Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID - BEKRACHTIGING POLITIEVERORDENING - GOEDKEURING

Op 24 juli 2020 werd volgende politieverordening getroffen:

 

- politieverordening - verplichting tot het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen en verbod extra animatie horecagelegenheden - goedkeuring

 

Op 25 juli 2020 werd volgende politieverordening getroffen:

 

- politieverordening - verkleinen van de sociale bubbel, samenscholingsverbod, invoeren van een registratieverplichting, verplichting tot het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen en verbod extra animatie horecagelegenheden - goedkeuring

 

Deze besluiten zijn slechts geldig mits de bekrachtiging op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Bijlage:

1) besluit van de burgemeester van 24 juli 2020

2) besluit van de burgemeester van 25 juli 2020

 

Akkoord wordt gevraagd met de behandeling van de agendapunten:

 

- politieverordening - verplichting tot het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen en verbod extra animatie horecagelegenheden - bekrachtiging

 

- politieverordening - verkleinen van de sociale bubbel, samenscholingsverbod, invoeren van een registratieverplichting, verplichting tot het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen en verbod extra animatie horecagelegenheden - bekrachtiging

 

 

Publicatiedatum: 24/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

VISIE GEMEENTEBESTUUR BOUWONTWIKKELING IN MOL (Memo - Solange Abbeloos)

Naar aanleiding van het bouwproject dat op stapel staat in de Adolf Reydamslaan is er veel reactie gekomen van de buurtbewoners waarbij het, behalve over de specifieke bezwaren aangaande dit project, vooral gaat om het behoud van belangrijk historisch erfgoed.

Ook MEMO MEERMOL steunt dit protest en kan zich volledig vinden in de visie van deze buurtbewoners.

In het verlengde van dit bezwaar vragen wij het bestuur een duidelijk standpunt in te nemen wat betreft de toekomstige bouwontwikkeling over het hele grondgebied Mol.

Wat is er gebeurd met de resultaten die bekomen zijn door het bevragen van de bewoners bij ontwikkelingsplannen in de gehuchten en waarom wordt er niet verder gewerkt met de inzichten die verworven zijn door de werkgroep woonbehoefte? Hieruit kan een duidelijk beleidsdocument geformuleerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 22/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

BOULEVARD (SP.a - Paul Vanhoof)

De vergunningsaanvraag voor Adolf Reydamslaan 58 en andere bouwprojecten in de 'Boulevard' maken duidelijk dat het huidige RUP Mol-Centrum te ver gaat voor deze straat. De eigenheid van de Boulevard dreigt verloren te gaan. Overleg tussen het gemeentebestuur en de buurtbewoners over de toekomst van de straat moet opgestart worden. Naast dit overleg, vragen wij dat deze problematiek grondig besproken wordt op de gemeenteraadscommissie Ruimte. Zodat er, over de partijgrenzen, kan nagedacht én beslist worden hoe we de eigenheid van de Boulevard kunnen vrijwaren.

 

 

Publicatiedatum: 22/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

VISIE ERFGOED (BOULEVARD) - STAND VAN ZAKEN VERGUNNING ADOLF REYDAMSLAAN 58 (Open VLD - Bas Van Olmen)

Onder meer naar aanleiding van de verleende vergunning in verband met de bouw van 11 appartementen op de Adolf Reydamslaan 58, ontstond er vanuit de ruime omgeving van de Boulevard een burgerinitiatief. Dit pleit voor de ontwikkeling van een Molse visie in verband met de het behoud van het karakter van de Boulevard (en bij uitbreiding misschien ook andere karakteristieke, Molse plaatsen).

 

Welk is het standpunt van het gemeentebestuur hieromtrent? Bent u bereid om hierin mee te gaan en zo ja, op welke manier?

 

Wat betreft de concrete vergunning zelf: er kwam aan het licht dat de verkeerde procedure werd toegepast, gelet op de afwijking van het RUP Centrum die werd toegestaan. Onder anderen een openbaar onderzoek was aan de orde geweest.

 

Kan toelichting worden gegeven bij wat er mis ging? Hoe is dat kunnen gebeuren en wat werd er ondernomen opdat dat niet meer kan voorvallen?

 

Waarom werd de concrete vergunning overigens niet ingetrokken, maar wordt de uitspraak van de hogere overheid afgewacht? Als de verkeerde procedure werd toegepast, was dat m.i. de juiste optie geweest, zeker nu het verschil precies inspraak ten aanzien van de buurt is, die daar in dit geval toch sterk op aandringt.

 

 

Publicatiedatum: 22/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 22 JUNI 2020 - GOEDKEURING

De notulen van 22 juni 2020 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 22 juni 2020

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

KOEN BOECKX - ZETELEN ALS ONAFHANKELIJK RAADSLID - KENNISNAME

In de gemeenteraadszitting van 7 januari 2019 werden de fracties vastgesteld.  Koen Boeckx werd aangeduid als fractieleider van lijst nr. 5, Vlaams Belang.

In een e-mail van 24 juni 2020 deelt Koen Boeckx aan de voorzitter van de gemeenteraad mee dat hij niet langer deel zal uitmaken van de lijst Vlaams Belang en voortaan als onafhankelijk raadslid zal zetelen.

Door te verklaren niet meer te behoren tot de fractie, kan de heer Boeckx niet meer zetelen in de raadscommissies Mens en Leven, Ruimte en Ondersteuning.

 

 

Bijlage:

1) e-mail van Koen Boeckx aan de voorzitter van de gemeenteraad van 24 juni 202

 

Kennisname wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

CULTUURSUBSIDIES - WIJZIGING WERKINGSJAAR 2020 - GOEDKEURING

De cultuurverenigingen lijden sterk onder de coronacrisis. Geplande activiteiten konden niet plaatsvinden. Bovendien verloren heel wat verenigingen ook inkomsten door het wegvallen van hun normale werking en activiteiten.

Uit de bevraging van de verenigingen aangesloten bij de Molse Cultuurraad (socio-cultureel, amateurkunsten) op 24 april jl. blijkt dat de coronacrisis vooral veel onzekerheid met zich meebrengt wat betreft de subsidie die de verenigingen in 2021 zouden kunnen krijgen op basis van de werking in 2020.

De voorwaarden van het subsidiereglement voor cultuurverenigingen zijn opgesteld vanuit de veronderstelling dat de verenigingen een normale jaarwerking konden hebben. Indien de voorwaarden voor het werkingsjaar 2020 dezelfde blijven, zullen vele cultuurverenigingen hieraan niet kunnen voldoen. Het lijkt onbillijk dat de reeds zwaar getroffen verenigingen ook hun subsidies zouden verliezen door de coronacrisis, wat voor hen een overmachtssituatie uitmaakt.

 

De Koepel van de Cultuurraad deelt de bezorgdheid van haar verenigingen en in een schrijven van 10 juni formuleert de voorzitter in naam van de Koepel de vraag om éénmalig af te wijken van dit subsidiereglement.

 

Samen met de cultuurdienst en met positief advies van deze dienst werd een berekening gemaakt op basis van de subsidiebedragen van de voorbije 3 jaar. Iedere vereniging die de voorbije 3 jaar minstens één dossier ingediend heeft, heeft recht op een gemiddeld bedrag, gebaseerd op het aantal ingediende jaren. Daarna werd alles herleid naar de globale te verdelen subsidiepot van 33.000 euro.

 

Bijlagen:

1)      20200615_advies subsidiedossier 2020

2)      20200615_bijlage advies subsidiedossier 2020 subsidiereglement cultuurbeleid

3)      20200615_voorstel verdeling cultuursubsidies voorstel 2020_aanvraag 2021 advies CR

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

SUBSIDIEREGLEMENT - NOODSUBSIDIES CORONA VOOR VERENIGINGEN FASE 1- GOEDKEURING

Met de middelen uit het Vlaamse corona-noodfonds wil de gemeente het rijke verenigingsleven versterken door te zorgen dat ze niet in zware financiële problemen komen door deze crisis en om ze ook op lange termijn te versterken om een antwoord te kunnen bieden op een eventuele tweede coronapiek of andere uitdagingen aan te gaan.

 

Voor een aantal verenigingen is de nood erg hoog. We zouden dan ook graag in twee fases werken.  Fase 1 is een snelle en doordachte financiële ondersteuning.

Daarnaast zouden we een restbedrag willen behouden om ook op lange termijn (fase 2) ons verenigingsleven te versterken. Huidig subsidiereglement omvat enkel fase 1.

 

In fase 1 moeten we snel kunnen communiceren en handelen. Uit bevragingen bij de verenigingen is gebleken dat de verenigingen op korte termijn nood hebben aan wat extra financiële steun om zuurstof te krijgen in hun werking.

Het betreft alle verenigingen die aangesloten zijn bij een adviesraad van:

- Jeugd

- Sport

- Cultuur

- Senioren + verenigingen die werken met mensen met een beperking

 

In deze fase willen we snel een aantal financiële ondersteuningen uitwerken en uitbetalen en om op korte termijn een aantal flankerende maatregelen te kunnen nemen.  We maken hier zoveel mogelijk gebruik van verdelingsmethodes op basis van de de reguliere subsidiereglementen. Uitgangspunt is dat de subsidiepotten waar deze verenigingen normaal beroep op kunnen doen voor 2020 verdubbeld worden, waarbij het eerste deel verdeeld wordt volgens de reguliere subsidiereglementen en het extra deel verdeeld wordt op basis van de bedragen die uitbetaald werden in 2019.  De adviesraden cultuur en sport hebben voor wat hun werking betreft nog aangepaste voorstellen gedaan die meer aansluiten bij de noden van de cultuur- en sportverenigingen.

 

Bijlagen:

1)      20200615_advies_cultuurraad_subsidiedossier_2020

2)      20200707 advies sportraad

3)      advies seniorenraad

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE VERKOOP EN HET VERDELEN VAN  TOERISTISCHE PRODUCTEN, ALSMEDE OP DE VERKOOP VIA DE GEMEENTELIJKE WEBSHOP EN/OF ANDERE ONLINE EN/OF DIGITALE PLATFORMEN, EN OP HET VERLENEN VAN AANVERWANTE DIENSTEN, 2020-2025

In zitting van 17 februari 2020 keurde de gemeenteraad het “Retributiereglement 2020-2025 - verkoop en verdelen  toeristische producten” goed. Dit reglement dient evenwel uitgebreid te worden om verkoop van andere producten die via de gemeentelijke webshop en eventuele andere online en/of digitale platformen worden aangeboden, mogelijk te maken.

Advies financiën: gunstig.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

POLITIEVERORDENING - INNAME OPENBAAR DOMEIN ZONDAGMARKT - BEKRACHTIGING

Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, vaardigde de burgemeester op 25 juni 2020 de politieverordening uit om de locatie van de zondagse dieren- en boerenmarkt (op en rond het Rondplein en de Corbiestraat) op zondagvoormiddag, gedurende de openingsuren van deze markt, uit te roepen als evenementenzone en te beveiligen door een beveiligingsfirma.

 

De politieverordening dient in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad te worden bekrachtigd.

 

Bijlage:

1) Besluit van de burgemeester van 25 juni 2020

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 25 juni 2020 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

POLITIEVERORDENING - OPHEFFING SLUITING TERRASSEN OP DAGEN VOORAFGAAND AAN WEEKDAGEN OM 24U TER BESTRIJDING CORONAVIRUS - BEKRACHTIGING

Op 29 juni 2020 besloot de burgemeester dat het besluit van de burgemeester van 8 juni 2020 in verband met de sluiting van de terrassen op dagen voorafgaand aan weekdagen om 24u ter bestrijding coronavirus diende te worden opgeheven.

 

De politieverordening van 29 juni 2020 dient in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad te worden bekrachtigd.

 

Bijlage:

1) besluit van de burgemeester van 29 juni 2020

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 29 juni 2020 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

POLITIEVERORDENINGEN - EXTRA INNAMES OPENBAAR DOMEIN TERRASSEN - BEKRACHTIGINGEN

De horeca-zaken van Mol kunnen, in functie van de exit-strategie in het kader van de Covid19-maatregelen, een aanvraag indienen om zo een toelating te bekomen om het openbaar domein te gebruiken voor een extra terras of een uitbreiding van hun bestaand terras.

De aanvragen worden individueel gescreend op plaatsgesteldheid en mogelijkheden.

De uitbreiding mag de veiligheid niet in het gedrang brengen.

 

De burgemeester vaardigde in dat kader een aantal politieverordeningen uit. Meer bepaald:

 

- op 23-06-2020 aan 't Herenhuys

- op 01-07-2020 aan Opera

- op 01-07-2020 aan Kent

 

Bijlagen:

1) Besluiten van de burgemeester van 23 juni 2020 en 1 juli 2020

 

Bekrachtigingen van de besluiten van de burgemeester van 23 juni 2020 en 01 juli 2020 worden gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

POLITIEVERORDENING - VERPLICHTING TOT HET DRAGEN VAN MONDMASKERS IN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN, OP KERMISSEN EN MARKTEN - BEKRACHTIGING

Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, vaardigde de burgemeester op 10 juli 2020 de politieverordening uit houdende de verplichting tot het dragen van mondmaskers in gemeentelijke gebouwen, op kermissen en markten.

 

De politieverordening dient in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad te worden bekrachtigd.

 

Bijlage:

1) Besluit van de burgemeester van 10 juli 2020

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 10 juli 2020 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

POLITIEVERORDENING-DIGITALE RAAD-BEKRACHTIGING

Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan en om de gemeenteraadsleden en het publiek zoveel mogelijk de mogelijkheid te geven om de extra zomerzitting van de gemeenteraad op 27 juli 2020 te kunnen bijwonen, besliste de burgemeester op 16 juli 2020 om deze extra gemeenteraad digitaal te laten plaatsvinden zonder fysiek publiek, maar met live-streaming.

 

De politieverordening dient in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad te worden bekrachtigd.

 

Bijlage:

1) Besluit van de burgemeester van 16 juli 2020

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 16 juli 2020 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 17/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

POLITIEVERORDENING - VERPLICHTING TOT HET DRAGEN VAN MONDMASKERS OP DRUKKE PLAATSEN EN VERBOD EXTRA ANIMATIE HORECAGELEGENHEDEN - BEKRACHTIGING

Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, vaardigde de burgemeester op 24 juli 2020 de politieverordening uit waarin wordt bepaald dat:

 

- het dragen van mond- en neusbescherming is verplicht voor iedere persoon vanaf 12 jaar in volgende winkelstraten: Graaf de Broquevillestraat, Laar, Baron Van Eetveldeplein, Boerekrijgstraat, Boomgaardstraat, Lakenmakerstraat, Rondplein, Statiestraat, Kloosterstraat, Voogdijstraat, Statieplein.

 

- als drukke plaatsen, waar het dragen van mond- en neusbescherming voor iedere persoon vanaf 12 jaar wordt verplicht, worden beschouwd:

- Statieplein

- Corbiestraat

- de abdijzone in Postel: de publiek toegankelijke delen van de abdij, de Abdijlaan, de parking en zone voor verkoop in Postel

- welzijnssite Ten Hove

- wachtrijen aan verkooppunten en plaatsen waar kinderen worden opgehaald

- fitnesszaken: hier geldt de mondmaskerplicht voor personeel en voor bezoekers bij verplaatsingen naar de toestellen

- vakantieparken en campings: hier geldt de mondmaskerplicht in alle publiek toegankelijke gebouwen en in de drukke buitenlocaties waar er een hoge dynamiek en verplaatsing is (bijvoorbeeld check-in, drukkere wandelpaden, campingszone, verzamelpleinen, wachtzones, ...). Dit dient ter plaatse gesignaleerd te worden door de parkuitbater.

- sporthallen en zwembaden: hier geldt de mondmaskerplicht in alle publiek toegankelijke gedeelten met uitzondering van de sportterreinen en zwemgedeelten zelf

 

- muziekoptredens in gesloten ruimtes zijn niet toegelaten en er geldt een verplichting tot het dragen van mond- en neusbescherming voor personen vanaf 12 jaar bij muziekoptredens in open lucht. Deze maatregel wordt opgeheven van zodra het 7-daags gemiddelde van de nieuwe besmettingen met COVID-19 in Mol langer dan 7 aaneensluitende dagen onder 10 per 100.000 inwoners zit.

 

- het is verboden om extra randanimatie te voorzien in horecagelegenheden. Deze maatregel wordt opgeheven van zodra het 7-daags gemiddelde van de nieuwe besmettingen met COVID-19 in Mol langer dan 7 aaneensluitende dagen onder 10 per 100.000 inwoners zit.

 

- conform de richtlijnen van het overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land zijn er bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen.

 

De politieverordening dient in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad te worden bekrachtigd.

 

Bijlage:

1) Besluit van de burgemeester van 24 juli 2020

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 24 juli 2020 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 24/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

POLITIEVERORDENING - VERKLEINEN VAN DE SOCIALE BUBBEL, SAMENSCHOLINGSVERBOD, INVOEREN VAN EEN REGISTRATIEVERPLICHTING, VERPLICHTING TOT HET DRAGEN VAN MONDMASKERS OP DRUKKE PLAATSEN EN VERBOD EXTRA ANIMATIE HORECAGELEGENHEDEN - BEKRACHTIGING

Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, vaardigde de burgemeester op 25 juli 2020 de politieverordening uit waarin wordt bepaald dat:

 

- het burgemeesterbesluit van 24 juli inzake mondmaskers, verbod muziekoptredens in open lucht en randanimatie bij horecazaken wordt opgeheven met ingang van 26 juli 2020.

 

- het dragen van mond- en neusbescherming is verplicht voor iedere persoon vanaf 12 jaar in de publiek toegankelijke delen van volgende winkelstraten: Graaf de Broquevillestraat, Laar, Baron Van Eetveldeplein, Boerekrijgstraat, Boomgaardstraat, Lakenmakerstraat, Rondplein, Statiestraat, Kloosterstraat, Voogdijstraat, Statieplein.

 

- als drukke plaatsen, waar het dragen van mond- en neusbescherming voor iedere persoon vanaf 12 jaar wordt verplicht, worden beschouwd:

- Statieplein

- Corbiestraat

- de abdijzone in Postel: de publiek toegankelijke delen van de abdij, de Abdijlaan, de parking en zone voor verkoop in Postel

- welzijnssite Ten Hove

- wachtrijen aan verkooppunten en plaatsen waar kinderen worden opgehaald

- fitnesszaken: hier geldt de mondmaskerplicht voor personeel en voor bezoekers bij verplaatsingen naar de toestellen

- alle publiek toegankelijke delen van onze vakantieparken, recreatiedomeinen en campings, met uitzondering van het sporten en zwemmen. In de horecazaken op deze parken gelden de horecaregels inzake mondmaskerdracht.

- sporthallen en zwembaden: hier geldt de mondmaskerplicht in alle publiek toegankelijke gedeelten met uitzondering van de sportterreinen en zwemgedeelten zelf

 

- wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van aantoonbare medische redenen, mag een transparant, gezichtsbedekkend gelaatsscherm worden gebruikt.

 

- de verplichting tot het dragen van een mondmasker zoals bepaald in voorgaande artikels geldt enkel voor voetgangers, niet voor fietsers en bestuurders van al dan niet gemotoriseerde voertuigen.

 

- muziekoptredens in gesloten ruimtes zijn niet toegelaten en er geldt een verplichting tot het dragen van mond- en neusbescherming voor personen vanaf 12 jaar bij muziekoptredens in open lucht. Deze maatregel wordt opgeheven van zodra het 7-daags gemiddelde van de nieuwe besmettingen met COVID-19 in Mol langer dan 7 aaneensluitende dagen onder 10 per 100.000 inwoners zit.

 

- het is verboden om extra randanimatie te voorzien in horecagelegenheden. Deze maatregel wordt opgeheven van zodra het 7-daags gemiddelde van de nieuwe besmettingen met COVID-19 in Mol langer dan 7 aaneensluitende dagen onder 10 per 100.000 inwoners zit.

 

- in inrichtingen die behoren tot de horecasector, bij fitnesszaken, in zwembaden en in sporthallen bij het ontvangen van klanten of sporters geldt het volgende:

 

● elke klant/sporter moet onmiddellijk geregistreerd worden met zijn naam en voornaam, zijn adres, zijn telefoonnummer of e-mailadres, het uur van aankomst en het uur van vertrek; en

● deze registraties moeten:

● steeds actueel zijn;

● 14 dagen worden bijgehouden; en

● op eerste verzoek worden overhandigd aan de daartoe bevoegde diensten.    

 

De horecaondernemers, uitbaters van fitnesszaken, zwembaden en sporthallen mogen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden zoals vermeld in deze politieverordening en moeten ze op een veilige, beschermde manier bewaren. De verkregen gegevens moeten na 14 dagen vernietigd worden.

 

- samenscholingen in de openbare ruimte worden beperkt tot maximaal 10 personen. Dit verbod geldt niet voor:

- samenscholingen in strikt gezinsverband,

- jeugdkampen, jeugdorganisaties, vakantiespeelpleinen, kinderopvang, grabbelpas en onderwijsactiviteiten mits het naleven van de geldende regels

- sportclubs mits het naleven van de geldende regels

- vergunde evenementen en activiteiten mits het naleven van de geldende regels

- huwelijksfeesten mits het naleven van de geldende regels

- wanneer de voorgeschreven minimale veiligheidsafstand van 1,5 meter strikt en voortdurend in acht kan genomen worden,

en dit onverminderd de federale maatregelen inzake evenementen.

 

- de sociale bubbel wordt beperkt tot 10 vaste contacten van 26 juli tot 23 augustus. Deze 10 vaste contacten gelden op gezinsniveau, niet op individuele basis. De eigen gezinsleden tellen niet mee in de lijst van tien. We spreken hier over privécontacten buiten het gezin, dus niet de georganiseerde contacten via het werk of de sportclub, zomerschool of jongerenkamp.

 

- deze maatregelen zijn van kracht met ingang van 26 juli 2020 en geldig tot nader order.

 

- de maatregelen gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de gouverneur en het gewest. 

 

- de niet-naleving van deze verordening wordt bestraft met de voorziene administratieve sancties in artikel 4, §1 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

 

De politieverordening dient in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad te worden bekrachtigd.

 

Bijlage:

1) Besluit van de burgemeester van 25 juli 2020

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 25 juli 2020 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

DE JAARLIJKSE UITZONDERLIJKE GEMEENTERAAD (Memo - Lander Geyzen)

In 2019 werden we op 9 juli op de hoogte gebracht dat er hoogst uitzonderlijk een gemeenteraad zou plaatsvinden op dinsdag 30 juli. Zonder voorgaand overleg of planning met de fracties stond er ineens een extra zomerzitting op de kalender. Een eenmalige primeur…

 

In 2020 werden we op 3 juli op de hoogte gebracht dat er hoogst uitzonderlijk een gemeenteraad zou plaatsvinden op maandag 27 juli. Zonder voorgaand overleg of planning met de fracties stond er ineens een extra zomerzitting op de kalender. Een eenmalige primeur?

 

In 2021…

 

 

Publicatiedatum: 22/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

KEIHEUVEL WEZEL (SP.a - Tomas Sergooris)

De inwoners van Wezel vernamen eind vorige maand dat het gemeentebestuur van Balen besliste om een tarief in te voeren voor de toegang tot de speeltuin en het zwembad van het recreatiedomein de Keiheuvel. Dit tijdelijk met de bedoeling om het aantal bezoekers te beperken (omwille van de coronamaatregelen). Er is hierbij gekozen om de toegangsprijs enkel te laten betalen door de niet-Balenaars. De Mollenaars uit Wezel betalen dus alvast heel de zomer de volle pot. De nieuwe prijzen (€ 3,00 inkom + € 5,00 voor het zwembad) zijn behoorlijk, zeker als je weet dat de speeltuin een ontmoetingsplek is in de buurt.

Wij vinden het jammer dat voor de inwoners uit Mol-Wezel geen uitzondering gemaakt is. Zeker nu heel wat mensen de vakantie thuis doorbrengen.  Het is extra jammer dat de grens tussen Mol-Wezel en Balen-Wezel, op deze manier extra in de verf gezet wordt, terwijl het gehucht net om meer samenwerking vraagt. Voor Molse buurtbewoners met kinderen en kleinkinderen heeft deze beslissing dus heel wat impact. Buurtwerk Wezel is alvast een petitie gestart met de vraag deze maatregel te herbekijken.

 

1) Is er overleg geweest met de gemeente Balen omtrent deze beslissing?

2) De gemeente Mol is aangeschreven door buurtwerk Wezel. Is er overleg geweest met hen?

2) Is de gemeente bereid om een aantal tickets aan te kopen en ter beschikking te stellen van de mensen uit Mol-Wezel, zoals de gemeente Balen dit doet voor Vita Den Uyt in Mol? Wij zien dit als een mooie tussenoplossing.

4) Zal het gemeentebestuur initiatief nemen om samen met de collega’s uit Balen te bekijken hoe er beter samengewerkt kan worden in Wezel?

 

 

Publicatiedatum: 22/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2020

 

WIJ ZEN OPEN (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

Op vrijdag 3 juli werd de actie ‘’wij ZEN open ‘’ voorgesteld via een persbericht.

 

Er was op dat ogenblik nog niet veel sprake van een heropflakkering van Covid 19. Niettegenstaande dat dit een prachtig initiatief is, zijn er nu een heel aantal mensen welke mij hun bezorging uitten ivm deze actie . Het virus is immers nog steeds aanwezig in Mol.

 

En wel om de reden dat deze evenementen een heel groot aantal toeristen naar Mol lokt welke het niet altijd zo nauw nemen met de veiligheidsvoorschriften. Iedereen weet trouwens dat er steeds een hardleerse kern blijft bestaan welke de regels aan hun laars lapt .

 

Op het ogenblik dat ik deze toegevoegde agenda op mijn computer ingeef zijn we 21 juli, en moet de volgende veiligheidsraad ivm bijkomende maatregelen nog doorgaan op aanstaande 23 juli. Toch zou het volgens mij, en een heleboel andere mensen uit Mol, niet onverstandig zijn om over de doorgang van hoger genoemde activiteit na te denken.  Het risico is helemaal niet onbestaande om in ons  #mooiMol, welk we tot op dit ogenblik, redelijk gevrijwaard hebben van Covid 19, een uitbraak  te moeten vaststellen.

 

Ik ben me er ook volledig van bewust dat de handelaars in onze gemeente reeds flink klappen gekregen hebben bij de eerste uitbraak maar denk toch dat we de gezondheid van onze inwoners en de inspanningen van onze zorgverleners nog even boven het economische moeten plaatsen.

 

In het geval men deze laat doorgaan:

 

- heeft de gemeente nagedacht over een scenario bij een tweede golf en is men hier klaar voor ?

- zijn er genoeg veiligheidsmensen welke deze activiteit in goede banen kunnen leiden ?

- worden dezelfde maatregelen genomen zoals bij de markten ? : een beperkt aantal mensen op het parcours?: bepaalde looprichting?: desinfectie op regelmatige plaatsen?: verplicht mondmasker?: afstand bewaren?

-is er een mogelijkheid om mensen welke de regels aan hun laars lappen te verwijderen uit de zone eventueel met een boete?

 

Los van deze mogen we ook  zeker vermelden dat onze gemeente nog steeds prima werk maakt van de aanpak  met betrekking tot de problemen rond dit virus.  

 

 

Publicatiedatum: 22/07/2020