ZITTING VAN MAANDAG 20 JANUARI 2020

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Frederik Loy, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

raadsleden

Hans Schoofs, Koen Van Gompel, Paul Vanhoof, Jos Lodewijckx, Tomas Sergooris, Lotte Vreys, Jan Vangheel, Zehra Ünlü, Solange Abbeloos, Ria Melis, Davy Geboers, Hanne Paepen, Anneleen Dom, Els Ceulemans, Chris Xhenseval, Mehmet Arikan, Lander Geyzen, Bas Van Olmen, An Joos, Sofie Molenberghs, Koen Boeckx, Sonja Geysen

algemeen directeur

Stefan Hendrix

Verontschuldigd:

raadsleden

Servais Verherstraeten, Maarten Van Camp

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 23 DECEMBER 2019 - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeenteraad vergaderde in zitting van 23 december 2019.

 

De notulen en het verslag van de toegevoegde agenda van deze gemeenteraad werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Juridische gronden

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur overeenkomstig artikelen 277 en 278.

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 33 § 1 van het huishoudelijk reglement - goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 maart 2019 - bepaalt dat de notulen van de gemeenteraad alle besproken onderwerpen vermelden in chronologische volgorde, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.

 

Artikel 34 § 1 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur. 

 

Bijlagen

1)      Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 23 december 2019

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is verplicht dat de notulen van de vorige gemeenteraad worden goedgekeurd op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De notulen van de gemeenteraad van 23 december 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 19/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

VERORDENING - VERLENGING IDENTITEITSCONTROLES OMGEVING STATIEPLEIN - BEKRACHTIGING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Naar aanleiding van een e-mail van 25-09-2019 van de korpschef van de lokale politie Balen-Dessel-Mol aan de burgemeester heeft de burgemeester op 2 oktober 2019 omwille van veiligheidsredenen een politieverordening uitgevaardigd m.b.t. identiteitscontroles in de omgeving van het Statieplein te Mol. Deze verordening werd bekrachtigd door de gemeenteraad van 21 oktober 2019.

 

In een email van 18 december 2019 verzocht de korpschef om verlenging van deze maatregel tot en met 30 juni 2020.  De burgemeester vaardigde op 27 december 2019 een politieverordening uit waarbij de maatregel werd verlengd tot en met 30 juni 2020.

 

Inspraak en advies

In een mail van 18 december 2019 vraagt de korpschef van de lokale politie aan de burgemeester om de periode waarin de systematische identiteitscontroles kunnen worden uitgevoerd te verlengen tot 30 juni 2020. De korpschef stelt dat de overlastproblematiek veroorzaakt door onder andere vechtende jongeren latent aanwezig blijft en het de samenleving en de leefbaarheid in het centrum van Mol ontwricht. De problematiek van de schoolgaande jeugd is ernstig en de politie wenst dit van nabij op te volgen. Bovendien is de termijn die nu verstreken is te kort om het fenomeen volledig onder controle te krijgen en is verdere opvolging noodzakelijk. De korpschef haalt ook nog andere punten aan die een verband houden met de problematiek op de Molse centrumscholen buiten de dreigingen van vechtpartijen tussen jongeren. Vandaar de uitdrukkelijke vraag, in het belang van de veiligheid en de leefbaarheid van onze gemeenschap, om de termijn te verlengen zodat het reeds gevoerde onderzoek kan verder gezet worden en zijn vruchten kan opleveren binnen afzienbare tijd.

 

Juridische gronden

Artikel 134§1 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt: "In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd."

 

Bijlagen

1)      burgemeesterbesluit van 27 december 2019

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is de taak van de bestuurlijke overheid om te trachten personen en goederen te beschermen op haar grondgebied en de afwezigheid van onder meer gevaarlijke toestanden, ongevallen en aanslagen op personen of goederen te bewerkstelligen.

 

De lokale politie zal alle nodige initiatieven blijven nemen om op een doeltreffende manier een politionele bijdrage te leveren om er voor te zorgen dat de stationsbuurt en het centrum van Mol een leefbare en veilige plek blijven waar iedereen zich veilig voelt en tevreden is over het politieoptreden.

 

Er is weliswaar nood om naast de reeds ingezette politionele middelen te kunnen beschikken over een wettelijke basis om gedurende een bepaalde periode en op bepaalde plaatsen tot systematische identiteitscontrole te kunnen overgaan, waarbij aan recidive overlastveelplegers een plaatsverbod kan opgelegd worden.

 

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad bekrachtigt de politieverordening van de burgemeester van 27 december 2019 inzake de identiteitscontroles omgeving Statieplein.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 19/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

IVEKA - AANSTELLING VERVANGER VERTEGENWOORDIGER AV - GOEDKEURING

aanstelling vervanger vertegenwoordiger AV Iveka: Els Ceulemans

Resultaat van de (geheime) stemming op aantal:31 stemmen voor;

0 stemmen tegen;

0 onthoudingen;

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

In gemeenteraadszitting van 11 maart 2019 werd Andreas Verbeke aangesteld als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVEKA.

Andreas Verbeke is tevens verkozen tot lid van het regionaal bestuurscomité Zuid van de opdrachthoudende vereniging IVEKA.

Deze twee mandaten zijn onverenigbaar. 

Er dient een nieuwe vertegenwoordiger aangesteld te worden.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22-12-2017 en in het bijzonder artikelen 2, 40, 41 en 386.

De statuten van IVEKA.

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22-12-2017 bepaalt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Er dient een vervanger te worden aangesteld.

 

N-VA, die Andreas Verbeke had voorgedragen, stelt voor om Els Ceulemans aan te stellen als effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering van IVEKA.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Het mandaat van de heer Andreas Verbeke in de algemene vergadering van IVEKA wordt beëindigd.

 

Artikel 2

Els Ceulemans wordt met eenparigheid van stemmen aangesteld als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente in de algemene vergadering van IVEKA voor de bestuursperiode 2019-2024.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan IVEKA.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 19/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

EURO 78 - CONVENANT KANSSPELINRICHTING KLASSE II - GOEDKEURING

Goedgekeurd

met 10 onthoudingen: Koen Van Gompel (Memo), Paul Vanhoof (SP.a), Tomas Sergooris (SP.a), Zehra Ünlü (SP.a), Solange Abbeloos (Memo), Lander Geyzen (Memo), An Joos (SP.a), Sofie Molenberghs (Vlaams Belang), Koen Boeckx (Vlaams Belang), Sonja Geysen (Vlaams Belang)

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

In 2004 kreeg de gemeente 6 aanvragen voor het uitbaten van een kansspelinrichting klasse II.  De gemeente kende een convenant toe aan bvba Pompeï voor een uitbating in het pand Schansstraat 16.  Slots bvba, die een uitbating wenste te doen in een pand aan de Turnhoutsebaan 111 maar geen convenant kreeg toegekend, ging tegen deze beslissing in beroep bij de Raad van State.  De Raad van State vernietigde bij arrest van 4 juni 2009 de convenant met Pompeï.  De Raad van State oordeelde dat het niet aan de gemeente was om te bepalen dat er maar één convenant in de gemeente kon worden afgesloten en verwierp tevens het argument dat de controle door de lokale politie op de ene plaats op een meer efficiëntere wijze kon gebeuren dan op een andere plaats.

 

Per brieven van 5  en 26 oktober 2009 deed Euro 78 bvba, een 100% dochter van Slots bvba, een aanvraag voor het toekennen van een convenant voor de uitbating van een kansspelinrichting klasse II aan een pand in de Borgerhoutsendijk 165 te Mol.  In zitting van de gemeenteraad van 21 december 2009 sloot de gemeente een convenant af met Euro 78 bvba.  Euro 78 bvba kreeg voor deze uitbating een vergunning van de Kansspelcommissie.  De inrichting wordt momenteel uitgebaat onder de naam Circus Casino.

 

De vergunning van de Kansspelcommissie voor de betreffende inrichting vervalt op 1 februari 2020. Samen met de vergunning vervalt ook de convenant met de gemeente.  In dat kader vraagt Euro 78 om de huidige convenant onder dezelfde voorwaarden te verlengen voor de duurtijd van de nieuwe vergunning van de Kansspelcommissie, zijnde negen jaar.

 

De uitbater voldoet aan de verplichtingen inzake het afsluiten van een verzekering objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing.

 

Juridische gronden

Art. 34 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers bepaalt dat de uitbating van een kansspelinrichting klasse II moet geschieden krachtens een convenant dat voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater.  De beslissing om een dergelijke convenant te sluiten, behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de gemeente.  De convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook de nadere voorwaarden, de openings- en sluitingsuren, alsook de openings- en sluitingsdagen van de kansspelinrichtingen klasse II en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt.

 

Inspraak en advies

Advies verkeersdienst: gunstig

Advies brandweerzone Kempen: gunstig mits aanpassing binnen 6 maanden

Advies lokale politie Balen-Dessel-Mol: Gunstig.  De verlenging van de vergunning zal eerder een beperkte impact hebben op de verstoring van de openbare rust/orde (nl. luidruchtige bezoekers, hanggedrag ter hoogte van de handelszaak, ...) gezien de kansspelinrichting hier reeds geruime tijd gevestigd is en er in het verleden geen noemenswaardige problemen voordeden. Mochten er zich in de toekomst problemen voordoen, is het aan de politiediensten om hier snel en gepast tegen op te treden (opstellen van GAS-boete) en indien nodig mits het opstellen van een bestuurlijke akte, de bestuurlijke overheid hiervan in kennis stellen met het oog een gepaste maatregel te bekomen. De aanvrager werd door onze diensten gecontroleerd op politionele antecedenten en uit onze controle is gebleken dat de aanvrager in het verleden niet in aanraking kwam met onze diensten. Uit eerder uitgevoerde controles, dit in samenwerking met de kansspelcommissie, konden geen overtredingen worden weerhouden en konden geen onregelmatigheden worden vastgesteld. De kansspelinrichting is tevens opgenomen in de lijst van jaarlijkse controles, uitgevoerd door onze diensten.

 

Bijlagen

1)      Besluit GR 21-12-2009 tot afsluiten convenant met Euro 78

2)      20190808 brandverslag Circus Casino

3)      20200107 advies politie Euro 78

 

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De uitbater dient aan alle voorwaarden van de wet van 7 mei 1999 te voldoen.  Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de Kansspelcommissie.

 

Eén van de voorwaarden is dat de uitbating niet gevestigd wordt in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, plaatsen waar erediensten worden gehouden en gevangenissen.  Geen van dergelijke plaatsen bevindt zich op minder dan 500 meter.

 

Een andere voorwaarde is het afleveren van een convenant door de gemeente.  Deze convenant kan echter niet zomaar geweigerd worden.  Een eventuele weigering moet betrekking hebben op aspecten die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren, zoals het handhaven van de materiële openbare orde.  Doordat de wetgever de problematiek op de kansspelen geregeld heeft, heeft ze hiermee elke bevoegdheid om beslissingen te nemen op grond van maatschappelijke, sociale of ethische overwegingen, welke aan de basis liggen van de wet, aan de gemeente ontnomen (R.v.St. inzake Luna/Gent, Palladium/Gent, Coomans/Herentals, …).

 

De uitbating bevindt zich in een pand met als functie conciërgewoning en handel.  Omdat het gebouw gelegen is in agrarisch gebied met landschappelijke waarde is het zonevreemd.  Hierover werden bepalingen opgenomen in de convenant.

 

Het is tevens wenselijk de uitbater in de convenant uitdrukkelijk te wijzen op de gemeentelijke politiereglementen inzake brandvoorkoming en sluitingsuur.

 

Het is wenselijk om in de convenant op te nemen dat voor elke publiciteit of verlichting een voorafgaande vergunning nodig is van de gemeente en dat deze geweigerd kan worden indien deze niet voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften of indien ze van die aard is dat ze de rust of de veiligheid van de buurt of de passanten kunnen verstoren.

 

De uitbating werd de afgelopen jaren regelmatig gecontroleerd en voldeed aan de voorwaarden voor de uitbating. Er werd geen overlast vastgesteld. Er zijn geen redenen voorhanden om de verlenging van de convenant te weigeren.

 

Er wordt voorgesteld om de convenant ongewijzigd te verlengen. Enkel verwijzing naar verouderde regelgeving werd vervangen door de huidige regelgeving.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

 

De gemeente Mol sluit een convenant met Euro 78 bvba voor de uitbating van een kansspelinrichting klasse II te Mol, Borgerhoutsendijk 165 met volgende inhoud:

 

I. Aard en voorwerp van de overeenkomst

Artikel 1

Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bepaald in artikel 34 van de wet van 07.05.1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

De overeenkomst betreft de uitbating door Euro 78 bvba van een speelautomatenhal klasse II te 2400 Mol, Borgerhoutsendijk 165.

Huidige overeenkomst wordt aangegaan onder de uitdrukkelijke voorwaarden die hiernavolgend worden geformuleerd.

 

II. Voorwaarden

Artikel 2

In het kader van de wetgeving van 07.05.1999 en de inrichting van een kansspelautomatenhal dienen de speelzalen zich te profileren als een element van het vrijetijdsaanbod en uitgangsleven van de gemeente en dienen ze hierin een hoge kwaliteit na te streven.  De kwaliteitstoets heeft zowel betrekking op de vormgeving en inrichting van de zaak als op de service en begeleiding van de bezoekers.  Inzake speelautomaten dient een voldoende ruim en gevarieerd aanbod voorzien te worden.  De speelzalen dienen zodanig uitgebouwd te worden dat ze ruimte bieden voor gezelschappen die afwisselend een spel kunnen spelen en daarnaast kunnen verpozen in daartoe voorziene zit- en/of eetruimtes.

 

Artikel 3

Zonder een afbreuk te doen aan de privacy van elke bezoeker, zoals o.m. bepaald in de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, dient er te allen tijde tijdens de openingsuren continue camerabewaking te worden voorzien waarvan de tapes of de registratie ervan onherroepelijk kan opgevraagd ter controle door het toezicht hiervoor aangesteld en de politionele diensten.  Deze tapes moeten minimum één maand ter beschikking blijven van de lokale politie.

 

Artikel 4

Huidige overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een vergunning afgeleverd door de kansspelcommissie voor de voornoemde uitbating alsook van het vervullen van de eventuele voorwaarden die uitdrukkelijk in deze vergunning werden opgenomen.

 

Artikel 5

Huidige overeenkomst ontslaat de vennootschap of persoon niet van de verplichtingen die voortvloeien uit andere regelgevingen o.m., de Codex Ruimtelijke Ordening en andere stedenbouwkundige regelgeving, regelgeving rond brandveiligheid, politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen, politiereglement aangaande sluitingsuur/geluidshinder van 20 december 1993, reglement gemeentelijke administratieve sancties, ed.

Het gebouw waar de uitbating zal worden gevestigd (Borgerhoutsendijk 165) is gelegen in agrarisch gebied met landschappelijke waarde en is bijgevolg zonevreemd.  De functie van het gebouw omvat een conciërgewoning en handel.  Deze functies moet in hun geheel behouden blijven.  Gezien het zonevreemde karakter is de aanleg van een nieuwe parking niet mogelijk.

Om geen bijkomende knelpunten te realiseren op de N110 dient de ontsluiting van het perceel georganiseerd te worden via de Meerhoutsebaan volgens het bijgevoegde plan.

 

Artikel 6

Ongeacht de voorwaarden die eventueel door de kansspelcommissie worden opgelegd, dient de voornoemde uitbating nog aan volgende voorwaarden te voldoen:

a) de openings- en sluitingsuren worden bepaald op 12u00 ‘s middags en 03u00 ‘s nachts.  Deze uren moeten steeds worden gerespecteerd in die zin dat de uitbating nooit vroeger dan 12u00 en nooit later dan 03u00 geopend mag zijn.  De uitbating moet tijdens deze openingsuren vrij toegankelijk zijn.  Er mag niet met gesloten deuren gewerkt worden.

b) de sluitingsdagen per week moeten gerespecteerd worden en op een duidelijke, voor het publiek zichtbare wijze worden aangebracht,

c) de speelzaal moet volledig afgescheiden zijn van andere bestemmingsruimten,

d) in de uitbating mogen geen alcoholische dranken geschonken noch verbruikt worden,

e) in de uitbating noch in de aanhorigheden mogen gratis maaltijden worden aangeboden.  Eventuele maaltijden of snacks moeten in een normale gangbare prijsklasse verkoopbaar worden gesteld,

f) personen onder de 21 jaar moet de toegang tot de uitbating ontzegd worden, zelfs zo deze worden vergezeld van een persoon die de leeftijd van 21 jaar reeds heeft bereikt,

g) de uitbating mag geen voorwerp uitmaken van een onderverhuring, in de meest brede betekenis van het woord,

h) de speelautomaten, van welke aard of vorm ook, mogen niet zichtbaar zijn van buitenaf,

i) in de uitbating moet op diverse plaatsen het nummer van de hulplijn (volledig nummer vermelden) alsook de adressen van de hulpverlening zichtbaar uitgehangen en vermeld worden,

j) aan de in- en uitgang moeten folders geplaatst en beschikbaar zijn die een waarschuwing inhouden tegen gokverslaving,

k) het personeel moet op duidelijk herkenbare wijze (met naamvermelding) toezicht houden op eventuele misbruiken inzake besteding en de werkingsregels zoals wettelijk werd voorzien bij KB van 22.12.2000,

l) uitsluitend door Justitie goedgekeurde en van geijkte programma’s voorziene toestellen met een gemiddeld uurverlies van 25 euro met een maximum van 30 toestellen mogen aanwezig zijn in de inrichting,

m) alle informatie over de toestellen en de bezoekers wordt online via een server doorgezonden aan het ministerie van justitie, de kansspelcommissie,

n) in de uitbating moet in alle voor het publiek toegankelijke lokalen op duidelijke leesbare en goed zichtbare wijze het verbod van kredietverlening ter kennis gebracht worden,

o) in de uitbating is de aanwezigheid van geldautomaten verboden.  Het gebruik van kredietkaarten (visa, diners club, american express, …) is niet toegestaan.  Het gebruik van debetkaarten daarentegen (Mister cash, bancontact, …) is wel toegelaten.

p) de uitbater neemt de nodige maatregelen om geluidshinder en burenhinder te vermijden,

q) de wettelijke bepalingen vervat in de wet van 07.05.1999 alsook in haar uitvoeringsbesluiten en alle (toekomstige regelgeving) in verband met de vestiging en uitbating van dergelijke kansspelinrichtingen moeten nageleefd zijn.  Het niet naleven van één van deze voorwaarden heeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing de onmiddellijke verbreking van huidige overeenkomst tot gevolg.

 

Artikel 7

De brandweer is te allen tijde gerechtigd een controle uit te oefenen in de zaak.  Euro 78 bvba is ertoe gehouden de voorwaarden die de brandweer naar aanleiding van dergelijke controle zou opleggen te respecteren en desgevallend de nodige aanpassingen uit te voeren binnen de gestelde termijnen.

 

Artikel 8

Voor elke vorm van publiciteit of verlichting die Euro 78 bvba zou willen aanbrengen aan, op of in de nabijheid van het gebouw gelegen Borgehoutsendijk 165, dient voorafgaandelijk een vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente.  De gemeente kan de vergunning weigeren indien deze niet voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften of indien ze van die aard is dat ze de rust of de veiligheid van de buurt of de passanten kunnen verstoren.

 

Artikel 9

De politionele diensten van politiezone Balen-Dessel-Mol en de economische inspectie houden toezicht op de naleving van de bij wet gestelde voorwaarden alsook de voorwaarden gesteld in deze overeenkomst.

 

III. Individueel karakter van de overeenkomst

Artikel 10

Huidige overeenkomst alsook de vergunning die door de kansspelcommissie wordt afgeleverd is persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien de in deze overeenkomst en in de vergunning vermelde beheerder de hoedanigheid van beheerder/uitbater heeft verloren, dient de nieuwe ondernemer een nieuwe overeenkomst af te sluiten en een nieuwe vergunning te bekomen vooraleer de uitbating terug actief in werking kan worden gesteld.

 

IV. Intrekking van de overeenkomst

Artikel 11

De gemeente Mol behoudt zich het recht voor om, bij overlast of in de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving, indien het karakter van de straat of buurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed, of indien de uitbating de vlotte verkeersdoorstroming of mobiliteit ernstig verstoort, de overeenkomst in te trekken zonder enige nadelige erkentenis rechtens en zonder dat hiervoor door de uitbater enige vorm van schadevergoeding kan worden geëist.  De uitbater alsook de kansspelcommissie wordt van deze beslissing aangetekend in kennis gesteld.

 

Artikel 12

De overeenkomst kan worden ingetrokken indien de uitbating strijdig wordt geacht met nieuwe geldende bestemmingsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, leefmilieuverordeningen of andere geldende en afdwingbare bepalingen of wanneer bestemmingswijzigingen door openbare initiatieven noodzakelijk worden geacht.  De uitbater alsook de kansspelcommissie worden van deze beslissing aangetekend in kennis gesteld.

 

V. Verval van de overeenkomst

Artikel 13

De overeenkomst komt van rechtswege te vervallen wanneer de uitbatingsactiviteiten meer dan 12 weken wordt onderbroken.

 

Artikel 14

De convenant is maximaal geldig voor de duur van de vergunning klasse B, zoals deze door de Kansspelcommissie zal worden verleend.  Bij verval van deze vergunning, vervalt automatisch ook deze convenant.

 

Artikel 15

De uitbater alsook de kansspelcommissie worden van deze beslissing aangetekend in kennis gesteld.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 19/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

INVESTERING PUBLI-T EN PAMPERO - KAPITAALSVERHOGING IKA - GOEDKEURING

Goedgekeurd

met 3 onthoudingen: Sofie Molenberghs (Vlaams Belang), Koen Boeckx (Vlaams Belang), Sonja Geysen (Vlaams Belang)

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse’, afgekort IKA.

 

Gelet op de aangetekende brief van 11 oktober 2019 van IKA.

 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 11 oktober 2019 overgemaakt werd.

 

Overwegende de motiveringsnota van IKA met daarin vervat een positief advies om de kapitaalsverhoging van Publi-T proportioneel te onderschrijven, rekening houdend met zowel het vooropgestelde rendement als het strategisch belang van de investering voor de bevoorradingszekerheid van ons land op het vlak van elektriciteit.

 

Overwegende dat de raad van bestuur van IKA heeft besloten na de definitieve verwerving van de aandelen over te gaan tot een kapitaalsverhoging ter dekking van de 25% van de kapitaalsverhoging Publi-T en een financiering met borgstelling ter dekking van 75% van de kapitaalsverhoging Publi-T.

 

Overwegende de motiveringsnota van IKA met daarin vervat een positief advies om de verwachte kapitaalsverhogingen van Pampero en de aandeelhoudersleningen proportioneel te onderschrijven.

 

Overwegende dat de raad van bestuur van IKA in voorkomend geval heeft besloten over te gaan tot een kapitaalsverhoging ter dekking van de 100% van de kapitaalsverhogingen Pampero en een financiering met borgstelling ter dekking van de aandeelhoudersleningen.

 

Overwegende dat de kapitaalsverhogingen wordt georganiseerd om de namens de gemeenten aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen.

 

Overwegende dat de kapitaalsverhogingen gefinancierd kunnen worden met middelen beschikbaar in de schoot van IKA.

 

Juridische gronden

Artikelen 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur van 22-12-2017.

 

Inspraak en advies

Advies financieel directeur: gunstig.

 

Bijlage

1)      begeleidende nota

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Wat Publi-T betreft:

Samengevat komt de strategische motivering erop neer dat Publi-T de exclusieve controle over Elia wil behouden en dus blijvend wil instaan voor de publieke verankering van een onderneming met een ontegensprekelijk strategische positie in het energiesysteem en een belangrijke rol in de bevoorradingszekerheid van ons land en het realiseren van de energietransitie.

 

Voor de financiële motivering wordt verwezen naar het voorspelbaar dividendbeleid van Elia, zodat ook Publi-T aan zijn aandeelhouders een voorspelbare dividenduitkering met bijbehorend groeipad kan voorleggen.

 

Tenslotte heeft Publi-T door deelname aan alle opeenvolgende kapitaalsverhogingen van Elia de groei van de transportnetbeheerder steeds ondersteund, waardoor kan worden vastgesteld dat de huidige marktwaarde van het belang van Publi-T in Elia sterk boven de initiële boekwaarde ligt. Publi-T is van oordeel dat het als referentieaandeelhouder deze ondersteunende rol blijvend moet opnemen, om zo niet alleen bij te dragen tot, maar ook de vruchten te plukken van verdere waardecreatie.

Publi-T heeft weliswaar een zeer gezonde balans, maar de terugbetalingscapaciteit voor nieuwe leningen beperkt is zonder het huidige dividendbeleid neerwaarts aan te passen. Bovendien zijn sinds de aanpassing van het wettelijk kader geen fiscale voordelen meer verbonden aan het aanhouden van leningen op niveau van Publi-T. De voorgestelde kapitaalsverhoging is daarom de meest optimale werkwijze.

 

Wat Pampero betreft:

De projecten in samenwerking met ENECO worden gegroepeerd in Pampero, de deelname hieraan werd door de algemene vergadering van 16 juni 2015 goedgekeurd.

Doelstelling is dat ENECO het volledige project, ontwikkelt, bouwt en ook exploiteert, maar dat na oplevering van het project door de windturbineleverancier, de mogelijkheid wordt geboden aan IKA om een aandelenparticipatie te nemen tot maximum 20%.

 

ENECO biedt aan om, in de bestaande structuur Pampero, voor 20 % mee te participeren in windprojecten in Arendonk, Beerse en Turnhout (verlengde huidig project). IKA bouwde in het eigen vermogen reeds voldoende middelen op om de investeringen in kapitaal te financieren.

 

Voor deze projecten wordt een vergelijkbare werkwijze voorgesteld als voor de kapitaalsverhoging Publi-T. Met dien verstande dat we dienen te benadrukken dat de bedragen in deze fase schattingen zijn. Voor Mol gaat het naar schatting om 48 aandelen met een nominale waarde van € 24.000.

 

Met betrekking tot groene stroomprojecten wensen we het onderliggende kapitaal met kapitaal/eigen vermogen te financieren en de aandeelhoudersleningen met vreemd vermogen.

 

Er wordt een totale investering verwacht van 944.280,00 euro in kapitaal en 3.717.120,00 euro in achtergestelde leningen.

 

Aan de gemeenten wordt goedkeuring gevraagd en opdracht aan IKA om te investeren voor maximaal 944.280,00 euro in kapitaal en 3.717.120,00 euro in aandeelhoudersleningen.

 

De gemeente wordt tevens om de intentie gevraagd om in te tekenen op kapitaalsverhogingen IKA ter financiering hiervan, te volstorten met middelen uit de reserves IKA en proportioneel borg te staan in de aandeelhoudersleningen.

 

Concreet wordt een kapitaalsverhoging IKA van 793.500 euro vooropgesteld met daaraan gekoppelde borgstellingen voor 3.717.120,00 euro. De kapitaalsverhoging kan volledig volstort worden met middelen uit de hiervoor voorziene reserves. De aandeelhoudersleningen worden gefinancierd met gemeentelijke borgstellingen. Hierdoor dienen de gemeenten geen middelen uit de eigen begrotingen in te brengen.

 

Financiële weerslag

Er is geen rechtstreekse financiële weerslag voor de gemeente.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

IKA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T voor 12.507 aandelen à
€ 825 per aandeel voor een totaal bedrag van € 10.318.275,00.

 

Artikel 2

IKA te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalsverhoging van Publi-T te onderschrijven voor een proportioneel toegewezen aantal van 437 aandelen voor een bedrag van € 360.525,00.

 

Onder opschortende voorwaarde van definitieve verwerving door IKA op 29 januari 2020, in te tekenen op de aangekondigde kapitaalsverhoging van IKA voor 437 aandelen IKA kengetal 5 voor een bedrag van nominale waarde per aandeel van € 206,25 voor een totale waarde € 90.131,25 zijnde 25% van de kapitaalsverhoging Publi-T; te volstorten met € 36.990,30 beschikbaar op rekening courant en € 53.140,95 uitkering van reserves IKA;

 

De gemeente stelt zich ten behoeve van deze operatie borg voor haar aandeel voor een bedrag van
€ 270.393.75 , zijnde 75% van de kapitaalsverhoging Publi-T voor een periode van maximaal 15 jaar.

 

Artikel 3

IKA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhogingen van Pampero voor een maximum van € 944.280,00 en voor maximaal € 3.717.120,00 aandeelhoudersleningen.

 

Artikel 4

De intentie te uiten in voorkomend geval in te tekenen op kapitaalsverhogingen IKA kengetal 10 ter financiering van de investeringen in Pampero, te volstorten met uitkering uit de reserves, en zich proportioneel borg te stellen met een looptijd van maximaal deze van de onderliggen aandeelhoudersleningen.

De intentie NIET te uiten in voorkomend geval bijkomend aandelen te onderschrijven.

 

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a  Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, t.a.v. de heer Lieven Ex.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 19/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

2019/14NR SANERING OVERSTORT BOERETANGSEDREEF: ONTWERPOPDRACHT, 2019/04NR WEGENIS-EN RIOLERINGSWERKEN SINT APOLLONIALAAN: ONTWERPOPDRACHT, 2019/15NR SANERING OVERSTORT WILGENSTRAAT: ONTWERPOPDRACHT - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST/ADDENDUM - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeenteraad heeft in zitting van 17 december 2018 het budget van 2018 vastgesteld.

 

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40§1 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

 

Het bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald  artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat.

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

 

Inspraak en advies

Advies dienst aankoop en aanbestedingen: gunstig.

 

Bijlagen

1) samenwerkingsovereenkomst

2) addenda

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

 

Het is aangewezen om met Aquafin nv en Pidpa samen te werken in het kader van samenaankopen.

 

Er wordt een samenwerkingsovereenkomst voorgesteld tussen Aquafin nv, Pidpa en Gemeente Mol. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft eveneens betrekking op de overheidsopdracht ‘2019/04NR wegenis-en rioleringswerken Sint Apollonialaan’.

 

Er werden twee addenda opgesteld: enerzijds tussen Aquafin nv, gemeente Mol en Antea Belgium NV betreffende wegeniswerken voor de opdracht 2019/14NR Sanering overstort Boeretangsedreef en 2019/15NR sanering overstort Wilgenstraat (naar Scheppelijke Nete en Kroploop); anderzijds tussen Aquafin nv, gemeente Mol, Pidpa en Sweco Belgium NV betreffende de opdracht 2019/04NR wegenis- en rioleringswerken Sint Apollonialaan en dit vanaf aanbesteding.

 

Pidpa werd aangeduid om op te treden als opdrachtgevend bestuur en zal steeds de procedure voeren en in naam van Gemeente Mol en Aquafin bij de gunning, sluiting en uitvoering van de opdracht optreden.

 

De opdracht voor de werken (aanleg) worden als volgt geraamd:

* 1.920.834,76 euro ten laste van gemeente Mol (deel Pidpa)

* 135.412,50 euro ten laste van gemeente Mol (deel Aquafin/ Boeretangsedreef)

* 2.444.597,72 euro ten laste van Pidpa

* 2.884.108.94 euro ten laste van Aquafin

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin nv, Pidpa en Gemeente Mol met bijhorende addenda wordt principieel goedgekeurd.

 

Artikel 2

De samenwerkingsovereenkomst met bijhorende addenda treedt in werking op datum van de ondertekening en dit voor onbepaalde duur.

 

Artikel 3

Per initiatief (samenaankoop, raamovereenkomst) zal Pidpa gemandateerd worden om de procedure te voeren in naam van Gemeente Mol en Aquafin nv.

 

Artikel 4

De samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin nv, Pidpa en Gemeente Mol met bijhorende addenda als bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 19/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

OMG 2019/36 - ZAAK VAN DE WEGEN - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Een aanvraag tot het verkavelen van gronden in de Nachtegaalstraat werd ingediend op 6 oktober 2019.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2019124874.

Kadastraal worden de percelen van de aanvraag omschreven als (afd. 5) sectie D nrs. 166S, 166R, 166E, 166G, 166H, 166T, 166V, 166W en 166X (Nachtegaalstraat). Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 12 november 2019 tot en met 11 december 2019 werden er geen bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

Lot 5, een strook grond met een oppervlakte van 1a 1ca en gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein gelijfd.

Op 2 januari 2020 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verkavelingsaanvraag en heeft beslist om de zaak van de wegen op de agenda van de gemeenteraad van 20 januari 2020 te agenderen.

In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een effectief gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd.

Conform het voorgesteld opmetingsplan van LRD Landmeting bvba dient daartoe lot 5 met een oppervlakte van 1a 1ca te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt een beperkt deel van de het voorziene wegtracé gerealiseerd.

 

Juridische gronden

Artikel 31 Omgevingsvergunningsdecreet:

Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag.

 

Inspraak en advies

Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 12 november 2019 tot en met 11 december 2019 werden er geen bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

 

Bijlagen

1)      motivatienota

2)      verkavelingsplan

3)      verkavelingsvoorschriften

4)      kennisname CBS

5)      advies Fluvius

6)      kostenraming Fluvius

7)      advies Pidpa

8)      kostenraming Pidpa

9)      advies openbare werken

10)  advies patrimonium

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. Op deze wijze wordt een beperkt deel van de rooilijn gerealiseerd.

De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen met gratis grondafstand van lot 5 (1a 1ca) goed.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Deze beslissing kan het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

 

Publicatiedatum: 19/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

KEIKENSTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND - GOEDKEURING

Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De eigenaars van het bouwperceel, gelegen tussen de woningen Keikenstraat 15 en 19, 3de afdeling, sectie E, nr. 1345p, wensen het gedeelte van dit perceel gelegen voor de ontworpen rooilijn, 34ca groot, gratis af te staan om in te lijven in de gemeentelijke openbare wegenis.

De ontworpen rooilijn van de Keikenstraat bevindt zich op 7 m uit de wegas.

 

Juridische gronden

Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur: "Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2."

 

Artikel 41, 11° van het decreet over het lokaal bestuur: "De daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b) kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd."

 

Inspraak en advies

Advies sectie patrimonium & projecten: gunstig.

Bodemattest Ovam van 29 maart 2019 vermeldt: "De Ovam heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit."

Notariskantoor Van Roosbroeck & Vanhoutteghem uit Mol stelde een ontwerpakte op.

 

Bijlagen

1)      afbakeningsplan

2)      bodemattest

3)      hypothecair getuigschrift

4)      kadastrale gegevens

5)      notarisbrief

6)      ontwerpakte

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De gratis grondafstand kadert in de uitvoering van de ontworpen rooilijn Keikenstraat.

 

Financiële weerslag

De kosten, rechten en erelonen van deze akte zijn ten laste van de gemeente.

 

Actie:

8.7.3. - notariskosten

Registratiesleutel:

61319000-005000

Bedrag:

€ 1.350,00

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De rooilijn van de Keikenstraat wordt bepaald op 7 meter uit de wegas.

 

Artikel 2

De gemeenteraad is akkoord om de voorliggende strook grond, gelegen 3de afdeling, sectie E, deel van nr. 1345p, met een oppervlakte van 34ca, kosteloos in te lijven in de openbare wegenis van de Keikenstraat.

 

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de voorwaarden opgenomen in de ontwerpakte goed.

 

Artikel 4

De gratis grondafstand gebeurt om reden van openbaar nut.

 

Artikel 5

Aangezien deze overdracht gebeurt voor algemeen nut, zijnde de inlijving in het openbaar domein, wordt vrijstelling van registratierechten gevraagd.

 

Artikel 6

Aan de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie wordt ontslag verleend om bij de overschrijving van deze akte ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 19/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

VRAAG OP ANTWOORD VROEGER GESTELDE VRAGEN (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

 

Vraagstelling: beste schepen, burgemeester, wanneer hebt u concreet zicht over de oplossing van het aangegeven pijnpunt door onze fractie met betrekking op de definitieve bescherming van het gebouw het steentje op de markt, en de oplossing i.v.m. de Turnhoutsebaan? Op 6 december zat u volgens mijn informatie samen over de Turnhoutsebaan met AWV i.v.m. de ongevallen en snelheidsovertredingen die wij en ook andere fracties aankaartten. U beloofde om nog terug te koppelen maar tot nu toe gebeurde dit nog niet. Mag ik dan aannemen dat jullie hier volop mee bezig zijn?

 

Raadslid Boeckx (Vl. Belang) vraagt wanneer men concreet zicht heeft over de oplossing van het aangegeven pijnpunt door zijn fractie met betrekking op de definitieve bescherming van het gebouw het Steentje op de markt, en de oplossing i.v.m. de Turnhoutsebaan? Op 6 december zat de gemeente volgens zijn informatie samen over de Turnhoutsebaan met AWV i.v.m. de ongevallen en snelheidsovertredingen die zijn fractie en ook andere fracties aankaartten. Men beloofde om nog terug te koppelen maar tot nu toe gebeurde dit nog niet. Mag hij dan aannemen dat men hier volop mee bezig is?

Schepen Verbeke (N-VA) antwoordt m.b.t. de Turnhoutsebaan dat er een PCV-dossier werd opgesteld. Dat is een dossier in samenwerking met de provincie, om dat in principe theoretisch binnen de 6 maanden af te handelen. Men heeft daar nu 2 zebrapaden met de kruising met de Zandputlaan, maar men wil naar 1 zebrapad gaan. Het ene zebrapad wil men trachten te verwijderen en het andere zebrapad gaat men dan extra verlichten. Dat is wat er afgesproken is met AWV.

Raadslid Boeckx vraagt of men het voetpad ook gaat verlichten, of is dat er niet bij inbegrepen.

Schepen Verbeke antwoordt dat men heel die site van dat zebrapad extra gaat verlichten.

De burgemeester verduidelijkt dat dit in een overleg met AWV besproken is. Zij gaan dit nog eens technisch bekijken, want men wil er uiteraard wel voor zorgen dat een nieuwe maatregel die zou ingevoerd worden door AWV in alle aspecten ook beter is. Op de vraag over 't Steentje antwoordt de burgemeester dat men dat inderdaad met AWV besproken heeft. Dat is nooit in 2, 3 of 4 weken opgelost, omdat het vaak grote ingrepen zijn, en AWV ook nog zaken terug moet koppelen. Voor 't Steentje wordt er bekeken of men daar niet definitief een beschermend element, decoratief mooier en veiliger, kan plaatsen. Momenteel zijn de betonblokken er nog geplaatst. Die oefening is lopende, maar hij kan zich daar niet op een concrete timing vastpinnen. Het raadslid mag hem daar ook altijd over aanspreken. In die richting wordt daar verder over nagedacht, om te vermijden dat men nog eens een derde keer in het gebouw zou rijden. Men denkt dat de stabiliteit van het gebouw zo aangetast is dat als men daar nog eens een derde keer zou inrijden, het dan nog veel grotere gevolgen zou kunnen hebben.

Raadslid Schoofs (Open Vld+) vraagt of de Zandputlaan dan een ontwerp is van AWV. De Zandputlaan is een gemeentelijke weg.

De burgemeester antwoordt dat het over de zebrapaden gaat op de Turnhoutsebaan, een gewestweg.

Schepen Verbeke verduidelijkt dat er op de Turnhoutsebaan 2 zebrapaden zijn die men terug wil brengen naar 1 zebrapad.

Raadslid Schoofs informeert of er ook een fietsoversteekplaats wordt aangelegd en of dit in eigen regie van AWV is, of dat het wordt uitbesteed. Hij neemt aan dat dit toch met de nodige kennis zal bekeken worden.

 

Publicatiedatum: 19/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

VUURWERK EINDEJAARSPERIODE (Open VLD - Bas Van Olmen)

 

Sinds vorig jaar is er in Vlaanderen een algemeen vuurwerkverbod, waar gemeentes van kunnen afwijken. In Mol wordt daarvan bij vergunning enkel afgeweken voor professionals, niet voor particulieren. Principieel mogen particulieren dus geen vuurwerk afsteken, dat is uiteraard wel gebeurd. Welke handhaving is er in de eindejaarsperiode betracht? Er zouden in Mol niet alleen dieren zijn losgebroken en omgekomen van de schrik (nochtans hetgeen de decreetgever wilde vermijden), maar er zouden ook politieagenten verkeerde informatie hebben verstrekt in verband met het vuurwerkverbod (namelijk dat het wel toegelaten was, minstens dat er een gedoogbeleid zou bestaan).

 

Raadslid Van Olmen (Open Vld+) stelt dat er sinds vorig jaar in Vlaanderen een algemeen vuurwerkverbod is, waar gemeentes van kunnen afwijken. In Mol wordt daarvan bij vergunning enkel afgeweken voor professionals, niet voor particulieren. Principieel mogen particulieren dus geen vuurwerk afsteken, dat is uiteraard wel gebeurd. Welke handhaving is er in de eindejaarsperiode betracht? Er zouden in Mol niet alleen dieren zijn losgebroken en omgekomen van de schrik (nochtans hetgeen de decreetgever wilde vermijden), maar er zouden ook politieagenten verkeerde informatie hebben verstrekt in verband met het vuurwerkverbod (namelijk dat het wel toegelaten was, minstens dat er een gedoogbeleid zou bestaan).

De burgemeester antwoordt dat hij met de preventie zal starten. Het is een pluim op de hoed van zijn voorganger en van heel wat collega's dat zo veel jaren geleden de campagne tegen vuurwerk, om het te ontraden, een ontstaansgeschiedenis heeft gekend. Het is tekenend dat de gemeente Mol daar absoluut geen fan van is. Dat is de reden waarom hij ook geen enkele toestemming zou gegeven hebben. Men had vergunningen kunnen aanvragen, maar die zijn niet gegeven. Dat is ook de reden waarom men op het laatste politiecollege voor nieuwjaar met de 3 burgemeesters, samen met de korpschef, heel duidelijk gevraagd heeft om in de mate van het mogelijke toch al GAS toe te passen om een signaal te geven. Voor alle duidelijkheid, vuurwerk staat nominatief nog niet in GAS opgenomen. Het zal daar de volgende maanden als voorstel wel in gaan komen. Maar geluidsoverlast is wel een GAS-inbreuk. De meeste vuurwerkpijlen brengen veel geluid met zich mee, dus dat zou een juridische grond kunnen zijn. Het heeft hem ook verbaasd om op sociale media te moeten lezen dat er een gedoogbeleid zou uitgesproken zijn. Dat is absoluut niet het geval. De Vlaamse reglementering is duidelijk en de burgemeesters waren ook zeer duidelijk. Hij heeft zich door de korpschef laten uitleggen dat als men 's avonds bv. naar de politie belt, men bij een centrale meldkamer uitkomt in Antwerpen, waar men de mensen te woord staat. Daar heeft hij gezien dat men op heel wat meldingen het woord 'gedoogbeleid' uitgesproken heeft. Dat is foutief, dat klopt niet, dat was niet afgesproken. Naar volgend jaar toe zal het naar ons korps nog duidelijker zijn, omdat het dan ook nominatief in GAS zal opgenomen zijn. Hij gaat ook dan uiteraard terug aan de politiediensten vragen om in de mate van het mogelijke trachten op te treden. Hij moet wel getuigen dat er op oudjaar en nieuwjaar jammer genoeg nog heel vaak heel wat andere zaken gebeuren, ook heel vaak in de familiale sfeer. Als men de meldingen ziet is er dan jammer genoeg heel wat aan de hand. Het zou meer dan wenselijk zijn dat men ook kon communiceren dat er een aantal GAS-boetes uitgesproken zijn. In het algemeen heeft hij het gevoel dat het vuurwerk over heel Mol bekeken in dalende lijn is, maar uiteraard zijn er altijd plaatsen waar ze nog à volonté vuurwerk afgestoken hebben. Hij hoopt dat men daar de volgende jaren op kan gaan doorwerken, zowel de risico's naar dieren toe als voor brandwonden bij diegenen die het afsteken. Er zijn zo veel elementen, dat er best geen pijl kan afgeschoten worden. Dat zal ook wel een illusie zijn, maar men zal allemaal samen aan die kar moeten blijven trekken. Er was geen sprake van een gedoogbeleid, en volgend jaar zal het ook in GAS staan, waardoor het nog duidelijker is. De vraag is ook heel duidelijk gesteld aan het korps om in de mate van het mogelijke trachten op te treden.

Raadslid Van Olmen vraagt of er effectief GAS werd toegepast.

De burgemeester antwoordt dat hij daar zelf geen weet van heeft. Hij krijgt daar geen overzichten van, dus hij moet die vraag nog officieel stellen. Hij gaat er vanuit dat als er op oudjaar een aantal zouden toegepast zijn, men het hem wel gemeld zou hebben. Hij zal voor alle zekerheid die vraag voor het raadslid nog officieel stellen.

 

Publicatiedatum: 19/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

VERNIELING GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR POSTEL (Open VLD - Bas Van Olmen)

 

Onze fractie betreurt vanzelfsprekend de vernieling van de fietsbruggen in Postel. Evenzeer betreurenswaardig zijn ook de uitspraken van de bevoegde schepen op de regionale tv, dat er gekeken wordt naar de landbouwsector, al dan niet over de Nederlandse grens. Onze fractie vraagt dat hij die woorden terugneemt en zich daarvoor verontschuldigt. Er is geen veroordeling, dus geen schuld. Zeker een schepen dient zich op dat vlak een grote terughoudendheid aan de dag te leggen, wat volgens ons niet gebeurd is.

 

Raadslid Van Olmen (Open Vld+) zegt dat zijn fractie vanzelfsprekend de vernieling van de fietsbruggen in Postel betreurt. Evenzeer betreurenswaardig zijn ook de uitspraken van de bevoegde schepen op de regionale tv, dat er gekeken wordt naar de landbouwsector, al dan niet over de Nederlandse grens. Zijn fractie vraagt dat hij die woorden terugneemt en zich daarvoor verontschuldigt. Er is geen veroordeling, dus geen schuld. Zeker een schepen dient zich op dat vlak een grote terughoudendheid aan de dag te leggen, wat volgens hen niet gebeurd is.

Schepen Verbeke (N-VA) antwoordt dat hij een beetje geschrokken was n.a.v. die vraag op de toegevoegde agenda. Hij is dan ook direct naar de communicatieambtenaar gegaan om samen die reportage te bekijken. Zij zien niet waar hij als schepen de landbouwers met de vinger wijst. Zij hebben dat niet terug kunnen vinden in die reportage. Hij kijkt niet snel naar die reportages, want hij ziet zichzelf niet graag op TV. Het is een interview van 10 minuten, waar dan uiteindelijk 30 of 40 seconden uitgeknipt worden. In reportages kunnen soms woorden vervormd worden of antwoorden bij andere vragen geplakt worden, maar men ziet het niet. Hij wil het samen met het raadslid wel eens bekijken. De laatste zin die hij letterlijk zegt is zelfs "Ik wijs niemand met de vinger". Wat hij wel gezegd heeft is dat het kapot rijden van de betonplaten alleen maar door zware voertuigen kan gebeurd zijn, maar hij zegt nergens dat die portieken door de landbouw vernield zijn. Als ze dan de vraag stellen of daar veel landbouwers komen, heeft hij geantwoord dat daar veel landbouwers rijden, ook van over de grens. Hij heeft niemand expliciet met de vinger gewezen, en hij gaat ook zeker zijn excuses niet aanbieden. Niet aan de fractie van het raadslid, en zeker niet aan de mensen die hij beschuldigd zou hebben, zoals het raadslid beweert.

Raadslid Van Olmen merkt op dat de schepen in dat interview inderdaad gezegd heeft dat hij in geen enkele richting kijkt, maar hij meent dat de schepen toch ook wel een aantal andere dingen gezegd heeft. De schepen is begonnen met te zeggen dat hij kwaad was. Hij denkt dat dat terecht is, dat zal volgens hem door heel deze raad gedeeld worden. De schepen heeft verwezen naar de voorgeschiedenis met de betonnen plaat die daar ook al is stuk gereden door landbouwvoertuigen. Hij denkt dat de nadruk die de schepen legt op de woorden 'ook al' en 'landbouwvoertuigen' veelzeggend was voor dit dossier waar het over ging. Maar de schepen zegt op een gegeven moment duidelijk 'Wij vermoeden landbouwvoertuigen. We hebben daar een aantal lokale boeren en we hebben er ook een aantal van over de grens.' Dan moet de schepen toch niet komen zeggen dat hij niet naar een bepaalde gemeenschap wijst, want dat is gewoon niet waar. In dat interview aarzelt de schepen en zegt hij daarna 'Ik kijk in geen enkele richting'. Maar hij heeft daarvoor toch duidelijk naar de landbouwers gewezen. De landbouwers die trouwens in dit winterseizoen, als hij goed geïnformeerd is, daar niet moeten zijn, want hun velden liggen momenteel kaal.

Schepen Verbeke zegt dat hij naar niemand verwezen heeft en dat heeft hij al duidelijk gezegd. Het raadslid herhaalt de zin tot tweemaal toe dat de schepen naar niemand wijst. Wat hij verwacht van positieve oppositie is dat men samen gaat nadenken over hoe men ervoor gaat zorgen dat die fietspaden wel intact blijven en dat men die wel kan beschermen. Dat is iets wat hij zou appreciëren. Hetgeen er gebeurd is, is heel erg, en eigenlijk kan de fractie van het raadslid het dan niet laten om daar dan een politiek spelletje rond te gaan spelen. Want eigenlijk is het heel erg. Het heeft veel geld gekost om die betonplaten te gaan herstellen. Ze waren pas hersteld, en ze waren al terug kapot gereden. Men heeft ze opnieuw moeten laten herstellen. Dan heeft men die portieken geplaatst. Nu worden die portieken afgezaagd en omvergereden. Uiteraard is hij boos.

Raadslid Van Olmen zegt dat hij zijn tussenkomst begonnen is met te zeggen dat zijn fractie dat sentimenteelt, en hij vermoedt dat heel deze gemeenteraad dat sentiment deelt.

Schepen Verbeke merkt op dat dat dan ook niet heel overtuigend klinkt.

Raadslid Van Olmen zegt dat hij een correcte communicatie vanwege het ambt van de schepen ook belangrijk vindt. De schepen is daar enerzijds slachtoffer van waarschijnlijk een misdrijf. Hij heeft zelf ook terecht aangegeven dat de gemeente klacht heeft ingediend. Als de schepen privé-persoon was, en hij zou zijn ongenoegen daarover uiten op de TV, dan zou hij daar alle begrip voor hebben. Maar hij vraagt aan de schepen om neutraal te zijn in zijn communicatie. Hij vindt dat de schepen dat niet geweest is. Hij vindt dat de schepen daar met de vinger gewezen heeft naar de landbouwvoertuigen, hij meent zelfs dat de schepen dat op een gegeven moment beseft heeft door te zeggen 'Ik kijk in geen enkele richting'. Hij meent dat de schepen in de minuut daarvoor wel degelijk in een bepaalde richting gekeken heeft. Hij denkt dat hun standpunten niet ver uit elkaar liggen en hij wil nogmaals met nadruk vragen om die verwijzing, die woorden richting de Molse landbouwgemeenschap terug te nemen en zich desnoods hypothetisch te verontschuldigen voor een 'misverstand' dat hij misschien doet van de woorden van de schepen. Hij wil afsluiten met te zeggen dat het zijn bedoeling is dat het schepencollege neutraal zou communiceren. Hij bedoelt dat niet als persoonlijke aanval, maar hij denkt wel dat de schepen daar dingen gezegd heeft die niet door de beugel kunnen. Het is ook zijn plicht om de schepen daarop te wijzen.

Schepen Verbeke blijft erbij dat hij niets verkeerd gezegd heeft. Het raadslid maakt een intentie-proces dat hij niet met hem deelt en hij gaat daar ook niets meer over zeggen.

De voorzitter noteert vooral dat er niemand met de vinger wordt gewezen, maar dat men wel samen naar een oplossing moet zoeken.

 

Publicatiedatum: 19/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

VERKAVELING 15 KAPELLEKENS (Memo - Koen Van Gompel)

 

Er bestaat blijkbaar een voorontwerp van verkaveling aan de 15 Kapellekens, waarbij ook de straat zou doorgetrokken worden. Graag meer duiding.

 

Raadslid Van Gompel (MeMo) stelt dat er blijkbaar een voorontwerp bestaat van verkaveling aan de 15 Kapellekens, waarbij ook de straat zou doorgetrokken worden. Graag meer duiding.

Schepen Verbeke (N-VA) antwoordt dat men daar niet heel veel duiding over kan geven. Hij kan wel zeggen dat er vorige week maandag een voorbespreking geweest is met de dienst ruimtelijke ordening. Men heeft vandaag expliciet van de verkavelaar te horen gekregen om er op dit moment, omdat er nog geen officiële aanvraag ingediend is, nog niet verder over te communiceren. Zij plegen momenteel intern overleg met de dienst ruimtelijke ordening. Op het moment dat zij officieel een verkavelingsaanvraag gaan doen is er een openbaar onderzoek en kan iedereen de plannen inzien. Op dit moment zijn dat geen definitieve plannen en heeft de verkavelaar ook expliciet gezegd dat hij op zijn privacy staat en dat daar in een openbare zitting niet over gedebatteerd kan worden. Er is een projectfiche opgemaakt door de dienst met een aantal opmerkingen. Het raadslid kan die fiche op de dienst gaan inkijken.

Raadslid Van Gompel zegt dat hij dat wel begrijpt en dat hij ook gevreesd had dat dit het antwoord zou zijn. Men kan de privacy van de verkavelaar wel respecteren, maar als het voorontwerp getekend is op grond van mensen die daarover niet eens gecontacteerd zijn, dan lijkt hem dat toch een beetje een vreemd voorontwerp. Hij vindt het een absoluut vreemd gegeven dat mensen een plan zien en vaststellen dat op hun grond een stuk van een verkaveling getekend is, terwijl er niemand komen vragen is of ze het ok vinden of dat ze hun stuk grond verkopen. Dat is een hele vreemde zaak en dat zou hij zelf ook niet graag hebben. Hij wil er ook nog op wijzen dat als dat project zou doorgaan, en hij hoopt van harte van niet, de groene vinger die 10 jaar geleden zo belangrijk was voor de biodiversiteit - die loopt van de Galbergen tot aan de 15 Kapellekens - niet wordt onderbroken. Bij dit plan zou die wel onderbroken worden. In het meerjarenplan dat vorige maand werd voorgesteld staat ook gestipuleerd 'nieuwe verkavelingen en grote bouwprojecten zijn alleen nog mogelijk bij voldoende woonbehoefte' wat tot bij nader order nog altijd niet is, en met respect voor open ruimte. Een beetje verder staat ook dat de vergroening in onze gemeente heel belangrijk is en dat men die op verschillende fronten gaat aanpakken. Men kan natuurlijk geen groen laten verdwijnen om dan ergens anders de vergroening terug te gaan zetten.

Schepen Verbeke zegt dat hij de opmerkingen zal meenemen. Het feit dat er een stuk verkaveld wordt van iemand zijn eigendom die daar niets van af weet, heeft de verkavelaar volgens hem niet meegedeeld aan de dienst ruimtelijke ordening. Het staat vrij om die info daar te gaan delen, en het raadslid kan die info ook doorgeven aan de dienst. Hij kan als gemeenteraadslid de projectfiche ook gaan inkijken.

Raadslid Van Gompel zegt dat hij dat zal doen, maar hij denkt toch ook dat het aan het bestuur is om de wettelijkheid van die verkaveling na te gaan. Als dat wordt ingediend moet er toch gezien worden of dat allemaal klopt. Men heeft in het verleden ooit nog miserie gehad met zo'n dingen.

De burgemeester stelt dat men perfect vergunningen op iemand anders zijn grond kan aanvragen, maar hij denkt niet dat dit wenselijk of slim is. Het zou inderdaad verschieten zijn als men op jouw grond ineens iets getekend heeft, maar het zou zeker niet de eerste keer zijn. Er zijn soms nog projectontwikkelaars die met concepten komen waarbij ze niet iedereen verwittigd hebben. Vaak is het om af te toetsen. Het wordt vervolgd als het zou ingediend worden met een openbaar onderzoek e.d.

Raadslid Van Gompel merkt op dat als de wegenis wordt vergund door de gemeente, de gemeente wel mee verantwoordelijk is. Daar wil hij maar op wijzen, want in het verleden heeft men daar ooit grote miserie mee gehad en zijn er mensen door benadeeld. De weg die door de gemeente werd goedgekeurd en gegund waardoor mensen een stuk van hun grond kwijt waren, wat nooit vergoed is. Hij wil er maar op wijzen dat dat wordt meegenomen.

 

Publicatiedatum: 19/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

STAAT VAN DE VOETPADEN IN DE VENNESTRAAT (Memo - Solange Abbeloos)

 

De staat van de voetpaden ter hoogte van de nieuwbouw aan de hoek van de Vennestraat met de Martelarenstraat is slecht heraangelegd (te hoge hellingsgraad). Ter hoogte van het nieuwe bouwproject is het voetpad zelfs verdwenen. Wordt hier op korte termijn een oplossing voor gezocht?

 

Raadslid Abbeloos (MeMo) deelt mee dat de staat van de voetpaden ter hoogte van de nieuwbouw aan de hoek van de Vennestraat met de Martelarenstraat slecht heraangelegd is (te hoge hellingsgraad). Ter hoogte van het nieuwe bouwproject is het voetpad zelfs verdwenen. Wordt hier op korte termijn een oplossing voor gezocht?

Schepen Verbeke (N-VA) antwoordt dat hij er vandaag nog eens langs gereden is. Het voetpad is hersteld, maar er is op een bepaald stuk wel een serieuze hellingsgraad. Dat komt omdat ze dezelfde boordstenen gebruikt hebben om het te gaan herstellen. In de nabije toekomst plant men centrum West. Dan is het de bedoeling dat al die voetpaden grondig worden aangepakt. Men gaat nu niet veel geld spenderen aan herstelwerken en oplapwerken. Het is de bedoeling dat men heel de site deftig gaat aanpakken. Als men goed kijkt ziet men dat die hellingsgraad vroeger een inrit was, maar bij die nieuwbouw ligt de inrit van de garages er juist naast. Die hellingsgraad klopt niet helemaal. Ze hebben het eigenlijk hersteld in de oorspronkelijke toestand, en geen rekening gehouden met de nieuwbouw die er staat. Het is de bedoeling dat dit helemaal gecorrigeerd wordt bij de volledige heraanleg van centrum West.

Raadslid Abbeloos vraagt over welke termijn men het dan heeft.

Schepen Verbeke antwoordt dat dit in de planning voor volgend jaar staat.

Raadslid Abbeloos zegt dat men dan ook het verhaal van de rest van de straat heeft, waar de stoep zo in bubbels ligt dat hij niet meer te gebruiken is. Dat stuk aan die nieuwbouw zou dan ook heraangelegd worden bij de heraanleg van centrum West? Worden er extra maatregelen genomen als de winter er gaat aankomen en het glad is?

Schepen Verbeke antwoordt dat hij het zal meenemen.

 

Publicatiedatum: 19/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

PROEFOPSTELLING PLEINTJE GINDERBROEK (Memo - Lander Geyzen)

 

Welke conclusie trekt het gemeentebestuur uit de proefopstelling en waarop is deze gebaseerd?

Welke acties worden in de toekomst ondernomen om de zichtbaarheid bij het uitrijden te vergroten?

 

Raadslid Geyzen (MeMo) stelt dat men in een persartikel van 15 januari kan lezen dat het gemeentebestuur beslist heeft om de proefopstelling aan het pleintje in Ginderbroek t.h.v. huisnummer 52 te laten verwijderen. Het is ondertussen ook verwijderd. Omdat de maatregel die was toegepast onvoldoende draagvlak had in de buurt. Waarop is die conclusie gebaseerd? Door die maatregel weg te nemen komt het probleem van de zichtbaarheid terug naar boven. Welke acties worden in de toekomst gepland om er toch voor te zorgen dat er iets gedaan wordt aan het verbeteren van die zichtbaarheid? Het is misschien een interessant idee, dat heeft zijn fractie in oktober of november al op de gemeenteraad gebracht, om bij nieuwe praktische proefopstellingen misschien in eerste instantie de buurt te betrekken. Te luisteren naar hun expertise, en dat zou kunnen op een gezamenlijk participatie infomoment.

Schepen Verbeke (N-VA) antwoordt dat het niet vreemd zal zijn dat er geen draagvlak was voor die proefopstelling. Hij werd daar regelmatig op aangesproken. Hij denkt dat hij zelden zoveel aangesproken is geweest over een proefopstelling dan over het pleintje van Ginderbroek. Men heeft daar ook een petitie gehad die in verschillende winkels gelegen heeft, waar toch tientallen handtekeningen op stonden. Dat is ook de reden waarom men zegt dat dit echt geen draagvlak heeft, ondanks het feit dat als men dat zou bestendigen, er een hoop parkeerplaatsen zouden bijkomen, wat dan weer een vraag was van de lokale handelaars. Maar die proefopstelling heeft bewezen dat het daar niet functioneert. Vooral de draaibewegingen bij in- en uitrijden zouden daar niet evident geweest zijn. Maar wat nu? Men heeft daarover nagedacht. Men zou kunnen opteren om daar een soort éénrichtingslus te maken, dat men zegt dat men er langs 1 kant alleen nog maar in kan rijden en aan de andere kant alleen nog uit kan rijden. Maar dan moet men dermate veel verkeersborden gaan zetten van éénrichtingsverkeer dat er daar heel veel borden bij gaan komen. Men is er dus nog niet uit. Als de raadsleden goede voorstellen hebben mag men die doorgeven, want het is niet evident om het daar eenduidig te gaan oplossen. Maar hoe dan ook, men gaat het niet met een proefopstelling doen zonder de buurt daarin te kennen.

Raadslid Geyzen denkt dat men de vraag aan de buurt moet stellen, dat men met hen samen moet gaan zitten.

Schepen Verbeke antwoordt dat hij al met mensen uit de buurt samen heeft gezeten, maar dat zijn zo veel verschillende voorstellen. Men heeft die met de verkeersdienst bekeken, maar er is er niet echt 1 waarvan men zegt dat dat het allemaal gaat oplossen. Elk voordeel creëert dan weer een hoop andere problemen. Het blijft hoe dan ook moeilijk.

Raadslid Geyzen weet dat er bv. bij de heraanleg van een straat een map werd gemaakt, en dan konden de bewoners zelf aanduiden wat ze kozen, en dan kon men zo kiezen voor wat het meeste draagvlak had. Misschien is het wel eens handig om met die mensen gezamenlijk samen te gaan zitten en niet te wachten op de petities die achteraf komen.

 

Publicatiedatum: 19/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

CENTRALE WELZIJNSBALIE TEN HOVE (SP.a - Tomas Sergooris)

 

Enkele maanden geleden werd de centrale balie op de welzijnssite Ten Hove realiteit. De vroegere balie van het sociaal huis werd geïntegreerd in de balie van Ten Hove. We krijgen sindsdien te horen dat niet alle cliënten van het sociaal huis dit als een verbetering zien, gezien het minder drempelverlagend zou zijn dan de gescheiden balie in het sociaal huis.

       Is het gemeentebestuur op de hoogte van deze signalen?

       Werd de nieuwe situatie al geëvalueerd en wat zijn de bevindingen?

       Op welke manier kunnen we er (in de finale plannen) voor zorgen dat ook, met de centrale welzijnsbalie, de maximale discretie gewaarborgd blijft?

 

Raadslid Sergooris (sp.a) zegt dat enkele maanden geleden de centrale balie op de welzijnssite Ten Hove realiteit werd. De vroegere balie van het sociaal huis werd geïntegreerd in de balie van Ten Hove. We krijgen sindsdien te horen dat niet alle cliënten van het sociaal huis dit als een verbetering zien, gezien het minder drempelverlagend zou zijn dan de gescheiden balie in het sociaal huis.

       Is het gemeentebestuur op de hoogte van deze signalen?

       Werd de nieuwe situatie al geëvalueerd en wat zijn de bevindingen?

       Op welke manier kunnen we er (in de finale plannen) voor zorgen dat ook, met de centrale welzijnsbalie, de maximale discretie gewaarborgd blijft?

Schepen Soeffers (N-VA) antwoordt dat in er in november een grote evaluatie gebeurd is. Bij dat evaluatiemoment was iedereen aanwezig: een delegatie van de cel Dienstverlening, de afdeling Sociale Zaken, DSO, BKO, Onderwijs, externe organisaties zoals CAW en Agentschap Integratie en Inburgering. En tenslotte is er ook een cliëntenbevraging gebeurd. Dat was een grote evaluatie van de voorlopige balie, want als de nieuwbouw er is, zal de balie naar daar verhuizen. Men heeft in die evaluatie gezien dat vooral de privacy een probleem is, vooral voor het cliënteel van het Sociaal Huis. Er zijn ondertussen al een aantal dingen bijgestuurd. De telefoon om een maatschappelijk werker te spreken is aan het onthaal verder weg gezet, zodat bezoekers niet meer mee kunnen luisteren. Men heeft ook bekeken of men het oplaadpunt daar kan laten staan of niet. Men opteert er voor om dat niet naar een andere balie te verplaatsen, omwille van de beperking in de uren dat het dan open is. Anderzijds hebben sommige mensen ook wel hulp nodig bij het opladen van hun kaart. Men gaat bekijken of men daar een verplaatsbare wand kan zetten, zodat het daarachter op de één of andere manier toch discreet kan gebeuren. Het verplaatsen naar het Sociaal Huis ziet men niet als een betere optie. Daarnaast ziet men ook dat de privacy niet altijd door andere mensen die staan aan te schuiven wordt gerespecteerd. Er ontstaat een nogal vriendelijke wachtrij, waardoor inderdaad iedereen kan meeluisteren. Maar dat is ook iets dat in de loop der jaren door de aanwezige populatie daar gekomen is. Er zal op de vloer een wachtlijn getekend worden, waardoor mensen vriendelijk verzocht worden om een beetje privacy te creëren. Toch blijft zij er nog altijd bij dat de welzijnsbalie drempelverlagend kan zijn, vooral omwille van het feit dat mensen nog altijd het ocmw kennen, en dat houdt mensen nog altijd tegen om hulp gaan te vragen. Vooral voor die mensen die ook hulp nodig hebben, lijkt het haar nog altijd heel zinvol om verder te doen met die welzijnsbalie, omdat welzijn zeer groot is en niet alleen de connotatie met het ocmw van vroeger moet hebben. Ook voor de doelgroep mensen met een beperking denkt zij dat het zeker een pluspunt is, omdat men onder de dienst Seniorenplus valt en het moeilijk is om te weten of men daar moet zijn. Als dat onder een welzijnsbalie valt, dan vallen alle vragen die mensen hebben over mensen met een beperking ook onder die balie. Het is een dynamisch proces en dat wordt ook altijd gemonitord. Er worden heel veel acties ondernomen die altijd bijgestuurd blijven worden. Als het raadslid via zijn contactpunten nog opmerkingen heeft, wil zij die zeker altijd meenemen om de dienstverlening nog te verbeteren.

Raadslid Sergooris vindt het heel positief dat er al een evaluatie gebeurd is en dat er al wat bijsturingen zijn geweest. Men moet er zich gewoon van blijven bewust zijn dat het voor sommige mensen zeer moeilijk is, mensen die dan soms met hulp de drempel overkomen, en dan inderdaad al die mensen zien staan. Men moet er over waken dat die mensen niet tegengehouden worden door die drempels, die er altijd geweest zijn, want die waren er ook aan de balie in het Sociaal Huis. Maar het zou jammer zijn mochten die drempels verhoogd worden. Het is misschien ook belangrijk om bij het finale ontwerp, als de nieuwbouw er is en men de balie gaat bouwen, het voorontwerp ook eens bespreekt met de mensen die daar gebruik van moeten maken, omdat zij het beste weten welke drempels hen tegenhouden.

De burgemeester merkt op dat men voor het nieuwe balieconcept een stuurgroep heeft met 1 of 2 mensen van alle betrokken diensten, vooral met veldmedewerkers. Er zit heel wat expertise van het CAW die meer en meer met ocmw's samen huisvesting aan het doen zijn. Naar de toekomst toe zal er dan ook met een soort van wachtzaal gewerkt worden, met een nummersysteem, waardoor je per definitie al iets verder zit. Men gaat daar heel hard rekening mee houden. In het verleden was er ook een bekommernissennota van bv. Ons Huis. En terecht, want als men zulke stap wil zetten, moet men alle mogelijke hinderpalen die zouden vermijden dat de mensen de stap gaan zetten, moeten wegwerken. Hij heeft vandaag ook vernomen dat men een mobiel scherm kan plaatsen aan het oplaadpunt, dat men 's morgens plaatst en 's avonds wegneemt. Het is een zeer belangrijke problematiek die het raadslid aanhaalt. Naar het volgende gebouw toe wil men technisch er zelf voor zorgen dat er al veel van die zaken opgelost zouden zijn.

 

Publicatiedatum: 19/02/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

VUILNISOPHALING EN CENTRUM - STOEPEN (SP.a - Tomas Sergooris)

 

We krijgen nogal wat opmerkingen over de slechte toegankelijkheid van de (smalle) stoepen op de dagen van de vuilnisophaling in het centrum.  Voetgangers kunnen moeilijk voorbij, mensen met een rolstoel of kinderwagen moeten de rijweg op.  In bijlage bijvoorbeeld de situatie in de Nieuwstraat.

       Zijn er oplossingen, in samenwerking met IOK zoals bv. centrale ophaalpunten, mogelijk?

       Hoe pakt men dergelijke situaties in andere steden en gemeenten aan?

 

Raadslid Sergooris (sp.a) stelt dat zijn fractie nogal wat opmerkingen krijgt over de slechte toegankelijkheid van de (smalle) stoepen op de dagen van de vuilnisophaling in het centrum.  Voetgangers kunnen moeilijk voorbij, mensen met een rolstoel of kinderwagen moeten de rijweg op.  In bijlage bijvoorbeeld de situatie in de Nieuwstraat.

       Zijn er oplossingen, in samenwerking met IOK zoals bv. centrale ophaalpunten, mogelijk?

       Hoe pakt men dergelijke situaties in andere steden en gemeenten aan?

Schepen Loy (CD&V) antwoordt dat de foto's die bij de vraag van het raadslid zaten niet liegen. Als er een gele papiercontainer buiten staat is er effectief heel weinig plaats om te passeren.  De afvalophaling specifiek in het centrum is gekend als een knelpunt. Niet alleen voor de mensen die er wonen, maar ook voor de mensen die er moeten zijn. Er zijn in het verleden heel wat maatregelen genomen om dat aan te pakken. De vroege start van de ophaling, waardoor men voor de spitsuren al een groot deel van de ophaling gedaan heeft. Dit heeft niet alleen het voordeel dat men ook het verkeer vlotter laat lopen, maar ook dat mensen de kans krijgen om voor dag en dauw de vuilbakken al terug binnen te halen. Als dat veel kan gebeuren, dan helpt dat al. Het is ook de bedoeling dat dit de dag zelf gebeurt, en men controleert dat ook regelmatig. Als mensen hun vuilbakken te lang buiten laten staan, worden die mensen aangeschreven met de melding dat hun vuilbak te lang buiten stond en dat ze er op moeten letten omdat daar GAS-boetes op staan. Na een aantal waarschuwingen gaat de politie mee om de mensen die niet reageren op die brieven en waarvan opnieuw wordt vastgesteld dat ze hun vuilbak te lang buiten laten staan, en ze krijgen er effectief een GAS-boete voor. Wat betreft collectief aanbieden van afval, laat het reglement dat momenteel niet toe. Men moet zijn afval aanbieden op zijn perceel. Ook bij de steden en gemeenten in het IOK-gebied, gebeurt dat eigenlijk niet. Hij heeft dat nagevraagd. Wat er wel gebeurt, en wat men in Mol ook wel wil toepassen, is bij grote bouwprojecten het afval te centraliseren en ondergronds te laten inzamelen, omdat men op die manier toch ook weer een aantal vuilbakken minder heeft en een aantal verplaatsingen van de vuilniswagens minder heeft. De Nieuwstraat is een gewestweg, en het is voor de gemeente wachten tot daar nog eens infrastructuurwerken komen om daar eventueel iets aan te veranderen. Tot nader order zijn daar geen wonderoplossingen. Men gaat proberen om in de toekomst de dingen te vermijden, te sensibiliseren en eventueel in laatste instantie te straffen.

Raadslid Sergooris begrijpt zeker dat er geen wonderoplossing voor is. Misschien is het een idee om zeker op de belangrijkste knelpunten de bewoners nog eens te informeren dat het misschien goed is om voordat ze naar het werk vertrekken of voor ze de kinderen naar school doen de vuilbak binnen te zetten. Misschien kan daarrond eens een informatie-actie gebeuren op een ludieke manier, want die mensen kunnen er ook niet aan doen dat die stoep daar zo smal is. Het is zeker niet de bedoeling om die mensen met de vinger te wijzen. Maar het zou wel een verbetering zijn moest men daar wat meer aandacht aan schenken, want het ergert de mensen en de voorbijgangers.

Schepen Loy zegt dat het ook zijn bedoeling was om op die precaire punten nog eens heel specifiek te communiceren, zonder de mensen te stigmatiseren. Men moet zijn afval ook aanbieden, want dat is hetgeen men wilt, dat mensen hun afval aanbieden en dat het wordt opgehaald met de afvalophalingen.

 

Publicatiedatum: 19/02/2020