ZITTING VAN MAANDAG 4 FEBRUARI 2019

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Luc Van Craenendonck, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

raadsleden

Servais Verherstraeten, Hans Schoofs, Christophe Verdonck, Koen Van Gompel, Paul Vanhoof, Jos Lodewijckx, Koen Dillen, Tomas Sergooris, Lotte Vreys, Jan Vangheel, Zehra Ünlü, Solange Abbeloos, Ria Melis, Davy Geboers, Hanne Paepen, Anneleen Dom, Frederik Loy, Maarten Van Camp, Lander Geyzen, Lien Maes, Bas Van Olmen, Sofie Molenberghs, Koen Boeckx

algemeen directeur

Christian Elsemans

 

raadslid Anneleen Dom verlaat de vergadering vanaf punt 9.

raadslid Anneleen Dom vervoegt de vergadering vanaf punt 15.

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 17 DECEMBER 2018 EN 7 JANUARI 2019 - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeenteraad vergaderde in zitting van 17 december 2018 en 7 januari 2019.

 

De notulen en het verslag van de toegevoegde agenda van deze gemeenteraad werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Juridische gronden

Artikel 32 van het decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur overeenkomstig artikelen 277 en 278.

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 31 van het huishoudelijk reglement - goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 juni 2013 en gewijzigd op de gemeenteraad van 24 februari 2014 - bepaalt dat de notulen van de gemeenteraad alle besproken onderwerpen vermelden in chronologische volgorde, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.

 

Artikel 32 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet. 

 

Bijlagen

1)      Notulen gemeenteraad 17 december 2018

2)      Notulen gemeenteraad 7 januari 2019

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is verplicht dat de notulen van de vorige gemeenteraad worden goedgekeurd op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De notulen van de gemeenteraad van 17 december 2018 worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

 

Artikel 2

De notulen van de gemeenteraad van 7 januari 2019 worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

RETRIBUTIE HULPMIDDELEN THUISCOMPOSTEREN: AANSLAGJAAR 2019 - AANPASSEN VAN HET BESTAANDE REGLEMENT - GOEDKEURING

Goedgekeurd

met 9 onthoudingen: Hans Schoofs (Open VLD), Koen Van Gompel (Memo), Paul Vanhoof (SP.a), Tomas Sergooris (SP.a), Zehra Ünlü (SP.a), Solange Abbeloos (Memo), Ria Melis (Open VLD), Lander Geyzen (Memo), Bas Van Olmen (Open VLD)

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeenteraad keurde op 24 april 2017 het retributiereglement goed met betrekking tot de retributie hulpmiddelen thuiscomposteren: aanslagjaren mei 2017-2019. Dit reglement werd aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

 

Het tarief voor een compostbak bedraagt in Mol 20 euro terwijl het gemiddelde tarief in onze buurgemeenten 40 euro bedraagt. Om redenen van efficiëntie wordt het tarief verhoogd naar 40 euro.

 

Juridische gronden

Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt.

 

Het decreet betreffende duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen van 23 december 2011 (Belgisch Staatsblad 28 februari 2012) (het Materialendecreet genoemd) heeft als doelstelling het vaststellen van maatregelen voor het tot stand brengen van materialenkringlopen met als hoogste prioriteit de preventie van afvalstoffen.

 

Het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Mol van 16 december 2013 betreffende de retributie voor de kosten voor het verzenden van aanmaningen, laatste berichten en aangetekende zendingen voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019.

 

Inspraak en advies

De wijzigingen aan het retributiereglement hebben voordelige gevolgen voor de gemeentefinanciën. Daarom adviseert dienst financiën: gunstig.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

In 2018 werden 500 compostbakken verkocht in onze 2 recyclageparken aan 20 euro per stuk. De gemiddelde verkoopprijs in de ons omliggende gemeenten bedraagt 40 euro. De aankoopprijs bedraagt 72 euro. Om te ontmoedigen dat inwoners van onze buurgemeenten in Mol een compostbak komen kopen, maar het composteren voor onze inwoners toch aantrekkelijk te houden, wordt voorgesteld de verkoopprijs op te trekken naar 40 euro.

 

Ter voorkoming van afval stelt de gemeente hulpmiddelen ter beschikking. Om thuis te composteren, biedt de gemeente compost en potgrond aan van hoge kwaliteit, gerecycleerd door IOK Afvalbeheer.

De financiële toestand van de gemeente vereist dat een retributie wordt gevraagd aan de gebruiker van de dienstverlening.

De volgende tarieven zullen worden aangerekend:

40,00 EUR voor een compostbak;

17,00 EUR voor een compostvat;

5,00 EUR voor een beluchtingsstok;

6,00 EUR voor een milieuvriendelijke geur- en insectwerende spray;

2,00 EUR voor een zak van 40 liter gewone compost;

4,00 EUR voor een zak van 40 liter fijne compost;

4,00 EUR voor een zak van 50 liter potgrond.

 

Financiële weerslag

De inkomsten van deze retributie worden ingeschreven in het exploitatiebudget:

 

Actie

3.3.1

Registratiesleutel

0300/70000999

 

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad besluit het reglement 'Retributie hulpmiddelen thuiscomposteren: aanslagjaren maart 2017-2019' goedgekeurd in zitting van 24 april 2017, aan te passen. Het aangepaste reglement luidt als volgt:

 

"Artikel 1

Met ingang van 11 februari 2019, en voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt een retributie geheven voor het ter beschikking stellen van hulpmiddelen voor thuiscomposteren.

 

Artikel 2

Voor het ter beschikking stellen van hulpmiddelen voor thuiscomposteren zullen de volgende tarieven worden aangerekend:

40,00 EUR voor een compostbak;

17,00 EUR voor een compostvat;

5,00 EUR voor een beluchtingsstok;

6,00 EUR voor een milieuvriendelijke geur- en insectwerende spray;

2,00 EUR voor een zak van 40 liter gewone compost;

4,00 EUR voor een zak van 40 liter fijne compost;

4,00 EUR voor een zak van 50 liter potgrond.

 

Artikel 3

De hulpmiddelen zijn verkrijgbaar op plaatsen en uren, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 4

De retributie is verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de hulpmiddelen aan de persoon, die de hulpmiddelen vraagt.

 

Artikel 5

De retributie dient betaald te worden met één van de betaalmiddelen, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.”

 

Artikel 2

Het aangepaste reglement zoals voorzien in artikel 1, treedt in werking vanaf 11 februari 2019.

Het reglement 'Retributie hulpmiddelen thuiscomposteren: aanslagjaren maart 2017-2019', goedgekeurd op 24 april 2017 wordt opgeheven vanaf 11 februari 2019.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

2019/01AH HUUR HOOGTEWERKERS OP AFROEP VANAF 01/04/2019 - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

Goedgekeurd

met 3 onthoudingen: Lien Maes (Vlaams Belang), Sofie Molenberghs (Vlaams Belang), Koen Boeckx (Vlaams Belang)

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeenteraad heeft in zitting van 17 december 2018 het budget van 2019 vastgesteld.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 niet) en artikel 57 en artikel 43.

 

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 

Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

 

Inspraak en advies

Advies dienst leefmilieu / groen: gunstig.

 

Bijlagen

1) bestek huren hoogtewerkers

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

In het kader van de opdracht “Huur hoogtewerkers op afroep – vanaf 01/04/2019” werd een bestek met nr. 2019/01AH opgesteld door de dienst aankoop en aanbestedingen.

 

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

* Basisopdracht (Huren van hoogtewerkers op afroep - vanaf 01/04/2019), raming: € 28.925,61 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21 % btw;

* Verlenging 1 (Huren van hoogtewerkers op afroep – vanaf 01/04/2020), raming: € 28.925,61 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21 % btw;

* Verlenging 2 (Huren van hoogtewerkers op afroep – vanaf 01/04/2021), raming: € 28.925,61 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21 % btw;

* Verlenging 3 (Huren van hoogtewerkers op afroep – vanaf 01/04/ 2022), raming: € 28.925,61 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21 % btw.

 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 115.702,44 excl. btw of € 140.000,00 incl. 21 % btw.

 

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van maximum 4 jaar.

 

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

Financiële weerslag

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op budgetcode GEM/61502000/0680 (actie 1419/000/003/001/001) van de exploitatie.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Het bestek met nr. 2019/01AH en de raming voor de opdracht “Huur hoogtewerkers op afroep – vanaf 01/04/2019”, opgesteld door de dienst aankoop en aanbestedingen worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 115.702,44 excl. btw of € 140.000,00 incl. 21 % btw.

 

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

 

Artikel 4

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op budgetcode GEM/61502000/0680 (actie 1419/000/003/001/001) van de exploitatie en in het budget van de volgende jaren.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

2019/01ND ONDERHOUD VAN HET OPENBAAR GROEN 2019 DOOR SOCIALE TEWERKSTELLING - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeenteraad heeft in zitting van 17 december 2018 het budget van 2019 vastgesteld.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 15 (toegang voorbehouden aan sociale werkplaatsen of maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen, of toegang voorbehouden aan programma's voor beschermde arbeid) en artikel 41, §1, 1° (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 niet).

 

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 

Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

 

Inspraak en advies

Advies dienst Ruimtelijk Beleid - sectie Milieu en Groen: gunstig.

 

Bijlagen

1)      Bestek: “Onderhoud van openbaar groen 2019”

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

In het kader van de opdracht “Onderhoud van het openbaar groen 2019 door sociale tewerkstelling” werd een bestek met nr. 2019/01ND opgesteld door dienst Ruimtelijk Beleid - sectie Milieu en Groen.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 178.076,80 excl. btw of € 215.472,93 incl. 21 % btw.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

De leidend ambtenaar verleende gunstig advies.

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

Financiële weerslag

Actie

1419/000/003/001/001

Registratiesleutel

GEM/61500190/0680

Bedrag

€ 215.472,93 incl. 21 % btw

 

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Het bestek met nr. 2019/01ND en de raming voor de opdracht “Onderhoud van openbaar groen 2019”, opgesteld door dienst Ruimtelijk Beleid - sectie Milieu en Groen worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 178.076,80 excl. btw of € 215.472,93 incl. 21 % btw.

 

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3

In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is de uitvoering van de opdracht beperkt tot het kader van de programma's voor beschermde arbeid.

 

Artikel 4

In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, is de opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben.

 

Artikel 5

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

 

Artikel 6

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op budgetcode GEM/61500190/0680 (actie 1419/000/003/001/001) van de exploitatie.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

ITALIËLAAN - OPHEFFEN PARKEERVERBOD - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeenteraad keurde in zitting van 18 september 2017 het invoeren van een beperkt parkeerverbod in de Italiëlaan goed.

Er werden eerder doorgangsproblemen gemeld door IOK omdat er aan beide zijden van de rijbaan geparkeerd mocht worden, met als gevolg dat de ophaalwagen geen doorgang had en de afvalcontainers te voet moesten worden opgehaald om ze in het begin van de straat te ledigen.

Na de invoering van het beperkt parkeerverbod regende het klachten van de bewoners van de Italiëlaan in verband met parkeerproblemen in de straat.

 

Juridische gronden

Het KB van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten op de politie van het wegverkeer.

het KB van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens.

De ministeriële omzendbrief  MOB/2007/01 van 14 december 2007 betreffende het toezicht op de aanvullende reglementen.

Artikel 40§3 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt.

Artikel 135§2 en artikel 119 van de nieuwe gemeentewet bepalen dat de gemeente bevoegd is voor een veilig en vlot verkeer op de openbare wegen en de gemeenteraad hiertoe reglementen en politieverordeningen kan vastleggen.

Het mobiliteitsplan conform verklaard op 19 april 2012.

 

Inspraak en advies

Tijdens de bewonersvergadering van 10 januari 2018 werd de toestand geëvalueerd en bleek dat de bewoners opteerden voor afgelijnde parkeerplaatsen in plaats van een beperkt parkeerverbod.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Om een vlotte doorgang voor hulp- en ophaaldiensten te kunnen garanderen en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de opmerkingen van de bewoners kan het beperkt parkeerverbod opgeheven worden en vervangen door afgelijnde parkeerplaatsen. Het is evenwel belangrijk om zoveel mogelijk parkeerplaatsen te behouden en rekening te houden met de bestaande bebouwing en de aanwezige opritten.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad heft het parkeerverbod in de Italiëlaan langs de oneven nummers tussen huisnummer 1 en 8 en opheffen van parkeerverbod langs de even nummers tussen huisnummer 26 en 39 op.

 

Artikel 2

De verkeersborden E1 met onderbord type Xa en type Xb worden weggenomen.

 

Artikel 3

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

PARKEREN - AANLEGGEN VAN PARKEERPLAATSEN VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Het gemeentebestuur legt op drie openbare parkings voorbehouden parkeerplaatsen aan voor elektrische wagens ter hoogte van de publieke oplaadpunten.

Het gaat om twee parkeerplaatsen op de parking 't Getouw, vier parkeerplaatsen op de parking De Nete (Rivierstraat) en twee parkeerplaatsen op de site van het OCMW.

De acht voorbehouden parkeerplaatsen worden voorzien van de gereglementeerde signalisatie. Via onderborden wordt er aangeduid of de gebruikers een parkeerticket moeten nemen of een parkeerschijf moeten leggen, afhankelijk van het geldende parkeerregime op de betreffende parkings.

 

Juridische gronden

Het KB van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten op de politie van het wegverkeer.

het KB van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens.

De ministeriële omzendbrief  MOB/2007/01 van 14 december 2007 betreffende het toezicht op de aanvullende reglementen.

Artikel 40§3 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt.

Artikel 135§2 en artikel 119 van de nieuwe gemeentewet bepalen dat de gemeente bevoegd is voor een veilig en vlot verkeer op de openbare wegen en de gemeenteraad hiertoe reglementen en politieverordeningen kan vastleggen.

Het mobiliteitsplan conform verklaard op 19 april 2012.

 

Inspraak en advies

Advies sectie mobiliteit: gunstig.

 

Bijlagen

1)      foto parking De Nete in de Rivierstraat

2)      foto parking OCMW

3)      foto parking 't Getouw

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is aangewezen om aan de publieke oplaadpunten die geplaatst werden op enkele openbare parkings binnen onze gemeente ook specifieke parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen te voorzien.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Op parking 't Getouw in de Molenhoekstraat worden twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen aangelegd.

Deze maatregel wordt gesignaleerd door het plaatsen van het verkeersbord E9a met pictogram 'elektrische voertuigen' en een onderbord type GV 'TICKET'.

 

Artikel 2

Op parking 'De Nete' in de Rivierstraat worden vier parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen aangelegd.

Deze maatregel wordt gesignaleerd door het plaatsen van het verkeersbord E9a met pictogram 'elektrische voertuigen'.

 

Artikel 3

Op de parking van het OCMW in de Jakob Smitslaan worden twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen aangelegd.

Deze maatregel wordt gesignaleerd door het plaatsen van het verkeersbord E9a met pictogram 'elektrische voertuigen' en een onderbord type GVIIb max 4u.

 

Artikel 4

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

VENETIËLEI/KIEVITSHEIDE/LENSLEI - MATERIËLE VERGISSING INVOEREN TONNAGEBEPERKING - RECHTZETTING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Op 23 april 2018 nam de gemeenteraad op basis van een overleg tussen de gemeenten Mol en Balen en de politie een beslissing omtrent het invoeren van een tonnagebeperking in Venetiëlei, Kievitsheide en Lenslei.

In artikel 2 van het besluit werd foutief melding gemaakt van een te plaatsen verkeersbord C1. Dit moet een verkeersbord C21 zijn waarin vermeld +3,5 ton met onderbord Type IV uitgezonderd plaatselijke bediening.

 

Juridische gronden

Het KB van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten op de politie van het wegverkeer.

het KB van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens.

De ministeriële omzendbrief  MOB/2007/01 van 14 december 2007 betreffende het toezicht op de aanvullende reglementen.

Artikel 40§3 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt.

Artikel 135§2 en artikel 119 van de nieuwe gemeentewet bepalen dat de gemeente bevoegd is voor een veilig en vlot verkeer op de openbare wegen en de gemeenteraad hiertoe reglementen en politieverordeningen kan vastleggen.

Het mobiliteitsplan conform verklaard op 19 april 2012.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

In de beslissing van 23 april 2018 werd in artikel 2 van het besluit een verkeersbord verkeerd benoemd. Deze informatie moet aangepast worden. Het gaat om de vermelding C1 met onderbord Type VIIa, 3,5t en onderbord Type IV uitgezonderd plaatselijk verkeer. Dit dient als volgt aangepast te worden, verkeersbord C21 met daarin vermeld +3,5 ton met onderbord Type IV uitgezonderd plaatselijke bediening.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

Artikel 2 in de beslissing van 23 april 2018 wordt aangepast gezien het gaat om een materiële vergissing.

Onderstaand artikel wordt geschrapt uit het besluit:

"Deze maatregel wordt gesignaleerd door het plaatsen van verkeersborden C1 met onderbord Type VIIa 3,5t en onderbord Type IV uitgezonderd plaatselijke bediening.

Onderstaand artikel wordt toegevoegd aan het besluit:

"Deze maatregel wordt gesignaleerd door het plaatsen van verkeersborden C21 met daarin vermeld +3,5 ton met onderbord Type IV uitgezonderd plaatselijke bediening.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

POLITIEVERORDENING - VEILIGHEIDSCONTROLE PENNENZAKKENROCK - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Pennenzakkenrock is een festival waar ongeveer 25.000 kinderen aanwezig zijn. Om het festival veilig te laten verlopen is het sterk aan te raden om voorafgaande een veiligheidscontrole uit te voeren op alle medewerkers met het oog op de handhaving van de openbare orde en de voorkoming van misdrijven tijdens het festival.

 

In zijn mail van 21 december 2018 adviseert de korpschef van de lokale politie Balen Dessel Mol een voorafgaande screening van de medewerkers. Bij de voorafgaande veiligheidscontrole onderzoekt de lokale politie of de betrokkenen een gevaar vormen voor de openbare orde op het evenement voor een periode van 5 jaar teruggaand in de tijd te rekenen vanaf het ogenblik van onderzoek en op basis van volgende criteria:

wapenbezit en wapenhandel

drugsbezit en drugshandel

banditisme en georganiseerde criminaliteit

terrorisme

zeden, met in bijzonder verkrachting en aanranding van de eerbaarheid

 

Juridische gronden

Artikel 119 van de nieuwe gemeentewet en de artikelen 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur bepalen de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

Artikel 135§2 van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de openbare orde op hun grondgebied. Artikel 14 van de wet op het politieambt bepaalt dat de politiediensten toezien op de handhaving van de openbare orde, met begrip van de naleving van de politiewetten en -verordeningen, de voorkoming van misdrijven en de bescherming van personen en goederen.

 

Artikelen 5/1, 5/2 en 44/1 §4 van de wet op het politieambt bepaalt dat de politiediensten het resultaat van hun veiligheidscontrole aan de overheid van bestuurlijke politie zodat deze zijn beslissing om welbepaalde personen niet toe te laten

 

Artikelen 7 tot 7/2 van de wet op het politieambt (WPA);

 

Artikelen 44/1 en 44/7, 4° - 6° van de Wet op het Politieambt geven aan de politiediensten de toelating om in het kader van de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie persoonsgegevens te verwerken en in het bijzonder om politionele gegevensbanken te creëren en te gebruiken;

 

De ministeriële omzendbrief van 29 maart 2018 legt de praktische modaliteiten vast van een voorafgaandelijke veiligheidscontroles van medewerkers  bij publieke evenementen.

 

De ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 betreffende de operationalisering van het referentiekader CP 4 over het genegotieerd beheer van de publieke ruimte n.a.v. gebeurtenissen die de openbare orde aanbelangen.

 

Bijlagen

1)verslag lokale politie

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Pennenzakkenrock is een evenement met ongeveer 25.000 kinderen. Het is opportuun dat dergelijk evenement zo veilig mogelijk kan verlopen.

 

Voor personen die meewerken aan de organisatie is een toegangscontrole niet altijd mogelijk. Tijdens het evenement hebben deze personen mogelijk toegang tot gevoelige plaatsen en/of stoffen of materialen die gevaarlijk zijn of gebruikt kunnen worden als wapen (keukengerei, gasflessen enz.) of hebben ze toegang tot het terrein van het evenement met voertuigen die stoffen of gevaarlijke voorwerpen kunnen vervoeren die gebruikt kunnen worden als een wapen.

 

Een voorafgaande veiligheidscontroles van de personen die aan de organisatie en het verloop van het evenement deelnemen als dienstverleners, leveranciers van goederen, onderaannemers, betaalde of vrijwillige personeelsleden van de organisator, zijn noodzakelijk om een veilig verloop van het evenement te garanderen. Dergelijke voorafgaande veiligheidscontroles laten toe om te oordelen of deze personen geen gevaar betekenen voor de openbare orde tijdens het evenement.

 

De lokale politie heeft een risicoanalyse uitgevoerd in kader van de voorbereiding van het politioneel beheer van het evenement. Deze risicoanalyse toont aan dat een voorafgaandelijke veiligheidscontrole van alle medewerkers aan het evenement sterk aan te raden is.

 

Op basis van deze risicoanalyse oordeelt de burgemeester dat er noodzakelijke  preventieve, regulerende en controlemaatregelen moeten genomen worden, die pertinent, proportioneel en opportuun zijn voor het bewerkstellingen van het vreedzame en veilige verloop van het evenement.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De burgemeester beslist tot een voorafgaande veiligheidscontrole van de personen die meewerken aan de organisatie en het verloop van het evenement Pennenzakkenrock. Deze personen kunnen als dienstverlener, leverancier van goederen, onderaannemer, betaalde of vrijwillige personeelslid van de organisator meewerken aan het evenement.

De burgemeester licht de organisator van het evenement hierover in.

 

Artikel 2

De organisator van het evenement is verplicht om de personen die meewerken aan de organisatie en het verloop van het evenement in te lichten over deze voorafgaande veiligheidscontrole.

 

Artikel 3

De organisator van het evenement is verplicht om de personen die meewerken aan de organisatie en het verloop van het evenement een schriftelijke verklaring te laten ondertekenen waarin ze zich akkoord verklaren met deze voorafgaande veiligheidscontrole en bijgevolg hun toestemming verlenen dat hun persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan de politiediensten met het oog op de veiligheidscontrole. Deze schriftelijke verklaring kan opgenomen worden in een arbeids- , vrijwilligers- of dienstenovereenkomst. Elke andere vorm van vrijelijke en geïnformeerde schriftelijke toestemming is ook toegelaten.

 

Artikel 4

De organisator van het evenement maakt de persoonsgegevens ten laatste 3 weken voor aanvang van het evenement over aan de verantwoordelijke politiedienst. De organisator moet eventuele wijzigingen zo snel mogelijk doorgeven en kan, mits akkoord van de verantwoordelijke politiedienst, na deze termijn ook nog aanvullingen doorgeven.

De volgende gegevens worden minstens overgemaakt:

Voornaam;

Naam;

Geboortedatum;

Geboorteplaats (indien beschikbaar);

Nationaliteit

Rijksregisternummer (indien beschikbaar) of INSZ nummer (indien beschikbaar);

Taak en functie tijdens het evenement.

De verantwoordelijke politiedienst legt een register aan dat de verwerking van deze gegevens documenteert.

 

Artikel 5

Bij de voorafgaande veiligheidscontrole onderzoekt de verantwoordelijke politiedienst of de betrokkene een gevaar vormt voor de openbare orde op het evenement op basis van  volgende criteria:

wapenbezit en wapenhandel

drugsbezit en drugshandel

banditisme en georganiseerde criminaliteit

terrorisme

zede, met in bijzonder verkrachting en aanranding van de eerbaarheid

 

Artikel 6

Volgende categorieën van personen die meewerken aan de organisatie en het verloop van het evenement worden onderworpen aan een voorafgaande veiligheidscontrole:

-dienstverleners,

-leveranciers van goederen,

-onderaannemers,

-betaalde of vrijwillige personeelsleden van de organisator

 

Artikel 7

Bij de voorafgaande veiligheidscontrole raadpleegt de verantwoordelijke politiedienst de haar ter beschikking gestelde gegevensbanken om bovenvermelde criteria te kunnen onderzoeken.

 

Artikel 8

Op basis van de persoonsgegevens die ter beschikking zijn gesteld door de organisator voert de verantwoordelijke politiedienst de voorafgaande veiligheidscontrole uit. Na deze veiligheidscontrole geeft de verantwoordelijke politiedienst een advies aan de burgemeester over het veiligheidsrisico van de gecontroleerde personen.

 

Artikel 9

De burgemeester kan - op basis van het advies van de politie - beslissen dat de gecontroleerde persoon de toegang tot het evenement geweigerd wordt.

De burgemeester maakt deze beslissing over aan de organisator en de betrokkene.

De burgemeester motiveert zijn beslissing aan de betrokkene op basis van het gevaar voor de openbare orde dat zijn aanwezigheid op het evenement zou betekenen. In zijn motivering kan de burgemeester geen melding maken van politionele gegevens (informatie of onderzoeksgegevens), behalve met het akkoord van de bevoegde magistraat.

 

Artikel 10

De organisator informeert de burgemeester over het gevolg dat aan de weigeringsbeslissing is gegeven door de betrokkene.

 

Artikel 11

Indien de betrokkene de toegang tot het evenement geweigerd wordt, dan licht de burgemeester de betrokkene in dat hij hiertegen een verzoek tot schorsing of nietigverklaring kan indienen bij de Raad van State.

 

Artikel 12

Indien de beslissing gebaseerd is op onjuiste gegevens, dan kan de betrokkene via de procedure van onrechtstreeks toegang de verbetering van zijn gegevens vragen.

 

Artikel 13

Indien er tijdens deze veiligheidscontroles elementen naar boven komen die aanleiding kunnen geven tot een negatief advies - aangaande de toegang van de medewerker tot het evenement - aan de burgemeester, moeten de politiediensten in overleg treden met het openbaar ministerie, de Local Task Force (indien van toepassing) en eventuele andere geëigende en bevoegde adviesorganen en –instanties.

 

Artikel 14

Sancties en procedure:

Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen voorziet wordt elke overtreding van deze politieverordening bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximaal 175 of 350 euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

 

Artikel 15

Deze verordening wordt van kracht onmiddellijk na de vereiste afkondiging.

 

Artikel 16

Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 en verdere van het decreet lokaal bestuur.

 

Artikel 17

Afschrift van deze verordening wordt gestuurd aan:

Deputatie van de provincie

Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg

Griffies van de Politierechtbank.

Korpschef van de lokale politie

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

BRUGGESKE/DOMINIC SAVIOSTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND IN UITVOERING VAN VERKAVELINGSVERGUNNING 2014/35 - GOEDKEURING

 

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Op 7 januari 2015 leverde het gemeentebestuur van Mol een verkavelingsvergunning af voor het verharden van een perceel waarbij lot 1 bestemd is voor een halfopen of gekoppelde bebouwing, lot A kan toegevoegd worden bij perceel 238/B3, lot B reeds bebouwd is en uit de verkaveling gesloten wordt en bisnr. 236/D ex openbaar domein wordt.

 

Op 22 december 2014 keurde de gemeenteraad de voorgestelde wegverbreding met gratis grondafstand van 3a28ca goed.

 

In de verkavelingsvergunning werd de voorwaarde opgenomen dat de voorliggende strook grond bisnr. 236/D ex, met een oppervlakte van 3a28ca, kosteloos aan de gemeente dient te worden afgestaan voor inlijving in het openbaar domein.  Het perceel gelegen 5de afdeling, sectie C, bisnr. 236/D ex staat afgebeeld op het verkavelings- en afbakeningsplan opgesteld door landmeter-expert Johan Schoeters op 26 juni 2014.

 

Juridische gronden

Artikel 40 §1 van het decreet over het lokaal bestuur: "Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2."

 

Artikel 41, 11° van het decreet over het lokaal bestuur: "De daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 56, §3, 8°, b) kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.

 

Inspraak en advies

Advies sectie patrimonium & projecten: gunstig.

Bodemattest Ovam van 12 oktober 2018 vermeldt: "De Ovam heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit".

 

Bijlagen

1)      Bodemattest

2)      Omgevingsplan

3)      Ontwerpakte

4)      Verkavelings- en afbakeningsplan

5)      Verkavelingsvergunning

6)      Wegenistracé goedkeuring

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De gratis grondafstand kadert in de uitvoering van de verkavelingsvergunning 2014/35 die het gemeentebestuur afleverde op 7 januari 2015 voor het verkavelen van een perceel waarbij lot 1 bestemd is voor een halfopen of gekoppelde bebouwing, lot A kan toegevoegd worden bij perceel 238/B3, lot B reeds bebouwd is en uit de verkaveling gesloten wordt en bisnr. 236/D ex openbaar domein wordt.

 

In de verkavelingsvergunning werd de voorwaarde opgenomen dat de voorliggende strook grond bisnr. 236/D ex, met een oppervlakte van 3a28ca, kosteloos aan de gemeente dient te worden afgestaan voor inlijving in het openbaar domein.  Het perceel gelegen 5de afdeling, sectie C, bisnr. 236/D ex staat afgebeeld op het verkavelings- en afbakeningsplan opgesteld door landmeter-expert Johan Schoeters op 26 juni 2014.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.  Het betreft hier een gratis grondafstand om te voegen bij de openbare wegenis.  Alle kosten zijn voor de overlaters.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad is akkoord om de voorliggende strook grond gelegen 5de afdeling, sectie C, bisnr. 236/D ex met een oppervlakte van 3a28ca, kosteloos in te lijven in de openbare wegenis.

 

Voormeld perceel staat afgebeeld op het verkavelings- en afbakeningsplan opgesteld door landmeter-expert Johan Schoeters, ingeschreven op het tableau der federale raden van landmeter-experten onder nummer LAN040373, op 26 juni 2014.

 

Artikel 2

De gratis grondafstand gebeurt om reden van openbaar nut.  De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed.

 

Artikel 3

Aan de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie wordt ontslag verleend om bij de overschrijving van deze akte ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen.

 

Artikel 4

Aangezien deze overdracht gebeurt voor het algemeen nut, zijnde de inlijving in het openbaar domein, wordt vrijstelling van registratierechten gevraagd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

SCHAAPSBEEMDENWEG - GRATIS GRONDAFSTAND IN UITVOERING VAN DE VOORWAARDEN BEPAALD IN HET STEDENBOUWKUNDIG ATTEST 2018/5 - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Op 28 februari 2018 leverde het gemeentebestuur van Mol een stedenbouwkundig attest af voor het bouwen van een woning en een bijgebouw.  In dit stedenbouwkundig attest werd de voorwaarde opgenomen dat de voorliggende strook grond, lot bisnr., 1ste afdeling, sectie G, nr. 1309/X-deel, met een oppervlakte van 36ca, zoals aangeduid op het verdelings- en afbakeningsplan opgesteld door landmeter-expert Johan Schoeters op 24 december 2017, gratis dient te worden afgestaan aan het gemeentebestuur voor inlijving in de gemeentelijke openbare wegenis.

 

Juridische gronden

Artikel 40 §1 van het decreet over het lokaal bestuur: "Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2."

 

Artikel 41, 11° van het decreet over het lokaal bestuur :"De daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 56, §3, 8°, b) kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.

 

Inspraak en advies

Advies sectie patrimonium & projecten: gunstig.

Bodemattest Ovam van 28 maart 2018 vermeldt: "De Ovam heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit."

 

Bijlagen

1)      Bodemattest

2)      Kadastraal plan

3)      Kadastrale legger

4)      Ontwerpakte

5)      Stedenbouwkundig attest 2018-5

6)      Verdelings en afbakeningsplan

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De gratis grondafstand kadert in de uitvoering van het stedenbouwkundig attest dat het gemeentebestuur afleverde op 28 februari 2018 voor het bouwen van een woning en een bijbebouw.

 

In dit stedenbouwkundig attest werd de voorwaarde opgenomen dat de voorliggende strook grond, lot bisnr., 1ste afdeling, sectie G, nr. 1309/X-deel, met een oppervlakte van 36ca, zoals aangeduid op het verdelings- en afbakeningsplan opgesteld door landmeter-expert Johan Schoeters op 24 december 2017, gratis dient te worden afgestaan aan het gemeentebestuur voor inlijving in de gemeentelijke openbare wegenis.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.  Het betreft hier een gratis grondafstand om te voegen bij de openbare wegenis.  Alle kosten zijn voor de overlaters.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad is akkoord om de voorliggende strook grond kosteloos in te lijven in de openbare wegenis.  Het betreft lot bisnr., gelegen te Mol, 1ste afdeling, sectie G, nr. 1309/X-deel met een oppervlakte van 36ca.  Voormeld perceel staat afgebeeld op het verdelings- en afbakeningsplan opgesteld op 24 december 2017 door landmeter-expert Johan Schoeters, ingeschreven op het tableau der federale raden van landmeter-experten onder nummer LAN040373.

 

Artikel 2

De gratis grondafstand gebeurt om reden van openbaar nut.  De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed.

 

Artikel 3

Aan de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie wordt ontslag verleend om bij de overschrijving van deze akte ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen.

 

Artikel 4

Aangezien deze overdracht gebeurt voor algemeen nut, zijnde de inlijving in het openbaar domein, wordt vrijstelling van registratierechten gevraagd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

BLEKESTRAAT - VRIJWILLIGE GRATIS GRONDAFSTAND - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Met het oog op het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt er een vrijwillige gratis grondafstand gedaan van lot bisnr. gelegen langs de Blekestraat in Mol.  Lot bisnr., gelegen in Mol, 1ste afdeling, sectie G, deel van perceelnr. 1076/M9 ex, 1a02ca groot, staat aangeduid op het verdelings- en afbakeningsplan opgesteld op 29 december 2018 door landmeter-expert Johan Schoeters.

 

Juridische gronden

Artikel 40 §1 van het decreet over het lokaal bestuur: "Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2."

 

Artikel 41, 11° van het decreet over het lokaal bestuur: "De daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 53, §3, 8°, b) kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd."

 

Inspraak en advies

Advies sectie patrimonium & projecten: gunstig.

Bodemattest Ovam van 11 januari 2019 meldt: "De Ovam heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit."

 

Bijlagen

1)      Bodemattest

2)      Liggingssplan

3)      Ontwerpakte

4)      Verdelings- en afbakeningsplan

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De vrijwillige gratis grondafstand wordt kosteloos ingelijfd in het openbaar domein.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.  Het betreft hier een vrijwillige gratis grondafstand om te voegen bij de openbare wegenis.  Alle kosten zijn voor de overlaters.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de voorgestelde wegverbreding van de Blekestraat, waarbij de rooilijn bepaald wordt op 7 meter uit de wegas, goed.

 

Artikel 2

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de akte "gratis grondafstand" van het lot bisnr., gelegen in Mol, 1ste afdeling, sectie G, deel van perceelnr. 1076/M9 ex, 1a02ca groot.  Voormeld lot bisnr. staat aangeduid op het verdelings- en afbakeningsplan opgesteld op 29 december 2018 door landmeter-expert Johan Schoeters, ingeschreven op het tableau der federale raden van landmeter-experten onder nummer LAN040373.

 

Artikel 3

Aan de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie wordt ontslag verleend om bij de overschrijving van deze akte ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen.

 

Artikel 4

Aangezien deze overdracht gebeurt voor algemeen nut, zijnde de inlijving in het openbaar domein, wordt vrijstelling van registratierechten gevraagd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

EPICEASTRAAT - VRIJWILLIGE GRATIS GRONDAFSTAND - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeente leverde op 15 juni 1964 een verkavelingsvergunning af voor het perceel gelegen langs de Epiceastraat in Mol-Wezel.  Het onbebouwde perceel werd opgedeeld in 7 loten waarbij het huidig kadastraal perceel kosteloos afgestaan diende te worden aan de gemeente om ingelijfd te worden in de gemeentelijke openbare wegenis.  Het perceel is weergegeven als perceel G1325E op het kadastraal plan.  De toenmalige verkavelaar ondertekende op 16 juni 1964 een belofte van gratis grondafstand.  Deze belofte van gratis grondafstand werd nooit gevolgd door een definitieve akte.

 

De verharding van de Epiceastraat is gerealiseerd nadat de percelen 1325A2, B2, C2 en D2 door het gewestplan ingekleurd werden als agrarisch gebied en alzo alle bouwmogelijkheden verloren hebben.

 

De eigenaars van het perceel wegenis sectie G, nr. 1325E, 977m² groot, vragen nu om de definitieve akte uit te voeren om dit perceel wegenis definitief in te lijven in de gemeentelijke openbare wegenis.

 

Juridische gronden

Artikel 40 §1 van het decreet over het lokaal bestuur: "Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2."

 

Artikel 41, 11° van het decreet over het lokaal bestuur: "De daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 53, §3, 8°, b) kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.

 

Inspraak en advies

Advies sectie patrimonium & projecten: gunstig, om volgende redenen:

       het perceel wordt gebruikt als openbare verharde weg Epiceastraat;

       de belofte van gratis grondafstand van 16 juni 1964 werd nooit definitief uitgevoerd;

       het perceel wordt kosteloos aan de gemeente afgestaan, de aktekosten zijn ten laste van de gemeente.

 

Bodemattest Ovam van 3 mei 2018 vermeldt: "De Ovam heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit."

 

Bijlagen

1)      Bodemattest

2)      Kadastraal Plan

3)      Kadastrale Legger

4)      Ontwerpakte gratis grondafstand

5)      Verkavelingsplan 1964

6)      Verkavelingsvergunning 1964

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De ondertekende belofte van gratis grondafstand werd nooit gevolgd door een definitieve akte.

 

Financiële weerslag

Alle kosten verbonden aan de gratis grondafstand vallen volledig ten laste van de gemeente.

 

Bedrag:

€ 1.500,00 (incl. btw)

Actie:

011/001/003 - we beheren onze financiële uitgaven op een efficiënte manier

Registratiesleutel:

61310010-0030

 

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de akte "kosteloos inlijven in de gemeentelijke openbare wegenis" van het perceel wegenis gelegen sectie G, nr. 1325E, 977m² groot.

 

Artikel 2

Aan de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie wordt ontslag verleend om bij de overschrijving van deze akte ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen.

 

Artikel 3

Aangezien deze overdracht gebeurt voor algemeen nut, zijnde de inlijving in het openbaar domein, wordt vrijstelling van registratierechten gevraagd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

GINDERBROEK 83 - GRATIS GRONDAFSTAND TER REALISATIE VAN ROOILIJN HOOGSTRAAT - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Landmeter-expert Louis Michel stelde een afbakeningsplan op van de eigendom te Mol, Ginderbroek 83.  Een deel, gelegen aan de achterkant van deze eigendom langs de Hoogstraat, lot 1bis, is bestemd om ingelijfd te worden in het openbaar domein ter realisatie van de rooilijn van de Hoogstraat.  Lot 1bis, 4de afdeling, sectie F, nr. 423/L4, heeft een oppervlakte van 38ca.

 

Juridische gronden

Artikel 40 §1 van het decreet over het lokaal bestuur: "Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2."

 

Artikel 41, 11° van het decreet over het lokaal bestuur: "De daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 56, §3, 8°, b) kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd."

 

Inspraak en advies

Advies sectie patrimonium & projecten: gunstig.

 

Bijlagen

1)      Afbakeningsplan

2)      Bodemattest

3)      Kadastraal plan

4)      Kadastrale legger

5)      Ontwerpakte

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De gratis grondafstand gebeurt om reden van openbaar nut, ter realisatie van de rooilijn van de Hoogstraat.

Bodemattest Ovam van 31 augustus 2018 vermeldt: "De Ovam heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit."

 

Financiële weerslag

 

Actie

11.1.3. - notariskosten

Registratiesleutel

61310010/0030

Bedrag

€ 1.900,00

 

Alle kosten verbonden aan de gratis grondafstand vallen ten laste van de gemeente.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad is akkoord om de voorliggende strook grond kosteloos in te lijven in het openbaar domein ter realisatie van de rooilijn in de Hoogstraat.  Het betreft lot 1bis, perceel gelegen in Mol, 4de afdeling, sectie F, nr. 423/L4, met een oppervlakte van 38ca.  Voormeld perceel staat afgebeeld op het afbakeningsplan opgesteld op 20 maart 2010 door landmeter-expert Louis Michel, ingeschreven op het tableau der federale raden van landmeter-experten onder nummer LAN121496.

 

Artikel 2

De gratis grondafstand gebeurt om reden van openbaar nut, ter realisatie van de rooilijn in de Hoogstraat.  De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed.

 

Artikel 3

Aan de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie wordt ontslag verleend om bij de overschrijving van deze akte ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen.

 

Artikel 4

Aangezien deze overdracht gebeurt voor het algemeen nut, zijnde de inlijving in het openbaar domein, wordt vrijstelling van registratierechten gevraagd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

SINT-WILLEBRORDUSSTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND IN UITVOERING VAN VERKAVELINGSWIJZIGING 2017/23 - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Op 11 oktober 2017 leverde het gemeentebestuur van Mol een verkavelingswijziging af voor het verkavelen van een perceel in 3 loten waarbij 2 loten bestemd zijn voor vrijstaande eengezinswoningen en waarbij 1 lot ingelijfd wordt in het openbaar domein.

 

Op 18 september 2017 keurde de gemeenteraad de zaak van de wegen goed.  Lot 8C, een strook grond met een oppervlakte van 264 m² en gelegen tussen de rooilijnen van de Sint-Willebrordusstraat, wordt in het openbaar domein ingelijfd.

 

In de verkavelingswijziging werd de voorwaarde opgenomen dat de grond gelegen binnen de rooilijnen van de Sint-Willebrordusstraat, gratis moet worden afgestaan aan de gemeente Mol.  Het gaat om perceel lot 8C, gelegen 3de afdeling, sectie E, nr. 1629A-deel, met een oppervlakte van 2a64ca.  Dit perceel staat aangeduid op het afbakeningsplan opgemaakt door landmeter-expert Louis Michel op 24 februari 2018.

 

Juridische gronden

Artikel 40 §1 van het decreet over het lokaal bestuur: "Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2."

 

Artikel 41, 11° van het decreet over het lokaal bestuur: "De daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 56, §3, 8°, b) kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.

 

Inspraak en advies

Advies sectie patrimonium & projecten: gunstig.

Bodemattest Ovam van 7 juni 2018 vermeldt: "De Ovam heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit."

 

Bijlagen

1)      Afbakeningsplan

2)      Bodemattest

3)      Kadastraal plan

4)      Kadastrale legger

5)      Ontwerpakte

6)      Verkavelingswijziging

7)      Zaak van de wegen

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De gratis grondafstand kadert in de uitvoering van de verkavelingswijziging 2017/23 die het gemeentebestuur afleverde op 11 oktober 2017 voor het verkavelen van een perceel in 3 loten waarbij 2 loten bestemd zijn voor vrijstaande eengezinswoningen en waarbij 1 lot ingelijfd wordt in het openbaar domein.

 

In de verkavelingswijziging werd de voorwaarde opgenomen dat de grond gelegen binnen de rooilijnen van de Sint-Willebrordusstraat, gratis moet worden afgestaan aan de gemeente Mol.  Het gaat om perceel lot 8C, gelegen 3de afdeling, sectie E, nr. 1629A-deel, met een oppervlakte van 2a64ca.  Dit perceel staat aangeduid op het afbakeningsplan opgemaakt door landmeter-expert Louis Michel op 24 februari 2018.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.  Het betreft hier een gratis grondafstand om te voegen bij de openbare wegenis.  Alle kosten zijn voor de overlaters.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad is akkoord om de voorliggende strook grond, lot 8C, gelegen 3de afdeling, sectie E, nr. 1629A-deel met een oppervlakte van 2a64ca, kosteloos in te lijven in de openbare wegenis.

 

Voormeld perceel staat afgebeeld op het afbakeningsplan opgesteld door landmeter-expert Louis Michel, ingeschreven op het tableau der federale raden van landmeter-experten onder nummer LAN121496, op 24 februari 2018.

 

Artikel 2

De gratis grondafstand gebeurt om reden van openbaar nut.  De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed.

 

Artikel 3

Aan de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie wordt ontslag verleend om bij de overschrijving van deze akte ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen.

 

Artikel 4

Aangezien deze overdracht gebeurt voor het algemeen nut, zijnde de inlijving in het openbaar domein, wordt vrijstelling van registratierechten gevraagd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

MOLEN VAN EZAART - RUILING GEMEENTE/IVEKA - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeente is eigenaar van de molen van Ezaart door aankoop bij akte burgemeester van 26 juni 1958.

Iveka is eigenaar van de bestaande elektriciteitscabine door aankoop bij akte verleden door notaris Aurèle Lejeune op 3 november 1969.

De gemeente leverde op 20 december 2017 een stedenbouwkundige vergunning af voor "het bouwen van een bakhuis en een elektriciteitscabine bij de molen van Ezaart en het slopen van de bestaande elektriciteitscabine".

Het bakhuis, met elektriciteitscabine, wordt gebouwd met toelagen van het Leader-project 2014-2020.

Departement Ruimte stelde een verdeel-/afbakeningsplan op waarbij perceel E/1355A3, 26ca groot, de bestaande cabine is, en lot 2, 12ca groot, de nieuwe cabine is.

Notariskantoor Van Roosbroeck stelde een akte-ruiling op waarbij de bestaande cabine zonder opleg geruild wordt met de nieuwe cabine.

 

Juridische gronden

Artikel 40 §1 van het decreet over het lokaal bestuur: "Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2".

 

Artikel 41, 11° van het decreet over het lokaal bestuur: "De daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 56, §3, 8°, b) kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.

 

Inspraak en advies

Advies sectie patrimonium en projecten: gunstig.

 

Bijlagen

1)      Ontwerp ruilakte

2)      Verdeel-afbakeningsplan

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Iveka is eigenaar van de bestaande elektriciteitscabine door aankoop bij akte verleden door notaris Aurèle Lejeune op 3 november 1969.

Iveka bouwde de cabine en richtte hem in.

De dienst Samenlevingsopbouw bouwde een bakhuis met een lokaal voor een nieuwe elektriciteitscabine.

Aangezien Iveka geen vragende partij was voor de verplaatsing van de cabine en ze eigenaar is van de bestaande cabine is een ruiling zonder opleg de meest aangewezen juridische constructie.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

De ruiling vindt plaats zonder opleg.  Alle kosten, rechten en erelonen zijn ten laste van Iveka.

De opmetingskosten werden gedragen door de gemeente.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de volgende ruiling goed:

       de gemeente verwerft perceel gelegen te Mol, 3° afdeling, sectie E, nr. 1355A3, 26ca groot, van Iveka;

       de gemeente staat lot 2, 12ca groot af aan Iveka.  Lot 2 is aangeduid op het verdeel-/afbakeningsplan opgesteld door departement Ruimte op 3 september 2018 en is een gedeelte van het perceel te Mol, 3de afdeling, sectie E, nr. 1355z2.

       de ruiling gebeurt zonder opleg.

 

Artikel 2

De gemeenteraad keurt deze ruiling goed onder de voorwaarden, zoals bepaald op het verdeel-/afbakeningsplan opgesteld door het departement Ruimte op 3 september 2018 en de ontwerp ruilakte opgesteld door notariskantoor Van Roosbroeck uit Mol.

 

Artikel 3

Aan de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie wordt ontslag verleend om bij de overschrijving van deze akte ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen.

 

Artikel 4

Aangezien deze ruiling gebeurt voor algemeen nut, zijnde noodzakelijk voor de verwezenlijking van een maatschappelijk doel, wordt vrijstelling van registratierechten gevraagd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

BASISONDERWIJS - AANPASSING EN AANVULLING MIDDAGTOEZICHT - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De eerder genomen gemeenteraadsbesluiten omtrent het middagtoezicht dateerden respectievelijk van 27 jaar, 25 jaar, 20 jaar en 7 jaar geleden. Deze gegevens waren in een snel veranderende samenleving niet meer actueel en aan een update toe.

 

Het middagtoezicht behoort tot de sociale voordelen die in het decreet betreffende het flankerend onderwijs werden vastgelegd.

De scholen van de andere netten op Mols grondgebied krijgen een vergoeding vanuit de gemeente. Zij hebben een eigen werkwijze in de organisatie van het middagtoezicht.

 

De scholen krijgen per leerling een toelage in de werkingsmiddelen vanuit Agodi voor de organisatie van het middagtoezicht. Deze toelage wordt in mindering gebracht op de vergoeding die de scholen ontvangen van de gemeente.

 

De nieuwe eenheden werden als volgt vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 19 november 2018.

1 middagtoezichter per 20 kinderen in het buitengewoon basisonderwijs

1 middagtoezichter per 30 kleuters in het gewoon basisonderwijs

1 middagtoezichter per 35 leerlingen in het gewoon basisonderwijs

 

De berekening van het aantal eenheden middagtoezicht was niet meer actueel en aangepast aan de snel veranderende maatschappij, waarin we vaststellen dat steeds meer kinderen blijven ineten en de huidige schoolinfrastructuren hier niet altijd op voorzien zijn.

De scholen kennen ook een steeds grotere instroom van leerlingen van een andere origine. Dit vraagt extra inspanningen op vlak van taal en omgaan met cultuurverschillen.

 

Daarnaast heeft een middagtoezichter steeds vaker ook een aantal zorgende taken, voornamelijk bij de kleuters die meer hulp nodig hebben bij de lunch en het toiletbezoek.

 

Als laatste zijn er een aantal specifieke problematieken onder de leerlingen die zich voornamelijk tijdens de middagpauze manifesteren. Hiertoe hoort o.a. het probleem van pesten.

Vanuit de jeugdraad wordt er sterk op ingezet om dit probleem aan te pakken. Middagtoezichters kunnen hierin een belangrijke rol spelen, als ze hier de ruimte voor krijgen.

 

Voor het buitengewoon onderwijs is er een hogere zorgnood voor kinderen in het type 2 aanbod.

 

Aansluitend op deze nieuwe vastgestelde eenheden werd ook de procedure vereenvoudigd voor de berekening van de vergoeding van het middagtoezicht voor de scholen van de andere netten. Deze procedurebeschrijving kende in het vorige gemeenteraadsbesluit nog geen gedetailleerde omschrijving. Deze wordt tijdens deze zitting vastgelegd.

 

Juridische gronden

Artikel 40 decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Decreet betreffende flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, goedgekeurd op 30 november 2017 en gewijzigd op 15 mei 2018.

 

Gemeenteraadsbesluit van 19 november 2018 betreffende 'Basisonderwijs - middagtoezicht - goedkeuring'

 

Bijlagen

1)      Gemeenteraadsbesluit van 19 november 2018 betreffende 'Basisonderwijs - middagtoezicht - goedkeuring'

2)      Organisatie middagtoezicht basisonderwijs in Mol

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

In zitting van 19 november 2018 werden de vorige gemeenteraadsbesluiten betreffende het middagtoezicht opgehoffen.

 

Een aantal elementen uit deze eerdere gemeenteraadsbesluiten blijven echter als basis dienen in de organisatie van het middagtoezicht.

Deze elementen dienen dan ook te worden toegevoegd aan het gemeenteraadsbesluit van 19 november 2018.

 

Het betreft de verduidelijking omtrent de praktische organisatie van het middagtoezicht en de procedure omtrent het aanvragen van de vergoeding voor het middagtoezicht.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

Volgende aanpassingen en aanvullingen worden gedaan in het gemeenteraadsbesluit 'Basisonderwijs - middagtoezicht - goedkeuring' van 19 november 2018:

 

Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

 

Middagtoezicht in het gemeentelijk onderwijs

1)      De regels voor de organisatie van het middagtoezicht in de gemeentelijke scholen, worden vastgelegd als volgt:

         Het middagtoezicht wordt georganiseerd per niveau (kleuter- en lager onderwijs)

         Het aantal toezichters wordt beoordeeld per vestigingsplaats

 

2)      De middagtoezichters in het gemeentelijk onderwijs worden verloond volgens het statuut dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 april 2015.

 

Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

 

Middagtoezicht als sociaal voordeel in de Molse scholen, anders dan het gemeentelijk onderwijs

3)      De regels voor de organisatie van het middagtoezicht in de scholen, anders dan het gemeentelijk onderwijs, worden vastgelegd als volgt:

         Het middagtoezicht wordt georganiseerd per niveau (kleuter- en lager onderwijs)

         Het aantal toezichters wordt beoordeeld per vestigingsplaats

         Het sociaal voordeel wordt toegekend per school

 

4)      De vergoeding voor middagtoezicht wordt jaarlijks en op 1 januari van het betrokken dienstjaar aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen.

Daartoe wordt het bruto-uurloon vermenigvuldigd met het indexcijfer der consumptieprijzen van de betrokken maand en gedeeld door het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand januari van het voorgaande jaar. Als basis geldt het indexcijfer der consumptieprijzen 2013.

 

Voor dienstjaar 2018 bedraagt het bruto-uurloon bijgevolg:

8,63 x 106,37 (indexcijfer januari 2018)    = 13,65 euro

067,23 (indexcijfer januari 2013)

 

5)      De procedure voor de aanvraag van de gemeentelijke vergoeding voor scholen van andere netten wordt vastgelegd als volgt:

         De inrichtende machten van de andere onderwijsnetten, die wensen gebruik te maken van het sociaal voordeel, zoals bepaald in onderhavig reglement, dienen hiertoe per schooljaar een uitdrukkelijke aanvraag in te dienen.

         De aanvragen moeten op het gemeentebestuur toekomen uiterlijk op 15 juni voorafgaand aan het schooljaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.

         De berekening van de vergoeding gebeurt op basis van het leerlingenaantal op datum van 1 februari voorafgaand aan het schooljaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.

         Voor de berekening van het aantal dagen middagtoezicht per schooljaar wordt het regulier aantal schooldagen per schooljaar gebruikt. Schoolvakanties en feestdagen worden niet meegeteld.

         De vergoeding voor het middagtoezicht, wordt verminderd met de toelage per leerling, ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid via de werkingsmiddelen van de betrokken school.

         Het toegekend sociaal voordeel wordt 2 keer per jaar uitbetaald aan de begunstigde inrichtende machten.

 

6)      Dit reglement treedt met terugwerkende kracht in vanaf 1 september 2018.

Voor het schooljaar 2018-2019 dient de aanvraag uiterlijk op 15 maart 2019 toe te komen bij het gemeentebestuur.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

REGIONAAL LANDSCHAP KLEINE NETE EN GROTE NETE - AANSTELLEN VERTEGENWOORDIGERS IN ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR - GOEDKEURING

Resultaat van de (geheime) stemming op aantal:32 stemmen voor;

0 stemmen tegen;

0 onthoudingen;

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw, Lichtaartsebaan 45, 2460 Kasterlee, met ondernemingsnummer 810.764.897, vraagt in een brief van 15 januari 2019 om mee te delen welke vertegenwoordiger de gemeenteraad aanstelt voor de algemene vergadering en de raad van bestuur van de vzw.

 

Juridische gronden

Artikelen 2, 40 en 386 van het decreet lokaal bestuur.

 

Bijlagen

1)      Brief Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad dienen ook de vertegenwoordigers van de gemeente in diverse verenigingen en instellingen opnieuw te worden aangesteld.

 

De vertegenwoordigers behartigen het belang van de gemeente in de vereniging. Zij zijn gerechtigd om namens het gemeentebestuur alle akten en documenten van de vereniging te ondertekenen.

Zonder afbreuk te doen aan de prerogatieven van de vertegenwoordigers dienen zij zich te gedragen in overeenstemming met de beleids- en richtlijnen zoals die bepaald werden door de gemeenteraad.

 

Volgende kandidaturen werden ingediend:

1) effectieve vertegenwoordiger voor de raad van bestuur en de algemene vergadering: Hans De Groof

2) plaatsvervanger voor de raad van bestuur en de algemene vergadering: Jan Vangheel

 

De gemeenteraad gaat over tot de geheime stemming over de vraag wie wordt aangesteld als effectieve vertegenwoordiger en als plaatsvervanger in de raad van bestuur en in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw.

 

Aan deze stemming nemen de 32 aanwezige leden deel. Kandidaat Hans De Groof krijgt 32 ja-stemmen en kandidaat Jan Vangheel krijgt 32 ja-stemmen.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De heer Hans De Groof, Vosstraat 12, 2400 Mol wordt aangesteld als effectieve vertegenwoordiger van de gemeente in de raad van bestuur en in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw.

 

Artikel 2

De heer Jan Vangheel, Slachthuisstraat 105, 2400 Mol wordt aangesteld als plaatsvervanger in de raad van bestuur en in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan een verzoek tot vernietiging worden ingediend bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 330 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State – http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De zitting wordt