ZITTING VAN DINSDAG 30 JULI 2019

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

raadsleden

Servais Verherstraeten, Hans Schoofs, Jos Lodewijckx, Lotte Vreys, Frederik Loy, Maarten Van Camp, Davy Geboers, Jan Vangheel, Anneleen Dom, Koen Van Gompel, Solange Abbeloos, Lander Geyzen, Masha Celen, Paul Vanhoof, Zehra Ünlü, Sofie Molenberghs, Koen Boeckx, Chris Xhenseval

wnd algemeen directeur

Stefan Hendrix

Verontschuldigd:

schepenen

Hilde Valgaeren, Luc Van Craenendonck

raadsleden

Hanne Paepen, Tomas Sergooris, Lien Maes, Bas Van Olmen, Ria Melis, Els Ceulemans

algemeen directeur

Christian Elsemans

 

Overzicht punten

Zitting van 30 juli 2019

 

PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID- BEKRACHTIGING POLITIEVERORDENING ROOK- EN VUURVERBOD 23 JULI 2019 EN POLITIEVERORDENING OPHEFFING ROOK- EN VUURVERBOD 29 JULI 2019 - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Ten gevolge van extreme klimatologische omstandigheden bestond er een risico op brandgevaar in alle bossen, natuur- en heideterreinen op het grondgebied van de gemeente Mol, en werd door de burgemeester op 23 juli 2019 een besluit "politieverordening - rook- en vuurverbod - goedkeuring" getroffen.

 

Per whatsapp van 28 juli 2019 adviseert de brandweerzone Kempen om het rook- en vuurverbod op te heffen omdat het verhoogd risico op vegetatiebrand was verdwenen. Omwille van het spoedeisend karakter heeft de burgemeester op 29 juli 2019 een besluit "politieverordening - rook- en vuurverbod - opheffing" getroffen.

 

Juridische gronden

Artikel 23 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt: "Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen als het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door tenminste twee derden van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld".

 

Inspraak en advies

Per e-mail van 23 juli 2019 adviseert de brandweerzone Kempen om het rook- en vuurverbod in te voeren wegens het verhoogd risico op vegetatiebrand.

Per whatsapp van 28 juli 2019 adviseert de brandweerzone Kempen om het rook- en vuurverbod op te heffen omdat het verhoogd risico op vegetatiebrand was verdwenen.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De burgemeester heeft op 23 juli 2019 op advies van de brandweerzone Kempen het rook- en vuurverbod uitgevaardigd.

 

De burgemeester heeft op 29 juli 2019 op advies van de brandweerzone Kempen het rook- en vuurverbod uitgevaardigd.

 

Deze besluiten zijn slechts geldig mits bekrachtiging op de eerstvolgende gemeenteraad. Aangezien de agenda van de gemeenteraad reeds verstuurd was op het ogenblik dat de burgemeester de besluiten trof, dienen de punten bij spoedeisendheid te worden behandeld.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de raadsleden akkoord te gaan met de toevoeging en de behandeling van twee agendapunten bij hoogdringendheid.

Het betreft agendapunten:

- bekrachtiging van de politieverordering - rook- en vuurverbod, genomen bij burgemeesterbesluit van 23 juli 2019.

- bekrachtiging van de politieverordening - opheffing rook- en vuurverbod, genomen bij burgemeesterbesluit van 29 juli 2019.

 

Aan de stemming over de hoogdringendheid nemen 25 raadsleden deel.

 

Volgende raadsleden spreken zich uit over de hoogdringendheid en de behandeling van het agendapunt:

 

W. Caeyers, A. Verbeke, L. Heurckmans, H. De Groof, M. Belmans, W. Soeffers, P. Van Rompaey, S. Verherstraeten, H. Schoofs, K. Van Gompel, P. Vanhoof, J. Lodewijckx, L. Vreys, J. Vangheel, Z. Ünlü, S. Abbeloos, D. Geboers, A. Dom, F. Loy, M. Van Camp, L. Geyzen, M. Celen, S. Molenberghs, K. Boeckx en C. Xhenseval.

 

Artikel 2

De behandeling van de agendapunten 'politieverordening - rook- en vuurverbod - bekrachtiging' en politieverordening - 'opheffing rook- en vuurverbod - bekrachtiging' bij hoogdringendheid wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

 

Artikel 3

De agendapunten worden besproken als laatste punt van de agenda in de openbare zitting.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 10/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 30 juli 2019

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 24 JUNI 2019 - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeenteraad vergaderde in zitting van 24 juni 2019.

 

De notulen en het verslag van de toegevoegde agenda van deze gemeenteraad werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Juridische gronden

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur overeenkomstig artikelen 277 en 278.

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 33 § 1 van het huishoudelijk reglement - goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 maart 2019 - bepaalt dat de notulen van de gemeenteraad alle besproken onderwerpen vermelden in chronologische volgorde, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.

 

Artikel 34 § 1 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur. 

 

Bijlagen

1)      Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 24 juni 2019

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is verplicht dat de notulen van de vorige gemeenteraad worden goedgekeurd op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De notulen van de gemeenteraad van 24 juni 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 10/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 30 juli 2019

 

EZAART-WEVERSTRAAT - ZAAK VAN DE WEGEN RIOLERINGSPROJECT OMV 2019/70 - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Aanvraag ingediend door AQUAFIN NV gevestigd te Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en mevrouw Ilke Van Buggenhout, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.

De aanvraag werd voor advies overgemaakt aan de gemeente Mol en werd ontvangen op 18 februari 2019.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2018152328.

De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen te Mol, kadastraal gekend als afdeling 3 sectie E nrs. 1142A, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148K, 1148L, 1148H, 1202Y, 1202X, 1203H, 1203K, 1203B, 1208B, 1227B, 1228B, 1233A, 1234C, 1234D, 1239A, 1239/2 A, 1240A, 1245A, 1246C, 1246E, 1249A, 1250B, 1253A, 1254C, 1254B, 1256F en 1365E2.

Het betreft een aanvraag voor rioleringswerken: de renovatie van de doorvoerleiding Ezaart - Slagmolenstraat.  De aanleg van een collector met bijhorende pompstations wordt voorzien.

De geplande werken strekken zich uit in Ezaart (= gewestweg N103) vanaf het pompstation in de Korenstraat tot aan het kruispunt met de Slagmolenstraat en in de Weverstraat (= gemeenteweg) ten zuiden van Ezaart tot aan de Molse Nete. Het project omvat de optimale afkoppeling van de riolering van Ezaart te Mol en de renovatie van het pompstation met doorvoerleidingen komende van Bel en Hessie. Aangezien de bestaande riolering in Ezaart aan vernieuwing toe is, werd de afkoppeling en de aanleg van een gescheiden riolering van deze straat tot aan het kruispunt met de Slagmolenstraat mee opgenomen in dit project

Het bestaande pompstation in de Korenstraat is verouderd en zal volledig inclusief de persleiding vernieuwd worden.  Aan het begin van het project (ter hoogte van het pompstation in de Korenstraat) wordt een overstortconstructie voorzien op de toekomende gemengde-riolering naar de Nete.

Er is een bijkomend pompstation voorzien ter hoogte van de kruising met de Weverstraat om het afvalwater van woningen Ezaart 384 t.e.m. de woningen ter hoogte van Ezaart 332 te verpompen naar het gravitair stelsel richting de bestaande collector in de Slagmolenstraat.

Het pompstation in de Korenstraat verpompt gemengd afvalwater over een lengte van 983m met een verschil in hoogte van 4,4m. Het pompstation ter hoogte van de Weverstraat pompt afvalwater over een lengte van 206m met een hoogteverschil van 1,73 m.

Voor de afvoer van het regenwater wordt eveneens een nieuwe RWA-leiding aangelegd, waarna het water loost via een bestaand grachtenstelsel aan de Weverstraat waar het kan bufferen en vertraagd lozen in de Molse Nete.  Voor deze bestaande grachten is een herprofilering voorzien om voldoende buffercapaciteit van het hemelwater te kunnen bevatten.  Bijkomend zijn er enkele stuwconstructies voorzien omwille van de helling van het terrein in de richting van de waterloop.  Voor de herprofilering van de grachten is een oeverversteviging voorzien in hout.  Ter hoogte van de bestaande constructies (stalling, opslagplaats en bestaande tuin) werd deze versteviging tot bovenaan doorgetrokken om de breedte van de grachten zo beperkt mogelijk te houden.  Verder langsheen de Weverstraat is een oeverversteviging van een halve meter hoogte voorzien in hetzelfde materiaal.

Ter hoogte van de aan te leggen riolering zal de wegenis opgebroken worden en nadien terug in oorspronkelijke toestand hersteld worden.  De wegenis wordt niet vernieuwd, wel wordt er voorzien in wegherstel, daar waar in de weg gewerkt wordt ten behoeve van de aanleg van de riolering.

 

Om de aanleg van de riolering en de bouw en uitbating van het pompstation mogelijk te maken zullen bomen gekapt moeten worden op het terrein 1256F (Mol, 3de afdeling, sectie E), langsheen het traject van de aan te leggen persleiding onder de gracht, langsheen het traject van de te herprofileren grachten in de Weverstraat:

- 30 (meerstammige) bomen

- stamomtrek variërend van 50cm tot 320cm

 

De te vellen bomen worden zoveel mogelijk vervangen door nieuwe bomen van dezelfde soort.  Enkel ter hoogte van pompstation PS1 (hoek Korenstraat met Ezaart) en in de Weverstraat is de heraanplant niet voorzien omwille van de te bouwen constructies, riolering en grachten.

 

Juridische gronden

Art. 31 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning bepaalt:

"Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag".

 

De aanvraag omvat zowel rioleringswerken ter hoogte van Ezaart (N103), inclusief kruispunten tussen de N103 en andere gemeentewegen (Hoogeind, Gertstraat, Weverstraat, Bellekensstraat, Kortestraat-Slagmolenstraat) en ter hoogte van de Weverstraat, een gemeenteweg.  De gemeenteraad is enkel bevoegd voor gemeentelijke wegen. De gelijkgrondse kruising van de N103 met de gemeenteweg(en) behoort niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad, dit omwille van de zgn. "Interceptietheorie", de gemeenteweg ter hoogte van de gelijkgrondse kruising wordt ingelijfd in het gewestdomein.

 

Inspraak en advies

In uitvoering van artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone procedure van toepassing.

Bijgevolg is er een openbaar onderzoek georganiseerd.

Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van 26 februari 2019 tot en met 27 maart 2019.

Er werd 1 bezwaarschrift ingediend.

 

Het bezwaar heeft betrekking op:

* eigendomsbepalingen

* wateroverlast door overvolle grachten en slechte waterafvoer in het algemeen

 

Evaluatie van de bezwaarschriften:

* Eigendomsbepalingen:

Een betwisting over beweerde eigendomsaanspraken op het perceel betreft een burgerlijk geschil. Deze geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken. Het is niet de taak van de vergunningverlenende overheid om te oordelen over het bestaan en de omvang van enige subjectieve burgerlijke rechten. Een omgevingsvergunning wordt conform artikel 78 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning verleend onder voorbehoud van de burgerlijke rechten die betrekking hebben op het onroerend goed, zodat het verlenen van een omgevingsvergunning geen beslissing inhoudt betreffende deze rechten.  De beslissingen genomen op grond van het decreet betreffende de omgevingsvergunning doen geen afbreuk aan de burgerlijke rechten van derden.

* Wateroverlast:

Het onderhoud van de grachten heeft ter plaatse gunstige effecten op de doorvoer van hemelwater. Wat de opmerking betreft over het ruimere afvoerbeleid van de algemene waterafvoer worden ook daar maatregelen genomen.  Zo is er momenteel nog de aanvraag lopende om stroomopwaarts, ter hoogte van de Scheppelijke Nete de buffercapaciteit te verhogen.

 

Advies:

Een groot gedeelte van het project vindt plaats ter hoogte van de gewestweg N103.  Hierover heeft de gemeenteraad dus geen beslissingsbevoegdheid inzake de zaak van de wegen (zie deelplan 2, 3, 6).  Andere delen van het project vinden plaats ter hoogte van het kruispunt tussen de gewestweg en gemeentewegen (zie deelplan 1, 7, 9, 10, 11).  Ook voor deze segmenten is er geen beslissing van de gemeenteraad vereist (zie Interceptietheorie, deel juridische gronden).  Ter informatie wordt aan de gemeenteraad meegedeeld dat het Agentschap voor Wegen en Verkeer, de beheerder van het gewestwegdomein, de aanvraag gunstig heeft geadviseerd.

 

De deelplannen 4, 5 en 8 tonen de werkzaamheden ter hoogte van de Weverstraat. De buffercapaciteit van de grachten in de Weverstraat zal verhogen door de gerichte ingrepen van herprofilering en bijkomende stuwen richting de Molse Nete. Het betreffen beperkte ruimtelijke ingrepen die op groter schaalniveau een gunstig resultaat hebben in functie van de waterbuffering. De oeverversteviging bestaande uit hout heeft een duurzaam karakter.

De werkzone die wordt afgebakend langs de Weverstraat blijft beperkt in breedte waardoor de last naar de aanpalende percelen beperkt blijft.

De inrichting van de wegenis van de Weverstraat blijft onveranderd.

Inzake de zaak van de wegen wordt een gunstig advies gegeven.

 

Bijlagen

1) Inplantingsplannen (deelplan 1 t.e.m. 11): bestaande en nieuwe toestand

2) Overzichtsplan

3) Bezwaarschrift 1/1

4) Advies CBS van 4-04-2019

5) Advies Agentschap Wegen en Verkeer van 05-04-2019

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen goed.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen goed.

 

Artikel 2

Het besluit wordt bezorgd aan de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Deze beslissing kan het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 30 juli 2019

 

POLITIEVERORDENING - ROOK- EN VUURVERBOD  23 JULI 2019- BEKRACHTIGING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Wegens de extreme klimatologische omstandigheden bestaat er een risico op brandgevaar in alle bossen en natuur- en heideterreinen op het grondgebied van de gemeente Mol. Daarom heeft de burgemeester op 23 juli 2019 op advies van de brandweerzone Kempen, bij hoogdringendheid een besluit getroffen waarbij een rook- en vuurverbod wordt opgelegd in de bedreigde gebieden.

 

Juridische gronden

Artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester politieverordeningen kan maken in geval van onvoorziene gebeurtenissen waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, onder de verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. De verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.

 

Bijlagen

1) advies brandweer zone Kempen van 23 juli 2019

2) brandwaarschuwingsindex: preventieve fases ingesteld door het agentschap natuur en bos

3) burgemeesterbesluit van 23 juli 2019

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het agentschap Natuur en Bos stelt de preventieve fases vast, gebaseerd op de brandwaarschuwingsindex (BWI). Deze BWI bevond zich in de gele fase en verwacht werd op 23 juli 2019 dat deze de volgende dag zou evolueren naar de oranje fase en tegen het einde van de week naar de rode fase.

 

Brandweerzone Kempen adviseert bij e-mail van 23 juli 2019 een open vuur- en rookverbod uit te vaardigen in brandgevoelige gebieden.

 

Ter vrijwaring van de openbare orde, meer bepaald de openbare veiligheid en de openbare gezondheid, dienden passende maatregelen getroffen te worden om branden in natuur-, heideterreinen en bossen te voorkomen. De politieverordening inzake rook- en vuurverbod, door ongewone klimatologische omstandigheden, werd door de burgemeester genomen op 23 juli 2019 en afgekondigd.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 23 juli 2019 inzake het het rook- en vuurverbod door ongewone klimatologische omstandigheden.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 10/09/2019
Overzicht punten

Zitting van 30 juli 2019

 

VERORDENING - OPHEFFING ROOK- EN VUURVERBOD - BEKRACHTIGING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Op 23 juli 2019 heeft de burgemeester omwille van het verhoogde risico op brandgevaar ten gevolge van de extreme klimatologische omstandigheden een politieverordening uitgevaardigd inzake het verbod tot roken en maken van vuur in alle bossen, natuur- en heideterreinen.

Op 28 juli 2019 waren de weersomstandigheden - lagere temperaturen, voldoende luchtvochtigheid en neerslag - van die aard dat er geen verhoogd risico meer was voor vegetatiebrand. Op 29 juli 2019 heeft de burgemeester voornoemde politieverordening opgeheven.

 

Juridische gronden

Artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester politieverordeningen kan maken in geval van onvoorziene gebeurtenissen waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, onder de verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven.

 

Bijlagen

1) mail - brandweerzone Kempen

2) rook- en vuurverbod_opheffing

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het agentschap Natuur en Bos stelt de preventieve fases vast, gebaseerd op de brandwaarschuwingsindex (BWI). Deze BWI bevond zich in de rode fase.

Ter vrijwaring van de openbare orde, meer bepaald de openbare veiligheid en de openbare gezondheid, dienden passende maatregelen getroffen te worden om branden in natuur-, heideterreinen en bossen te voorkomen. De politieverordening inzake rook- en vuurverbod, door ongewone klimatologische omstandigheden, werd afgekondigd.

Naar aanleiding van de gewijzigde weersomstandigheden adviseert de brandweerzone Kempen bij whatsapp van 28 juli 2019 om het rook- en vuurverbod op te heffen.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 29 juli 2019 inzake opheffing van het rook- en vuurverbod door ongewone klimatologische omstandigheden.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 10/09/2019