Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 17 DECEMBER 2018 EN 7 JANUARI 2019 - GOEDKEURING

De notulen van de gemeenteraad van 17 december 2018 en 7 januari 2019 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlagen:

1) Notulen gemeenteraad 17 december 2018

2) Notulen gemeenteraad 7 januari 2019

 

a) Goedkeuring van de notulen van 17 december 2018 wordt gevraagd.

b) Goedkeuring van de notulen van 7 januari 2019 wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

RETRIBUTIE HULPMIDDELEN THUISCOMPOSTEREN: AANSLAGJAAR 2019 - AANPASSEN VAN HET BESTAANDE REGLEMENT - GOEDKEURING

In 2018 werden 500 compostbakken verkocht in onze 2 recyclageparken aan 20 euro per stuk. De gemiddelde verkoopprijs in de ons omliggende gemeenten bedraagt 40 euro. De aankoopprijs bedraagt 72 euro. Om te ontmoedigen dat inwoners van onze buurgemeenten in Mol een compostbak komen kopen, maar het composteren voor onze inwoners toch aantrekkelijk te houden, wordt voorgesteld de verkoopprijs op te trekken naar 40 euro.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

2019/01AH HUUR HOOGTEWERKERS OP AFROEP VANAF 01/04/2019 - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

Omschrijving opdracht

De opdracht betreft het huren van verschillende types hoogtewerkers (zonder personeel) en indien nodig een vervoermiddel voor tussentijdse verplaatsing.

De opdracht gaat in op 1 april 2019 en loopt gedurende 1 jaar.

De opdracht kan 3x stilzwijgend verlengd worden, telkens met 1 jaar.

Gunningswijze

vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Budget

GEM/61502000/0680 (actie 1419/000/003/001/001)

Raming

€ 28.945,61 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21 % btw per jaar

 

In het kader van de opdracht “Huur hoogtewerkers op afroep – vanaf 01/04/2019” werd een bestek met nr. 2019/01AH opgesteld door de dienst aankoop en aanbestedingen.

 

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

* Basisopdracht (Huren van hoogtewerkers op afroep - vanaf 01/04/2019), raming: € 28.925,61 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21 % btw;

* Verlenging 1 (Huren van hoogtewerkers op afroep – vanaf 01/04/2020), raming: € 28.925,61 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21 % btw;

* Verlenging 2 (Huren van hoogtewerkers op afroep – vanaf 01/04/2021), raming: € 28.925,61 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21 % btw;

* Verlenging 3 (Huren van hoogtewerkers op afroep – vanaf 01/04/ 2022), raming: € 28.925,61 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21 % btw.

 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €  115.702,44 excl. btw of €  140.000,00 incl. 21 % btw.

 

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van maximum 4 jaar.

 

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

Bijlage:

1) bestek huren hoogtewerkers

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

2019/01ND ONDERHOUD VAN HET OPENBAAR GROEN 2019 DOOR SOCIALE TEWERKSTELLING - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING

Omschrijving opdracht

Het is de taak van de gemeente om te zorgen voor het onderhoud van het openbaar groen.

Gunningswijze

vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Budget

GEM/61500190/0680 (actie 1419/000/003/001/001)

Raming

€ 178.076,80 excl. btw of € 215.472,93 incl. 21 % btw

 

In het kader van de opdracht “Onderhoud van het openbaar groen 2019 door sociale tewerkstelling” werd een bestek met nr. 2019/01ND opgesteld door dienst Ruimtelijk Beleid - sectie Milieu en Groen.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 178.076,80 excl. btw of € 215.472,93 incl. 21 % btw.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van de programma's voor beschermde arbeid.

 

De leidend ambtenaar verleende gunstig advies.

 

Bijlage:

1)      Bestek: “Onderhoud van openbaar groen 2019”

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

ITALIËLAAN - OPHEFFEN PARKEERVERBOD - GOEDKEURING

De gemeenteraad keurde in zitting van 18 september 2017 het invoeren van een beperkt parkeerverbod in de Italiëlaan goed.

Er werden eerder doorgangsproblemen gemeld door IOK omdat er aan beide zijden van de rijbaan geparkeerd mocht worden, met als gevolg dat de ophaalwagen geen doorgang had en de afvalcontainers te voet moesten worden opgehaald om ze in het begin van de straat te ledigen.

Na de invoering van het beperkt parkeerverbod regende het klachten van de bewoners van de Italiëlaan in verband met parkeerproblemen in de straat.

Tijdens de bewonersvergadering van 10 januari 2018 werd de toestand geëvalueerd en bleek dat de bewoners opteerden voor afgelijnde parkeerplaatsen in plaats van een beperkt parkeerverbod.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

PARKEREN - AANLEGGEN VAN PARKEERPLAATSEN VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN - GOEDKEURING

De elektrische wagen is een van de middelen om duurzame mobiliteit te stimuleren.  Het is een milieuvriendelijke manier om je individuele verplaatsing gemotoriseerd te kunnen maken.  Om het gebruik van elektrische wagens te stimuleren werden op 3 locaties oplaadpunten voorzien.  Bij deze oplaadpunten horen voorbehouden parkeerplaatsen. 

Het gaat om 2 parkeerplaatsen op de parking 't Getouw, 4 parkeerplaatsen op parking De Nete (Rivierstraat) en 2 parkeerplaatsen op de site van het OCMW.

De 8 voorbehouden parkeerplaatsen worden voorzien van de gereglementeerde signalisatie. Via onderborden wordt er aangeduid of de gebruikers een parkeerticket moeten nemen of een parkeerschijf moeten leggen, afhankelijk van het geldende parkeerregime op de betreffende parkings.

 

Bijlagen:

1)      foto parking De Nete in de Rivierstraat

2)      foto parking OCMW

3)      foto parking 't Getouw

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

VENETIËLEI/KIEVITSHEIDE/LENSLEI - MATERIËLE VERGISSING INVOEREN TONNAGEBEPERKING - RECHTZETTING

Op 23 april 2018 nam de gemeenteraad op basis van een overleg tussen de gemeenten Mol en Balen en de politie een beslissing omtrent het invoeren van een tonnagebeperking in Venetiëlei, Kievitsheide en Lenslei.

In artikel 2 van het besluit werd foutief melding gemaakt van een te plaatsen verkeersbord C1. Dit moet een verkeersbord C21 zijn waarin vermeld +3,5 ton met onderbord Type IV uitgezonderd plaatselijke bediening.

 

Goedkeuring rechtzetting wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

POLITIEVERORDENING - VEILIGHEIDSCONTROLE PENNENZAKKENROCK - GOEDKEURING

Pennenzakkenrock is een festival waar ongeveer 25.000 kinderen aanwezig zijn. Om het festival veilig te laten verlopen is het sterk aan te raden om voorafgaande een veiligheidscontrole uit te voeren op alle medewerkers met het oog op de handhaving van de openbare orde en de voorkoming van misdrijven tijdens het festival.

 

In zijn mail van 21 december 2018 adviseert de korpschef van de lokale politie Balen Dessel Mol een voorafgaande screening van de medewerkers. Bij de voorafgaande veiligheidscontrole onderzoekt de lokale politie of de betrokkenen een gevaar vormen voor de openbare orde op het evenement voor een periode van 5 jaar teruggaand in de tijd te rekenen vanaf het ogenblik van onderzoek en op basis van volgende criteria:

wapenbezit en wapenhandel

drugsbezit en drugshandel

banditisme en georganiseerde criminaliteit

terrorisme

zeden, met in bijzonder verkrachting en aanranding van de eerbaarheid

 

Bijlage:

1)      verslag lokale politie

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

BRUGGESKE/DOMINIC SAVIOSTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND IN UITVOERING VAN VERKAVELINGSVERGUNNING 2014/35 - GOEDKEURING

Op 7 januari 2015 leverde het gemeentebestuur van Mol een verkavelingsvergunning af voor het verharden van een perceel waarbij lot 1 bestemd is voor een halfopen of gekoppelde bebouwing, lot A kan toegevoegd worden bij perceel 238/B3, lot B reeds bebouwd is en uit de verkaveling gesloten wordt en bisnr. 236/D ex openbaar domein wordt.

 

Op 22 december 2014 keurde de gemeenteraad de voorgestelde wegverbreding met gratis grondafstand van 3a28ca goed.

 

In de verkavelingsvergunning werd de voorwaarde opgenomen dat de voorliggende strook grond bisnr. 236/D ex, met een oppervlakte van 3a28ca, kosteloos aan de gemeente dient te worden afgestaan voor inlijving in het openbaar domein.  Het perceel gelegen 5de afdeling, sectie C, nr. 236/D ex staat afgebeeld op het verkavelings- en afbakeningsplan opgesteld door landmeter-expert Johan Schoeters op 26 juni 2014.

 

Bijlagen:

1)      Bodemattest

2)      Omgevingsplan

3)      Ontwerpakte

4)      Verkavelings- en afbakeningsplan

5)      Verkavelingsvergunning

6)      Wegenistracé goedkeuring

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

SCHAAPSBEEMDENWEG - GRATIS GRONDAFSTAND IN UITVOERING VAN DE VOORWAARDEN BEPAALD IN HET STEDENBOUWKUNDIG ATTEST 2018/5 - GOEDKEURING

Op 28 februari 2018 leverde het gemeentebestuur van Mol een stedenbouwkundig attest af voor het bouwen van een woning en een bijgebouw.  In dit stedenbouwkundig attest werd de voorwaarde opgenomen dat de voorliggende strook grond, lot bisnr., 1ste afdeling, sectie G, nr. 1309/X-deel, met een oppervlakte van 36ca, zoals aangeduid op het verdelings- en afbakeningsplan opgesteld door landmeter-expert Johan Schoeters op 24 december 2017, gratis dient te worden afgestaan aan het gemeentebestuur voor inlijving in de gemeentelijke openbare wegenis.

 

Bijlagen:

1)      Bodemattest

2)      Kadastraal plan

3)      Kadastrale legger

4)      Ontwerpakte

5)      Stedenbouwkundig attest 2018-5

6)      Verdelings en afbakeningsplan

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

BLEKESTRAAT - VRIJWILLIGE GRATIS GRONDAFSTAND - GOEDKEURING

Met het oog op het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt er een vrijwillige gratis grondafstand gedaan van lot bisnr. gelegen langs de Blekestraat in Mol.  Lot bisnr., gelegen in Mol, 1ste afdeling, sectie G, deel van perceelnr. 1076/M9 ex, 1a02ca groot, staat aangeduid op het verdelings- en afbakeningsplan opgesteld op 29 december 2018 door landmeter-expert Johan Schoeters.

 

De vrijwillige gratis grondafstand wordt kosteloos ingelijfd in het openbaar domein.

 

Bijlagen:

1)      Bodemattest

2)      Liggingssplan

3)      Ontwerpakte

4)      Verdelings- en afbakeningsplan

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

EPICEASTRAAT - VRIJWILLIGE GRATIS GRONDAFSTAND - GOEDKEURING

De gemeente leverde op 15 juni 1964 een verkavelingsvergunning af voor het perceel gelegen langs de Epiceastraat in Mol-Wezel.  Het onbebouwde perceel werd opgedeeld in 7 loten waarbij het huidig kadastraal perceel kosteloos afgestaan diende te worden aan de gemeente om ingelijfd te worden in de gemeentelijke openbare wegenis.  Het perceel is weergegeven als perceel sectie G, nr. 1325E op het kadastraal plan.  De toenmalige verkavelaar ondertekende op 16 juni 1964 een belofte van gratis grondafstand.  Deze belofte van gratis grondafstand werd nooit gevolgd door een definitieve akte.

 

De eigenaars van het perceel wegenis sectie G, nr. 1325E vragen nu om de definitieve akte uit te voeren om dit perceel wegenis definitief in te lijven in de gemeentelijke openbare wegenis.

 

Bijlagen:

1)      Bodemattest

2)      Kadastraal Plan

3)      Kadastrale Legger

4)      Ontwerpakte gratis grondafstand

5)      Verkavelingsplan 1964

6)      Verkavelingsvergunning 1964

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

GINDERBROEK 83 - GRATIS GRONDAFSTAND TER REALISATIE VAN ROOILIJN HOOGSTRAAT - GOEDKEURING

Landmeter-expert Louis Michel stelde een afbakeningsplan op van de eigendom te Mol, Ginderbroek 83.  Een deel, gelegen aan de achterkant van deze eigendom langs de Hoogstraat, lot 1bis, is bestemd om ingelijfd te worden in het openbaar domein ter realisatie van de rooilijn van de Hoogstraat.  Lot 1bis, 4de afdeling, sectie F, nr. 423/L4, heeft een oppervlakte van 38ca.

 

Bijlagen:

1)      Afbakeningsplan

2)      Bodemattest

3)      Kadastraal plan

4)      Kadastrale legger

5)      Ontwerpakte

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

SINT-WILLEBRORDUSSTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND IN UITVOERING VAN VERKAVELINGSWIJZIGING 2017/23 - GOEDKEURING

Op 11 oktober 2017 leverde het gemeentebestuur van Mol een verkavelingswijziging af voor het verkavelen van een perceel in 3 loten waarbij 2 loten bestemd zijn voor vrijstaande eengezinswoningen en waarbij 1 lot ingelijfd wordt in het openbaar domein.

 

Op 18 september 2017 keurde de gemeenteraad de zaak van de wegen goed.  Lot 8C, een strook grond met een oppervlakte van 264 m² en gelegen tussen de rooilijnen van de Sint-Willebrordusstraat, wordt in het openbaar domein ingelijfd.

 

In de verkavelingswijziging werd de voorwaarde opgenomen dat de grond gelegen binnen de rooilijnen van de weg, gratis moet worden afgestaan aan de gemeente Mol.  Het gaat om perceel lot 8C, gelegen 3de afdeling, sectie E, nr. 1629A-deel, met een oppervlakte van 2a64ca.  Dit perceel staat aangeduid op het afbakeningsplan opgemaakt door landmeter-expert Louis Michel op 24 februari 2018.

 

Bijlagen:

1)      Afbakeningsplan

2)      Bodemattest

3)      Kadastraal plan

4)      Kadastrale legger

5)      Ontwerpakte

6)      Verkavelingswijziging

7)      Zaak van de wegen

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

MOLEN VAN EZAART - RUILING GEMEENTE/IVEKA - GOEDKEURING

Op 20 december 2017 leverde de gemeente een stedenbouwkundige vergunning af voor "het bouwen van een bakhuis en een elektriciteitscabine bij de molen van Ezaart en het slopen van de bestaande elektriciteitscabine".

 

De nieuwbouw bevindt zich momenteel in de afwerkingsfase.

 

Iveka is eigenaar van de bestaande elektriciteitscabine.  De gemeente Mol is eigenaar van de nieuwe cabine.  Eerdaags wordt de cabine overgezet van de bestaande naar de nieuwe locatie.  Hierdoor dient ook de juridische situatie geregeld te worden.  Iveka en de gemeente ruilen beide percelen zonder opleg.

 

Bijlagen:

1)      Ontwerp ruilakte

2)      Verdeel-afbakeningsplan

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

BASISONDERWIJS - AANPASSING EN AANVULLING MIDDAGTOEZICHT - GOEDKEURING

In zitting van 19 november 2018 keurde de gemeenteraad de uitbreiding van het aantal eenheden middagtoezicht in het basisonderwijs goed.

 

De nieuwe bepaling is als volgt:

       1 middagtoezichter per 20 kinderen in het buitengewoon basisonderwijs

       1 middagtoezichter per 30 kleuters in het gewoon basisonderwijs

       1 middagtoezichter per 35 leerlingen in het gewoon basisonderwijs

 

Er dient echter een aanpassing en aanvulling te gebeuren in de artikels van dit gemeenteraadsbesluit met betrekking tot:

       de organisatie van het middagtoezicht in het gemeentelijk onderwijs

       de organisatie, de procedure en het uitbetalen van de vergoeding van het middagtoezicht voor de scholen van de andere netten op Mols grondgebied (ikv sociaal voordeel)

 

Bijlage:

1)      Gemeenteraadsbesluit van 19 november 2018 betreffende 'Basisonderwijs - middagtoezicht - goedkeuring'

2)      Organisatie middagtoezicht basisonderwijs in Mol

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

REGIONAAL LANDSCHAP KLEINE NETE EN GROTE NETE - AANSTELLEN VERTEGENWOORDIGERS IN ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR - GOEDKEURING

De gemeente dient één effectieve vertegenwoordiger aan te stellen in de algemene vergadering en één vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw.

 

Bijlage:

1)      Brief Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

BEVOEGDHEIDSVERDELING

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

ENKEL RICHTING LEENHOFSTRAAT

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

FIETSPADEN POSTELARENWEG

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

OPRUIMING SNEEUW/ZOUT STROOIEN VOETPADEN ZIEKENHUIS

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

MEER PARKEERGELEGENHEID

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

BANKEN AAN FIETSENSTALLINGEN STATION

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

VIA DE PERS KONDEN WIJ DE BEVOEGDHEIDSVERDELING VERNEMEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE. OP WELKE BASIS WERDEN DE BEVOEGDHEDEN VERDEELD?

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

WAAROM WERDEN DE VASTE ZITDAGEN VOOR BURGEMEESTER EN SCHEPENEN AFGESCHAFT? WORDEN ER ALTERNATIEVEN VOORZIEN, ZO JA WELKE?

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

BEVOEGDHEIDSVERDELING SCHEPENEN

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

BESTUURSAKKOORD

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

GEOTHERMIE-PROJECT

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

WOONBEHOEFTE

 

Overzicht punten

Zitting van 04 februari 2019

 

ZITDAGEN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN