenseval, E. Ceulemans, M. Celen en S. Geysen.

 

Artikel 2

De behandeling van de agendapunten:

- politieverordening - verplichting tot het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen en verbod extra animatie horecagelegenheden - bekrachtiging

 

- politieverordening - verkleinen van de sociale bubbel, samenscholingsverbod, invoeren van een registratieverplichting, verplichting tot het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen en verbod extra animatie horecagelegenheden - bekrachtiging

 

wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

 

Artikel 3

De agendapunten worden besproken als laatste punten van de agenda in de openbare zitting.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

VISIE GEMEENTEBESTUUR BOUWONTWIKKELING IN MOL (Memo - Solange Abbeloos)

U kan vraag en antwoord beluisteren op het audio verslag.

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

BOULEVARD (SP.a - Paul Vanhoof)

U kan vraag en antwoord beluisteren op het audio verslag.

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

VISIE ERFGOED (BOULEVARD) - STAND VAN ZAKEN VERGUNNING ADOLF REYDAMSLAAN 58 (Open VLD - Bas Van Olmen)

U kan vraag en antwoord beluisteren op het audio verslag.

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 22 JUNI 2020 - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeenteraad vergaderde in zitting van 22 juni 2020.

 

De notulen en het verslag van de toegevoegde agenda van deze gemeenteraad werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Juridische gronden

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur overeenkomstig artikelen 277 en 278.

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 33 § 1 van het huishoudelijk reglement - goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 maart 2019 - bepaalt dat de notulen van de gemeenteraad alle besproken onderwerpen vermelden in chronologische volgorde, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.

 

Artikel 34 § 1 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur. 

 

Bijlagen

1)      Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 22 juni 2020

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is verplicht dat de notulen van de vorige gemeenteraad worden goedgekeurd op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De notulen van de gemeenteraad van 22 juni 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

KOEN BOECKX - ZETELEN ALS ONAFHANKELIJK RAADSLID - KENNISNAME

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

In de gemeenteraadszitting van 7 januari 2019 werden de fracties vastgesteld.  Koen Boeckx werd aangeduid als fractieleider van lijst nr. 5, Vlaams Belang.

In een e-mail van 24 juni 2020 deelt Koen Boeckx aan de voorzitter van de gemeenteraad mee dat hij niet langer deel zal uitmaken van de lijst Vlaams Belang en voortaan als onafhankelijk raadslid zal zetelen.

 

Juridische gronden

Artikel 36 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 39 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 11 maart 2019.

De gemeenteraadsbeslissing van 7 januari 2019 tot het vaststellen van de fracties in de gemeenteraad.

Artikel 37§3, 2de lid decreet lokaal bestuur bepaalt: “Als een lid uitdrukkelijk aan de gemeenteraad heeft meegedeeld dat het niet meer wil behoren tot zijn fractie, kan dit lid niet meer zetelen (in de  RC, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. 

Niettemin behouden die fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.”

 

Artikel 36§2 huishoudelijk reglement gemeenteraad bepaalt: “Tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden.  Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie.  Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.”

 

Bijlagen

1) e-mail van Koen Boeckx aan de voorzitter van de gemeenteraad van 24 juni 2020

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Raadsleden kunnen de fractie waartoe zij behoren verlaten door hun verzoek daartoe schriftelijk te richten aan de voorzitter van de gemeenteraad.

De voorzitter deelt het verzoek tot ontslag of tot ontzetting uit de fractie mee aan de eerstvolgende gemeenteraad die er akte van neemt.  Het raadslid dat ontslag neemt of ontzet wordt, heeft de keuze om als onafhankelijk raadslid te zetelen of zich aan te sluiten bij een bestaande fractie.  Indien het raadslid niet expliciet kiest om zich aan te sluiten bij een bestaande fractie, wordt hij geacht als onafhankelijk raadslid te zetelen. Koen Boeckx geeft in zijn email aan dat hij als onafhankelijk raadslid wenst te zetelen.

Door te verklaren niet meer te behoren tot de fractie, kan de heer Boeckx niet meer zetelen in de raadscommissies Mens en Leven, Ruimte en Ondersteuning.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de schriftelijke mededeling (e-mail van 24 juni 2020) van de heer Koen Boeckx, waarbij hij aan de voorzitter van de gemeenteraad meedeelt om voortaan als onafhankelijk raadslid te zetelen in de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Mol.

 

Artikel 2

De gemeenteraad neemt er kennis van dat de heer Koen Boeckx niet meer zetelt in de raadscommissies Mens en Leven, Ruimte en Ondersteuning.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

CULTUURSUBSIDIES - WIJZIGING WERKINGSJAAR 2020 - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Het gemeentebestuur verleent reeds jaren een financiële ondersteuning voor cultuurverenigingen.  De cultuurverenigingen kunnen hiervoor jaarlijks, op basis van het subsidiereglement, aanspraak maken op subsidies.

In zitting van 23 februari 2015 keurde de gemeenteraad het subsidiereglement voor lokaal cultuurbeleid goed.

 

Door de nationale veiligheidsraad werden op 12 maart 2020 verregaande maatregelen ingevoerd ter verspreiding van het coronavirus COVID-19. Deze maatregelen hielden in dat nagenoeg alle cultuuractiviteiten verboden werden. Op heden zijn er nog steeds verregaande beperkingen op cultuuractiviteiten en het is onduidelijk welke de maatregelen en beperkingen voor de rest van dit jaar gaan zijn. 

 

Juridische gronden

Art. 40 decreet lokaal bestuur.

Subsidiereglement voor lokaal cultuurbeleid, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23/02/2015.

 

Inspraak en advies

De huidige wijzigingen aan de subsidiereglementen werden voorgesteld door de koepel van de cultuurraad.

 

Bijlagen

1) 20200615_advies subsidiedossier 2020

2) 20200615_bijlage advies subsidiedossier 2020 subsidiereglement cultuurbeleid

3) 20200615_voorstel verdeling cultuursubsidies voorstel 2020_aanvraag 2021 advies CR

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De cultuurverenigingen lijden sterk onder de coronacrisis. Geplande activiteiten konden niet plaatsvinden. Bovendien verloren heel wat verenigingen ook inkomsten door het wegvallen van hun normale werking en activiteiten.

Uit de bevraging van de verenigingen aangesloten bij de Molse Cultuurraad (socio-cultureel, amateurkunsten) op 24 april jl blijkt dat de coronacrisis vooral veel onzekerheid met zich meebrengt wat betreft de subsidie die de verenigingen in 2021 zouden kunnen krijgen op basis van de werking in 2020.

De voorwaarden van het subsidiereglement voor cultuurverenigingen zijn opgesteld vanuit de veronderstelling dat de verenigingen een normale jaarwerking konden hebben. Indien de voorwaarden voor het werkingsjaar 2020 dezelfde blijven, zullen vele cultuurverenigingen hieraan niet kunnen voldoen. Het lijkt onbillijk dat de reeds zwaar getroffen verenigingen ook hun subsidies zouden verliezen door de coronacrisis, wat voor hen een overmachtssituatie uitmaakt.

 

De Koepel van de Cultuurraad deelt de bezorgdheid van haar verenigingen en in een schrijven van 10 juni formuleert de voorzitter in naam van de Koepel de vraag om éénmalig af te wijken van dit subsidiereglement.

 

Samen met de cultuurdienst en met positief advies van deze dienst werd een berekening gemaakt op basis van de subsidiebedragen van de voorbije 3 jaar. Iedere vereniging die de voorbije 3 jaar minstens één dossier ingediend heeft, heeft recht op een gemiddeld bedrag, gebaseerd op het aantal ingediende jaren. Daarna werd alles herleid naar de globale te verdelen subsidiepot van 33.000 euro.

 

Het is wenselijk om hier snel een beslissing over om de verenigingen zo snel mogelijk te informeren zodat de druk tot het (overhaast) organiseren van activiteiten wegvalt. De administratieve last zou beperkt blijven tot het indienen van een infofiche en een Verklaring op Eer waarin wordt verklaard dat een normaal werkingsjaar 2020 gepland was maar (deels) niet kon doorgaan omwille van de coronapandemie. 

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Voor het werkingsjaar 2020 worden de gelden die voorzien zijn voor subsidies voor cultuurverenigingen op basis van het subsidiereglement voor lokaal cultuurbeleid, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23/02/2015, niet uitbetaald volgens de criteria bepaald in dit reglement, maar volgens de verdeelsleutel zoals voorgesteld door de koepel van de cultuurraad die resulteert in volgende subsidiebedragen:

 

Voor de amateurkunstenverenigingen:

Big Band Hakuna Matata    381,09 €

De Prinsenkoeken     104,58 €

Djembéschool Babsbas     518,95 €

DuoFilm Producties     125,50 €

Fotoclub iso-2400     460,44 €

Fotoclub MOOF      262,32 €

Fotokring Fidifok     380,54 €

Gemengd Koor De Schalmei    280,12 €

Goochelschool Mol VVG     201,77 €

Gregoriuskoor      838,37 €

Harmonieorkest Rauw     1.216,25 €

Het Grote Oor      249,98 €

Houtsnijdersclub Mol     238,69 €

Jomiko       395,52 €

KF St. Jozefsgilde     1.007,18 €

KF St. Willebrordus Ezaart    505,27 €

KH St. Apollonia Achterbos    848,46 €

KH St. Odrada Millegem     1.355,69 €

Kleine Donkse Schouwburg    186,14 €

Koninklijke fotoclub DOKA Mol    210,74 €

Luna Verde      327,43 €

Mi Cara Canta      769,51 €

Mols Kunst Atelier     187,13 €

Molse Accordeon Ensemble    610,23 €

Molse Poëzie      151,08 €

Muzeman      286,59 €

Opgeweckt      336,51 €

Pigminti       230,07 €

Poëzie Atelier      190,68 €

Sing Along Zanggroep     463,23 €

Sint-Odradakoor     526,92 €

Soc. Harmonie Onze Toekomst    415,63 €

Symfonieorkest Zuiderkempen - Andante Cantabile 859,35 €

Toneelgroep De Zeven Heerlijkheden   191,22 €

Toneelkring K3 Achterbos    198,75 €

Toneelkring Ootello Ezaart    350,44 €

Toneelploeg Mensen van Millegem   152,98 €

VVKB-Klepperman     344,44 €

vzw Mageia      204,49 €

vzw Gitaarscholen     54,93 €

 

Voor de socio-culturele verenigingen:

Andromeda      127,52 €

Biegilde St. Ambrosius     218,78 €

BIF Mol       194,44 €

Davidsfonds Mol     297,47 €

DiVoGe       463,72 €

Elvis Matters vzw     0,00 €

Femma Achterbos     201,04 €

Femma Donk      384,82 €

Femma Ezaart      360,18 €

Femma Ginderbuiten     196,98 €

Femma Millegem     337,75 €

Femma Sluis      401,90 €

FVV (Forum Vlaamse Vrouwen)    534,18 €

Goudvink-Mol      253,50 €

Het Vermeylenfonds     241,26 €

Het Vlaamse Kruis vzw     257,76 €

Hier! is Ginderbuiten     99,76 €

Jacht Sint-Hubertus     136,57 €

Kamer voor Heemkunde, Geschiedenis en Familiekunde 265,02 €

Koperen Passer Mol     201,04 €

Kreatief vzw      402,08 €

Ferm Achterbos      472,85 €

Ferm Heidehuizen     428,70 €

Ferm Millegem      416,24 €

Ferm Rauw      419,16 €

Ferm Sluis      370,29 €

KWB Achterbos      523,12 €

KWB centrum      397,93 €

KWB Millegem      357,60 €

KWB Rauw      358,42 €

Ladies Circle Mol     201,04 €

Landelijke Gilde Achterbos    219,35 €

Landelijke Gilde Millegem    217,45 €

LETS Zandland      169,00 €

Lokale Radio Mol     402,39 €

Markant Mol      331,71 €

Molse Wijn- en Biergilde     135,24 €

MSC De Kempen     219,35 €

Naaikaffee Mol      100,52 €

Natuurgidsen De Gagel     566,21 €

Natuurpunt      580,24 €

Oudercomité MillekeMol