ZITTING VAN MAANDAG 20 JANUARI 2020

 

Aanwezig:

voorzitter

Peter Van Rompaey

burgemeester

Wim Caeyers

schepenen

Andreas Verbeke, Lieve Heurckmans, Hilde Valgaeren, Frederik Loy, Hans De Groof, Maria Belmans, Wendy Soeffers

raadsleden

Hans Schoofs, Koen Van Gompel, Paul Vanhoof, Jos Lodewijckx, Tomas Sergooris, Lotte Vreys, Jan Vangheel, Zehra Ünlü, Solange Abbeloos, Ria Melis, Davy Geboers, Hanne Paepen, Anneleen Dom, Els Ceulemans, Chris Xhenseval, Mehmet Arikan, Lander Geyzen, Bas Van Olmen, An Joos, Sofie Molenberghs, Koen Boeckx, Sonja Geysen

algemeen directeur

Stefan Hendrix

Verontschuldigd:

raadsleden

Servais Verherstraeten, Maarten Van Camp

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 23 DECEMBER 2019 - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeenteraad vergaderde in zitting van 23 december 2019.

 

De notulen en het verslag van de toegevoegde agenda van deze gemeenteraad werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Juridische gronden

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur overeenkomstig artikelen 277 en 278.

Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 33 § 1 van het huishoudelijk reglement - goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 maart 2019 - bepaalt dat de notulen van de gemeenteraad alle besproken onderwerpen vermelden in chronologische volgorde, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.

 

Artikel 34 § 1 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur. 

 

Bijlagen

1)      Notulen met verslag toegevoegde agenda gemeenteraad 23 december 2019

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is verplicht dat de notulen van de vorige gemeenteraad worden goedgekeurd op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De notulen van de gemeenteraad van 23 december 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 21/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

VERORDENING - VERLENGING IDENTITEITSCONTROLES OMGEVING STATIEPLEIN - BEKRACHTIGING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Naar aanleiding van een e-mail van 25-09-2019 van de korpschef van de lokale politie Balen-Dessel-Mol aan de burgemeester heeft de burgemeester op 2 oktober 2019 omwille van veiligheidsredenen een politieverordening uitgevaardigd m.b.t. identiteitscontroles in de omgeving van het Statieplein te Mol. Deze verordening werd bekrachtigd door de gemeenteraad van 21 oktober 2019.

 

In een email van 18 december 2019 verzocht de korpschef om verlenging van deze maatregel tot en met 30 juni 2020.  De burgemeester vaardigde op 27 december 2019 een politieverordening uit waarbij de maatregel werd verlengd tot en met 30 juni 2020.

 

Inspraak en advies

In een mail van 18 december 2019 vraagt de korpschef van de lokale politie aan de burgemeester om de periode waarin de systematische identiteitscontroles kunnen worden uitgevoerd te verlengen tot 30 juni 2020. De korpschef stelt dat de overlastproblematiek veroorzaakt door onder andere vechtende jongeren latent aanwezig blijft en het de samenleving en de leefbaarheid in het centrum van Mol ontwricht. De problematiek van de schoolgaande jeugd is ernstig en de politie wenst dit van nabij op te volgen. Bovendien is de termijn die nu verstreken is te kort om het fenomeen volledig onder controle te krijgen en is verdere opvolging noodzakelijk. De korpschef haalt ook nog andere punten aan die een verband houden met de problematiek op de Molse centrumscholen buiten de dreigingen van vechtpartijen tussen jongeren. Vandaar de uitdrukkelijke vraag, in het belang van de veiligheid en de leefbaarheid van onze gemeenschap, om de termijn te verlengen zodat het reeds gevoerde onderzoek kan verder gezet worden en zijn vruchten kan opleveren binnen afzienbare tijd.

 

Juridische gronden

Artikel 134§1 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt: "In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd."

 

Bijlagen

1)      burgemeesterbesluit van 27 december 2019

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Het is de taak van de bestuurlijke overheid om te trachten personen en goederen te beschermen op haar grondgebied en de afwezigheid van onder meer gevaarlijke toestanden, ongevallen en aanslagen op personen of goederen te bewerkstelligen.

 

De lokale politie zal alle nodige initiatieven blijven nemen om op een doeltreffende manier een politionele bijdrage te leveren om er voor te zorgen dat de stationsbuurt en het centrum van Mol een leefbare en veilige plek blijven waar iedereen zich veilig voelt en tevreden is over het politieoptreden.

 

Er is weliswaar nood om naast de reeds ingezette politionele middelen te kunnen beschikken over een wettelijke basis om gedurende een bepaalde periode en op bepaalde plaatsen tot systematische identiteitscontrole te kunnen overgaan, waarbij aan recidive overlastveelplegers een plaatsverbod kan opgelegd worden.

 

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad bekrachtigt de politieverordening van de burgemeester van 27 december 2019 inzake de identiteitscontroles omgeving Statieplein.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 21/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

IVEKA - AANSTELLING VERVANGER VERTEGENWOORDIGER AV - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

In gemeenteraadszitting van 11 maart 2019 werd Andreas Verbeke aangesteld als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVEKA.

Andreas Verbeke is tevens verkozen tot lid van het regionaal bestuurscomité Zuid van de opdrachthoudende vereniging IVEKA.

Deze twee mandaten zijn onverenigbaar. 

Er dient een nieuwe vertegenwoordiger aangesteld te worden.

 

Juridische gronden

Het decreet over het lokaal bestuur van 22-12-2017 en in het bijzonder artikelen 2, 40, 41 en 386.

De statuten van IVEKA.

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22-12-2017 bepaalt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Er dient een vervanger te worden aangesteld.

 

N-VA, die Andreas Verbeke had voorgedragen, stelt voor om Els Ceulemans aan te stellen als effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering van IVEKA.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Het mandaat van de heer Andreas Verbeke in de algemene vergadering van IVEKA wordt beëindigd.

 

Artikel 2

Els Ceulemans wordt met eenparigheid van stemmen aangesteld als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente in de algemene vergadering van IVEKA voor de bestuursperiode 2019-2024.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan IVEKA.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 21/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

EURO 78 - CONVENANT KANSSPELINRICHTING KLASSE II - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

In 2004 kreeg de gemeente 6 aanvragen voor het uitbaten van een kansspelinrichting klasse II.  De gemeente kende een convenant toe aan bvba Pompeï voor een uitbating in het pand Schansstraat 16.  Slots bvba, die een uitbating wenste te doen in een pand aan de Turnhoutsebaan 111 maar geen convenant kreeg toegekend, ging tegen deze beslissing in beroep bij de Raad van State.  De Raad van State vernietigde bij arrest van 4 juni 2009 de convenant met Pompeï.  De Raad van State oordeelde dat het niet aan de gemeente was om te bepalen dat er maar één convenant in de gemeente kon worden afgesloten en verwierp tevens het argument dat de controle door de lokale politie op de ene plaats op een meer efficiëntere wijze kon gebeuren dan op een andere plaats.

 

Per brieven van 5  en 26 oktober 2009 deed Euro 78 bvba, een 100% dochter van Slots bvba, een aanvraag voor het toekennen van een convenant voor de uitbating van een kansspelinrichting klasse II aan een pand in de Borgerhoutsendijk 165 te Mol.  In zitting van de gemeenteraad van 21 december 2009 sloot de gemeente een convenant af met Euro 78 bvba.  Euro 78 bvba kreeg voor deze uitbating een vergunning van de Kansspelcommissie.  De inrichting wordt momenteel uitgebaat onder de naam Circus Casino.

 

De vergunning van de Kansspelcommissie voor de betreffende inrichting vervalt op 1 februari 2020. Samen met de vergunning vervalt ook de convenant met de gemeente.  In dat kader vraagt Euro 78 om de huidige convenant onder dezelfde voorwaarden te verlengen voor de duurtijd van de nieuwe vergunning van de Kansspelcommissie, zijnde negen jaar.

 

De uitbater voldoet aan de verplichtingen inzake het afsluiten van een verzekering objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing.

 

Juridische gronden

Art. 34 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers bepaalt dat de uitbating van een kansspelinrichting klasse II moet geschieden krachtens een convenant dat voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater.  De beslissing om een dergelijke convenant te sluiten, behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de gemeente.  De convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook de nadere voorwaarden, de openings- en sluitingsuren, alsook de openings- en sluitingsdagen van de kansspelinrichtingen klasse II en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt.

 

Inspraak en advies

Advies verkeersdienst: gunstig

Advies brandweerzone Kempen: gunstig mits aanpassing binnen 6 maanden

Advies lokale politie Balen-Dessel-Mol: Gunstig.  De verlenging van de vergunning zal eerder een beperkte impact hebben op de verstoring van de openbare rust/orde (nl. luidruchtige bezoekers, hanggedrag ter hoogte van de handelszaak, ...) gezien de kansspelinrichting hier reeds geruime tijd gevestigd is en er in het verleden geen noemenswaardige problemen voordeden. Mochten er zich in de toekomst problemen voordoen, is het aan de politiediensten om hier snel en gepast tegen op te treden (opstellen van GAS-boete) en indien nodig mits het opstellen van een bestuurlijke akte, de bestuurlijke overheid hiervan in kennis stellen met het oog een gepaste maatregel te bekomen. De aanvrager werd door onze diensten gecontroleerd op politionele antecedenten en uit onze controle is gebleken dat de aanvrager in het verleden niet in aanraking kwam met onze diensten. Uit eerder uitgevoerde controles, dit in samenwerking met de kansspelcommissie, konden geen overtredingen worden weerhouden en konden geen onregelmatigheden worden vastgesteld. De kansspelinrichting is tevens opgenomen in de lijst van jaarlijkse controles, uitgevoerd door onze diensten.

 

Bijlagen

1)      Besluit GR 21-12-2009 tot afsluiten convenant met Euro 78

2)      20190808 brandverslag Circus Casino

3)      20200107 advies politie Euro 78

 

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De uitbater dient aan alle voorwaarden van de wet van 7 mei 1999 te voldoen.  Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de Kansspelcommissie.

 

Eén van de voorwaarden is dat de uitbating niet gevestigd wordt in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, plaatsen waar erediensten worden gehouden en gevangenissen.  Geen van dergelijke plaatsen bevindt zich op minder dan 500 meter.

 

Een andere voorwaarde is het afleveren van een convenant door de gemeente.  Deze convenant kan echter niet zomaar geweigerd worden.  Een eventuele weigering moet betrekking hebben op aspecten die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren, zoals het handhaven van de materiële openbare orde.  Doordat de wetgever de problematiek op de kansspelen geregeld heeft, heeft ze hiermee elke bevoegdheid om beslissingen te nemen op grond van maatschappelijke, sociale of ethische overwegingen, welke aan de basis liggen van de wet, aan de gemeente ontnomen (R.v.St. inzake Luna/Gent, Palladium/Gent, Coomans/Herentals, …).

 

De uitbating bevindt zich in een pand met als functie conciërgewoning en handel.  Omdat het gebouw gelegen is in agrarisch gebied met landschappelijke waarde is het zonevreemd.  Hierover werden bepalingen opgenomen in de convenant.

 

Het is tevens wenselijk de uitbater in de convenant uitdrukkelijk te wijzen op de gemeentelijke politiereglementen inzake brandvoorkoming en sluitingsuur.

 

Het is wenselijk om in de convenant op te nemen dat voor elke publiciteit of verlichting een voorafgaande vergunning nodig is van de gemeente en dat deze geweigerd kan worden indien deze niet voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften of indien ze van die aard is dat ze de rust of de veiligheid van de buurt of de passanten kunnen verstoren.

 

De uitbating werd de afgelopen jaren regelmatig gecontroleerd en voldeed aan de voorwaarden voor de uitbating. Er werd geen overlast vastgesteld. Er zijn geen redenen voorhanden om de verlenging van de convenant te weigeren.

 

Er wordt voorgesteld om de convenant ongewijzigd te verlengen. Enkel verwijzing naar verouderde regelgeving werd vervangen door de huidige regelgeving.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

 

De gemeente Mol sluit een convenant met Euro 78 bvba voor de uitbating van een kansspelinrichting klasse II te Mol, Borgerhoutsendijk 165 met volgende inhoud:

 

I. Aard en voorwerp van de overeenkomst

Artikel 1

Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bepaald in artikel 34 van de wet van 07.05.1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

De overeenkomst betreft de uitbating door Euro 78 bvba van een speelautomatenhal klasse II te 2400 Mol, Borgerhoutsendijk 165.

Huidige overeenkomst wordt aangegaan onder de uitdrukkelijke voorwaarden die hiernavolgend worden geformuleerd.

 

II. Voorwaarden

Artikel 2

In het kader van de wetgeving van 07.05.1999 en de inrichting van een kansspelautomatenhal dienen de speelzalen zich te profileren als een element van het vrijetijdsaanbod en uitgangsleven van de gemeente en dienen ze hierin een hoge kwaliteit na te streven.  De kwaliteitstoets heeft zowel betrekking op de vormgeving en inrichting van de zaak als op de service en begeleiding van de bezoekers.  Inzake speelautomaten dient een voldoende ruim en gevarieerd aanbod voorzien te worden.  De speelzalen dienen zodanig uitgebouwd te worden dat ze ruimte bieden voor gezelschappen die afwisselend een spel kunnen spelen en daarnaast kunnen verpozen in daartoe voorziene zit- en/of eetruimtes.

 

Artikel 3

Zonder een afbreuk te doen aan de privacy van elke bezoeker, zoals o.m. bepaald in de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, dient er te allen tijde tijdens de openingsuren continue camerabewaking te worden voorzien waarvan de tapes of de registratie ervan onherroepelijk kan opgevraagd ter controle door het toezicht hiervoor aangesteld en de politionele diensten.  Deze tapes moeten minimum één maand ter beschikking blijven van de lokale politie.

 

Artikel 4

Huidige overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een vergunning afgeleverd door de kansspelcommissie voor de voornoemde uitbating alsook van het vervullen van de eventuele voorwaarden die uitdrukkelijk in deze vergunning werden opgenomen.

 

Artikel 5

Huidige overeenkomst ontslaat de vennootschap of persoon niet van de verplichtingen die voortvloeien uit andere regelgevingen o.m., de Codex Ruimtelijke Ordening en andere stedenbouwkundige regelgeving, regelgeving rond brandveiligheid, politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen, politiereglement aangaande sluitingsuur/geluidshinder van 20 december 1993, reglement gemeentelijke administratieve sancties, ed.

Het gebouw waar de uitbating zal worden gevestigd (Borgerhoutsendijk 165) is gelegen in agrarisch gebied met landschappelijke waarde en is bijgevolg zonevreemd.  De functie van het gebouw omvat een conciërgewoning en handel.  Deze functies moet in hun geheel behouden blijven.  Gezien het zonevreemde karakter is de aanleg van een nieuwe parking niet mogelijk.

Om geen bijkomende knelpunten te realiseren op de N110 dient de ontsluiting van het perceel georganiseerd te worden via de Meerhoutsebaan volgens het bijgevoegde plan.

 

Artikel 6

Ongeacht de voorwaarden die eventueel door de kansspelcommissie worden opgelegd, dient de voornoemde uitbating nog aan volgende voorwaarden te voldoen:

a) de openings- en sluitingsuren worden bepaald op 12u00 ‘s middags en 03u00 ‘s nachts.  Deze uren moeten steeds worden gerespecteerd in die zin dat de uitbating nooit vroeger dan 12u00 en nooit later dan 03u00 geopend mag zijn.  De uitbating moet tijdens deze openingsuren vrij toegankelijk zijn.  Er mag niet met gesloten deuren gewerkt worden.

b) de sluitingsdagen per week moeten gerespecteerd worden en op een duidelijke, voor het publiek zichtbare wijze worden aangebracht,

c) de speelzaal moet volledig afgescheiden zijn van andere bestemmingsruimten,

d) in de uitbating mogen geen alcoholische dranken geschonken noch verbruikt worden,

e) in de uitbating noch in de aanhorigheden mogen gratis maaltijden worden aangeboden.  Eventuele maaltijden of snacks moeten in een normale gangbare prijsklasse verkoopbaar worden gesteld,

f) personen onder de 21 jaar moet de toegang tot de uitbating ontzegd worden, zelfs zo deze worden vergezeld van een persoon die de leeftijd van 21 jaar reeds heeft bereikt,

g) de uitbating mag geen voorwerp uitmaken van een onderverhuring, in de meest brede betekenis van het woord,

h) de speelautomaten, van welke aard of vorm ook, mogen niet zichtbaar zijn van buitenaf,

i) in de uitbating moet op diverse plaatsen het nummer van de hulplijn (volledig nummer vermelden) alsook de adressen van de hulpverlening zichtbaar uitgehangen en vermeld worden,

j) aan de in- en uitgang moeten folders geplaatst en beschikbaar zijn die een waarschuwing inhouden tegen gokverslaving,

k) het personeel moet op duidelijk herkenbare wijze (met naamvermelding) toezicht houden op eventuele misbruiken inzake besteding en de werkingsregels zoals wettelijk werd voorzien bij KB van 22.12.2000,

l) uitsluitend door Justitie goedgekeurde en van geijkte programma’s voorziene toestellen met een gemiddeld uurverlies van 25 euro met een maximum van 30 toestellen mogen aanwezig zijn in de inrichting,

m) alle informatie over de toestellen en de bezoekers wordt online via een server doorgezonden aan het ministerie van justitie, de kansspelcommissie,

n) in de uitbating moet in alle voor het publiek toegankelijke lokalen op duidelijke leesbare en goed zichtbare wijze het verbod van kredietverlening ter kennis gebracht worden,

o) in de uitbating is de aanwezigheid van geldautomaten verboden.  Het gebruik van kredietkaarten (visa, diners club, american express, …) is niet toegestaan.  Het gebruik van debetkaarten daarentegen (Mister cash, bancontact, …) is wel toegelaten.

p) de uitbater neemt de nodige maatregelen om geluidshinder en burenhinder te vermijden,

q) de wettelijke bepalingen vervat in de wet van 07.05.1999 alsook in haar uitvoeringsbesluiten en alle (toekomstige regelgeving) in verband met de vestiging en uitbating van dergelijke kansspelinrichtingen moeten nageleefd zijn.  Het niet naleven van één van deze voorwaarden heeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing de onmiddellijke verbreking van huidige overeenkomst tot gevolg.

 

Artikel 7

De brandweer is te allen tijde gerechtigd een controle uit te oefenen in de zaak.  Euro 78 bvba is ertoe gehouden de voorwaarden die de brandweer naar aanleiding van dergelijke controle zou opleggen te respecteren en desgevallend de nodige aanpassingen uit te voeren binnen de gestelde termijnen.

 

Artikel 8

Voor elke vorm van publiciteit of verlichting die Euro 78 bvba zou willen aanbrengen aan, op of in de nabijheid van het gebouw gelegen Borgehoutsendijk 165, dient voorafgaandelijk een vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente.  De gemeente kan de vergunning weigeren indien deze niet voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften of indien ze van die aard is dat ze de rust of de veiligheid van de buurt of de passanten kunnen verstoren.

 

Artikel 9

De politionele diensten van politiezone Balen-Dessel-Mol en de economische inspectie houden toezicht op de naleving van de bij wet gestelde voorwaarden alsook de voorwaarden gesteld in deze overeenkomst.

 

III. Individueel karakter van de overeenkomst

Artikel 10

Huidige overeenkomst alsook de vergunning die door de kansspelcommissie wordt afgeleverd is persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien de in deze overeenkomst en in de vergunning vermelde beheerder de hoedanigheid van beheerder/uitbater heeft verloren, dient de nieuwe ondernemer een nieuwe overeenkomst af te sluiten en een nieuwe vergunning te bekomen vooraleer de uitbating terug actief in werking kan worden gesteld.

 

IV. Intrekking van de overeenkomst

Artikel 11

De gemeente Mol behoudt zich het recht voor om, bij overlast of in de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving, indien het karakter van de straat of buurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed, of indien de uitbating de vlotte verkeersdoorstroming of mobiliteit ernstig verstoort, de overeenkomst in te trekken zonder enige nadelige erkentenis rechtens en zonder dat hiervoor door de uitbater enige vorm van schadevergoeding kan worden geëist.  De uitbater alsook de kansspelcommissie wordt van deze beslissing aangetekend in kennis gesteld.

 

Artikel 12

De overeenkomst kan worden ingetrokken indien de uitbating strijdig wordt geacht met nieuwe geldende bestemmingsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, leefmilieuverordeningen of andere geldende en afdwingbare bepalingen of wanneer bestemmingswijzigingen door openbare initiatieven noodzakelijk worden geacht.  De uitbater alsook de kansspelcommissie worden van deze beslissing aangetekend in kennis gesteld.

 

V. Verval van de overeenkomst

Artikel 13

De overeenkomst komt van rechtswege te vervallen wanneer de uitbatingsactiviteiten meer dan 12 weken wordt onderbroken.

 

Artikel 14

De convenant is maximaal geldig voor de duur van de vergunning klasse B, zoals deze door de Kansspelcommissie zal worden verleend.  Bij verval van deze vergunning, vervalt automatisch ook deze convenant.

 

Artikel 15

De uitbater alsook de kansspelcommissie worden van deze beslissing aangetekend in kennis gesteld.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 21/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

INVESTERING PUBLI-T EN PAMPERO - KAPITAALSVERHOGING IKA - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse’, afgekort IKA.

 

Gelet op de aangetekende brief van 11 oktober 2019 van IKA.

 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 11 oktober 2019 overgemaakt werd.

 

Overwegende de motiveringsnota van IKA met daarin vervat een positief advies om de kapitaalsverhoging van Publi-T proportioneel te onderschrijven, rekening houdend met zowel het vooropgestelde rendement als het strategisch belang van de investering voor de bevoorradingszekerheid van ons land op het vlak van elektriciteit.

 

Overwegende dat de raad van bestuur van IKA heeft besloten na de definitieve verwerving van de aandelen over te gaan tot een kapitaalsverhoging ter dekking van de 25% van de kapitaalsverhoging Publi-T en een financiering met borgstelling ter dekking van 75% van de kapitaalsverhoging Publi-T.

 

Overwegende de motiveringsnota van IKA met daarin vervat een positief advies om de verwachte kapitaalsverhogingen van Pampero en de aandeelhoudersleningen proportioneel te onderschrijven.

 

Overwegende dat de raad van bestuur van IKA in voorkomend geval heeft besloten over te gaan tot een kapitaalsverhoging ter dekking van de 100% van de kapitaalsverhogingen Pampero en een financiering met borgstelling ter dekking van de aandeelhoudersleningen.

 

Overwegende dat de kapitaalsverhogingen wordt georganiseerd om de namens de gemeenten aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen.

 

Overwegende dat de kapitaalsverhogingen gefinancierd kunnen worden met middelen beschikbaar in de schoot van IKA.

 

Juridische gronden

Artikelen 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur van 22-12-2017.

 

Inspraak en advies

Advies financieel directeur: gunstig.

 

Bijlage

1)      begeleidende nota

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Wat Publi-T betreft:

Samengevat komt de strategische motivering erop neer dat Publi-T de exclusieve controle over Elia wil behouden en dus blijvend wil instaan voor de publieke verankering van een onderneming met een ontegensprekelijk strategische positie in het energiesysteem en een belangrijke rol in de bevoorradingszekerheid van ons land en het realiseren van de energietransitie.

 

Voor de financiële motivering wordt verwezen naar het voorspelbaar dividendbeleid van Elia, zodat ook Publi-T aan zijn aandeelhouders een voorspelbare dividenduitkering met bijbehorend groeipad kan voorleggen.

 

Tenslotte heeft Publi-T door deelname aan alle opeenvolgende kapitaalsverhogingen van Elia de groei van de transportnetbeheerder steeds ondersteund, waardoor kan worden vastgesteld dat de huidige marktwaarde van het belang van Publi-T in Elia sterk boven de initiële boekwaarde ligt. Publi-T is van oordeel dat het als referentieaandeelhouder deze ondersteunende rol blijvend moet opnemen, om zo niet alleen bij te dragen tot, maar ook de vruchten te plukken van verdere waardecreatie.

Publi-T heeft weliswaar een zeer gezonde balans, maar de terugbetalingscapaciteit voor nieuwe leningen beperkt is zonder het huidige dividendbeleid neerwaarts aan te passen. Bovendien zijn sinds de aanpassing van het wettelijk kader geen fiscale voordelen meer verbonden aan het aanhouden van leningen op niveau van Publi-T. De voorgestelde kapitaalsverhoging is daarom de meest optimale werkwijze.

 

Wat Pampero betreft:

De projecten in samenwerking met ENECO worden gegroepeerd in Pampero, de deelname hieraan werd door de algemene vergadering van 16 juni 2015 goedgekeurd.

Doelstelling is dat ENECO het volledige project, ontwikkelt, bouwt en ook exploiteert, maar dat na oplevering van het project door de windturbineleverancier, de mogelijkheid wordt geboden aan IKA om een aandelenparticipatie te nemen tot maximum 20%.

 

ENECO biedt aan om, in de bestaande structuur Pampero, voor 20 % mee te participeren in windprojecten in Arendonk, Beerse en Turnhout (verlengde huidig project). IKA bouwde in het eigen vermogen reeds voldoende middelen op om de investeringen in kapitaal te financieren.

 

Voor deze projecten wordt een vergelijkbare werkwijze voorgesteld als voor de kapitaalsverhoging Publi-T. Met dien verstande dat we dienen te benadrukken dat de bedragen in deze fase schattingen zijn. Voor Mol gaat het naar schatting om 48 aandelen met een nominale waarde van € 24.000.

 

Met betrekking tot groene stroomprojecten wensen we het onderliggende kapitaal met kapitaal/eigen vermogen te financieren en de aandeelhoudersleningen met vreemd vermogen.

 

Er wordt een totale investering verwacht van 944.280,00 euro in kapitaal en 3.717.120,00 euro in achtergestelde leningen.

 

Aan de gemeenten wordt goedkeuring gevraagd en opdracht aan IKA om te investeren voor maximaal 944.280,00 euro in kapitaal en 3.717.120,00 euro in aandeelhoudersleningen.

 

De gemeente wordt tevens om de intentie gevraagd om in te tekenen op kapitaalsverhogingen IKA ter financiering hiervan, te volstorten met middelen uit de reserves IKA en proportioneel borg te staan in de aandeelhoudersleningen.

 

Concreet wordt een kapitaalsverhoging IKA van 793.500 euro vooropgesteld met daaraan gekoppelde borgstellingen voor 3.717.120,00 euro. De kapitaalsverhoging kan volledig volstort worden met middelen uit de hiervoor voorziene reserves. De aandeelhoudersleningen worden gefinancierd met gemeentelijke borgstellingen. Hierdoor dienen de gemeenten geen middelen uit de eigen begrotingen in te brengen.

 

Financiële weerslag

Er is geen rechtstreekse financiële weerslag voor de gemeente.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

IKA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T voor 12.507 aandelen à
€ 825 per aandeel voor een totaal bedrag van € 10.318.275,00.

 

Artikel 2

IKA te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalsverhoging van Publi-T te onderschrijven voor een proportioneel toegewezen aantal van 437 aandelen voor een bedrag van € 360.525,00.

 

Onder opschortende voorwaarde van definitieve verwerving door IKA op 29 januari 2020, in te tekenen op de aangekondigde kapitaalsverhoging van IKA voor 437 aandelen IKA kengetal 5 voor een bedrag van nominale waarde per aandeel van € 206,25 voor een totale waarde € 90.131,25 zijnde 25% van de kapitaalsverhoging Publi-T; te volstorten met € 36.990,30 beschikbaar op rekening courant en € 53.140,95 uitkering van reserves IKA;

 

De gemeente stelt zich ten behoeve van deze operatie borg voor haar aandeel voor een bedrag van
€ 270.393.75 , zijnde 75% van de kapitaalsverhoging Publi-T voor een periode van maximaal 15 jaar.

 

Artikel 3

IKA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhogingen van Pampero voor een maximum van € 944.280,00 en voor maximaal € 3.717.120,00 aandeelhoudersleningen.

 

Artikel 4

De intentie te uiten in voorkomend geval in te tekenen op kapitaalsverhogingen IKA kengetal 10 ter financiering van de investeringen in Pampero, te volstorten met uitkering uit de reserves, en zich proportioneel borg te stellen met een looptijd van maximaal deze van de onderliggen aandeelhoudersleningen.

De intentie NIET te uiten in voorkomend geval bijkomend aandelen te onderschrijven.

 

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a  Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, t.a.v. de heer Lieven Ex.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 21/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

2019/14NR SANERING OVERSTORT BOERETANGSEDREEF: ONTWERPOPDRACHT, 2019/04NR WEGENIS-EN RIOLERINGSWERKEN SINT APOLLONIALAAN: ONTWERPOPDRACHT, 2019/15NR SANERING OVERSTORT WILGENSTRAAT: ONTWERPOPDRACHT - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST/ADDENDUM - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De gemeenteraad heeft in zitting van 17 december 2018 het budget van 2018 vastgesteld.

 

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

 

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40§1 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

 

Het bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald  artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat.

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

 

Inspraak en advies

Advies dienst aankoop en aanbestedingen: gunstig.

 

Bijlagen

1) samenwerkingsovereenkomst

2) addenda

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

 

Het is aangewezen om met Aquafin nv en Pidpa samen te werken in het kader van samenaankopen.

 

Er wordt een samenwerkingsovereenkomst voorgesteld tussen Aquafin nv, Pidpa en Gemeente Mol. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft eveneens betrekking op de overheidsopdracht ‘2019/04NR wegenis-en rioleringswerken Sint Apollonialaan’.

 

Er werden twee addenda opgesteld: enerzijds tussen Aquafin nv, gemeente Mol en Antea Belgium NV betreffende wegeniswerken voor de opdracht 2019/14NR Sanering overstort Boeretangsedreef en 2019/15NR sanering overstort Wilgenstraat (naar Scheppelijke Nete en Kroploop); anderzijds tussen Aquafin nv, gemeente Mol, Pidpa en Sweco Belgium NV betreffende de opdracht 2019/04NR wegenis- en rioleringswerken Sint Apollonialaan en dit vanaf aanbesteding.

 

Pidpa werd aangeduid om op te treden als opdrachtgevend bestuur en zal steeds de procedure voeren en in naam van Gemeente Mol en Aquafin bij de gunning, sluiting en uitvoering van de opdracht optreden.

 

De opdracht voor de werken (aanleg) worden als volgt geraamd:

* 1.920.834,76 euro ten laste van gemeente Mol (deel Pidpa)

* 135.412,50 euro ten laste van gemeente Mol (deel Aquafin/ Boeretangsedreef)

* 2.444.597,72 euro ten laste van Pidpa

* 2.884.108.94 euro ten laste van Aquafin

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin nv, Pidpa en Gemeente Mol met bijhorende addenda wordt principieel goedgekeurd.

 

Artikel 2

De samenwerkingsovereenkomst met bijhorende addenda treedt in werking op datum van de ondertekening en dit voor onbepaalde duur.

 

Artikel 3

Per initiatief (samenaankoop, raamovereenkomst) zal Pidpa gemandateerd worden om de procedure te voeren in naam van Gemeente Mol en Aquafin nv.

 

Artikel 4

De samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin nv, Pidpa en Gemeente Mol met bijhorende addenda als bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 21/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

OMG 2019/36 - ZAAK VAN DE WEGEN - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

Een aanvraag tot het verkavelen van gronden in de Nachtegaalstraat werd ingediend op 6 oktober 2019.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2019124874.

Kadastraal worden de percelen van de aanvraag omschreven als (afd. 5) sectie D nrs. 166S, 166R, 166E, 166G, 166H, 166T, 166V, 166W en 166X (Nachtegaalstraat). Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 12 november 2019 tot en met 11 december 2019 werden er geen bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

Lot 5, een strook grond met een oppervlakte van 1a 1ca en gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein gelijfd.

Op 2 januari 2020 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verkavelingsaanvraag en heeft beslist om de zaak van de wegen op de agenda van de gemeenteraad van 20 januari 2020 te agenderen.

In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een effectief gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd.

Conform het voorgesteld opmetingsplan van LRD Landmeting bvba dient daartoe lot 5 met een oppervlakte van 1a 1ca te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt een beperkt deel van de het voorziene wegtracé gerealiseerd.

 

Juridische gronden

Artikel 31 Omgevingsvergunningsdecreet:

Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag.

 

Inspraak en advies

Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 12 november 2019 tot en met 11 december 2019 werden er geen bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

 

Bijlagen

1)      motivatienota

2)      verkavelingsplan

3)      verkavelingsvoorschriften

4)      kennisname CBS

5)      advies Fluvius

6)      kostenraming Fluvius

7)      advies Pidpa

8)      kostenraming Pidpa

9)      advies openbare werken

10)  advies patrimonium

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. Op deze wijze wordt een beperkt deel van de rooilijn gerealiseerd.

De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

 

Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen met gratis grondafstand van lot 5 (1a 1ca) goed.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Deze beslissing kan het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

 

Publicatiedatum: 21/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

KEIKENSTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND - GOEDKEURING

 

 

GRONDEN

 

Voorgeschiedenis / Feiten en context

De eigenaars van het bouwperceel, gelegen tussen de woningen Keikenstraat 15 en 19, 3de afdeling, sectie E, nr. 1345p, wensen het gedeelte van dit perceel gelegen voor de ontworpen rooilijn, 34ca groot, gratis af te staan om in te lijven in de gemeentelijke openbare wegenis.

De ontworpen rooilijn van de Keikenstraat bevindt zich op 7 m uit de wegas.

 

Juridische gronden

Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur: "Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2."

 

Artikel 41, 11° van het decreet over het lokaal bestuur: "De daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b) kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd."

 

Inspraak en advies

Advies sectie patrimonium & projecten: gunstig.

Bodemattest Ovam van 29 maart 2019 vermeldt: "De Ovam heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit."

Notariskantoor Van Roosbroeck & Vanhoutteghem uit Mol stelde een ontwerpakte op.

 

Bijlagen

1)      afbakeningsplan

2)      bodemattest

3)      hypothecair getuigschrift

4)      kadastrale gegevens

5)      notarisbrief

6)      ontwerpakte

 

MOTIVERING

 

Argumentatie

De gratis grondafstand kadert in de uitvoering van de ontworpen rooilijn Keikenstraat.

 

Financiële weerslag

De kosten, rechten en erelonen van deze akte zijn ten laste van de gemeente.

 

Actie:

8.7.3. - notariskosten

Registratiesleutel:

61319000-005000

Bedrag:

€ 1.350,00

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De rooilijn van de Keikenstraat wordt bepaald op 7 meter uit de wegas.

 

Artikel 2

De gemeenteraad is akkoord om de voorliggende strook grond, gelegen 3de afdeling, sectie E, deel van nr. 1345p, met een oppervlakte van 34ca, kosteloos in te lijven in de openbare wegenis van de Keikenstraat.

 

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de voorwaarden opgenomen in de ontwerpakte goed.

 

Artikel 4

De gratis grondafstand gebeurt om reden van openbaar nut.

 

Artikel 5

Aangezien deze overdracht gebeurt voor algemeen nut, zijnde de inlijving in het openbaar domein, wordt vrijstelling van registratierechten gevraagd.

 

Artikel 6

Aan de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie wordt ontslag verleend om bij de overschrijving van deze akte ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen.

 

 

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via  aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

 

Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift daartoe moet aan deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).

Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend.  Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.

Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Publicatiedatum: 21/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

VRAAG OP ANTWOORD VROEGER GESTELDE VRAGEN (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

U kan vraag en antwoord beluisteren op het audio verslag.

Publicatiedatum: 21/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

VUURWERK EINDEJAARSPERIODE (Open VLD - Bas Van Olmen)

U kan vraag en antwoord beluisteren op het audio verslag.

Publicatiedatum: 21/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

VERNIELING GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR POSTEL (Open VLD - Bas Van Olmen)

U kan vraag en antwoord beluisteren op het audio verslag.

Publicatiedatum: 21/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

VERKAVELING 15 KAPELLEKENS (Memo - Koen Van Gompel)

U kan vraag en antwoord beluisteren op het audio verslag.

Publicatiedatum: 21/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

STAAT VAN DE VOETPADEN IN DE VENNESTRAAT (Memo - Solange Abbeloos)

U kan vraag en antwoord beluisteren op het audio verslag.

Publicatiedatum: 21/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

PROEFOPSTELLING PLEINTJE GINDERBROEK (Memo - Lander Geyzen)

U kan vraag en antwoord beluisteren op het audio verslag.

Publicatiedatum: 21/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

CENTRALE WELZIJNSBALIE TEN HOVE (SP.a - Tomas Sergooris)

U kan vraag en antwoord beluisteren op het audio verslag.

Publicatiedatum: 21/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

VUILNISOPHALING EN CENTRUM - STOEPEN (SP.a - Tomas Sergooris)

U kan vraag en antwoord beluisteren op het audio verslag.

Publicatiedatum: 21/01/2020