Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

NOTULEN GEMEENTERAAD - 23 DECEMBER 2019 - GOEDKEURING

De notulen van 23 december 2019 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

 

Bijlage:

1) Notulen gemeenteraad 23 december 2019

 

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

VERORDENING - VERLENGING IDENTITEITSCONTROLES OMGEVING STATIEPLEIN - BEKRACHTIGING

Op verzoek van de korpschef van de lokale politie Balen-Dessel-Mol heeft de burgemeester op 2 oktober 2019 omwille van veiligheidsredenen een politieverordening uitgevaardigd m.b.t. identiteitscontroles in de omgeving van het Statieplein te Mol. Op verzoek van de korpschef heeft de burgemeester op 27 december 2019 beslist om deze maatregel te verlengen tot 30 juni 2020.

 

Bijlage:

1)      burgemeesterbesluit van 27 december 2019

 

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 27 december 2019 wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

IVEKA - AANSTELLING VERVANGER VERTEGENWOORDIGER AV - GOEDKEURING

In gemeenteraadszitting van 11 maart 2019 werd Andreas Verbeke aangesteld als effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVEKA.

Andreas Verbeke is tevens verkozen tot lid van het regionaal bestuurscomité Zuid van de opdrachthoudende vereniging IVEKA.

Deze twee mandaten zijn onverenigbaar. 

N-VA stelt voor om Andreas Verbeke te vervangen door Els Ceulemans.

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

EURO 78 - CONVENANT KANSSPELINRICHTING KLASSE II - GOEDKEURING

In zitting van 21 december 2009 keurde de gemeenteraad het afsluiten van een convenant goed met Euro 78 voor de uitbating van een kansspelinrichting klasse II in een pand gelegen te Mol, Borgerhoutsendijk 165.  Euro 78 bvba kreeg voor deze uitbating een vergunning van de Kansspelcommissie.  De inrichting wordt momenteel uitgebaat onder de naam Circus Casino.

 

De vergunning van de Kansspelcommissie voor de betreffende inrichting vervalt op 1 februari 2020. Samen met de vergunning vervalt ook de convenant met de gemeente.  In dat kader vraagt Euro 78 om de huidige convenant onder dezelfde voorwaarden te verlengen voor de duurtijd van de nieuwe vergunning van de Kansspelcommissie, zijnde negen jaar.

 

Bijlagen:

1)      Besluit GR 21-12-2009 tot afsluiten convenant met Euro 78

2)      20190808 brandverslag Circus Casino

3)      20200107 advies politie Euro 78

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

INVESTERING PUBLI-T EN PAMPERO - KAPITAALSVERHOGING IKA - GOEDKEURING

Voorstel om IKA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T, rekening houdend met zowel het vooropgestelde rendement als het strategisch belang van de investering voor de bevoorradingszekerheid van ons land op het vlak van elektriciteit. Voor de gemeente Mol gaat het om een proportioneel toegewezen aantal van 437 aandelen voor een bedrag  van € 360.525,00.

 

Ter financiering tekent Mol in de kapitaalsverhoging van IKA voor 437 aandelen IKA kengetal 5 voor een bedrag van nominale waarde per aandeel van € 206,25 voor een totale waarde € 90.131,25 zijnde 25% van de kapitaalsverhoging Publi-T; te volstorten met € 36.990,30 beschikbaar  op rekening courant en € 53.140,95 uitkering van reserves IKA.

 

De gemeente stelt zich ten behoeve van deze operatie ook borg voor haar aandeel voor een bedrag van 270.393,75, zijnde 75% van de kapitaalsverhoging Publi-T voor een periode van maximaal 15 jaar.

 

Voorstel om IKA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Pampero, dat projecten inzake windturbines ontwikkelt in samenwerking met ENECO.

 

Voor deze projecten wordt een vergelijkbare werkwijze voorgesteld als voor de kapitaalsverhoging Publi-T. De bedragen in deze fase zijn echter schattingen. Voor Mol gaat het naar schatting om 48 aandelen met een nominale waarde van € 24.000,00.

 

Indien de projecten doorgaan, wat nog niet zeker is, tekent Mol in op toekomstige kapitaalsverhogingen IKA kengetal 10 ter financiering van de investeringen in Pampero, te volstorten met uitkering uit de reserves, en stelt Mol zich proportioneel borg met een looptijd van maximaal deze van de onderliggende aandeelhoudersleningen.

 

De financieel directeur adviseert deze investeringen Publi-T en Pampero positief.

 

Bijlage:

1) begeleidende nota

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

2019/14NR SANERING OVERSTORT BOERETANGSEDREEF: ONTWERPOPDRACHT, 2019/04NR WEGENIS-EN RIOLERINGSWERKEN SINT APOLLONIALAAN: ONTWERPOPDRACHT, 2019/15NR SANERING OVERSTORT WILGENSTRAAT: ONTWERPOPDRACHT - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST/ADDENDUM - GOEDKEURING

Sinds 2007 heeft de gemeente Mol een overeenkomst met het studiebureau Sweco omtrent de aanleg van de wegenis en de riolering in de Sint-Apollonialaan. In 2010 is Pidpa-Hidrosan onze rioolbeheerder geworden en heeft men deze overeenkomst overgenomen. Er is jaren geen vooruitgang geweest in het project door het ontbreken van subsidies van VMM en het zoeken naar een geschikte locatie voor een bufferbekken. Aquafin plant sinds 2015 de aanpassing van hun pompstation langs de Boeretangsedreef. Hiervoor hebben ze het studiebureau Antea aangesteld. Het doel hiervan is om de overstortfrequentie in de Breiloop naar beneden te halen. Hiervoor dient er een nieuwe persleiding aangelegd te worden tussen de Boeretangsedreef en de Postelarenweg. Aangezien dit traject zo goed als helemaal gemeenschappelijk is met het gemeentelijk project in de Sint-Apollonialaan werd er beslist om deze projecten aan elkaar te koppelen. Beide studiebureaus werkten de afgelopen jaren hun voorontwerp af en deze werden begin 2019 geïntegreerd tot één gemeenschappelijk project vanaf de ontwerpfase met ondersteuning van het studiebureau Sweco. Hierdoor zal er maar één omgevingsvergunning en aanbesteding plaatsvinden waardoor dit totaalproject veel vlotter kan verlopen met de nodige afstemming op de desbetreffende deelprojecten. Een samenwerkingsovereenkomst met de verschillende opdrachtgevers Aquafin, Pidpa-Hidrosan en de gemeente Mol is hierdoor noodzakelijk.

 

Bijlagen:

1) samenwerkingsovereenkomst

2) addenda

 

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met bijhorende addenda wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

OMG 2019/36 - ZAAK VAN DE WEGEN - GOEDKEURING

Een aanvraag tot het verkavelen van gronden in de Nachtegaalstraat werd ingediend op 6 oktober 2019.

De aanvraag is gekend in het omgevingsloket met volgend projectnummer: OMV_2019124874.

Kadastraal worden de percelen van de aanvraag omschreven als (afd. 5) sectie D nrs. 166S, 166R, 166E, 166G, 166H, 166T, 166V, 166W en 166X (Nachtegaalstraat). Gedurende het openbaar onderzoek, dat werd georganiseerd van 12 november 2019 tot en met 11 december 2019 werden er geen bezwaarschriften of petitielijsten ingediend.

Lot 5, een strook grond met een oppervlakte van 1a 1ca en gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein gelijfd.

Op 2 januari 2020 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de verkavelingsaanvraag en heeft beslist om de zaak van de wegen op de agenda van de gemeenteraad van 20 januari 2020 te agenderen.

In uitvoering van artikel 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 (BS 3 juli 2009), dient het verkavelingsdossier te worden aangevuld met een effectief gemeenteraadsbesluit waarin wordt aangegeven dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijnen bij het gemeentelijk openbaar domein moet worden ingelijfd.

Conform het voorgesteld opmetingsplan van LRD Landmeting bvba dient daartoe lot 5 met een oppervlakte van 1a 1ca te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur. De betrokken notariële akte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt een beperkt deel van de het voorziene wegtracé gerealiseerd.

 

Bijlagen:

1)      motivatienota

2)      verkavelingsplan

3)      verkavelingsvoorschriften

4)      kennisname CBS

5)      advies Fluvius

6)      kostenraming Fluvius

7)      advies Pidpa

8)      kostenraming Pidpa

9)      advies openbare werken

10)  advies patrimonium

 

Goedkeuring van de gemeenteraad voor de inlijving van lot 5 in het openbaar domein wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

KEIKENSTRAAT - GRATIS GRONDAFSTAND - GOEDKEURING

De eigenaars van het bouwperceel, gelegen tussen de woningen Keikenstraat 15 en 19, 3de afdeling, sectie E, nr. 1345p, wensen het gedeelte van dit perceel gelegen voor de ontworpen rooilijn, 34ca groot, gratis af te staan om in te lijven in de gemeentelijke openbare wegenis.

De ontworpen rooilijn van de Keikenstraat bevindt zich op 7 m uit de wegas.

 

Bijlagen:

1)      afbakeningsplan

2)      bodemattest

3)      hypothecair getuigschrift

4)      kadastrale gegevens

5)      notarisbrief

6)      ontwerpakte

 

Goedkeuring wordt gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

VRAAG OP ANTWOORD VROEGER GESTELDE VRAGEN (Vlaams Belang - Koen Boeckx)

Vraagstelling: beste schepen, burgemeester, wanneer hebt u concreet zicht over de oplossing van het aangegeven pijnpunt door onze fractie met betrekking op de definitieve bescherming van het gebouw het steentje op de markt, en de oplossing i.v.m. de Turnhoutsebaan? Op 6 december zat u volgens mijn informatie samen over de Turnhoutsebaan met AWV i.v.m. de ongevallen en snelheidsovertredingen die wij en ook andere fracties aankaartten. U beloofde om nog terug te koppelen maar tot nu toe gebeurde dit nog niet. Mag ik dan aannemen dat jullie hier volop mee bezig zijn?

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

VUURWERK EINDEJAARSPERIODE (Open VLD - Bas Van Olmen)

Sinds vorig jaar is er in Vlaanderen een algemeen vuurwerkverbod, waar gemeentes van kunnen afwijken. In Mol wordt daarvan bij vergunning enkel afgeweken voor professionals, niet voor particulieren. Principieel mogen particulieren dus geen vuurwerk afsteken, dat is uiteraard wel gebeurd. Welke handhaving is er in de eindejaarsperiode betracht? Er zouden in Mol niet alleen dieren zijn losgebroken en omgekomen van de schrik (nochtans hetgeen de decreetgever wilde vermijden), maar er zouden ook politieagenten verkeerde informatie hebben verstrekt in verband met het vuurwerkverbod (namelijk dat het wel toegelaten was, minstens dat er een gedoogbeleid zou bestaan).

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

VERNIELING GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR POSTEL (Open VLD - Bas Van Olmen)

Onze fractie betreurt vanzelfsprekend de vernieling van de fietsbruggen in Postel. Evenzeer betreurenswaardig zijn ook de uitspraken van de bevoegde schepen op de regionale tv, dat er gekeken wordt naar de landbouwsector, al dan niet over de Nederlandse grens. Onze fractie vraagt dat hij die woorden terugneemt en zich daarvoor verontschuldigt. Er is geen veroordeling, dus geen schuld. Zeker een schepen dient zich op dat vlak een grote terughoudendheid aan de dag te leggen, wat volgens ons niet gebeurd is.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

VERKAVELING 15 KAPELLEKENS (Memo - Koen Van Gompel)

Er bestaat blijkbaar een voorontwerp van verkaveling aan de 15 Kapellekens, waarbij ook de straat zou doorgetrokken worden. Graag meer duiding.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

STAAT VAN DE VOETPADEN IN DE VENNESTRAAT (Memo - Solange Abbeloos)

De staat van de voetpaden ter hoogte van de nieuwbouw aan de hoek van de Vennestraat met de Martelarenstraat is slecht heraangelegd (te hoge hellingsgraad). Ter hoogte van het nieuwe bouwproject is het voetpad zelfs verdwenen. Wordt hier op korte termijn een oplossing voor gezocht?

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

PROEFOPSTELLING PLEINTJE GINDERBROEK (Memo - Lander Geyzen)

Welke conclusie trekt het gemeentebestuur uit de proefopstelling en waarop is deze gebaseerd?

Welke acties worden in de toekomst ondernomen om de zichtbaarheid bij het uitrijden te vergroten?

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

CENTRALE WELZIJNSBALIE TEN HOVE (SP.a - Tomas Sergooris)

Enkele maanden geleden werd de centrale balie op de welzijnssite Ten Hove realiteit. De vroegere balie van het sociaal huis werd geïntegreerd in de balie van Ten Hove. We krijgen sindsdien te horen dat niet alle cliënten van het sociaal huis dit als een verbetering zien, gezien het minder drempelverlagend zou zijn dan de gescheiden balie in het sociaal huis.

       Is het gemeentebestuur op de hoogte van deze signalen?

       Werd de nieuwe situatie al geëvalueerd en wat zijn de bevindingen?

       Op welke manier kunnen we er (in de finale plannen) voor zorgen dat ook, met de centrale welzijnsbalie, de maximale discretie gewaarborgd blijft?

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 januari 2020

 

VUILNISOPHALING EN CENTRUM - STOEPEN (SP.a - Tomas Sergooris)

We krijgen nogal wat opmerkingen over de slechte toegankelijkheid van de (smalle) stoepen op de dagen van de vuilnisophaling in het centrum.  Voetgangers kunnen moeilijk voorbij, mensen met een rolstoel of kinderwagen moeten de rijweg op.  In bijlage bijvoorbeeld de situatie in de Nieuwstraat.

       Zijn er oplossingen, in samenwerking met IOK zoals bv. centrale ophaalpunten, mogelijk?

       Hoe pakt men dergelijke situaties in andere steden en gemeenten aan?

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2020