Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID- BEKRACHTIGING POLITIEVERORDENING ROOK- EN VUURVERBOD - GOEDKEURING

Ten gevolge van extreme klimatologische omstandigheden bestaat er een risico op brandgevaar in alle bossen, natuur- en heideterreinen op het grondgebied van de gemeente Mol, en werd door de burgemeester op 18 april 2019 een besluit "politieverordening - rook- en vuurverbod" getroffen.

Dit besluit is slechts geldig mits bekrachtiging op de eerstvolgende gemeenteraad. Aangezien de agenda van de gemeenteraad reeds verstuurd was op het ogenblik dat de burgemeester het besluit trof, dient het punt bij spoedeisendheid te worden behandeld.

 

Akkoord wordt gevraagd met de behandeling van het agendapunt "bekrachtiging van de politieverordening - rook- en vuurverbod" bij hoogdringendheid.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 11 MAART 2019 - GOEDKEURING

De notulen van de gemeenteraad 11 maart 2019 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 11 maart 2019

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

RAADSCOMMISSIES - AANSTELLEN VOORZITTERS, LEDEN EN PLAATSVERVANGERS - GOEDKEURING

De gemeenteraad dient voor elk van de 3 opgerichte raadscommissies (Mens en Leven, Ruimte en Ondersteuning) leden, voorzitters en plaatsvervangers aan te stellen.

 

Elk van deze drie raadscommissies bestaat uit 9 raadsleden, evenredig verdeeld over de fracties en wel als volgt:                                                       

CD&V en N-VA:5 leden;

SP.A:1 lid;

Vlaamse Belang:1 lid;

Open VLD +:1 lid;

MEMO Meer Mol:1 lid.

 

De commissies worden voorgezeten door een voorzitter, dewelke tevens lid dient te zijn van de betrokken raadscommissie.  De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie.

 

Bijlage:

1) kandidatuurstellingen

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

WELZIJNSZORG KEMPEN - BUDGETTEN EN WIJZIGINGEN - KENNISNAME

Welzijnszorg Kempen (WZK) is als welzijnsvereniging van het publiek recht onderworpen aan het decreet lokaal bestuur en als dusdanig ook aan de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus.  De gemeenteraden dienen kennis te nemen van het meerjarenplan en het budget van deze publiekrechtelijke welzijnsvereniging.

Welzijnszorg Kempen vraagt kennis te nemen van het budget 2019, de budgetwijzigingen 2018 en een correctie van de jaarrekening 2017 van Welzijnszorg Kempen.

 

Bijlagen:

1) budget 2019

2) budgetwijzigingen 2018

3) correctie jaarrekening 2017

 

Kennisname wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE/OCMW - AANPASSING- GOEDKEURING

Sinds de laatste wijziging van de beheersovereenkomst tussen gemeente en ocmw op 25 januari 2016 zijn belangrijke stappen gezet in een verdere integratie van gemeente en ocmw:

- het decreet lokaal bestuur trad in werking, waarin zowel een ambtelijke als politieke integratie wordt 

  voorzien

- een gemeenschappelijke algemeen directeur en financieel directeur werden aangesteld

- de ondersteunende diensten werden geïntegreerd

- processen werden op elkaar afgestemd

Een actualisering van de beheersovereenkomst dringt zich op. Het gemeenschappelijk managementteam van gemeente en ocmw gaf een gunstig advies.

 

Bijlage:

1) beheersovereenkomst 25 januari 2016

 

Goedkeuring van de aangepaste beheersovereenkomst wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

SUBSIDIEREGLEMENT - BASISTOELAGE SENIORENVERENIGINGEN - GOEDKEURING

Het gemeentebestuur ondersteunt reeds jaren de plaatselijke seniorenverenigingen. Deze steun vertaalt zich ondermeer in een jaarlijkse toelage. Deze toelage wordt verstrekt op basis van een reglement dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.

 

Advies:

De seniorenadviesraad heeft het reglement 2016-2018 in 2015 gunstig geadviseerd. Het nu voorliggende subsidiereglement 2019 is voor het overgangsjaar 2019 en is identiek aan het reeds gunstig geadviseerde.

 

Bijlage:

1) advies seniorenadviesraad

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

SUBSIDIEREGLEMENT - ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN HANDICAP EN VOOR DE BETOELAGING VAN NIEUWE INITIATIEVEN - GOEDKEURING

Het gemeentebestuur ondersteunt reeds jaren de plaatselijke verenigingen voor mensen met een handicap. Daarnaast ondersteunt het gemeentebestuur ook nieuwe initiatieven voor mensen met een handicap. Deze steun vertaalt zich ondermeer in een jaarlijkse toelage. Deze toelage wordt verstrekt op basis van een reglement dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.

 

Advies

De adviesraad voor personen met een handicap gaf een gunstig advies in zitting van 20 maart 2019.

 

Bijlage

1)      advies adviesraad personen met een handicap

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

SUBSIDIEREGLEMENT - HANDICAP EN KUNSTONDERWIJS - GOEDKEURING

Het gemeentebestuur ondersteunt de initiatieven die drempelverlagend werken voor mensen uit de kansengroepen. Daarom verleent het gemeentebestuur reeds jaren een toelage aan mensen met een handicap die kunstonderwijs volgen. Deze toelage wordt verleend op basis van een reglement dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.

 

Advies:

De adviesraad voor mensen met een handicap heeft het reglement 2016-2018 in 2015 gunstig geadviseerd. Het nu voorliggende subsidiereglement is voor het overgangsjaar 2019 en is identiek aan het reeds geadviseerde.

 

Bijlage:

1)advies adviesraad personen met een handicap

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

SUBSIDIEREGLEMENT - HULPBEHOEVENDE OUDEREN (MANTELZORG) - GOEDKEURING

Het gemeentebestuur verleent reeds jaren een financiële ondersteuning aan zwaar zorgbehoevende ouderen die in een thuissituatie verblijven. Deze financiële ondersteuning wordt verleend op basis van een reglement dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Het gemeentebestuur beschouwt het als haar deeltaak om ouderen die zwaar zorgbehoevend zijn, zo lang mogelijk, in een vertrouwde omgeving te houden.

 

Advies:

De Seniorenadviesraad heeft het reglement 2016 - 2018 in 2015 gunstig geadviseerd. Het nu voorliggende subsidiereglement 2019 is voor het overgangsjaar 2019 en is identiek aan het reeds gunstig geadviseerde.

 

Bijlage:

1) advies Seniorenadviesraad

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

SUBSIDIEREGLEMENT - SOCIAAL PEDAGOGISCHE TOELAGE - GOEDKEURING

Het gemeentebestuur ondersteunt al jaren de ouder die thuis de verzorging op zich neemt van zijn/haar kind(eren) met een handicap. Deze financiële ondersteuning wordt verleend op basis van een reglement dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.

 

Advies:

De adviesraad voor mensen met een handicap heeft het reglement 2016-2018 in 2015 gunstig geadviseerd. Het nu voorliggend subsidiereglement 2019 is voor het overgangsjaar 2019 en is identiek aan het reeds geadviseerde.

 

Bijlage:

1) advies adviesraad personen met een handicap

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

SUBSIDIEREGLEMENT - STOMA, SONDE, NIERDIALYSE EN CHRONISCHE INCONTINENTIE - GOEDKEURING

Het gemeentebestuur beschouwt het als haar deeltaak om zorgbehoevende inwoners te ondersteunen. Daarom verleent het gemeentebestuur reeds jaren een financiële ondersteuning aan personen die kampen met extra hoge onkosten omwille van de aankoop en verwerking van incontinentiematerialen of aan mensen met extra verwerkingskosten omwille van stoma, dialyse of sondevoeding.

 

Advies:

De adviesraad voor mensen met een handicap heeft het reglement 2016-2018 in 2015 gunstig geadviseerd. Het nu voorliggende subsidiereglement 2019 is voor het overgangsjaar 2019 en is identiek aan het reeds gunstig geadviseerde.

 

Bijlage:

1) advies adviesraad personen met een handicap

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

2019/09KB RAAMOVEREENKOMST SOCIALE TEWERKSTELLINGSOPDRACHTEN (KLUSJESDIENST) OP AFROEP VOOR DE 4 LOKALE BESTUREN VAN BALDEMORE - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

 

Omschrijving opdracht

BalDeMoRe is het interlokaal samenwerkingsverband van vier lokale besturen (Balen, Dessel, Mol en Retie) over het sociaal beleid.

 

Via de lokale diensteneconomie wil BalDeMoRe een dienstenaanbod uitbouwen dat aansluit bij maatschappelijke noden en tegelijk kansen creëert voor doelgroepwerknemers.

 

De opdracht bestaat uit diverse opdrachten voor de vier besturen van BalDeMoRe: Balen, Dessel, Mol, Retie.

 

De doelgroep die deze opdracht voor ogen heeft, is de volgende: bewoners van woonzorgcentra, serviceflats, bejaardenwoningen, assistentiewoningen, lokale opvang initiatieven, sociale woningprojecten, kwetsbare inwoners, kansengroepen, … Bevordering van de levenskwaliteit, persoonlijke aandacht en gemeenschapsvorming staan centraal.

Gunningswijze

vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Budget

Bestellingen op afroep

Raming

€ 139.840,00 excl. btw of € 169.206,40 incl. 21 % btw

 

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst Sociale Tewerkstellingsopdrachten (klusjesdienst) op afroep voor de 4 lokale besturen van BalDeMoRe” werd een bestek met nr. 2019/09KB opgesteld door de dienst aankoop en aanbestedingen.

 

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

* Basisopdracht (Raamovereenkomst Sociale Tewerkstellingsopdrachten (klusjesdienst) voor de 4 lokale besturen van BalDeMoRe), raming: € 69.920,00 excl. btw of € 84.603,20 incl. 21 % btw;

* Verlenging 1 (Raamovereenkomst Sociale Tewerkstellingsopdrachten (klusjesdienst) voor de 4 lokale besturen van BalDeMoRe), raming: € 34.960,00 excl. btw of € 42.301,60 incl. 21 % btw;

* Verlenging 2 (Raamovereenkomst Sociale Tewerkstellingsopdrachten (klusjesdienst) voor de 4 lokale besturen van BalDeMoRe), raming: € 34.960,00 excl. btw of € 42.301,60 incl. 21 % btw.

 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 139.840,00 excl. btw of € 169.206,40 incl. 21 % btw voor 4 jaar en voor alle lokale besturen samen.

 

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 24 maanden en kan tweemaal stilzwijgend met een jaar verlengd worden.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

 

Gemeente Mol treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Balen, Gemeente Balen, OCMW Dessel, Gemeente Dessel, OCMW Mol, OCMW Retie en Gemeente Retie bij de gunning van de opdracht.

 

Bijlage:

1) Bestek

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

2019/10KB GROEPSAANKOOP STAD BRUGGE ICT INFRASTRUCTUUR - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

 

Omschrijving opdracht

Stad Brugge heeft reeds ervaring met de gunning van drie opeenvolgende raamovereenkomsten. De vorige raamovereenkomst eindigde in 2018. Stad Brugge fungeerde als aankoopcentrale (oude formule opdrachtencentrale) waarbij verschillende organisaties konden aansluiten. Dit houdt in dat elke deelnemende organisatie op basis van de overeenkomst hun eigen bestellingen kan plaatsen en aankopen kan doen tegen dezelfde voorwaarden. De totale omzet van het contract, ligt rond de 20 à 25 miljoen euro op jaarbasis voor alle percelen samen. Dit levert een aanzienlijk schaalvoordeel op.

Gunningswijze

mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

Er wordt een bestelbon gemaakt voor elke afroep

 

De raamovereenkomst is gesplitst in verschillende percelen die elk afzonderlijk gegund worden:

Perceel 1, desktop hardware

Perceel 2, licenties

Perceel 3, infrastructuur-ondersteuning

Perceel 4, software-ondersteuning

Perceel 5, switching

Perceel 6, security(componenten)

Perceel 7, glasvezel

Perceel 8, servers en storage

Perceel 9, GIS

Perceel 10, Wifi

Perceel 11, audiovisuele oplossingen

Perceel 12, multifunctionals en printers

 

De dienst informatica van de stad Brugge stelde een nieuwe aankoopcentrale op met in fase één een kandidatuurstelling (via selectiecriteria) en in fase twee een gunningsfase met gunningscriteria.

 

Het betreft een contract van drie jaar, drie maal met één jaar verlengbaar.

 

De Stad Brugge treedt op als aankoopcentrale voor een diversiteit aan entiteiten die ook gebonden zijn aan de wet overheidsopdrachten.  Die potentiële afnemers van onderhavige opdracht zijn:

- Vlaamse steden, gemeenten en haar Vzw’s, AGB’s, parkeerbedrijven, cultuurcentra en scholen 

- Vlaamse OCMW ’s en zorgverenigingen

- Vlaamse politiezones

- Vlaamse brandweerzones

- Vlaamse ziekenhuizen en zorginstellingen

- Vlaamse openbare instellingen en agentschappen (al dan niet verzelfstandigde entiteiten)

- federale openbare instellingen

- Vlaamse provinciale organisaties

- overige aan bovenstaande gerelateerd organisaties

- een aantal uitzonderingen die (afnemer zijn van het vorige contract en ook) nominatief

  vermeld worden in de lijst in bijlage bij het bestek

 

Gemeente Mol werd nominatief opgelijst als organisatie die interesse heeft in aankopen via de marktbevraging van stad Brugge. Dit betekent evenwel geen engagement van afname.

 

Bijlagen:

1)kandidatuurstelling (selectievereisten)

2)technisch bestek

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

2019/25ND BOUW VAN EEN AFSCHEIDSRUIMTE OP BEGRAAFPLAATS KRUISVEN EN UITVOEREN VAN OMGEVINGSAANLEG - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

 

Omschrijving opdracht

Bouw van een afscheidsruimte op begraafplaats Kruisven en uitvoeren van omgevingsaanleg

Gunningswijze

vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Budget

GEM/22200007/0990 (actie 1419/000/003/001/002)

Raming

€ 153.837,95 excl. btw of € 186.143,92 incl. 21 % btw

 

In het kader van de opdracht “Bouw van een afscheidsruimte op begraafplaats Kruisven en uitvoeren van omgevingsaanleg” werd een bestek met nr. 2019/25ND opgesteld door de ontwerper, Ontwerpbureau Pauwels bvba, Mercatorpad 5 te 3000 Leuven voor wat betreft deel 1 en a33 architecten, Fonteinstraat 1a bus 0401f te 3000 Leuven voor wat betreft deel 2.

 

Voor voormelde opdracht werd door de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2018 goedkeuring verleend aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure. Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 27 juni 2018 de plaatsingsprocedure te starten. De aankondiging van opdracht 2018-518395 werd gepubliceerd op 27 juni 2018 op nationaal niveau.

 

De opdracht werd eerder stopgezet omwille van het prijsverschil tussen de ingediende offerte en de raming voor de tweede deelopdracht, de bouw van de luifel. Aanvankelijk werd de opdracht in de markt gezet als een opdracht voor omgevingsaanleg, dit is echter slechts een klein onderdeel waardoor deze huidig in de markt gezet zal worden onder bouw van gebouwen.

 

Deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:

* Vast gedeelte: Deelopdracht 1: Afscheidsruimte infrastructuur- en omgevingsaanleg (Geraamd op € 37.441,12 excl. btw of € 45.303,76 incl. 21 % btw)

* Vast gedeelte: Deelopdracht 2: Afscheidsluifel (Geraamd op € 116.396,83 excl. btw of € 140.840,16 incl. 21 % btw)

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 153.837,95 excl. btw of € 186.143,92 incl. 21 % btw.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

De leidend ambtenaar Machteld Bollen verleende gunstig advies.

 

Bijlagen:

1)Bestek

2)Plannen

3)Raming

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

MOERHOEK - VERKOOPAKTE - GOEDKEURING

Het college van burgemeester en schepenen leverde op 19 december 2018 een omgevingsvergunning af voor het verkavelen van 3 percelen in 15 loten en het aanleggen van een weg in het verlengde van de straat Moerhoek.

 

Om deze verkaveling te realiseren werd met de verkavelaar op 1 december 2016 een overeenkomst, inzake tijdelijke aankoop/verkoop-belofte betreffende twee repels grond aan de straat Moerhoek, ondertekend.

 

Op 7 juni 2018 werden de termijnen van deze initiële overeenkomst verlengd.

 

Conform de afspraken van deze overeenkomst lichtte de verkavelaar deze overeenkomst bij aangetekend schrijven van 14 januari 2019.

 

Bijlagen:

1)      Afbakeningsplan

2)      Gemeenteraad 23 april 2018

3)      Initiele overeenkomst 1 december 2016

4)      Lichting aankoopoptie

5)      Omgevingsvergunning 2018-17

6)      Ontwerpakte GR

7)      Schattingsverslag Louis Michel

8)      Verlenging overeenkomst

9)      Bekrachtiging schattingsverslag

 

Goedkeuring van de verkoopakte opgesteld door notaris Hervé De Graef uit Mol wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

OMG 2019/24 - ZAAK VAN DE WEGEN  GOMPELDIJK - GOEDKEURING

De provincie Antwerpen gevestigd te Koningin Elizabethlei 22, 2018 Antwerpen heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor terreinaanlegwerken en technische werken in functie van een natuurlijk overstromingsgebied in de vallei van de Scheppelijke Nete in Mol. Het betreffen werken aan en nabij een waterloop van tweede categorie. Het betreft een provinciaal project.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2018148437.

Het dossier werd voor advies overgemaakt aan de gemeente Mol en werd ontvangen op 16 januari 2019

De vallei van de Scheppelijke Nete (onbevaarbare waterloop van 2e cat.) situeert zich ten oosten

van Mol. Ter hoogte van Mol-centrum vloeien de Scheppelijke en de Molse Nete (waterloop van 2e

cat.) samen.

 

Bij hoge afvoeren is er (risico op) wateroverlast in Mol:

1. stroomopwaarts de Zuiderring overstroomt de Scheppeljke Nete. Een deel van het

overstromingswater komt terecht in de Burgemeesterloop (waterloop van 2e cat.). Deze

waterloop kan dat extra debiet niet slikken en overstroomt eveneens. Dit laatste zorgt voor

wateroverlast in Mol-Gompel

2.bij de samenvloeiing van de Molse en de Scheppelijke Nete zorgt dit voor wateroverlast in

Mol-centrum

 

De aanpak van de wateroverlast verloopt gefaseerd:

1. verlegging van de Burgemeesterloop; weg van Mol-Gompel (uitvoering 2016-2017)

2. aanleg van een NOG in de vallei van de Molse Nete (uitvoering 2018)

3. aanleg van een NOG in de vallei van de Scheppelijke Nete (voorwerp van de aanvraag)

 

Het project vormt vanuit waterbeheer één geheel met de verlegging van de Burgemeesterloop. Dit

project werd in 2016-2017 uitgevoerd.

Na de inrichtingswerken komt het gebied in natuurbeheer. De natuur- en landschapsdoelstellingen

zijn reeds opgemaakt. De paden in het gebied zullen enkel toegankelijk zijn voor beheer en zachte

recreatie. Ter hoogte van Gompeldijk wordt een fietsparking voorzien evenals een zitbank. Er worden 4 autoparkeerplaatsen aangelegd in de berm. Het gebied zal enkel toegankelijk zijn op de paden.

 

Het project wordt integraal gerealiseerd op percelen in eigendom van de provincie Antwerpen. Een

aanzienlijk deel van deze percelen zijn voormalige visvijvers. De projectzone heeft een oppervlakte

van ongeveer 8,27 ha (82.675 m²).

 

Binnen het project wordt geen grondafstand naar de gemeente voorzien. Wel worden ter hoogte van de Gompeldijk, ter hoogte van de wegberm, 4 parkeerplaatsen met fietsenstalplaats voorzien. Om deze parkeerplaatsen te realiseren wordt de baangracht ter plaatse gedempt. Dit betekent dus een herinrichting van de wegzate.  De baangracht wordt ten noorden van de parkeerplaatsen omgeleid naar het bosperceel dat deel uitmaakt van het provinciaal project.

 

Bijlagen:

1)advies dienst openbare werken gemeente Mol

2)advies cbs van 04/04/2019

3)advies Agentschap Natuur en Bos

4)advies Departement Omgeving, Vlaamse Overheid

5)advies Infrabel

6)advies VMM (dienst waterbeheer)

7)inplantingsplan

8)bezwaarschrift 1/1

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

EVA VZW KINDERDAGVERBLIJF 'T MOLLEKE - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP - KENNISNAME + GOEDKEURING

Op 16 december 2013 hechtte de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de omvorming van Kinderdagverblijf 't Molleke vzw tot een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) in privaatrechtelijke vorm en keurde de gemeenteraad het ontwerp van statuten goed.

 

Elk gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap heeft de verplichting om in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voor te leggen aan de gemeenteraad over de uitvoering van de beheers- of samenwerkingsovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen drie maanden uitspreekt.

 

EVA vzw Kinderdagverblijf 't Molleke evalueerde de samenwerkingsovereenkomst met het gemeentebestuur en leverde zelf al input tot bijsturing.

 

Bijlagen:

1)      overzicht evaluatie samenwerkingsovereenkomst EVA vzw Kinderdagverblijf 't Molleke

2)      verslag raad van bestuur van 26 maart 2019

 

a) Kennisname van de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst van en door de EVA vzw Kinderdagverblijf 't Molleke wordt gevraagd.

 

b) Principiële goedkeuring van de continuering van Kinderdagverblijf 't Molleke vzw als extern verzelfstandigd agentschap wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

EVA MOLSE SPORTINSTELLINGEN VZW - AGENDA ALGEMENE VERGADERING 21 MEI EN JAARREKENING 2018 - GOEDKEURING

De EVA Molse Sportinstellingen  (MSI) vzw vraagt aan de gemeenteraad de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering (AV) van 21 mei 2019. Bovendien vraagt de EVA MSI vzw aan de gemeenteraad, onder voorbehoud van een gunstig verslag van de bedrijfsrevisor, de goedkeuring van de jaarrekening 2018.

 

Agenda van de AV van de EVA MSI van 21 mei 2019:

1. goedkeuring verslag EVA MSI vzw van 27 november 2018

2. goedkeuring jaarrekening 2018 EVA MSI vzw

3. varia

 

Bijlagen:

1. agenda AV 21 mei 2019

2. jaarrekening 2018

3. verslag AV 27 november 2018

 

Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 21 mei 2019 wordt gevraagd, evenals de goedkeuring van het verslag van en de jaarrekening 2018. Tevens wordt gevraagd de vertegenwoordiger van de gemeente de opdracht te geven om tijdens de algemene vergadering van EVA Molse Sportinstellingen vzw te handelen overeenkomstig deze beslissing.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING - BIJLAGE 3 - GOEDKEURING

Op 27 juni 2016 werd de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel met de bijhorende bijlagen goedgekeurd door de gemeenteraad. Artikel 10 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is om bijzondere aanwervingsvoorwaarden vast te leggen. Zo kan de gemeenteraad bijzondere eisen stellen inzake beroepsbekwaamheid, het bezit van specifieke diploma's of studiegetuigschriften opleggen of nuttige ervaring in de private of openbare sector eisen. Deze specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden zijn opgenomen in bijlage 3 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.

 

Voor volgende functies/graden moeten specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden worden opgenomen in bijlage 3 van de rechtspositieregeling:

       de functie van deskundige patrimonium: in het bezit zijn van een rijbewijs B;

       de functie van technisch hoofdmedewerker patrimonium: in het bezit zijn van een rijbewijs B;

       de functie van technisch hoofdassistent ruwbouw: in het bezit zijn van een rijbewijs BE of te behalen binnen een periode van één jaar volgend op de datum van indiensttreding;

       de functie van technisch assistent metser: in het bezit zijn van een rijbewijs BE of te behalen binnen een periode van één jaar volgend op de datum van indiensttreding;

       de functie van technisch assistent technische dienst: in het bezit zijn van een rijbewijs BE of te behalen binnen een periode van één jaar volgend op de datum van indiensttreding;

       de functie van technisch assistent gebouwen: in het bezit zijn van een rijbewijs BE of te behalen binnen een periode van één jaar volgend op de datum van indiensttreding;

       de graad van maatschappelijk werker: in het bezit zijn van een rijbewijs B.

 

Volgende functie met specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden moet geschrapt worden in bijlage 3 van de rechtspositieregeling:

       de functie van technisch medewerker redder

 

Het overleg- & onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties leverde een protocol van akkoord af op 3 april 2019.

 

Bijlagen:

1) Bijlage 3 van de rechtspositieregeling

2) Protocolakkoord van de representatieve vakorganisaties van 3 april 2019

 

Goedkeuring bovenstaande aanpassing van bijlage 3 van de rechtspositieregeling wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

PERSONEELSFORMATIE GEMEENTE - AANPASSING - GOEDKEURING

Naar aanleiding van de goedgekeurde vacaturelijst voor 2019 moet de personeelsformatie van de

gemeente worden aangepast. Volgende wijzigingen aan de personeelsformatie worden voorgesteld:

1)      Uitbreiding met 1 statutair voltijds equivalent in de graad van hoofddeskundige (salarisschaal B4-B5).

2)      Uitbreiding met 5,8 contractuele voltijdse equivalenten in de graad van deskundige (salarisschaal B1-B2-B3).

3)      Uitbreiding met 4 statutaire voltijdse equivalenten in de graad van administratief hoofdmedewerker (C4-C5).

 

Het overleg- en onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties leverde in zitting van

3 april 2019 een protocol van akkoord af.

 

Bijlage:

1) Protocol van de representatieve vakorganisaties van 3 april 2019.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 11 MAART 2019 (GBS MOZAWIEK) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) Mozawiek, Schoolstraat 3, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2018-2019:

       226 lestijden

       10 SES-lestijden

 

In gbs Mozawiek zijn 176 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 11 maart 2019. Dat zijn 10 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Dit geeft een uitbreiding van 10 lestijden.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 11 MAART 2019 (GBS ALLES KIDS) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) Alles Kids, Pastoor Vaesstraat 24, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2018-2019:

       74 lestijden

       4 SES-lestijden

 

In gbs Alles Kids zijn 60 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 11 maart 2019. Dat zijn 11 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Dit geeft een uitbreiding van 11 lestijden.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

INSTAPLESTIJDEN - HERBEREKENING KLEUTERS OP INSTAPDATUM 11 MAART 2019 (GBS DE ZANDLOPER) - GOEDKEURING

Aan de gemeentelijke basisschool (gbs) De Zandloper, Gemeenteheistraat 1, worden op basis van de regelmatig ingeschreven kleuters op de teldag volgende lestijden ingericht in het ambt van kleuteronderwijzer voor het schooljaar 2018-2019:

       162 lestijden

       8 SES-lestijden

 

In gbs De Zandloper zijn 127 kleuters ingeschreven op de instapdatum van 11 maart 2019. Dat zijn 2 kleuters meer dan op de teldatum voor de berekening van de lestijden volgens de schalen. Dit geeft een uitbreiding van 2 lestijden.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

IOK - ALGEMENE VERGADERING OP 21 MEI 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 29 maart 2019 vraagt IOK om de agenda van de algemene vergadering van 21 mei 2019 goed te keuren.

 

Agenda:

1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018

2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018

3. Resultaatsbestemming 2018

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2018, afgesloten per 31 december 2018

5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening van hun mandaat in 2018

6. Varia

 

Bijlage:

1)      brief en bijlagen van IOK.

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

IOK AFVALBEHEER - ALGEMENE VERGADERING OP 21 MEI 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Bij brief van 29 maart 2019 vraagt IOK Afvalbeheer om de agenda van de algemene vergadering van 21 mei 2019 goed te keuren.

 

Agenda:

1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018

2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018

3. Resultaatsbestemming 2018

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2018, afgesloten per 31 december 2018

5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening van hun mandaat in 2018

6. Varia

 

Bijlage:

1)      brief en bijlagen van IOK Afvalbeheer.

 

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

LIDWINA - AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS IN ALGEMENE VERGADERING  - GOEDKEURING

De gemeente dient één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aan te stellen in de algemene vergadering van Lidwina vzw.

 

Bijlage:

1) brief Lidwina van 01-04-2019

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

MOLSE BOUWMAATSCHAPPIJ - AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS IN DE ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR - GOEDKEURING

De gemeente dient één effectieve vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aan te stellen in de algemene vergadering en twee vertegenwoordigers in de raad van bestuur van Molse Bouwmaatschappij.  Voor de twee mandaten van vertegenwoordigers in de raad van bestuur vraagt de Molse Bouwmaatschappij om rekening te houden met de voorwaarden van gendering.

 

Bijlage:

1) brief Molse Bouwmaatschappij van 07-03-2019

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

GARAGEVERKOOP (Open VLD - Ria Melis)

Wij merkten op dat er terug een garageverkoop doorgaat, georganiseerd door enkele verenigingen. Blijkbaar ondersteunt het gemeentebestuur dit evenement door bijvoorbeeld de inschrijvingen te coördineren. Wat is de rol van de gemeente in deze organisatie ?

Bijkomende vragen:

- is de veiligheid nu gewaarborgd? (De vorige garageverkoop werd om die reden afgelast)

- Indien ja, welke bijkomende veiligheidsmaatregelen werden daartoe genomen?

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

CENTRUM-WEST (Open VLD - Bas Van Olmen)

Vorige gemeenteraad stelde onze fractie de vraag naar een eventuele vertraging in het dossier Centrum-West. Er werd toen gereageerd dat er geen vertraging was. Schriftelijk werd bijkomend gepolst naar de exact vastgelegde timing van het dossier. Gezien het schriftelijk antwoord niet overeenstemt met het mondelinge, wordt de bevoegde schepen gevraagd om het schriftelijke antwoord te herhalen en kort toe te lichten, opdat het juiste antwoord in de notulen van deze gemeenteraad zou staan.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

VERORDENING - ROOK- EN VUURVERBOD - BEKRACHTIGING

Wegens de extreme klimatologische omstandigheden bestaat er een risico op brandgevaar in alle bossen en natuur- en heideterreinen op het grondgebied van de gemeente Mol. Daarom heeft de burgemeester op 18 april 2019 bij hoogdringendheid een besluit getroffen waarbij een rook- en vuurverbod wordt opgelegd in de bedreigde gebieden.

 

Bijlagen:

1) advies brandweer zone Kempen van 18 april 2019

2) brandwaarschuwingsindex: preventieve fases ingesteld door het agentschap natuur en bos

3) burgemeesterbesluit van 18 april 2019

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 18 april 2019 wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

INKOMPRIJZEN ZWEMBAD (Open VLD - Bas Van Olmen)

Via de website van de gemeente Meerhout verneemt onze fractie dat de inwoners van Meerhout aan hetzelfde tarief in het Molse zwembad kunnen zwemmen, als eigen inwoners. Nochtans is de prijs aan de kassa normaal hoger voor niet-Mollenaars, gelet op de investering die enkel door de gemeente Mol gebeurt. Is het gemeentebestuur van plan daar iets aan te doen? Hoe verloopt de afrekening met de gemeente Meerhout?

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

BOULEVARDPARK (Open VLD - Hans Schoofs)

Ondanks het feit dat de toekomstige bestemming van het Boulevardpark een prominent discussiepunt is van de ideeënmarkt, stellen we vast dat voor het afsluiten van het participatietraject reeds een optie genomen werd om bepaalde grafmonumenten te restaureren. Wat zijn de overwegingen van het bestuur om dit te doen?

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

PARKING ACHTER DE NETE (Open VLD - Hans Schoofs)

Het vorige gemeentebestuur had de intentie om de parking achter de Nete terug te saneren en het perceel toe te voegen aan de groene Netelong van het centrum. Om die reden werd het perceel destijds aangekocht. We stellen nu vast dat er een nieuwe verharding werd aangelegd tussen de parking en het fiets- en wandelpad achter de Nete. Wat is de visie van de meerderheid over de toekomstige bestemming van dit perceel?

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

ONLINE REGISTREREN ORGAANDONATIE (Memo - Koen Van Gompel)

In Kortrijk kan men zich sinds kort online registreren als orgaandonor via het thuisloket op de website. Na registratie in het rijksregister krijgt men een attest thuis gestuurd. Vermits het goed is dat zo veel mogelijk mensen zich opgeven als orgaandonor is dit misschien een dienst die door onze gemeente kan aangeboden worden?

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

SNOEIHOUT VERWERKEN NAAR HAKSELHOUT (Memo - Lander Geyzen)

Wie snoeihout op de containerparken in Mol wil binnenbrengen moet hiervoor betalen. Dit wordt dan verwerkt naar hakselhout en ook hiervoor moet men betalen. We wensen dan ook dat de mogelijkheid bekeken wordt om het snoeihout gratis te verzamelen, te hakselen en terug gratis te laten afhalen door de burgers. Op die manier ondersteunen we de Mollenaar in het verzamelen, verwerken van snoeihout en het verkrijgen van hakselhout.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

VERLOOP GRABBELPAS (Memo - Koen Van Gompel)

De inschrijvingen voor de Grabbelpas tijdens de paasvakantie verliepen voor het eerst via een online lotingssysteem. Is dit systeem ondertussen geëvalueerd en goed bevonden? Is er zicht op hoeveel kinderen uit de boot vielen voor activiteiten waar ze voor inschreven? Blijft er een mogelijkheid om samen als vrienden in te schrijven?

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

RIJRICHTING DOORNBOOMSTRAAT TUSSEN ADOLF REYDAMSLAAN EN GASTHUISSTRAAT (Memo - Solange Abbeloos)

Na een positieve evaluatie van de proefopstelling van het eenrichtingsverkeer in de straten van Centrum West in het voorjaar van 2018, werd er beslist om deze regelgeving te behouden. Inzake deze beslissing bracht MEMO MEERMOL een agendapunt op de gemeenteraad van maart 2018, waarin werd voorgesteld om de rijrichting in de Doornboomstraat in de andere richting dan de huidige te voorzien. Dit voorstel zou, na een laatste bevraging bij de buurtbewoners in juni 2018, nog bespreekbaar zijn. Graag willen wij hier op terugkomen.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

AUTOVRIJ MAKEN VAN DE CORBIESTRAAT IN DE WEEKENDS (Memo - Koen Van Gompel)

Het voorjaar begint dus stelt MEMO-MEERMOL voor het dertiende jaar op rij de vraag die bij vele Molse burgers op goedkeuring kan rekenen: is het bestuur bereid om na te denken over het autovrij maken van de Corbiestraat in de weekends in de zomermaanden? Het zou de leefbaarheid van de straat ten goede komen en een aangename en veiligere uitgangsbuurt creëren.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

TOEKENNEN NOODHULP SLACHTOFFERS CYCLOON IDAI (SP.a - Masha Celen)

Rond 15 maart 2019 verwoestte de cycloon Idai Mozambique, Malawi en Zimbabwe. Deze enorme ramp treft naar schatting 2,5 miljoen mensen.  Onder hen, vele kinderen.

In Mozambique heeft de cycloon Idai al 500 levens geëist en 110.000 mensen zijn ontheemd. De cycloon en de daarop volgende zware regenval hebben geleid tot een binnenzee met een oppervlakte groter dan het Groothertogdom Luxemburg. 2.875 km² staat volledig onder water. In Zimbabwe en Malawi worden meer dan 300 doden geteld. In de hele regio is de materiële schade enorm en zijn de gewassen vernietigd.

Hoewel zich in de regio steeds terugkerende overstromingen voordoen, is er in zuidelijk Afrika nog nooit eerder een klimaatramp van deze omvang geweest. De lidorganisaties van het consortium 12 12 vragen om hulp. We hebben in Mol een mooie traditie om jaarlijks 6.500 euro noodhulp te voorzien. Sp.a vraagt om 3.250 euro van dit bedrag, onder voorbehoud van positief advies van de derde wereldraad, vrij te maken.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

VRAGEN RAADSLEDEN (SP.a - Tomas Sergooris)

Sp.a wil de medewerkers van de gemeente en het bestuur feliciteren met de organisatie van de participatiemarkt. Een mooi initiatief dat hopelijk ook de gepaste gevolgen krijgt. Ook raadsleden moeten er volgens ons voor zorgen dat burgers gehoord worden en dat hun vragen, bekommernissen en ideeën op de juiste plaats besproken worden. Je kan niet alles goedkeuren en/of realiseren, maar een duidelijk en correct antwoord, dat verdient iedereen. De afgelopen weken werden wij door heel wat burgers bevraagd over verscheidene zaken: stand van zaken van dossiers, of er aanpassingen gedaan kunnen worden aan bepaalde infrastructuur, waarom bepaalde beslissingen werden genomen. Wij hebben deze vragen steeds overgemaakt aan de gemeentelijke diensten, zoals dit destijds afgesproken was. Maar de antwoorden lieten vaak op zich wachten. Sommigen langer dan een maand. Soms kregen we geen antwoord. Daarnaast waren de antwoorden die we wel kregen niet afdoende om de mensen correct te informeren. We willen niemand met de vinger wijzen. Iedereen werkt hard en het nieuwe meerjarenplan zal volop in voorbereiding zijn. Toch willen we onze rol als raadslid graag gepast kunnen blijven opnemen, ook vanuit de oppositie. Daarom vragen wij overleg over op welke manier en via welke weg wij verschillende vragen kunnen overmaken en op welke termijn wij een antwoord kunnen verwachten.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

INKOMPRIJS LICHTSTOET BEWONERS TRAJECT (Vlaams Belang - Sofie Molenberghs)

Wij kregen de vraag van bewoners die binnen het traject van de lichtstoet wonen dat zij vanaf een bepaald uur de inkomprijs moeten betalen om hun woning nog te kunnen betreden of te bereiken. Vele mensen zijn op de uren dat de inkom verschuldigd wordt nog aan het werk of hebben nog andere verplichtingen en dan hoort het echt niet dat zij moeten betalen als ze thuis komen. Is hier geen systeem van vrijkaarten mogelijk?

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

KRUISPUNT TURNHOUTSEBAAN-ZANDPUTLAAN (Vlaams Belang - Sofie Molenberghs)

Aan het kruispunt Turnhoutsebaan - Zandputlaan op Mol-Donk is er een zeer gevaarlijke situatie voor overstekende fietsers en voetgangers. De oversteekplaats is er niet verlicht en dit zorgt voor grote ergernis. Indien dit niet onder de gemeente valt moet deze vraag doorgegeven worden naar de bevoegde instanties om tot een oplossing te komen . LEES verlichte en veilige oversteekplaats .

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

ZITBANKEN STATION (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

De zitbanken aan het station zijn nog steeds niet geplaatst. Dit werd reeds 3 maanden geleden voor de eerste maal op de gemeenteraad gebracht en toen waren ze volgens schepen Verbeke reeds besteld?? Graag een stand van zaken en leverings- of plaatsingsdatum.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

VERKEERSBORDEN AAN SCHOLEN (Vlaams Belang - Lien Maes)

Aan de school Mozawiek in Ezaart, en nog vele andere scholen, rijdt er veel zwaar verkeer en rijden de auto’s veel te snel tijdens het begin en het einde van de lesuren. Er gebeuren soms bijna ongelukken, en niet door de ouders want die staan aan de poort te wachten, door onoplettende en gehaaste chauffeurs. Een oplossing zou zijn om de straten op een bepaald uur af te sluiten door borden te plaatsen waarop staat wanneer je de straat mag betreden en wanneer niet. In bv. Lommel staan er reeds zo een borden zoals in bijlage bijgevoegd.

In straten waar dit niet mogelijk is zou er een verbod moeten komen op zwaar verkeer tijdens deze uren. 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

RUIMEN GRACHTEN CATEGORIE 3 (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

Wij kregen vanuit de landbouwraad de vraag of er geen mogelijkheid bestaat om de grachten van cat. 3 meer dan 2x per jaar te ruimen of proper te maken. Andere categoriën vallen niet onder de bevoegdheid van de gemeente. Landbouwers klagen dat bij regenweer de grachten overlopen en hun akkers onder water worden gezet. Dit is veelal te wijten aan wildgroei of dichtslipping door onvoldoende onderhoud. Is de gemeente niet in staat om hier beter op toe te zien eventueel na afroep door de landbouwers zelf.