Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 21 OKTOBER 2019 - GOEDKEURING

De notulen van 21 oktober 2019 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 21 oktober 2019

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

LUC VAN CRAENENDONCK - ONTSLAG SCHEPEN - AKTENAME

Op 31 oktober 2019 deelt de heer Luc Van Craenendonck, op de installatievergadering van 7 januari 2019 aangesteld als schepen, mee dat hij beslist heeft afstand te doen van zijn mandaat als schepen.

 

Bijlage:

1)      brief van Luc Van Craenendonck van 31 oktober 2019

 

Aktename wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

FREDERIK LOY - INSTALLATIE SCHEPEN - AKTENAME

Door het vervroegd vrijkomen van het mandaat van schepen Luc Van Craenendonck, neemt de opvolger Frederik Loy van rechtswege vervroegd het mandaat van schepen op. Om zijn mandaat te kunnen opnemen, dient de heer Frederik Loy de eed af te leggen.

 

Bijlage:

1) voordracht_kandidaat_schepenen

 

Aktename verkiezing schepen en eedaflegging wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

GEMEENTERAAD - VERLENGING VERHINDERING LUC VAN CRAENENDONCK EN MANDAAT RAADSLID MEHMET ARIKAN - AKTENAME

In zitting van 9 september 2019 nam de gemeenteraad akte van de verhindering van de heer Luc Van Craenendonck als raadslid en werd de heer Mehmet Arikan geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor kandidatenlijst nr. 3 (CD&V) voor de periode van verhindering van de heer Luc Van Craenendonck.  De periode van verhindering wordt verlengd tot en met 15 maart 2020.

 

Bijlagen:

1) brief Luc Van Craenendonck afstand schepen en verhindering raadslid 31 oktober 2019

2) ziekteattest Luc Van Craenendonck

 

Aktename verlenging verhindering wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

POLITIERAAD - VERVANGING POLITIERAADSLID FREDERIK LOY - GOEDKEURING

Per brief van 31-10-2019 bood Frederik Loy zijn ontslag aan als politieraadslid bij de voorzitter van de politieraad Balen-Dessel-Mol.

De eerste opvolger Peter Van Rompaey en tweede opvolger Servais Verherstraeten doen afstand van hun mandaat van politieraadslid.

Een nieuw politieraadslid dient te worden geïnstalleerd.

 

Bijlagen:

1) ontslagbrief Frederik Loy van 31-10-2019

2) afstand van mandaat Peter Van Rompaey en Servais Verherstraeten van 06-11-2019

3) voordrachtsakte

 

Kennisname wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

RAADSCOMMISSIES RUIMTE, MENS EN LEVEN EN ONDERSTEUNING - VERVANGING LID FREDERIK LOY - GOEDKEURING

Per brief van 31-10-2019, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, wenst Frederik Loy afstand te doen van zijn mandaat als effectief lid in de raadscommissies Ruimte en Mens en Leven en als plaatsvervangend lid in de raadscommissie Ondersteuning.

Ter vervanging van Frederik Loy dient er een nieuwe voordrachtsakte te worden ingediend door CD&V voor de raadscommissies Ruimte, Mens en Leven en Ondersteuning.

 

Bijlagen:

1)      brief Frederik Loy van 31-10-2019

2)      voordrachtsakte

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN- AANSTELLING PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER IN ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING

In zitting van 11 maart 2019 werd de heer Luc Van Craenendonck aangesteld als lid van de algemene vergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen. Het is wenselijk tevens een plaatsvervanger aan te stellen.  De CD&V fractie die Luc Van Craenendonck had voorgedragen, draagt Frederik Loy voor als plaatsvervanger.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

BEKKENBESTUUR NETEBEKKEN - VERVANGING VERTEGENWOORDIGER(S) IN ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING

In zitting van 11 maart 2019 werd Christophe Verdonck aangesteld als effectief lid van de algemene vergadering van het bekkenbestuur Netebekken en Luc Van Craenendonck als plaatsvervanger.  Omdat beiden momenteel het mandaat niet kunnen uitoefenen, is het wenselijk om in vervanging te voorzien.  De CD&V fractie die beide kandidaten voordroeg, stelt voor om Luc Van Craenendonck aan te stellen als effectief lid en Frederik Loy als plaatsvervanger.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

IVEKA - AANBOD OPENBARE VERLICHTING - GOEDKEURING

Onze gemeente staat voor grote uitdagingen op het vlak van de openbare verlichting, milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City. Er is de snelle technologische evolutie op het vlak van de verlichtingstoestellen en hun aansturing. Lokale besturen krijgen tal van mogelijkheden om gegevens te verzamelen waarmee ze hun beleid beter kunnen afstemmen op de behoeften en vragen van hun burgers, het lokale bestuur zelf, de overheid en ondernemingen. Daarnaast hebben we ons via de burgemeestersconvenant geëngageerd tot doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie en CO2-besparing.

Fluvius System Operator biedt een actieve ondersteuning aan bij de uitwerking van een beleid op maat op vlak van milieu, verlichting en Smart City-infrastructuur (de netten, steunen en erop geïnstalleerde applicaties).

 

Om dit alles te bereiken, keuren we de beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen, goed.

 

Bijlagen:

1)      reglement openbare verlichting en diensten

2)      berekeningen Mol

 

Goedkeuring van de beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

BRANDWEER - VERDEELSLEUTEL 2020 - GOEDKEURING

De brandweer is sinds 01/01/2015 officieel een zone. Voor de begroting 2016 tot en met 2019 werd een verdeelsleutel onderhandeld.

Voor de begroting 2020-2026 dient opnieuw een verdeelsleutel te worden onderhandeld.

Opnieuw werd een werkgroep opgericht bestaande uit burgemeesters, financieel directeurs en algemeen directeurs. De werkgroep kwam tot het besluit dat de parameters gebruikt in de verdeelsleutel 2016-2019 nog steeds de beste parameters zijn voor de verdeling van de bijdragen. Er is nog discussie aangaande de verdeling van de kosten van dringende geneeskundige hulpverlening. Dit dient nog verder te worden uitgeklaard.

 

Daarom heeft de zoneraad in zitting van 26-10-2019 enkel de verdeelsleutel voor 2020 goedgekeurd (zelfde procentuele verdeling als 2019).

De werkgroep krijgt de opdracht om in de loop van 2020 de verdeelsleutel voor de volgende jaren (2021-2026) voor te bereiden.

 

Volgens de verdeelsleutel draagt de gemeente Mol 15,56 % bij.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

SPORT - VERDELING SUBSIDIES 2019 - GOEDKEURING

Momenteel bestaan er binnen het lokaal sportbeleid 3 subsidielijnen: ondersteuning jeugdwerking, organisatie van jeugdsportstages, ondersteuning sportmanifestaties van bovenlokaal belang.

De 3 subsidies worden steeds overgemaakt aan de gemeentelijke sportraad die instaat voor de verdere verdeling.

De sportraad gaf reeds gunstig advies omtrent het ontwerp meerjarenplan lokaal bestuur 2014-2019 voor het maximaal behouden van subsidies voor de Molse sportclubs.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

MOLSE DERDEWERELDORGANISATIES - SUBSIDIES 2019 - GOEDKEURING

Het gemeentebestuur voorziet € 27.500 subsidies voor de organisaties die ontwikkelingsprojecten in het Zuiden ondersteunen en lid zijn van de Molse derdewereldraad.

De derdewereldraad geeft een advies voor wat betreft de verdeling van deze subsidies. Hierbij houdt zij rekening met de voorwaarden die - in samenspraak met de organisaties - in het subsidiereglement werden vastgelegd:

1)      aanwezig zijn op de bijeenkomsten van de derdewereldraad

2)      werkingsverslag van het voorbije jaar indienen

3)      schriftelijk project voor het volgende werkjaar indienen.

 

Voor 2019 dienden 11 organisaties een subsidiedossier in. Alle 11 dossiers werden positief geadviseerd. Op basis van het subsidiereglement van 23 juni 2008 werden de toe te kennen bedragen per organisatie als volgt bepaald:

 

ORGANISATIE

SUBSIDIE

Broederlijk delen

€ 2.500

Zaba Kina

€ 2.500

Bikas

€ 2.500

Musojuna

€ 2.500

Anfom

€ 2.500

Temfoundation

€ 2.500

Imazighen

€ 2.500

Vriendenvan Cuba

€ 2.500

Rikolto (Vredeseilanden)

€ 2.500

Rugendo

€ 2.500

Focus vzw (Damiaan)

€ 2.500

TOTAAL

€ 27.500

 

Inspraak en advies:

4)      De derde wereldraad gaf tijdens de vergadering van 11 september 2019 gunstig advies.

5)      Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 24 oktober 2019 haar principiële goedkeuring voor de verdeling van de subsidies 2019 voor de Molse derdewereldorganisaties.

 

Bijlage:

6)      Verslag derde wereldraad van 11 september 2019.

 

Goedkeuring wordt gevraagd

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

PASTOOR VAESSTRAAT/O.L. VROUWSTRAAT - AANKOOP PERCEEL GELEGEN ACHTER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (BKO) GOMPEL - GOEDKEURING

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen van Mol-Gompel is eigenaar van het perceel gelegen achter de voormalige pastorie van Mol-Gompel.  De voormalige pastorie en de achtertuin van de voormalige pastorie zijn momenteel in gebruik als speelterrein voor de buitenschoolse kinderopvang (BKO).  Het achterste gedeelte van het perceel wordt gebruikt door de Chiro en de buurt.

De aankoop van dit perceel betekent dat de gemeente eigenaar wordt van al de percelen gelegen tussen de gemeentelijke basisschool en de O.L. Vrouwstraat, de kerk blijft eigendom van de kerkfabriek.

Door de aankoop wordt het gebruik van het terrein door de BKO, de Chiro en de buurt verzekerd.

De aankoop betekent een opwaardering van de aanpalende gemeentelijke eigendommen en een versterking/uitbouw van de gemeentelijke centrale site in Gompel.  Dit kadert in de beleidsvisie "Ondersteunen/opwaarderen van de Molse wijken".

 

Het perceel is volgens het gewestplan gelegen in woongebied.

Het aan te kopen perceel is aangeduid als lot 1 op het verdeel-/afbakeningsplan opgesteld op 6 augustus 2019.  Lot 1 is deel van het perceel gelegen in Mol-Gompel, 1ste afdeling, sectie G, nr. 674s2.  Lot 1 is 8a38ca groot en wordt aangekocht voor € 40.224,00.

 

Bijlagen:

1)      Afbakeningsplan

2)      Bodemattest

3)      Kadastraal plan

4)      Kadastrale legger

5)      Ontwerpakte

6)      Schattingsverslag

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

GINDERBUITEN - GRATIS GRONDAFSTAND - GOEDKEURING

De eigenaars van het perceel gelegen voor Ginderbuiten 97, kadastraal gekend onder Mol, 1ste afdeling, sectie G, nr. 244L3, met een oppervlakte van 65ca, wensen dit gratis af te staan aan de gemeente Mol, om in te lijven in de openbare wegenis.  Het perceeltje is gelegen binnen de rooilijn, gevestigd bij K.B. van 14 april 1923, en momenteel in gebruik als openbare weg.

 

Bijlage:

1)      Bodemattest

2)      Kadastraal plan

3)      Kadastrale legger

4)      Ontwerpakte

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

KORTESTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND - GOEDKEURING

Op 17 december 1990 keurde de gemeenteraad het ontwerp rooilijnplan Kortestraat definitief goed.

 

In uitvoering van dit rooilijnplan dient lot A, gelegen binnen de rooilijnen van de weg(en) gratis te worden afgestaan aan de gemeente Mol.  Lot A, gelegen 3de afdeling, sectie E, deel van perceelnrs. 1365/t-ex en 1365/p-ex, met een oppervlakte van 39ca, staat afgebeeld op het opmetingsplan opgesteld door landmeter-expert Johan Schoeters op 20 juni 2019.

 

Bijlagen:

1)      Bodemattest-E1365P

2)      Bodemattest-E1365T

3)      Kadastraal plan

4)      Kadastrale legger

5)      Ontwerpakte

6)      Opmetingsplan

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

OMG 2019/23 - ZAAK VAN DE WEGEN - GOEDKEURING

Een aanvraag tot het verkavelen van een perceel in 3 kavels voor eengezinswoningen in open bebouwing, 10 kavels voor eengezinswoningen in halfopen bebouwing en de aanleg van een nieuwe wegenis. werd ingediend op 28 juni 2019.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2019084868.

Kadastraal worden de percelen van de aanvraag omschreven als (afd. 1) sectie G nrs. 1181A, 1182, 1183H, 1203D, 1210A, 1210B, 1211A, 1211B, 1211C en 1217B (). Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 1 augustus 2019 tot en met 30 augustus 2019 werden er 4 bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

De in geel aangeduide zone op het verkavelingsplan nieuwe toestand, een strook grond met een oppervlakte van 42 are en 76 centiare en gelegen tussen de te realiseren rooilijnen, wordt in het openbaar domein gelijfd voor de aanleg van een nieuwe wegenis.

Op 31 oktober 2019 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verkavelingsaanvraag en heeft beslist om de zaak van de wegen op de agenda van de gemeenteraad van 18 november 2019 te agenderen.

In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een effectief gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd.

Conform het voorgesteld verkavelingsplan nieuwe toestand dient daartoe de in geel aangeduide zone met een oppervlakte van 42 are en 76 centiare te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt een nieuwe wegenis gerealiseerd.

 

Bijlagen:

1)      advies cbs zaak der wegenis 201923

2)      Advies milieudienst_20191028_091449_1

3)      advies_brandweerzone_kempen_201923

4)      advies_Fluvius_201923

5)      Advies_Openbare_werken_OMV-verkaveling_201923_(Ringlaan)

6)      Advies_verkeersdienst_V2019-23_Ringlaan_afd_1_sectie_G_1181A

7)      advies_vlaamse_milieumaatschappij_201923

8)      BA_P_B_Mol_-_Ringlaan

9)      BA_P_N_Mol_-_Ringlaan

10)  bezwaar_1_2019_23

11)  bezwaar_2_2019_23

12)  bezwaar_3_201923

13)  bezwaar_4_2019_23

14)  VA_VP_N_Mol_-_Ringlaan

15)  Wateradvies_DWAD-2019-0943

 

Goedkeuring van de gemeenteraad voor de inlijving van de in geel aangeduide zone op het verkavelingsplan nieuwe toestand in het openbaar domein wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

OMG 2019/29 - ZAAK VAN DE WEGEN - GOEDKEURING

Een aanvraag tot verkavelen van 2 percelen in 3 loten waarvan 1 lot voor een vrijstaande ééngezinswoning 1 lot om in te lijven in het openbaar domein en 1 lot uit de verkaveling wordt gesloten omdat het bebouwd is werd ingediend op 8 augustus 2019.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2019100097.

Kadastraal worden de percelen van de aanvraag omschreven als (afd. 1) sectie G nrs. 1055S56 en 1055M70 (Wateringstraat 4). Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 30 augustus 2019 tot en met 28 september 2019 werden er geen bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

Lot 3, een strook grond met een oppervlakte van 1 a 94 ca en gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein gelijfd.

Op 17 oktober 2019 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verkavelingsaanvraag en heeft beslist om de zaak van de wegen op de agenda van de gemeenteraad van 18 november 2019 te agenderen.

In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een effectief gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd.

Conform het voorgesteld opmetingsplan van de landmeter dient daartoe lot 3 met een oppervlakte van 1 a 94 ca te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt een beperkt deel van de het voorziene wegtracé gerealiseerd.

 

Bijlagen:

1) verkavelingsplan

2) kennisname cbs

 

Goedkeuring van de gemeenteraad voor de inlijving van lot 3 met een oppervlakte van 1 a 94 ca in het openbaar domein ter realisatie van de rooilijn wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

2019/10NR BRANDSTOF VOOR VOERTUIGEN LOKAAL BESTUUR MOL 2020-2023 - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

 

Omschrijving opdracht

2019/10NR Brandstof voor voertuigen lokaal bestuur Mol 2020-2023 - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

Gunningswijze

openbare procedure

Budget

GEM/61600030/011905 (actie 1419/000/011/007/003), OCM/61600030/01190205 (actie 1419/000/011/007/003) en OCM/61600030/0911 (actie 1419/000/011/007/003)

Raming

€ 347.107,44 excl. btw of € 420.000,00 incl. 21 % btw

 

In het kader van de opdracht “Brandstof voor voertuigen lokaal bestuur Mol 2020-2023” werd een bestek met nr. 2019/10NR opgesteld door Gemeente Mol.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 347.107,44 excl. btw of € 420.000,00 incl. 21 % btw.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

 

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Gemeente Mol de procedure zal voeren en in naam van OCMW Mol bij de gunning van de opdracht zal optreden.

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

 

Bijlage:

1)Bestek

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

LESUREN GIBBO GALBERGEN - VASTSTELLING PAKKET SCHOOLJAAR 2019-2020 - GOEDKEURING

Bij het begin van het schooljaar stelt het schoolbestuur de lesurenpakketten en de verdeling ervan vast: de prestaties van de directie, het onderwijzend personeel, het paramedisch personeel, de zorgcoördinatie, ICT-coördinatie en het ondersteunend personeel aan GIBBO Galbergen, Don Boscostraat 39.

 

De lesuren zijn gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 februari van het vorige schooljaar.

Het aantal gesubsidieerde leerlingen op 1 februari 2019 aan het Gemeentelijk Instituut voor Buitengewoon Beroeps Onderwijs (GIBBO) Galbergen, Don Boscostraat 39, 2400 Mol is geverifieerd op 90 (53 leerlingen type basisaanbod OV3 + 29 leerlingen type 1 OV3 + 8 leerlingen type 9 OV3).

 

Op 4 juni 2019 verleende de schoolraad een gunstig advies over het ontwerp van het urenpakket voor het schooljaar 2019-2020.

 

Op 23 augustus 2019 verleende het Afzonderlijk Bijzonder Overlegcomité (ABOC) een protocol van akkoord af over de aanwending van het urenpakket en een protocol van akkoord aanvullende lestijden en beoordeling aan de vooravond van TADD 2019-2020.

 

Op 25 oktober 2019 verleende het Afzonderlijk Bijzonder Overlegcomité (ABOC) een protocol van akkoord af over de aanwending van de punten ICT.

 

- Vaststelling van het urenpakket aan het Gemeentelijk Instituut voor Buitengewoon Beroeps Ondewijs (GIBBO) Galbergen, Don Boscostraat 39 voor het schooljaar 2019-2020:

 

Binnen het urenpakket:

Bevorderings- en selectieambten

       1 ambt van directeur (voltijds vanaf 72 leerlingen)

       1 ambt van technisch adviseur coördinator (120 punten uit de punteneveloppe of 30 lesuren)

 

Urenpakketten voor de wervingsambten

Onderwijzend personeel:

       386 uren

Paramedisch personeel

       51 uren

Ondersteunend personeel

       164 punten uit de puntenenveloppe of 72 uren worden gebruikt om 2 betrekkingen van opvoeder in te richten van elk 82 punten: één met weddenschaal 106 en één met weddenschaal 158.

 

Buiten het urenpakket:

       4 punten leraar ASV-ICT-coördinatie

       7 punten uit de punteneveloppe (1 punt over) of 2 uren leraar BGV voor taak- en functiedifferentiatie

       11 uren leraar ASV (7 uren) en leraar BGV (4 uren) voor GOK

       19 uren leraar ASV-niet confessionele zedenleer

       19 uren leraar ASV-islamitische godsdienst

       11 uren leraar ASV-protestants evangelische godsdienst

       2 uren leraar ASV voor aanvangsbegeleiding

       9/32 uren kinesitherapie en 11/22 uren ASV ondersteuningsnetwerk

       er komen nog extra uren ondersteuningsnetwerk van coördinatie Antwerpen (voorlopig 11/22 - komen nog uren bij, aantal momenteel nog niet gekend)

       16/22 uren POAH

 

Extra uren:

       42 uren klassenraad waarvan het aantal afhankelijk is van de individuele opdrachten van de leerkrachten

       8 uren ASV-bijscholing begeleiding, verplicht in te richten als leraar ASV

       8 uren klassendirectie, die toegevoegd worden aan het vermelde urenpakket voor het onderwijzend personeel (386 + 8 = 394)

 

De lesuren voor levensbeschouwelijke vakken kunnen in de loop van het schooljaar worden herzien, wanneer zich wijzigingen voordoen in het volgen van deze cursussen.

 

Verdeling urenpakket onderwijzend personeel en paramedisch personeel en aanwending BPT-uren:

Het totale urenpakket van 394 uren voor het onderwijzend personeel (lesurenpakket 386 + klassendirectie 8):

       leraar ASV: 140 uren

       leraar BGV: 254 uren (bouw=56 uren, mechanica-elektriciteit=44 uren en huishoudkunde en voeding= 154 uren)

Het urenpakket van 51 uren voor het paramedisch personeel:

       kinesitherapie: 17 uren

       logopedie: 34 uren

 

Noot: 3% van het lesurenpakket mag gebruikt worden voor het inrichten van bijzondere pedagogische taken. Dit mag overschreden worden mits akkoord van het lokaal comité, bij scholen met modulair stelsel.

 

Bijlagen:

1)      Advies schoolraad 4/6/2019

2)      Protocol ABOC urenpakket 2019-2020 - 23/8/2019

3)      Protocol ABOC aanvangsbegeleiding 2019-2020 - 23/8/2019

4)      Protocol ABOC ICT 25/10/2019

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD (GAMW) - VERDELING LESUREN 2019-2020 - GOEDKEURING

Bij het begin van elk schooljaar stelt het schoolbestuur de lesurenpakketten en de verdeling ervan vast: de prestaties van de directie, het onderwijzend personeel, de ICT-coördinator en het administratief personeel aan de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord (GAMW), Guido Gezellestraat 31a.

 

De lesuren zijn gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 februari van het vorige schooljaar.

 

Op 25 oktober 2019 verleende het Afzonderlijk Bijzonder Overlegcomité (ABOC) een protocol van akkoord over de aanwending van de punten ICT en een protocol van akkoord over de aanwending van het lesurenpakket 2019-2020.

 

Bijlagen:

1)      Protocol ICT-coördinator Gibbo en DKO

2)      Protocol urenpakket GAMW 2019-2020

3)      Verdeling lesurenpakket GAMW

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN (GABK) - VERDELING LESUREN 2019-2020 - GOEDKEURING

Bij het begin van elk schooljaar stelt het schoolbestuur de lesurenpakketten en de verdeling ervan vast: de prestaties van de directie, het onderwijzend personeel, de ICT-coördinator en het administratief personeel aan de Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten (GABK), markt 24.

 

De lesuren zijn gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 februari van het vorige schooljaar.

 

Op 25 oktober 2019 verleende het Afzonderlijk Bijzonder Overlegcomité (ABOC) een protocol van akkoord over de aanwending van de punten ICT en een protocol van akkoord over de aanwending van het lesurenpakket 2019-2020.

 

Bijlagen:

1)      Protocol ICT-coördinator Gibbo en DKO

2)      Protocol urenpakket GABK 2019-2020

3)      Verdeling lesurenpakket GABK

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

IKA - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 9 DECEMBER 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 11 oktober 2019 vraagt de dienstverlenende vereniging Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse (IKA) om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2019 goed te keuren.

 

Agenda:

1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020

2. Overzicht principiële beslissingen mbt Publi-T

3. Overzicht principiële beslissingen mbt Pampero

4. Code goed bestuur

5. Statutaire benoemingen

6. Statutaire mededelingen

 

Bijlage:

1)      brief met bijlagen van IKA van 11 oktober 2019

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

CIPAL - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 12 DECEMBER 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 24 oktober 2019 vraagt CIPAL om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2019 goed te keuren.

 

Agenda:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie

3. Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv

4. Rondvraag

5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

Bijlage:

1) brief en bijlagen van CIPAL van 24 oktober 2019

2) Cipal-dv-begrotingsdocument-2020

3) Toelichtende-nota-AV-Cipal-dv-12_12_2019

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

IOK - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 17 DECEMBER 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 29 oktober 2019 vraagt IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019 goed te keuren.

 

Agenda:

1. activiteitenplan

2. begroting 2020

3. varia

 

Bijlage:

1)      brief en bijlagen van IOK van 29 oktober 2019

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

IOK AFVALBEHEER - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 17 DECEMBER 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 29 oktober 2019 vraagt IOK Afvalbeheer om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019 goed te keuren.

 

Agenda:

 

1. activiteitenplan 2020

2. begroting 2020

3. varia

 

Bijlage:

1)      brief en bijlagen van IOK Afvalbeheer van 29 oktober 2019

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

PONTES - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 18 DECEMBER 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 23 oktober 2019 vraagt de intergemeentelijke vereniging PONTES om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019 goed te keuren.

 

Agenda:

1.Algemene vergadering: verslag 19 juni 2019 - goedkeuring

2.Beleid: evaluatienota 2013-2018 - goedkeuring

3.Beleid: ondernemingsplan 2019-2024 - goedkeuring

4.Financiën: budget 2020 - goedkeuring

5. Varia en rondvraag

 

Bijlagen:

1)      brief en bijlagen van Pontes van 23 oktober 2019

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

PIDPA - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 20 DECEMBER 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 18 oktober 2019 vraagt PIDPA om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2019 goed te keuren.

 

Agenda:

1) Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.

2) Begroting 2020 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën in

    2020 - goedkeuring.

3) Benoemingen.

4) Uitbreiding opdracht Kontich – goedkeuring.

5) Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.

 

Bijlagen:

1) uitnodiging van 18 oktober 2019 voor de buitengewone algemene vergadering Pidpa van 20 december 2019

2) prognose resultaat 2019 - ontwerpbegroting 2020

3) toelichting van PIDPA bij agendapunt 3

4) toelichting van PIDPA bij agendapunt 4

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

OMGEVINGSAMBTENAREN - AANWIJZING - GOEDKEURING

Elke gemeente moet bij gemeenteraadsbeslissing minstens één omgevingsambtenaar aanwijzen. De gemeente zorgt ervoor dat de aangestelde ambtenaar of ambtenaren gezamenlijk voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu in zich verenigen. De gemeentelijke omgevingsambtenaar oefent de taken, vermeld in het decreet betreffende de omgevingsvergunning, onafhankelijk en neutraal uit. Hij mag geen nadeel ondervinden van de uitoefening hiervan.

 

Voorgesteld wordt om onderstaande personen aan te wijzen als omgevingsambtenaar van de gemeente Mol:

 

- Joost Ouderits, stedenbouwkundig ambtenaar

- Miriam Pauwels, afdelingshoofd Patrimonium

- Adriaan Pardon, bestuurssecretaris - afdelingshoofd Omgeving

- Ria Geens, coördinator milieu & groen

- Bert Govaerts, deskundige milieu en groen

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

PROEFOPSTELLING PLEINTJE GINDERBROEK (Memo - Koen Van Gompel)

Is de proefopstelling aan het pleintje ondertussen geëvalueerd?

Zijn of worden de buurtbewoners en gebruikers van het pleintje betrokken bij de uiteindelijke beslissing?

 

 

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

FIETSOSTRADE EN LEDVERLICHTING (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

De fietsostrade Herentals - Leopoldsburg tot in Balen loopt langs spoorlijn 15 en telt 36 km.

Ze begint aan het station van Herentals en loopt over Olen , Geel en Mol tot in Balen. Ongeveer 10 km is befietsbaar.

De realisatie draait op volle toeren en vooral in Mol is een groot stuk bereidbaar langs de spoorweg.

Alle nieuwe stukken krijgen ledverlichting maar onze vraag is of de bestaande stukken ook ledverlichting krijgen? Beter voor het milieu en de veiligheid door een betere zichtbaarheid. In de meerjarenplanning staat als ik me niet vergis dat enkel bestaande lichtpunten worden vervangen door ledverlichting.

Onze vraag gaat dan vooral over de straat Merelstraat naast de spoorweg in Millegem. Deze straat is aan de donkere kant en naar mijn mening komt hier in de toekomst of zelfs nu reeds veel werkverkeer en schoolverkeer per fiets door.

 

Onze volgende opmerking is dat het misschien goed zou zijn om de fietsostrade door te trekken richting Lommel en om ze zo aan te laten sluiten bij de Molse Meren “toch een toeristische pleister in Mol“ en het later geplande fietspad richting Postel.

Vooral de uitbreiding zou zeker positief zijn zowel voor Lommel als voor Mol.

 

Als ik het Vlaams regeerakkoord goed doorgenomen heb, zag ik dat er trouwens voor de fietser en de fiets een verdubbeling van het budget is: tot 300 miljoen Euro en dit voor aanleg van functionele fietsroutenetwerken welke aanspraak zouden kunnen maken. Dus volgens mij zeker het proberen waard.

 

Amberkleurige ledverlichting is trouwens zeer goed voor vleermuizen. Het stoort de dieren niet in hun nachtelijke jacht naar insecten en de mens heeft nog genoeg zicht op de omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 13/11/2019
Overzicht punten

Zitting van 18 november 2019

 

OVERWEG MARTELARENSTRAAT (Open VLD - Hans Schoofs)

We ontvangen de melding van heel wat burgers dat sinds de werken plaatsvonden aan de overweg van de Martelarenstraat de slagbomen langer gesloten zouden zijn.  Het gevolg hiervan is dat er zich langere rijen van wachtende auto’s vormen. 

Werd het gemeentebestuur hier door Infrabel (of de NMBS?) van in kennis gesteld? 

Wat is de reden van deze langere sluitingstijden?

Is dit een tijdelijk fenomeen of kan hier aan verholpen worden?

 

 

Publicatiedatum: 13/11/2019