Overzicht punten

Zitting van 30 juli 2019

 

PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID- BEKRACHTIGING POLITIEVERORDENING ROOK- EN VUURVERBOD 23 JULI 2019 EN POLITIEVERORDENING OPHEFFING ROOK- EN VUURVERBOD 29 JULI 2019 - GOEDKEURING ( - Bestuurszaken)

Ten gevolge van extreme klimatologische omstandigheden bestond er een risico op brandgevaar in alle bossen, natuur- en heideterreinen op het grondgebied van de gemeente Mol, en werd door de burgemeester op 23 juli 2019 een besluit "politieverordening - rook- en vuurverbod - goedkeuring" getroffen.

 

Per whatsapp van 28 juli 2019 adviseert de brandweerzone Kempen om het rook- en vuurverbod op te heffen omdat het verhoogd risico op vegetatiebrand was verdwenen.

Omwille van het spoedeisend karakter heeft de burgemeester op 29 juli 2019 een besluit "politieverordening - rook- en vuurverbod - opheffing" getroffen.

 

Deze besluiten zijn slechts geldig mits de bekrachtiging op de eerstvolgende gemeenteraad.

Aangezien de agenda van de gemeenteraad reeds verstuurd was op het ogenblik dat de burgemeester het besluit trof, dient het punt bij spoedeisendheid te worden behandeld.

 

Akkoord wordt gevraagd met de behandeling van het agendapunt "bekrachtiging van de politieverordening - rook- en vuurverbod" en het agendapunt "bekrachtiging van de politieverordening - opheffing rook- en vuurverbod" bij hoogdringendheid.

 

 

Publicatiedatum: 24/07/2019
Overzicht punten

Zitting van 30 juli 2019

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 24 JUNI 2019 - GOEDKEURING

De notulen van 24 juni 2019 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 24 juni 2019.

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 19/07/2019
Overzicht punten

Zitting van 30 juli 2019

 

EZAART-WEVERSTRAAT - ZAAK VAN DE WEGEN RIOLERINGSPROJECT OMV 2019/70 - GOEDKEURING

Aanvraag ingediend door AQUAFIN NV gevestigd te Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en mevrouw Ilke Van Buggenhout, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.

De aanvraag werd voor advies overgemaakt aan de gemeente Mol en werd ontvangen op 18 februari 2019.  De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2018152328. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen te Mol, kadastraal gekend als afdeling 3 sectie E nrs. 1142A, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148K, 1148L, 1148H, 1202Y, 1202X, 1203H, 1203K, 1203B, 1208B, 1227B, 1228B, 1233A, 1234C, 1234D, 1239A, 1239/2 A, 1240A, 1245A, 1246C, 1246E, 1249A, 1250B, 1253A, 1254C, 1254B, 1256F en 1365E2.

Het betreft een aanvraag voor rioleringswerken: de renovatie van de doorvoerleiding Ezaart - Slagmolenstraat.  De aanleg van een collector met bijhorende pompstations wordt voorzien.

De geplande werken strekken zich uit in Ezaart (= gewestweg N103) vanaf het pompstation in de Korenstraat tot aan het kruispunt met de Slagmolenstraat en in de Weverstraat (= gemeenteweg) ten zuiden van Ezaart tot aan de Molse Nete.  Het project omvat de optimale afkoppeling van de riolering van Ezaart te Mol en de renovatie van het pompstation met doorvoerleidingen komende van Bel en Hessie.  Aangezien de bestaande riolering in Ezaart aan vernieuwing toe is, werd de afkoppeling en de aanleg van een gescheiden riolering van deze straat tot aan het kruispunt met de Slagmolenstraat mee opgenomen in dit project

Het bestaande pompstation in de Korenstraat is verouderd en zal volledig inclusief de persleiding vernieuwd worden.  Aan het begin van het project (ter hoogte van het pompstation in de Korenstraat) wordt een overstortconstructie voorzien op de toekomende gemengde-riolering naar de Nete.

Er is een bijkomend pompstation voorzien ter hoogte van de kruising met de Weverstraat om het afvalwater van woningen Ezaart 384 t.e.m. de woningen ter hoogte van Ezaart 332 te verpompen naar het gravitair stelsel richting de bestaande collector in de Slagmolenstraat.

Het pompstation in de Korenstraat verpompt gemengd afvalwater over een lengte van 983m met een verschil in hoogte van 4,4m.  Het pompstation ter hoogte van de Weverstraat pompt afvalwater over een lengte van 206m met een hoogteverschil van 1,73 m.

Voor de afvoer van het regenwater wordt eveneens een nieuwe RWA-leiding aangelegd, waarna het water loost via een bestaand grachtenstelsel aan de Weverstraat waar het kan bufferen en vertraagd lozen in de Molse Nete. Voor deze bestaande grachten is een herprofilering voorzien om voldoende buffercapaciteit van het hemelwater te kunnen bevatten.  Bijkomend zijn er enkele stuwconstructies voorzien omwille van de helling van het terrein in de richting van de waterloop.  Voor de herprofilering van de grachten is een oeverversteviging voorzien in hout. Ter hoogte van de bestaande constructies (stalling, opslagplaats en bestaande tuin) werd deze versteviging tot bovenaan doorgetrokken om de breedte van de grachten zo beperkt mogelijk te houden.  Verder langsheen de Weverstraat is een oeverversteviging van een halve meter hoogte voorzien in hetzelfde materiaal.

Ter hoogte van de aan te leggen riolering zal de wegenis opgebroken worden en nadien terug in oorspronkelijke toestand hersteld worden.  De wegenis wordt niet vernieuwd, wel wordt er voorzien in wegherstel, daar waar in de weg gewerkt wordt ten behoeve van de aanleg van de riolering.

 

Om de aanleg van de riolering en de bouw en uitbating van het pompstation mogelijk te maken zullen bomen gekapt moeten worden op het terrein 1256F (Mol, 3de afdeling, sectie E), langsheen het traject van de aan te leggen persleiding onder de gracht, langsheen het traject van de te herprofileren grachten in de Weverstraat:

- 30 (meerstammige) bomen

- stamomtrek variërend van 50cm tot 320cm

De te vellen bomen worden zoveel mogelijk vervangen door nieuwe bomen van dezelfde soort.  Enkel ter hoogte van pompstation PS1 (hoek Korenstraat met Ezaart) en in de Weverstraat is de heraanplant niet voorzien omwille van de te bouwen constructies, riolering en grachten.

 

Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar: gunstig.

 

Bijlagen:

1) Inplantingsplannen (deelplan 1 t.e.m. 11): bestaande en nieuwe toestand

2) Overzichtsplan

3) Bezwaarschrift 1/1

4) Advies CBS van 4-04-2019

5) Advies Agentschap Wegen en Verkeer van 05-04-2019

 

Goedkeuring over de zaak van de wegen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 19/07/2019
Overzicht punten

Zitting van 30 juli 2019

 

POLITIEVERORDENING - ROOK- EN VUURVERBOD  23 JULI 2019- BEKRACHTIGING ( - Bestuurszaken)

Wegens de extreme klimatologische omstandigheden bestaat er een risico op brandgevaar in alle bossen en natuur- en heideterreinen op het grondgebied van de gemeente Mol. Daarom heeft de burgemeester op 23 juli 2019 bij hoogdringendheid een besluit getroffen waarbij een rook- en vuurverbod wordt opgelegd in de bedreigde gebieden.

 

Bijlagen:

1) advies brandweer zone Kempen van 23 juli 2019

2) brandwaarschuwingsindex: preventieve fases ingesteld door het agentschap natuur en bos

3) burgemeesterbesluit van 23 juli 2019

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 23 juli 2019 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 24/07/2019
Overzicht punten

Zitting van 30 juli 2019

 

VERORDENING - OPHEFFING ROOK- EN VUURVERBOD - BEKRACHTIGING ( - Bestuurszaken)

Wegens de extreme klimatologische omstandigheden in het begin van de lente bestond er een risico op brandgevaar in alle bossen en natuur- en heideterreinen op het grondgebied van de gemeente Mol. Daarom heeft de burgemeester op 23 juli 2019 bij hoogdringendheid een besluit getroffen waarbij een rook- en vuurverbod wordt opgelegd in de bedreigde gebieden.

 

Op 28 juli 2019 waren de weersomstandigheden zo gewijzigd (lagere temperaturen, voldoende luchtvochtigheid en neerslag) dat het verhoogd risico op vegetatiebrand was verdwenen. Om die reden werd het burgemeesterbesluit van 23 juli 2019 door het besluit van de burgemeester van 29 juli 2019 opgeheven.

 

Bijlagen:

1) advies - brandweerzone Kempen

2) rook- en vuurverbod_opheffing

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 29 juli 2019 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2019